Effnet Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effnet Holding AB (publ)"

Transkript

1 Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december

2 Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen för et uppgick till 36,3 (53,8). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var 0,3 (6,2). För et uppgick rörelseresultatet till -3,6 (14,6). Nettoresultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 4,9 (9,3) och för et till 1,2 (17,8) eller SEK 0,01 (0,16) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till -1,3 (10,4) och för et till -2,3 (14,8) eller SEK -0,02 (0,14) per aktie. Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om 23,4 (29,2) vilket motsvarar SEK 0,22 (0,27) per aktie. Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till 39,8 (37,9) eller SEK 0,37 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 84 (83) procent vid periodens utgång. Händelser efter periodens slut Dotterbolaget Factum Electronics fick en strategiskt viktig initialorder i samband med den i Sydkorea fortsatta regionala DMB-utbyggnaden. 2

3 Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december FJÄRDE KVARTALET Marknadsläget Under det fjärde kvartalet ökade aktiviteten på marknaden, vilket för Effnetkoncernen innebar ökade intäkter jämfört med föregående kvartal. Koncernen visade lönsamhet. Broadcasting I såväl Asien som Europa ökar intresset för DMB (Digital Multimedia Broadcasting) och dess möjligheter kontinuerligt. Dotterbolaget Factum Electronics AB, som är den ledande leverantören av systemlösningar inom detta område, kunde under kvartalet bland annat leverera DMButrustning till den regionala utbyggnaden i Norge, till italienska RaiWay och Vatikanen samt ett komplett DMB-system till sydkoreanska ETRI, Electronics and Telecommunications Research Institute. De regionala sändningslicenserna för DMB i Sydkorea, vilka skulle ha fördelats under sommaren, kommer nu enligt uppgifter från MIC, det sydkoreanska Ministry of Information and Communication, att delas ut under det första halvåret För Factum Electronics innebar detta att försäljningen blev lägre än förväntat. Under januari 2007 har Factum Electronics erhållit en strategiskt viktig initialorder avseende DMB-utrustning till Sydkoreas regionala utbyggnad. Header Compression Dotterbolaget Effnet AB, med affärsområdet Header Compression, fortsatte marknadsbearbetningen, bland annat med uppföljning av tidigare testlicenser. Ett ökande intresse för Effnets Header Compression-teknik kan noteras. Nettoomsättning och resultat Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var 0,3 (6,2). Rörelseresultatet har belastats med teoretiska kostnader om 0,7 för under året utgivna personaloptioner. En omvärdering av uppskjuten skattefordran har gjorts med 4,5 (3,0). Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick därmed till 4,9 (9,3). 3

4 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till -1,3 (10,4). JANUARI - DECEMBER Nettoomsättning och resultat Omsättningen för et uppgick till 36,3 (53,8), varav 33,3 (35,1) avsåg affärsområdet Broadcasting och 3,0 (18,7) Header Compression. Omsättningens geografiska fördelning framgår av nedanstående tabeller., Europa 23,3 15,4 Asien 11,1 19,7 Nordamerika 1,7 18,4 Övr. världen 0,2 0,3 Omsättning 36,3 53,8 Procent Europa Asien Nordamerika 5 34 Övr. världen 1 1 Omsättning Avskrivningarna uppgick till 2,1 (1,3), varav 1,5 (0,9) avsåg avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet var -3,6 (14,6). Rörelseresultatet har belastats med teoretiska kostnader om 0,7 för under året utgivna personaloptioner. Motsvarande belopp har tillförts balanserat eget kapital varigenom totalt eget kapital är oförändrat. Finansnettot uppgick till 0,3 (0,2). En omvärdering av uppskjuten skattefordran har gjorts med 4,5 (3,0). Årets resultat efter skatt uppgick till 1,2 (17,8) eller SEK 0,01 (0,16) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 (14,8) eller SEK -0,02 (0,14) per aktie. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 27 (23), varav 3 (3) deltidsanställda. Ökningen är en del av satsningen på produktutveckling. Investeringar Under et har investeringar i inventarier gjorts med 1,3 (0,7). Utgifter för utvecklingsarbete om 2,2 (1,4) har aktiverats. Uppskjuten skatt Koncernen har i och med års resultat (taxering 2007) underskottsavdrag om cirka 27. Dessa kommer att kunna kvittas mot framtida vinster vilket med en skattesats om 28 procent innebär en framtida besparing om totalt 7,5, varav tidigare 3,0 har intäktsförts. I årsbokslutet för har resterande 4,5 intäktsförts och redovisats som uppskjuten skattefordran. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel Koncernens finansiella ställning var god med likvida medel vid periodens slut om 23,4 (29,2) vilket motsvarar SEK 0,22 (0,27) per aktie. Eget kapital och soliditet Koncernen har inga lån. Eget kapital uppgick till 39,8 (37,9) eller SEK 0,37 (0,35) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 84 (83) procent vid periodens utgång. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 24 (21) personer. 4

5 MODERBOLAGET Resultat Effnet Holding AB redovisade ett rörelseresultat om -4,4 (-6,5) och ett resultat efter skatt för et om -1,1 (13,9). Finansiell ställning Moderbolagets egna kapital uppgick till 32,2 (33,3). Likvida medel uppgick till 21,5 (24,2). Under et har inga investeringar gjorts. FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen noterar som tidigare en ökande mognad hos de marknader som betjänas av koncernens produkter och tjänster. På lång sikt bedöms koncernen kunna redovisa god lönsamhet. Dock kan omsättning och resultat även fortsättningsvis variera kraftigt mellan kvartalen. STYRELSEFÖRÄNDRING Vid en extra bolagsstämma den 9 november valdes Göran E. Larsson till ny styrelseordförande samtidigt som Peter Jacobsson och Lennart Pihl invaldes såsom oberoende styrelseledamöter. Peter Jacobsson, född 1955, är civilingenjör och har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning, senast som VD för det tidigare börsnoterade bolaget Consafe Offshore AB. Lennart Pihl, född 1950, är civilekonom och styrelseordförande i MultiQ International AB samt styrelseledamot i ReadSoft AB och Duroc AB, samtliga dessa bolag är börsnoterade. KOMMANDE INFORMATIONS- TILLFÄLLEN Nästa rapport, delårsrapport för januari-mars 2007, presenteras tisdagen den 24 april Ordinarie årsstämma planeras att hållas i Alvik, Stockholm, tisdagen den 24 april Stockholm den 31 januari 2007 Effnet Holding AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta Hans Runesten, Verkställande direktör +46 (0) , +46 (0) Krister Moberger, Finanschef +46 (0) , +46 (0) eller besök bolagets hemsida Effnet Holding AB, organisationsnummer , har sitt säte i Stockholm. Adress: Box 15040, Bromma. Bolagets aktie handlas sedan i juli 2004 på First North (tidigare Nya Marknaden) som drivs av Stockholmsbörsen AB. 5

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING okt-dec okt-dec Nettoomsättning 13,9 20,4 36,3 53,8 Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 0,7 0,3 2,2 1,4 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1 0,0 0,2 Summa intäkter 14,6 20,8 38,5 55,4 Externa kostnader -7,7-9,4-20,6-21,2 Personalkostnader -6,0-4,8-19,4-18,3 Avskrivningar -0,6-0,4-2,1-1,3 Summa rörelsekostnader -14,3-14,6-42,1-40,8 Rörelseresultat 0,3 6,2-3,6 14,6 Finansnetto 0,1 0,1 0,3 0,2 Resultat före skatt 0,4 6,3-3,3 14,8 Skatt 4,5 3,0 4,5 3,0 PERIODENS RESULTAT 4,9 9,3 1,2 17,8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS okt-dec okt-dec Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 1,7 6,7-0,5 16,2 Förändring i rörelsekapital -3,0 3,7-1,8-1,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 10,4-2,3 14,8 Investeringar -1,1-0,5-3,5-2,1 FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -2,4 9,9-5,8 12,7 NYCKELTAL Omsättning per anställd, 0,6 1,0 1,5 2,6 Antal aktier före utspädning, tusental (not 1) Antal aktier efter utspädning, tusental (not 1) Omsättning per aktie, SEK 0,13 0,19 0,33 0,50 Nettoresultat per aktie, SEK 0,04 0,09 0,01 0,16 Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK -0,01 0,10-0,02 0,14 Rörelsemarginal 2 % 30 % -10 % 27 % 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2,5 1,8 Inventarier och datorer 1,4 0,7 Uppskjuten skattefordran 7,5 3,0 Anläggningstillgångar 11,4 5,5 Varulager 2,4 1,1 Kortfristiga fordringar 10,2 10,2 Likvida medel 23,4 29,2 Summa omsättningstillgångar 36,0 40,5 SUMMA TILLGÅNGAR 47,4 46,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 39,8 37,9 Kortfristiga skulder 7,6 8,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47,4 46,0 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL Eget kapital vid periodens början 37,9 20,1 Teoretisk värde för utgivna optioner 0,7 - Periodens resultat 1,2 17,8 Eget kapital vid periodens slut 39,8 37,9 NYCKELTAL Soliditet 84 % 83 % Antal aktier före utspädning, tusental (not 1) Antal aktier efter utspädning, tusental (not 1) Likvida medel per aktie, SEK 0,22 0,27 Eget kapital per aktie, SEK 0,37 0,35 Börskurs vid periodens slut, SEK 1,86 2,14 Kurs / eget kapital 508 % 613 % Börsvärde vid periodens slut, 202,1 232,5 7

8 KVARTALSDATA* Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår Omsättning ,1 5,1 1,8 2,2 10, ,8 0,7 1,0 6,4 9, ,0 9,7 2,7 3,4 20, ,0 6,9 6,9 8,5 27,3 5,0 15,3 13,1 20,4 53,8 3,8 14,1 4,5 13,9 36,3 Rörelseresultat ,2-26,7-29,5-56,3-142, ,3-14,6-11,6-22,5-62, ,3-1,6-4,5-3,2-12, ,8-1,5-1,7-0,2-7,2-2,1 5,2 5,3 6,2 14,6-3,5 2,0-2,4 0,3-3,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,2-25,5-19,6-22,0-94, ,8-18,9-10,8-10,7-57, ,7-1,6-1,5-4,5-13, ,9-5,3-0,9 0,9-9,2-1,8 6,9-0,7 10,4 14,8 2,2 0,5-3,7-1,3-2,3 * Alla uppgifter fram till och med fjärde kvartalet 2004 samt 2004 är proforma. Rörelseresultatet för åren 2003 och 2004 har justerats i enlighet med IFRS avseende negativ goodwill. Redovisningsprinciper och noter Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas är de som beskrivs i årsredovisningen för, not 1. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor () om inte annat anges. Not 1) Vid årsstämman beslutades ställa ut maximalt 4,0 miljoner optioner avseende aktier i Effnet Holding AB till personalen. Vid årsskiftet var 3,5 miljoner optioner utestående, vilket motsvarar en maximal utspädning om 3,2 procent av kapitalet. Lösenkursen har fastställts till 4,92 kronor. Genomsnittskursen för aktien under perioden översteg ej lösenkursen, varför optionerna ej ger upphov till någon utspädningseffekt. Effnet Holding AB:s aktieägare 30 december Antal aktier Andel av röster och kapital, % Four Invest AB ,7 JP Morgan Bank ,6 UBS SA ,8 Wermlandsinvest KB ,7 Olsson, Björn ,3 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2 Nordnet SA ,2 Akelius Insurance Public Ltd ,0 E*Trade DK A/S ,0 Credit Acricole Indosuez ,0 Summa de 10 största aktieägarna ,5 Övriga aktieägare ,5 Totalt ,0 OM EFFNET HOLDING Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. 8

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM NÄSTA FÖLJDAFFÄR I USA NYSATSNING I INDIEN ASELSAN Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer