Arkitektur för informationsbehandlingsområdet. Gunnar Kartman IT akitekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitektur för informationsbehandlingsområdet. Gunnar Kartman IT akitekt"

Transkript

1 Arkitektur för informationsbehandlingsområdet Gunnar Kartman IT akitekt

2 Presentationen Arkitektur och arkitekturens huvudområden Grundupplägg och förväntade effekter Tjänster och processer Två sidor av samma mynt Information En av de viktigaste strategiska tillgångarna för kommunen Tjänsteorientering Effekter på arkitekturen Modell för arkitektur Organisation, roller och ansvar Arkitekturprocessen På gång i Karlstad Först ett spaningspass

3 Vad är arkitektur? Operahuset, Oslo Först ett spaningspass

4 Är arkitektur viktigt? The Winchester Mystery House, San Jose, CA 38 års byggtid från rum varav 6 kök och 40 sovrum 1257 fönster, 950 dörrar 147 byggnadsarbetare Inga ritningar, inga arkitekter och ingen dokumentation

5 Är arkitektur viktigt? Ingen vision Ingen strategi Inga principer eller riktlinjer Får man då förväntad leverans? Blir det lätt att ändra och integrera?

6 Hur definierar vi arkitektur? Arkitekturarbetet är starkt kopplat till strategiskt arbete och de mål som uttrycks på olika nivåer inom organisationen Arkitekturarbetet transformerar strategier till beskrivningar framtagna för något som vi avser att skapa Beskrivningarna ligger till grund för realisering av nya lösningar (det skapade) samt ändring av befintliga

7 Hur definierar vi arkitektur? En dynamisk arkitektur Hållbar Vision Destinationen, beskriven som en vision eller en målbild Nästa Nästa Karta och kompass (Beskrivningar) Nästa Nästa Aktuell arkitektur NULÄGE Nästa Känd situation Projektportföljen Orienteringsbanan Begränsad av arkitekturen, Främst principer/riktlinjer Källa: Sogeti / Per Björkegren 7

8 Egenskaper/mål Arkitekturen ska upplevas som ett effektivt verktyg för verksamhetens utveckling och vila på grundläggande principer/riktlinjer beslutade på högsta nivå Arkitekturen ska verka i linje med uppsatta mål / visioner, i en kontinuerlig process (proaktivitet) Arkitekturen involverar och tillvaratar olika intressenters perspektiv (vyer) och bidrar därför till samverkan Arkitekturen ska vara så organiserad och dimensionerad att den inte upplevs som en stoppkloss i utvecklingsarbetet Snabba lösningar tillåts bara man vet effekterna av dem!

9 Arkitekturens huvudområden

10 Realisering av arkitektur Arkitekturprinciper Realiseringsriktning Lösningar Referensarkitekturer Lösningsarkitekturer Implementationer A1 A A21 A2 Generell beskrivning V I T av hur man bygger ett hus: Det ska vara väggar, B A22 C C1 D D1 D12 E F1 F F2 F21 G G1 G12 golv och tak för att det ska bli ett hus... Planritning: Huset är disponerat så här, med de här funktionerna... Konstruktionsritning: Detaljer över hur man bygger... Uppförd (realiserad) byggnad

11 Några effekter av arkitekturarbetet Underlag för beslut i strategiska och taktiska frågor vilket möjliggör en aktiv ledning och styrning mot verksamhetens mål en bas för ständiga förbättringar och kvalitetsarbete Beskrivningar av samband (komplexitet), hantering av förväntningar Beskrivningar av strategiska förflyttningar som möjliggör maximalt hög genomströmning av ändringar med största möjliga kontroll och minsta möjliga risk Proaktivitet jämförbart med planprocessen i stadsbyggnadssammanhang Skalbarhet och återanvändbarhet Effektivitet

12 Arkitekturprinciper exempel

13 Arkitekturprinciper Förankrade Överordnade principer ska beslutas på högsta ledningsnivå. Övriga principer på lämpliga undernivåer (såfåsom möjligt) Begripliga Principernas grundsatser (uttryck, logisk grund, slutsats) ska lätt kunna förstås Robusta Principerna måste vara exakt formulerade för att kunna ge ett otvetydigt underlag för användning Kompletta och konsistenta Principerna bör täcka alla tänkbara situationer men får ändå inte vara motsägelsefulla Stabila Principerna ska vara stabila över tid men ändå tillåta ändrings och livscykelhantering Spårbara Principerna ska kunna härledas (arkitekturloggen)

14 Ramverk, modeller och standarder som vi arbetar med IT Service Management ITIL v.3, ISO/IEC Förvaltning AFS/pm3 Processer Karlstad kommuns processmodell Projekt Karlstad kommuns projektmodell Arkitektur TOGAF 9, OASIS SOA modell Tjänsteorientering OASIS SOA modell Interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet (VERVA), European Interoperability Framework for Pan European Government Services (EU EIF 1.0 och EIF 2.0 Draft)

15 Tjänster och processer Två sidor av samma mynt

16 Kommunens uppdrag Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den En del är obligatoriskt enligt lag, medan annat är frivilligt I praktiken är kommunen en leverantör av tjänster riktade till fysiska och juridiska personer och det är här som mycket av attraktionskraften hus en kommun ligger Vi som arbetar med informationsbehandling ska leverera (IT) tjänster i linje med de behov som kommunens verksamheter har

17 Visionen Livskvalitet Karlstad De fyra ledstjärnorna En attraktiv stad som växer En stad för alla Den goda gröna staden En kommun i gott skick

18 Huvudintressenter

19 Tjänster och processer tvåsidor av samma mynt Tjänst Medlet varmed en konsuments behov förs samman med en producents förmåga och åtagande att tillhandahålla avsett värde (nytta) Leverabler: Direkt tjänsteinnehåll ( nyttolast ), tillgänglighet, kapacitet och kontinuitet Avtalas ofta i Service Level Agreements SLA, och mäts av mot uppsatta mätetal (Service Level Targets) baserade på KPI:er (Key Performance Index) Process En serie aktiviteter som realiserar en tjänst Ska uppnå de prestanda som specificeras för tjänsten. Processeffektiviteten mäts enligt ovanstående Realiseras i instanser utifrån en processdefinition Tjänst Producent Nyttolast Underliggande processer/resurser (människor, system) Process Tillfört affärsvärde (nytta) Konsument

20 Tjänster och processer tvåsidor av samma mynt Affärsvärde (nytta) Realiseras hos konsumenten Utfallet beror inte bara på producenten utan kan även bero på konsumentens förmåga att ta emot resultatet eller att interagera med processen Kvalitet Om mätningar genomförs uppnås rätt kvalitet när avtalade mätetal faller in. Det blir lätt att avgöra om man övereller underpresterar Om inga mätningar genomförs uppnås kvalitet när kunden är nöjd men det är svårt att ha koll på hur man egentligen ligger till Tjänst Producent Nyttolast Underliggande processer/resurser (människor, system) Process Tillfört affärsvärde (nytta) Konsument

21 Några viktiga drivkrafter eförvaltning och Nationella IT strategin Driver behov av federerade lösningar där tjänster/ processer både ska erbjudas och integreras. Frågor om informationsägande och informationssäkerhet är viktiga parametrar som driver komplexitet. Exempel: e tjänster till medborgare, vårdprocessen, NPÖ m.fl. Konkurrensutsättning Enligt samma principer som ovan Molntjänster Är en variant på temat konkurrensutsättning, men kan också vara en intern företeelse

22 Information En av de viktigaste strategiska tillgångarna för kommunen

23 (e) tjänsteleveransmodellen Vem äger information? Var finns Master data? Hur förvaltar vi information (gemensamhetsaspekten)? Hur ser integrationslandskapet ut?

24 Ifederation och organisatorisk samverkan Integration av tjänster och processer istället för system Förmåga till interoperabilitet är avgörande Nationell Patientöversikt NPÖ är ett gott exempel på tillämpning Information Tjänsteorienteradintegration

25 Utmaningarna

26 Utmaningarna Allt mer komplexa e tjänster efterfrågas Integration av tjänster och processer sektorsövergripande och mellan organisationer (B2B), outsoucing/cloud computing där det är stor risk för att komplexiteten kommer att driva kostnader och skapa tröghet Hög tillgänglighet till e tjänster är en absolut nödvändighet (24x7x365) Höga informationssäkerhetskrav (BIF) och höga krav på driftsäkerhet

27 Utmaningarna Regelefterlevnad (Compliance) är ett måste Att vara i linje med säkerhetskraven i exempelvis patientdatalagen logga vad som hände, när det hände och vem som gjorde det? Följsamhet (Agility) är en överlevnadsfråga Förmågan att följsamt designa, införa, driftsätta och supporta ändrade eller nya e tjänster utifrån verksamheternas krav Det arkitekturella landskapet finns knappt beskrivet Det som inte har beskrivits kan inte heller ändras på ett säkert sätt Nytta i förhållande till kostnad måste påvisas Hur tar vi betalt på ett rättvist sätt, och är det värt pengarna det vi gör? Hur mäter vi och följer upp?

28 Bakom kulisserna

29 Tjänsteorientering Effekter på arkitekturen

30 ! Tjänsteorienterade arkitekturer är den naturliga följden av ett tjänste och processorienterat förhållningssätt Källa: Oliver Widder

31 Vad är SOA (Service Oriented Architecture)? En tjänsteorienterad arkitektur skall både ses som ett affärsmässigt synsätt och ett tekniskt förhållningssätt med metodologier för respektive område SOA är ett tankesystem för att dra nytta av distribuerade resurser som kan vara kontrollerade av olika ägare SOA är en del av den totala arkitekturen och är en angelägenhet för både verksamhet och IT (orkestrering) Källa: Oliver Widder

32 Riktig SOA följer affärsmålen på ett flexibelt sätt, dvs minimerar Time to Market ger möjlighet att anpassa sig till oväntade förändringar omfattar endast till en viss del teknologi, resten är mjuka värden ger förutsättningar för återanvändbarhet och automatisering ger förutsättningar för enhetlig loggning och spårbarhet föreskriver löst sammansatta integrationer men hanterar även Legacy system har ett övergripande repository för publicering av tjänster Källa: Oliver Widder

33 Tjänsteorientering enligt OASIS SOA modell Synlighet (Visibility) Utförande Sammanhang (Execution context) Tjänstebeskrivning (Service Description) Tjänst (Service) Verklig effekt (Real world effect) Samverkan (Interaction) Avtal & policy (Contract & Policy)

34 Strategin för att lyckas Tjänsteorientering Ända från slutanvändaren ned till den tekniska infrastrukturen ett kraftfullt sätt att bli effektivare, men också ett paradigmskifte Processorientering Verksamhet och IT samverkar i användning, utveckling, förvaltning, drift och support av tjänster Samverkan Erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt över sektors och organisationsgränser. Särlösningar ska i möjligaste mån undvikas Interoperabilitet / standardisering Vi ska anstränga oss att undvika inlåsningseffekter

35 Interoperabilitet / standardisering Legal / rättslig interoperabilitet Det ska finnas lagrum för det vi utvecklar Organisatorisk interoperabilitet Processer och funktioner inom och mellan organisationer ska fungera tillsammans utan organisatoriska hinder som skillnader i synsätt, kultur m.m Semantisk interoperabilitet Uttryck och begrepp ska fungera mellan olika system och över sektorgränser Teknisk interoperabilitet Olika komponenter i IT infrastrukturen ska fungera tillsammans och med en dynamik som säkerställer utbytbarhet

36 ...interoperabilitet... Arkitektur...IT-tjänster......processer... Sambanden

37 Holistisk verksamhetsutveckling med stöd av IT Tekniskt initiativ Verksamhetens initiativ BPM och BPA Återanvändbara tjänster Metoder Enterprise Service Bus (ESB) BPA = Business Process Automation BPM = Business Process Modeling Källa: Enfo Zystems

38 Tjänstekataloger på olika nivåer e Services Business Service Catalogue Technical Service Catalogue SOA Repository

39 Genväg till SOA? Källa: Oliver Widder

40 Modell för arkitektur Organisation, roller och ansvar

41 Modell för tjänstebaserad arkitektur Realiseringsriktning

42 Roller och ansvar Affär och strategi Affärsarkitekt Värdenätverk Affärsmodell Verksamhetsarkitekt Information Arkitekturledning (Styrgrupp IT) Tjänster och processer Applikation/ System Teknologi IT arkitekt EA arkitekt Infrastruktur Tekniska tjänster Observera att arkitekturorganisationen är ett stöd till ledningen på olika nivåer och ingen parallell ledningsstruktur. Den syftar endast till att få arkitekturprocessen att fungera på ett optimalt sätt

43 Arkitekturprocessen

44 Arkitekturprocessen IT styrning genom strategier, principer, regler m.m. Inledning G. Styrning och ledning av införande H. Ändringshantering av arkitektur F. Migrationsplanering A. Vision för arkitekturen Hantering av behov och förväntningar E. Möjligheter och lösningar B. Verksamhetsarkitektur D Teknisk arkitektur C. Informationsarkitektur Arkitektur bedrivs i processform Arkitekturprocessen I den mån arkitektur saknas eller behöver förändras utgår man från nuläget (Baseline) och rör sig mot målet (Taget). Vad som ska göras identifieras i en Gap analys

45 Tillämpning av arkitektur Citat ur kommunens anvisning för hur byggnader får förändras: ska ändringar ändå utföras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens tidstypiska eller kulturhistoriska karaktär. I en komplex värld måste vi ha planer och planbestämmelser att utgå från när vi förändrar

46 Tillämpning av arkitektur Säkra förändringar i en komplex värld Bygger man inte in byråkrati och seghet? Balans

47 På gång i Karlstad

48 Högt på agendan Modell, utbildning och verktyg för att beskriva och köra processer En strategi för arkitekturarbetet som kan börja verka i en första version Kartlägga centrala delar av informationslandskapet Komplettera SOA referensarkitektur med ärendespindel och portal (infrastruktur för ytintegration) Ta fram tjänsten Kvalitetsäkrad personinformation. Den kommer bl.a att adressera frågan om samförvaltning av information Fåut komplexitetsdata från SOA in i SLM/SLA

49 Visionen vad vi siktar på Medborgare Kommungemensamma tjänster Tjänstebegäran Verksamhet X Verksamhet Y e tjänst Anställd Portal Presentationslager, kommunikationskanaler Processplattform (BPMS) Integrationsplattform (ESB) Sammansatta systemtjänster Autentisering Åtkomst Tjänst Tjänst Integrationsplattform (ESB) Systemtjänster Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst System PKI tjänst Katalogtjänst Verksamhetssystem A Verksamhetssystem B

50 Exempel på tjänsteorienterad arkitektur Integrationsplattform och ITSM

51 Två integrationsområden möts Applikationsintegration Katalogintegration ESB/SOA

52 Plattformar för processer och tjänsteintegration Extens ecompanion Aveksa ADM Access BPM (Business Process Management) ESB (Enterprise Service Bus) BAM (Business Activity Monitoring) Avisering Avisering Avisering RES Metakatalog Avisering EDU Access PU DB Navet HSA

53 SOA referensarkitektur Infrastrukturmodell Service Development Modeling Construction Deployment Security Services Authentication, authorization, encryption & integrity Process Choreography Services Business process orchestration Human task interaction Business rules Business to Business (B2B) Services Partner management B2B message management Service Monitoring & Management Monitoring Logging Auditing Management Statistics & accounting Transformation Routing Conversion Connectivity Enterprise Service Bus (ESB) Service Registry Describe Publish Discover Collaboration Services End User interaction Application (direct connection) Business logic Service Enabler Adaption to ESB User Application (interfaced) Business logic

54 SOA referensarkitektur Integrations och processdomäner Governance A strive to consolidate Enterprise <Karlstads kommun municipality> Enterprise level Domain <Department 1> Domain <Department..n> Business domain level Application <..n> Application Domain <..n> Application Domain <..n> Application level Application <..n> Application <..n> Application <..n> Application <..n>

55 SOA implementation Fas 1, november 2009 Open Source

56 Exempel integrationspolicy Alla integrationsbehov ska passera Change Management för analys och prioritering enligt gängse regler för ändringshantering Inga integrationer får implementeras i strid med SOA referensarkitektur Policy är tillämplig från EA nivå (koncernen Karlstads kommun och samtliga externa kunder) och organisatioriskt nedåt

57 Exempel guidelines Concept model Integration An Integration is the exchange of one data entity (e.g., order or customer) between at least one Consumer and one Provider using at least one Service An Integration will define one or more Contracts that each uses one of the Services of the Integration

58 Exempel guidelines Concept model Service The means by which the needs of a consumer are brought together with the capabilities of a provider A Service accepts and/or returns information A Service is expressed in terms of one or more Endpoints and one or more Messages A Service can be classified for different types of use cases A typical example of such a classification is to distinguish between a public and a private Service. A public Service would be accessible for any consumer while a private would be a dedicated Service for that (or a small set of) consumer(s)

59 Exempel guidelines Concept model Contract A Contract defines how a specific Consumer accesses a Service, and what regulations apply, such as availability, volumes, frequency, and security

60 Exempel guidelines Service classifications Why? In an ESB, many kinds of services may be present. In order to be able to apply relevant design criteria to a specific service, it is useful to categorize services Baseline currently classifies services as either Public or Private

61 Exempel guidelines Service classifications four levels of services from right to left 1. Method calls. These are language dependent calls to functionality in the systems that perform the actual work. Note that many tools will allow this kind of method to be exposed as a Web service. This, in itself, does not qualify it as a Public service 2. Entry points to back end systems. These services may or may not be exposed as callable services. A service of this kind is implemented as any mechanism that triggers the back end system to perform a task, including file import, communication table triggering etc. From Baseline's point of view, we can identify and name any such interface between the Integration Platform and a Provider as a Service 3. To qualify as a Public Service, a number of criteria should be met, elaborated in the pattern Public service 4. An orchestrated process could also be considered exposing its entry point as a Public Service A Private service is any service that doesn't qualify as a Public service

62 Exempel guidelines Public Services What defines Public Services? WHY? In order to fulfill the promises of SOA, services need to be designed with reusability as an overriding design goal. To achieve reusability, a number of criteria (defined in this pattern) need to be met. A Public Service should have the following characteristics: Coarse grained * Business oriented The service should be designed and delimited according to a distinct business activity, rather than a grouping of functionality motivated by technical considerations. * Real world effect Invoking a Public Service will always result in something happening in the business, be it money exchanging owners, goods being removed from a warehouse, a mail being sent somewhere. * Single call In order to minimize network latency a Public Service fulfills its real world effect with a single call. * Abstraction of implementation The Consumer is completely shielded from all implementation details of the service. * Facade A Public Service will often act as a facade, fulfilling its task by making calls to several other Public and/or Private Services (Composite Service) * Canonical Data Object A Public service should be defined using Canonical Data Objects. Autonomous * Stateless Since a Public Service completes its task in a Single call (see above), it follows that it is stateless, i.e., the Consumer will not need to keep state between calls to the Service. * No side effects Several Consumers calling the service simultaneously should not experience any interference from each others calls. Versioned * Backward compatibility Public Services need to be able to handle Consumers expecting different versions of the service. This can be achieved by versioned Canonical Data Objects, versioned end points, or a combination of both. * Forward extensibility Canonical Data Objects should be defined using extensible schemas to enable future functionality to be introduced with minimal impact on existing Consumers. Published * Documented The interface of a Public Service should be fully documented according to some standard (e.g. WSDL) * Repository The specification of a Public Service should be retrievable by a human user using a searchable repository, enabling cross referencing of Integrations, Contracts, and Services.

63 IT Service Management / ISO Tjänsteportfölj Tjänstekatalog Tjänsteutveckling Marknadens möjligheter Kontinuerlig tjänsteförbättring Service Design Outsourcade tjänster Tjänstekoncept P Service Transition Service Operation Avslutade tjänster Kunder P F P Tjänsters livscykel Resursanvändning / återlämning Resurspool

64 Tack! Gunnar Kartman IT arkitekt

Tjänsteorienterad integrationsplattform

Tjänsteorienterad integrationsplattform Tjänsteorienterad integrationsplattform Karlstads kommun tar kontroll över integrationsområdet Gunnar Kartman IT akitekt Karlstads kommun Martin Rydman Metodansvarig Enfo Zystems v1.1 2010 04 21 en person

Läs mer

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10 Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun Kommits 2010 11 10 2009 09 07 Karlstad Staden med den glada solen Värmland 280.000 Karlstad 84.000 IT enheten i siffror 7 500 anställda i kommunen Koncerngemensam

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Karl Wessbrandt IT Management Consultant Wessbrandt Management AB +46 708 303 464

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Verktyg: Erbjudandekatalog. CBA 22 April 2015 Olof Pompe, Cordial

Verktyg: Erbjudandekatalog. CBA 22 April 2015 Olof Pompe, Cordial Verktyg: Erbjudandekatalog CBA 22 April 2015 Olof Pompe, Cordial Erbjudandekatalog Erbjudandeportfölj Tjänsteportfölj Tjänstekatalog 1. Varför behövs en erbjudandekatalog? 2. Vad är en erbjudandekatalog?

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

SAS Intelligence Architecture. Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute

SAS Intelligence Architecture. Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute SAS Intelligence Architecture Patrick Eckemo IT Arkitekt / PM Arkitektur EIP @ SAS Institute Agenda Inledning vad är arkitektur? Definition Vyer Nivåer av arkitektur Behovet av arkitektur SAS Intelligence

Läs mer

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet RUP är en omfattande process, ett processramverk RUP bör införas stegvis RUP måste anpassas till organisationen till projektet Volvo Information Technology 1 Även RUP har sina brister... Dåligt stöd för

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Identity Management i ett nätverkssäkerhetsperspektiv. Martin Fredriksson

Identity Management i ett nätverkssäkerhetsperspektiv. Martin Fredriksson Identity Management i ett nätverkssäkerhetsperspektiv Martin Fredriksson Guide Konsult Göteborg AB, 2004 Varför IdM? Flera olika plattformar/tekniska system Windows, AD, Unix, routrar, VPN, etc, etc Många

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Självrättande Master Data

Självrättande Master Data VÄLKOMMEN TILL Självrättande Master Data Stefan Påsse Enfo Zystems "doveryai no proveryai" INNEHÅLL Vad är Master Data Problemformulering Lösningar Förslag Exempel Sammanfattning och Diskussion? Definition

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Dagens & Morgondagens Förvaltning Presentation

Dagens & Morgondagens Förvaltning Presentation Stockholms läns landsting Dagens & Morgondagens Förvaltning Presentation Stephen Barkár PSLL 22 Juni 2010 Innehåll Denna presentation tar upp vad och hur vi kan gå mot en affärsdriven och effektivare förvaltningsmodell.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Säkerhet i molnet krav och standarder

Säkerhet i molnet krav och standarder Martin Bergling - IBM Säkerhet i molnet krav och standarder SILF 110609 100 år Cloud Computing 2 Agenda Vad är molnet? Standarder Moln Revision Ledningssystem Säkerhetskrav Referenser 3 Bakgrund Trenden

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet

Introduktion till migrering till molnet Introduktion till migrering till molnet Part 2 ÖVERSIKT 1. Fördelar 2. Beslutsfattande 3. Molnarkitektur 1. FÖRDELAR FÖRDELAR FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET Minskning av kostnader relaterade till användandet/användarna

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Rätt säkerhet Outsourcing

Rätt säkerhet Outsourcing Rätt säkerhet 2015-05-27 - Outsourcing Plan del 1 27036-Outsourcing Varför finns standarden Vad karaktäriserar outsourcing och leverantörsrelationer? Struktur på standarden Skillnader del 2/3/4 Hur kan

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov Webbtillgänglighet Tillgänglighet på webben Att göra webbsidor så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra sidor tillgängliga oavsett vilken inoch utmatningsutrustning

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Arkitektur. Den Röda Tråden

Arkitektur. Den Röda Tråden Arkitektur Done Den Röda Tråden Vad är arkitektur? Vad har vi arkitekturmodellen till? Hur redovisar vi en arkitektur? Hur tar vi fram en arkitektur? Uppgift arkitekturella krav Nu Redovisning/Diskussion

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 4: Plattformar för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 4: Plattformar för molntjänster PART 4 ÖVERSIKT 1. PaaS 2.Migration Vad betyder PaaS? PaaS betyderplatform as a Service eller plattform för cloud computing

Läs mer

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv Josefin Nordlander Chef Koncernsäkerhet & Kontroll GRC-dagarna 8-9 oktober 2015 Vad menas med IT styrning? IT-styrning handlar om att styra IT så att

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Lars Gunnerholm LGY Konsult AB Ordförande i AG3 Mätning lars.gunnerholm@telia.com 070 671 66 89 Lite om innehållet i presentationen, syftet är att ge

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer