Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013"

Transkript

1 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM NÄSTA FÖLJDAFFÄR I USA NYSATSNING I INDIEN ASELSAN Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-4,5) MSEK Resultat efter skatt var -2,3 (-5,3) MSEK eller -0,19 (-0,46) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var -1,0 (0,0) MSEK eller -0,08 (0,00) kronor per aktie Januari - december: Nettoomsättningen uppgick till 54,4 (29,9) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (-12,3) MSEK Resultat efter skatt var 0,2 (-13,6) MSEK eller 0,02 (-1,95) kronor per aktie Rörelsens kassaflöde var 0,0 (-8,7) MSEK eller 0,00 (-0,71) kronor per aktie Efter periodens slut: Fördjupade kontakter i USA för ökad marknadsnärvaro Lansering av ny generation fläktlösa datorer Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013, sid 1/6

2 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VDs kommentar För första gången sedan 2009 uppvisas en vinst för helåret. Jämfört med 2012 är resultatet hela 13,5 MSEK bättre. Fjärde kvartalets resultat blev något av en besvikelse på grund av att vissa större affärer gled i tiden. Såväl omsättning som resultat var dock bättre jämfört med samma period föregående år. Med ett stort antal skarpa offerter ute finns förutsättningar för fortsatt lönsamma affärer under AO Försvar fortsätter på den inslagna vägen med den beprövade affärsmodellen gentemot utvalda marknader och systemhus med sina slutkunder. Den s.k. huvudaffären i Turkiet realiserades inte under det fjärde kvartalet vilket var en besvikelse. Samtidigt fortlever projektet och en försening - vilket är vanligt i försvarsaffärer, som nästan alltid innehåller en politisk dimension - gör att det ändå finns goda chanser till följdaffärer. Således fortsätter bearbetningen av den turkiska marknaden med oförminskad styrka. I USA avslutades året med förberedande samtal inför kommande fas i det mångåriga leveransprogrammet. Ett antal presentationer har genomförts för andra amerikanska försvarsföretag vilka på sikt kan leda till fler systemaffärer såväl i USA som på den internationella marknaden. Med en nyanställning på försäljningsssidan fortsätter satsningen i Indien. Genom deltagande på två olika försvarsmässor under det första halvåret 2014 synliggörs företaget och dess produkter samt samarbetspartners samtidigt som såväl befintliga som nya värdefulla kontakter kan förvaltas och knytas. Egenutvecklingen av kommunikationsutrustning fortsätter för att efterkomma marknadens ökade krav på denna typ av produkter. AO Civilt avslutade 2013 starkt med en tydlig uppgång av orderingången. Arbetet med att förbättra marginalerna har börjat ge utdelning. Sammantaget med tecken på ökad efterfrågan och den nya mer fokuserade försäljningsstrategin på plats bedöms ge ökad omsättning och lönsamhet under kommande verksamhetsår. Manne K A Koerfer VD och koncernchef för Aqeri Viktiga händelser oktober - december Nyanställning för fortsatt långsiktig satsning i Indien Tecknat ramavtal med ledande svenskt försvarsföretag Slutförd egenutveckling av ny generation IP-telefon Finansiell rapport oktober - december Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK. Rörelseresultatet var -2,3 (-4,5) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om -24% (-55%). Resultatet efter skatt var -2,3 (-5,3) MSEK motsvarande -0,19 (-0,46) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 23% (-4%). Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till -1,0 (0,0) MSEK motsvarande -0,08 (0,00) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till -1,0 (0,0) MSEK. Finansiell rapport januari - december Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 54,4 (29,9) MSEK. Rörelseresultatet var 0,2 (-12,3) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 0% (-41%). Resultatet efter skatt var 0,2 (-13,6) MSEK motsvarande 0,02 (-1,95) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 33% (25%). Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013, sid 2/6

3 Kassaflöde Rörelsens kassaflöde uppgick till 0,0 (-8,7) MSEK motsvarande 0,00 (-0,71) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till 0,0 (0,2) MSEK. Moderbolagets verksamhet januari - december Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgörs av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till 2,4 (1,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-1,9) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 29,2 (30,2) MSEK varav 22,9 (23,9) MSEK var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2012, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut Fördjupade kontakter i USA för ökad marknadsnärvaro Lansering av ny generation fläktlösa datorer Framtidsutsikter Med en vinst för helåret för första gången sedan 2009, med den nya framgångsrika affärsmodellen på plats och med fortsatt stark efterfrågan på marknaden, finns det goda förutsättningar för att kunna fortsätta växa under lönsamhet. Därför fortsätter den offensiva och målinriktade exportsatsningen gentemot utvalda länder, systemhus och slutkunder. Fortsatt fokus utgör länder som politiskt, ekonomiskt och industriellt stödjer och satsar på sin egen försvarsindustri. Utöver de etablerade stormarknaderna USA och Turkiet utökas satsningarna i en handfull länder där potentialen bedöms som lovande. Alltjämt kommer en kontinuerlig marknadsnärvaro, en noggrann prioritering och ett solitt omdöme i de utvalda länderna att krävas för att kunna leverera de högt ställda förväntningarna under de kommande åren. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för Valberedning Till valberedning inför årsstämman 2014 har följande utsetts: Göran E Larsson representerandes Eddaconsult AB, Christopher Hasselhuhn representerandes Förvaltning ACI AB samt Hubert Johansson representerandes ägande via Netfonds ASA och Maxvector samt styrelsens ordförande Ingemar Andersson såsom sammankallande. Kommande informationstillfällen 2014.Q1: Bolagsstämma Q2: Q3: Q4: Spånga den 17 februari 2014, Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Manne K A Koerfer, , CFO Mårten Wanning, , Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013, sid 3/6

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad Nettoomsättning 9,7 8,2 54,4 29,9 Kostnad sålda varor -7,4-8,5-36,6-22,4 Övriga externa kostnader -1,2-1,4-5,3-7,7 Personalkostnader -3,4-2,8-12,2-12,0 Av- och nedskrivningar 0,0 0,0-0,2-0,1 Summa rörelsekostnader -12,1-12,8-54,2-42,2 Rörelseresultat -2,3-4,5 0,2-12,3 Rörelsemarginal -24% -55% 0% -41% Summa finansiella poster 0,1-0,3 0,1-0,9 Resultat före skatt -2,2-4,8 0,3-13,2 Skatt -0,1-0,5-0,1-0,5 RESULTAT EFTER SKATT -2,3-5,3 0,2-13,6 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Upprättad enligt indirekt metod Kassaflöde före förändring rörelsekapital -2,3-4,8 0,5-13,1 Förändring av rörelsekapital 1,3 4,8-0,4 4,3 Rörelsens kassaflöde -1,0 0,0 0,0-8,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 8,9 PERIODENS KASSAFLÖDE -1,0 0,0 0,0 0,2 NYCKELTAL okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental Omsättning per aktie, SEK 0,79 0,71 4,44 2,44 Resultat per aktie, SEK -0,19-0,46 0,02-1,95 Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK -0,08 0,00 0,00-0,71 Bruttomarginal 23% -4% 33% 25% Rörelsemarginal -24% -55% 0% -41% Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013, sid 4/6

5 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,9 Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,3 Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,3 Summa anläggningstillgångar 6,2 6,5 Varulager 4,6 6,7 Kortfristiga fordringar 4,0 7,7 Kassa och bankmedel 0,5 0,3 Summa omsättningstillgångar 9,1 14,7 SUMMA TILLGÅNGAR 15,3 21,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7,3 7,1 Långfristiga räntebärande skulder 0,0 0,0 Kortfristiga räntebärande skulder 3,4 7,7 Kortfristiga ej räntebärande skulder 4,6 6,4 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 15,3 21,3 FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i miljoner kronor (MSEK) jan-dec jan-dec Ingående eget kapital 7,1 11,8 Periodens resultat efter skatt 0,2-13,6 Nyemission - 8,9 Utgående eget kapital 7,3 7,1 NYCKELTAL Antal aktier, tusental Eget kapital/aktie, SEK 0,60 0,58 Soliditet 48% 33% Kassalikviditet 56% 57% Börskurs vid periodens slut, SEK 3,90 2,05 Börsvärde vid periodens slut, MSEK 47,81 25,13 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013, sid 5/6

6 Redovisningsprinciper och noter Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2012 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Definitioner Bruttomarginal Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning. Resultat per aktie Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period. Rörelsens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras banktillgodohavanden. Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut. AKTIEÄGARE Bolagets största aktieägare, Totalt antal aktieägare 473 Antal aktier Innehav % EDDACONSULT AB ,39% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION ,71% NETFONDS ASA NQI ,77% ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD ,51% FÖRVALTNING ACI AB ,60% Oü MAXVECTOR ,31% HÖGLÄNDSKA AB ,67% ISRAELSSON JAN ,97% TÖRNKVIST RICKARD ,41% HENRIKSSON ROINE ,13% Övriga ,53% TOTALT ,00% Aqeri i korthet Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), org.nr , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium Nordic AB. Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013, sid 6/6

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra genomförde en övertecknad

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer