Birgitta rapporterade att hon och Svein Kochberg kommer att åka till kalibreringsseminarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Birgitta rapporterade att hon och Svein Kochberg kommer att åka till kalibreringsseminarium"

Transkript

1 1 2/2002 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Fredagen den 22 mars 2002 Plats Hotell Gillet, Uppsala Närvarande Karl-Johan Köhler ordförande Jan Ohlin sekreterare Bengt Leffler Birgitta Ljung t.o.m. 25 Marie-Louise Månsson Thomas Waldenstedt Göran Hermes SGF, handläggare Marika Pellijeff SGF, adjungerad Förhinder Claes Grönberg vice ordförande 17 MÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden förklarande mötet öppnat och hälsade kommitténs ledamöter välkomna till Uppsala. Dagordningen fastställdes med mindre justeringar. 18 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL Genomgicks föregående sammanträdes protokoll som godkändes med följande ändring: 11 Näst sista meningen skall strykas och ersättas med följande: Det är RK:s åsikt att TL i detta fall gjorde fel. Man skulle låtit markören signera Pelles kort, mot bakgrund av att Pelle förvägrats möjligheten att själv lämna in sitt kort. 20 RAPPORTER HCP OCH BANVÄRDERING Birgitta rapporterade att hon och Svein Kochberg kommer att åka till kalibreringsseminarium i Tyskland. 21 AMATÖRÄRENDEN a) Beslöts att reamatörisera

2 2 Joakim Mathson f.o.m Petter Bergström f.o.m b) Ordf. föredrog förslag till skrivelse till Svenerik Larsson (se 4 i protokoll 1/2002), vilket godkändes. 22 HANDICAPÄRENDEN a) Skrivelse från Håkan Herne rörande problem i samband med revision. Beslöts att Birgitta och ordf. besvarar skrivelsen samt att skrivelsen och svaret bifogas protkollet (bil. 1-2). b) Skrivelse från Patrik Ferlander om felaktig hancicap. Beslöts att uppmana honom att vända sig till sin klubb och påpeka att han tilldelats fel hcp. c) Information om golfkortsprojektet. RK beslöt att avvakta förbundsmötets behandling av IT-propositionen. 23 SGF:S GENERELLA TÄVLINGSREGEL OM MOBILTELEFONI Beslöts att sekreteraren utformar en skrivelse som redogör för den nuvarande bestämmelsens innebörd samt ger exempel på såväl situationer där det är tillåtet och där det icke är tillåtet att använda mobiltelefon under pågående rond. 24 SGF:S UTBILDNINGSMATERIAL FÖR NYBÖRJARE RK:s ledamöter enades om att det nuvarande materialet är både för omfattande och för komplicerat för sitt syfte. RK ställer sig vidare positivt till att medverka vid en eventuell omarbetning av materialet. 25 SKRIVELSER Angående projektet Golf Quiz, som syftar till att sprida regelkunskaper genom en riksomfattande tävling. Beslöts att bordlägga behandlingen av denna skrivelse. Från Ola Norén: Är det tillåtet att själv ändra träffytan på en putter, t.ex. genom att klistra på en gummibit? Svar: Det är visserligen tillåtet att ändra en klubba men klubban måste även i sitt ändrade skick uppfylla de krav som är fastlagda i Bilaga II i regelboken. Om man klistrar på en gummibit är risken överhängande att så inte är fallet. Från Enno Sjölund: A och B spelar greensome. Om B ådrar sig plikt i samband med utslaget, t.ex. genom att träffa sin egen bag, kan då sidan A-B undvika denna plikt genom att välja att spela på A:s boll. Svar: Greensome är en spelform som inte täcks av golfreglerna men det är ändå RK:s mening att svaret på frågan är ja. Från Enno Sjölund angående Decision 1-4/7. Ball Lost in Either Water Hazard or Casual Water Overflowing Hazard: Om man vet med säkerhet att bollen ligger i tillfälligt vatten och inte i vattenhindret, får man då lättnad utan plikt enligt 25-1c? Svar: Ja, men bevisbörden ligger på spelaren. Vid minsta osäkerhet gäller Dec. 1-4/7.

3 3 Från Lars Engstrand har inkommit fyra spörsmål, vilka kommer att behandlas på förbundsdomarkonferensen: 1. Om A i poängbogey puttar och träffar en boll tillhörig en medtävlare B som inte längre kan ta poäng, vilken status har den träffande bollen? Svar: Den är fortfarande B:s boll i spel. Ur regelsynpunkt saknar dock detta betydelse eftersom plikten enligt regel 19-5a utgår oavsett den träffade bollens status. 2. Lars Engstrand anser att definitionen av utrustning bör förtydligas så att det klart framgår att en boll som spelats på ett hål (t.ex. alternativ boll, provisorisk boll) åter är utrustning efter att den lyfts. RK anser att detta framgår tillräckligt tydligt av Anmärkningen på sid, Dec. 20-1/9. Lars Engstrand upprepar en tidigare framförd undran om inte svaret på denna decision är ett feltryck. Sekreteraren meddelade att han just skrivit till R&A och begärt ett förtydligande om svaret på denna decision verkligen skall tolkas så att spelet skall anses vara avbrutet eller om meningen endast är att problemet med den saknade bollmarkeringen skall behandlas som om det inträffat under ett avbrott i spelet. 4. Två spelare spelar särspel om segern i en tourtävling och på första särspelshålet kommer de överens om att laga spikmärken i sina puttlinjer. Hur skall domare/td agera om detta kommer fram eventuellt efter att ytterligare hål spelats utan att kunna utse en vinnare? Svar: Syftet med särspelet är att utse en av dessa två till vinnare. De är båda diskvalificerade på första särspelshålet men skall inte diskvalificeras i huvudtävlingen. För att utse en vinnare skall alltså särspelet fortsätta Från Göran Hermes: Är det tillåtet att inleda adresseringen på green med att sätta ner klubbhuvudet framför bollen och därmed beröra puttlinjen utan att pressa ner något. Frågan kan också formuleras så här: Gäller undantaget i regel 16-1ii även innan spelaren tagit sin stans? Svar: RK anser att svaret är ja, förutsatt att berörandet av puttlinjen sker i direkt samband med adresseringen. 26 TOLKNING AV DECISION 20-7b/5 Jan-Olof Bengtsson, Östergötlands GDF, har till RK vidarebefordrat en längre skrivelse från Åke Johansson, distriktsdomare, kring denna decision. RK diskuterade denna skrivelse som behandlar ett antal situationer där svårigheten består i att avgöra om spelaren satt en ny boll i spel enligt regel 27-1 (ett pliktslag) eller bytt ut sin boll otillåtet och därefter spelat från fel plats (2+2 = fyra pliktslag). Sekr. meddelade att han i april 2001 tillskrivit R&A i denna fråga och föreslagit ett förtydligande till nästa utgåva av regelboken. RK beslöt att sekr. avfattar ett svar till Åke Johansson samt att frågeställningen behandlas i form av grupparbete på förbundsdomarkonferensen. 27 SKRIVELSE ANGÅENDE INTRODUKTIONSKORT Diskuterades skrivelse från Bo Wickberg i ärendet. 28 EVENTUELLA SVENSKA DOMARE PÅ LADIES EUROPEAN TOUR

4 4 Thomas Waldenstedt informerade om läget. Ett antal förbundsdomare har anmält intresse. Besked från LET kommer antagligen inte förrän i april. 29 TIDPUNKT FÖR NÄSTA SAMMANTRÄDE Fastställdes preliminärt till 18 juni, om möjligt i kombination med golfspel. Efter en kort diskussion om programmet för den förestående förbundsdomarkonferensen. avslutades sammanträdet. Stockholm den 24 mars 2002 Vid protokollet: Justeras: Jan Ohlin Karl-Johan Köhler

5 Håkan Herne Målaretorpsvägen Borgholm Telefon Mail BILAGA 1 Borgholm den 21 januari 2002 Birgitta! Jag har just genomfört en kurs för Smålandsklubbarnas handicapansvariga. Det kom 24 deltagare från 15 klubbar (av 41) både ideellt arbetande och kanslipersonal. Ett antal frågor kunde jag inte ge fullt tillfredställande svar på och jag ber om din hjälp: Den årliga revisionen, som nu pågår för fullt, visar A. Ett stort antal registrerade tävlingsronder utan ifylld poäng, men underskrivna av markör och resulterande i höjning. Fråga: Skall alla dessa ronder bara strykas? B. Ett ännu större antal registrerade tävlingsronder utan annat än en stämpel eller notering om tävling. Inget resultat, ingen markör och ingen ändring av handicapen. Fråga: Skall alla dessa ronder strykas? C. Ett fåtal registrerade tävlingsronder med allt ifyllt och resulterande i både höjningar och sänkningar av handicapen, men ingen markörsignatur. Fråga: Skall dessa ronder strykas? D. Nästan alla klubbarna hade problem med spelare med dubbel klubbtillhörighet. Svensk sommarklubb (ansluten till SGF) och spansk vinterklubb (ansluten till Spanska GF). Fråga: Måste dessa spelare också bestämma hemmaklubb och sedan hålla sig till denna klubb både sommar och vinter? Om inte, måste dessa spelare uppvisa intyg/hcpkort från vinterklubben för att få rätt ingångshandicap på sommarklubben och vice versa? E. Några få resultat från ronder spelade på utländska, oslopade banor. Fråga: Dessa ronder skall naturligtvis strykas, men kan de användas för handicapsättning enligt 4.3, allmän spelstandard? F. Som kuriositet kan nämnas att det finns klubbar som stämplat hcpkortet vid matchspel. Dessa ronder skall naturligtvis strykas, men det säger lite om bristen på kunskaper om hcpregler Växjö GK visade statistik på insända revisionskort. 40 % av de hcpsatta medlemmarna hade sänt in sina kort. Av dessa hade 70% 4 eller fler scorer. 20% mindre än 4 scorer och 10% inga scorer alls. Frekvensen ingen hcpgrundande rond noterad på hcpkortet låg hos de närvarande klubbarna i intervallet procent. Skinnarbo GK, som tar ut en administrativ avgift på 50 kronor från de spelare som inte sänt in sina kort för revision, redovisade att nästan 90 % av revisionskorten sänts in. Inför säsongen

6 kommer jag att föreslå Smålands Golfförbund att rekommendera alla distriktets klubbar att följa Skinnarbos exempel. Christer Ljungkrantz, Glasriket GK GSW GolfSoftWare, Skogsgatan 8; Växjö; tfn, , demonstrerade ett helt suveränt dataprogram för snabb kontrollräkning av hcpkorten. De fyra klubbarna kring Växjö använder systemet. Växjö GKs handicapansvariga hade kontrollerat samtliga revisionskort (460 kort) på mindre än två dagar. Jag och klubbarna kan på det varmaste rekommendera programmet (á 300 kronor). GAF marknadsför produkten. En enkät genomfördes och bland resultaten kan nämnas: 1. Endast 3 klubbar hade fått in något enstaka scorekort från hcpgrundande sällskapsronder vid säsongens slut. 2. Samtliga klubbar hade väl fungerande rutiner för att kontrollera nya, hcpsatta medlemmars tidigare handicap. 3. Ingen klubb hade rutiner för kontakt med TL för att behandla extrema tävlingsresultat. 4. Frekvensen förlorade hcpkort tycks ligga i intervallet 1-2 % av samtliga hcpkort. 5. Bedömningshcpsättning av spelare enligt 4.3 förekom ytterst sällan. I gruppen, som representerar mer än hcpsatta spelare, var det bara 4-5 fall per år. Med vänlig hälsning Håkan Herne Ordf. regelkom. SmGF PS. Jag fick just nu ännu en fråga som avser passerande av gränsen vid 36,0. Den aktuella spelaren hade sänkt sig från 54 till 37 under ett tiotal registrerade ronder. Så nådde han 39 poäng anger förfarande som skall gälla. Fråga: Skulle det, vid revisionen av Handicapregler vara möjligt att göra denna typ av sänkningar i analogi med övriga gränsöverskridanden enligt ? DS

7 BILAGA 2 Frågor rörande praktisk tillämpning av EGA-hcpsystemet i samband med årlig handicaprevision. Vanliga frågor: A Svar: Ett stort antal tävlingsronder för höjning har registrerats i hcp-kortet, underskrift finns från markör men resultatet (poäng) saknas? Skall dessa ronder strykas? Det vore olyckligt om ett antal genomförda tävlingsronder med markörsignatur skulle strykas utan att man försöker göra någon form utredning om vilka de faktiska resultaten var. Åtminstone för resultat från tävlingar på hemmabanan bör en utredning inte innebära större svårigheter. Om man i något enstaka fall misstänker att det faktiskt rör sig om ett medvetet försök att vilseleda handicapkommitten, så bör klubben vägra att utfärda något nytt hcp-kort innan spelaren har redovisat ett nytt underlag som kommitten kan godkänna. B Svar: Ett antal tävlingsronder finns registrerade endast med stämpel från klubben eller endast med tävlingsnamn. Ingen resultat, ingen markörsignatur och inte heller någon ändring av hcp har noterats. Skall dessa ronder strykas? Se svar ovan om försök att utreda om dessa tävlingsronder verkligen har spelats och vilka resultat som erhölls. Inga ronder bör strykas utan goda skäl då detta kan leda till helt fel hcp för kommande säsong. Om medvetet fusk misstänks, se svar ovan. C Svar: Tävlingsronder har registrerats med alla uppgifter utom markörsignatur. Ronderna har medfört såväl sänkningar som höjningar av hcp. Skall dessa ronder strykas? Se svar fråga B ovan. D Svar: Hur gör vi med spelare som har dubbel klubbtillhörighet svensk sommarklubb ansluten till SGF och t ex spansk vinterklubb ansluten till det spanska golfförbundet. Måste dessa spelare, i likhet med vad som gäller för spelare som är medlem i två svenska klubbar, också bestämma vilken av klubbarna som skall vara hemmaklubb och sedan använda denna klubbs hcpkort såväl sommar som vinter? Skall spelarna annars uppvisa intyg/hcp-kort från vinterklubben för att få en riktig ingångshcp på sommarklubben och vice versa? Rent principiellt gäller spanska scorer från slopade banor även på det svenska handicapkortet. Däremot är det vanligt att klubben/tävlingsledningen inte accepterar den svenska handicapen och av det skälet blir det en svensk och en spansk handicap. Spanien accepterar t.ex. inte sällskapsronder.

8 E Svar: Resultat som registrerats från utländska banor utan giltig slopevärdering skall naturligtvis strykas, men kan dessa resultat ändå användas av hcpkommitten för handicapsättning enligt Handicapbestämmelserna 4.3 Allmän spelstandard? Ja, självfallet kan och skall hcpkommitten ta hänsyn till sådana ronder om man är rimligt säker på att resultaten är korrekt noterade. F Svar: Några klubbar har stämplat hcp-kort vid matchtävlingar. Skall dessa ronder strykas? Dessa ronder skall givetvis strykas. (Om en score finns angiven kan den dock i vissa fall ingå i underlaget för kommitténs beslut enligt punkt 4.3 Allmän spelstandard ) Allmän kommentar Regelkommittén vill understryka att klubbarnas handicapkommittéer enligt gällande handicapbestämmelser punkt 4.3 har rätt och skyldighet att korrigera en spelares hcp om kommittén anser att den är felaktig (för hög eller för låg).

9 BILAGA 3 AVS. Åke Johansson Rödsippevägen Linköping Till Jan-Olof Bengtsson Östergötlands Golfförbund Jag och många med mig runt om i världen har svårigheter med tolkningen av Decision 20-7b/5. Med anledning av detta har jag skrivit ned några frågor som jag vill ha belysta. Först en sammanfattning av det viktigaste i Decision 20-7b/5: 1. Spelaren har en identifierad boll i spel på green. 2. Han dömer ut (abandons) sin boll i spel, lyfter en annan boll (den boll han satte i spel på hålet men som nu är förlorad) och går tillbaka och sätter denna boll i spel från en plats nära den plats varifrån han slog sitt föregående slag. (Spelaren tror att han måste rätta sitt misstag enligt reglerna) 3. Spelaren slår upp denna boll på green och fortsätter att spela den i hål, varefter han tar upp den andra bollen som han slagit upp på green tidigare. Enligt Decision 20-7b/5 ska spelaren ha 4 pliktslag, 2 för utbytt boll (Regel 15-1) och två för spel från fel plats (Regel 20-7b). Jag har via andra hand fått veta att både R&A och USGA anser att den gällande regeln för fel plats i Decision 20-7b/5 ska vara Regel I vilka lägen anses man ha brutit mot Regel 13-1? Varför ansågs det vara Regel 13-1 som var den gällande regeln i Decision 20-7b/5? Kan det vara så att R&A har fel? På samma sätt ansågs spelaren ha brutit mot Regel Kan man bryta mot Regel 15-1 om man inte har lyft sin boll i spel? Hur ser den situationen ut som gör att man ska anses ha brutit mot Regel 15-1 när man inte har lyft sin boll i spel? Många anser att Decision 20-7b/5 är felaktig och att spelaren har följt Regel Jag tolkar dock Regel 27-1 på följande sätt: a) Regel 27-1 är ej tillämplig om man har en synlig och identifierbar boll i spel. En vanligare tolkning av Regel 27-1 är: b) Man har alltid rätt att gå tillbaka till den plats varifrån man slog sitt föregående slag och där sätta en ny boll i spel ( slag och distans ) enligt Regel (dvs även om man redan har en boll i spel ) Många anser att Regel 27-1 är tillämplig om spelaren har för avsikt att följa denna regel. I Decision 18-2a/11 får dock spelaren 2 slags plikt för brott mot Regel 18-2a, trots att hans

10 avsikt varit att följa Regel Detta kan tolkas som att Regel 18 har preferens före Regel Är det så som Decision 18-2a/11 ska tolkas? Låt mig göra om Decision 18-2a/11 en smula: En spelare spelar ut från tee. När han kommer fram till sin boll så ser han att denna ligger på drivingrangen. Han tror att bollen är out-of-bounds, trots att den inte är det, och i sin frustration vänder han sig om mot bollen och säger: Du är inte värd att få se fler golfbanor; stanna du här bland dina vänner drivingrangebollarna. Härefter vänder spelaren, utan att ta upp bollen, tillbaka till tee och sätter en ny boll i spel. Hur många pliktslag ska det vara för detta brott? Med tolkningen a) skulle det bli 4 pliktslag, 2 för utbytt boll och två för spel från fel plats. Med tolkningen b) skulle det bli endast 1 pliktslag enligt Regel Man skulle givetvis även kunna hävda att spelaren följde Regel 28a, trots att han inte hade för avsikt att göra detta. (Han trodde ju att bollen var out-of-bounds) Vilket är det korrekta domslutet? Tyvärr för mig så finns det en decision, nämligen Decision 10-2c/1, som kan tolkas som att Regel 27-1 är tillämpbar även om man har en boll i spel, i alla fall om man först dömer ut (abandons) denna. Det står dock inte entydigt att det är Regel 27-1 som tillämpas i den aktuella decision. Vilken regel skulle annars kunna tänkas vara den tillämpad regeln i Decision 10-2c/1? Ett annat exempel som jag har funderat över är relaterat till Decision 15/8. I detta fall dömdes spelaren för att ha lyft sin boll i spel (2 slag enligt Regel 18) samt för att ha bytt ut bollen (2 slag enligt regel 15-1). Låt mig göra om fallet en aning: En spelare slår ut sin boll i MUA. Han går och letar efter den men kan inte finna den. Han går då tillbaka till tee och sätter en ny boll i spel. Bollen är väl synlig under hela luftfärden och hamnar synligt på fairway ca 25 meter framför den plats där hans ursprungliga boll förlorades. När spelaren kommer fram till sina medtävlare säger dessa att han kunde ha följt Regel 25-1c. Spelaren droppar då, utan att först lyfta sin boll i spel, en ny boll i enlighet med Regel 25-1c och spelar denna upp på green. På sin väg fram till green tar han upp bollen på fairway. Han puttar sedan i sin boll på green och slår ut från nästa tee. Vilket är det korrekta domslutet? Låt mig föreslå några alternativ: a) Spelaren anses ha satt en ny boll i spel vid MUA:n enligt Regel Den nya bollen är satt i spel från fel plats enligt regeln, vilket ger 3 slags plikt, (1 pliktslag för regel 27-1 och 2 pliktslag för brott mot denna regel.) Om spel från fel plats är ett allvarligt brott så ska spelaren diskvalificeras.

11 b) Spelaren anses ha satt en ny boll i spel vid MUA:n enligt Regel 28 (3 slags plikt, (1 pliktslag för regel 28 och 2 pliktslag för brott mot denna regel). I detta fallet anser jag att det inte kan vara ett allvarligt brott, eftersom Regel 28b eller c ligger längre fram på fairway än den plats där spelaren droppade. c) Spelaren har spelat på fel boll och ska diskvalificeras eftersom han inte rättade sitt fel innan han slog ut från nästa tee. Den droppade bollen anses vara fel boll eftersom den droppades relativt den numera förlorade bollen i MUA. d) Spelaren har spelat på fel boll och ska diskvalificeras eftersom han inte rättade sitt fel innan han slog ut från nästa tee. Den droppade bollen anses vara fel boll eftersom spelaren redan har en boll i spel på fairway. e) Spelaren anses ha bytt ut sin boll i spel och spelat den utbytta bollen från fel plats, vilket ger 4 slags plikt, (2 pliktslag för brott mot Regel 15-1 och 2 pliktslag för spel från fel plats, med den gällande regeln 13-1) Låt mig slutligen beskriva ännu en möjlig regelsituation: En spelare slår ut från tee och hamnar på ett sprinklerlock på fairway. Han följer korrekt proceduren för Regel 24-2b, så när som att han droppar bollen ca 2 klubblängder från bollpunkten. Han slår upp den droppade bollen väl synlig på green. Nu påtalar en medtävlare att han spelat från fel plats, varvid spelaren felaktigt tror att han måste rätta sitt misstag, dömer ut (abandons) bollen på green, och droppar därefter en ny boll på rätt plats enligt Regel 24-2b. Han slår upp även denna boll på green och puttar den i hål, varefter han lyfter sin utdömda boll från green och går och slår ut från nästa tee. Vilket är det korrekta domslutet? Låt mig föreslå några alternativ: a) Spelaren anses ha satt en ny boll i spel enligt Regel Den nya bollen är satt i spel från fel plats enligt regeln, vilket ger 3 slags plikt, (1 pliktslag för regel 27-1 och 2 pliktslag för brott mot denna regel). I detta fallet kan det inte anses vara ett allvarligt brott. b) Spelaren anses ha satt en ny boll i spel enligt Regel 28a, vilket ger 3 slags plikt, (1 pliktslag för regel 28a och 2 pliktslag för brott mot denna regel). I detta fallet kan det inte anses vara ett allvarligt brott. c) Spelaren har spelat på fel boll och ska diskvalificeras eftersom han inte rättade sitt fel innan han slog ut från nästa tee. Den droppade bollen anses vara fel boll eftersom spelaren redan har en boll i spel på green. d) Spelaren anses ha bytt ut sin boll i spel och spelat den utbytta bollen från fel plats, vilket ger 4 slags plikt, (2 pliktslag för brott mot Regel 15-1 och 2 pliktslag för spel från fel plats, med den gällande regeln 13-1) Observera att det sista fallet nästan stämmer med fallet i Decision 3-3/3. Helt medvetet har jag dock inte nämnt alternativet att spelaren har spelat en alternativ boll enligt Regel 20-7b, dels p.g.a. att han inte tydligt anger att han har haft för avsikt att göra detta och dels för att R&A inte har sett detta som ett alternativ i Decision 20-7b/5.

12 Jag anser att eftersom Decision 20-7b/5 finns, så ska det vara denna som ger stöd för det rätta svaret, dvs det sista av alternativen i de båda sista regelsituationerna ovan. Har jag fel, och om så är fallet, vad är då det rätta svaret? Jag skulle vara tacksam om jag kunde få dessa frågetecken uträtade. Vänligen Åke Johansson Distriktsdomare

13 BILAGA 4 Åke Johansson onsdag den 27 mars 2002 Rödsippevägen LINKÖPING Hej Åke, Som du kanske har hört av Jan-Olof Bengtsson behandlade vi din skrivelse på Regelkommitténs möte i fredags och vi fann den vara så intressant att vi lät den vara underlag för grupparbete vid Förbundsdomarkonferensen den mars, dvs. i söndags. Det blev en mycket livlig diskussion och jag tror att många upplevde det som positivt och klargörande. Låt mig börja med att diskutera dina båda tolkningar av Regel Problemet är att egentligen är båda tolkningarna rätt, åtminstone i någon mening. Regel 27-1 fungerar nämligen på två olika plan. För det första om ens boll är förlorad eller out, då reglerar 27-1 vad man skall dvs. måste göra. Men å andra sidan, om man utan att säga något (t ex att den är provisorisk), slår en ny boll från den plats man senast slog, då räknas det som ny boll i spel med plikt slag och distans oavsett om man har en synlig och identifierbar boll i spel eller inte. Detta styrks särskilt tydligt av Dec. 27/17. Men observera detta gäller bara om man verkligen slår från samma plats, dvs. följer proceduren i Låt mig nu diskutera två alternativa fall, A och B: A. Antag att man har en boll i spel på spelfältet (boll 1), synlig och identifierbar (och ej i sådant läge att man har rätt till lättnad, t.ex. MUA). Av någon anledning droppar man en annan boll (boll 2) på en annan plats och spelar. Rätt boll är då boll 1 och rätt plats är den plats där boll 1 ligger. Det är därifrån man skall spela nästa slag enligt Spelar man då boll 2 från den plats där man droppade denna då bryter man mot två regler: 15-1 för att man byter boll och 13-1 för att man spelar från fel plats. Plikten blir givetvis slag som i Dec. 20-7b/5. B. Antag nu att man istället börjar med att lyfta sin boll i spel, t.ex. därför att man tror att man måste rätta något misstag, och droppar denna eller eventuellt en annan boll på en annan plats och spelar. Då har man börjat med att bryta mot 18-2a och bollen skall återplaceras. Eftersom man inte gör det får man den allmänna plikten för brott mot regel 18. Om man i detta sammanhang byter boll får man dessutom två slags plikt för brott mot regel Observera att jag i det ovanstående fäst föga avseende vid vad spelaren tänker, vilken regel han tror att han tillämpar osv. Jag tror att det är lugnast så! Jag har inte heller tagit upp frågan om det kan röra sig om serious breach eller inte. Låt oss nu se vad de här principerna ger när man tillämpar dom på de fall du listar i ditt brev. 1. Sid. 2 En spelare spelar ut från tee. Här är det min uppfattning att korrekt ruling är att han satt en ny boll i spel från samma plats, dvs. plikten är slag och distans. Han har slagit sitt tredje slag från tee helt enkelt se Dec. 27/ Mitt på sid. 2 En spelare slår ut sin boll i MUA. I detta fall har spelaren en boll i spel men, utan att plocka upp denna, droppar han en ny boll på annan plats och spelar. Sen tar han upp det som var hans boll i spel, men den är ju då förlorad, så det spelar ingen roll.

14 Detta är i min mening fall A ovan och följaktligen pliktslag (15-1 och 13-1). Rätt ruling är alltså e). precis som du förmodat. 3. Sid. 3 En spelare slår ut från tee och hamnar. Även här har spelaren en boll i spel men väljer ändå att droppa en annan boll på annan plats och spela denna. Det blir alltså även här fall A, dvs enligt 15-1 och 13-1, m.a.o. ditt alternativ d). Någon skulle kanske hävda att han i det här fallet tillämpar 27-1 eftersom han droppar så nära där han slog föregående slag. Men det håller inte han följer inte proceduren i 20-5 och därför kan det inte räknas som ny boll från samma plats. Till sist av det ovanstående man kan ju få intrycket att man bara kan få ett pliktslag (27-1), två pliktslag (15-1 eller 18) eller fyra pliktslag ( eller ). Kan man inte få TRE pliktslag? Jo givetvis. Antag att bollen är förlorad eller out så att man skall tillämpa Om man då droppar och spelar från fel plats (dvs. inte där man slog senast), då får man ett pliktslag enligt 27-1 och två pliktslag för brott mot regel Alla de ovanstående fallen belyser ju den gamla regeln: Om du har spelat fel boll rätta alltid ditt misstag! Om du har spelat från fel plats rätta aldrig ditt misstag, i varje fall inte förrän du har hålat ut, risken är att det bara blir värre! Det här är en sammanfattning av vad vi kom fram till i söndags men det fanns avvikande uppfattningar och jag kan nämna att jag skrivit till Royal & Ancient för att få klargörande på vissa punkter. Du får alltså betrakta det här svaret som preliminärt tills vidare. Dina synpunkter är givetvis synnerligen välkomna. Skicka i så fall brev eller mail till Göran Hermes och be honom sprida det till Regelkommittén. Själv kommer jag nämligen att vara bortrest 2 16 april och ej nåbar på mail. Med önskan om en Glad påsk etc. Jan Ohlin, sekr. SGF-Regelkommittén

1/2001. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Lördagen den 3 mars, 2001. Golfens Hus, Danderyd. Närvarande Thomas Waldenstedt ordf.

1/2001. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Lördagen den 3 mars, 2001. Golfens Hus, Danderyd. Närvarande Thomas Waldenstedt ordf. 1 1/2001 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Lördagen den 3 mars, 2001 Plats Golfens Hus, Danderyd Närvarande Thomas Waldenstedt ordf. Jan Ohlin sekr. Bengt Leffler Marie-Louise Månsson Claes Grönberg

Läs mer

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH).

Karl-Johan Köhler (KJK), Mikael Eriksson (ME) och Lars Hörnell (LH). 1/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Söndagen den 2 mars 2008 kl. 9.00 12.00 Plats Scores Hotel, St. Andrews, Scotland Närvarande Hans Malmström HM ordförande Marie-Louise Månsson MLM sekreterare

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2015 Frågor & svar Fråga 1 2015-05-04 En spelares boll i spel är ospelbar bakom ett träd. Spelaren markerar sin boll, lyfter den och droppar med 1 slags plikt bollen inom 2 klubblängder

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats

REGEL 20. Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20 Lyfta, Droppa och Placera Boll Spela Från Fel Plats REGEL 20-1 Lyfta och markera bollen Beskrivning av regeln Bollens läge måste markeras när den lyfts om den sedan ska återplaceras annars får

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

3/2002. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Tisdagen den 18 juni 2002. Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna

3/2002. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Tisdagen den 18 juni 2002. Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna 1 3/2002 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Tisdagen den 18 juni 2002 Plats Svartinge Golf, Svartinge Gård, Sollentuna Närvarande Karl-Johan Köhler ordförande Jan Ohlin sekreterare Claes Grönberg

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn

3/2008. PROTOKOLL från möte med Regelkommittén. Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00. Folkets Hus, Kristinehamn 3/2008 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Fredagen den 14 november 2008 kl. 15.00 19.00 Plats Folkets Hus, Kristinehamn Närvarande Hans Malmström HM ordförande Lars Hörnell LH v. ordförande Marie-Louise

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Prov 3 Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är påföljden

Läs mer

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012

Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Nationellt test för Sveriges Distriktsdomare och Tävlingsledare 2012 Upplägg Provet är uppdelat i tre delar. Del 1 är en regeldel utan hjälpmedel. Del 2 är en regeldel med hjälpmedel. Del 3 är en tävlingsledardel

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016

En snabb vägledning i Regler för golfspel. Gäller från januari 2016 En snabb vägledning i Regler för golfspel Gäller från januari 2016 2 VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING Denna vägledning ger en enkel förklaring till de vanligaste regelsituationerna. Den utgör

Läs mer

Veckans regelnöt nr 30 2015

Veckans regelnöt nr 30 2015 Veckans regelnöt nr 30 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del I Hål 1-6 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

Tid Lördagen den 7 november 2015 kl. 13.00 17.00. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR)

Tid Lördagen den 7 november 2015 kl. 13.00 17.00. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) 1 4/2015 PROTOKOLL Regelkommittémöte i St Andrews, Skottland Tid Lördagen den 7 november 2015 kl. 13.00 17.00 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare Christina

Läs mer

Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl Lars Hörnell (LH) ordförande. Christina Rodman (ChR), närvarande per telefon. Claes Grönberg (CG)

Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl Lars Hörnell (LH) ordförande. Christina Rodman (ChR), närvarande per telefon. Claes Grönberg (CG) 3/2015 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Golfens Hus Tid Tisdagen den 22 september 2015 kl. 13.00 16.40 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare, närvarande per telefon

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

REGLER MATCHSPEL 2008-2011

REGLER MATCHSPEL 2008-2011 REGLER MATCHSPEL 2008-2011 I häftet REGLER FÖR GOLFSPEL 2008-2011 regleras matchspel i REGEL nr 2. 2-1. Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, såvida inte tävlingsledningen

Läs mer

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna

TLR regelutbildning. TLR Steg 1 Avsnitt 2. Regler för Golfspel. Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna TLR regelutbildning TLR Steg 1 Avsnitt 2 Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna och Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index Om du inte vet var du ska hitta regeln så gå alltid

Läs mer

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten

Regelboken 2008. Ändringar som förbättrar tydligheten Regelboken 2008 Viktiga ändringar Ändringar som förbättrar tydligheten Ändringar som minskar plikten i vissa fall för att se till att den står i proportion till förseelsen. Definitioner Råd. Upplysning

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 15 september 2015 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (3/2015 JurN 3-14) ANMÄLARE Alf B, Tournament Director (TD), medlem

Läs mer

BANAN (vit markering)

BANAN (vit markering) BANAN (vit markering) Banan är hela området där spel är tillåtet. En boll är på banan när någon del av den är innanför banans gräns. Markeringarna i sig, står utanför banan. Boll 1 och 2 är på banan. Boll

Läs mer

Handicap ansvariga i distriktet STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

Handicap ansvariga i distriktet STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Handicap ansvariga i distriktet Program Introduktion Hur har det fungerat? Paus Erfarenheter från säsongen Årets revision Exempel och Frågor Hur har det fungerat? Har vi Rätt Handicap Föranmäla Sällskapsronder

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Hans Malmström (HM) Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG)

Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Hans Malmström (HM) Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) 1 1/2013 PROTOKOLL från möte med SGF:s regelkommitté Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl 15.00 19.00 Plats Hotell Eggers, Göteborg Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii)

Läs mer

Vi arbetar med golfens regler.

Vi arbetar med golfens regler. Vi arbetar med golfens regler. REGELKOMMITTÉN 2016 2017 För en roligare golf! Svenska Golfförbundets Regelkommitté är det organ inom Svenska Golfförbundet (SGF) som, på direkt delegation från SGF:s styrelse,

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013

Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 2013-07-10 Regelpromenad på När Golfbana Version juni 2013 Syftet med denna sammanställning är att den skall kunna användas i utbildning av nybörjare, fortbildning av dem som behöver fräscha upp regelkunskaper

Läs mer

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015

Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Det nya regelåret Nya handböcker 2012-2015 Vad kommer Nya handböcker för: Regler för Golfspel Handicapregler Spel- och Tävling Regler för Golfspel Regler för Golfspel kommer inte att varit gratis till

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA

EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA EN SNABB VÄGLEDNING 2012 17 EN SNABB VÄGLEDNING I GOLFREGLERNA Denna vägledning fokuserar på vanligt förekommande regelsituationer och försöker ge en enkel förklaring till dessa regler. Denna vägledning

Läs mer

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida.

Tävlingsformer. SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. Tävlingsformer SPELSÄTT Spelsätten är singelspel, parspel och lagbollsspel. SINGEL I singelspel bildar en spelare sida. PARSPEL I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003

REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 1 REGLER FÖR GOLFSPEL 2000 2003 The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Svenska Golfförbundet Regler för Golfspel 2000-2003 0-02-29 10.19 Sida 2

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Tid Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 16.00. Lars Hörnell (LH) ordförande. Göran Hermes (GH) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL)

Tid Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 16.00. Lars Hörnell (LH) ordförande. Göran Hermes (GH) Anders Jonsson (AJ) Birgitta Ljung (BL) 1 1/2016 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Stockholm, Scandic Järva Krog Tid Fredagen den 15 januari 2016 kl. 13.00 16.00 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Göran Hermes (GH) Anders Jonsson

Läs mer

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat

Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Tävlingsmanual 2011 Inledning Spelform Startfält / antal lag / fördelning Spelschema Regler och lokala bestämmelser Tee Hcp Lottning Resultat Gruppspels- / serietabell Särspel i cupspelet Hjälpmedel Mobiltelefoner

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA

SENIORGOLFEN REGELFRÅGA SENIORGOLFEN REGELFRÅGA 1 2016 Fråga 1: Spelarens boll ligger kort bakom en bunker som han måste slå över för att kunna nå green på andra sidan. Han går ned i bunkern för att ta bort krattan (flyttbart

Läs mer

Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012

Tävlingsbestämmelser JMI-finalen Junior Masters Invitational 2012 Tävlingsbestämmelser "JMI-finalen" Junior Masters Invitational 2012 JMI-tävling är grunden för den årligen återkommande inbjudningstävlingen. JMI är beteckningen på den kommitté och arbetsgrupp, representantskap,

Läs mer

Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR)

Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20. Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) 5/2014 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Golfens Hus Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 10.00 15.20 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare Christina Rodman (ChR)

Läs mer

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se

Regler för golfspel. Gäller från januari 2016. Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Regler för golfspel Gäller från januari 2016 Boken finns att köpa i golfbokhandeln.se Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER ÅR 2014 FÖR ÖSTRA & VÄSTRA BANAN NYKÖPING GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till

Läs mer

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB 2015 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag

1. Spela bollen som den ligger. X. Lägga tillbaka bollen på peggen och plikta 1 slag Fråga 1 Björn peggar upp bollen och skall slå ut på 1:a tee och gör samtidigt några provsvingar. Han råkar stöta till bollen så den faller av peggen i samband med sin provsving. Vad skall han göra! 1.

Läs mer

Tid Måndagen den 3 juli 2006 kl. 16.00 20.00

Tid Måndagen den 3 juli 2006 kl. 16.00 20.00 2006-07-20 RK 2-2006, 1 2/2006 PROTOKOLL från möte med Regelkommittén Tid Måndagen den 3 juli 2006 kl. 16.00 20.00 Plats Stora Stava Säteri, Åkersberga Närvarande Hans Malmström HM ordförande Jan Ohlin

Läs mer

Veckans regelnöt nr

Veckans regelnöt nr Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del II Hål 7-12 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt och

Läs mer

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR HANDIKAPPADE GOLFSPELARE BLINDA GOLFSPELARE. DEFINITION AV COACH Coachens status och vilka tjänster som han får bistå med bör vara klart definierade. Utan detta klargörande skulle

Läs mer

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler

Handböcker 2008 2011. Regler för Golfspel. Spel- och Tävlingshandbok. Handicapregler Handböcker 2008 2011 Regler för Golfspel Spel- och Tävlingshandbok Handicapregler Handböcker 2008 2011 Utgivning är planerad till början av 2008 Information om de nya handböckerna och utbildning i det

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2013 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna

TLR regelutbildning Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna TLR regelutbildning Regler för Golfspel Vägledning i Golfreglerna Handicapreglerna Regelboken hitta i den, hur fungerar index? Om du inte vet var du ska hitta regeln, gå alltid till index längst bak i

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt)

BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) BESTÄMMELSER FÖR VINTERTOUREN (gäller för säsongen 2015/16 och framåt) 1. ALLMÄNT Vintertouren spelas i enlighet med R&A:s /SGF:s Regler för Golfspel 2012-2015, SGF:s Generella lokala regler och Generella

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT. Nils H, Tournament Director (TD), medlem i Delsjö GK. Ombud: Jur. kand. Jan O

Juridiska Nämnden BESLUT. Nils H, Tournament Director (TD), medlem i Delsjö GK. Ombud: Jur. kand. Jan O Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 2 juli 2015 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (2/2015 JurN 2-14) ANMÄLARE Nils H, Tournament Director (TD), medlem i

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund 2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt?

Regler. Frågor och svar Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Frågor och svar 2014-09-22 1 Om bollen ligger i en bunker kan jag då förklara den ospelbar och få droppa mig ur bunkern med ett slags plikt? Ja och nej, en bunker är ett fatalt hinder. Har man slagit ett

Läs mer

Veckans regelnöt nr 12:1 2016

Veckans regelnöt nr 12:1 2016 Regeltest på nivå 1 (Uppgifter från SGF:s Grönt kort-material) Besvara frågorna med a () eller ej () Försök hitta rätt moment i Regler för Golfspel (regel eller definition) Komplettera gärna svaren med

Läs mer

Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) Anders Jonsson (AJ)

Lars Hörnell (LH) ordförande. Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare. Christina Rodman (ChR) Claes Grönberg (CG) Anders Jonsson (AJ) 2/2015 PROTOKOLL Regelkommittémöte i Golfens Hus Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 11.30 16.50 Ledamöter Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G. Forsblad (JF) sekreterare Christina Rodman (ChR)

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Svar på regelpromenadens frågor!

Svar på regelpromenadens frågor! Svar på regelpromenadens frågor! 2013-07-10 SVAR HÅL 1 1. Tee, boll faller av peggen Definition på Slag = den framåtriktade rörelsen med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den.

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2013 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

1.3 Tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 SAXNÄS GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2017 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets

Läs mer

Juridiska Nämnden Dnr 10/2009 JurN i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Fråga om försök till fusk vid tävlingsspel

Juridiska Nämnden Dnr 10/2009 JurN i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Fråga om försök till fusk vid tävlingsspel Juridiska Nämnden Dnr 10/2009 JurN 10-14 BESLUT 2009-09-11 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar ANMÄLARE Ulf L, tävlingsledare ANMÄLD Pontus B-K, medlem i Sjögärde GK SAKEN Fråga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Utbildning i Årlig Hcp-revision GGF jan-febr 2011

Utbildning i Årlig Hcp-revision GGF jan-febr 2011 Utbildning i Årlig Hcp-revision GGF jan-febr 2011 Karl-Gunnar Persson kalle@navigare.se Mobil: 0705-722802 Åke Holmqvist ake-holmqvist@telia.com Mobil: 0733-108226 1 Program EGA:s arbete inför 2012 Hcp-projektet

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF

GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF GEMENSAMMA TÄVLINGSBESTÄMMELSER SKANDIA JUNIOR GOLF ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual för Skandia Junior Golf genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2008 2011 Spel-

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 26 oktober 2011 i överklagade ärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (8/2011 JurN 8-14 och 9/2011 JurN 9-14) KLAGANDE John

Läs mer

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF

Spel- och Tävlingshandboken reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i eller associerade till SGF Boken distribuerades i början av februari Den kan nu beställas på golfbokhandeln kostar 115:- Handicapregler finns inte i denna utgåva av SoT SoT kommer att finnas på nätet: www.golf.se/sot Spel- och Tävlingshandboken

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Ängsö GK:s Lokala regler

Ängsö GK:s Lokala regler Ängsö GK:s Lokala regler 2016-04-04 Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf,Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) Policies (Se Spel och tävlingshandboken

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR MÖLLE GOLFKLUBB 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 4 november 2015 i ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (4/2015 JurN 4-15) ANMÄLARE 1. Niclas N, Tournament Director (TD),

Läs mer

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu)

Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag- och wedgetest på banan (www.golfutveckling.nu) Utslag och wedgespel är oerhört avgörande på tournivå. Många har dock liten förståelse för på vilket sätt utslag och wedgar påverkar scoren. Följande

Läs mer

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)

3.1 Out of bounds (Regel 27-1) LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR TORTUNA GOLFKLUBB Golf spelas enligt Regler för Golfspel och Decisions on the Rules of Golf samt följande regler och föreskrifter. 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF)

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 9 januari 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR OSKARSHAMNS GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

Seniorernas regelfrågor v

Seniorernas regelfrågor v Seniorernas regelfrågor v 21 2015 Denna vecka fick man två uppsättningar att fundera på: Koberg-resans regelfrågor 18/5 Tisdagstävlingens regelfrågor 19/5 Här kommer i tur och ordning uppgifter och svar

Läs mer

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb

Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb Lokala regler och föreskrifter år 2015 för Trosa Golfklubb 1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB Golf på Söderslätts GK spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", Spel & Tävlingshandboken samt enligt följande

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008

TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Seriesystemet 2008-05-19 1 (19) TÄVLINGSLEDARMANUAL SERIESYSTEMET 2008 Mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang

Läs mer