Eliten è liten - men växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eliten è liten - men växer"

Transkript

1 Förändrade perspektiv på elitidrott 1 FoU-rapport 2007:11

2 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2 Kostnader för idrott en studie om kostnader för barns idrottande :3 Varför lämnar ungdomar idrotten (Mats Franzén, Tomas Peterson) 2004:4 IT-användning inom idrotten (Erik Lundmark, Alf Westelius) 2004:5 Svenskarnas idrottsvanor en studie av svenska folkets tävlings- och motionsvanor :6 Idrotten i den ideella sektorn en kunskapsöversikt (Johan R Norberg) 2004:7 Den goda barnidrotten föräldrar om barns idrottande (Staffan Karp) 2004:8 Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar (Göran Patriksson, Stefan Wagnsson) 2005:1 Doping- och antidopingforskning 2005:2 Kvinnor och män inom idrotten :3 Idrottens föreningar - en studie om idrottsföreningarnas situation 2005:4 Toppningsstudien - en kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott (Eva-Carin Lindgren, Hansi Hinic) 2005:5 Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten :6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk undersökning våren :7 Inkilning inom idrottsrörelsen - en kvalitativ studie 2006:1 Lärande och erfarenheters värde (Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson) 2006:2 Regler och tävlingssystem (Bo Carlsson, Kristin Fransson) 2006:3 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (Annika Mellquist) 2006:4 Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna(maja Uebel) 2006:5 Kvinnor och män inom idrotten :6 Utvärdering av den idrottspsykologiska profi len - IPS-profi len (Göran Kenttä, Peter Hassmén och Carolina Lundqvist) 2006:7 Vägen till elittränarskap (Sten Eriksson) 2006:8 Näridrott i skolmiljö (Björn Forsberg) 2006:9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området med avseende på svensk elitidrott (Göran Kenttä) 2007:1 Idrotten Vill - en utvärdering av barn- och ungdomsidrotten (Lars-Magnus Engström, Johan R Norberg och Joakim Åkesson) 2007:2 Sexualisering av det offentliga rummet (Birgitta Fagrell, Jesper Fundberg, Kutte Jönsson, Håkan Larsson, Eva Olofsson och Helena Tolvhed) 2007:3 Det sociala ledarskapet (Martin Börjeson, Johan von Essen) 2007:4 Frivilligt arbete inom idrotten (Lars-Erik Olsson) 2007:5 Varumärkets betydelse inom idrotten (Anna Fyrberg, Sten Söderman) 2007:6 Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv (Christian Augustsson, Göran Patriksson, Owe Stråhlman och Stefan Wangsson) 2007:7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott (Johan Söderholm ) 2007:8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (Erik Lundmark, Alf Westelius) 2007:9 Näridrott i skolmiljö, etapp 2 (Josef Fahlén, Björn Forsberg) 2007:10 Doping - personlighet, motiv och moral i idrotten (Jesper Thiborg, Bo Carlsson) 2007:11 Eliten e liten - men växer. Förändrade perspektiv på elitidrott (Mikael Lindfelt) Rapporterna kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst eller tel

3 Förord I många fall räknas en idrottsutövare som elitidrottare om han eller hon spelar i högsta serien i sin idrott eller deltar i nationella mästerskapstävlingar i sin idrottsgren. Verkligheten är dock mycket mer komplicerad än så: När är man egentligen elitidrottare? Kan man använda ett ekonomiskt synsätt, så att gränsen handlar om hur mycket pengar man tjänar genom sitt idrottande? Eller ska man utgå från vilken idrottsgren det handlar om? Det förefaller nämligen lättare att peka ut elitidrottare i idrottsgrenar som syns och hörs i massmediala sammanhang. Eller ska man utgå från hur mycket han eller hon satsar av sin tid på att träna och utveckla sig själv i någon idrottsgren? Ett genomgående problem i samtliga fall är hur man skall kunna jämföra idrottare i olika idrotter med varandra. Modern elitidrott är ett mycket komplext fenomen och förutsättningarna för att göra en s.k. elitsatsning varierar oerhört mycket från gren till gren, mellan individuella idrottsgrenar och lagidrotter, mellan män och kvinnor. Variationen hänför sig till såväl ekonomiska som strukturella skillnader. Därtill kommer den omständigheten att verkligheten ständigt förändras. Nya grenar kommer in på arenan och andra hamnar i periferin. Ofta är det numera externa ekonomiska faktorer som avgör hur idrottskulturens verklighet förändras. Problematiken är att det i dagsläget inte finns några tillförlitliga data kring elitverksamhetens omfattning i dagens idrottsrörelse. Det finns inte heller några avgränsade definitioner på olika kategorier av elitidrott. Det är ett reellt problem i den praktiska verksamheten som utförs i idrottsorganisationer på olika nivåer. Eftersom det saknas klara definitioner av begreppet elitidrott blir det i praktiken mycket svårt att diskutera utveckling, stöd och omfattning. Då verksamhetsplaner och verksamhetsinriktningen innehåller begreppet elitinriktad idrott bör denna term kunna definieras och kvantifieras för att bättre förstå vilka som avses och vilken omfattning det gäller. Riksidrottsförbundet gav därför Mikael Lindfelt, docent i etik, TD och idrottsforskare, verksam vid Åbo Akademi i Finland, i uppdrag att genomföra en studie för att belysa hur elitidrott kan definieras och utifrån det kartlägga hur begreppet kan användas i konkreta sammanhang. Riksidrottsförbundets förhoppning är att denna rapport ska ge ökad kunskap om och insikt i olika idrotters förutsättningar när det gäller att göra elitsatsningar idag. Detta genom att Mikael Lindfelt i rapporten främst, istället för att sträva efter en enhetlig definition av begreppet elitidrott, belyst den faktiska mångfald av förutsättningar som finns för elitsatsningar. Maja Uebel Chef Idrottsutveckling Riksidrottsförbundet 3

4 4

5 Sammanfattning Undersökningen om elitidrottens förändrade perspektiv ger en överblick av olika idrotters förutsättningar när det gäller att göra elitsatsningar idag. En inledande fråga handlar om hur man definierar begreppet elitidrott. I stället för att sträva efter en enhetlig definition är det betydligt mera fruktbart att belysa den faktiska mångfald av förutsättningar som finns för elitsatsningar. I denna undersökning föreslås en glidande tregradig skala, där man gör skillnad mellan utövar-elitidrott, åskådar-elitidrott och professionsidrott. Elitidrottens kapitalisering har skapat nya villkor för dagens elitidrott. Detta innebär en förskjutning av idrottsliga förutsättningar, men ger i sig ingen entydig bild av hur lätt eller svårt det är att nå högsta internationella nivå i någon idrott. Kapitaliseringen leder till en påtaglig mångfald när det gäller tillgång till pengar, offentlighet och uppskattning för elitidrottarna. Dock kan sambandet mellan internationell konkurrens och en idrotts professionalisering variera kraftigt mellan olika idrotter. Elitidrottens professionalisering har i första hand mera med underhållningsvärde att göra än med idrottslig konkurrenskraft. nya frågor måste upp i ljuset av den ökade professionaliseringen. Undersökningen lyfter på ett särskilt sätt fram den centrala frågan om elitidrott som modern underhållning. Trots förändrade villkor genom idrottens kapitalisering är identifikation fortfarande en oerhört viktig del av ett sunt förhållningssätt till elitidrott. Undersökningen lanserar begreppet identitetsskapande underhållning och betonar hur viktigt den identitetsskapande aspekten är som motvikt till en ansiktslös kommersialisering av elitidrott som underhållning. En avslutande fråga handlar om hur idrottens ökade kapitalisering utmanar den fortsatta trovärdigheten gällande ett ideellt arbetande folkrörelseideal. Frågan är för stor att lösas i en enskild undersökning, men den måste sättas på agendan i alla försök att belysa den globala verklighetens inverkan på elitidrottens nationella/lokala villkor och organisationsformer. Ett förändrat perspektiv på elitidrott innebär även att nya organisationsformer för tävlingsidrott på elitnivå kommit med i bilden. Idag är mycket av elitidrotten uppbyggd på geografiska markörer, man tävlar i SM, NM, EM, VM och OS. Utvecklingen mot en kapitalisering pekar dock mot en situation då den elitidrott som får den största uppmärksamheten allt oftare kommer att organiseras utifrån en strikt kommersiell agenda. Det får bland annat den effekten att underhållningsvärdet styr upp var, hur och på vilka villkor professionell idrott bedrivs. Undersökningen pekar därför på vikten av den mångfald som finns i dagens elitidrott, som utgår från organisationsformens betydelse. Elitidrottens betydelse för samhället och dess roll för socialt värdeskapande och rekrytering behandlas också i denna undersökning. Traditionella föreställningar måste utmanas och 5

6 6

7 Innehåll Förord Inledning...9 Undersökningens uppgift...9 Om entydighet, komplexitet och definitioner...12 Undersökningens karaktär, material och tillvägagångssätt Tävlingsidrottens grundläggande logik och ideologiska ram...17 Lek, spel, tävling och elitidrott...17 Elitidrottens förutsättningar...18 Idrottens sociala konstruktion...22 Tävlingsidrottens ideologiska ramberättelse...23 Sammanfattning Vad är elit och vad karaktäriserar elitidrott?...26 En elitkultur tre utgångspunkter för elitidrott...26 Elitidrottens traditionella organisering...29 Pyramidmetaforen och utövar-elitidrott...29 Elitidrott, pyramidmetaforen och rekrytering...30 Elitidrott, hälsa och motion eller om pyramidens baksida...33 Sammanfattning...35 Nationellt intresse och utövar-elitidrott...37 Massmedial kategorisering av olika elitidrotter...41 Utövar-elitidrott, åskådar-elitidrott och professionsidrott...43 Professionsidrottens följder...46 Individualism och lag...48 Schematisk överblick...49 Elitidrottsformer i kvantitativ belysning...51 Idrottsorganisatoriska strategier och logikers kollisioner...55 Sammanfattning Tankar kring elitidrottens nya betydelse...61 Idrottslig identitetsformning i nytt ljus...61 Den elitistiska utmaningen...66 Elitidrott och identifikation...69 Elitidrott som identitetsskapande underhållning...71 Sammanfattning Centrala tankegångar om förändrade perspektiv på elit-idrott en summering...76 Kort slutdiskussion...78 Litteratur...80 Djupintervjuer...84 Enkätsvar...85 Elektroniska och virtuella källor: frågor till specialidrottsförbunden...86 Referenser

8

9 1 Inledning Undersökningens uppgift Dagens elitidrott fascinerar och den mobiliserar. Den underhåller. Massorna, medierna, sponsorerna, politikerna gör nästan vad som helst för att skapa drömbilden och själva ta del av den, uppmuntra den och återskapa den. Det finns så många positiva värden i elitidrotten att knyta an till. Trots uppskruvat tempo, dramatiska överslag, skandaler, fusk, våld, dopning, korruption och maktmissbruk är elitidrottarna vår tids stjärnor och idoler med ett slags naturlig förmåga att rycka oss idrottsälskare ur vardagen och få våra barn och unga att drömma om ära, rikedom och berömmelse. Framför allt de som figurerar i de idrottsgrenar som tagit stort utrymme i massmedia. Arenan och dess återspegling i mediernas konstruerade ramberättelse blir ett skyltfönster för det framgångsrika alternativet och för den välförtjänta segern, den som objektivt kan mätas och förtjänas. Biljetten är väl utförda prestationer som lätt kan visas upp som ett passerkort till föreställd lycka. I det enkätmaterial som insamlats för denna undersökning framkommer en intressant tendens: alla idrotter som inlämnat svar på enkätundersökningen utgår från att elitidrottens viktigaste funktion är underhållning. Att idrotter med stor ekonomisk omsättning som till exempel ishockey och fotboll skulle säga så var mer eller mindre förutsägbart, men att små idrotter som lever på bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) och/eller Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) också ger den signalen var kanske mera överraskande. Det är som underhållning som elitidrotten har fått en enorm genomslagskraft i dagens massmedialt styrda samhälle. Få vågar lyfta fram kritiska aspekter av elitidrott, medan de som hyllar elitidrottens betydelse får stort utrymme, om inte i den offentliga diskussionen så åtminstone i de tysta förutsättningarna som gäller på en kommersialiserad marknad. Elitidrott får ett emotionellt laddat utrymme som är likartat med känslan av det onödiga i att kritisera marknadsekonomi. Det finns ingen egentlig samhällskritisk reaktion på dagens elitidrott, och om den finns inom vissa samhälleliga institutioner, så får den inget riktigt fotfäste i den allmänna debatten. 1 Ett litet men talande exempel på denna trend är att det, enligt sportchefen på DN, Nils Palmgren, sällan är svårt att få in idrottsnyheter i en tidning som DN, medan andra nyhetsavdelningar får föra en mycket större kamp för att få utrymme. Ingen ifrågasätter elitidrottens exponering på det sätt som det görs idag och idrotten bara växer och växer. 2 Elitidrott är också mycket slitsamt och krävande. En idrottare som tagit sig fram till en internationell världselit i en idrottsgren som utövas globalt har lagt ner ett enormt engagemang utifrån den talang, uthållighet och viljestyrka som förutsätts för att man ska uppnå nivån av internationell världselit. Den idrottsliga logik, som i en bestämd mening är den idrottsliga utvecklingens kärna och därför ges en central roll i denna undersökning, kan ses som en förenklad variant av den kapitalistiska logiken med konkurrens, effektivitet, prestationsfokusering och naturliga expansionsföreställningar. 3 Den utformar därtill den idrottsliga verkligheten så att många strävar efter och satsar maximalt, men endast ett fåtal når den elit som hägrar i glamourens inramningar. Inte för att det hägrande målet är det närmelsevis enda som upptar elitidrottarnas tankar, men i tävlingslogikens struktur finns endast en eller ett fåtal vinnare per idrottsgren och tävling, och en mindre grupp som utgör det som avgränsas som elit. Denna konstellation är en av grundförutsättningarna för att kunna klargöra elitidrottens utvecklingstendenser. Men vad är elitidrott? Är fenomenet entydigt? Om man bläddrar i sportbilagor, kollar kvällens Sportspegel, följer med ett friidrotts-vm eller EM-kvalen i fotboll på tv eller läser en mer lokalt förankrad dagstidnings sportsidor får man ofta en rätt entydig presentation av vad som räknas som elitidrott. Inte för att någon Kartläggning och analys av elitidrott 9

10 sportchef redogjort för redaktionens policy, utan snarare för att det förefaller vara så självklart vilket material som presenteras dag efter dag, tävling efter tävling, match efter match. I ljuset av den massmediala bilden kan frågorna om elitidrottsförståelsen förefalla banala, på gränsen till löjliga eller åtminstone onödiga. Utgångspunkten är tämligen enkel och entydig. Om något utgör en elit i något sammanhang, så är det en verksamhet eller en grupp människor som genom sin skicklighet, kompetens, vilja, uthållighet och målmedveten satsning nått en position där man duktigare och bättre kan utföra det man åtagit sig att göra än det stora flertalet som försöker göra samma sak. Kontrasten till att det finns en elit utgörs av att det finns ett större antal människor som utgör den stora massan, mot vilken eliten framstår som överlägsen i talang och kompetens. Med denna enkla utgångspunkt är det fullt naturligt att man landar i en så kallad pyramidmetafor, och att elitidrott finns på toppen av en sådan pyramid. Den praxis som utformats på de mediala arenorna ger ett sken av att det är lätt att förstå vad som ingår i begreppet elitidrott. För aktiva idrottare, tränare och framför allt idrottsledare på olika nivåer är det dock helt klart att man varken lyckats nå konsensus kring vad som ska räknas som elitidrott eller hur det begreppet ska förstås. Ett mycket talande exempel är att i den nyligen genomförda dialog som Elitidrottsrådet förde med 20 specialidrottsförbund inför en kartläggning om stöd för elitidrott återkommer frågan om behovet av en enhetlig definition av elitidrottsbegreppet. En väsentlig fråga blir givetvis om en entydig och odiskutabel definition av elitidrottsbegreppet låter sig formuleras, och vad man möjligen uppnår med en sådan definition. I många fall räknas en idrottsutövare som elitidrottare om han eller hon spelar i högsta serien i sin idrott eller deltar i nationella mästerskapstävlingar i sin idrottsgren. Den gränsdragningen är enkel och används av många specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) i Sverige. Verkligheten är ändå mycket mer komplicerad än så, främst för att olika idrottsgrenar skiljer sig så mycket från varandra och har så olika organisationsformer kring sin tävlingspraxis. I många idrottsgrenar är det faktiskt relevant att reflektera över frågan: När är man egentligen elitidrottare? Kan man använda ett ekonomiskt synsätt, så att gränsen handlar om hur mycket pengar man tjänar genom sitt idrottande? Eller ska man utgå från vilken idrottsgren det handlar om? Ska man kanske utgå från hur mycket han eller hon satsar av sin tid på att träna och utveckla sig själv i någon idrottsgren? En del av hela problemet är att det idag inte finns några helt tillförlitliga data kring elitverksamhetens omfattning i dagens svenska idrottsrörelse. Det finns inte heller någon eller några avgränsade definitioner gällande olika kategorier av elitidrott. Detta är ett problem, inte bara inom idrottsvetenskaplig forskning utan också i den praktiska verksamheten som utförs i idrottsorganisationer på olika nivåer. Olika föreningar och organisationer använder sig av egna definitioner för att hantera sin elitverksamhet. Eftersom det saknas klara definitioner av begreppet elitidrott blir det i praktiken mycket svårt att diskutera utveckling, stöd och omfattning. Då verksamhetsplaner och verksamhetsinriktning innehåller begreppet elitinriktad idrott bör denna term rimligtvis kunna definieras och kvantifieras för att bättre förstå vilka som avses och i vilken omfattning det gäller. Eller? Frågorna är relevanta, framför allt i en starkt föränderlig idrottsverklighet. Samtidigt är det lätt att ställa frågor. Svårigheten är att ställa de verkligt relevanta frågorna och visa varför de är relevanta. Därtill kommer den andra svårigheten att försöka besvara dessa frågor eller åtminstone visa på trovärdiga sätt att handskas med dem. I denna rapport kommer jag för det första (1) att sätta fokus på utmaningen att formulera en entydig och odiskutabel definition av begreppet elitidrott. Jag vill därför klargöra villkoren 10

11 för en sådan möjlig definition, men också vad förväntningarna på en entydig definition signalerar. Denna undersökning är idrottsfilosofisk, vilket bland annat innebär att frågan om förväntningarnas berättigade måste ställas i formen: Är den näst intill självklara utgångspunkten rimlig? Frågan är om en entydig och enkel definition faktiskt löser de problem man tycker sig uppleva. Därför måste också en annan sida av problematiken vägas in i reflektionerna, nämligen om en entydig definition inte ter sig rimlig, behöver man förklara varför och vilka alternativa väger det finns för att diskussionen kan gå vidare med nya insikter. För det andra (2) reflekterar undersökningen kring den mer eller mindre självklara förståelsen av elitidrott såsom den framträder på de olika mediala arenorna. Jag kommer att problematisera den föreställningen med kritiska frågor från olika perspektiv med syftet att visa hur mångfacetterad elitidrottsbilden i svensk idrott faktiskt är, men även lyfta fram den underliggande logik som styr utvecklingen av den bild av elitidrott som presenteras för oss i den massmediala verkligheten. Jag kommer därför också att peka på vissa tendenser som jag menar är centrala för att förstå hur elitidrottskulturen överlag har förändrats och utvecklats i ett tidsperspektiv, och hur dessa förändringar också måste få återspeglingar i hur vi talar om elitidrottskulturen idag, det vill säga vilka begrepp och föreställningar som är relevanta i dagens verklighet. Fokus läggs på det fenomen jag benämner idrottens kapitalisering. I ljuset av denna föränderlighet blir det, för det tredje (3), centralt att pröva hållbarheten i sådana invanda föreställningar som ofta tas som givna i diskussioner om elitidrott. En sådan föreställning är användningen av den så kallade pyramidmetaforen och föreställda samband mellan olika verksamhetsformer i hela idrottskulturen. En viktig delfråga i denna undersökning handlar därför om huruvida denna enkla, pyramidbaserade bild motsvarar de olika idrottsgrenarnas faktiska verklighet eller om den måste bytas ut och i så fall till vad? Själva pyramidmetaforen antyder att det finns ett enkelt och entydigt samband mellan elitidrott och övriga områden inom idrottskulturen. Men RF:s idéprogram Idrotten vill (2005) konstaterar bland annat att gränsen mellan elitidrott i egentlig mening, det vill säga idrott på mästerskapsnivå och övrig tävlingsidrott är fortfarande flytande. 4 I bästa fall kan denna aspekt i undersökningen antingen upphäva den flytande gränsen och göra den tydlig eller förklara varför den fortfarande är och rimligtvis bör vara flytande. Kanske ska inte den flytande gränsen uppfattas som en brist, utan som ett tecken på en sund, men flexibelt levande verklighet. Denna aspekt kommer att utgöra en mycket stor del av min undersökning. En annan delfråga i detta sammanhang är också föreställningen om elitidrott som underhållning. Själva elementet av underhållning kommer vi inte ifrån, eftersom det är ett förhållningssätt som kännetecknar det stora flertalet människors attityd till modern elitidrott. Däremot menar jag att det finns all anledning att närmare precisera vilket slags underhållning elitidrott är, kan vara och i bästa fall kan utvecklas till. Denna frågeställning kommer jag att utveckla tydligare i slutet av denna undersökning. Sammanfattat kan man säga att undersökningens syfte primärt är att klargöra och synliggöra olika aspekter kring begreppet elitidrott, elitidrottens olika aktörer, dess verksamhetsmiljö och förändringstendenser i den miljön. I andra hand kan man tänka sig att undersökningens resultat kan prövas genom att uppmärksamma hur en kvantifiering av elitidrottsbegreppet utfaller ifråga om omfång på olika nivåer inom idrottskulturen. Att klargöra begreppet elitidrottare kan med andra ord senare ligga till grund för vidare forskning av idrott och elitidrott. Dessa kategorier av elitidrottare kan sedermera studeras enskilt eller flera kategorier tillsammans. 11

12 Om entydighet, komplexitet och definitioner Problemet med själva begreppet elitidrott formuleras ofta i att man saknar en enhetlig definition för elitidrott. Frågan är om detta egentligen är ett skenproblem eller ett problem som formuleras så i brist på bättre sätt att handskas med en komplex verklighet. Det intressanta är att det egentligen inte saknas definitioner. I den svenska idrottsrörelsens centrala aktuella dokument finns några exempel på definitioner av elitidrott som är värda att uppmärksammas. Elitidrottsrådet är ett beredande organ under ledning av Riksidrottsstyrelsen som i sin lägesrapport från mars 2003 fastslagit att det ekonomiska stöd som riktas till elitidrott är till för att stödja aktivas och lags utveckling till internationell topp-prestation på seniornivå. Stödet riktar sig till dem som ligger på internationell toppnivå eller är på väg dit. 5 Här förklarar man elitidrott som den högsta internationella nivån, alltså varken ungdoms- eller juniorelit eller nationell elitnivå. Samma dokument har också en något vidare definition för elitidrott. Då fastslås också att med elitidrott avses respektive SF:s landslagsverksamhet och aktiva som kombinerar elitidrott och studier på såväl gymnasial som postgymnasial nivå. I elitidrottsbegreppet ingår även föreningarnas prestationsinriktade tränings- och tävlingsverksamhet inom högre seriesystem eller motsvarande. 6 Med detta tillägg kommer elitidrott att alltså också omfatta tävlingsverksamhet på högsta nationella nivå. Karaktäristiskt för denna definition är att den formuleras i dialog med elitsatsande verksamhet på regionalnivå i svensk idrott, alltså i samband med de regionala elitidrottscentrums verksamhetsbeskrivning från åren Denna definition är på det stora hela det omfång som mina diskussioner med olika SF pekar mot. Man använder en elitidrottsförståelse som utgår från den högsta nationella nivån till den högsta internationella nivån på seniornivå och nämner ungdoms- och junioreliten vid sidan om, närmast som ett steg på väg mot elitidrott. Ovan nämnda definitioner av elitidrott tillsammans med SF:s olika använda definitioner gör det intressant att reflektera över om problemet handlar om definitionens vara eller inte vara eller om verkligheten är så komplex att de existerande definitionerna inte fungerar. Om det är så, kan man antingen välja att försöka formulera en bättre definition eller sträva efter att förklara komplexiteten i verkligheten. Medan man i det förra fallet vill skapa entydig hanterbarhet, vill man i det andra fallet skapa ökad förståelse. Skillnaden verkar liten, men är i själva verket mycket stor. Antingen vill man förenkla den komplexa verkligheten ner till de minsta gemensamma nämnarna eller så vill man bevara respekten för verklighetens komplexitet och mångtydighet. Utifrån det material jag samlat in för denna undersökning har jag blivit alltmer övertygad om att det är mera fruktbart att välja det senare alternativet. Dels för att en alltför förenklad bild genom strävan efter entydiga definitioner antingen blir för intetsägande eller alltomfattande. Dels för att jag menar att problemet i grunden inte handlar om att ha den rätta definitionen. Mitt val återspeglas givetvis i hela upplägget, och bedömningen av om valet är bra eller dåligt måste göras utifrån den information som helheten förmedlar. Valet kan också motiveras rent sakligt. Det främsta skälet till att både använda sig av och försöka formulera en definition av något är att man tänker sig att därigenom undvika möjliga missförstånd. Det finns emellertid ofta en övertro på definitioners makt. Man tänker sig lätt att man varken kan beskriva eller förstå exempelvis idrott och idrottsutövning om man inte utgår från en fastställd definition. Denna oreflekterade föraning förenas ofta med en känsla att förmågan att använda sig av ett bestämt begrepp korrekt i olika sammanhang 12

13 inte är tillräcklig. Man uppfattar läget då som om grunden för ens begreppsanvändning inte är säkrad och att det första som måste göras är att skapa en fast och hållbar grund för ens förståelse. Problemet är inte så stort som det verkar vid första ögonkastet. Det verkliga problemet med att fastslå en exakt och övergripande definition är att fastslåendet i sig förutsätter en mera grundläggande förståelse av det fenomen man försöker definiera för att veta om definitionen alls ens är användbar eller träffar rätt. Den brittiska idrottsfilosofen Graham McFee har för sin del pekat just på detta problem inom idrottsforskningen. Han säger: (P)utative definitions must be tested against one s experience. I must be able to recognize bachelors (prior to your giving me a definition of that term) to see if your putative definition is correct or even plausible. So definitions do not really aid understanding. Testing the truth of putative definitions requires that one understand before one has the definition. Your account of, say, sport must be recognized as correct I can only do that if I can recognize sport prior to or independent of the definition. Further, since the meaning of expressions in the definition must be known, the definition is not a neutral starting point: if I have no undefined starting place, the search for a complete definition will go on for ever. But if there is an undefined starting place, definition cannot be as fundamental to understanding as was assumed: it would not be for the starting place. So what definitions offer requires a background of understanding prior to the definition: but, having such understanding, the definition offers little new at best it offers a new word for some already understood. 7 McFees resonemang pekar på tre aspekter värda att uppmärksammas i detta sammanhang. Den första aspekten han tydliggör är att en definition inte kan utgöra den grund som vår förståelse vilar på. En förståelse av ett fenomen kan vara helt korrekt utan behovet att skapa en fullständig definition, särskilt om man kan använda sig av ord och begrepp för att beskriva detta fenomen i olika sammanhang utan att någon annan insatt reagerar på att man använder ordet på ett konstigt sätt. En annan aspekt som McFees tanke klart visar är att vilken definition man än skulle komma fram med, skulle den med rätta alltid bedömas mot ansvariga personers egen förståelse och praxis. En sådan definition kan kritiseras om den inte skulle innefatta det som en person uppfattar som relevant utifrån den egna förståelsen och den praxis man själv är insatt i. Den tredje aspekten utgår från att all förståelse bygger på en förståelse av något annat, utifrån vilket vi börjar vår undersökning av det vi inte förstår eller som är helt nytt för oss. En egentlig förståelse utgår med andra ord från en bestämd förförståelse. Om vi till exempel först som barn lär oss att det finns en bollsport som kallas tennis och tennis spelas på ett visst sätt, utgår vi (som barn) från vad vi lärt oss om tennis när vi för första gången bekantar oss med exempelvis squash. Med tiden lär vi oss likheterna, skillnaderna och den sociala kontext, i vilken dessa mänskliga verksamhetsformer fungerar naturligt, och som också möjliggör att vi kan uppfatta båda spelformerna som uttryck för idrott. Den förståelse som växer fram genom vårt sätt att leva med andra människor i en social kontext är, menar jag i anslutning till McFee, mera grundläggande för att förstå ett fenomen än att först kunna fastställa en definition för fenomenet ifråga. Det handlar i grunden om att växa in i en tolkningsgemenskap. Utan ett sådant påpekande är alla slags definitioner de facto uttryck för cirkulära resonemang. Att fastslå en definition för begreppet elitidrott har också ett genuint syfte som inte ska brännmärkas som oväsentligt. Det syftet är att skapa klarhet i resonemang och i ens förståelse, och därigenom undvika onödiga missförstånd. Klarhet i denna mening är eftersträvansvärt. Den klarheten nås emellertid inte endast med hjälp av definitioner. Snarare är risken med att försöka nå detta genom definitioner att vi hamnar som också McFee pekar på i en oändlig regress och slösar en massa energi på ett projekt som i slutändan inte säger så mycket. 13

Det De soc t so ial cia a l ledar a leda s r ka skapet FoU-rapport 2007:3

Det De soc t so ial cia a l ledar a leda s r ka skapet FoU-rapport 2007:3 FoU-rapport 2007:3 FoU-rapporter 2004 1. Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2. Kostnader för idrott en studie om kostnader för barns idrottande 2003 3. Varför lämnar ungdomar idrotten

Läs mer

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Per Göran Fahlström FoU-rapport 2011:2 FoU-rapporter STOCKHOLM APRIL 2011 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2006:1

Läs mer

Varför lämnar ungdomar idrotten?

Varför lämnar ungdomar idrotten? EN UNDERSÖKNING AV FOTBOLLSTJEJER OCH -KILLAR FRÅN 13 TILL 15 ÅR. FoU-rapport 2004:3 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G

M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G Malmö Studies in Educational Sciences No. 46 Jan-Eric Ekberg 2009 Illustratör: Jan Emzén ISBN 978-91-977100-8-4 ISSN 1651-4513 Holmbergs,

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT 2 Förord Den svenska idrottsrörelsen är med sina tre miljoner medlemmar och cirka 600 000 ideella ledare en viktig del av det svenska samhället. Under senare år

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Kapitel 8 Coaching and sport management

Kapitel 8 Coaching and sport management Kapitel 8 Coaching and sport management Tony Wågman Coaching and sport management (CSM) syftar i första hand till att utbilda studenter för ett framtida arbete som ledare inom idrottsrörelsen. Grundtanken

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer