Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista"

Transkript

1 Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev

2 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering: Maskinens funktionsdelar 3 3. Inledning: Förvaring av bruksanvisningen 4 4. Användning och försiktighetsåtgärder 4 5. Teknisk beskrivning Maskinsortiment för espressokaffe serie Crema Mini Barista Funktionsprinciper Funktionen för espressomaskinen Crema Mini Barista 6 6. Användarrekommendationer 6 7. Installation - Placering - Igångsättning Försiktighetsåtgärder vid installation Placering och anslutning Igångsättning Bestämning av doser Justering av bryggtemperatur Invändig rengöring av bryggruppen Användarinstruktioner Normalvärden för funktion Så här brygger du espresso Så här skummar du mjölk och gör cappuccino Underhåll Daglig rengöring Veckovis rengöring Bruksanvisning avkalkningsfilter Vanliga fel och reparationer Bortskaffning och skrotning Tekniska Data 18 2.

3 2. Orientering: Maskinens funktionsdelar Ångrör 2. Ångvred 3. Hetvattenvred 4. Starthandtag bryggning 5. Huvudströmbrytare 6. Indikeringslampa 7. Spillbricka 8. Hetvattenutkast 9. Filterhandtag 10. Display bryggtemperatur 11. Gummimatta (vid invändig rengöring av grupp). 12. Enkelsil 13. Dubbelsil

4 3. Inledning: Förvaring av bruksanvisning Bruksanvisningen är avsedd för maskinens användare och/eller underhållsansvarig personal. Denna bruksanvisning informerar om ett korrekt användande av maskinen, lämpligt underhåll och god säkerhet för användaren. Förvara bruksanvisningen med omsorg då tillverkaren inte är ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakas av maskinen om den har använts på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs i bruksanvisningen eller om inte försiktighetsåtgärderna eller underhållsanvisningarna efterföljs. Bruksanvisningen ska vara lättåtkomlig för användaren och/eller underhållsansvarig personal. Användaren och underhållsansvarig personal ska ha god kunskap om korrekt användande av maskinen och eventuella säkerhetsrisker. Bruksanvisningen ska förvaras på en torr och städad plats. Anvisningarna i denna bruksanvisning ersätter inte säkerhetsföreskrifterna och tekniska data för installation och funktion som är fastsatta direkt på maskinen eller emballaget. Denna bruksanvisning betraktas som en del av maskinen och ska förvaras för framtida konsultering fram tills skrotningen av maskinen. Om bruksanvisningen kommer bort eller om du vill ha ytterligare information ska du kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Denna bruksanvisning återspeglar det aktuella tekniska läget och kan inte anses vara felaktig på grund av att maskinen uppdateras och förbättras. Tillverkaren förbehåller sig dessutom rätten att göra ändringar i bruksanvisningen utan samtidig uppdatering av tidigare utgåvor, förutom i undantagsfall. Ett olämpligt eller avvikande användande av maskinen mot vad som föreskrivs i bruksanvisningen medför att garantin och tillverkarens ansvar bortfaller. Maskinen ska användas av minst en vuxen och ansvarsfull person. 4. Användning och försiktighetsåtgärder Espressomaskinen är till för att framställa varmt vatten och varm mjölk för en professionell beredning av blandningar för kaffe och för vatten/ånga. Maskinen är tillverkad av giftfria och hållbara material som är lättåtkomliga för rengöring och underhåll. Användaren ska vara vuxen. Barn och obehöriga personer har inte tillåtelse att använda maskinen. Användaren ska respektera gällande säkerhetsföreskrifter i installationslandet och använda sunt förnuft. Försäkra dig om att regelbundet underhåll utförs korrekt. Installatören, användaren eller underhållsansvarig personal är skyldiga att, till tillverkaren, anmäla eventuella defekter eller skador som kan äventyra systemets ursprungliga säkerhet. Installatören är skyldig att verifiera korrekt omgivningstemperatur för att garantera säkerheten och hygienen för operatörerna och användarna. Ansvaret för kommersiella delar som är monterade på maskinen åligger respektive tillverkare. Ansvaret för auktoriserad personal åligger kunden. Utsätt inte maskinen för atmosfäriska påfrestningar (sol, regn, o.s.v.) Vid längre driftsuppehåll vid en temperatur under 0 grader Celsius kan det uppstå skador eller brott på slangar eller ångtank. Töm därför maskinen helt på vatten. 4.

5 5. Teknisk beskrivning 5.1 Maskinsortiment för espressokaffe serie Crema Mini Barista Crema Mini Barista, manuell vattenpåfyllning Espressomaskin med handtag för manuell bestämning av vattenmängd till bryggning. Maskinen har en bryggrupp och två tankar. En för bryggvattnet och en för ånga och hetvatten med automatisk nivåreglering. Filter för kombinerad användning med malet kaffe eller, på begäran, kaffetablett (pod). Inbyggd förrådsbehållare för kallvatten på 2,75 liter. Crema Mini Barista, automatisk vattenpåfyllning Espressomaskin med handtag för manuell bestämning av vattenmängd till bryggning. Maskinen har en bryggrupp och två tankar. En för bryggvattnet och en för ånga och hetvatten med automatisk nivåreglering. Filter för kombinerad användning med malet kaffe eller, på begäran, kaffetablett (pod). Levereras med ett avkalkningsfilter med utbytbar patron samt anslutningsslangar. 5.2 Funktionsprinciper Maskinen består i huvudsak av följande komponenter: Ångtank med värmeväxlare För förvaring av varmt vatten och ånga. Gjord i koppar, som bäst säkerställer en jämn temperatur. Värmeväxlaren är nedsänkt i vattnet för att värma friskt kranvatten till optimal temperatur på kort tid. Detta för att undvika termisk obalans i systemet. Bryggtank Matas med hett vatten från värmeväxlaren i ångtanken för att säkerställa en jämn bryggtemperatur. Värmekällor Ett elektriskt värmeelement nedsänkt i vattnet i vardera tanken. Det värmer vattnet och åstadkommer ånga. Bryggrupp Bryggruppen är den del där det heta vattnet pressas genom kaffet i filterhållaren som har kopplats fast (innehållande filtret och det malda kaffet eller kaffetablett (pod). Elektrisk vattenpump Pumpen höjer bryggsystemets tryck. Tillräckligt för att erhålla det idealiska trycket på 8,5-9 bar för bryggning av kaffe. Ångkran Ger ånga för att göra mjölkskum. Oumbärlig vid beredning av cappuccino/caffè latte eller för att värma vatten, punch och för att göra chokladdryck. Tevattenkran För att tappa upp vatten till beredning av varma drycker, te, örtte, etc. Kontrollinstrument PID Sensor system Pressostat: Nivågivare: Reglerar bryggtemperaturen som visas på en elektronisk display. Kontrollerar trycket och värmekällan för att bibehålla en konstant temperatur på vattnet i ångtanken. Reglerar vattennivån i ångtanken. 5.

6 5. Teknisk beskrivning 5.3 Funktionen för espressomaskinen modell Crema Mini Barista. Schema för vattensystem Vattnet för bryggning av kaffe kommer från bryggtanken via värmeväxlaren i ångtanken. Elschema Maskinen ansluts till elnätet med elsladden som är monterad på maskinen. Huvudströmbrytare Maskinen är utrustad med en huvudströmbrytare med två lägen: - Läge släckt: ingen strömförsörjning till de inre komponenterna. - Läge tänd: strömförsörjning till de elektroniska komponenterna för funktion och elementet. 6. Användarrekommendationer Gör inga ingrepp i maskinens delar. Dra inte i elsladden för att dra ur kontakten. Rengör inte maskinen invändigt med tillslagen spänning eller ansluten stickkontakt. Använd inte en vattenstråle eller rengöringsmedel. Användaren får inte vara barfota eller röra vid maskinen med fuktiga eller våta händer eller fötter. Även om maskinen är jordansluten rekommenderas det att maskinen placeras på en platta av trä och att ett centraliserat skyddssystem används för att maximalet undvika risken för elstöt. Kvarnen ska endast användas för att mala kaffebönor. All annan användning betraktas som felaktig och även farlig. Tillverkaren kan inte ta ansvar för skador som uppstår vid olämplig, felaktig eller oförnuftig användning. Varning: Stick inte in skedar, gafflar eller andra redskap för att hämta ut något eller göra ingrepp medan maskinen är i gång. 6.

7 7. Installation - Placering - Igångsättning 7.1 Försiktighetsåtgärder vid installation Tillverkaren har förutsett alla möjliga risker och garanterar därmed användarens säkerhet, men varierande förutsättningar för installation och/eller drift kan orsaka kvarstående okontrollerbara oförutserbara situationer. Därför är det alltid nödvändigt att göra en bedömning om det förekommer eventuella kvarstående risker och ta hänsyn till följande rekommendationer: Emballeringsmaterial (kartong, cellofan, häftklamrar o.s.v.) kan vara vassa och därmed orsaka skada om inte materialen handhas med försiktighet. Förvara inte emballeringsmaterialet inom räckhåll för barn eller obehöriga personer. Varje felfunktion eller defekt ska omedelbart meddelas till auktoriserad eller kvalificerad personal för installation/underhåll. Jordanslutning är obligatorisk och systemet måste vara godkänt enligt gällande normer för det land där maskinen installeras. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för olyckor som har orsakats på grund av bristande respekt för normerna. Skarvsladdar och anslutningar som hänger i luften är förbjudet. Maskinens arbetsmiljö är starkt utsatt för vatten och fukt vilket omöjliggör normal isolering av systemet. Installationen av maskinen får endast utföras av auktoriserad och kvalificerad personal. Kontrollera att delarna på maskinen är hela. Om defekter eller felfunktioner upptäcks ska installationen avbrytas och delarna bytas ut. Kontrollera att spänningstillförseln (se märkplåt) stämmer överens med nätspänningen där maskinen ska installeras. Kunden måste sörja för att elförsörjningen från elnätet skyddas med en lämplig säkerhetsbrytare. Det är viktigt att installera maskinen så att den står absolut vågrätt på bänken. Annars kommer det att bli mer kaffe i den ena koppen när du gör två samtidigt. Justera med maskinfötterna och kontrollera med ett vattenpass. Fig. 1 Installation av vattenansluten modell FIG Strömförsörjning från elnätet. 2 - Strömbrytare alt. vägguttag. 3 - Nätsladd. 4 - Huvudströmbrytare: Släckt - maskinen är avstängd Tänd - spänning till maskinen 5 - Anslutning till vatteningång. Kranen skall peka mot slangen. 6 - Uppsamlingsbehållare för vatten och ev. kaffesump. 7 - Eventuell avloppsslang. 8 - Brunnavlopp. 9 - Kran för vattennät Inlopp för kranvatten Slang från vattennät till avkalkningsfilter Avkalkningsfilter Slang från avkalkningsfilter till vatteninlopp

8 7. Installation - Placering - Igångsättning 7.2 Placering och anslutning Kontrollera tillförseln av vattnet (gäller vattenansluten modell) från vattennätet (pos. 10 fig. 1) innan maskinen installeras. Placera maskinen på bänken och lämna god plats för avkalkningsfiltret (pos. 12 fig. 1). Vattenanslutningar - Vatteninlopp: anslutning 3/8 slang inre D 10/12 mm. (medlevereras). - Anslut avkalkningsfiltret enligt den medföljande instruktionen (se sid. 14). Kranen under maskinen skall peka mot slangen. På manuell modell, ta bort låsningen av plattan under förrådstanken och fyll sedan med max två liter kallt vatten. Elanslutning För korrekt elanslutning av maskinen krävs det en huvudströmbrytare/vägguttag (pos. 2 fig. 1) med lämpliga säkringar för maskinens effekt. Varning: Jordanslutning (gul/grön kabel) i uttaget är obligatoriskt. Utför de elektriska anslutningarna, anslut elsladden (pos. 3) till brytaren/vägguttaget (pos. 2). 7.3 Igångsättning - Se till att förrådstanken är full / vattenkranen till maskinen är öppen och att filtrets kranar står enligt instruktionen. - Slå på huvudströmbrytaren så att den lyser. Eftersom maskinen är utrustad med automatisk nivåreglering, fylls ångtanken automatiskt. Maskinen är också utrustad med ett elementskydd och kan startas direkt. Glöm bara inte att sätta på vattnet till maskinen innan du startar. Fyllningen avbryts automatiskt efter 120 sekunder av ett inbyggt säkerhetssystem. Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren (pos. 4) och sätt på igen efter 5 sekunder. Då startar fyllningen igen. När vattenmängden i ångtanken når rätt nivå, slutar maskinen att ta in vatten. Simulera en bryggning genom att dra upp handtaget (pos. 4) för att fylla värmeväxlarna och bryggtanken. När vattnet kommer i jämn ström ur gruppen så stänger du av genom att fälla ned handtaget. Nu skall vattnet värmas upp och trycket i tanken komma upp till cirka 1 bar. Under tiden sätter du i filterhandtaget i gruppen för att det skall bli varmt. Handtaget skall alltid lämnas kvar i gruppen, med sumpen kvar, efter bryggning. Om handtaget är kallt blir kaffet inte bra. Efter en stund hörs ett pysande ljud. Detta är fullt normalt. Det finns en vakuumventil på tanken, som förhindrar att det byggs upp ett skentryck av vattnets expansion vid värmning. När trycket är uppe och bryggruppen och filterhandtaget är varmt, är maskinen klar att tas i bruk. 8.

9 7. Installation - Placering - Igångsättning 7.4 Bestämning av doserna Så här bestämmer du doserna: 1.När du satt i filterhållaren, enkel eller dubbel, med malet kaffe så för du handtaget (pos. 4) mot dig till horisontellt läge. 2. Pumpen startar och pressar det heta vattnet genom kaffet med 8,5-9 bars tryck. 3. När koppen fyllts till önskad mängd, stoppar du genom att föra tillbaka handtaget till utgångsläget. I samma moment avlastas trycket i filterhandtaget för att du skall kunna ta bort det omedelbart om du vill göra en ny bryggning. 7.5 Justering av bryggtemperatur Rekommenderad temperatur för bryggvattnet är grader beroende på kaffets rostningsgrad. A Gör så här om du vill ändra temperaturen: Tryck in set-knappen i 6 sekunder. Indikeringslampan (A) i displayen blinkar. Stega upp eller ned med piltangenterna till önskad temperatur. Tryck på set-knappen igen, för att bekräfta och spara inställningarna. 9.

10 7. Installation - Placering - Igångsättning 7.6 Invändig rengöring av bryggruppen För att göra bra kaffe måste silen, kanalerna och bryggventilen vara rena. Så här gör du: Lägg i dubbelsilen och gummimattan i filterhandtaget (A fig. C). Häll i 20 gram rengöringspulver i filterhandtaget (B fig. C). Rengöringsmedel kan du köpa av din återförsäljare. Sätt in handtaget i bryggruppen och dra fast det ordentligt. Simulera en bryggning genom att dra upp handtaget (pos. 4). Vänta 8-10 sekunder och för sedan tillbaka handtaget till utgångsläget. Rengöringsmedlet går då bakvägen igenom gruppen och gör rent silen, ventiler och kanaler och kommer ut i spillkoppen. Upprepa detta tills det kommer rent vatten ur backventilen. När vattnet är rent så tar du loss handtaget och sköljer bort eventuella kvarvarande diskmedelsrester. Sedan sätter du tillbaka filterhandtaget och gummimattan i gruppen. Upprepa därefter proceduren utan diskmedel. Detta gör du för att skölja rent. FIG. C A B Gummi matta. Dubbelsil. 10.

11 8. Användarinstruktioner Följande instruktioner ska betraktas som grundläggande regler för användning av maskinen. Du måste också följa tillverkarens instruktioner och föreskrifter angående säkerhet. - använd friskt filtrerat vatten från vattennätet. - vattnets temperatur i ångtanken ska vara cirka grader C. - extraktionstiden (vattnets kontakt med kaffet) skall vara mellan sekunder för bästa reslutat. - dosen med malet kaffe ska vara mellan 6,5 och 7,5 gram för en enkel espresso. - regelbunden rengöring av doseraren för malet kaffe samt tratten för hela bönor. - kontrollera slitaget på malskivorna i kvarnen. 8.1 Normalvärden för funktion Rekommenderade värden: - Pumptryck: 8,5-9 bar. Pumptrycket är justerat på fabriken och går inte att ändra. - Tryck i ångtanken: 1-1,2 bar. Trycket i tanken står i relation till temperaturen. Det är justerat på fabriken och skall inte ändras. - Öppningstryck för säkerhetsventil: cirka 1,7 bar. Öppningstryck för expansionsventilen: cirka 10,5 bar. Öppningstrycket i expansionsventilen justeras med hjälp av en filterhållare med manometer. Expansionsventilen är monterad på pumpen. När visaren står på 10,5 bar skall det börja droppa från slangen som går från expansionsventilen. - Bryggtemperatur för kaffe: grader C. Temperaturen beror på vilken kaffeblandning som används. Temperaturen kan enkelt ställas in på digitaldisplayen (se sid. 9). 8.2 Så här brygger du espresso För att brygga en perfekt espresso skall du tänka på följande: Kaffe tar lätt smak av andra ämnen. Därför är det viktigt att utrustningen är väl rengjord och att kaffet är färskt. Mal inte mer kaffe än du gör slut på inom en halvtimma. Lossa filterhandtaget ur bryggruppen och banka ut sumpen. Om handtaget suttit i länge, kan du köra igenom lite vatten innan du tar bort det ur gruppen. Då blir det lättare att banka ut sumpen.torka bort eventuella sumprester i silen med en torr borste eller trasa. Undvik att skölja ur det med vatten. Handtaget skall vara torrt. Dosera cirka gram nymalet kaffe i dubbelhandtaget eller cirka 7-7,5 gram i enkelhandtaget. Jämna till kaffebädden lite lätt med kaffepressen och knacka sedan till handtaget för att få ned det kaffe som fastnar på sidan i silen. Pressa därefter kaffet med cirka 20 kg tryck. Har du en handhållen kaffepress så kan du hålla handtaget på en personvåg och testa hur hårt du behöver pressa. Annars sätter du hela kvarnen på vågen och pressar. Avsluta pressningen med en liten vridning av pressen. Då blir ytan fin. Det är viktigt att anpassa malningsgraden så att du kan pressa med 20 kg tryck för att få en bryggtid på cirka 25 sekunder. Det blir alltid bättre kaffe om du maler grövre och pressar hårt än tvärtom. Ju finare malningsgrad, desto mer arom försvinner. Du måste också pressa kaffet jämnt. Om du pressar snett blir kaffebädden tunnare på ena sidan. Vattnet kommer då att gå lättaste vägen och du får en dålig extraktion av kaffet i filterhållaren. Stryk av eventuellt kaffe från kanten på silen i handtaget. Annars kan det läcka under bryggningen. Ta ut lite vatten ur gruppen för att få bort gammal kaffesump från fördelningssilen, innan du sätter i handtaget i gruppen. Ställ under de varma och torra kopparna och starta bryggningen omgående. Värmen från gruppen förstör annars kaffet snabbt. Servera kaffet direkt. När du brygger espresso skall allt gå snabbt. Det är därför det heter espresso. Låt filterhandtaget och sumpen sitta kvar i gruppen tills nästa bryggning. Då behåller det värmen. 11.

12 8. Användarinstruktioner 8.3 Så här skummar du mjölk och gör cappuccino Det är viktigt att du använder färsk mjölk för att få ett bra skum. Du kan använda vilken fetthalt du vill. Med högre fetthalt på mjölken får du ett krämigare och mer följsamt skum. Fettet bär också fram kaffesmakerna. Du skall sträva efter att få ett krämigt skum med små bubblor. Använd en rostfri kanna som är lite smalare upptill och har handtag. Storleken beror på hur många kaffe du vill kunna göra på samma gång. Oftast är en enliters kanna lagom. Fyll kannan till hälften med kall mjölk. Öppna ångvredet och släpp ut det kondensvatten som står i röret. För sedan ner ångmunstycket djupt i kannan och öppna ångvredet. Sänk kannan tills munstycket är precis i ytan och justera med ångvredet så att du får små fina bubblor på ytan av mjölken. Det skall höras ett småfräsande ljud och det får inte bli stora bubblor. Blir det stora bubblor, så håller du munstycket för högt eller så har du för högt ångtryck. Håll den fria handen på kannan. När du börjar känna värmen komma, skall du höja kannan tills munstycket kommer ett par centimeter under ytan. Där skall du hitta ett läge i ytterkanten av kannan och samtidigt vinkla den så att du får mjölken att snurra runt i kannan. Öka nu ångtrycket lite så går det lättare. Från och med nu får du aldrig gå upp i ytan igen, för då kommer de stora bubblorna genast. Fortsätt att känna med handen på kannan. När du inte kan hålla kvar den så har mjölken rätt temperatur. Mjölken får aldrig bli varmare än 65 grader. Då kommer den att smaka välling istället för mjölk. Vid cirka 60 grader är skummet som bäst. Kontrollera med en mjölktermometer om du är osäker. När skumningen är klar stänger du ångvredet. Ta därefter bort kannan från ångröret. Torka omedelbart av mjölken från röret med en fuktig trasa. Släpp ut lite ånga för att rensa hålen i munstycket. Glöm inte att skölja ur trasan ofta. Sväng sedan runt kannan i små cirklar tills mjölken klättrar upp på väggarna i kannan. Det skall bli en grop i mitten av mjölken och skummet skall bli glansigt. Om du fått några större bubblor på ytan så slår du kannan lite lätt i bordet. Då spricker bubblorna och mjölken blir slät. Det krävs mycket övning för att få till ett bra mjölkskum. Prova med olika ångtryck och att hålla munstycket på olika ställen i mjölken. Med lite tålamod lyckas du till slut. För att göra en cappuccino så brygger du en enkel espresso i en cappuccinokopp. Sedan häller du försiktigt i mjölken i mitten av koppen för att få med creman upp till ytan. Stöt ut skummet ur kannan eller använd en sked om du tycker det går lättare. En klassisk capuccino skall ha en brun rand av crema runt det vita mjölkskummet i mitten av koppen. 12.

13 9. Underhåll 9.1 Daglig rengöring Utföres företrädesvis på kvällen: - Rengör munstycken, silpackning och bajonettfattning i gruppen. Använd en ren diskborste eller tvättsvamp och den vinklade rengöringsborsten. - Skölj av filtren och filterhållarna med varmt vatten. Använd speciellt rengöringsmedel för kaffemaskiner eller diskmaskinspulver för att avlägsna den olja och smuts som kaffet lämnar. - Lägg i gummimattan i dubbelhandtagets sil. Sätt filterhållaren i bryggruppen och starta en bryggning. Ömsom lossa och dra fast filterhållaren under bryggningen. Det heta vattnet som då pressas över filterkanten gör rent i bajonettfattningen och silpackningen. OBS! Var försiktig så att du inte bränner dig på det heta vattnet som kan stänka lite. - Rengör spillbrickan och gallret där kopparna placeras. - Rengör noggrant ångrören som har använts för att värma drycker direkt efter att de använts. Detta förhindrar att resterna torkar in vilket kan sätta igen spridarens hål. Det förhindrar dessutom att dryck tar smak av en tidigare beredd dryck av annan typ. 9.2 Veckovis rengöring - Rengör grupp och munstycken: Se stycke 7.6 på sidan Rengör spillbrickan: Ta bort gallret där kopparna placeras, ta ur spillbrickan och rengör den. - Rengöring av utsida: Använd en fuktig trasa (som ej repar). Alkohol eller lösningsmedel får absolut inte användas på ytor som är försedda med text eller som är lackerade. 13.

14 9. Underhåll 9.3 Bruksanvisning avkalkningsfilter Avkalkningsfilter med automatisk förspolning. Monteras med espressomaskinen. (Skall bytas var 6:e månad.) Kan bytas under tryck. D 1. Stäng kranen. Bild C.. 2. Demontera filterpatronen genom att vrida den 1/4 varv. Se bild D. 3. Montera den nya filterpatronen genom att vrida den 1/4 varv. Se bild D. 4. Ställ kranen i nedre läge.bild A. Förspola tills vattnet är rent och klart! (Cá 6 liter vatten). 5. För maskindrift. Ställ kran i läge upp. Bild B. 6. Notera datum för installation eller byte av filter. (se filterpatron). 2 Bild A Bild B Bild C Till espressomaskin. Förspolas Drift Stängd Frånvattenledningsnätet. Artikelnummer; A. Avkalkningsfilter kpl. E B. Filterhuvud E C. Filterpatron E Artikelnummer; A. Avkalkningsfilter kompl. E B. Filterhuvud E C. Filterpatron E

15 10. Vanliga fel och reparationer Felsökning: - Försäkra dig om att det alltid finns tillräckligt med kaffe för minst en dos i doseraren. - Om kaffet rinner ner för långsamt är det förmodligen för finmalet. Om det rinner ner för snabbt är det för grovmalet. - Kom ihåg att maskinens funktionsprocess pressar vattnet genom kaffet med högt tryck. Om kontakten mellan vattnet och kaffet varar i mer än 30 sekunder kan kaffet få dålig smak och bli beskt. Denna effekt kallas överextrahering. - Värm alltid upp koppen innan bryggning. Om koppen är kall förändrar den hastiga temperaturförändring kaffets smak. Creman blir också sämre. - Ladda aldrig filterhållaren utan att omedelbart utföra en bryggning. I annat fall bränner kaffepulvret i gruppen och espressokaffet blir väldigt beskt. OBS! KOPPLA ALLTID IFRÅN STRÖMMEN när kontroller eller underhållsingrepp ska utföras. Följande underhållsmoment bör utföras av specialiserad eller av tillverkaren auktoriserad personal. Utför aldrig provisoriska eller tillfälliga reparationer och använd alltid reservdelar som är original. Orsak 2: Orsak 2: Orsak 3: Orsak 2: Orsak 2: Gruppen avger inget vatten och pumpen för oväsen. Vattenkranen eller avkalkningsfiltrets kranar är stängda. Öppna kranarna. Filtret vid anslutningen för tillförsel av vatten på pumpen är igensatt / slangen når inte ner i förrådstanken. Montera isär och rengör / se till att slangen når ned till vattnet i förrådstanken. Det kommer inget vatten ur gruppen. Flödesmunstycket är igensatt. Ta bort flödesmunstycket, kontrollera och rengör och byt ut om det är nödvändigt. Kanalerna i gruppen är igensatta. Montera isär och rengör. Bryggventilen öppnar inte. Montera isär och rengör. Ångtanken är trycksatt men värmer inte. Ingen avluftning av ångtanken har skett vid uppvärmningsfasen av vattnet i ångtanken. Kontrollera när maskinen är kall att vakuumventilen fungerar. Byt eventuellt ut. Värmesystemet är delvis igensatt. Kontrollera rören och anslutningarna för gruppens tillförsel- och returledningar. Rengör och byt eventuellt ut. OBS! Kontrollera att du bytt filterpatronen på avkalkningsfiltret i tid. Ångtanken har inget tryck. Värmeelementet är trasigt. Byt ut. Ingen ström kommer till värmeelementet. Pressostaten är trasig, kontrollera och byt eventuellt ut. Huvudströmbrytaren är trasig, kontrollera och byt eventuellt ut. 15.

16 10. Vanliga fel och reparationer Felsökning: forts. Orsak 2: Orsak 3: Orsak 4: Orsak 5: Orsak 6: Orsak 7: Orsak 8: Den automatiska vattenpåfyllningen fyller på med vatten när den inte borde. Elanslutningen till nivåsonden och elektronikboxen är avbruten. Åtgärda. Jordanslutningen för ramen och elektronikboxen är avbruten. Åtgärda. Nivåsonden är smutsig. Rengör. Vid nedmontering ska nivåsonden inte dras ut ur isolatorn utan tas bort fullständigt. Elektronikboxen är trasig. Byt ut. Magnetventilens spole är defekt (jordfel). Kontrollera och byt eventuellt ut. Nivåsonden är inte ansluten. Kontrollera och åtgärda. Det finns ett främmande föremål inuti magnetventilen för den automatiska nivåregleringen. Kontrollera och byt eventuellt ut ventilen. Packningen är utsliten. Kontrollera och byt eventuellt ut ventilen. Orsak 2: Orsak 3: Orsak 4: Orsak 5: Otillräckligt utnyttjande av det malda kaffet. Igensatt vattenpump. Kontrollera att trycket är 8,5-9 bar. Om inte, byt pump. Ej korrekt inställning av expansionsventilen som läcker vid bryggning. Justera inställningen. Ej exakt inställning av bryggtemperaturen. Kontrollera temperaturen med en termometer vid bryggningen där vattnet rinner ut ur gruppsilen. Justera eventuellt på digitaldisplayen. Malningen är inte korrekt (alltför finmalet eller grovmalet). Kontrollera bryggtiden och justera malningen. Munstycken och filter är igensatta. Gör rent eller byt eventuellt ut. 16.

17 10. Vanliga fel och reparationer Felsökning: forts. Vatten och ångrören läcker trots att dess kranar är stängda. Packningarna är utslitna eller så sitter det skräp i dess fäste. Kontrollera och rengör, byt eventuellt ut. Det läcker ut vatten och ånga under vreden på kranarna då de öppnas. Packningar på ventilstången är utslitna. Kontrollera och byt eventuellt ut. Orsak 2: Läckage mellan gruppen och filterhållaren vid bryggning. Bryggruppens silpackning är utsliten. Byt ut. Filtersilkanten är skadad. Byt sil. Vattenläckage från expansionsventilen. Expansionsventilens packning är utsliten. Byt ut expansionsventilen. 11. Bortskaffning och skrotning Bortskaffning av maskinen ska utföras av auktoriserad personal. Trycket i vattensystemet ska elimineras, nätsladden och farliga ämnen för omgivningen ska avlägsnas. Placera maskinen på en lämplig plats på behörigt avstånd från barn och obehöriga personer. Vid skrotning av maskinen ska den returneras till försäljaren eller lämnas till en auktoriserad sopstation. Maskinen får inte kastas i naturen. 17.

18 12. Tekniska Data Crema Mini Barista Bredd B = 240 Djup D = 450 Höjd H = 380 Modell Grupp Tankvolym (L) Spänning V-Hz Effekt (W) Strömförbrukning (A) Crema Mini Barista 1 2 x 1,7 240V1N - 50/60Hz

19 Crema Mini Barista FÖR SERVICE Vänligen kontakta din återförsäljare Din återförsäljare / Your retail dealer COFFEE QUEEN AB Box Arvika. Tel: +46 (0) Fax+46 (0) Artikelnummer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL

CQUBE SE20 BARISTA ANVÄNDARMANUAL CQUBE SE20 BRIST NVÄNDRMNUL UM_SV Part No.: 1764165_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 LLMÄN INFORMTION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 vsedd användning...4 Fakta

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning

IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning IMPRESSA E10/20/25 Bruksanvisning Art. Nr. 64598 9/04 JURA IMPRESSA E10/20/25 Svenska... 5 21 Legend: DISPLAY: ger information DISPLAY: var god och följ bildskärmens anvisningar. = Märk = Viktigt = Tips

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer