Effnet Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effnet Holding AB (publ)"

Transkript

1 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september

2 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 4,5 (13,1). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 22,4 (33,4). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var -2,4 (5,3). För niomånadersperioden uppgick rörelseresultatet till -3,9 (8,4). Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -2,3 (5,3) och för niomånadersperioden till -3,7 (8,5) eller SEK -0,03 (0,08) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till -3,7 (-0,7) och för niomånadersperioden till -1,0 (4,4) eller SEK -0,01 (0,04) per aktie. Koncernens finansiella ställning är fortsatt god med likvida medel vid periodens slut om 25,8 (vid årsskiftet 29,2) vilket motsvarar SEK 0,24 (0,27) per aktie. Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till 34,2 (vid årsskiftet 37,9) eller SEK 0,32 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 83 procent vid periodens utgång. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma hålles i Alvik, Stockholm, den 9 november. Bolagets huvudägare har föreslagit att Göran E. Larsson väljs till ny styrelseordförande samt att Peter Jacobsson och Lennart Pihl inväljs såsom oberoende styrelseledamöter. 2

3 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september TREDJE KVARTALET Marknadsläget Samtidigt som koncernen märkte ett ökat intresse för sina produkter karaktäriserades marknadsläget under det tredje kvartalet av försenade beställningar. Broadcasting I såväl Asien som Europa ökar intresset för DAB/DMB-standarden. Dotterbolaget Factum Electronics AB är den ledande leverantören av infrastrukturutrustning inom detta område. De regionala sändningslicenserna för DAB/DMB i Sydkorea, vilka skulle ha fördelats under sommaren, har försenats. För Factum Electronics innebar detta att försäljningen under det tredje kvartalet blev väsentligt lägre än förväntat. Licenstilldelningen förväntas nu vara klar i början av Under kvartalet offentliggjorde Factum Electronics betydelsefulla beställningar från Schweiz och Norge. Beställningen från Schweiz levererades under perioden. Ordern från norska NRK, avseende DAButrustning till fyra regioner, kommer att levereras och intäktsföras under det fjärde kvartalet i år. Header Compression Även inom affärsområdet Header Compression ökar aktiviteten på marknaden. Under tredje kvartalet inledde dotterbolaget Effnet AB ett kommersiellt samarbete med en av Nordamerikas ledande mobiltelefonoperatörer, vilket framförallt är viktigt för positioneringen av Effnet AB:s teknik och produkter. Kontakterna med existerande kunder var fortsatt goda, vilket resulterat i förlängda underhållsavtal och tilläggsbeställningar. Nettoomsättning och resultat Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 4,5 (13,1). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var -2,4 (5,3). Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -2,3. (5,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till -3,7 (-0,7). 3

4 JANUARI - SEPTEMBER Nettoomsättning och resultat Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 22,4 (33,4). Omsättningens geografiska fördelning framgår av nedanstående tabeller., kv 1-3, kv 1-3, helår Europa 11,4 11,8 15,4 Asien 9,4 8,0 19,7 Nordamerika 1,4 13,3 18,4 Övr. världen 0,2 0,3 0,3 Omsättning 22,4 33,4 53,8 Procent, kv 1-3, kv 1-3 helår Europa Asien Nordamerika Övr. världen Omsättning Avskrivningarna uppgick till 1,5 (0,9), varav 1,0 (0,6) avsåg avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet var -3,9 (8,4). Periodens nettoresultat uppgick till -3,7 (8,5) eller SEK -0,03 (0,08) per aktie. För att öka leveransberedskapen har varulagret ökats, vilket har påverkat kassaflödet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 (4,4) eller SEK -0,01 (0,04) per aktie. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel Koncernens finansiella ställning var fortsatt god med likvida medel vid periodens slut om 25,8 (vid årsskiftet 29,2) vilket motsvarar SEK 0,24 (0,27) per aktie. Eget kapital och soliditet Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till 34,2 (vid årsskiftet 37,9) eller SEK 0,32 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 83 (83) procent vid periodens utgång. MODERBOLAGET Resultat Effnet Holding AB redovisade ett nettoresultat för niomånadersperioden om -2,5 (-4,6). Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick till 30,8. (vid årsskiftet 33,3). Likvida medel uppgick till 24,0 (24,2). Under niomånadersperioden har inga investeringar gjorts. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 24 (21) personer. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 27 (21), varav 3 (2) deltidsanställda. Ökningen är en del av satsningen på produktutveckling. Nyrekrytering av två utvecklingsingenjörer pågår. Investeringar Under niomånadersperioden har investeringar i inventarier gjorts med 0,9 (0,5). Utgifter för utvecklingsarbete om 1,5 (1,1) har aktiverats. 4

5 FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen noterar som tidigare en ökande mognad hos de marknader som betjänas av koncernens produkter och tjänster. Omsättning och resultat för innevarande år bedöms dock bli lägre än föregående år. På lång sikt bedöms koncernen kunna redovisa god lönsamhet. Dock kan omsättning och resultat även fortsättningsvis variera kraftigt mellan kvartalen. oberoende styrelseledamöter. Peter Jacobsson, född 1955, är civilingenjör och har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning, senast som VD för det tidigare börsnoterade bolaget Consafe Offshore AB. Lennart Pihl, född 1950, är civilekonom och är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen MultiQ International AB (tillika styrelseordförande), ReadSoft AB och Duroc AB. ÄGAR- OCH STYRELSE- FÖRÄNDRING Under september har styrelseledamöterna Göran E. Larsson och Hans Runesten, tillika verkställande direktör i Effnet Holding AB, förvärvat samtliga den avgående ordföranden Magnus Rydes aktier i bolaget. Sammanlagt äger Göran E. Larsson och Hans Runesten därefter, genom Four Invest AB, bolagets huvudägare, cirka 24 procent av utestående aktier i Effnet Holding AB. Extra bolagsstämma hålles i Alvik, Stockholm, den 9 november. Bolagets huvudägare har föreslagit att Göran E. Larsson väljs till ny styrelseordförande samt att Peter Jacobsson och Lennart Pihl inväljs såsom KOMMANDE INFORMATIONS- TILLFÄLLEN Nästa rapport, bokslutskommuniké och delårsrapport för januari-december, presenteras onsdagen den 31 januari Ordinarie årsstämma planeras att hållas i Alvik, Stockholm, tisdagen den 24 april Stockholm den 24 oktober Effnet Holding AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta Hans Runesten, Verkställande direktör +46 (0) , +46 (0) Krister Moberger, Finanschef +46 (0) , +46 (0) eller besök bolagets hemsida Effnet Holding AB, organisationsnummer , har sitt säte i Stockholm. Adress: Box 15040, Bromma. Bolagets aktie är sedan i juli 2004 noterad på First North (tidigare Nya Marknaden) och aktien handlas via Stockholmsbörsen. 5

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING jul-sept jul-sept helår Nettoomsättning 4,5 13,1 22,4 33,4 53,8 Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 0,6 0,4 1,5 1,1 1,4 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Summa intäkter 5,1 13,5 23,9 34,6 55,4 Externa kostnader -2,7-4,4-12,9-11,8-21,2 Personalkostnader -4,2-3,5-13,4-13,5-18,3 Avskrivningar -0,6-0,3-1,5-0,9-1,3 Summa rörelsekostnader -7,5-8,2-27,8-26,2-40,8 Rörelseresultat -2,4 5,3-3,9 8,4 14,6 Finansnetto 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 Resultat före skatt -2,3 5,3-3,7 8,5 14,8 Skatt ,0 PERIODENS RESULTAT -2,3 5,3-3,7 8,5 17,8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS jul-sept jul-sept helår Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -1,7 5,7-2,2 9,5 16,2 Förändring i rörelsekapital -2,0-6,4 1,2-5,1-1,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,7-0,7-1,0 4,4 14,8 Investeringar -0,6-0,5-2,4-1,6-2,1 FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -4,3-1,2-3,4 2,8 12,7 NYCKELTAL Omsättning per anställd, 0,2 0,6 0,9 1,6 2,6 Antal aktier före utspädning, tusental (not 1) Omsättning per aktie, SEK 0,04 0,12 0,21 0,31 0,50 Nettoresultat per aktie, SEK -0,02 0,05-0,03 0,08 0,16 Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK -0,03-0,01-0,01 0,04 0,14 Rörelsemarginal Neg 40 % Neg 25 % 27 % 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING 30 sept 30 sept 31 dec TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2,3 1,8 1,8 Inventarier och datorer 1,1 0,6 0,7 Uppskjuten skattefordran 3,0-3,0 Anläggningstillgångar 6,4 2,4 5,5 Varulager 2,9 1,5 1,1 Kortfristiga fordringar 6,1 26,4 10,2 Likvida medel 25,8 19,3 29,2 Summa omsättningstillgångar 34,8 47,2 40,5 SUMMA TILLGÅNGAR 41,2 49,6 46,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 34,2 28,6 37,9 Kortfristiga skulder 7,0 21,0 8,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41,2 49,6 46,0 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL helår Eget kapital vid periodens början 37,9 20,1 20,1 Periodens resultat -3,7 8,5 17,8 Eget kapital vid periodens slut 34,2 28,6 37,9 NYCKELTAL Soliditet 83 % 58 % 83 % Antal aktier före utspädning, tusental (not 1) Likvida medel per aktie, SEK 0,24 0,18 0,27 Eget kapital per aktie, SEK 0,32 0,26 0,35 Börskurs vid periodens slut, SEK 2,85 3,10 2,14 Kurs / eget kapital 905 % % 613 % Börsvärde vid periodens slut, 309,7 336,9 232,5 7

8 KVARTALSDATA* Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår Omsättning ,1 5,1 1,8 2,2 10, ,8 0,7 1,0 6,4 9, ,0 9,7 2,7 3,4 20, ,0 6,9 6,9 8,5 27,3 5,0 15,3 13,1 20,4 53,8 3,8 14,1 4,5 Rörelseresultat ,2-26,7-29,5-56,3-142, ,3-14,6-11,6-22,5-62, ,3-1,6-4,5-3,2-12, ,8-1,5-1,7-0,2-7,2-2,1 5,2 5,3 6,2 14,6-3,5 2,0-2,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,2-25,5-19,6-22,0-94, ,8-18,9-10,8-10,7-57, ,7-1,6-1,5-4,5-13, ,9-5,3-0,9 0,9-9,2-1,8 6,9-0,7 10,4 14,8 2,2 0,5-3,7 * Alla uppgifter fram till och med tredje kvartalet 2004 samt helår 2004 är proforma. Rörelseresultatet för åren 2003 och 2004 har justerats i enlighet med IFRS avseende negativ goodwill. Redovisningsprinciper och noter Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas är de som beskrivs i årsredovisningen för, not 1. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor () om inte annat anges. Not 1) Vid årsstämman beslutades ställa ut 4,0 miljoner optioner avseende aktier i Effnet Holding AB till personalen. Maximal utspädning motsvarar 3,6 procent av kapitalet. Lösenkursen har fastställts till 4,92 kronor. Genomsnittskursen för aktien under perioden översteg ej lösenkursen, varför optionerna ej ger upphov till någon utspädningseffekt. Effnet Holding AB:s aktieägare 30 september Antal aktier Andel av röster och kapital, % Four Invest AB ,7 Nordea Bank S A ,9 UBS Luxembourg SA ,4 Olsson, Björn ,3 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2 Nordnet S A ,2 E*Trade DK A/S ,1 Credit Acricole Indosuez ,0 Bergh, Hans ,9 Akelius Insurance Public Ltd ,9 Summa de 10 största aktieägarna ,6 Övriga aktieägare ,4 Totalt ,0 OM EFFNET HOLDING Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DMB (digitalradio/digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer head-end system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression till tillverkare av infrastruktur och terminaler inom främst telekom. Effnet Header Compression ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IPtrafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. 8

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information

Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2006 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare

Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare Årsredovisning 2007 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2007 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé,

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ)

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnetplattformen AB 3 Händelser under 2014 3 Flerårsöversikt och nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden

Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden C-RAD AB (publ) Väsentliga händelser under perioden Omsättningen 2012 ökade med 73 % till 25,8 (14,9 ) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 11,4 (3,7) MSEK, en ökning med 211 %. EBITDA

Läs mer