Org.nr Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret"

Transkript

1 Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder Räkenskapsåret

2 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till ändamål för sin verksamhet att inom Haparanda stad förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Fastighetsbestånd Antalet lägenheter på Respektive ort Haparanda 315 Marielund 120 Nikkala 34 Seskarö 56 Karungi Antalet lokaler uppgår till 15 (16) st, garage 299 (300) st samt bilplatser 143 (143) st. Därutöver har stiftelsen 4 (4) st bostadsrättslägenheter, vilka avyttras i takt med den efterfrågan som uppstår. Under året har inga bostadsrätter sålts. - Flyttningar och oplacerade lägenheter Antalet flyttningar har under året uppgått till 139 (145) st Oplacerade lägenheter uppgick vid årsskiftet till ca 50 (64) st, varav tätort 7 (4) st. Antalet ungdomsrabatterade lägenheter uppgår till 6 (6) st Ett beslut om att göra om 3:or till 2:or, om sådant behov uppkommer, togs under året. Stiftelsen genomförde en ny upphandling under året av vitvaror. Hyresförhandlingar Hyrorna bestämdes till att vara oförändrade under års hyror Förhandlingar startar under andra kvartalet. Förvaltning Haparanda kommun har tagit över förvaltningen av stiftelsen från januari 2013 Underhåll Byten av papptak har utfarts på kv. Sotaren, i Nikkala och Seskarö. Utvändig målning har utfarts på Seskarö Björkvägen 6 o B Framtida utveckling En stabil resultatutveckling förväntas för stiftelsen. 2

3 Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Soliditet (%) Låneränta (%) För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (tkr) Balanserad vinst Årets vinst Disponeras så att I nyräkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat - och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar 3

4 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 3, Avskrivn. av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat

5 Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningsti Ilgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fodringar Summa anläggningstillgångar O msättn i ngsti I Igå nga r Varu/gger m m Andra råvaror och förnödenheter Kortfristiga fodringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 Eget kapital Bundet eget kapital Grundfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

7 Org.nr Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av Förändring varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar imateriella Försäljning av materiella Investering i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justering för poster som inte ingår Avskrivningar Rearesultat försäljning av anläggningstillgång

8 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmäna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmäna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Förde fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknats för en för stiftelsen väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad stiftelsen fått eller kommer att få. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. A n l ägg H i n gst i l l gå n g a r Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella Hedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas. Byggnader år Markanläggningar år Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år Byggnadsinvesteringar utförda på uppdrag av hyresgäst avskrivs på 15 år motsvarande hyresavtal. j Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurrans i varulagret har beaktats. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de väntas inflyta. Skatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatteintäkter och skattekostnader redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion sker direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den män det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar. 1..^ 8

9 Underskottsavdrag Outnyttjat underskottsavdrag uppgick vid årets utgång till 78 Mkr (76 Mkr). Nyckeltalsdefi nitinner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster D Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Avkastning på eget kapital (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Låneränta Finansiella kostnader i procent av räntebärande skulder. Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättning per rörelsegren Hyresintäkter Hyresrabatter, plomberade rum Not 2 Övriga rörelseintäkter Övrigt

10 Org.nr Not 3 Fastighetskostnader Drift Underhåll och reparationer Fastighetsskatt Not 4 Anställda, personalkostnader och arvode till styrelse Stiftelsen har inga anställda. Ersättningar till styrelsen ingår i fastighetskostnaderna Styrelsearvode Sociala kostnader Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Not 6 Övriga rörelsekostnader Förlust vid avyttring byggnader och mark Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ^ Ränteintäkter Återbäring insatsmedel Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader fastighetslån Övrigt

11 Not 9 Byggnader och Mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/ Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående Hedskrivningar Årets minskade Hedskrivningar Utgående ackumulerade Hedskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 1 Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar 58 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde ^ 11

12 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyreskostnader 7 37 Försäkringspremier Övriga kostnader l Not 13 Eget kapital Grundfond Reservfond Balanserat Yesultat J Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdag Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansc Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga poster ^ 12

13 Org.nr Haparanda ionsberä Tapio Kostet Auktoriserad revisor 13

14 Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Haparandabostäder, org. nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av ärsredovisningen för Stiftelsen Haparandabostäder för är Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en äreredovisning som ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en ärsredovisning som inte innehäller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller pä fel. Revisorns ansvar Värt ansvar är att uttala oss om ärsredovisningen på grundval av vär revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnä rimlig säkerhet att ärsredovisningen inte innehäller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika ätgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information iärsredovisningen. Revisorn väljer vilka ätgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i ärsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller pä fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar ärsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgärder som är ändamälsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar ocksä en utvärdering av ändamälsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar iredovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i ärsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vär revision av ärsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Haparandabostäderför är Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen pä grundval av vär revision. Vi har utfört revisionen ehligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för värt uttalande om förvaltningen har vi utöver vär revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, ätgärder och förhällanden i stiftelsen för att kunna bedöma om nägon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om nägon styrelseledamot pä annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller ärsredovi sningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för värt uttalande. Uttalande Enligt vär uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller ärsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för vära uttalanden. Uttalanden Enligt vär uppfattning har ärsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Haparandabostäders finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden fär äret enligt ärsredovisningslagen. Tapio Kostet Auktoriserad revisor olf ^^^

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer