Effnet Holding AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effnet Holding AB (publ)"

Transkript

1 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni

2 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetkoncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (7,2). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 9,7 (11,3). Rörelseresultatet för det andra kvartalet var MSEK -2,1 (-2,9) och för sexmånadersperioden MSEK -6,5 (-6,6). Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -2,1 (-2,8) och för sexmånadersperioden till -6,5 (-6,4) eller SEK -0,06 (-0,06) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK 5,6 (-5,7) och för sexmånadersperioden till MSEK -5,1 (-10,8) eller SEK -0,05 (-0,10) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 2,3 (vid årsskiftet 5,7) vilket motsvarar SEK 0,02 (0,05) per aktie. Eget kapital uppgick till MSEK 11,0 (vid årsskiftet 17,4) eller SEK 0,10 (0,16) per aktie. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 46 (vid årsskiftet 63) procent. Händelser efter periodens slut Jonas Saric efterträder den 17 augusti Marcus Olsson som CFO för Effnetkoncernen. Jonas är civilekonom och kommer senast från posten som CFO för det skandinaviska fastighetsbolaget Fredensborg AS. Han har också erfarenhet från kvalificerade uppdrag inom branscher såsom bank- och handelsverksamhet. 2

3 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni ANDRA KVARTALET Digital Broadcasting Kvartalets försäljning blev svag bland annat till följd av försenade upphandlingar. Aktivitetsnivån inom affärsområdet har dock ökat. Som tidigare meddelats valdes i kvartalet Factum som leverantör av DAB+/DMB utrustning till public service radio och TV i Malaysia. Från och med det tredje kvartalet avser man att, i samma infrastruktur, sända femton radiotjänster i DAB+ samt två tjänster för mobil TV för DMB. Factum har också erhållit ytterligare order från Australien. Det är närradion i Australiens fem största städer som skall starta utsändningar av DAB+ tillsammans med den kommersiella radion som sedan en tid med hjälp av utrustning från Factum redan är i gång med sina utsändningar. En del av utrustningen har redan levererats då närradion skall vara on-air den 6 augusti vid den officiella starten av DAB+ i Australien. Resterande utrustning kommer att levereras under det fjärde kvartalet. Under perioden har public service radion i Schweiz påbörjat övergången från DAB till DAB+ genom att komplettera sina befintliga system med DAB+ ljudkodare från Factum. I juni deltog Factum på Broadcast Asia i Singapore som är den största branschmässan för Asia-Pacific området. Förutom att med föredrag deltaga på seminarium om digitalradio ställde Factum ut i egen monter och i vår strategiska partner Harris Corporations monter. Den danska regeringen meddelade i juni att man har kommit överens med oppositionens politiska partier om att skrinlägga den omplanering av FM-nätet som var tänkt att genomföras och istället satsa på den digitala radion DAB/DAB+. Initialt kommer kommersiell radio att släppas in i det befintliga DAB-nätet som därefter kommer att byggas ut för lokala och regionala radiostationer. Factum är sedan flera år leverantör av DAB-utrustning till Danske Radio (DR). Även regeringen i Storbritannien har under perioden kommit med positiva signaler för DAB/DAB+. Man föreslår i en slutlig rapport som behandlar frågor kring olika digitala media att alla nationella och majoriteten av de lokala radiostationerna enbart skall sända digitalt i DAB från slutet av 2015, vilket alltså signalerar ett slut för FM. Man föreslår också en plan för att nå 3

4 målet att alla bilar som säljs i Storbritannien från 2013 skall ha mottagare för digitalradio. Som ett led i att bredda produktsortimentet har ett tredjepartsavtal ingåtts med det tyska bolaget VAD, Video-Audio-Design GmbH. Header Compression Arbetet i dotterbolaget Effnet AB är som tidigare fokuserat på att utöka kontraktsstocken i syfte att generera långsiktiga intäktsflöden. En av de största amerikanska telekomoperatörerna, Verizon, meddelade nyligen att s.k. LTEutrustning i deras nätverk måste stödja IPv6. Fördelen med IPv6 är att kapaciteten för antalet IP adresser utökas. Allteftersom en generell omställning till IPv6 tar fart kommer det att bli allt viktigare med stöd för bandbreddseffektiva lösningar som t.ex. header compression då ett pakethuvud för IPv6 är dubbelt så stort som för IPv4. Alla produkter i Effnet AB s produktportfölj har redan idag stöd för IPv6. WiMAX-operatörer utan traditionella rösttjänster i nätet förväntas nu lansera VoIP-tjänster i sina nät. Under det gångna kvartalet lanserade en operatör en sådan tjänst tillsammans med en japansk chip-settillverkare. Header compression rekommenderas bland annat i standarden från WiMAX Forum för ett effektivt utnyttjande av radioresurser och för ett lyckat införande av VoIP-tjänster i trådlösa nätverk som t.ex. Mobil WiMAX. Detta bedömer vi som positivt då Effnet AB s produktportfölj inom header compression också tillhandahåller en effektiv och robust kompressionsmekanism för VoIPtjänster. Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (7,2). Rörelseresultatet för det andra kvartalet var MSEK -2,1 (-2,9), innebärande en negativ (neg) rörelsemarginal. Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -2,1 (-2,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK -5,6 (-5,7). PERIODEN JANUARI-JUNI Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 9,7 (11,3). Omsättningens geografiska fördelning framgår av nedanstående tabeller. MSEK, kv 1-2, kv 1-2 helår Europa 4,3 5,7 11,5 Asien 3,5 3,4 4,3 Oceanien 1,5 0,0 11,2 Nordamerika 0,4 2,2 4,5 Omsättning 9,7 11,3 31,5 Procent, kv 1-2, kv 1-2 helår Europa Asien Oceanien Nordamerika Omsättning Avskrivningarna uppgick till MSEK 1,5 (1,5), varav MSEK 1,1 (1,1) avsåg avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet var MSEK -6,5 (- 6,6). Rörelseresultatet har be-lastats med teoretiska kostnader om MSEK 0,1 (0,2) för under år 2006 utgivna personaloptioner. Motsvarande 4

5 belopp har tillförts balanserat eget kapital varigenom totalt eget kapital är oförändrat. Finansnettot uppgick till MSEK 0,0 (0,2). Periodens nettoresultat uppgick till MSEK -6,5 (-6,4) eller SEK -0,06 (-0,06) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 5,1 (-10,8) eller SEK -0,05 (-0,10) per aktie. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 22 (27) personer. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 20 (28). Jonas Saric tillträder sin anställning som bolagets nya CFO den 17 augusti. Investeringar Under sexmånadersperioden har investeringar i inventarier gjorts med MSEK 0,2 (0,2). Utgifter för utvecklingsarbete om MSEK 1,1 (1,4) har aktiverats. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 2,3 (vid årsskiftet 5,7) vilket motsvarar SEK 0,02 (0,05) per aktie. Under andra kvartalet ingicks avtal om en checkräkningskredit om 1 MSEK vilken vid periodens utgång ej var utnyttjad. Eget kapital och soliditet Eget kapital uppgick till MSEK 11,0 (vid årsskiftet 17,4) eller SEK 0,10 (0,16) per aktie. Koncernens soliditet var vid halvårsskiftet 46 procent (vid årsskiftet 63 procent). Under perioden upptogs ett femårigt lån om 2 MSEK från ALMI Företagspartner. MODERBOLAGET Effnet Holding AB redovisade ett rörelseresultat för sexmånadersperioden om MSEK 1,3 (-2,0). Moderbolagets egna kapital uppgick till MSEK 21,2 (vid årsskiftet 22,5). Likvida medel uppgick till MSEK 0,5 (vid årsskiftet 4,5). Inga investeringar har gjorts under perioden. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Jonas Saric efterträder den 17 augusti Marcus Olsson som CFO för Effnetkoncernen. Jonas är civilekonom och kommer senast från posten som CFO för det skandinaviska fastighetsbolaget Fredensborg AS. Han har också erfarenhet från kvalificerade uppdrag inom branscher såsom bank- och handelsverksamhet. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär, vilka bolaget själv kan påverka. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Effnetkoncernens produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolagen verkar på tidiga marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta bolag är begränsade till likviditetsrisk. 5

6 För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till not 3 i årsredovisningen för Riskanalys och riskhantering. FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen har fortsatt en positiv syn på de båda verksamhetsområdenas potential och bedömer att koncernen på sikt kommer att kunna redovisa god lönsamhet. KOMMANDE INFORMATIONS- TILLFÄLLEN Nästa rapport, delårsrapport för januari-september, presenteras tisdagen den 20 oktober. Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 21 juli Effnet Holding AB (publ) Göran E Larsson Styrelsens ordförande Hans Runesten Styrelseledamot Erik Nerpin Styrelseledamot Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta Kenneth Lundgren, Verkställande direktör, , Marcus Olsson, Finanschef, eller besök bolagets hemsida Effnet Holding AB, organisationsnummer , har sitt säte i Stockholm. Postadress: Teknikringen 1H, Linköping. Bolagets aktie (kortnamn EFFN) handlas sedan i juli 2004 på NASDAQ OMX First North Premier. Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För förklaring av finansiella och tekniska termer, se ordlistor på sidorna i årsredovisningen för, vilken finns på eller kan beställas från bolaget, tel

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK apr-jun apr-jun helår Nettoomsättning 6,2 7,2 9,7 11,3 31,5 Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 0,5 0,7 1,1 1,4 2,3 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 Summa intäkter 6,9 7,9 11,1 12,7 34,1 Externa kostnader -4,2-4,4-7,3-6,9-18,2 Personalkostnader -4,0-5,6-8,7-10,9-22,1 Avskrivningar -0,7-0,8-1,5-1,5-3,0 Summa rörelsekostnader -9,0-10,8-17,6-19,3-43,3 Rörelseresultat -2,1-2,9-6,5-6,6-9,2 Finansnetto 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 Resultat före skatt -2,1-2,8-6,5-6,4-8,9 Skatt ,0 PERIODENS RESULTAT -2,1-2,8-6,5-6,4-8,9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS MSEK apr-jun apr-jun helår Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -1,8-2,6-5,9-6,0-7,8 Förändring i rörelsekapital -3,8-3,1 0,8-4,8-2,2 Kassaflöde från den löpande -5,6-5,7-5,1-10,8-10,0 verksamheten Investeringar Finansiering -0,1 2,0-0,1 0,0-0,2 2,0-0,2 - -0,3 - FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL -3,7-5,8-3,3-11,0-10,3 NYCKELTAL Omsättning per anställd, MSEK 0,3 0,3 0,4 0,4 1,2 Antal aktier före utspädning, tusental (not 1) Antal aktier efter utspädning, tusental (not 1) Omsättning per aktie, SEK 0,06 0,07 0,09 0,10 0,29 Nettoresultat per aktie, SEK -0,02-0,03-0,06-0,06-0,08 Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK -0,05-0,05-0,05-0,10-0,09 Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 7

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3,1 3,4 3,2 Inventarier och datorer 0,8 1,3 1,0 Uppskjuten skattefordran 7,5 7,5 7,5 Anläggningstillgångar 11,4 12,2 11,7 Varulager 2,3 2,6 2,6 Kortfristiga fordringar 7,8 9,5 7,4 Likvida medel (not 1) 2,3 5,0 5,7 Summa omsättningstillgångar 12,4 17,1 15,7 SUMMA TILLGÅNGAR 23,8 29,3 27,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11,0 19,8 17,4 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 1,6 11,2 0,0 9,5 0,0 10,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23,8 29,3 27,4 FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK helår Eget kapital vid periodens början 17,4 26,0 26,0 Teoretisk värde för utgivna optioner 0,1 0,2 0,3 Periodens resultat -6,5-6,4-8,9 Eget kapital vid periodens slut 11,0 19,8 17,4 NYCKELTAL Soliditet 46% 68 % 63 % Antal aktier före utspädning, tusental (not 2) , ,668 Antal aktier efter utspädning, tusental (not 2) Likvida medel per aktie, SEK 0,02 0,05 0,05 Eget kapital per aktie, SEK 0,10 0,18 0,16 Börskurs vid periodens slut, SEK 0,46 0,69 0,38 Kurs / eget kapital 455 % 378 % 238 % Börsvärde vid periodens slut, MSEK 50,0 75,0 41,3 8

9 KVARTALSDATA* Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår MSEK Omsättning ,1 5,1 1,8 2,2 10, ,8 0,7 1,0 6,4 9, ,0 9,7 2,7 3,4 20, ,0 6,9 6,9 8,5 27, ,0 15,3 13,1 20,4 53, ,8 14,1 4,5 13,9 36, ,6 6,4 6,2 4,4 24,6 4,1 7,2 3,9 16,3 31,5 3,5 6,2 Rörelseresultat ,2-26,7-29,5-56,3-142, ,3-14,6-11,6-22,5-62, ,3-1,6-4,5-3,2-12, ,8-1,5-1,7-0,2-7, ,1 5,2 5,3 6,2 14, ,5 2,0-2,4 0,3-3, ,3-3,3-3,1-6,6-15,3-3,7-2,9-2,7 0,1-9,2-4,4-2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,2-25,5-19,6-22,0-94, ,5-19,6-10,8-9,3-57, ,7-1,6-1,5-4,8-13, ,2-5,7-1,3 0,6-10, ,1 6,5-1,1 10,1 13, ,8 0,0-4,3-2,0-4, ,0-1,7-2,2-1,5-6,4-5,1-5,7-0,7 1,5-10,0 0,5-5,6 * Alla uppgifter fram till och med andra kvartalet 2004 samt helår 2004 är proforma. Rörelseresultatet för åren 2003 och 2004 har justerats i enlighet med IFRS avseende negativ goodwill. Redovisningsprinciper och noter Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer tillämpats. De redovisningsprinciper som tillämpas är desamma som beskrivs i årsredovisningen för, not 2. Not 1) Koncernen har per halvårsskiftet en checkräkningskredit i bank på MSEK 1, varav 0 SEK är disponerat. Not 2) Vid årsstämman beslutades att ställa ut maximalt 4,0 miljoner optioner avseende aktier i Effnet Holding AB till personalen. Optionerna förverkades under andra kvartalet och kan ej längre lösas in mot aktier. 9

10 Effnet Holding AB:s aktieägare 30 juni Antal aktier Andel av röster och kapital, % Ironbridge AB ,9 Eddainvest Holding AB * ,9 JP Morgan Bank ,3 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,6 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,5 Wermlands Invest KB ,1 Olsson, Björn ,5 Eriksson, Göran ,2 Edvardsson, Bo ,2 Ancoria Insurance Ltd ,1 Summa de 10 största aktieägarna ,3 Övriga aktieägare ,7 Totalt ,0 * Av Eddainvest Holding AB:s aktier är aktier utlånade till Remium AB avseende Remiums åtagande som likviditetsgarant i Effnet Holding aktien. OM EFFNET HOLDING Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare (middleware) samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök 10

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 4,5 (13,1). Omsättningen

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2013

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2013 AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 1,2 (1,6). Omsättningen för

Läs mer

Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare

Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare Årsredovisning 2007 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2007 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé,

Läs mer

Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information

Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2006 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ)

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnetplattformen AB 3 Händelser under 2014 3 Flerårsöversikt och nyckeltal

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 1 mars 2013 FORTSATTA INEVSTERINGAR I TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 VINST FÖR HELÅRET FÖRHANDLINGAR OM NÄSTA FÖLJDAFFÄR I USA NYSATSNING I INDIEN ASELSAN Oktober - december: Nettoomsättningen uppgick till 9,7 (8,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september Tredje kvartalet 1) Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK Delårsperioden januari - september 1) Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

Kraftig försäljningsökning och hög orderstock

Kraftig försäljningsökning och hög orderstock Kraftig försäljningsökning och hög orderstock Mkr Mkr Omsättning 21,1 7,0 60,5 25,1 Bruttovinst 10,3 3,4 27,8 10,7 Bruttomarginal (%) 48,8 49,3 45,9 42,8 EBITDA 0,4-4,1-1,5-16,0 Rörelseresultat -1,2-5,6-6,0-19,5

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013 CASSANDRA OIL AB Årsredovisning 2013 1 Innehåll INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA 2 FINANSIELL INFORMATION 2 CASSANDRA OIL I KORTHET 3 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 4 AKTIEINFORMATION 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari juni 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari juni 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -12,4 (-4,3) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,4 (-4,1) MSEK. Periodens

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer