Sammanfattning I ärendet presenteras grundskoleförvaltningens förslag kring språkval utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning I ärendet presenteras grundskoleförvaltningens förslag kring språkval utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen."

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Utredning-inriktningsbeslut kring språkval i grundskolan GRF Sammanfattning I ärendet presenteras grundskoleförvaltningens förslag kring språkval utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna grundskoleförvaltningens förslag, samt att översända rapporten för kännedom till kommunstyrelsen Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse språkval GrN Rapport - språkval GrN Beslutsplanering Grundskolenämnden Ärendet Grundskolenämnden fick i samband med den nya skolorganisationen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för hur elever i Malmös grundskolor ska erbjudas möjlighet att välja fler språk som språkval än de tre (franska, tyska och spanska) som traditionellt erbjuds. Grundskoleförvaltningen har utrett frågan utifrån de nya förutsättningar som gäller sedan kommunstyrelsens beslut. Utredningens resultat och förslag presenteras i bilagd rapport. Rapporten visar att den nya meritvärdesberäkningen, redan påbörjade insatser t.ex. ny timplan, samt utökning med kinesiska innebär att behovet av riktlinjer har minskat. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2014 (SRK ) om riktlinjer för kommunala styrdokument innebär dessutom att förvaltningens rapport skulle kunna motsvara sådana riktlinjer. Grundskoleförvaltningen avser dock att arbeta i riktning mot att utöka antalet språk inom språkvalet. Men också att förbättra måluppfyllelsen inom ämnet. Främst för att öka elevernas möjligheter att nå målen men också för att förbättra deras möjligheter till fortsatta studier. Grundskoleförvaltningen åtar sig därför att ta fram en handlingsplan utifrån den inriktning utredningen föreslår.

2 Ansvariga Helena Plantin Avdelningschef Anders Malmquist Förvaltningschef 2 (2)

3 Språkval Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Moa Morin Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

4 Innehållsförteckning Språkval... 1 Uppdrag... 3 Metod... 3 Begrepp... 4 Språkval... 4 Elevens val och skolans val... 5 Moderna språk... 5 Modersmål... 5 Prövning... 6 Ett betyg i moderna språk har betydelse för framtida studier... 6 Antagning till gymnasieskolan och högskolan... 6 Omfattningen av moderna språk och modersmål i Malmö... 7 Gymnasieskolan Åtgärder för ökad språkkompetens Att utöka elevernas valmöjligheter Att erbjuda undervisning med kvalitet och att erbjuda stöd Att utöka och förbättra informationsinsatserna i samband med språkval Grundskoleförvaltningens bedömning Grundskoleförvaltningen Språkval

5 Uppdrag Under rubriken Barn och unga i kommunfullmäktiges budget 2013 angavs att Vi ska se över möjligheterna att utvidga språkvalet till att gälla fler språk än idag. I uppdraget ingick också att kartlägga vilka moderna språk som erbjöds under läsåret 2012/13 i Malmös grundskolor. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 (STK ) att till den nya grundskolenämnden överlämna uppdraget att ta fram riktlinjer för hur elever i Malmös grundskolor ska erbjudas möjlighet att välja fler språk som språkval än de tre (franska, tyska och spanska) som traditionellt erbjuds. Enligt tjänsteskrivelsen för uppdraget: Den tillträdande grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram ovan nämnda riktlinjer i enlighet med de statliga styrdokumenten och de definitioner och begrepp som anges ovan. Framtagandet av dessa riktlinjer bör ske i samverkan med nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, då ett språk som erbjuds i grundskolan bör finnas som möjlighet för eleverna att välja även i gymnasieskolan. Riktlinjerna bör innefatta vilka ytterligare språk som kan bli aktuella i ett första skede. Viktigt är dock att enskilda skolor får möjlighet att välja språk utifrån lokala förutsättningar. Uppdraget framgår också av grundskoleförvaltningens åtagandeplan för Enligt direktiven (GrF ) för uppdraget ska utredningen Identifiera konsekvenser av den förändrade lagstiftningen kring språkval och moderna språk i grundskolan och hur förändringarna förhåller sig till tidigare kommunstyrelsebeslut, för ställningstagande i grundskolenämnden. Föreslå åtgärder för hur elever i högre utsträckning kan motiveras att välja studier i moderna språk och kunna fortsätta dessa studier. I utredningen beaktas relevant lagstiftning kring språk och meritvärdesberäkning i grundskola, gymnasieskola och inför högskolestudier. Hänsyn ska tas till tangerande utredningar och utvecklingsprocesser, med anledning av Malmös nya skolorganisation. Utredningens förslag stäms av med gymnasieförvaltningen. Metod Följande metoder har användst för att ta fram föreliggande underlag: Genomgång av gällande föreskrifter. Sammanställning av aktuell statistik. Intervju/diskussion med SYV-samordnare och SYV-nätverk. Samverkan med GyVF. 3 Grundskoleförvaltningen Språkval

6 Begrepp Språkval Alla elever i grundskolan ska enligt skollagen göra ett språkval. 1 Enligt skolförordningen ska eleverna erbjudas minst två av språken franska, spanska och tyska. Eleverna ska, om de och deras vårdnadshavare så önskar, istället för ovan nämnda språk erbjudas det språk som eleven har rätt till i modersmålsundervisning, svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i är ett nationellt minoritetsspråk 2 som ges inom kursplanen för modersmålsundervisning. 3 Det är huvudmannen som beslutar om hur undervisningstiden ska fördelas över årskurserna. Elever som läser ett språkval från en tidigare årskurs betygssätts inte i årskurs 6. Först i årskurs 7 får eleverna betyg i språkvalet. I grundskolenämndens ärende (GRF ) om en gemensam stadieindelad timplan för grundskolan, som grundskoledirektören fattat beslut om, ligger tre klocktimmar språkval fördelade till årskurserna 4-6. Detta ger skolorna en möjlighet att tidigarelägga språkintroduktionen för att få med fler elever. Syftet med beslutet är att fler elever väljer att läsa främmande språk och fullföljer utbildningen med godkända betyg. Tidig inlärning med fler kommunikativa inslag i undervisningen är gynnsamt för språkinlärningen. Beslutet innebär att språklärarna måste anpassa sin undervisning för att nå alla elever vilket kan innebära en didaktisk utmaning. Kommande läsår, innan en ny timplans ikraftträdande, finns det en möjlighet för skolorna och grundskoleförvaltningen att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för språklärarna. Timplanebeslutet innebär att elever i årskurs 7-9 ges 6 timmar undervisning inom språkvalet. Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval inom ramen för språkvalet. Enligt Skolverket ska läraren sätta betyg om eleven vill byta sitt språkval så pass sent i utbildningen att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F). Eleven ska alltså inte kunna byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket från början i gymnasieskolan. 4 Om en elev ska läsa ett språk i gymnasieskolan och eleven har betyg i språket från grundskolan, ska undervisningen i gymnasieskolan utgå från grundskolans utbildningsnivå. En elev får också läsa nya språk i gymnasieskolan. Franska, spanska och tyska som erbjuds i gymnasieskolan ska således erbjudas både som språk som utgår från grundskolans utbildningsnivå och som nytt språk. Huvudmannen för gymnasieskolan ska sträva efter att erbjuda undervisning i fler språk än franska, spanska och tyska. 5 1 Skollagen (2010:800) 10 kap. 4 2 Enligt 7 språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 3 Skolförordningen (2011:185) 9 kap Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap Grundskoleförvaltningen Språkval

7 Elevens val och skolans val I grundskolan ska det även finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 6 Enligt skolförordningen ska huvudmannen erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk) erbjudas. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer språket. 7 Moderna språk Moderna språk som begrepp används bland annat i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner gällande i första hand franska, spanska och tyska. Kursplanen för moderna språk kan också gälla andra språk som det ges undervisning i; exempelvis italienska, arabiska, ryska eller finska, dock inte i engelska eller svenska som har egna kursplaner. Sedan 1 juli 2014 har kursplanen kompletterats med centralt innehåll och kunskapskrav gällande kinesiska. Begreppet moderna språk används också som motsats till de så kallade klassiska språken; latin och grekiska. Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis (enligt kursplan) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Modersmål Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Fr.o.m. den 1 juli 2015 ska en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. 8 Enligt skolförordningen 9 får modersmålsundervisning anordnas 1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 2. som elevens val, 6 Skollagen (2010:800) 10 kap. 4 7 Skolförordningen (2011:185) 9 kap. 8 8 Skollagen (2010:800) 10 kap 7 9 Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 8 5 Grundskoleförvaltningen Språkval

8 3. inom ramen för skolans val, eller 4. utanför den garanterade undervisningstiden. Skolförordningen slår också fast att modersmålsundervisning inte får omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. 10 En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och 2. det finns en lämplig lärare. Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis (enligt kursplan) ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. Prövning Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett eller flera ämnen som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan. 11 Exakt hur en prövning går till och vem som håller i genomförandet är lokala beslut. Prövningen sker dock mot kunskapskraven för årskurs 9 i sin helhet i det aktuella ämnet. Det finns ingen begränsning hur många gånger en elev kan göra en prövning i ett ämne, eller när prövningen kan ske under utbildningen. 12 En förutsättning för prövning är att huvudmannen erbjuder undervisning i ämnet. Ett betyg i moderna språk har betydelse för framtida studier Antagning till gymnasieskolan och högskolan När en elev ansöker till gymnasieskolan används ett meritvärde som räknas ut av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i 10 Skolförordningen (2011:185) 5 kap Skollagen 3 kap. 21 och 10 kap Grundskoleförvaltningen Språkval

9 moderna språk som språkval räkna med detta betyg som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. Elever kan också läsa ett modernt språk inom ramen för elevens val, men det är endast inom ramen för språkval som ämnet ger extra meritpoäng. Modersmål kan inte räknas som ett sjuttonde betyg, även om det kan läsas inom ramen för språkval. 13 Vid beräkningen av meritvärdet från gymnasieskolan till högskolan kan sedan år 2010 maximalt 1,5 meritpoäng läggas till övriga meritpoäng om eleven studerat moderna språk. Avgörande för att få meritpoäng för moderna språk är att undervisningen följt kursplanen för moderna språk. 14 Omfattningen av moderna språk och modersmål i Malmö Enligt grundskoleförvaltningens översyn av grundskolans timplan börjar samtliga skolor i Malmö med språkval i årskurs 6. Detta bekräftas också av den nationella statistiken. Andel som läste moderna språk el. alternativ i respektive årskurs ht 2013 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal Malmös kommunala grundskolor erbjuder i dag franska, spanska, tyska och italienska som modernt språk inom ramen för språkval. Fr.o.m oktober 2014 erbjuder Oxievångskolan även kinesiska som språkval. Erbjudandet gäller alla elever i Malmö kommuns grundskolor. Enligt den nationella statistiken är dock andelen elever i Malmös grundskolor som studerar ett modernt språk inom ramen för språkval lägre än i riket se vidare 7 Grundskoleförvaltningen Språkval

10 Andel av samtliga elever med språkval som läste moderna språk ht Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal Statistik över språkval i årskurs 9 visar också att elever i Malmö läser de traditionella moderna, språken (franska, spanska eller tyska) i något lägre utsträckning än riket. Språkval årskurs 9 ht 2013 Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal Grundskoleförvaltningens genomgång av slutbetygen våren 2014 visar att att en högre andel elever har både läst och klarat godkänt i moderna språk de senaste åren. Särskilt tydlig är den ökade andelen elever med ett godkänt betyg. Detta kan förklaras av de nya reglerna kring meritvärdesberäkningen vid ansökan till gymnasieskolan. 8 Grundskoleförvaltningen Språkval

11 Källa: Malmö kommuns grundskoleförvaltning När det gäller modersmålsundervisning visar Skoverkets statistik att det är en jämförelsevis hög andel elever som är berättigade till modersmålsundervisning i Malmö. Det är också en i jämförelse högre andel av de berättigade som deltar i modersmålsundervining. Detta innebär att det i Malmö är en jämförelsevis hög andel av det totala antalet elever som deltar i modersmålsundervining. Andelen har också ökat något de senaste åren. Andel elever som deltar i modersmålsundervisning Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal Statistik från Malmös modersmålsenhet visar att arabiska är det absolut största språket inom modersmålsundervisningen i Malmö Stad. Drygt elever fick modersmålsundervining i arabiska under läsåret 2013/14. Det näst största språket är albanska, med 770 elever. 9 Grundskoleförvaltningen Språkval

12 Källa: Malmös stads modersmålsenhet Antalet elever med modersmålsundervisning sjunker dock i årskurserna. Det är störst antal elever som får modersmålsundervisning i årskurs 1 och minst antal i årskurs 9. Det är också ett stort antal elever som får s.k. modersmålsstöd i förskolklassen. 15 Källa: Malmös stads modersmålsenhet Ungefär 550 elever fick ett slutbetyg i modersmål (årskurs 9) Över 95 proecent av dessa fick ett godkänt betyg. Gymnasieskolan I Malmö kommuns gymnasieskolor erbjuds för tillfället spanska, franska, tyska, italienska, danska, japanska, arabiska och kinesiska som språkval. Flest elever väljer spanska inom språkvalet. Endast ett fåtal elever har valt arabiska (1), 15 Enligt skollagen (9 kap. 10 ) ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 10 Grundskoleförvaltningen Språkval

13 japanska (3) och kinesiska (4) inför hösten 2015 men det finns förhoppningar om att utökade möjligheter att läsa språk i grundskolan ska öka efterfrågan i gymnasiskolan. När Malmö Latinskola tidigare erbjöd arabiska som språkval var prövningverksamheten omfattande. Många elever med språket som modersmål gjorde prövning och fick då betyg i ett språk som de hade goda kunskaper i. Det finns inte längre någon efterfrågan på arabiska som modernt språk på Nya Malmö Latin eftersom elevsammansättningen förändrats på skolan (inte längre så många elever med arabiska som modersmål). Åtgärder för ökad språkkompetens Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 16 Språkkunskaper är en av de nyckelkompetenser som lyfts fram inom EU. Utifrån dessa argument har också grundskolenämnden beslutat att språkvalet bör introduceras senast i årskurs sex, oavsett om det innebär organisatoriska utmaningar. Många av Malmös elever har kunskaper i två språk vilket borde ses som en styrka och ge goda förutsättningar för eleverna framöver. För att nå ökad språkkompetens finns det flera olika möjligheter, t.ex. skulle modersmålsundervisningen kunna erbjudas inom ramen för språkval. Fördelarna med detta är att eleverna erbjuds fler lektionstimmar i modersmål samt att undervisningen inte skulle ske utanför timplanebunden tid. Nackdelen är att ett betyg i modersmål inte ger extra meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan. Detta uppdrag är dock begränsat till att gälla moderna språk inom språkvalet. I Malmö är det dessutom en i jämförelse låg andel elever som läser moderna språk inom ramen för språkvalet. Detta i samband med att sådana studier numer ger en betydande fördel vid ansökan till gymnasieskolan är en anledning till att vidta åtgärder för att få fler elever att läsa moderna språk. Ökade valmöjligheter kan vara en sådan åtgärd. Malmös grundskoleförvaltning menar dock att även andra åtgärder är nödvändiga, både för att få fler elever att påbörja, men även avsluta sina språkstudier. Att utöka elevernas valmöjligheter Malmö har en stor andel elever med ett annat modersmål än svenska. För kommunen är det viktigt att ta tillvara, och bygga vidare på, den grund som redan finns då det gäller språkkunskaper. Därför bör vanligt förekommande modersmål erbjudas som modernt språk inom ramen för språkval. Det skulle innebära att elever med andra modersmål ges möjlighet att erhålla extra meritpoäng vid ansökan till gymnasieskolan. Ytterligare en fördel att även andra elever kan lära sig språk som är vanliga bland kamraterna. Det finns en risk att eleverna väljer att läsa sitt modersmål som modernt språk istället för som modersmål och därmed erhåller språkkunskaper på lägre nivå 17 samt missar delar av modersmålsundervisningen som kan vara viktigt för en elev 16 Kursplanen för moderna språk. 17 Kursplanen för moderna språk utgår från nybörjarnivå medan kursplanen för modersmål utgår för goda kunskaper. 11 Grundskoleförvaltningen Språkval

14 med annan kulturell bakgrund. Förhoppningsvis innebär dock förslaget att de elever som redan i dag får ett slutbetyg i modersmål även fortsättningvis väljer att läsa språket på detta vis. Statistiken visar även att de elever som väl slutför sina studier i modersmål även i stor utsträckning har ett betyg i moderna språk. En stor fördel med förslaget är att de elever som avbryter eller aldrig påbörjar modersmålsundervisningen får en chans att dra nytta av sina språkkunskaper inom ramen för språkval istället. Grundskoleförvaltningen anser därmed att skolorna bör sträva efter att erbjuda de vanligaste modersmålen som modernt språk inom ramen för språkval. För Malmö generellt gäller detta arabiska, men skolorna bör kunna välja utifrån sina lokala förutsättningar. Grundskoleförvaltningen anser även att skolorna bör erbjuda andra språk som kan locka ytterligare elever till att läsa moderna språk, t.ex kinesiska, som är ett av världens största språk, eller danska, som ger fördelar för boende i Öresundsregionen. Att erbjuda undervisning med kvalitet och att erbjuda stöd Utöver att erbjuda fler valmöjligheter och att ge elever med breda språkkunskaper bättre förutsättningar att ta tillvara och utnyttja sina språkkunskaper är det viktigt att språkundervisningen håller hög kvalitet. Det är också viktigt att påpeka att eleverna har rätt till samma stöd inom språkvalet som inom andra ämnen. Att utöka och förbättra informationsinsatserna i samband med språkval Det är också viktigt att både elever och vårdnadshavare får information om språkvalets betydelse. Språkvalet äger rum på vårterminen i årskurs 5. I Skolinspektionens utvärdering av språkvalet i grundskolan 2010 konstaterades att den information som går ut till eleverna vid detta val kan vara mycket varierande och ibland felaktig. 18 Det är viktigt att de val elever och föräldrar gör inte leder till återvändsgränder för eleverna i framtiden. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det angeläget att elever i Malmö kan motiveras att i högre utsträckning än i dag välja ett modernt språk men också ges förutsättningar att klara av studier i moderna språk. Skolan har ett stort ansvar att förklara vilka följder det kan få att inte välja ett modernt språk i språkvalet. Detsamma gäller även vid avhopp från språkstudierna. Rätten till stöd i moderna språk skiljer sig inte från rätten till stöd i andra ämnen. Grundskoleförvaltningens bedömning Grundskoleförvaltningen bedömer att det utifrån ovanstående genomgång och resonemang inte behövs riktlinjer för språkval i Malmö kommun. Den nya meritvärdesberäkningen, redan påbörjade insatser t.ex. ny timplan, samt utökning med kinesiska innebär att behovet av sådana riktlinjer har minskat. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2014 om riktlinjer för kommunala styrdokument (STK ) 19 innebär dessutom att detta underlag skulle kunna motsvara sådana riktlinjer. 18 Skolinspektionen Kvalitetsgranskning Moderna språk. Rapport 2010:6. 19 Revidering av handbok för kommuncentrala styrdokument samt upphävande av vissa styrdokument. 12 Grundskoleförvaltningen Språkval

15 Grundskoleförvaltningen avser dock att arbeta i riktning mot att utöka antalet språk inom språkvalet. Men också att förbättra måluppfyllelsen inom ämnet. Främst för att öka elevernas möjligheter att nå målen men också för att förbättra deras möjligheter till fortsatta studier. Grundskoleförvaltningen åtar sig därför att ta fram en handlingsplan utifrån ovanstående inriktning. 13 Grundskoleförvaltningen Språkval

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Krashens monitormodell

Krashens monitormodell Krashens monitormodell INFORMELL FORMELL IMPLICIT INLÄRNING ACQUISITION EXPLICIT INLÄRNING LEARNING MENTAL GRAMMATIK MONITOR YTTRANDEN kontroll, olika stark i olika situationer Finland Norge Sverige =

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål?

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? MODERSMÅL Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? Utveckla flerspråkighet på hög nivå en tillgång att ta tillvara i vårt samhälle. Genom att stärka den egna

Läs mer

Dags för språkval! Salut! Hola! Wie geht s?

Dags för språkval! Salut! Hola! Wie geht s? Dags för språkval! Salut! Wie geht s? Hola! ابحرم Привет! Hola! Ciao! Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Information om språkval - stödmaterial

Information om språkval - stödmaterial Information om språkval - stödmaterial Denna information om språkval riktar sig till lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Texten är tänkt som ett stöd för den person/de personer

Läs mer

Gruppinsamling elever i

Gruppinsamling elever i Konfessionella skolor Sameskolor Gruppinsamling elever i Grundskola Förskoleklass Fritidshem Elever per skola Mätdag: 15 oktober 2013 SCB tillhanda: senast 1 november 2013 Pappersblanketten är avsedd som

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun 2016-05-13 Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun (Förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning) Utbildnings- och kulturkontoret 08-568 910 00 www.danderyd.se

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. Dir. 2016:116 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Dir. 2016:116 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-02 Vår referens Bo-Göran Pettersson Tjänsteskrivelse Motion angående hälsofrämjande arbete i Malmös skolor GrF-2013/3701 Sammanfattning Grundskolenämnden

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare SIGNERAD 2015-09-15 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2015-09-15 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011

Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 Nationella minoriteter i förskola och skola UPPDATERAD 2011 I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskolan och skolan. Huvudmännens information till

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skolförordning; utfärdad den 24 februari 2011. SFS 2011:185 Utkom från trycket den 15 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens innehåll

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Promemoria Utbildningsdepartementet 2016-08-23 U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 1 Författningsförslag... 12 1.1 Förslag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Modersmålsundervisningen Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag Översyn av grundskolans timplan

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag Översyn av grundskolans timplan SIGNERAD 2014-05-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum Tjänsteskrivelse 2014-05-13 Vår referens Kerstin Servin kerstin.servin@malmo.se Utredningsuppdrag Översyn av grundskolans timplan GRF-2014-5144

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag läxhjälp och studiestöd

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag läxhjälp och studiestöd SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Kerstin Servin Utredningsuppdrag läxhjälp och studiestöd GrF-2014/2469 Sammanfattning Grundskolenämnden

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola och skola

Nationella minoriteter i förskola och skola Sida 1 av 7 Nationella minoriteter i förskola och skola Innehåll Lag (2009:724) om nationella minoriteter Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Tips och råd Sida 2 av 7 Lag (2009:724) om nationella

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande bidrag för nyanlända elever

Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande bidrag för nyanlända elever SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-03 Vår referens Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Beata Engels Andersson, Enhetschef Språkcentralen Grundskoleförvaltningen Malmö Stad Multikulturelle Skoler 25. november 2016

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF SIGNERAD 2015-06-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-10 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av avtal för framtagande

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan

Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Förslag på ny organisation för att främja barns utveckling av sitt modersmål och kulturella identitet i förskolan Proposal for new organization to support children s development of their mother tongue

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 En försöksverksamhet med betyg från

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:143

Regeringens proposition 2016/17:143 Regeringens proposition 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Prop. 2016/17:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Nationella minoriteter i skolan

Nationella minoriteter i skolan Nationella minoriteter i skolan I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dansarutbildning; SFS 2011:7 Utkom från trycket den 25 januari 2011 utfärdad den 13 januari 2011. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Grundskolan: elever per 15 oktober 2017

Grundskolan: elever per 15 oktober 2017 Grundskolan: elever per 15 oktober 2017 Avser alla kommunala och fristående grundskoleenheter förutom sameskolenheter. Instruktioner Sista insändningsdag: 2017-11-01 Innehåll Nyheter 2017... 1 Allmänt

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Augusti Tyresö kommun

Augusti Tyresö kommun Augusti 2009 Tyresö kommun Tyresö kommun/modersmål Ann-Charlotte Strand Bitr. rektor Mångfaldsfrågor Lotta.strand@tyreso.se 08-5782 90 90 070-488 90 90 1 Dokument som styr vår verksamhet Nationell nivå

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH

Förslaget. 1. Bakgrund U2013/983/UH Promemoria 2013-02-18 U2013/983/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Förslaget Ämnet svenskt teckenspråk

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Furutorpskolan Vannebergavägen 36 288 32 Vinslöv 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Läs mer

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång Dagens innehåll Organisationsmöjligheter för modersmålämnet utifrån lag och förordning samt styrdokument Modersmålets och studiehandledningens

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S 2016-08-16 1 (6) Tjänsteskrivelse KFKS 2016/384 Kommunstyrelsen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2017 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utveckling av Malmö Idrottsgrundskola

Tjänsteskrivelse. Utveckling av Malmö Idrottsgrundskola SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (4) Datum 2014-02-10 Vår referens Laila Herner 0734-120979 Tjänsteskrivelse Utveckling av Malmö Idrottsgrundskola GrF-2014/1352 Sammanfattning Hyllie stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillämpningsföreskrifter för fritidshem i Malmö

Tjänsteskrivelse. Tillämpningsföreskrifter för fritidshem i Malmö SIGNERAD 2014-05-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-09 Handläggare Erik Mogård Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Tillämpningsföreskrifter för fritidshem i Malmö GRF-2014-2983

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer