FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG Avdelning 2 Göteborg Enhet 2:2 KLAGANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG Avdelning 2 Göteborg Enhet 2:2 KLAGANDE"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG Avdelning 2 Göteborg Enhet 2:2 KLAGANDE Thermotrans i Göteborg AB, Importgatan 2B Hisings Backa Ombud: Advokaten Bo Olsson Advokatfirman Bo Olsson Blodboksgatan Västra Frölunda MOTPART Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Arbetsmiljöverkets beslut den 1 juli 2011, dnr ISG 2010/20432 SAKEN Återkallelse av tillstånd att vid rivning hantera material som innehåller asbest med en halt av mer än en viktprocent enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), förkortad AML DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. BAKGRUND Arbetsmiljöverket återkallade Thermotrans i Göteborg AB:s, nedan Thermotrans, tillstånd att vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning hantera material som innehåller asbest med en halt av mer än en viktprocent pga. säkerhetsskäl. Beslutet motiverades med att Thermotrans har tillhandahållit Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB, nedan Brand & Säkerhetstjänst, Thermotrans tillstånd, utan att Thermotrans på något sätt har varit inblandat i den aktuella rivningen. YRKANDEN M.M.

2 Thermotrans yrkar att förvaltningsrätten upphäver återkallelsebeslutet och att domen inte ska gälla förrän den vunnit laga kraft. Bolaget anför i huvudsak följande. Thermotrans har utfört rivningsarbeten i enlighet med de regler som gäller för sådana arbeten såväl före som efter det att Arbetsmiljöverket den 5 juli 2011 per telefon informerade om att Thermotrans fått tillståndet indraget. Thermotrans har inte beretts tillfälle att framföra synpunkter före beslutet togs. Arbetsmiljöverket åberopar som grund för sitt beslut ett antal telefonsamtal och e- post från ett antal namngivna personer samt uppgifter som påstås ha lämnats av dessa. Varken samtalens existens, eller innehållet i dessa, kan vitsordas. Samtalet med Ulf Eriksson vitsordas, men inte de uppgifter som Arbetsmiljöverket påstår att han lämnat samt den slutsats om efterhandskonstruktion som Arbetsmiljöverket drar av dessa samtal. Arbetsmiljöverket har aldrig riktat kritik mot Thermotrans på det sätt varpå Thermotrans har utfört rivningsarbeten. Det verkar som om Arbetsmiljöverkets viktigaste argument bygger på tolkningen av arbetsledarbegreppet. Thermotrans har även i detta avseende följt de regler och anvisningar som gäller för sådana arbeten. Arbetsmiljöverket anser att överklagandet ska avslås. DOMSKÄL - Tillämpliga bestämmelser m.m. Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet (2 kap. 6 AML). Enligt 12 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) får material som innehåller asbest med en halt av mer än en viktprocent hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, tekniska anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. Enligt 13 i nämnda föreskrifter kan Arbetsmiljöverket ompröva ett beslut om tillstånd enligt 12 om det behövs av säkerhetsskäl. - Utredning Arbetsmiljöverket har varit i kontakt med nedanstående personer som har lämnat följande uppgifter. Kenneth Larsson, VD vid Kenneth Larsson Projektteknik AB. Bolaget är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) för ombyggnadsarbeten på en förskola, där aktuell asbestrivning har genomförts. Det är Brand & Säkerhetstjänst som har utfört saneringen. Bolaget har efterfrågat rivningstillstånd och rivningsanmälan, men har inte fått in något av dokumenten. Aleksander Köster, försäljningschef vid Ventilationskontroll Aeolus AB (byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U). Han var förvånad över att Brand & Säkerhetstjänst inte hade tillstånd att sanera asbest. Claes Andersson, byggarbetsledare vid Hansson & Söner Entreprenad AB, bolaget som har beställt aktuell asbestsanering. Han trodde att Brand & Säkerhetstjänst var det bolag som utförde saneringen. Det var först när han, efter ett antal efterfrågningar, fick se rivningsanmälan som han uppmärksammade att det var ett annat företag än det företag som sanerade som hade tillstånd. Ulf Eriksson, Thermotrans. Thermotrans samarbetade med Ceji Sanering Brand & Byggfog (bifirma till Brand &

3 Säkerhetstjänst) och bolaget hyrde sanerare därifrån för aktuellt rivningsprojekt. Mikael Lilja, VD vid Brand & Säkerhetstjänst. Det är han som har haft kontakt med beställaren, Hansson & Söner Entreprenad AB. Han har varit av den uppfattningen att bolaget kunde utföra asbestrivningar under ett annat företags tillstånd. - Förvaltningsrättens bedömning Frågan är om Arbetsmiljöverket har haft fog för beslutet att återkalla Thermotrans tillstånd att vid rivning hantera material som innehåller asbest med en halt av mer än en viktprocent pga. säkerhetsskäl. Arbetsmiljöverket har återkallat Thermotrans tillstånd pga. säkerhetsskäl, eftersom Thermotrans anses ha låtit Brand & Säkerhetstjänst använda Thermotrans tillstånd för att utföra asbestrivning. Thermotrans har anfört att aktuella regler alltid har följts och att Arbetsmiljöverket endast grundar beslutet på telefonsamtal och e-post från vissa personer. Innehållet i dessa samtal kan inte vitsordas. Av utredningen framgår att samtliga parter som har varit inblandade i byggnadsprojektet och som Arbetsmiljöverket har varit i kontakt med, däribland det bolag som beställde rivningsarbetet, har varit av den uppfattning att det är Brand & Säkerhetstjänst som har ansvarat för asbestrivningen. Thermotrans har inte lämnat någon rimlig förklaring till varför bolagen har varit av den uppfattningen. När Arbetsmiljöverket har varit i kontakt med Thermotrans under utredningen har bolaget framfört att bolaget endast har hyrt in personal från Brand & Säkerhetstjänst, men att bolaget har ansvarat för arbetsledningen. Några handlingar som ger stöd för denna uppgift har dock inte lämnats in. Inte heller några andra omständigheter som talar för att så skulle vara fallet har framförts. Sådan bevisning torde vara tämligen enkel att presentera från bolagets sida t.ex. i form av uthyrningsavtal. Inom förvaltningsrätten gäller som allmän princip att det ställs höga krav för att ett beviljat tillstånd ska återkallas. Med hänsyn till vad som har framkommit under utredningen anses Arbetsmiljöverket ha gjort sannolikt att det är Brand & Säkerhetstjänst som har utfört aktuellt rivningsarbete med Thermotrans tillstånd. Eftersom Thermotrans har låtit Brand & Säkerhetstjänst använda bolagets tillstånd vid rivningsarbetet och med tanke på att asbest är ett ämne som innebär stora hälsorisker har Arbetsmiljöverket haft fog för beslutet att återkalla tillståndet. Vad Thermotrans har yrkat i övrigt föranleder ingen vidare åtgärd. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1B) Bengt Hasselberg Rådman I avgörandet har deltagit även nämndemännen Annika Hedberg, Jan Norberg och Slavica Rakovic. Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Karolin Ekström

4 ARBETSMILJÖ BESLUT Vår beteckning VERKET ISG 2010/20432 Distriktet i Göteborg Anders Foss Hamark Thermotrans i Göteborg AB Importgatan 2 B HISINGS BACKA Delgivning Återkallelse av tillstånd Ert org.nr BESLUT Arbetsmiljöverket återkallar ert tillstånd att vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning hantera material som innehåller asbest med en halt av mer än 1 viktprocent. Se 13 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest. Arbetsmiljöverket beslutar vidare att detta beslut ska gälla omedelbart. Beslutet att återkallelsen ska gälla omedelbart innebär att den gäller även om beslutet överklagas. Se 9 kap. 5 arbetsmiljölagen. SKÄL FÖR BESLUTET Arbetsmiljöverket, distriktet i Göteborg, har i beslut den 3 september 2010 gett er tillstånd att hantera asbest och asbesthaltigt material vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning (asbesttillstånd). Tillståndet gäller i hela Sverige till och med den 30 september Den 21 mars 2011 ringde Arbetsmiljöverket till Kenneth Larsson vid Kenneth Larsson Projektteknik AB (härefter Projektteknik) för att närmare undersöka omständigheterna kring vissa ombyggnadsarbeten på en förskola i Stora Höga. Kenneth Larsson uppgav bl.a. följande. Projektteknik är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), Ventilationskontroll Aeolus AB (härefter Aeolus) är byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) och Stenungsunds kommun är den som låter utföra byggnads- och anläggningsarbetet (byggherre). Asbesthaltiga skivor (eternit) fanns i tak och väggar i källaren och på vinden. Man har sanerat taket

5 i apparatrummet och delar av tak i fläktrummet. Saneringen har utförts av Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB (härefter Brand & Säkerhetstjänst) den 1 mars Projektteknik har frågat efter rivningstillstånd och rivningsanmälan, men har inte fått in något av dokumenten. Efter samtalet med Projektteknik ringde Arbetsmiljöverket till handläggande BAS-U, Aleksandar Köster vid Aeolus. Denne blev lika överraskad som Kenneth Larsson över att Brand & Säkerhetstjänst inte hade tillstånd att sanera asbest. Senare samma dag fick Arbetsmiljöverket del av ett mejl inklusive bilagor som ursprungligen hade skickats från Brand & Säkerhetstjänst (bifirma: Ceji Sanering Brand & Byggfog) till byggentreprenören på den aktuella arbetsplatsen, Hansson & Söner Entreprenad AB (härefter Hansson & Söner). Hansson & Söner vidarebefordrade mejlet till bl.a. Aeolus, som i sin tur skickade mejlet vidare till oss. I mejlet fanns - en kopia på en rivningsanmälan där ni anges som utförare av rivningen, - en kopia på en skrivelse daterad den 14 mars Skrivelsen är undertecknad av Mikael Lilja vid Brand & Säkerhetstjänst. Skrivelsen är gjord på ert brevpapper och - en kopia på ert tillståndsbeslut från den 3 september 2010, inklusive de hanterings- och skyddsinstruktioner ni kom in med innan vi fattade beslutet om tillstånd. Efter att vi sökt Claes Andersson vid Hansson & Söner per telefon den 21 mars 2011, ringde han till oss senare samma dag. Claes Andersson uppgav bl.a. följande. Hansson & Söner har använt sig av Brand & Säkerhetstjänst i många år och har bra erfarenheter. Vad gäller den aktuella saneringen så har han enbart haft kontakt med Mikael Lilja och kände också igen sanerarna som anställda av honom. Han har dock inget minne av att ha sett Mikael Lilja på arbetsplatsen. Han har hela tiden trott att det var Mikael Lilja som utförde saneringen. Först när han (efter att ett antal gånger ha frågat efter relevanta dokument) fick se rivningsanmälan, uppmärksammade han att det var ett annat företag än det som sanerade som hade tillstånd. Mikael Lilja har sagt till honom att det var ok att göra på detta sätt. Den 21 mars 2011 ringde Arbetsmiljöverket till er Ulf Eriksson med anledning av den anmälan om asbestrivning som Aeolus hade mejlat till Arbetsmiljöverket samma dag. Vid detta samtal kom i allt väsentligt fram följande. På Arbetsmiljöverkets fråga vem som hade utfört saneringen på förskolan svarade Ulf Eriksson att ni samarbetar med Ceji och att ni har hyrt in sanerare därifrån. På fråga från Arbetsmiljöverket uppgav Ulf Eriksson att också arbetsledning hyrdes in från Ceji. Efter att Arbetsmiljöverket hade förklarat att myndigheten anser att det är det företag som har tillstånd som också ska utöva arbetsledning, tog Ulf Eriksson tillbaka sin tidigare uppgift och sa att ni hade lett arbetet. Efter att vi sökt Mikael Lilja vid Brand & Säkerhetstjänst per telefon den 21 mars 2011, ringde han till oss den 22 mars Mikael Lilja uppgav i huvudsak följande. Han har frågat Sverker Ekström om Brand & Säkerhetstjänst kunde utföra asbestrivningar under ett annat företags tillstånd. Han fick beskedet om att detta kunde godtas, bara du använder hans papper. Det är han som har haft kontakt med beställaren, Hansson & Söner. Han har skickat in en anmälan i Thermotransports namn. Han har utfört fem sex saneringar på detta vis efter att Arbetsmiljöverket återkallade Brand & Säkerhetstjänsts tillstånd. Vid samtliga dessa saneringar har han skickat in anmälningar i Thermotransports namn. Han ska undersöka var dessa arbeten har utförts. Han ska komma in med en kopia på ett mejl han har fått från Sverker Ekström. Han har agerat i god tro utefter det besked han har fått från Sverker Ekström.

6 Den 22 mars 2011 ringde Arbetsmiljöverket till Sverker Ekström för att ta reda på vad denne sagt till Mikael Lilja. Sverker Ekström uppgav följande. Han har upplyst Mikael Lilja om att hans personal kan göra jobb på annans tillstånd som inhyrda. Man har inte diskuterat arbetsledning specifikt. Han har tryckt på att det är inhyrarens papper d.v.s. hanterings- och skyddsinstruktioner m.m. som gäller för arbetet. Han har förklarat att dokumenten, inklusive utbildnings- och tjänstbarhetsintyg, ska finnas på plats. Mikael Lilja hade frågat honom om Brand & Säkerhetstjänst kunde fakturera kunden, vilket han hade svarat nej på. D en 23 mars 2011 kom Hansson & Söner in med sina iakttagelser beträffande asbestsanering på Driftvärnsgården. Enligt Hansson & Söner har dels en takskiva i källaren demonterats, dels har delar av tak och väggar på vinden demonterats. Vid samtalet med Ulf Eriksson den 21 mars 2011 uppgav denne att anmälan hade skickats in av er och att den hade skickats in i tid. Ulf Eriksson kom därför den 23 mars 2011 in med kopia av sändlista från er fax. Raden för fax nr 68, daterat den 24 februari 2011 kl , var understruken. Arbetsmiljöverket kunde konstatera att den enda rivningsanmälan som kom in från er den 24 februari 2011 gällde en sanering på Fritjof Nansens väg i Uddevalla. Genom en skrivelse den 13 maj 2011 har ni fått tillfälle att yttra er i ärendet enligt 17 förvaltningslagen. Ni har inte yttrat er. Arbetsmiljöverket gör följande bedömning. Enligt 13 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest kan Arbetsmiljöverket ompröva ett beslut om tillstånd enligt bl.a. 12 första stycket om det behövs av säkerhetsskäl eller om tillståndsinnehavaren bryter mot bestämmelser i 17. Enligt 17 AFS 2006:1 ska anmälan om rivning inkommit till Arbetsmiljöverket senast två arbetsdagar innan rivningen skall påbörjas. Enligt 2 kap. 6 arbetsmiljölagen får ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet. Vid tillämpning av denna bestämmelse bör givetvis hänsyn kunna tas även till frågor om skyddsförhållandena vid arbetsprocesser i vilka det används farliga ämnen (jfr prop. 1976/77:149 s. 238). Av såväl 7 kap. 1 arbetsmiljölagen som 2 1 förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket följer att verket har särskilt till uppgift att ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen. Det sagda innebär att Arbetsmiljöverket måste förvissa sig om att sökandens asbesthantering sker under förhållanden som ger betryggande säkerhet. Utredningen i ärendet visar att asbest har rivits vid Driftvärnsgården den 1 mars Frågan är sedan vem som ska anses ha utfört detta arbete. Det är klarlagt att företrädare för Projektteknik, Hansson & Söner och Aeolus har uppfattat att det är Brand & Säkerhetstjänst som har utfört arbetet. Å andra sidan har företrädare för er uppgett att Brand & Säkerhetstjänst (under bifirman Ceji) har hyrt ut såväl sanerare som arbetsledning till er. Av intresse i detta sammanhang är vissa uttalanden i förarbetena till 3 kap. 12 andra stycket arbetsmiljölagen. I prop. 1993/94:186 s. 34 sägs bl.a. följande. Med uthyrning av arbetskraft avses [ ] att en arbetsgivare mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till dennes verksamhet.

7 Det innebär att inhyraren disponerar över arbetskraften inklusive den direkta arbetsledningen. Och vidare: Inhyrd arbetskraft är inordnad i verksamheten och står under arbetsledning på ett sätt som gör att de i mångt och mycket är att jämställa med arbetstagare i denna verksamhet. Detta skiljer dem i många fall från entreprenadanställda som utför arbete på arbetsstället. Sådant arbete är typiskt sett inte inordnat i verksamheten på arbetsstället. Er företrädare uppgav senare att ni stod för arbetsledningen. Arbetsmiljöverket kan inte uppfatta denna senare uppgift annat än som en efterhandskonstruktion, eftersom den lämnades efter det att vi redogjort för vår inställning att det är tillståndsinnehavaren som ska utöva arbetsledning. Denna vår inställning vinner också stöd i vad som sagts i lagens förarbeten. Mikael Lilja har uppgett att Sverker Ekström har lämnat sitt medgivande till det upplägg som har använts. Enligt de uppgifter vi har fått från Sverker Ekström angående hans och Mikael Liljas kontakter har arbetsledning dock inte diskuterats. Mikael Lilja har uppgett att han ska komma in med ett mejl från Sverker Ekström, vilket han inte har gjort. Med hänsyn till vad som sagts ovan om att det i en uthyrnings-/inhyrningssituation är inhyraren som svarar för arbetsledningen anser vi, mot bakgrund av de faktiska omständigheter som har kommit fram, att någon uthyrnings-/ inhyrningssituation inte har förelegat. Istället får Brand & Säkerhetstjänst under åberopande av ert tillstånd anses ha utfört den aktuella asbestrivningen. Denna bedömning förstärks ytterligare genom att Mikael Lilja den 14 mars 2011, på ert brevpapper, har uppgett att CeJi Sanering Brand & Byggfog AB har genom Thermotrans i Göteborg utfört saneringsarbeten i källaren samt på vinden enligt ök. Storavägen. Arbetsmiljöverket kan inte uppfatta situationen på annat sätt än att ni har tillhandahållit Brand & Säkerhetstjänst ert tillstånd, utan att ni på något sätt har varit inblandat i den aktuella rivningen. Mot denna bakgrund anser Arbetsmiljöverket att det av säkerhetsskäl finns grund för att återkalla ert asbesttillstånd. För att eliminera risken för fortsatt asbesthantering under förhållanden som inte ger betryggande säkerhet bör återkallelsen med stöd av 9 kap. 5 arbetsmiljölagen förordnas att gälla omedelbart. DE SOM HAR DELTAGIT I BESLUTET Ärendet har avgjorts av tf tillsynsdirektören Hans Kirudd efter föredragning av juristen Jonas Hamark. Hans Kirudd Kopia skickad till: Regionala skyddsombudet för Byggnads avd. 12 Olof Palmes plats GÖTEBORG

Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Tillstånd att hantera asbest vid rivning BESLUT Datum Vår beteckning Sid 2017-02-06 2016/052378 1 (4) Enheten för utveckling Linda Olsson, 010-730 99 53 arbetsmiljoverket@av.se RELITA INDUSTRI & SKADESERVICE AB LIBRO RINGVÄG 18 752 28 UPPSALA

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Malmö kommun Ombud: AA Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm MOTPARTER 1. Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Sida 1 (2) KAMMARRÄTTEN Mål nr KLAGANDE Lärarnas arbetslöshetskassa Box Stockholm

Sida 1 (2) KAMMARRÄTTEN Mål nr KLAGANDE Lärarnas arbetslöshetskassa Box Stockholm Sida 1 (2) KAMMARRÄTTEN Mål nr 8312-15 ~ I STOCKHOLM DOM ~ Avdelning 02 2016-04-11 Meddelad i Stockholm fa F / Inspektionen for orbetslclshctsfors~kljngen lnk 2016-0~-! ~-' KLAGANDE Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr 272-14 1 SÖKANDE Komplett Hemtjänst Sverige AB, 556946-7904 Ombud: Jur.kand. Zisis Zikontalas Juristbyrån Zisis Zikontalas AB Box 60 291 21 Kristianstad MOTPART Omsorgsnämnden

Läs mer

Avslag på framställning enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Avslag på framställning enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-06-28 ISG 2013/15480 1 (5) Distriktet i Göteborg Inger Högstedt, 010-730 9502 Jonas Hamark, 010-730 9549 Skyddsombudet för Vårdförbundet Tina Kall tina.kall@vgregion.se Delgivning Avslag på framställning

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060101 DOM 2018-05-28 Stockholm Mål nr P 2934-18 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-03-14 i mål nr P 5633-17, se

Läs mer

DOM Avdelning Meddelad i Göteborg

DOM Avdelning Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2016-09-23 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 6329-15 KLAGANDE Ledarnas arbetslöshetskassa Box 12110 102 23 Stockholm C / Inspektionen för i arbetslöshetsförs:u-tdngen lnk

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2016-02-11 Stockholm Mål nr M 9309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-06 i mål nr M 3582-15, se bilaga

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060302 DOM 2016-04-01 Stockholm Mål nr M 1196-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-22 i mål nr M 692-15, se

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 15-023 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 12 augusti 2016 PARTER Klagande SRB Travel Group AB, 556716-1566 Box 355, 442 11 Kungälv Ombud: Lars Wiking och Jonas Kjellén G Grönberg

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr P 5960-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-13 i mål nr P 108-12, se bilaga KLAGANDE Svenska Estate

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2019-02-13 Stockholm Mål nr P 4692-18 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-04-19 i mål nr P 634-18, se bilaga A PARTER Klagande HÅ

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

DOM 2015-06-18 meddelad i Växj ö

DOM 2015-06-18 meddelad i Växj ö VÄXJÖ TINGSRÄTT 4:4 KLAGANDE Carl-Johan Lindquist Mullbärsgatan 2 241 36 Eslöv DOM 2015-06-18 meddelad i Växj ö k')rv Mål nr P 1887-15 FSILÖV:T KOMMUN korntri:.fnstaikhis('w fnk. -06-7 1 MOTPART Eslövs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2015 Ö 1563-15 KLAGANDE TC Ombud: Advokat EM SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-02-27 i mål Ö

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm DOM. KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box Stockholm

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning Meddelad i Stockholm DOM. KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box Stockholm DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 6876-14 1 KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm MOTPART Ombud: Advokat Box 1215 751 42 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-30 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1818-12 KLAGANDE Svenska Statoil AB 118 88 Stockholm Ombud: C.H. Svenska Statoil AB Real Estate Operation 118

Läs mer

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2010-09-14 INH 2010/26577 1 (5) Distriktet i Härnösand Ingemar Norlén, 063-12 46 58 Skandinavisk Fastighetsfond Holding AB Box 5317 102 47 Stockholm Delgivning Föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2019-07-02 Stockholm Mål nr P 551-19 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-12-18 i mål nr P 6601-18,

Läs mer

KAMMARRÄTTEN I Mål nr GÖTEBORG Avdelning Meddelad i Göteborg DOM

KAMMARRÄTTEN I Mål nr GÖTEBORG Avdelning Meddelad i Göteborg DOM DOM KAMMARRÄTTEN I Mål nr 4519-17 GÖTEBORG Avdelning 2 2018-02-20 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2017-06-15 Stockholm Mål nr M 8062-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-05 i mål M 3398-16, se bilaga A

Läs mer

DOM 2014-01-24 Stockholm

DOM 2014-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2014-01-24 Stockholm Mål nr P 7678-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-19 i mål nr P 4008-13, se bilaga KLAGANDE Brf Kantarellen

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-02-28 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6867-12 KLAGANDE Nordkalk AB, Lärbro Storugns 2741, 624 53 Lärbro Ombud: Advokaten M.L., Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2016-06-16 3.5.1 Diarienummer 3593/2015 NN Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket riktar inte någon kritik mot

Läs mer

Tillstånd att hantera asbest vid rivning

Tillstånd att hantera asbest vid rivning BESLUT Datum Vår beteckning Sid 2015-10-05 2015/040081 1 (3) Enheten för registratur och arkiv Linda Olsson, 010-730 99 53 arbetsmiljoverket@av.se Industrisanering i Sverige AB c/o UAMS AB Box 39 746 21

Läs mer

BESLUT. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsersättning; nu fråga om återförvisning

BESLUT. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsersättning; nu fråga om återförvisning KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG BESLUT Avdelning 1 2017-05- 05 Meddelat i Göteborg KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Sida 1 (3) Mål nr 4949-16 Inspektionen IOr IA F

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 DOM 2017-11-14 Stockholm Mål nr P 5479-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-05-22 i mål nr P 413-17, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-09-24 Stockholm Mål nr P 4488-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-12 i mål nr P 4985-14, se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 34/19 Mål nr A 81/18

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 34/19 Mål nr A 81/18 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 34/19 Mål nr A 81/18 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid om det av 10 medbestämmandelagen följer en skyldighet att förhandla om att teckna kollektivavtal

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-10-21 meddelad i Nacka strand Mål nr P 4477-16 KLAGANDE EJSelenkonsult AB Genetikvägen 11 B 756 51 Uppsala MOTPART Uppsala kommun 753 75 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

I A F IInspektionen för

I A F IInspektionen för FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2016-07-08 3801-15 Meddelad i Karlstad Sida 1 (7) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-09 B E S L U T FI Dnr 16-18799 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 14-006 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 PARTER Klagande RN Ombud: Gunnar Bergquist Westpatent AB, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum Motpart Radio Nostalgie 22,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2019-01-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 24732-18 Sida 1 (4) KLAGANDE Meds Apotek AB, 559093-4575 Västberga Allé 32 126 30 Hägersten MOTPART Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Box 22520

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Kristin Nyström DOM 2017-10-13 Meddelad i Falun Mål nr 5599-16 1 KLAGANDE Per-Åke Persson, 19830116-7212 Odd-Fellowgatan 4 A Lgh 1101 780 50 Vansbro God man: Lars Gyllenvåg Österby 2 780

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-10-30 Stockholm Mål nr P 7793-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-14 i mål P 349-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-08 Stockholm Mål nr P 6657-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-19 i mål nr P 1005-13,

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-12-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3050-15 KLAGANDE L.Y.X by T Cosmetics AB, 556788-6196, Box 10422, 137 22 Västerhaninge Ombud: Advokaten Nicklas

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDE Göteborgs kommun MOTPART Polismyndigheten, region Väst ÖVERKLAGAT BESLUT Polismyndighetens beslut 2018-11-28, dnr A445.137/2018 SAKEN Förordnande av

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-12-29 Stockholm Mål nr M 6320-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-06-17 i mål nr M 5901-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 4569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-24 i mål M 6368-12, se bilaga KLAGANDE Södertörns miljö-

Läs mer

Meddelad i Linköping. KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 I03 69 Stockholm

Meddelad i Linköping. KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 I03 69 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2017-01-18 530-16 Meddelad i Linköping I A F I 1n,p ~11on,r)',o,. 1 " bets10s het>:11~dkringcn Sida I (7) KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 I03 69

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 16

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-05-07 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3016-13 KLAGANDE Eva Östhols Vallersviks gårdsväg 19 184 91 Åkersberga Ombud: Advokaten Sigtrygg Sigunger Advokaterna

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg

BESLUT Meddelat i Göteborg Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Åke Johansson, 19430325-5238 MOTPART Lysekils kommun ÖVERKLAGAT Lysekils kommun, Socialnämndens beslut 2019-05-29, 58, diarienr SON 2019-000165 SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING 2016-04-12 Meddelad i Jönköping Mål nr 963-15 f A F / l n SPf!ktlonen fljr srb11ulll1heufljrdltrfngea 1 KLAGANDE IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Dnr MOTPART

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm

DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 21 DOM 2016-03-23 Meddelad i Stockholm (YOCO /(};?{) I Mål nr 21782-15 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Ombud: Fruängsgatan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060101 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr P 6193-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-03 i mål P 3158-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-03-05 Stockholm

DOM 2014-03-05 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2014-03-05 Stockholm Mål nr P 11564-13 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-22 i mål nr P 6544-13,

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-22 meddelad i Vänersborg Mål nr M 979-12 KLAGANDE B.E. Ombud: L.O. c/o Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11624-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-29 i mål nr P 4171-13, se bilaga A KLAGANDE LS

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-03 Stockholm Mål nr M 1659-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-07 i mål M 4804-16, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2018-04-03 Stockholm Mål nr M 9035-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-09-22 i mål nr M 2645-17, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060308 DOM 2017-10-11 Stockholm Mål nr M 7306-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2017-07-11 i mål

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Avdelning IA F / '" Pektionen för

DOM Avdelning IA F / ' Pektionen för KAMMARRÄTTEN Mål nr 2239-17 DOM Avdelning 04 2017-10-17 IA F / '" Pektionen för arbets/o,hetsrors&krlngen Meddelad i Stockholm lnk 2017-10- 18 KLAGANDE Dnr q (9 STs arbetslöshetskassa Box 5100 102 42 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-09-28 Stockholm Mål nr P 7219-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-16 i mål nr P 2457-15,

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 DOM 2016-09-28 Stockholm Mål nr M 3734-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-07 i mål nr M 195-16, se

Läs mer