1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Vänersborg"

Transkript

1 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Vänersborg Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad JONAS Kristian Helgesson Smith, c/o Ann Jacobsson Klintens By Prässebo Offentlig försvarare: Advokat Tommy Nilsson Advokatfirma Tommy Nilsson AB Box Trollhättan Åklagare Kammaråklagare Eva Jonsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Box Uddevalla Målsägande 1. Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Särskild företrädare: Advokat Åsa Hadartz Advokatfirman Kjällgren AB Box Trollhättan 2. Sekretess C, se Partsbilaga sekretess Sekretess Särskild företrädare: Advokat Jan Herelius Advokat Jan Herelius AB Box Trollhättan Postadress Box Vänersborg Besöksadress Hamngatan 6 Telefon Telefax E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr: B DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Sexuellt utnyttjande av barn, 6 kap 4 1 st och 5 brottsbalken Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (3 tillfällen) Påföljd m.m. Ungdomsvård Lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Beslut Skadestånd 1. Jonas Helgesson Smith ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 juli 2014 till dess betalning sker. 2. Jonas Helgesson Smith ska utge skadestånd till Sekretess C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 juni 2014 till dess betalning sker. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan kan röja målsägandenas, dessas syskons, och vittnet D:s identititeter. Detsamma ska gälla för uppgifterna i partsbilaga till domen. 2. Sekretessen enligt 35 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter i SiS utredning ungdom, aktbilaga 23, som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Tommy Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Jan Herelius tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Åsa Hadartz tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt.

3 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr: B Kostnaden för försvaret och de särskilda företrädarna ska stanna på staten.

4 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Vänersborg Mål nr: B Tilltalad LINDA Therese Kristina Jonsson, c/o Andersson Klintens By Prässebo Offentlig försvarare: Advokat Malin Wassén Kjellberg Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Lagerbergsgatan Uddevalla Åklagare Kammaråklagare Eva Jonsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Box Uddevalla DOMSLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli (3 tillfällen) Beslut Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens identitet, samt därutöver identiteterna hos den personkrets som anges i sekretessförordnande i domslut avseende Jonas Helgesson Smith. Detsamma ska gälla uppgifterna i partsbilaga till domen. 2. Sekretessen enligt 21 kap 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå i målet för uppgifterna i psykologutredning och psykologutlåtande, aktbilagorna 63-64, som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. Ersättning 1. Malin Wassén Kjellberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 5 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B YRKANDEN M.M. Åtal mot Jonas Helgesson Smith Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. Sekretess A:s yrkanden, se bilaga 2. Sekretess C:s yrkanden, se bilaga 3. Åtal mot Linda Jonsson Åklagarens yrkanden, se bilaga 4. DOMSKÄL Åtal mot Jonas Helgesson Smith m.m. Skuldfrågorna Åtalet för våldtäkt mot barn, åtalspunkt 1 i bilaga 1 Jonas Helgesson Smith har erkänt de faktiska omständigheterna, men har gjort gällande att gärningen ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som anges i bilaga 1. Jonas Helgesson Smith har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har videoförhör med målsäganden sekretess A spelats upp och vittnesförhör hållits med vittnet sekretess D.

6 6 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Tingsrättens bedömning Genom vad som framkommit av uppgifter från såväl målsäganden A som Jonas Helgesson Smith är utrett att det förekommit ett samlag dem emellan på sätt åklagaren påstått. Jonas Helgesson Smith har dock gjort gällande att målsäganden frivilligt gått med på att ha samlag med honom, och att hon medverkat i akten på sådant sätt att han fått uppfattningen att så var fallet. Målsäganden har å andra sidan angett att hon förmåddes av Jonas Helgesson Smith att genomföra samlag, något hon inte ville, men att hon på grund av rädsla för Jonas Helgesson Smith kom att göra som han sa. Frågan om målsäganden samtyckt till samlaget har inte någon självständig betydelse för frågan om ansvar som sådan. Den som är under 15 kan inte med ansvarsbefriande verkan samtycka till samlag (dock att samtycke kan vara en omständighet att beakta vid tillämpning av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap 14 första stycket brottsbalken). Samtycke har dock betydelse, som en av flera omständigheter, vid bedömningen av om gärningen ska rubriceras som våldtäkt mot barn, enligt 6 kap 4 första stycket brottsbalken, eller istället sexuellt utnyttjande av barn, enligt 6 kap 5 brottsbalken. Jonas Helgesson Smiths påstående om att samtycke förelegat, eller att han åtminstone uppfattat att så var fallet, är enligt tingsrättens bedömning en sådan omständighet som åklagaren har att motbevisa. Därvidlag ska vad den tilltalade påstått om hur han uppfattat situationen gälla, såvida det inte är så osannolikt att det utan vidare kan lämnas utan avseende eller att utredningen annars bortom rimligt tvivel visar att den tilltalades påstående inte stämmer.

7 7 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Av förhören med Jonas Helgesson Smith och målsäganden har väsentligen följande framkommit. Målsäganden har angett att hon först svarade nej på fråga från Jonas Helgesson Smith om de skulle mysa, vilket hon uppfattat som en fråga om att ha sex, men att hon sedan på grund av rädsla för Jonas Helgesson Smith inte vågade protestera utan gjorde som han sa. Målsäganden har angett att Jonas Helgesson Smith smekte henne, utan att hon ville det, och att Jonas Helgesson Smith förde hennes hand till sitt könsorgan. Målsäganden har angett att Jonas Helgesson Smith tog av henne de kläder som hon hade på sig. Vidare har målsäganden angett att Jonas Helgesson Smith drog henne över sig, så att samlaget kom att genomföras med henne sittande över Jonas Helgesson Smith som låg på rygg. Jonas Helgesson Smith har angett att han frågade om de skulle mysa, med vilket också han avsåg sex, och att han först inte fick något svar. Han frågade igen och målsäganden svarade ja eller nickade. Jonas Helgesson Smith har också angett att det var målsäganden som ville bli smekt av honom, och att målsäganden frivilligt smekte honom. Jonas Helgesson Smith har angett att målsäganden på fråga om preventivmedel sagt att hon åt p-piller. Vidare har Jonas Helgesson Smith angett att målsäganden frågat om vilken samlagsställning som skulle användas, och att hon frivilligt satt sig över honom och tagit tag i hans penis och fört in den i sin slida. Målsägandens utsaga i aktuellt mål har präglats av att hon till synes haft mycket svårt att berätta om händelsen. Att så varit fallet framstår inte i sig som konstigt, i beaktande av målsägandens person och den situation hon befunnit sig i. Oavsett detta kan inte bortses från att målsägandens utsaga framstått som närmast framtvingad och tämligen torftig. Målsägandens berättelse om delar av händelseförloppet, som skulle tala mot att Jonas Helgesson Smith kunnat uppfatta att samtycke förelåg, kan därmed inte ges något avgörande bevisvärde. De smsmeddelanden som målsäganden skickat till andra efter händelsen, där hon angett att

8 8 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B hon blivit tvingad till sex men inte vågat säga ifrån, ger inte i sig stöd för att målsäganden vid händelsen skulle ha agerat på sådant sätt att Jonas Helgesson Smith förstått att samtycke inte förelåg. Inte heller annars finns bevisning till stöd för sistnämnt förhållande. Mot bakgrund av ovan sagda har tingsrätten att i princip utgå från vad Jonas Helgesson Smith berättat om hur han uppfattade relevant händelseförlopp. Därvid kan dock konstateras, utöver vad som redovisats ovan, att det är utrett att Jonas Helgesson Smith kom in på målsägandens rum mitt i natten, kring tvåtiden, då målsäganden låg och sov. Som angetts ovan har Jonas Helgesson Smith angett att han fått upprepa frågan om mys, innan han uppfattade att han fick en jakande reaktion. Jonas Helgesson Smith har vidare sagt att han kan ha missuppfattat målsägandens signaler, om att hon ville detsamma som han. Detta ger vid handen att Jonas Helgesson Smith åtminstone inledningsvis förmått målsäganden att delta utan att hon gett klart uttryck för att hon skulle vilja det. Det bör också överhuvudtaget ha stått klart för Jonas Helgesson Smith att det knappast kan ha varit självklart för målsäganden att vilja ha en sexuell relation med honom. Trots vad som angetts ovan om hur händelsen inleddes, finner tingsrätten att det inte visats annat än att Jonas Helgesson Smith uppfattat att målsäganden samtyckt i det efterföljande förloppet. Tingsrätten har därmed vid bedömningen utgå från att det således förelegat ett visst mått av frivillighet. Det får vidare konstateras att målsäganden var 14 år vid tillfället, och att Jonas Helgesson Smith var 15 år. Det har inte framkommit att det skulle föreligga någon avgörande skillnad dem emellan i grad av mognad och i förmåga att inse innebörden av sitt respektive handlande. Sammantaget finner tingsrätten utrymme att bedöma gärningen som sexuellt utnyttjande av barn. Sammanfattningsvis finner således tingsrätten att gärningen är styrkt, att åtalet ska bifallas och att gärningen ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.

9 9 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Åtalet för sexuellt ofredande, åtalspunkt 3 i bilaga 1 Jonas Helgesson Smith har erkänt gärningarna. Jonas Helgesson Smith har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har videoförhör med målsäganden sekretess C spelats upp samt har vittnesförhör hållits med sekretess D och Maria Sjöberg. Tingsrättens bedömning Jonas Helgesson Smith har på ett trovärdigt sätt berättat om hur han vid tre olika tillfällen berört målsägandens könsorgan på det sätt åklagaren påstått. Målsäganden har haft känslomässigt mycket svårt att berätta om vad som hänt, men har angett att Jonas Helgesson Smith har velat att hon bl.a. skulle ta av sig byxorna. Målsäganden har dock inte egentligen bekräftat att Jonas Helgesson Smith skulle ha berört hennes könsorgan. Vittnena har angett att målsäganden berättat motsvarande för dem. Även om varken målsäganden eller vittnen fullt ut bekräftat vad åklagaren påstått finner tingsrätten att deras uppgifter, tillsammans med vad Jonas Helgesson Smith själv berättat, utgör tillräckligt underlag för att finna åtalet styrkt, varför det ska bifallas. Gärningarna ska bedömas som åklagaren gjort. Påföljdsfrågan Jonas Helgesson Smith, som var 15 år vid gärningstillfällena, förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret.

10 10 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Det har framkommit att Jonas Helgesson Smith i samband med att förundersökning inleddes, avseende bl.a. nu aktuella gärningar, omedelbart omhändertogs enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Tingsrätten har tagit del av yttrande från socialtjänsten i Lilla Edets kommun, samt en vårdplan avseende fortsatt vård enligt LVU. Den aktuella brottsligheten är av betydande såväl art- som straffvärde. Tingsrätten finner dock i beaktande av vårdplanens ingripande karaktär och Jonas Helgesson Smiths ungdom förutsättningar att bestämma påföljden till ungdomsvård enligt den upprättade vårdplanen, se bilaga 5. Skadeståndsfrågorna Sekretess A:s yrkande Jonas Helgesson Smith har bestritt yrkandet, och har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Tingsrättens bedömning Sekretess A:s yrkande har grundats i den brottsliga gärningen. Mot bakgrund av den ovan redovisade bedömning som tingsrätten gjort i skuldfrågan, och då tingsrätten inte fullt ut godtagit Jonas Helgesson Smith påstående att målsäganden deltagit i händelseförloppet frivilligt, får Jonas Helgesson Smith anses genom den brottsliga gärningen ha kränkt målsäganden på sådant sätt att han är skyldig utge ersättning för detta, med ett skäligt belopp om kr jämte ränta beräknad från tidpunkten för gärningen. Vad beträffar yrkande om ersättning för sveda och värk finner inte tingsrätten att tillräcklig utredning presenterats till stöd för bedömningen att gärningen lett till sådan skada, varför yrkandet därvidlag inte kan bifallas.

11 11 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Sekretess C:s yrkande Jonas Helgesson Smith har bestritt yrkandet, och har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Tingsrättens bedömning Jonas Helgesson Smith har genom de brottsliga gärningarna mot målsäganden kränkt henne på sådant sätt att han har att utge ersättning, med ett skäligt belopp om kr jämte ränta. Övriga frågor Jonas Helgesson Smith ska betala lagstadgad ersättning till brottsofferfonden. Tommy Nilsson har begärt ersättning bl.a. för 46 timmars arbete avseende förberedelse inför huvudförhandling. Som framgår av 21 kap. 10 rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning. Vidare anges i nämnt lagrum att ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Tingsrätten ser inte i och för sig anledning ifrågasätta uppgiften om nedlagd tid i angivet avseende. Den högst översiktliga redovisning som lämnats om därvidlag utförda arbetsmoment utgör dock inte tillräckligt underlag för tingsrättens bedömning att tidsåtgången är rimlig. Tingsrätten finner i aktuellt avseende en rimlig tidsåtgång, utifrån den redovisning som lämnats, om 16 timmar. Därmed ska avdrag göras från Tommy Nilssons ersättning med belopp motsvarande arvode för 30 timmars arbete. I övrigt finner tingsrätten den av Tommy Nilsson begärda ersättningen skälig. Tingsrätten finner att de ersättningar som begärts av de särskilda företrädarna är skäliga.

12 12 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Kostnaderna ska med hänsyn till Jonas Helgesson Smiths förhållanden stanna på staten. Åtal mot Linda Jonsson m.m. Ansvarsfrågan Linda Jonsson har förnekat gärningarna. Linda Johansson har hörts över åtalet. På åklagarens begäran har målsägandeförhör hållits med sekretess F. Tingsrättens bedömning Målsäganden har berättat om olika händelser mellan honom och Linda Jonsson. Det ska ha varit ett tillfälle när han och Linda Jonsson duschat tillsammans. Han har då angett att han tror att de hamnade på golvet i duschrummet och att det förekom någon typ av samlag. Han har dock inte kunnat precisera vad någon typ av samlag inneburit i det aktuella fallet. Han har angett att han nästan inte minns händelsen alls och att han inte ens kommer ihåg att det var så att de hade sex vid tillfället. Ett annat tillfälle ska ha varit när han skulle sova i Lindas säng. Han har angett att han får upp en bild av att han låg på Linda Johansson, med sin penis i hennes slida. Han har inte kunnat minnas när detta skulle ha hänt, inte heller i förhållande till andra händelser som i och för sig kunnat tidsbestämmas. Linda Jonsson har berättat att hon hjälpt målsäganden duscha, och att de någon gång duschat samtidigt, men att inget sådant som målsäganden berättat då förekommit. Vid ett annat tillfälle lekte hon och målsäganden doktor. Målsäganden rörde då vid hennes bröst och rörde vid hennes underliv, utanpå trosorna.

13 13 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM B Målsäganden lade sig sedan på henne, och sade att han ville leka mamma, pappa, barn men hon tyckte det var obehagligt och stoppade leken. Vad hon nu kan minnas hade målsäganden inte sin penis i hennes slida. Hon var år vid tillfället. Det är åklagaren som har att styrka påstådda brottsliga gärningar. Den utredning som finns är målsägandens och Linda Jonssons uppgifter. Linda Jonsson har förnekat gärningarna. Målsägandens utsaga har, i de delar den ger stöd för gärningspåståendena, präglats av stor osäkerhet avseende såväl vad som hänt som när det hänt. Målsägandens uppgifter är inte sådana att de kan ligga till grund för fällande dom. Därmed är åtalet inte styrkt och det ska ogillas. Övriga frågor Tingsrätten finner den ersättning försvararen begärt skälig. Kostnaden ska med hänsyn till utgången stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 6 (Dv 400) Överklagande skall vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha kommit in till tingsrätten senast den 9 januari Kristian Andersson Avräkningsunderlag, se bilagor

14 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG Vänersborg Mål nr: B Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Helgesson Smith Datum för dom/beslut Förnamn JONAS Kristian Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift Postadress Box Vänersborg Besöksadress Hamngatan 6 Telefon Telefax E-post: vanersborgs.tingsratt@dom.se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

15 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG Vänersborg Mål nr: B Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Jonsson Datum för dom/beslut Förnamn LINDA Therese Kristina Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift

16 Bilaga 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 82

17

18

19 Bilaga 2 Eklund Karlsson Emma - TVB Från: Registrator Vänersborgs tingsrätt - TVB Skickat: den 11 december :43 Till: Brevlåda Kansli - TVB Ämne: VB: Mål nr B Kategorier: Orange kategori VÄNERSBORGS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 72

20 Bilaga 3 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 83

21 Bilaga 4 Ansökan om stämning Sida 1(2) Åklagarområde Väst Handling 130 Åklagarkammaren i Uddevalla Ärende AM Kammaråklagare Eva Johnsson Handläggare 407A-16 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Vänersborgs tingsrätt Box VÄNERSBORG VÄNERSBORGS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 19 TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Jonsson, Linda Therese Kristina Linda Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Andersson, Klintens By PRÄSSEBO Offentlig försvarare/ombud Wassén Kjellberg, Malin, Advokat Malin Wassén Kjellberg AB, Lagerbergsgatan 33, UDDEVALLA Frihetsberövande m.m. Anhållande , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. VÅLDTÄKT MOT BARN (1400-K ) Målsägande F; företräds av vårdnadshavare och målsägandebiträde: Tommy Nilsson, Gärning Linda Jonsson har, i bostaden i Prässebo, Lilla Edet, vid i vart fall tre tillfällen under tiden 1 februari 2008 till den 31 december 2009 haft samlag med F, född 1998, som var under 15 år när det hände. Linda Jonsson begick gärningen med uppsåt. Lagrum 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 Bevisning Muntlig bevisning Förhör med målsäganden F angående bl. a hans relation till Linda Jonsson samt om händelserna Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 674 Kungsgatan registrator.ak-uddevalla@aklagare.se UDDEVALLA Telefax

22 Ansökan om stämning Sida 2(2) Åklagarområde Väst Handling 130 Åklagarkammaren i Uddevalla Ärende AM Kammaråklagare Eva Johnsson Handläggare 407A-16 Förhör med tilltalade Linda Jonsson, medger de faktiska omständigheterna. Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen ca 2 timmar för förhör i den här delen Följande personalia bör inhämtas: frivårdens yttrande

23 Bilaga 5 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 79

24

25

26

27

28

29 Bilaga 6 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

30 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2:1 DOM Mål nr B 7993-12 2012-11-01 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 15280-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad CARL Erik Tullgren, 19860426-4013 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Staffan Bergqvist Advokatgruppen

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM meddelad i Gävle Mål nr: B 2137-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl FREDRIK Jäderberg, 19870812-7637 Krutåkersvägen 12 A Bv 816 95 Åmotsbruk Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Axel Luo Öhman, 19790917-0693 c/o Andreas Berg Gullmarsvägen 11 Lgh 1005 121 40 Johanneshov Åklagare Kammaråklagare Petra Götell Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rättelse/komplettering Dom,

Rättelse/komplettering Dom, LINKÖPINGS TINGSRÄTT Mål nr: B 2867-15 Rättelse/komplettering Dom, 2016-04-25 Domskäl - Rättelse, 2016-04-27 Beslut av: rådmannen Katrin Persson Till följd av förbiseende har avgiften enligt lagen om brottsofferfond

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 9748-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad NIKOLAI Aleksander Zech, 19941206-6558 Annelundsgatan 7A 244 30 Kävlinge Offentlig försvarare: Advokat Susanne Bergmyr Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli YSTADS TINGSRÄTT DOM 2015-12-11 meddelad i Ystad Mål nr: B 886-15 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bengt EMIL Peter Persson, 19960108-2952 Nötesjö Bygata 6 233 91 Svedala Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

meddelad i Halmstad

meddelad i Halmstad DOM Mål nr B 2322-12 meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ove Svensson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. 2. Målsägande Katarina Bogdanovic Maratonvägen

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 106 B. DOM (DELDOM) meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 106 B. DOM (DELDOM) meddelad i Malmö 1 Avdelning 1 DOM (DELDOM) 2019-05-10 meddelad i Malmö Mål nr: B 7108-18 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nawras Alkafri, 20000803-3599 Thomsons Väg 42 213 72 Malmö Medborgare i Statslös Offentlig

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:12. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:12. DOM meddelad i Falun 1 Enhet 1 DOM 2016-09-14 meddelad i Falun Mål nr: B 1455-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad AHAMD Mohammes Hussein Elem, 19870361-3235 c/o Rum Nr.208 Mässbacken 2 772 40 Grängesberg Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 DOM 2016-06-28 meddelad i Gävle Mål nr: B 321-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mohammed Al-jenaby, 19960602-5774 Tordönsgatan 2 B Lgh 1102 802 77 Gävle Offentlig försvarare: Advokat Conny Engstrand

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Offentlig försvarare: Advokat Bo Johansson Advokatfirman Bo Johansson i Katrineholm AB Box Kartineholm

Offentlig försvarare: Advokat Bo Johansson Advokatfirman Bo Johansson i Katrineholm AB Box Kartineholm DOM Mål nr B 2225-12 2012-11-20 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Företrädd av åklagaren 2. Sekretess

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Luleå tingsrätt Handl 6. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Luleå tingsrätt Handl 6. DOM meddelad i Luleå 1 Luleå tingsrätt Handl 6 DOM 2019-02-13 meddelad i Luleå Mål nr: B 121-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EMELIE Sofia Olivia Bylund, 19890222-5187 Västra Varvsgatan 20 A Lgh 1214 972 36 Luleå

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall

1 HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R2. DOM meddelad i Hudiksvall 1 DOM meddelad i Hudiksvall Mål nr: B 2354-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROLF Erik Schön, 19620508-4699 c/o Lennart Persson Brobergsvägen 30 826 50 Söderhamn Offentlig försvarare: Advokat Tomas

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Gävle

meddelad i Gävle DOM Mål nr B 788-13 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SKARABORGS Mål nr B 479-12 Rättelse/komplettering Dom, 2012-11-09 Domslut för Stig Andersson, 500712-6674 - Rättelse, 2012-11-23 Beslutat av: lagmannen Anna-Karin Lundberg Skadeståndet till Sekretess A

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:8. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:8. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 3756-18 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per TOMMY Emanuelsson, 19620421-7134 Malmgatan 28 A Lgh 1102 774 33 Avesta Åklagare Kammaråklagare Johan Knies Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM meddelad i Alingsås

DOM meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRATT DOM 2012-02-01 meddelad i Alingsås Mål nr B 334-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Johansson Åklagarkammaren i Borås Målsägande A, se bilaga l (sekretess)

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 3617-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MATS Eric Olausson, 19541124-3917 Lindvägen 5 A 241 64 Harlösa Offentlig försvarare: Advokat Karin Schånberg Lunds advokatbyrå

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 30 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare PARTER SÖKANDE Scanbox Entertainment Distribution Rights APS Magstraede

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 35 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare PARTER SÖKANDE Scanbox Entertainment Distribution Rights APS Magstraede

Läs mer