Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109"

Transkript

1 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var MSEK -1,3 (6,4) eller -0,76 (3,65) kronor per aktie. Rörelsens kassaflöde var 2,1 (30,5) MSEK eller 1,19 (17,42) kronor per aktie. Det egna kapitalet var 21,6 (vid årsskiftet 22,9) MSEK eller 12,32 (13,09) kronor per aktie. Soliditeten uppgick till 66% (vid årsskiftet 60%)

2 VDs kommentar Aqeris omsättning och resultat motsvarar våra förväntningar med hänsyn till orderläget vid årets början. Bolagets finansiella ställning är fortsatt god vilket är viktigt då större försvarsorder leder till att vissa kvartal kan bli starka, andra svaga. Avtalet vi tecknat med IBM får anses som kvartalets största händelse. Att anpassa och sedan sälja IBM:s blade servers i sex olika länder (bland annat Indien och Tyskland) är ett stort projekt i alla avseenden teknikinnehåll, utvecklingstimmar och tester. Sammantaget innebär detta ett stort erkännande för Aqeris teknikkunnande. Flera länder där Aqeri har rätt att sälja blade servers enligt avtalet har efterfrågat just denna produkt vilket ger en stor affärspotential. Jag konstaterar att aktiviteten bland våra kunder ökar även om flera förväntade försvarsorder har försenats. Framtiden ser således allt ljusare ut även om lågkonjunkturen inte är helt över. Jan Israelsson VD och koncernchef för Aqeri Viktiga händelser under första kvartalet 2010 Den största händelsen under kvartalet är avtalet med IBM som innebär att Aqeri har rättighet att i sex olika länder (bl.a Indien och Tyskland) sälja IBM:s blade servers robusta nog för att klara påfrestande miljöer. Avtalet innebär förutom en mycket stor affärspotential ett erkännande för Aqeris tekniska kunnande med hänsyn till projektets komplexitet. Aqeri har fått en order från försvarskoncernen Saab om MSEK 1 avseende försvarsanpassade datorer. Vidare har vi fått initial en order på industridatorer från ett börsnoterat bolag med internationell verksamhet om MSEK 1. Datorerna ska användas för styrning och övervakning i tillverkningsprocessen. Finansiell rapportering för första kvartalet 2010 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 13,1 (29,0) MSEK. Rörelseresultatet var -1,8 (9,4) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om -14 (32) procent. Resultatet efter skatt var -1,3 (6,4) MSEK eller -0,76 (3,65) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 44% (64%). Investeringar Koncernens bolag har under perioden endast gjort marginella investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflöde och finansiell ställning Företaget har en stark finansiell ställning tack vare positiva kassaflöden och låg skuldsättning. Rörelsens kassaflöde var positivt och uppgick till 2,1 (30,5) MSEK eller 1,19 (17,42) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till 1,7 (30,3) MSEK. Kassalikviditeten uppgick till 148 (159) procent. Tillgängliga, ej utnyttjade krediter finns i form av checkkredit om MEK 5,0 samt fakturabelåning om MSEK 11,0. Företagets låneskuld uppgår till MSEK 1.2 (3,0). Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 21,6 (vid årsskiftet 22,9) MSEK eller 12,32 (13,09) kronor per aktie. Antal aktier var Soliditeten uppgick till 66 (60) procent. Personal Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 23 (36) personer. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 23 (37) personer. Moderbolagets verksamhet under perioden Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjordes av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till MSEK 0,7 (föregående år MSEK 2/7

3 2,6). Resultatet före skatt uppgick till MSEK -0,4 (-0,3). Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 24,9 (vid årsskiftet 25,3) varav MSEK 22,2 (22,6) var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2009, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut Aqeri har fått en tilläggsbeställning på industridatorer från ett svenskt internationellt, börsnoterat företag om MSEK 1,0. Aqeri har även fått en tilläggsbeställning på industridatorer från ett annat börsnoterat företag om MSEK 2,0. Datorerna ska användas för styrning och övervakning i tillverkningsprocessen. Framtidsutsikter Inom affärsområde Försvar är aktiviteten hög särskilt när det gäller våra utlandssatsningar. Vi är övertygade om att detta kommer att ge effekt i resultaträkningen mot slutet av året. Beträffande affärsområdena Industri och Fordon bedömer vi att 2010 kan bli ännu ett svagt år även om aktiviteten bland våra kunder generellt har ökat. Vi märker att potentiella kunder passar på att se över leverantörsledet där vi genom vår kompetens och snabbhet arbetar på att ytterligare stärka vår position och erhålla nya kontrakt. Kommande informationstillfällen Januari juni 2010: 26 augusti Januari september 2010: 29 oktober Bokslutskommuniké 2010: 11 februari 2011 Spånga den 29 april 2010 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Jan Israelsson, , eller eller CFO Sten Sundén, eller Besök dessutom gärna vår webbplats: 3/7

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Kv Nettoomsättning 13,1 29,0 76,0 Kostnader för råvaror och förnödenheter -7,4-10,3-34,2 Övriga externa kostnader -3,4-3,6-15,0 Personalkostnader -4,0-5,2-21,2 Avskrivningar -0,1-0,5-4,1 Summa rörelsekostnader -14,9-19,6-74,5 Rörelseresultat -1,8 9,4 1,5 Summa finansiella poster 0,0-0,5-0,2 Resultat före skatt -1,8 8,9 1,3 Skatt 0,5-2,5-1,1 RESULTAT EFTER SKATT -1,3 6,4 0,2 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Upprättad enligt indirekt metod Kv Kassaflöde före förändring rörelsekapital -1,7 9,4 4,6 Förändring av rörelsekapital 3,8 21,1 12,9 Rörelsens kassaflöde 2,1 30,5 17,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 0,0-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,2-0,2-1,8 PERIODENS KASSAFLÖDE 1,7 30,3 15,6 NYCKELTAL Kv Genomsnittligt antal aktier, tusental Omsättning per aktie, SEK 7,46 16,55 43,42 Resultat per aktie, SEK -0,76 3,65 0,09 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK 1,19 17,42 10,03 Bruttomarginal 44% 64% 55% Rörelsemarginal Neg 32% 2% 4/7

5 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 6,9 3,9 Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,4 0,9 Finansiella anläggningstillgångar 1,6 2,8 1,6 Summa anläggningstillgångar 6,4 11,1 6,4 Varulager 10,5 10,3 10,2 Kortfristiga fordringar 10,6 8,5 18,1 Kassa och bankmedel 5,1 18,1 3,4 Summa omsättningstillgångar 26,2 36,9 31,7 SUMMA TILLGÅNGAR 32,6 48,0 38,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21,6 29,1 22,9 Långfristiga räntebärande skulder 0,4 2,2 0,6 Kortfristiga räntebärande skulder 0,8 0,8 0,8 Kortfristiga ej räntebärande skulder 9,8 15,9 13,8 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 32,6 48,0 38,1 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Kv Ingående eget kapital 22,9 22,7 22,7 Periodens resultat efter skatt -1,3 6,4 0,2 Utgående eget kapital 21,6 29,1 22,9 NYCKELTAL Antal aktier, tusental Eget kapital/aktie, SEK 12,32 16,65 13,09 Soliditet 66% 61% 60% Kassalikviditet 148% 159% 147% Börskurs vid peridodens slut, SEK 18,40 12,00 12,45 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 32,2 21,0 21,8 5/7

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2009 och som beskrivs i nämnda årsredovisning, not 2. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras, förutom banktillgodohavanden även kortfristiga bankkrediter som checkräkningskredit och factoringskulder. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut. 6/7

7 AKTIEÄGARE Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till drygt 600. Bolagets största aktieägare, Antal aktier Andel av röster och kapital, % PCQT Holding AB * ,0 Eddaconsult AB ** ,7 Avanza Pension ,7 Ancoria Insurance Public Ltd ,0 Maxvector OU ,8 Propac Holding AB ,5 Högländska AB *** ,5 Henriksson, Roine ,1 Mikael Lönn ,7 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,5 Summa, 10 största aktieägarna ,5 Övriga aktieägare ,5 Totalt ,0 *) PCQT Holding AB ägs av bolagets grundare, bröderna Jan och Claes Israelsson **) Eddaconsult AB ägs av Göran E. Larsson, styrelseordförande i Aqeri-koncernens bägge bolag ***) Högländska AB ägs av Krister Moberger, styrelseledamot i Aqeri-koncernens bägge bolag Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar., org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium AB. Aqeri AB Domnarvsgatan 7, Spånga, Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Webbplats: 7/7

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM NÄSTA FÖLJDAFFÄR I USA NYSATSNING I INDIEN ASELSAN Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra genomförde en övertecknad

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011 BOKSLUTKOMMUNIKÉ för perioden 1 september 2010 2011 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 254 (40) KSEK Periodens resultat efter skatt 6 119 ( 5 434) KSEK Resultat per aktie 0,18 ( 0,18) SEK per aktie

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer