Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde"

Transkript

1 BESLUT Diarienummer Sida Dossiénummer (3) Naturavdelningen David Bruun Herrljunga ÄSO Lars Johansson Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde Beslut Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Herrljunga ÄSO ( ), inkommen , att gälla till och med utgången av jaktåret 2018/2019. Beskrivning av ärendet Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. För att säkerställa att skötselplanen är i linje med den förvaltningsplan som gäller inom förvaltningsområdet har berörd älgförvaltningsgrupp granskat och beretts möjlighet att yttra sig över planen innan den överlämnats till Länsstyrelsen. Älgförvaltningsgruppen i ÄFO 8 har tillstyrkt bifogad älgskötselplan med följande kommentar: - Älgförvaltningsgruppen har inte lämnat någon kommentar. Länsstyrelsens kommentar till den fastställda planen: - Området har utfört spillningsinventering med drygt 1000 ytor vilket ger ett statistiskt säkerställt värde för älgstammens täthet. Älgobsen har fluktuerat kring 5000 mantimmar vilket utgör gränsen för statistiskt säkerställt material. Vald avskjutning leder till måluppfyllelse. Jaktåret 2015/2016 halkade kalvavskjutningen ned till 38% vilket har gjort stammen yngre och mindre produktiv i förhållande till stammens storlek. Detta kommer dock kompenseras med de nya avskjutningsmålen. Motivering till beslutet För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan. Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv förvaltning och till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska vara framtagen efter samråd med älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas av Länsstyrelsen. För att fastställas ska planen alltid minst innehålla de kriterier som ställs i Naturvårdsverkets föresskrifter (NFS 2011:7). En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat. Postadress: Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg Telefon/Fax: (vxl) (fax) Webb: E-post:

2 BESLUT Diarienummer Sida (3) Länsstyrelsen bedömer att älgskötselplanen för Herrljunga ÄSO är framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav. Planen kan därför godkännas. Bestämmelser som beslutet grundas på 3 jaktförordningen (1987:905) samt 27 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NSF 2011:7). Information Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram. Om förvaltningsgruppen framför synpunkter på planens inriktning eller dess efterlevnad kan det vara nödvändigt med revidering. Vidare gäller att om det under planperioden visar sig att förändringar är nödvändiga för att nå målen, så ska planen revideras och meddelande om detta skickas till Länsstyrelsen. Om skötselområdets areal förändras med mer än 10 % bör en ny skötselplan utarbetas. Länsstyrelsen påminner om att innebörden av detta beslut ska meddelas de fastighetsägare, jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdområdesföreningar som berörs av beslutet. Du kan överklaga beslutet Se bilaga 1. De som deltagit i beslutet Beslutet har fattats av enhetschef Johan Larsson med viltsamordnare David Bruun som föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter Bilagor: 1. Du kan överklaga beslutet 2. Kopia av älgskötselplanen med bifogad Älgfrodeanalys Kopia till: Älgförvaltningsgruppen

3 BESLUT Diarienummer Sida (3) Bilaga 1. Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborg. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna till Naturvårdsverket. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange - ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, - vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets diarienummer, samt - hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.

4 ÄLGSKÖTSELSPLAN a ic Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen Version (datum) Herrljunga ÄSO D Älgskötselplan (nytt älgskötselområdeiny period) D Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) fl Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period) Nytt Mende (planen har inte lämnats tidigare) El Till befintligt ärende. Diarie nr: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Länsstyrelsens reg.nummer Älgskötselplan för perioden Reviderad datum Revidering orsak Total areal ÄSO (ha) Areal åkermark i ha Registrerande län ÄFO nummer MO namn Fastställd av länsstyrelsen den till och med Västra Götalands län Ill Beslutad av Lansstyrelsen D Ansökt areal (nya/ändrat område) (Arealen används inte i beräkningar, beräkninea basers nå total areall Företädare för älgskötselområdet Namn Lars Johansson Aderss Tarsled Bosgård 9 Postnummer och ort Herrljunga E-postadress Kontaktupgifter registreras i Länsstyrelsens älgjaktregister El Registrerad företrädare i Länsstyrelsens älgjaktsregister D Ny företrädare (Länsstyrelsen byter företrädare i älgjaktsregister) Telefon Mobiltelefon fl Ändrade adress eller kontaktuppgifter Roll E Ordförande D Sekreterare fl Annat: Födelsedatum Exelfilen sparas med namn enligt principen: Älgskötselplan_områdesnamn_ÄSO_period_reg_regnummer yer datum.filtyp Ex. Algskötselplan_Älgens_ÄS0_ _reg_ _ver_ xlsx FF0000

5 ÄLGSKÖTSELSPLAN 1. MÅLSÄTTNINGAR 1.1 Mål för älgstammens utveckling inom älgskötselområdet Kvantitativ målsättning för treårsperioden Antal de kommande 3 åren Älgstammen ska Med hänsyn till: Öka Oförändrad Minska El H (11 Låg reproduktion senaste åren troligen p.g.av låg genomsnittsålder på hondjuren. Kvantitativ målsättning för treårsperioden (3-års medelvärden) antal antal/1000 ha Tjur Ko Kalv Totalt 33 1,6 29% 57 2,7 50% 25 1,2 22% 115 5,5 100% ,8 5,9 5,9 efter jakt Kvalitativ målsättning för treårsperioden 3-års medelvärden) Andel tjur av vuxna: 40% Antal kalvar per hondjur: 0,70 Målsättning kalvandel i avskjutning: 55% Slaktvikter kalv (kg) 70 i älgobs uttryckt som ett decimaltal enligt älgobs av totala avskjutningen i medelvikt för alla vägda kalvar från jaktstart 1.2 Övergripande målsättningar för skogens utveckling inom ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDET Välj i lista Välj i lista Välj i lista ANDEL oskadade vid 5 m ANTAL oskadade av klövvilt vid 5 m Maximalt årliga färska skador enligt Äbin Ange i % Ange i stammar/hektar Ange i % FF0000

6 ÄLGSKÖTSELSPLAN 2. NULÄGESBESKRIVNINGAR 2.1 Uppgifter om älgstammen inom älgskötselområdet Uppgifter om älgstammen och redovisning av inventeringar enligt föreslagna kvalitetssäkrade metoder Den totala avskjutningen inom ÄSO på årsbasis Bör avse de senaste tre årens avskjutning. Tjur Hondjur Kalv Totalt Totalt per 1000 ha Areal (ha för respektive år) ,4 3,1 1, Sammanställning av avskjutningen de senaste tre åren för uppföljning av kvalitetsmålen. Tjurandel avskj. (tjur/vuxna) Kalvandel avskj. (kalv/totalt) % 48% 57% 55% 50% 38% Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Älgobservationer (älgobs) Minst de senaste fyra årens älgobs jämför. Antal obstimmar Observationer per mantimme Antal kalvar per hondjur Andel tjur av vuxna ,097 0,059 0,071 0,065 0,73 0,74 0,66 0,66 37% 38% 39% 40% Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Spillningsinventering Antal provytor Antal dagar i inventeringsperiod Antal funna spillningshögar Spillningshögar per älg och dygn Antal högar per ruta (täthetsindex) Vinterstam i antal/1000 ha (max) Vinterstam i antal/1000 ha (min) Vinterstam i antal/1000 ha (medel) #Division/0! #Division/01 #Division/0! #Division/0! #Division/01 0,17 6,8 4,8 #Division/01 #Division/0! #Division/0! #Division/0! 5,8 Vinterstam i antal/1000 ha (medel) Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området. FF0000

7 ÄLGSKÖTSELSPLAN 2. NULÄGESBESKRIVNINGAR forts Kalvvikter - vikt utan huvud, hud, skan kar och inälvor före skottrensning Medelslaktvikten för samtliga fällda och v Antal vägda kalvar Slaktvikt kg septemberjakt (vägda) Slaktvikt kg oktoberjakt (vägda) Slaktvikt kg medel (vägda) Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Vuxna vikter - vikt utan huvud, hud, skankar och inälvor före skottrensning Medelslaktvikten för samtliga fällda och vägda vuxn Slaktvikt kg (vägda) kor Slaktvikt kg (vägda) tjurar Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Medelålder Medelålder för samtliga fällda och tandsnittade vuxna älgar inom äso från de senaste tre åren Medelålder år (tandsnitt) kor Medelålder år (tandsnitt) tjurar Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Reproduktion Antal utstötta ägg per hondjur från livmoderundersökningar inom åso från de senaste tre åren Ägg per hondjur (livmoderanalys) Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Flyginventering Tjur Ko Kalv Totalt Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området. FF0000

8 ÄLGSKÖTSELSPLAN Bedömning av den nuvarande älgstammen inom älgskötselområdet Antal de senaste 3 åren Älgstammen har Ökat Oförändrad Minskat 0 0 E Vinterstam, älg/1000 ha ,5 5,5 Bedömd sammansättning andel vid periodens start Bedömd fördelning Beräknad fördelning Antal älgar Antal älgarl1000 ha Tjur 28% 24% 31 1,5 Ko/kviga Kalv Summa 49% 50% 53 2,7 23% 27% 25 1,3 100% 100% 109 5,5 Kvalitet de senaste 3 åren Tjurandelen Medelåldern Kalvvikterna Reproduktionen Minskat Oförändrad Ökat Ei 0 H E fl 0 H fl 0 0 fl 0 Ovanstående bedömning stöds av Älgobs Spillningsinventering Flyginventering E E Utförd år: 2016 fl Utförd år: Typ: Annat FF0000

9 ÄLGSKÖTSELSP LAN 2. NULÄGESBESKRIVNINGAR forts. 2.2 Inventeringar av skogstillståndet inom älgskötselområdet Uppgifter om skogstillståndet och redovisning av inventeringar enligt föreslagna kvalitetssäkrade metoder Fodertillgång och skadeläge på skog enligt Skogsstyrelsens foderprognoser och Äbin inom ÄFOt Fodertillgång och prognos Areal ungskog RASE (rönn, asp, sälg, ek), andel ytor med förekomst Utveckling kommande 5 åren Areal tallfoder Ökande Oförändrad Minskande Övriga uppgifter om skogstillståndet enli Färska viltbetesskador, välj trädslag: Utökad info, välj i lista: Utökad info, välj i lista: t Äbin / Välj i lista 13% Välj i lista 21% 5 Välj i lista Utökad info, välj i lista: Välj i lista Bedömt betetryck i avsaknad av Äbin eller som komplettering till Äbin För Tall fl Tolerabla För omfattande fl Gran fl fl RASE, välj alternativ i lista Omhändertas istället av: Medel Medel Medel Bedömningen grundar sig på Synobservation Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området Skadorna varierar inom området. Marginella ytor föryngras med tall. 2.3 Redovisning av skador på gröda Omfattning Tolerabla För omfattande I fl Redogörelse för typ av skador och var skadorna har förekommit. 2.4 Redovisning av rapporterade viltolyckor med älg Vilttrafikolyckorna med älg de senaste 3 å Älgolyckor inom ÄSO, antal Tjur, trafikdödad Hondjur, trafikdödad Kalv, trafikdödad Summa trafikdödade älgar FF0000~00068

10 ÄLGSKÖTSELSP LAN 2. NULÄGESBESKRIVNINGAR forts. 2.5 Övrig dödlighet Tjur Ko Kalv Summa Redovisning av rovdjursförekomst och predationstryck Predation inom ÄSO Revirets Vargrevir % av reviret som berör ÄSO Predation i reviret antal Predation vuxen älg Predation kalv predation i ÄSOt Predation/ 1000 ha Summa: Björnens Björntäthet per ha Antal björnar inom ÄSO Predation per vuxen björn Predation vuxen älg Predation kalv predation i ÄSOt Predation/ 1000 ha S:a predation: Förutsättningar för ovanstående: Vargpredationen bör beräknas till älgar/revir. I beräkningen utgörs predationen av 82% kalv och 18% vuxna. Björnpredationen bör beräknas till ca 7 älgar per vuxen björn. I beräkningen utgörs predationen av 93% kalv och 7% vuxna. Andelen vuxen björn utgör 50% i beräkningen. 3. SAMMANFATTNING MÅL OCH NULÄGE Mål Nuläge Trend Åtgärdsförslag Vinterstam, älgar per 1000ha registrerad jaktareal Vinterstam, antal älgar totalt inom ÄSO Andel tjur av vuxna i älgobs Antal kalvar per hondjur i älgobs Kalvandel i avskjutning Slaktvikter kalv (kg) Färska skador tallar/produktionstammar, max Välj i lista Fodersituation enligt foderprognos Älgolyckor inom ÄSO, antal totalt Övrig dödlighet, antal älgar inom ÄSO Predation, antal älgar inom ÄSO 5,5 5,5 Minskande Oförändrad 40% 39% Oförändrad 0,70 0,69 Minskande 55% 48% Minskande Minskande 13% Oförändrad 21% Oförändrad Oförändrad 14 Oförändrad 3 Oförändrad Okänd FF0000

11 ÄLGSKÖTSELSPLAN 4. HANDLINGSPLAN FRÅN NULÄGE TILL MÅLUPPFYLLNAD 4.1 Avskjutning för älgskötselområdet Tjur Hondjur Kalv Antal älgar totalt Andel tjur av vuxna (%) Andel kalv av total avskjutning (%) Areal (ha för respektive år) Totalt per 1000 ha % 54% 57% 66% 57% 53% ,4 1,4 1,4 Avskjutning baseras på: E Beräkningsmodell Älgfrode (bifogas) 111 Annan beräkning/förslag (bifogas) Motivering för avvikelse jämfört med beräkningsmodellens förslag 4.2 Planerade inventeringar Äbin Spillningsinventering Flyginventering Avskjutningsstatistik Älgobs Kalvvikter Foderprognoser E E 0 0 El E Kommentarer FF0000

12 ÄLGSKÖTSELSPLAN 5.1 Redogörelse för samråd och förankringsprocessen inom äso. Denna älgskötselplan har utformats i samråd med berörda fastighetsägare och jakträttshavare. Företrädare för älgskötselornrådet t7 1 Lars Johansson Namnförtydligande Älgskötselplanen tillstyrks av älgförvaltningsgruppen Älgskötselplanen tillstyrks inte av älgförvaltningsgruppen, ~ ",h9y-7,4i För äjgförvnitningngruppen 7-2 (fr/nar Narrarrtyffilgande Rbl CA'rfes-emi Motivering eller avvikande mening 5.2 Bilagor Älgfrode FF0000

13 Område Herrljunga ålqskötselområde Förutsättningar Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg...' GP %P 16 Datum rev Tid 1800 Signatur L:E Programverskra 3.2 Fyll i alla orange fält (använd ej klipp och klistra). Orange fält måste visa svart text på ljus bakgrund för att en prognos ska erhållas. Fyllt gröna fält om uppgifter finns tillgängliga (använd ej klipp och klistra). Tomma fält innebär att schablonvärden hämtas. Förekomst av björn och/eller varg påverkat strorlekn på schablonvärdena. Värden som används i modellberäkningen syns i grå fält. Områdesinformation Områdesinformation Arvid start av senaste jakt 2015 Ar vid start av senaste jakt 2015 Områdets areal i hektar Områdets areal i hektar Månad jakten startar 10 Månad jakten startar 10 Rovdjursförekomst Rovdjursförekomst Antal björnar per ha 0,0 Antal björnar per ha 0,0 Mängd vargrevir inom området 0,00 Mängd vargrevir inom området 0,0 Målsättning Målsättning Antal älgar per 1000 ha i vinterstam 6,0 Antal älgar per 1000 ha efter jakt 6,0 % tjur av vuxna i vinterstam 40% % tjur av vuxna efter jakt 40% Avskjutning senaste jakt Avskjutning senaste jakt Antal vuxna tjurar 12 Antal vuxna tjurar 12 Antal vuxna hondjur 9 Antal vuxna hondjur 9 Antal kalvar 13 Antal kalvar 13 Älgstammens storlek Älgstammens storlek Jaktstart Antal älgar per 1000 ha 5,5 Antal älgar per 1000 ha 7,3 Enligt flyg- Älgstammens egenskaper En Älgobs inventering Älgstammens egenskaper Jaktstart % tjur av vuxna % tjurar av vuxna 40% Antal kalvar per vuxet hondjur Antal kalvar per vuxet hondjur 0,66 Enligt avskoning % tjurkalv av alla kalvar % tjurkalv av alla kalvar 52% Jaktstart Dödlighet utöver jakt Rovr Trafik övrigt Dödlighet utöver jakt Totalt Antal vuxna tjurar per år Antal vuxna tjurar per år 2 Antal vuxna hondjur per är Antal vuxna hondjur per år Antal kalvar efter jaktstart per år Antal kalvar efter jaktstart per år 6 Kommentarer Hög dödlighet utöver jakt beror på järnvägar o vägar utan viltstängsel. Kommande 3 års dödlighet är svår att förutsäga. ilffit SVENSK NATUR ffi FÖRVALTNING Skogsbrukets Viltgrupp Svenska Jägareförbundet 3 Förutsättningar

14 u Avskjutning & Prognos Område Herrljunga älgskötselområde Datum Tid 18:00 Signatur L.E Programversion 3.2 Indata rev Fyll i alla orange fält (använd ej klipp och klista). Orange fält måste visa svart text på ljus bakgrund för att en prognos ska erhållas. Höj/sänk värden så att mål uppnås. Differens i antal älgar i stammen mellan prognos och mål kan avläsas längst ned på sidan. Uppgifter på senste årets avskjutning och vinterstam syns i grå fält. Förslag på avskjutning /2016 /2017 /2018 /2019 Antal per 1000 ha 1,6 1,4 1,4 1,4 % tjur av vuxna 57% 60% 56% 57% % kalv av totalt 38% 65% 57% 55% Antal tjurar Antal kor Antal kalvar Totalt Älgarper 1000 ha Mål p,ogn. Uttag Prognos: Älgar i vinterstam (januari) /2016 /2017 /2018 /2019 Antal per 1000 ha 5,5 5,8 5,9 5,9 % tjur av vuxna 36% 37% 38% 40% Antal tjurar Antal kor Antal kalvar Totalt Andel tjur av vuxna 45% 40% - mår 35% - e p os 30% - 25% - 20% - 15% - 10% - 5% - 0% Awikelse från målet Kommentarer Låg reproduktion troligen av låg genomsnittsålder på hondjur. Även dagens förändrade jordbrukgrödor kan påverka detta, väldigt lite havre sås inom äsot. Älgari området Kor a TFar Kalva. le SVENSK il NATUR me FÖRVALTNING Skogsbrukets Viltgrupp Svenska Jägareförbundet 4 Avskjutning&Prognos

15 3 Förutsättningar

Bäckaby Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Bäckaby Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Bäckaby Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Sö Perstorps Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Sö Perstorps Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Sö Perstorps Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Läs mer

JUA älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

JUA älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan JUA älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period)

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Ryssby-Åby Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan

Läs mer

INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen 1.

INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen 1. Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen Ryssby-Åby Version (datum) 2016-03-29 Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Nytt

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4691-16 Sydöstra ÄFG c/o Peter Christoffersson Varvsbergsvägen 2B 891 20 Örnsköldsvik Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4776-16 Mellersta ÄFG c/o Sveaskog - Petter Johansson Industrivägen 12 901 30 Umeå Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4784-16 Nordvästra ÄFG c/o Anders Pettersson Blåhakevägen 4A 920 70 Sorsele Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019 Beslut

Läs mer

Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan

Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan BESLUT 2016-04-19 Diarienummer 218-5723-2016 Sida 1(2) Naturavdelningen Viktor Tylstedt 010-224 54 68 Älgförvaltningsgrupp 5 Patrik Johansson Skogbo, 461 95 TROLLHÄTTAN Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan

Läs mer

Ank. ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. Bergslagskanalen. Namn på älgförvaltningsområdet. Länsstyrelson i Värmlands lan

Ank. ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. Bergslagskanalen. Namn på älgförvaltningsområdet. Länsstyrelson i Värmlands lan Namn på älgförvaltningsområdet Älgförvaltningsplan för perioden Reviderad datum Revidering orsak Registrerad areal för ÄFO (ha) Registrerad areal ÄSO totalt (ha) Registrerad areal licensområden Antal älgskötselområden

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä-05-01-059 Beslutad

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Sida 1 Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Norra Hagunda Älgskötselområde 03-80-14-014-Ä Beslutad

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4788-16 Nordöstra ÄFG c/o Emelie Bergquist Bergliden 28 931 96 Skellefteå Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019 Beslut

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Osby Norra Älgskötselområde Ä09-01-047 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: till och med ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: ÄSO:s registrerade areal i ha: Registrerande län: Tillhör ÄFO: Datum

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Verum Ä06-11-023 Beslutad av Länsstyrelsen Total areal

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2014 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Osby Norra Älgskötselområde Ä09-01-047 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015/16 till och med 2017/18 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Stjärnsund 20-83-03-093-Ä ÄSO:s registrerade areal

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2015 ÄSO:s namn: NV Gräsmarks ÄSO Länsstyrelsens reg.nummer: Beslutad av Länsstyrelsen ÄSO:s areal

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: ÄSO:s registrerade areal i ha: 36000 Registrerande län:

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: VÄSTRA TORSÅS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 07-04-11-075-Ä Beslutad

Läs mer

Bestämmelser som beslutet grundas på

Bestämmelser som beslutet grundas på BESLUT 1 (3) 2017-08-11 Dnr 5422-2017 Natur- och viltenheten Elina Eriksson 010-2251404 elina.eriksson@lansstyrelsen.se Ovanåker älgskötselområde Lars Wälås walaslars@gmail.com Fastställande av älgskötselplan

Läs mer

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7)

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7) Älgskötselplan för Asa älgskötselområde 2012-2013 (enligt NFS 2011:7) 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Asa Älgskötselområde bildades 1995 och omfattade 8322 ha med 9 stycken jaktlag. Ordförande

Läs mer

Älgskötselplan område 14-66-06-007, Period 2015-2017

Älgskötselplan område 14-66-06-007, Period 2015-2017 Älgskötselplan område 14-66-06-007, Period 2015-2017 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Diarieföring av älgskötselplanen Nytt ärende (planen

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Mönsterås Äso Ä-61-01-114 Ny planperiod eller revidering:

Läs mer

Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde

Fastställande av älgskötselplan för älgjaktsområde BESLUT Diarienummer Sida 2016-06-30 218-17740-2016 Dossiénummer 14-91-18-067 1(3) Naturavdelningen David Bruun 010-224 54 62 Redvägs ÄSO Linus Ohlsson hackapelitta82@hotmail.com Fastställande av älgskötselplan

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2016 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Påryds ÄSO 08-80-14-002-Ä Ny planperiod eller revidering:

Läs mer

Skötselplan för Stjärnsunds Älgskötselområde

Skötselplan för Stjärnsunds Älgskötselområde Upprättad 2013 Reg. Nr Ä -83 03-092 Total areal 40 429 ha Varav odlat ca Antalet jaktlag i älgskötselområdet : 28 st 1. Bedömning av aktuell älgstam/bör finnas i IT-plattformen a. De fyra senaste årens

Läs mer

Planer i älgförvaltningen

Planer i älgförvaltningen Planer i älgförvaltningen Vänersborg 2015-04-09 Johan Frisk Skogs- & viltförvaltningsansvarig Södra Skog Nya älgförvaltningen gäller mer än bara älg! Adaptiv Ekosystembaserad Lokalt förankrad I balans

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Företrädare för varje älgskötselområde har enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7 28 ) ansvar att genomföra ett årligt protokollfört samråd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

Möte med Älgskötselområden i Blekinge

Möte med Älgskötselområden i Blekinge Möte med Älgskötselområden i Blekinge 2016-06-01 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Syftet med kvällen - Älgförvaltningen - Älgläget i länet - Framtid? - Inventeringar, varför? - Spillningsinventering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter Västra Torsås älgskötselområde 2014-03-31 PROTOKOLL SAMRÅD ÄSO Samrådet i Västra Torsås älgskötselområde, omfattande totalt 16 952 hektar, har den 27 mars 2014 hållit samrådsmöte i Hynnenäs bygdegård.

Läs mer

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2016/2017

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2016/2017 2016-06-16 218-20943-2016 1(7) Enligt sändlista Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2016/2017 Beslut Länsstyrelsen, genom viltförvaltningsdelegationen,

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR ..ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

SKÖTSELPLAN FÖR ..ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet SKÖTSELPLAN FÖR..ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Upprättad 20 Total areal ha Reg. nr. -. -. varav odlat ha Antalet jaktlag i älgskötselområdet st. 1. Bedömning av aktuell älgstam a. De fyra senaste

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort; beslutade den 9 december 2011. Utkom från trycket den 16 december 2011

Läs mer

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den. och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

SAMRÅD 2016 NORR 92 ÄSO. Vännäsby 21 mars

SAMRÅD 2016 NORR 92 ÄSO. Vännäsby 21 mars SAMRÅD 2016 NORR 92 ÄSO Vännäsby 21 mars DAGORDNING Bakgrund och syfte med samrådet Lägesbilden-Resultat (Älgobs, avskjutning, ÄBIN, SNAB analys) Enkätsvar Råd och riktlinjer från ÄFG Styrelsens analys

Läs mer

Nya älgförvaltningen, Äbin mm

Nya älgförvaltningen, Äbin mm Nya älgförvaltningen, Äbin mm Kalmar 2015-01-26 Johan Frisk Skogs- & viltförvaltningsansvarig Södra Skog Kort presentation Södra Skog 1998, Ulricehamns sbo 2005- ansvarig för förvaltningen av egen skog

Läs mer

Älgförvaltningsplan för Uppsala län

Älgförvaltningsplan för Uppsala län Älgförvaltningsplan för Uppsala län 2013-2015 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 04 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/jonathan Brennecke Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 20 september 202 och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ

ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ 151204 Avsikten med denna sammanställning är att i samlad form presentera tillgängliga kvantitativa data och statistik om älgstammen i Södermanlands

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan. Härjedalen 12-28 mars 2012

Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan. Härjedalen 12-28 mars 2012 Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan Härjedalen 12-28 mars 2012 Älgförvaltning i samverkan Ledamöter i Härjedalens Älgförvaltningsområde Bo Karlsson, ordf. Sven-Erik Dahlgren Anders

Läs mer

Ändring av älgförvaltningsområden i Västra Götalands län

Ändring av älgförvaltningsområden i Västra Götalands län BESLUT Diarienummer Sida 2014-02-20 218-25507-2013 1(3) Naturenheten David Bruun 010 224 54 62 Enligt sändlista Ändring av älgförvaltningsområden i Västra Götalands län Beslut Länsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Kronobergs län

Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Kronobergs län RAPPORT 13 Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län Arbetet är beställt av Länsstyrelsen i Kronobergs län Rapport -13. Älgförvaltning Kronobergs län Produk on: Svensk Naturförvaltning

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet NÅGRA MÅL I DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN (DET FINNS FLER ) Adaptiv Kostnadseffektiv Markägarsidans inflytande stärkas ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDEN

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Antagna den.och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Vintern 213/214 Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland u ört en modellberäkning av älgstammens storlek, sammansä ning och utveckling

Läs mer

Älgskötselområde ÄSO

Älgskötselområde ÄSO Älgskötselområde ÄSO Vad är ett älgskötselområde? - Egentligen inget nytt. Älgskötselområden har funnits även tidigare - En av två typer av områden som kan registreras hos Länsstyrelsen (och som är krav

Läs mer

Rapport: 2016:05. Älgförvaltningen i Dalarnas län mål och inriktning

Rapport: 2016:05. Älgförvaltningen i Dalarnas län mål och inriktning Rapport: 2016:05 Älgförvaltningen i Dalarnas län 2016-2018 mål och inriktning Omslagsbild: Älgtjur. Foto: MostPhotos/Fredrik Johansson Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Välkommen till informationsmöte med Vedby-Oderljunga Älgskötselområde. copyright Vedby Oderljunga Älgskötselområde

Välkommen till informationsmöte med Vedby-Oderljunga Älgskötselområde. copyright Vedby Oderljunga Älgskötselområde Välkommen till informationsmöte med Vedby-Oderljunga copyright Vedby Oderljunga Vedby Oderljunga ÄSO jaktåret 2014/2015 Fan, nu är det älgjakt igen! copyright Vedby Oderljunga Jaktåret 2014/15 Jakten 2014/2015

Läs mer

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017 Beslut 1(6) Enligt sändlista Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017 Länsstyrelsens beslut Med hänvisning till Viltförvaltningsdelegationens

Läs mer

Skrivelse ang. Gävle-Dala ÄFO s förvaltningsplan

Skrivelse ang. Gävle-Dala ÄFO s förvaltningsplan Skrivelse ang. Gävle-Dala ÄFO s förvaltningsplan Mål Jägarrepresentanterna i Gävle-Dala ÄFO har som mål att ha en älgstam av högkvalité och en långsiktig avkastning på 3 älgar per 1000 ha i avskjutning.

Läs mer

Handlingsplan Älg. Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent

Handlingsplan Älg. Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent Handlingsplan Älg Daniel Ligné Biträdande Riksjaktvårdskonsulent Älgpolicyn Behöver konkretiseras! Varför en handlingsplan för Älg? Minskande älgstammar 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000

Läs mer

Älgstammen i Västerbo en Nordöstra ÄFO Vintern 2014/2015

Älgstammen i Västerbo en Nordöstra ÄFO Vintern 2014/2015 Älgstammen i Västerbo en Nordöstra ÄFO Vintern 2014/2015 Svensk Naturförvaltning AB har gjort en beräkning av älgstammens storlek och sammansä ning i Västerbo ens läns Nordöstra älgförvaltningsområde.

Läs mer

Göingeåsens älgskötselområde Ä

Göingeåsens älgskötselområde Ä Göingeåsens älgskötselområde Ä-08-15-046 Jaktledaremöte 31/1 2013 Jaktledaremöt 31/1 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Redovisning av 2012:s jaktsäsong i korthet 3. Presentation av styrelsens plan 4.

Läs mer

Jägareförbundet ansvarar enligt allmänna uppdraget för att samråden genomförs

Jägareförbundet ansvarar enligt allmänna uppdraget för att samråden genomförs FOO: MAGNUS NYMAN Lokalt Samråd Jägareförbundet ansvarar enligt allmänna uppdraget för att samråden genomförs retsens ansvar att ombesörja kallelse, lokalbokning och att se till att samrådet genomförs

Läs mer

Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden

Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden Handledning för arbete och samverkan i älgskötselområden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2 3 Älgskötselområde (ÄSO) arbetssätt... 2 3.1 Aktiva åtgärder inom ÄSO... 3 3.1.1 Gemensamt

Läs mer

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet SKÖTSELPLAN FÖR HULT ÖSTRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Upprättad 2011 Reg.nr 02-06-001 Total Areal 10 438 ha varav odlat ca 600 ha Antal ingående jaktlag i älgskötselområde är 13 stycken,

Läs mer

Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning.

Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning. Med Älgfrode 3.2 som beräkningsverktyg för förslag på avskjutning. Den här manualen är till för att underlätta för dig som ska planera älgskötseln i ert område de kommande åren. Målet är att öka förståelsen

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Älgförvaltningsområde 1 (ÄFO1) Norrtälje Norra Stockholms län.

Älgförvaltningsområde 1 (ÄFO1) Norrtälje Norra Stockholms län. Sida1(6) Distribution Deltagare : Länsstyrelse: Camilla Frisch Styrelsemötesprotokoll 2016-01-26. Deltagare; Per Hjärp. Holmen Skog. Fredrik Landström. Hargs Bruk Denny Häverstam Mellanskog Anders Holm

Läs mer

Bestämmelser Älgjakt 2014

Bestämmelser Älgjakt 2014 Bestämmelser Älgjakt 2014 Resultat 2013 7 tjurar, 14 hondjur och 32 kalvar blev resultatet av 2013 års jakt. 106 % av planerad avskjutning Reducering i treårstilldelningen. På grund av att kvarvarande

Läs mer

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16 Älgstammen i Södermanland Målsättning 2013-2016 Rapport 2012:16 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för älgfrågor, Länsstyrelsen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen

Läs mer

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för älg

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för älg Svenska Jägareförbundets handlingsplan för älg Handlingsplanen antogs vid förbundsstyrelsemöte 2008-06-17 Mål 1 Inledning Den svenska älgstammen utgör en unik resurs och representerar ett mycket stort

Läs mer

Älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Övergripande riktlinjer för Älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Version 3, publicerad 2016-12-19 Rapport 2016:17 Övergripande riktlinjer för Älgförvaltning inom Gävleborgs

Läs mer

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN Denna manual ska hjälpa Er när ni fyller i mallen för upprättande av älgskötselplan. Det nya materialet ska användas från och med januari 2012. Manualen kommer punkt

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Version 2, publicerad 2014-12-15 Rapport 2014:3 Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs

Läs mer

Styrelseförslag - Ny modell, i tre steg!

Styrelseförslag - Ny modell, i tre steg! Styrelseförslag - Ny modell, i tre steg! 1. HUR MÅNGA älgar skall vi skjuta? 2. VILKA ÄLGAR skall vi skjuta, fördelning T/H/K? 3. AVSKJUTNINGSREGLER för att uppnå detta. Styrelseförslag Hur många älgar

Läs mer

Rovdjursläget. Presentation av älggruppen. Nya älgförvaltningen. ÄFO-läget. ÄSO inom kretsen. Spillningsinventeringen. Älgsamrådet

Rovdjursläget. Presentation av älggruppen. Nya älgförvaltningen. ÄFO-läget. ÄSO inom kretsen. Spillningsinventeringen. Älgsamrådet Rovdjursläget Presentation av älggruppen Nya älgförvaltningen ÄFO-läget ÄSO inom kretsen Spillningsinventeringen Älgsamrådet Avskjutningsregler inom Kretsen Älgrapportering Rovdjursläget 24 vargrevir i

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Kartan visar områdets avgränsning samt det slumpmässiga stickprov av kilometerrutor där inventering i ungskog har skett. Via detta stickprov görs en statistisk skattning

Läs mer

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv älgförvaltning Kunskap om systemet Älgens ekologi Forskningsexempel Foder behov, tillgång

Läs mer

AGENDA. Ny älgförvaltning from 2012. Historisk avskjutning Norrbotten. Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix. Planer/avskjutning Överkalix ÄSO

AGENDA. Ny älgförvaltning from 2012. Historisk avskjutning Norrbotten. Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix. Planer/avskjutning Överkalix ÄSO Överkalix 20150331 AGENDA Ny älgförvaltning from 2012 Historisk avskjutning Norrbotten Planer/Avskjutning ÄFO 6/Överkalix Planer/avskjutning Överkalix ÄSO Älgbetesinventering Skogsbrukets mål skogsskador

Läs mer

Älgstammen i Västerbo en Sydöstra ÄFO Vintern 2015/2016

Älgstammen i Västerbo en Sydöstra ÄFO Vintern 2015/2016 Älgstammen i Västerbo en Sydöstra ÄFO Vintern 215/216 Svensk Naturförvaltning AB har gjort en beräkning av älgstammens storlek och sammansä ning i Västerbo ens läns Sydöstra älgförvaltningsområde. Uppgi

Läs mer

Älgförvaltningen försvåras av inventeringsmetodernas låga precision!

Älgförvaltningen försvåras av inventeringsmetodernas låga precision! Älgförvaltningen försvåras av inventeringsmetodernas låga precision! Älgobsen, Spillningsinventeringen, Avskjutning och annan dödlighet samt ÄBIN ingår som mycket viktiga grundstenar i den nyligen implementerade

Läs mer

Älgstammen i Norrbo en ÄFO 5 Vintern 2014/2015

Älgstammen i Norrbo en ÄFO 5 Vintern 2014/2015 Älgstammen i Norrbo en ÄFO 5 Vintern 214/215 Svensk Naturförvaltning AB har gjort en beräkning av älgstammens storlek och sammansä ning i Norrbo ens älgförvaltningsområde 5. Uppgi erna kan fungera som

Läs mer

Älgbetesinventering och foderprognos 2015/2016

Älgbetesinventering och foderprognos 2015/2016 Älgbetesinventering och foderprognos 2015/2016 Västra Götalands län Kartan visar slumpvis utlagda kilometerrutor där inventering i ungskog har skett under 2015 och 2016. Ur detta stickprov har en statistisk

Läs mer

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 15 mars 2012.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet eller

Läs mer

Rapport 2014:3. Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Rapport 2014:3. Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Rapport 2014:3 Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Län: ÄFO: Områdets areal, (ha) 145300 Värmland Bergslagskanalen Inventeringen av detta område koordineras av Skogforsk med finansiering av skogsbruket. Skogsstyrelsen står

Läs mer

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO).

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). STADGAR FÖR DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). Stadgarna är antagna den 18/11 2012 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008

Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008 Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008 Arbetet är beställt av: Sveaskog AB/Naturupplevelser Rapport 7-2008 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se Bakgrund

Läs mer

Det nya älgförvaltningssystemet

Det nya älgförvaltningssystemet Sida 1/6 Ingemar Sjöberg Naturavdelningen 036-39 51 39 Land Till samtliga älgjaktsområden inom älgförvaltningsområde i Jönköpings län Det nya älgförvaltningssystemet Detta informationsbrev tar främst upp

Läs mer

Välkommen till möte om Älgskötselområde!

Välkommen till möte om Älgskötselområde! Välkommen till möte om Älgskötselområde! På programmet Rovdjursläget Nya älgförvaltningen ÄFO-läget ÄSO inom kretsen Spillningsinventeringen Avskjutningsregler inom Kretsen Älgrapportering Rovdjursläget

Läs mer

Manual fo r marka garnas ledamo ter i a lgfo rvaltningsgrupper (ÄFG)

Manual fo r marka garnas ledamo ter i a lgfo rvaltningsgrupper (ÄFG) Manual fo r marka garnas ledamo ter i a lgfo rvaltningsgrupper (ÄFG) Detta dokument är gemensamt för de organisationer som finns representerade inom. Tillsammans äger och representerar de ca 80 % av Sveriges

Läs mer

Spillningsinventering av älg i Västra Götalands län

Spillningsinventering av älg i Västra Götalands län Spillningsinventering av älg i Västra Götalands län Ett sammarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län, Svenska Jägareförbundet, förvaltningsgrupperna och berörda jägare. Uppdaterad 2013-07-17 Fördelar

Läs mer

Flyginventering av älg i Malung Vintern

Flyginventering av älg i Malung Vintern RESULTATBLAD 20 2010 Foto: Andreas Nyström Flyginventering av älg i Malung Vintern 2010-2011 På uppdrag av Jägareförbundet Dalarna genomförde Svensk Naturförvaltning AB en älginventering i Malungs församling

Läs mer

ANSÖKAN om registrering av område för älgjakt. Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona. C. Jaktområdet är beläget i. A.

ANSÖKAN om registrering av område för älgjakt. Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona. C. Jaktområdet är beläget i. A. ANSÖKAN om registrering av område för älgjakt Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona A. Ansökan avser Licensområde (nr) Älgskötselområde (nr) Nytt område B. Uppgifter om sökanden (företrädaren)

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Osby Norra Älgskötselområde. Osby Naturbruksgymnasium 2008-05-15

Protokoll. Styrelsemöte Osby Norra Älgskötselområde. Osby Naturbruksgymnasium 2008-05-15 Protokoll Styrelsemöte Osby Norra Älgskötselområde Osby Naturbruksgymnasium 2008-05-15 Närvarande: Ej närvarande Jan Axel Axelsson Per Anders Andersson Hans Åke Clarberg Nils Lauritzson Holger Persson

Läs mer

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Syftet med seminariet var att diskutera hur man kan skapa en högkvalitativ jaktbar älgstam som är i balans med betesresurserna samtidigt som den biologiska

Läs mer

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn 2015-09-30 Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur Håkan Sand Grimsö forskningsstation Sveriges lantbruksuniversitet Disposition Förvaltning av älg - generella förutsättningar Predationsmönster

Läs mer

Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen

Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen Tångeråsa Älgskötselområde 2012-04-01 Caroline Lundmark Vilthandläggare, Länsstyrelsen Örebro Foto: Eric Andersson Varför nytt älgförvaltningssystem?

Läs mer

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet KRONHJORTEN EN ART SOM ÖKAR! Skattad avskjutning kronhjort (st) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Läs mer

Älgbetesinventering 2016

Älgbetesinventering 2016 Älgbetesinventering 2016 ÄFO: Östersund-Sundsvall Län: Jämtland Kartan visar områdets avgränsning samt det stickprov av kilometerrutor där inventering i ungskog har skett. Via detta stickprov görs en statistisk

Läs mer