Arkitektur för informationsbehandlingsområdet. Gunnar Kartman IT akitekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitektur för informationsbehandlingsområdet. Gunnar Kartman IT akitekt"

Transkript

1 Arkitektur för informationsbehandlingsområdet Gunnar Kartman IT akitekt

2 Presentationen Arkitektur och arkitekturens huvudområden Grundupplägg och förväntade effekter Tjänster och processer Två sidor av samma mynt Information En av de viktigaste strategiska tillgångarna för kommunen Tjänsteorientering Effekter på arkitekturen Modell för arkitektur Organisation, roller och ansvar Arkitekturprocessen På gång i Karlstad Först ett spaningspass

3 Vad är arkitektur? Operahuset, Oslo Först ett spaningspass

4 Är arkitektur viktigt? The Winchester Mystery House, San Jose, CA 38 års byggtid från rum varav 6 kök och 40 sovrum 1257 fönster, 950 dörrar 147 byggnadsarbetare Inga ritningar, inga arkitekter och ingen dokumentation

5 Är arkitektur viktigt? Ingen vision Ingen strategi Inga principer eller riktlinjer Får man då förväntad leverans? Blir det lätt att ändra och integrera?

6 Hur definierar vi arkitektur? Arkitekturarbetet är starkt kopplat till strategiskt arbete och de mål som uttrycks på olika nivåer inom organisationen Arkitekturarbetet transformerar strategier till beskrivningar framtagna för något som vi avser att skapa Beskrivningarna ligger till grund för realisering av nya lösningar (det skapade) samt ändring av befintliga

7 Hur definierar vi arkitektur? En dynamisk arkitektur Hållbar Vision Destinationen, beskriven som en vision eller en målbild Nästa Nästa Karta och kompass (Beskrivningar) Nästa Nästa Aktuell arkitektur NULÄGE Nästa Känd situation Projektportföljen Orienteringsbanan Begränsad av arkitekturen, Främst principer/riktlinjer Källa: Sogeti / Per Björkegren 7

8 Egenskaper/mål Arkitekturen ska upplevas som ett effektivt verktyg för verksamhetens utveckling och vila på grundläggande principer/riktlinjer beslutade på högsta nivå Arkitekturen ska verka i linje med uppsatta mål / visioner, i en kontinuerlig process (proaktivitet) Arkitekturen involverar och tillvaratar olika intressenters perspektiv (vyer) och bidrar därför till samverkan Arkitekturen ska vara så organiserad och dimensionerad att den inte upplevs som en stoppkloss i utvecklingsarbetet Snabba lösningar tillåts bara man vet effekterna av dem!

9 Arkitekturens huvudområden

10 Realisering av arkitektur Arkitekturprinciper Realiseringsriktning Lösningar Referensarkitekturer Lösningsarkitekturer Implementationer A1 A A21 A2 Generell beskrivning V I T av hur man bygger ett hus: Det ska vara väggar, B A22 C C1 D D1 D12 E F1 F F2 F21 G G1 G12 golv och tak för att det ska bli ett hus... Planritning: Huset är disponerat så här, med de här funktionerna... Konstruktionsritning: Detaljer över hur man bygger... Uppförd (realiserad) byggnad

11 Några effekter av arkitekturarbetet Underlag för beslut i strategiska och taktiska frågor vilket möjliggör en aktiv ledning och styrning mot verksamhetens mål en bas för ständiga förbättringar och kvalitetsarbete Beskrivningar av samband (komplexitet), hantering av förväntningar Beskrivningar av strategiska förflyttningar som möjliggör maximalt hög genomströmning av ändringar med största möjliga kontroll och minsta möjliga risk Proaktivitet jämförbart med planprocessen i stadsbyggnadssammanhang Skalbarhet och återanvändbarhet Effektivitet

12 Arkitekturprinciper exempel

13 Arkitekturprinciper Förankrade Överordnade principer ska beslutas på högsta ledningsnivå. Övriga principer på lämpliga undernivåer (såfåsom möjligt) Begripliga Principernas grundsatser (uttryck, logisk grund, slutsats) ska lätt kunna förstås Robusta Principerna måste vara exakt formulerade för att kunna ge ett otvetydigt underlag för användning Kompletta och konsistenta Principerna bör täcka alla tänkbara situationer men får ändå inte vara motsägelsefulla Stabila Principerna ska vara stabila över tid men ändå tillåta ändrings och livscykelhantering Spårbara Principerna ska kunna härledas (arkitekturloggen)

14 Ramverk, modeller och standarder som vi arbetar med IT Service Management ITIL v.3, ISO/IEC Förvaltning AFS/pm3 Processer Karlstad kommuns processmodell Projekt Karlstad kommuns projektmodell Arkitektur TOGAF 9, OASIS SOA modell Tjänsteorientering OASIS SOA modell Interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet (VERVA), European Interoperability Framework for Pan European Government Services (EU EIF 1.0 och EIF 2.0 Draft)

15 Tjänster och processer Två sidor av samma mynt

16 Kommunens uppdrag Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den En del är obligatoriskt enligt lag, medan annat är frivilligt I praktiken är kommunen en leverantör av tjänster riktade till fysiska och juridiska personer och det är här som mycket av attraktionskraften hus en kommun ligger Vi som arbetar med informationsbehandling ska leverera (IT) tjänster i linje med de behov som kommunens verksamheter har

17 Visionen Livskvalitet Karlstad De fyra ledstjärnorna En attraktiv stad som växer En stad för alla Den goda gröna staden En kommun i gott skick

18 Huvudintressenter

19 Tjänster och processer tvåsidor av samma mynt Tjänst Medlet varmed en konsuments behov förs samman med en producents förmåga och åtagande att tillhandahålla avsett värde (nytta) Leverabler: Direkt tjänsteinnehåll ( nyttolast ), tillgänglighet, kapacitet och kontinuitet Avtalas ofta i Service Level Agreements SLA, och mäts av mot uppsatta mätetal (Service Level Targets) baserade på KPI:er (Key Performance Index) Process En serie aktiviteter som realiserar en tjänst Ska uppnå de prestanda som specificeras för tjänsten. Processeffektiviteten mäts enligt ovanstående Realiseras i instanser utifrån en processdefinition Tjänst Producent Nyttolast Underliggande processer/resurser (människor, system) Process Tillfört affärsvärde (nytta) Konsument

20 Tjänster och processer tvåsidor av samma mynt Affärsvärde (nytta) Realiseras hos konsumenten Utfallet beror inte bara på producenten utan kan även bero på konsumentens förmåga att ta emot resultatet eller att interagera med processen Kvalitet Om mätningar genomförs uppnås rätt kvalitet när avtalade mätetal faller in. Det blir lätt att avgöra om man övereller underpresterar Om inga mätningar genomförs uppnås kvalitet när kunden är nöjd men det är svårt att ha koll på hur man egentligen ligger till Tjänst Producent Nyttolast Underliggande processer/resurser (människor, system) Process Tillfört affärsvärde (nytta) Konsument

21 Några viktiga drivkrafter eförvaltning och Nationella IT strategin Driver behov av federerade lösningar där tjänster/ processer både ska erbjudas och integreras. Frågor om informationsägande och informationssäkerhet är viktiga parametrar som driver komplexitet. Exempel: e tjänster till medborgare, vårdprocessen, NPÖ m.fl. Konkurrensutsättning Enligt samma principer som ovan Molntjänster Är en variant på temat konkurrensutsättning, men kan också vara en intern företeelse

22 Information En av de viktigaste strategiska tillgångarna för kommunen

23 (e) tjänsteleveransmodellen Vem äger information? Var finns Master data? Hur förvaltar vi information (gemensamhetsaspekten)? Hur ser integrationslandskapet ut?

24 Ifederation och organisatorisk samverkan Integration av tjänster och processer istället för system Förmåga till interoperabilitet är avgörande Nationell Patientöversikt NPÖ är ett gott exempel på tillämpning Information Tjänsteorienteradintegration

25 Utmaningarna

26 Utmaningarna Allt mer komplexa e tjänster efterfrågas Integration av tjänster och processer sektorsövergripande och mellan organisationer (B2B), outsoucing/cloud computing där det är stor risk för att komplexiteten kommer att driva kostnader och skapa tröghet Hög tillgänglighet till e tjänster är en absolut nödvändighet (24x7x365) Höga informationssäkerhetskrav (BIF) och höga krav på driftsäkerhet

27 Utmaningarna Regelefterlevnad (Compliance) är ett måste Att vara i linje med säkerhetskraven i exempelvis patientdatalagen logga vad som hände, när det hände och vem som gjorde det? Följsamhet (Agility) är en överlevnadsfråga Förmågan att följsamt designa, införa, driftsätta och supporta ändrade eller nya e tjänster utifrån verksamheternas krav Det arkitekturella landskapet finns knappt beskrivet Det som inte har beskrivits kan inte heller ändras på ett säkert sätt Nytta i förhållande till kostnad måste påvisas Hur tar vi betalt på ett rättvist sätt, och är det värt pengarna det vi gör? Hur mäter vi och följer upp?

28 Bakom kulisserna

29 Tjänsteorientering Effekter på arkitekturen

30 ! Tjänsteorienterade arkitekturer är den naturliga följden av ett tjänste och processorienterat förhållningssätt Källa: Oliver Widder

31 Vad är SOA (Service Oriented Architecture)? En tjänsteorienterad arkitektur skall både ses som ett affärsmässigt synsätt och ett tekniskt förhållningssätt med metodologier för respektive område SOA är ett tankesystem för att dra nytta av distribuerade resurser som kan vara kontrollerade av olika ägare SOA är en del av den totala arkitekturen och är en angelägenhet för både verksamhet och IT (orkestrering) Källa: Oliver Widder

32 Riktig SOA följer affärsmålen på ett flexibelt sätt, dvs minimerar Time to Market ger möjlighet att anpassa sig till oväntade förändringar omfattar endast till en viss del teknologi, resten är mjuka värden ger förutsättningar för återanvändbarhet och automatisering ger förutsättningar för enhetlig loggning och spårbarhet föreskriver löst sammansatta integrationer men hanterar även Legacy system har ett övergripande repository för publicering av tjänster Källa: Oliver Widder

33 Tjänsteorientering enligt OASIS SOA modell Synlighet (Visibility) Utförande Sammanhang (Execution context) Tjänstebeskrivning (Service Description) Tjänst (Service) Verklig effekt (Real world effect) Samverkan (Interaction) Avtal & policy (Contract & Policy)

34 Strategin för att lyckas Tjänsteorientering Ända från slutanvändaren ned till den tekniska infrastrukturen ett kraftfullt sätt att bli effektivare, men också ett paradigmskifte Processorientering Verksamhet och IT samverkar i användning, utveckling, förvaltning, drift och support av tjänster Samverkan Erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt över sektors och organisationsgränser. Särlösningar ska i möjligaste mån undvikas Interoperabilitet / standardisering Vi ska anstränga oss att undvika inlåsningseffekter

35 Interoperabilitet / standardisering Legal / rättslig interoperabilitet Det ska finnas lagrum för det vi utvecklar Organisatorisk interoperabilitet Processer och funktioner inom och mellan organisationer ska fungera tillsammans utan organisatoriska hinder som skillnader i synsätt, kultur m.m Semantisk interoperabilitet Uttryck och begrepp ska fungera mellan olika system och över sektorgränser Teknisk interoperabilitet Olika komponenter i IT infrastrukturen ska fungera tillsammans och med en dynamik som säkerställer utbytbarhet

36 ...interoperabilitet... Arkitektur...IT-tjänster......processer... Sambanden

37 Holistisk verksamhetsutveckling med stöd av IT Tekniskt initiativ Verksamhetens initiativ BPM och BPA Återanvändbara tjänster Metoder Enterprise Service Bus (ESB) BPA = Business Process Automation BPM = Business Process Modeling Källa: Enfo Zystems

38 Tjänstekataloger på olika nivåer e Services Business Service Catalogue Technical Service Catalogue SOA Repository

39 Genväg till SOA? Källa: Oliver Widder

40 Modell för arkitektur Organisation, roller och ansvar

41 Modell för tjänstebaserad arkitektur Realiseringsriktning

42 Roller och ansvar Affär och strategi Affärsarkitekt Värdenätverk Affärsmodell Verksamhetsarkitekt Information Arkitekturledning (Styrgrupp IT) Tjänster och processer Applikation/ System Teknologi IT arkitekt EA arkitekt Infrastruktur Tekniska tjänster Observera att arkitekturorganisationen är ett stöd till ledningen på olika nivåer och ingen parallell ledningsstruktur. Den syftar endast till att få arkitekturprocessen att fungera på ett optimalt sätt

43 Arkitekturprocessen

44 Arkitekturprocessen IT styrning genom strategier, principer, regler m.m. Inledning G. Styrning och ledning av införande H. Ändringshantering av arkitektur F. Migrationsplanering A. Vision för arkitekturen Hantering av behov och förväntningar E. Möjligheter och lösningar B. Verksamhetsarkitektur D Teknisk arkitektur C. Informationsarkitektur Arkitektur bedrivs i processform Arkitekturprocessen I den mån arkitektur saknas eller behöver förändras utgår man från nuläget (Baseline) och rör sig mot målet (Taget). Vad som ska göras identifieras i en Gap analys

45 Tillämpning av arkitektur Citat ur kommunens anvisning för hur byggnader får förändras: ska ändringar ändå utföras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens tidstypiska eller kulturhistoriska karaktär. I en komplex värld måste vi ha planer och planbestämmelser att utgå från när vi förändrar

46 Tillämpning av arkitektur Säkra förändringar i en komplex värld Bygger man inte in byråkrati och seghet? Balans

47 På gång i Karlstad

48 Högt på agendan Modell, utbildning och verktyg för att beskriva och köra processer En strategi för arkitekturarbetet som kan börja verka i en första version Kartlägga centrala delar av informationslandskapet Komplettera SOA referensarkitektur med ärendespindel och portal (infrastruktur för ytintegration) Ta fram tjänsten Kvalitetsäkrad personinformation. Den kommer bl.a att adressera frågan om samförvaltning av information Fåut komplexitetsdata från SOA in i SLM/SLA

49 Visionen vad vi siktar på Medborgare Kommungemensamma tjänster Tjänstebegäran Verksamhet X Verksamhet Y e tjänst Anställd Portal Presentationslager, kommunikationskanaler Processplattform (BPMS) Integrationsplattform (ESB) Sammansatta systemtjänster Autentisering Åtkomst Tjänst Tjänst Integrationsplattform (ESB) Systemtjänster Tjänst Tjänst Tjänst Tjänst System PKI tjänst Katalogtjänst Verksamhetssystem A Verksamhetssystem B

50 Exempel på tjänsteorienterad arkitektur Integrationsplattform och ITSM

51 Två integrationsområden möts Applikationsintegration Katalogintegration ESB/SOA

52 Plattformar för processer och tjänsteintegration Extens ecompanion Aveksa ADM Access BPM (Business Process Management) ESB (Enterprise Service Bus) BAM (Business Activity Monitoring) Avisering Avisering Avisering RES Metakatalog Avisering EDU Access PU DB Navet HSA

53 SOA referensarkitektur Infrastrukturmodell Service Development Modeling Construction Deployment Security Services Authentication, authorization, encryption & integrity Process Choreography Services Business process orchestration Human task interaction Business rules Business to Business (B2B) Services Partner management B2B message management Service Monitoring & Management Monitoring Logging Auditing Management Statistics & accounting Transformation Routing Conversion Connectivity Enterprise Service Bus (ESB) Service Registry Describe Publish Discover Collaboration Services End User interaction Application (direct connection) Business logic Service Enabler Adaption to ESB User Application (interfaced) Business logic

54 SOA referensarkitektur Integrations och processdomäner Governance A strive to consolidate Enterprise <Karlstads kommun municipality> Enterprise level Domain <Department 1> Domain <Department..n> Business domain level Application <..n> Application Domain <..n> Application Domain <..n> Application level Application <..n> Application <..n> Application <..n> Application <..n>

55 SOA implementation Fas 1, november 2009 Open Source

56 Exempel integrationspolicy Alla integrationsbehov ska passera Change Management för analys och prioritering enligt gängse regler för ändringshantering Inga integrationer får implementeras i strid med SOA referensarkitektur Policy är tillämplig från EA nivå (koncernen Karlstads kommun och samtliga externa kunder) och organisatioriskt nedåt

57 Exempel guidelines Concept model Integration An Integration is the exchange of one data entity (e.g., order or customer) between at least one Consumer and one Provider using at least one Service An Integration will define one or more Contracts that each uses one of the Services of the Integration

58 Exempel guidelines Concept model Service The means by which the needs of a consumer are brought together with the capabilities of a provider A Service accepts and/or returns information A Service is expressed in terms of one or more Endpoints and one or more Messages A Service can be classified for different types of use cases A typical example of such a classification is to distinguish between a public and a private Service. A public Service would be accessible for any consumer while a private would be a dedicated Service for that (or a small set of) consumer(s)

59 Exempel guidelines Concept model Contract A Contract defines how a specific Consumer accesses a Service, and what regulations apply, such as availability, volumes, frequency, and security

60 Exempel guidelines Service classifications Why? In an ESB, many kinds of services may be present. In order to be able to apply relevant design criteria to a specific service, it is useful to categorize services Baseline currently classifies services as either Public or Private

61 Exempel guidelines Service classifications four levels of services from right to left 1. Method calls. These are language dependent calls to functionality in the systems that perform the actual work. Note that many tools will allow this kind of method to be exposed as a Web service. This, in itself, does not qualify it as a Public service 2. Entry points to back end systems. These services may or may not be exposed as callable services. A service of this kind is implemented as any mechanism that triggers the back end system to perform a task, including file import, communication table triggering etc. From Baseline's point of view, we can identify and name any such interface between the Integration Platform and a Provider as a Service 3. To qualify as a Public Service, a number of criteria should be met, elaborated in the pattern Public service 4. An orchestrated process could also be considered exposing its entry point as a Public Service A Private service is any service that doesn't qualify as a Public service

62 Exempel guidelines Public Services What defines Public Services? WHY? In order to fulfill the promises of SOA, services need to be designed with reusability as an overriding design goal. To achieve reusability, a number of criteria (defined in this pattern) need to be met. A Public Service should have the following characteristics: Coarse grained * Business oriented The service should be designed and delimited according to a distinct business activity, rather than a grouping of functionality motivated by technical considerations. * Real world effect Invoking a Public Service will always result in something happening in the business, be it money exchanging owners, goods being removed from a warehouse, a mail being sent somewhere. * Single call In order to minimize network latency a Public Service fulfills its real world effect with a single call. * Abstraction of implementation The Consumer is completely shielded from all implementation details of the service. * Facade A Public Service will often act as a facade, fulfilling its task by making calls to several other Public and/or Private Services (Composite Service) * Canonical Data Object A Public service should be defined using Canonical Data Objects. Autonomous * Stateless Since a Public Service completes its task in a Single call (see above), it follows that it is stateless, i.e., the Consumer will not need to keep state between calls to the Service. * No side effects Several Consumers calling the service simultaneously should not experience any interference from each others calls. Versioned * Backward compatibility Public Services need to be able to handle Consumers expecting different versions of the service. This can be achieved by versioned Canonical Data Objects, versioned end points, or a combination of both. * Forward extensibility Canonical Data Objects should be defined using extensible schemas to enable future functionality to be introduced with minimal impact on existing Consumers. Published * Documented The interface of a Public Service should be fully documented according to some standard (e.g. WSDL) * Repository The specification of a Public Service should be retrievable by a human user using a searchable repository, enabling cross referencing of Integrations, Contracts, and Services.

63 IT Service Management / ISO Tjänsteportfölj Tjänstekatalog Tjänsteutveckling Marknadens möjligheter Kontinuerlig tjänsteförbättring Service Design Outsourcade tjänster Tjänstekoncept P Service Transition Service Operation Avslutade tjänster Kunder P F P Tjänsters livscykel Resursanvändning / återlämning Resurspool

64 Tack! Gunnar Kartman IT arkitekt

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10

Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun. Kommits 2010 11 10 Inge Hansson IT chef, Karlstads kommun Kommits 2010 11 10 2009 09 07 Karlstad Staden med den glada solen Värmland 280.000 Karlstad 84.000 IT enheten i siffror 7 500 anställda i kommunen Koncerngemensam

Läs mer

ISO 20 000 med kundfokus

ISO 20 000 med kundfokus ISO 20 000 med kundfokus Karlstad Peter Olsson Service Design Manager 2011-11-15 IT-enheten Koncerngemensam centraliserad IT, 62 anställda Intäktsfinansierad enhet 115 miljoner SEK i omsättning Våra kunder:

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

Självrättande Master Data

Självrättande Master Data VÄLKOMMEN TILL Självrättande Master Data Stefan Påsse Enfo Zystems "doveryai no proveryai" INNEHÅLL Vad är Master Data Problemformulering Lösningar Förslag Exempel Sammanfattning och Diskussion? Definition

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Säkerhet i molnet krav och standarder

Säkerhet i molnet krav och standarder Martin Bergling - IBM Säkerhet i molnet krav och standarder SILF 110609 100 år Cloud Computing 2 Agenda Vad är molnet? Standarder Moln Revision Ledningssystem Säkerhetskrav Referenser 3 Bakgrund Trenden

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Från händelsstyrd till processtyrd IT-verksamhet

Från händelsstyrd till processtyrd IT-verksamhet Från händelsstyrd till processtyrd IT-verksamhet ITIL / SLA i verkligheten Peter Olsson IT-controller Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-07 Vad vi berättar om En kort beskrivning av var vi står idag Vad

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Modulariserad IT på Scania

Modulariserad IT på Scania VÄLKOMMEN TILL Modulariserad IT på Scania Staffan Vildelin, Scania Nils Zetterlund, Enfo Zystems Agenda Modulariserad IT på Scania Modularisering på Scania Förankring av modulariserad IT SOA:s resa på

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.

Mobil åtkomst. Sören Pettersson. David Ahlén. Client Executive dahlen@netiq.com. Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq. Mobil åtkomst David Ahlén Client Executive dahlen@netiq.com Sören Pettersson Identity and Security Specialist, CISSP spettersson@netiq.com Kort om NetIQ NetIQ Scale to deliver, with a culture to care.

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist

Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist Informationsstyrning (Enterprise Information Management, EIM) och ISO/IEC 27001 2009-05-25 Hans Dahlquist å äå ä åä å!ä "ä #!$ä!!%!% öä%!!& Ö&&'($ä!'ä $ ä)ä!&!% öö&!!!* +!ä$ #)$!('ö&!!$!%* + ö$)%",- Kort

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Introduktion - Ferrologic

Introduktion - Ferrologic Introduktion - Ferrologic Specialiserad tjänsteleverantör med 100% fokus på affärsintegration: Att bygga integrations-arkitektur och -lösningar (SOA, B2B, EAI etc) Verksamhetsmodellering; informationsarkitektur,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Mats Ohlson Informationssäkerhet = Information security Informationssäkerhet the preservation

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Informationssystem IKT. Sverige LYNC avstämning augusti 2013

Informationssystem IKT. Sverige LYNC avstämning augusti 2013 Informationssystem IKT Sverige LYNC avstämning augusti 2013 Agenda: Välkomna Sammanfattning av NVF IKT:s sommarmöte i Röros Diskussion om Sommarmötet 2014 som vi i Sverige ska anordna. Idéer för vårt Svenska

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender Advokat Agne Lindberg 1 Outsourcing en definition Gartner: A contractual relationship with an outside vendor that is usually characterized by the transfer

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer