Effnet Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effnet Holding AB (publ)"

Transkript

1 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008

2 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens nettoresultat uppgick till 3,6 (-2,2) eller SEK 0,03 (-0,02) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,1 (-1,0) eller SEK 0,05 (-0,01) per aktie. Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om 10,8 (vid årsskiftet 16,0) vilket motsvarar SEK 0,10 (0,15) per aktie. Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till 22,5 (vid årsskiftet 26,0) eller SEK 0,21 (0,24) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 77 procent vid periodens utgång (vid årsskiftet 76). Händelser efter periodens slut Dotterbolaget Factum Electronics levererade ett DAB+ system till DigiB Network på Malta. Malta blir därmed först i Europa med att bygga ett kommersiellt DAB+ nätverk. 2

3 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 FÖRSTA KVARTALET 2008 Broadcasting Kvartalets försäljning blev fortsatt svag i avvaktan på besked i ett antal upphandlingar och sedan tidigare försenade utrullningar. I Australien har beslut tagits att såväl public service radio som kommersiell radio skall börja sända DAB+ i de sex största städerna den 1 januari Detta innebär att upphandling och utrullning av nödvändig infrastruktur kommer att ske under Storbritannien fortsätter också sin utbyggnad. En ny nationell licens för kommersiell radio har delats ut tillsammans med ett antal licenser för regionala sändningar. Infrastrukturen för dessa licenser är planerad att byggas under I Schweiz planeras en vidare utbyggnad under 2008 då också kommersiell radio skall börja sända i DAB+. Frankrike har nyligen tillkännagett att DAB/DMB-tekniken har valts som standard för landets kommande digitalradioutsändningar. Utrullning förväntas börja innan årsskiftet och är planerad att initialt täcka halva den franska befolkningen. I Korea fortsätter framgången med mobil-tv och i slutet av januari hade det sålts totalt 9,1 miljoner DMBmottagare i landet. Header Compression Arbetet i dotterbolaget Effnet AB är fortsatt fokuserat på att bygga upp en kontraktsstock med långsiktiga intäktsflöden. I början av kvartalet släpptes en ny release av Effnet ROHC. Denna release, Effnet ROHC ver 2.3, är dels ett led i Effnets policy att alltid hålla sina produkter uppdaterade och dels förenklar den användningen av programvaran. I samband med detta har Effnet också framgångsrikt testat sin implementation på operativsystemet Nucleus som bland annat används till mobila terminaler. Vidare annonserades i perioden ett samarbete med RMI Corporation, ett amerikanskt bolag specialiserat på så kallade multi-core processorer. Under kvartalet publicerade Effnet tillsammans med Freescale ett så kallat white paper vilket beskriver de goda resultaten från tester med Effnet ROHC på Freescales senaste PowerQUICC processor. Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Omsättningens 3

4 geografiska fördelning framgår av nedanstående tabeller. 2008, kv 1, kv 1 helår Asien 2,0 2,0 12,3 Europa 1,9 5,0 9,9 Nordamerika 0,2 0,6 2,3 Övr. världen 0,0 0,0 0,1 Omsättning 4,1 7,6 24,6 Procent 2008, kv 1, kv 1 helår Asien Europa Nordamerika Övr. världen Omsättning FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om 10,8 (vid årsskiftet 16,0) vilket motsvarar SEK 0,10 (0,15) per aktie. Eget kapital och soliditet Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till 22,5 (vid årsskiftet 26,0) eller SEK 0,21 (0,24) per aktie. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 77 procent (vid årsskiftet 76). Avskrivningarna uppgick till 0,7 (0,6), varav 0,5 (0,4) avsåg avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet var 3,7 (-2,3). Rörelseresultatet har belastats med teoretiska kostnader om 0,1 (0,3) för under år 2006 utgivna personaloptioner. Motsvarande belopp har tillförts balanserat eget kapital varigenom totalt eget kapital är oförändrat. Finansnettot uppgick till 0,1 (0,1). Periodens nettoresultat uppgick till 3,6 (-2,2) eller SEK 0,03 (-0,02) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,1 (-1,0) eller SEK 0,05 (-0,01) per aktie. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 27 (26) personer. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 30 (28). Investeringar Under perioden har investeringar i inventarier gjorts med 0,1 (0,3). Utgifter för utvecklingsarbete om 0,7 (0,6) har aktiverats. MODERBOLAGET Effnet Holding AB redovisade ett rörelseresultat om 1,0 (-1,2). Moderbolagets egna kapital uppgick till 26,6 (vid årsskiftet 27,5). Likvida medel uppgick till 9,7 (vid årsskiftet 14,3). Inga investeringar har gjorts under perioden. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Dotterbolaget Factum Electronics levererade ett DAB+ system till DigiB Network på Malta. Malta blir därmed först i Europa med att bygga ett kommersiellt DAB+ nätverk. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär, vilka bolaget själv kan påverka. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identi- 4

5 fiera förekommande risker samt bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Effnetkoncernens produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolagen verkar på tidiga marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta bolag är begränsade till likviditetsrisk. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till not 2 i årsredovisningen för Riskanalys och riskhantering. FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen har fortsatt en positiv syn på de båda verksamhetsområdenas potential och bedömer att koncernen på sikt kommer att kunna redovisa god lönsamhet. KOMMANDE INFORMATIONS- TILLFÄLLEN Nästa rapport, delårsrapport för januari-juni 2008, presenteras den 22 juli Delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 21 oktober Bokslutskommunikén för år 2008 presenteras den 28 januari Stockholm den 22 april 2008 Effnet Holding AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta Hans Runesten, Verkställande direktör, , Marcus Olsson, Finanschef, , eller besök bolagets hemsida Effnet Holding AB, organisationsnummer , har sitt säte i Stockholm. Postadress: Box 15040, Bromma. Bolagets aktie (kortnamn EFFN) handlas sedan i juli 2004 på First North som drivs av OMX. Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För förklaring av finansiella och tekniska termer, se ordlistor på sidorna i årsredovisningen för, vilken finns på eller kan beställas från bolaget, tel

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2008 helår Nettoomsättning 4,1 7,6 24,6 Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 0,7 0,6 2,4 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,1 Summa intäkter 4,8 8,2 27,1 Externa kostnader -2,5-4,7-18,2 Personalkostnader -5,3-5,2-21,6 Avskrivningar -0,7-0,6-2,6 Summa rörelsekostnader -8,5-10,5-42,4 Rörelseresultat -3,7-2,3-15,3 Finansnetto 0,1 0,1 0,6 Resultat före skatt -3,6-2,2-14,7 Skatt PERIODENS RESULTAT -3,6-2,2-14,7 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2008 helår Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -3,4-1,9-13,5 Förändring i rörelsekapital -1,7 0,9 7,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,1-1,0-6,4 Investeringar -0,1-0,3-1,0 FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -5,2-1,3-7,4 NYCKELTAL Omsättning per anställd, 0,2 0,3 0,9 Antal aktier vid periodens utgång, tusental (not 1) Antal aktier vid maximal utspädning, tusental (not 1) Omsättning per aktie, SEK 0,04 0,07 0,23 Nettoresultat per aktie, SEK -0,03-0,02-0,14 Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK -0,05-0,01-0,06 Rörelsemarginal -91 % -31 % -63 % 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3,3 2,7 3,1 Inventarier och datorer 1,4 1,5 1,5 Uppskjuten skattefordran 7,5 7,5 7,5 Anläggningstillgångar 12,2 11,7 12,1 Varulager 2,5 2,8 2,2 Kortfristiga fordringar 3,8 9,5 3,8 Likvida medel 10,8 22,1 16,0 Summa omsättningstillgångar 17,1 34,4 22,0 SUMMA TILLGÅNGAR 29,3 46,1 34,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22,5 37,9 26,0 Kortfristiga skulder 6,8 8,2 8,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29,3 46,1 34,1 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 2008 helår Eget kapital vid periodens början 26,0 39,8 39,8 Teoretisk värde för utgivna optioner 0,1 0,3 0,9 Periodens resultat -3,6-2,2-14,7 Eget kapital vid periodens slut 22,5 37,9 26,0 NYCKELTAL Soliditet 77 % 82 % 76 % Antal aktier vid periodens utgång, tusental (not 1) Antal aktier vid maximal utspädning, tusental (not 1) Likvida medel per aktie, SEK 0,10 0,20 0,15 Eget kapital per aktie, SEK 0,21 0,35 0,24 Börskurs vid periodens slut, SEK 0,62 2,96 0,95 Kurs / eget kapital 300 % 849 % 398 % Börsvärde vid periodens slut, 67,4 321,7 103,2 7

8 KVARTALSDATA* Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår Omsättning ,1 5,1 1,8 2,2 10, ,8 0,7 1,0 6,4 9, ,0 9,7 2,7 3,4 20, ,0 6,9 6,9 8,5 27, ,0 15,3 13,1 20,4 53, ,8 14,1 4,5 13,9 36,3 7,6 6,4 6,2 4,4 24, ,1 Rörelseresultat ,2-26,7-29,5-56,3-142, ,3-14,6-11,6-22,5-62, ,3-1,6-4,5-3,2-12, ,8-1,5-1,7-0,2-7, ,1 5,2 5,3 6,2 14, ,5 2,0-2,4 0,3-3,6-2,3-3,3-3,1-6,6-15, ,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,2-25,5-19,6-22,0-94, ,5-19,6-10,8-9,3-57, ,7-1,6-1,5-4,8-13, ,2-5,7-1,3 0,6-10, ,1 6,5-1,1 10,1 13, ,8 0,0-4,3-2,0-4,5-1,0-1,7-2,2-1,5-6, ,1 * Alla uppgifter fram till och med andra kvartalet 2004 samt helår 2004 är proforma. Rörelseresultatet för åren 2003 och 2004 har justerats i enlighet med IFRS avseende negativ goodwill. Redovisningsprinciper och noter Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor () om inte annat anges. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer tillämpats. De redovisningsprinciper som tillämpas är desamma som beskrivs i årsredovisningen för, not 1. Not 1) Vid årsstämman beslutades ställa ut maximalt 4,0 miljoner optioner avseende aktier i Effnet Holding AB till personalen. Vid periodens slut var 2,6 miljoner optioner utdelade, vilket motsvarar en utspädning om 2,4 procent av kapitalet. Lösenkursen har fastställts till 4,92 kronor. Genomsnittskursen för aktien under perioden översteg ej lösenkursen, varför optionerna ej ger upphov till någon utspädningseffekt. 8

9 Effnet Holding AB:s aktieägare 31 mars 2008 Antal aktier Andel av röster och kapital, % Four Invest AB ,7 JP Morgan Bank ,0 Danske Bank ,4 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2 Wermlands Invest KB ,1 Olsson, Björn ,4 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,3 UBS SA ,3 E*Trade DK A/S ,1 Akelius Insurance Public Ltd ,1 Summa de 10 största aktieägarna ,6 Övriga aktieägare ,4 Totalt ,0 OM EFFNET HOLDING Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TVutsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök 9

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011 BOKSLUTKOMMUNIKÉ för perioden 1 september 2010 2011 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 254 (40) KSEK Periodens resultat efter skatt 6 119 ( 5 434) KSEK Resultat per aktie 0,18 ( 0,18) SEK per aktie

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer