Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21"

Transkript

1 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion om inrättande av social investeringsfond... 5 Rapportering enligt LSS ( lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 28 f - g av ej verkställda beslut enligt Rapportering enligt 16 kap. 6 f - g socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL Jämställdhets- och mångfaldsplan... 8 Verksamhetsplan... 9 Information om friskvårdsprojektet Ekonomirapport Begäran om komplettering från socialstyrelsen i Lex Sarah-ärende Begäran om komplettering från socialstyrelsen i Lex Sarah-ärende Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Anmälningsärenden... 19

2 Sida Plats och tid Deltagande Övriga deltagande Ekedal, konferensrum 6, kl Ann-Katrin Jönsson (KD) ordf Theres Sahlström (M) Åsa Axelsson ersätter Theres Sahlström (M) från kl Ingrid Bäfman (M) ersätter Thomas Wahlberg (M) Håkan Elwér (FP) Börje Johansson (C) Bjarne Medin (S), v ordf Marie Frändén (S) Anders Grönvall (S) Elisabeth Fredriksson (V) Isidor Escanellas, tf förvaltningschef Personal från ekonomi- och personalfunktionen Carina Lidström, enhetschef Ekedal Projektledare Ulf Sönegård Ersättare Rikard Arenius (FP) kl Åsa Axelsson (C) ersättare kl Eva Lindh (S) Eva Larsson (S) Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, Katarina Schuurman, SAS Eleonor Hultmark, nämndsekreterare Karin Hammerby, vik nämndsekreterare Utses att justera Håkan Elwér (FP) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Karin Hammerby Paragrafer Ann-Katrin Jönsson (KD) ordf Håkan Elwér (FP) Organ Omvårdnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Omvårdnadsförvaltningen, Stadshuset... Karin Hammerby Datum för anslags nedtagande

3 Sida 1 OVN 133 Dnr 10/23 Verksamhetsinformation Tf förvalningschef Isidor Escanellas *Månadsrapport från biståndsenheten Ordföranden Ann-Katrin Jönsson *Skrivelse om entrémiljö Ekedal *Skrivelse om ersättningskrav *Uppdrag till PwC

4 OVN 134 Anmälan av delegationsbeslut Sida 2 Delegationsbeslut fram till oktober 2012 anmäls enligt följande Förteckning över anställningsavtal utfärdade månad 12-08, 12-09, Ändring av beslutsattestanter och

5 Sida 3 OVN 135 Omvårdnadsnämndens protokoll Omvårdnadsnämndens protokoll läggs till handlingarna.

6 Sida 4 OVN 136 Dnr 12/183 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete Omvårdnadsnämnden beslutar att avslå ansökan. UFA Södertälje har ansökt om kommunal hjälp till verksamhetsbidrag för att bedriva en öppen fritidsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Syftet är att erbjuda en öppen fritidsverksamhet som på sikt leder till utbildning och lönearbete. Delges UFA

7 Sida 5 OVN 137 Dnr 12/168 Yttrande över motion om inrättande av social investeringsfond Omvårdnadsnämnden ställer sig positiv till att motionen om den sociala investeringsfonden utreds. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har i en motion föreslagit att Skövde kommun inrättar en social investeringsfond. Motionen har remitterats till bland annat omvårdnadsnämnden för yttrande senast den 3 januari Delges KS

8 Sida 6 OVN 138 Dnr 12/69 Rapportering enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 28 f - g av ej verkställda beslut enligt 9. Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen rapport. Aktuell statistik För kvartal tre 2012 skickades 15 individrapporter till socialstyrelsen på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 10 beslut gällde ansökan om boende med särskild service. 1 beslut gällde daglig verksamhet och 2 beslut gällde avbrott i verkställighet av kontaktperson. 1 beslut gällde ansökan om korttidsvistelse i familj och 1 beslut gällde korttidsvistelse. Av de 15 individrapporterna var 5 kvinnor och 10 män. Tabellen nedan visar antalet inlämnade individrapporter och länsstyrelsens/socialstyrelsens beslut från det att lagen trädde ikraft. LST/SOS ansökt Inlämnade om individrapporter särskild avgift kv kv kv.3 15 summa 101 Länsrättens/Förvaltningsrättens dom

9 Sida 7 OVN 139 Dnr 12/68 Rapportering enligt 16 kap. 6 f - g socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL. Omvårdnadsnämnden godkänner framtagen rapport. Aktuell statistik För kvartal tre 2012 skickades 38 individrapporter till socialstyrelsen på beslut enligt socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 38 beslut gällde ansökan om särskilt boende och under perioden har 11 av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak. Av de 38 inlämnade individrapporterna var 26 kvinnor och 12 män. Tabellen nedan visar antalet inlämnade individrapporter och länsstyrelsens/socialstyrelsens beslut från det att lagen trädde ikraft. Inlämnade LST/SOS ansökt om Länsrättens/Förvaltningsrättens individrapporter särskild avgift dom 2006 kv kr kr kv kv kv.3 38 summa kr

10 Sida 8 OVN 140 Dnr 12/193 Jämställdhets- och mångfaldsplan Omvårdnadsnämnden beslutar att ärendet tas upp på januarisammanträdet. Personalsekreterare Malin Elfström informerar om arbetets gång med att ta fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan.

11 Sida 9 OVN 141 Dnr 12/194 Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnden beslutar att återremittera förslaget till verksamhetsplan. Förslag till verksamhetsplan för redovisas och diskuteras. Delges Ekonomifunktionen OVF

12 Sida Dnr 12/147 Information om friskvårdsprojektet Personalchef Anna-Lena Enström informerar om arbetet med friskvårdsprojektet.

13 Sida Dnr 12/19 Ekonomirapport Omvårdnadsnämnden godkänner redovisningen av ekonomirapport oktober Redovisning av ekonomirapport oktober 2012 redovisas.

14 Sida 12 OVN 144 Dnr 12/88 Begäran om komplettering från socialstyrelsen i Lex Sarahärende Omvårdnadsnämnden godkänner förslaget till svarsskrivelse till socialstyrelsen. Socialstyrelsen har begärt komplettering i ärende dnr 12/88. Delges Socialstyrelsen SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

15 Sida 13 OVN 145 Dnr 12/132 Begäran om komplettering från socialstyrelsen i Lex Sarahärende Omvårdnadsnämnden godkänner förslaget till svarsskrivelse till socialstyrelsen. Socialstyrelsen har begärt komplettering i ärende dnr 12/132. Delges Socialstyrelsen SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

16 Sida 14 OVN 146 Dnr 12/178 Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Omvårdnadsnämnden återremitterar ärendet med uppdrag att anmälan ska göras till Socialstyrelsen. Anmälan av missförhållanden enligt Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Förslaget är att ärendet inte ska anmälas till Socialstyrelsen. Handlingar Anmälan Utredningen Tjänsteskrivelse Delges SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

17 Sida 15 OVN 147 Dnr 12/180 Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Omvårdnadsnämnden godkänner vidtagna åtgärder och finner ingen anledning att lämna ärendet vidare till socialstyrelsen. Anmälan av missförhållanden enligt Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Handlingar Anmälan Utredningen Tjänsteskrivelse Delges SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

18 Sida 16 OVN 148 Dnr 12/181 Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Omvårdnadsnämnden godkänner vidtagna åtgärder och finner ingen anledning att lämna ärendet vidare till socialstyrelsen. Anmälan av missförhållanden enligt Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Handlingar Anmälan Utredningen Tjänsteskrivelse Delges SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

19 Sida 17 OVN 149 Dnr 12/184 Anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Omvårdnadsnämnden godkänner vidtagna åtgärder och överlämnar ärendet till socialstyrelsen Anmälan av missförhållanden enligt Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Handlingar Anmälan Utredningen Tjänsteskrivelse Delges Socialstyrelsen SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

20 Sida 18 OVN 150 Dnr 12/89 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av anmälan av missförhållande enligt Lex Sarah Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utvärdera det framtida behovet av bemanning utifrån den aktuella verksamheten, samt att systematiskt följa upp bemanningen. Anmälan av missförhållanden enligt Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Socialstyrelsen har begärt redovisning av vidtagna åtgärder från nämnden vad gäller säkerställande av bemanningen så att den överensstämmer med vård- och omsorgstagarnas behov av stöd och hjälp. Delges Socialstyrelsen SAS Katarina Schuurman Berörd enhetschef

21 OVN 151 Anmälningsärenden Sida 19 Omvårdnadsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna. Anmälningsärenden Socialstyrelsen, Tillsyn enligt Socialtjänstlagen, dnr 11/63 Skolinspektionen. för gymnasieskola, dnr 12/190 KF Avgifter för kopior av allmänna handlingar, dnr 12/188 KF Rapport om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, dnr 12/68 KS Riktlinjer för inköp i Skövde kommun, dnr 12/176 KS Riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun, dnr 11/80 KS Projektdirektiv för volontärverksamhet, dnr 12/192 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Förvaltningens planerade aktiviteter... 4 Verksamhetsplan... 5 Detaljbudget...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-06-14 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-06-14 1(8) Omvårdnadsnämnden 2012-06-14 1(8) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan enligt missförhållande, Lex Sarah... 6 Anmälan

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Handlingsplan för frivilligverksamhet... 4 Alkoholpolicy vid representation...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (17) Omvårdnadsnämnden 2011-02-15 1(17) Innehållsförteckning Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Kalkyl Ekedal... 6 Verksamhetsberättelse 2010... 7 Lagen om valfrihet 8 Rapportering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Rapportering enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-01-24 1(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-01-24 1(14) Omvårdnadsnämnden 2012-01-24 1(14) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation...3-4 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Omvårdnadsnämndens protokoll... 6 Konsekvensbeskrivning av att planerad gruppbostad

Läs mer

Styrkort Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 4

Styrkort Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 4 Omvårdnadsnämnden EXTRA 2012-06-18 1(5) Innehållsförteckning Styrkort 2013.3 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 4 1 Omvårdnadsnämnden EXTRA 2012-06-18 2(5) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, KS-salen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-02-21 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-02-21 1(19) Omvårdnadsnämnden 2012-02-21 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Omvårdnadsnämndens protokoll... 6 Hemvårdens planerade aktiviteter 2012... 7 Redovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden EXTRA (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden EXTRA (5) Omvårdnadsnämnden EXTRA 2011-09-14 1(5) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Daglig verksamhet, Bonus 4 Mathantering inom Omvårdnadsförvaltningen. 5 1 Omvårdnadsnämnden EXTRA 2011-09-14 2(5)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2011-05-25 1(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2011-05-25 1(18) Omvårdnadsnämnden 2011-05-25 1(18) Innehållsföteckning Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Fallskador... 6 Resultat och utvärdering av förebyggande hembesök för personer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2011-11-21 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2011-11-21 1(17) Omvårdnadsnämnden 2011-11-21 1(17) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Omvårdnadsnämndens protokoll... 6 Yttrande över motion om Vad gör Skövde kommun för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Anmälningsärenden... 5 Äldrecentrum... 6 Entreprenad Bokens och Hentorps äldreboende... 7 Miljöbokslut 2008... 8 Remissvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (13) Omvårdnadsnämnden 2011-04-15 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3-4 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Omvårdnadsnämndens protokoll... 6 Mjuka linjen som ett komplement till den stadsnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (12) Omvårdnadsnämnden 2010-01-27 1(12) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Information Förebyggande erksamheten... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 6 Omvårdnadsnämndens protokoll... 7 Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Ekonomisk rapport... 5 Budget 2010-2012, besparingsförslag... 6 Anmälan om missförhållanden, Lex Sarah... 7 Anmälan om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (18) Omvårdnadsnämnden 2011-01-26 1(18) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation..3-4 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Omvårdnadsnämndens protokoll... 6 Resultat och utvärdering Förebyggande hembesök för

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-02-27 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-02-27 1(15) Vård- och omsorgsnämnden 2015-02-27 1(15) Plats och tid Övriga deltagande Utses att justera Kommunstyrelsesalen, kl. 07:30-16:00 ande Theres Sahlström (M) ordf. Douglas Hjalmarsson (FP) Bjarne Medin (S)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2013-04-04

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2013-04-04 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Volontärverksamhet... 4 Kost- och nutritionsprojektet... 5 Resultat och utvärdering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (14) Omvårdnadsnämnden 2011-03-23 1(14) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation...3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Omvårdnadsnämndens protokoll... 6 Anmälan om missförhållanden, Lex Sarah... Fel! Bokmärket

Läs mer

SKÖVDE KOMMUN Omvårdnadsnämnden

SKÖVDE KOMMUN Omvårdnadsnämnden Omvårdnadsnämnden 2008-05-15 1 Innehållsförteckning Verksamhetsinformation...3 Anmälan av delegationsbeslut...4 Anmälningsärenden...5 Trygghetskonsulent...7 Anmälan om personskada enligt SOSFS 1996:17...8

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (24) Omvårdnadsnämnden 2011-09-15 1(24) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation..3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan om missförhållande, Lex Sarah... Fel! Bokmärket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2011-10-19 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2011-10-19 1(19) Omvårdnadsnämnden 2011-10-19 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Revidering styrkort 2012... 6 Kvalitetsbarometern...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (12) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (12) Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-24 1(12) Innehållsförteckning Sida VON 1/19 Information... 4 VON 2/19 Delegationsordning vård- och omsorgsnämnden... 5 VON 3/19 Svar på arbetsmiljöverkets skrivelse 2018/023872

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Protokoll. Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M)

Protokoll. Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 15:40 Beslutande Övriga Thony Liljemark (OR) Pernilla Boström (S) Eva Johansson (OR) Sten-Inge Olsson (S) Roger Brodin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Omvårdnadsnämnden 2010-11-17 1(19) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation.3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Anmälan gällande utökat bistånd i hemtjänsten... 6 Renovering

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning Socialnämnden 2019-09-05 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 71/19 Information... 3 SON 72/19 Ej verkställda beslut, kv 2 2019... 4 SON 73/19 Delegationsordning för Lag om tobak och liknande varor (2018:2088)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2013-06-04

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2013-06-04 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Tertial 1 2013 med helårsprognos... 4 Anropsstyrd trafik... 5 Regional handlingsplan

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Roger Brodin (M) Jan Klarström (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Roger Brodin (M) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Beslutande Övriga Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:50 Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Roger

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-10-23

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-10-23 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Sammanträdesdagar 2013... 4 Ansvarsfördelning verksamhetschef och MAS... 5 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 5 Motion om att inrätta ett Hospice i Skövde... 6 Social dokumentation, revidering... 8 Jämställdhetsplan för Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (17) Omvårdnadsnämnden 2012-03-22 1(17) Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Yttrande över boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012-2015...

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Innehållsförteckning Yttrande angående tillsyn enligt 13 kap. 2 Socialtjänstlagen, SoL och 26 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS... 3 Upphandling av hjälpmedelsförsörjning... 4

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 12-16 2 12 Delegerad beslutanderätt...4 13 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt

Läs mer

Plats och tid Hälsön/Bårholmen :30-12:00

Plats och tid Hälsön/Bårholmen :30-12:00 1 Plats och tid Hälsön/Bårholmen 2018-06-12 08:30-12:00 Beslutande Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Anders Arnell (M) tjä nstgörande

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Plats och tid Årholmen :30-11:30 1 Plats och tid Årholmen 2018-03-13 08:30-11:30 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Eva Skoglund (S), tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll arbetsutskott 44-52 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 14:00-15:45 Paragrafer 44-52 Beslutande Micaela Kronberg Thor (M) ordf Pär-Göran Björkman (S) v ordf Ingela

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden Plats och tid: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl Ajournering, kl

Socialnämnden Plats och tid: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl Ajournering, kl Socialnämnden 2018-11-21 1 Plats och tid: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl. 09.00 11.20 Ajournering, kl. 10.40 11.05 Beslutande: Anders Nilsson (S), ordförande Britt-Marie Wall (S) Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Remissvar Yttrande över konsekvensanalys av en sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen... 4... 4... 4... 4... 4 Verksamhetsinformation... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 6 Anmälningsärenden...

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (10) Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-28 1(10) Plats och tid Övriga deltagande Köpmannen, 2016-04-28 kl. 08:00-12:00 Beslutande Theres Sahlström (M) ordf. Douglas Hjalmarsson (L) Bjarne Medin (S) Thomas Wahlberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 19 november 2015 klockan 13:30-14:45 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Bertil Rutström (V) ersättare för Sarah Andersson (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 1 Innehållsförteckning Studiebesök Skaraborgs läns sjukhem... 2 Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Anmälningsärenden... 5 Anmälan om missförhållanden Lex Sarah... 7 Ekonomisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Anmälningsärenden... 5 Delårsrapport för år 2009... 7 Höjning av avgift på kaffebröd samt inträde vid underhållning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Socialförvaltningen 23 april 2015 klockan 13:30-15:00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Bertil Rutström (V) ersättare för Sarah Andersson (S) Patrik Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden (15) Omvårdnadsnämnden 2010-06-15 1(15) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Redovisning av beviljade projektbidrag 2009... 6

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 Beslutande Åke Bertils (S) Sigbritt Persson (S) Solveig

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm.

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm. Socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S), ej 64 Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande

Läs mer

SKÖVDE KOMMUN Omvårdnadsnämnden

SKÖVDE KOMMUN Omvårdnadsnämnden Omvårdnadsnämnden 2008-10-02 1 Innehållsförteckning Verksamhetsinformation...3 Anmälan av delegationsbeslut...4 Anmälningsärenden...5 Ekonomisk rapport...6 Kundval inom hemvård...7 Anmälan av personskada

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-05-22 1(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-05-22 1(20) Omvårdnadsnämnden 2012-05-22 1(20) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut.. 4 Omvårdnadsnämndens protokoll.... 5 Rapport Stimulansmedel... 6 Avkastning från Stiftelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (13) Kommunstyrelsesalen, kl. 08:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (13) Kommunstyrelsesalen, kl. 08:00-12:00 Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-24 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, 2016-11-24 kl. 08:00-12:00 ande Ersättare Theres Sahlström (M) ordf. Douglas Hjalmarsson (L) Bjarne Medin (S) Gun Sandelius

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Charlottenlunds bed & breakfast, Långaryd kl. 13:15-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulf Sjölinder (L) Lisbeth Arff (M) Sektor omsorg, Kommunhuset, Henån Onsdag 15 augusti kl.

Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulf Sjölinder (L) Lisbeth Arff (M) Sektor omsorg, Kommunhuset, Henån Onsdag 15 augusti kl. 1 Plats och tid Hälsön 2018-08-14 08:30-14:00 Beslutande Catharina Bråkenhielm (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulf Sjölinder (L) Lisbeth Arff (M) ersättare Övriga deltagande Se sidan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Ajournering Beslutande

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Ajournering Beslutande Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 16.00 Ajournering 14.20 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Andreas Trygg. ... Bernt Bergsten. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Marie-Louise Andersson. ... Andreas Trygg. ... Bernt Bergsten. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-19.55 ande Övriga deltagare Andreas Trygg (V), ordf Eivor Valcic (S), vice ordf Jenny Björklöv (S) ersättare Åsa Göransson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Anna Berg von Linde (M), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 08:30 10:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Astrid-Marie Jonsson (C)

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 1 Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Tillbud, olycksfall samt hot och våld 2008... 5 Statistik och analys sjukfrånvaro år 2008... 6 Ekonomisk rapport...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2018-10-16 kl 13:30 15:15 80-91 Beslutande Christer Johansson (S) Ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Anna Zöögling (S), Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SKÖVDE KOMMUN Omvårdnadsnämnden

SKÖVDE KOMMUN Omvårdnadsnämnden Omvårdnadsnämnden 2008-01-31 1 Innehållsförteckning Verksamhetsinformation...3 Anmälan av delegationsbeslut...4 Anmälningsärende...5 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen, revidering...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård (S), ordförande Jonas Ås (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.45 Ajournering: kl. 15.05-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 15:15 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 15:15 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-09-04 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 15:15 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Kommunhuset Henån Torsdag 13 juni, klockan 17:00. Sekreterare.. Paragraf Carin Persdotter. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset Henån Torsdag 13 juni, klockan 17:00. Sekreterare.. Paragraf Carin Persdotter. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Årholmen 2019-06-11 09:00 Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Hilden Talje (M) Eva Skoglund (S) tjänstgörande ersättare Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer