Borås, Sparsör, Sölebo 1:54 Geoteknisk PM, underlag för detaljplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås, Sparsör, Sölebo 1:54 Geoteknisk PM, underlag för detaljplan"

Transkript

1 Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan DOKUMENT-ID

2 Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan Datum: Beställare: Beställarens representant: Knsult: Uppdragsledare Handläggare Uppdragsnummer: Filnamn ch sökväg: Otag Fastighets AB B Brås Andreas Abramssn Barrstrand Getechnical Engineers f Sweden AB Anders Carlssns gata Götebrg Mikael indström, Mathias Petterssn, Mikael indström, A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\Tetdkument\PM\ _PM_ Dc Rapprt upprättad av Mathias Petterssn, GEOS, datum Rapprt granskad av Mikael indström, GEOS, datum [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

3 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar Syfte Underlag för PM Befintliga förhållanden Tpgrafi ch markbeskaffenhet Befintliga anläggningar Getekniska förhållanden Delmråde väst Delmråde öst Hydrgelgiska förhållanden Delmråde väst Delmråde öst Härledda ch valda egenskaper Dränerade egenskaper Sättningar Delmråde väst Delmråde öst Stabilitet Radn Rekmmendatiner Grundläggning ch markarbeten Delmråde väst Delmråde öst Stabilitet Kmpletterande undersökningar Dimensineringsförutsättningar Ritning G-P-02 Plan med delmråden Bilaga A:1-A:6 PM - Miljöteknisk prvtagning Sparsör, Söleb 1:54 3 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

4 1. Förutsättningar Getechnical Engineers f Sweden AB har på uppdrag av Otag Fastighets AB utfört en geteknisk utredning för Söleb 1:54 i Sparsör, Brås kmmun. I föreslagen ny detaljplan planeras bland annat bstäder att uppföras. Aktuellt mråde begränsas i öster av riksväg 42 ch i väster först av befintlig järnväg ch sedan ytterligare ca 100 m västerut av sjön Öresjö, se även figur 1.1 nedan. Figur 1.1 Aktuellt mråde med ungefärlig (röd) planmrådesgräns.( ) 2. Syfte Undersökningen ch utredningen har i detta skede utförts med syfte att utreda de getekniska förhållandena inför detaljplan. 4 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

5 3. Underlag för PM Följande rapprt har utgjrt underlag för föreliggande rapprt: Brås, Sparsör, Söleb 1:54. Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge). Upprättad av GEOS med samma datum ch uppdragsnummer sm denna rapprt. 4. Befintliga förhållanden 4.1. Tpgrafi ch markbeskaffenhet För detaljer avseende tpgrafi, se G-P-01 i MUR/Ge angiven i kapitel 3. Aktuellt mråde lutar generellt svagt från väst mt öst med en lutning på ca 1:10 eller flackare. Markytans nivå i mrådet varierar i huvudsak mellan ca 140 ch 137. Sm lägst ligger marken i en håla i sydöst (se mråde direkt öster m punkt GS06 på ritning G-P-01 i MUR/Ge). Här ligger btten på detta mråde på en nivå av ca 135. Markytan utgörs av skgsmark, buskar/sly, gräsytr, hårdgjrda/uppfyllda ytr mm. Ft 4.1 Ft taget stra söder m brrpunkt GS12 i riktning mt nrr. Se plan G-P-01 i MUR för GS12:s läge. 5 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

6 Ft 4.2 Ft taget vid prvgrp PG01 i håla/lågpunkt i sydöst. Se plan G-P-01 i MUR för PG01:s läge Befintliga anläggningar Inm aktuellt mråde finns idag befintliga byggnader i sydvästra delen av mrådet. I mrådets östra delar finns det en del fyllning, asfalt mm sm tyder på att det tidigare varit någn frm av verksamhet i detta mråde. 6 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

7 4.3. Getekniska förhållanden Enligt SGU:s jrdartskarta utgörs nrra ch västra delen av aktuellt mråde av isälvssediment (gröna mråden enligt figur 4.1) ch östra delen av kärrtrv (bruna mråden med svarta prickar enligt figur 4.1). Enligt SGU.s jrddjupskarta bedöms djupen till berg i huvudsak varierar mellan ca m. Figur 4.3 Utdrag från SGU:s jrdartskarta ( Nu utförda undersökningar stämmer inte riktigt överens med SGU:s jrdartskarta. Området har delats in i två lika delmråden (delmråde väst ch öst) sm beskrivs nedan samt redvisas på G-P Delmråde väst Enligt utförda undersökningar inm denna del av består jrdlagerföljden från markytan i huvudsak av: Mulljrd till ca 0,5m djup. Friktinsjrd. Enligt utförda undersökningar bedöms djupet till fast btten inm delmråde väst sm mest vara ca 15 m fast btten. Mulljrden bedöms utgöras av materialtyp 6B ch tjälfarlighetsklass 1 enligt Anläggnings AMA. Friktinsjrden bedöms främst innehålla sand men grus, silt ch sten bedöms ckså förekmma. Baserat på utförda CPT-snderingar (se punkt GS03 ch GS05 i MUR/Ge) varierar friktinsjrdens friktinsvinkel i huvudsak mellan ca Friktinsjrdens sättningsmdul bedöms i huvudsak variera mellan ca MPa. Friktinsjrden bedöms i huvudsak utgöras av materialtyp 3B samt tjälfarlighetsklass 2 enligt Anläggnings AMA. 7 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

8 Delmråde öst Jrdlagerföljden bedöms vara väldigt varierande inm delmråde öster ch enligt utförda undersökningar består jrdlagerföljden från markytan i huvudsak av: Fyllning till ca 1-3 djup. Friktinsjrd ch/eller rganisk jrd till ca 2-5 m djup. Friktinsjrd. Enligt utförda undersökningar bedöms djupet till fast btten inm delmråde öst sm mest vara ca 20 m. Fyllningen bedöms främst innehålla sand men grus, lera, mulljrd, silt ch sten bedöms ckså förekmma i fyllningen. Sammansättningen av de lika fraktinerna är varierande ch därför har fyllningen inte kunnat klassas map materialtyp ch tjälfarlighetsklass. Organiska jrd har nterats i två skruvprvtagningshål (se punkt GS01 ch GS07 i MUR/Ge) i nrdöstra delen av mrådet, från ca 1,5 m till sm mest ca 5 m djup, se även ritning G-P-02 för ungefärligt mråde. Mäktigheten på den rganiska jrden bedöms enligt utförda undersökningar variera mellan ca 0,5-2 m. Den rganiska jrden utgörs främst av trv men kalkgyttja bedöms även förekmma. Trvens ch kalkgyttjans vattenkvt har uppmätts till mellan ca % respektive till ca 140 %. Friktinsjrden bedöms främst innehålla sand men grus ch silt kan även förekmma. Baserat på utförda CPT-snderingar (se punkt GS01, GS07 ch GS12 i MUR/Ge) varierar friktinsjrdens friktinsvinkel i huvudsak mellan ca Friktinsjrdens sättningsmdul bedöms i huvudsak variera mellan ca 5-30 MPa Hydrgelgiska förhållanden Delmråde väst Den övre grundvattenytan har kntrllerats i skruvbrrhål GS03 ch GS05 ch vid undersökningstillfället i april 2020 var det trrt till minst 3 m djup i båda dessa skruvprvtagningshål. Den övre grundvattenytan i delmråde väster bedöms utifrån utförda undersökningar nrmalt ligga på minst 3 m djup under befintlig markyta Delmråde öst Den övre grundvattenytan har kntrllerats i skruvbrrhål GS01, GS07, GS09, GS11 samt GS12 ch låg vid undersökningstillfället i april på mellan ca 2,1-2,5 m djup under befintlig markyta. Grundvattenytan fluktuerar under året berende på nederbördsmängd ch påverkas lkalt av tpgrafiska-, vegetatins- ch jrdlagerförhållanden ch därför bedöms den övre grundvattenytan i delmråde öster nrmalt ligga på ca 1,5-2,5 m djup under befintlig markyta. 8 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

9 5. Härledda ch valda egenskaper 5.1. Dränerade egenskaper Härledda ch valda värden för friktinsjrdens friktinsvinkel ch mdul framgår ur figur 5.1 ch 5.2.samt i tabell 5.1 ch 5.2 (med linjär interplatin mellan värdena). Figur 5.1 Härledda ch valda värden för jrdens friktinsvinkel baserat på utförda CPT-snderingar. Tabell 5.1 Valda värden, friktinsvinkel. Djup [m] Delmråde väst Delmråde öst [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

10 Figur 5.2 Härledda ch valda värden för jrdens mdul baserat på utförda CPT-snderingar. Tabell 5.2 Valda värden, mdul. Djup [m] Delmråde väst Delmråde öst MPa MPa 6-6 MPa MPa MPa 35 MPa 10 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

11 6. Sättningar Delmråde väst I delmråde väst bedöms inte jrden vara sättningskänslig eftersm den i huvudsak består av friktinsjrd. Friktinsjrdens sättningsmdul bedöms enligt utförda CPT-snderingar vara 20 MPa eller högre Delmråde öst I östra delen av mrådet utgörs jrden ckså i huvudsak av friktinsjrd sm inte bedöms vara så sättningskänslig. Vid utförda undersökningar så har det även påträffats rganisk jrd från ca 1,5 till 5 m djup. Denna jrd bedöms vara väldigt sättningskänslig. Friktinsjrdens sättningsmdul i detta mråde bedöms enligt utförda CPT-snderingar vara 5-6 MPa eller högre. 7. Stabilitet Stabiliteten inm mrådet bedöms vara tillfredställande med hänsyn till den låga lutningen (lutning av ca 1:10 eller flackare) ch den lilla nivåskillnaden samt att jrden i huvudsak består av friktinsjrd. Vid byggnatin kan eventuella knstruktiner under mark, te byggnad med källare, ur stabilitetsskäl kräva temprära stödknstruktiner. 8. Radn Radnundersökning har inte utförts. 9. Rekmmendatiner 9.1. Grundläggning ch markarbeten Delmråde väst Eftersm jrdens sättningsegenskaper är gda i detta mråde bedöms det att byggnader sm ej överskrider 3 plan kan grundläggas med platta på mark. Detta mtsvarar en långtidslast av ca 30 kpa. All övre rganisk jrd (te mulljrd mm) skall schaktas brt innan grundläggning. Jrdlagren innehåller silt varpå risk för tjällyftning även skall beaktas. Ytvatten skall avledas från schaktbtten för att undvika uppluckring. 11 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

12 Delmråde öst Eftersm rganiska jrd har påträffats i detta mråde så bedöms jrdens sättningsegenskaper vara starkt varierande. Flera lika typer av grundläggningsmetder kan bli aktuella här sm te. grundläggning med pålar, grundläggning med platta på mark mm. I nrdöstra delen (se ritning G-P-02) bedöms preliminärt pålning alternativt K/C-förstärkning (kalk/cement-förstärkning) vara det bästa alternativet eftersm rganisk jrd här kan förekmma till relativt strt djup (te ned till 5 m djup i punkt GS01). I övriga delar bedöms preliminärt byggnader i 1-2 plan (långtidslast av kpa) kunna grundläggas med platta på mark. Där grundläggning utförs med platta på mark kan det även bli aktuellt med urskiftning av rganisk jrd ch/eller kmpensatinsgrundläggning med lättfyllning för att reducera lasten på marken. Val av grundläggningsmetd för respektive hus mm får studeras vidare vid detaljprjektering. Vid grundläggning med platta på mark ska all övre rganisk jrd (te mulljrd) schaktas brt innan grundläggning till ca 0,5-1 m djup under planerad grundläggningsnivå. Det förekmmer även mullhaltig grus ch sand några meter ned i jrdprfilen. Denna jrd bedöms inte vara så sättningsbenägen för lättare byggnader (te 1-2 planshus enligt van). Organisk jrd (te trv ch gyttja) sm ligger längre ned i jrdprfilen kan ckså behöva skiftas ur, dck rekmmenderas inte att urskiftning utförs djupare än 2-3 m under befintlig markyta eftersm det bedöms bli dyrt att schakt till större djup. Urskiftning ned till ca 2-3 m djup bedöms inte ha någn str påverkan på grundvattenytan. För att minimera belastningarna ch risken för sättningsrörelser bör höjdsättningen av marken i delmråde öst vara sådan att befintliga nivåer i huvudsak följs. Det planeras att anläggas en bullervall vid riksväg 42, längs östra gränsen av mrådet. Här kan det bli aktuellt förbelasta marken för att kntrllera sättningsförlppet. Detta skulle även kunna användas för planerade gatr, främst i nrdöstra delen. Jrdlagren innehåller silt varpå risk för tjällyftning även skall beaktas. Ytvatten skall avledas från schaktbtten för att undvika uppluckring Stabilitet Detaljplanemrådet bedöms inte ha några stabilitetsprblem med hänsyn till att jrden främst utgörs av friktinsjrd, den låga marklutningen samt att det är små nivåskillnader. Eftersm det inte förekmmer berg i det aktuella mrådet, föreligger ingen risk för blcknedfall eller bergras Kmpletterande undersökningar För att kunna bestämma grundläggningsmetd för varje hus för planerad byggnatin så rekmmenderas det att kmpletterande undersökningar utförs i huslägen. Detta gäller främst i delmråde öst där jrdens sammansättning bedöms vara starkt varierande samt att det här förekmmer rganisk jrd. 12 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

13 10. Dimensineringsförutsättningar Dimensinering, utförande ch kntrll av permanenta ch temprära grundknstruktiner skall ske sm lägst i geteknisk kategri 2 (GK 2). Grundknstruktiner hänförs till säkerhetsklass SK 2. I tabell 10.1 redvisas preliminära materialegenskaper för aktuellt mråde. Tabell 10.1 Valda preliminära värden (baserat på härledda värden). Jrdlager Materialegenskap Valt värde Karakteristiskt värde Fyllning Tunghet Effektiv tunghet under gvy Friktinsvinkel ch sättningsmdul γ = 18kN/m 3 γ = 10 kn/m 3 Enligt tabell 5.1-5:2. Samma sm valt värde Bestäms bl.a. m.h.t. brttyp ch knstruktin utifrån mräkningsfaktr η Organisk jrd Tunghet Effektiv tunghet under gvy γ = 13 kn/m 3 γ = 3 kn/m 3 Samma sm valt värde Friktinsjrd Tunghet Effektiv tunghet under gvy γ = 19 kn/m 3 γ = 11 kn/m 3 Samma sm valt värde Friktinsvinkel ch sättningsmdul Enligt tabell 5.1-5:2 Bestäms bl.a. m.h.t. brttyp ch knstruktin utifrån mräkningsfaktr η 13 [13] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Geteknisk PM, underlag för detaljplan

14 kalle :78 1: :86 1:80 1: s: Skalle : : Örebr : :35 1:1 1 Örebr Getechnical Engineers f Sweden AB C/O Cwrking Office Anders Carlssns gata Götebrg 1:30 Örebr 1:56 1:95

15 Bilaga A:1 GEOS PM - Miljöteknisk prvtagning Sparsör, Söleb 1:54 Prvtagning av trv/jrd för analys med avseende på bly Enrecn AB (Enrecn) har på uppdrag av Getechnical Engineers f Sweden AB (GEOS) tagit fram prvtagningsplan avseende analys av bly i ett förmdat trvmråde inm rubricerad fastighet samt sammanställt resultaten av utförda analyser. I uppdraget ingick inte histrisk genmgång av eventuell påverkan på fastigheten med avseende på förreningar, upprättande av riskbedömning eller bedömning av härkmst av påvisade halter. 1. Prvtagningsmfattning ch utförande Geteknisk prvtagning utfördes i se prvtagningspunkter i det förväntade mrådet med trv. I fyra av dessa punkter (GS7, GS9, GS11, GS12) utfördes prvtagning med skruvbrr i vilka prver insamlades för analys på labratrium (AS Scandinavia AB). För prvtagningspunkternas placering se situatinsplan GEOS, uppdragnummer Fältarbetet utfördes av fältgetekniker på Gegruppen AB. I de fyra prvtagningspunkterna (GS7, GS9, GS11, GS12) tgs 2st halvmetervis prver ut på nivåerna 0-0,5 mumy ch 0,5-1,0 mumy i varje prvtagningspunkt. Ttalt 8st prver. Prverna förpackades i plastpåsar avsedda för miljöprvtagning av jrd. Prvtagningen utfördes enligt SGF Fälthandbk Undersökning av förrenade mråden, rapprt 2:2013, (SGF, 2013). Prverna från de fyra prvtagningspunktern slgs samman av Enrecn till ett samlingsprv för respektive nivå. De två samlingsprverna märktes Samling 0-0,5m ch Samling 0,5-1,0m. I samband med sammanslagningen utfördes en kulär jrdartskntrll. 2. Resultat De 8 insamlade prverna utgjrdes inte av enbart trv, i prverna fanns ett relativt strt inslag av minergena jrdar (sand ch grus). Sammansättningen var dck relativt likartade i de lika prvtagningspunkterna ch nivåerna. I den övre nivån (0-0,5m) överstiger påvisade halter av bly (Pb) riktvärdena för MRR (mindre än ringa risk) samt KM (känslig markanvändning), (Naturvårdsverket 2009, 2010, 2016), Tabell 1. I den under nivån (0,5-1,0m) understiger påvisade halter båda riktvärdena. ENRECON AB Sida 1 av 3 Hulda Mellgrens gata 2 Org. nr: Tel Västra Frölunda

16 Bilaga A:2 GEOS Tabell 1. Jämförelsetabell. ( 1 Naturvårdsverkets, 2010, 2 Naturvårdsverket, 2009 ch 2016, 3 Avfall Sverige, 2019). Generella Ämne Enhet Prvpunkt riktvärden Samling Samling MRR 1 KM 2 MKM 2 FA 3 Prvtagningsdjup m 0-0,5 0,5-1,0 Prvtagningsdatum Metaller Trrsubstans, TS % 86,4 86, Bly mg/kg TS 51,4 13, * 3. Slutsats Inm fastigheten har bly (Pb) påvisats ytligt i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), t.e. bstadsändamål. Halterna överstiger även Naturvårdsverkets haltgränser för mindre än ringa risk (MRR), över vilka anmälan krävs till tillsynsmyndigheten vid återanvändning på annan plats. Ovanstående resultat bör beaktas vid en eplatering av fastigheten. Enrecn AB Götebrg, Markus Nilssn Bifgas: Analysrapprt (E ) - AS Scandinavia AB. ENRECON AB Sida 2 av 3 Hulda Mellgrens gata 2 Org. nr: Tel Västra Frölunda

17 Bilaga A:3 GEOS Referenser Avfall Sverige, 2019: Uppdaterade bedömningsgrunder för förrenade massr. Rapprt 2019:01. Januari Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förrenad mark. Mdellbeskrivning ch vägledning, Rapprt 5976 Naturvårdsverket, 2016: Uppdaterat beräkningsverktyg ch nya riktvärden för förrenad mark. ( ). Naturvårdsverket, 2010: Återvinning av avfall för anläggningsarbeten. Handbk. 2010:1 Utgåva 1 februari SGF, 2013: SGF Rapprt 2:2013 Fälthandbk Undersökningar av förrenade mråden. ENRECON AB Sida 3 av 3 Hulda Mellgrens gata 2 Org. nr: Tel Västra Frölunda

18 SR, NO Bilaga A:4 N Analyscertifikat Ordernummer : E Sida : 1 av 3 Kund : ENRECON AB Prjekt : Fristad Söleb Kntakt : Marcus Nilssn Beställningsnummer : Adress : Hulda Mellgrens gata 1 B Prvtagare : Marcus Nilssn Västra Frölunda Prvtagningspunkt : ---- Sverige Ankmstdatum, prver : :48 E-pst : Analys påbörjad : Telefn : Utfärdad : :22 C-O-C-nummer (eller Orderblankett-num mer) : ---- Antal ankmna prver : 2 Offertnummer : H2020SE-ENRECON0001 (OF ) Antal analyserade prver : 2 Orderkmmentarer Denna rapprt får endast återges i sin helhet, m inte utfärdande labratrium i förväg skriftligen gdkänt annat. abratriet tar inget ansvar för infrmatin i denna rapprt sm har lämnats av kunden, eller resultat sm kan ha påverkats av sådan infrmatin. Beträffande labratriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell prduktkatalg eller vår webbplats Signatur Ilia Rdushkin Psitin abratriechef abratrium : AS Scandinavia AB hemsida : Adress : Aurrum 10 E-pst : uleå Telefn : Sverige

19 Bilaga A:5 Sida : 2 av 3 Ordernummer : E Kund : ENRECON AB Analysresultat Matris: JORD Prvbeteckning abratriets prvnummer Prvtagningsdatum / tid Samling 0-0,5m E Parameter Resultat MU Enhet OR Analys paket Metd Utf. Prvberedning Uppslutning Grundämnen Pb, bly Fysikaliska parametrar Trrsubstans vid 105 C Ja MS-2 S-PM59-HB 51.4 ± 5.14 mg/kg TS 1.00 MS-2 S-SFMS-59 E 86.4 ± 2.00 % 0.1 MS-2 S-DW105 E E Matris: JORD Prvbeteckning abratriets prvnummer Prvtagningsdatum / tid Samling 0,5-1,0m E Parameter Resultat MU Enhet OR Analys paket Metd Utf. Prvberedning Uppslutning Grundämnen Pb, bly Fysikaliska parametrar Trrsubstans vid 105 C Ja MS-2 S-PM59-HB 13.0 ± 1.30 mg/kg TS 1.00 MS-2 S-SFMS-59 E 86.8 ± 2.00 % 0.1 MS-2 S-DW105 E E Metdsammanfattningar Analysmetder S-DW105 S-PM59-HB S-SFMS-59 Metd Gravimetrisk bestämning av trrsubstanshalt (TS) vid 105 C enligt SS utg. 1. Upplösning med 7M salpetersyra i htblck enligt SE-SOP Analys av metaller i jrd, slam, sediment ch byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO :2016 ch US EPA Methd 200.8:1994 efter uppslutning av prv enligt S-PM59-HB. Nyckel: OR = Den rapprteringsgräns (OR) sm anges är standard för respektive parameter i metden. Rapprteringsgränsen kan påverkas vid t.e. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad prvmängd eller låg trrsubstanshalt. MU = Mätsäkerhet * = Tecknet före resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab ch underleverntör Mätsäkerheten anges sm en utvidgad säkerhet (enligt definitinen i "Evaluatin f measurement data- Guide t the epressin f uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Crrected versin 2010) beräknad med täckningsfaktr lika med 2 vilket ger en knfidensnivå på ungefär 95%. Mätsäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapprteringsgränsen. Mätsäkerhet från underleverantör anges ftast sm en utvidgad säkerhet beräknad med täckningsfaktr 2. För ytterligare infrmatin kntakta labratriet.

20 Bilaga A:6 Sida : 3 av 3 Ordernummer : E Kund : ENRECON AB Utförande labratrium (teknisk enhet inm AS Scandinavia eller anlitat labratrium (underleverantör)). Utf. E Analys utförd av AS Scandinavia AB, Aurrum 10 uleå Sverige Ackrediterad utav: Swedac SS-EN ISO/IEC Ackrediteringsnummer: 2030

21 Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) DOKUMENT-ID

22 Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) Datum: Beställare: Beställarens representant: Knsult: Uppdragsledare Handläggare Uppdragsnummer: Filnamn ch sökväg: Otag Fastighets AB B Brås Andreas Abramssn Barrstrand Getechnical Engineers f Sweden AB Anders Carlssns gata Götebrg Mikael indström, Mathias Petterssn, Mikael indström, A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\Tetdkument\MUR\ _MUR_ Dc Rapprt upprättad av Mathias Petterssn, GEOS, datum Rapprt granskad av Mikael indström, GEOS, datum [7] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge)

23 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar Syfte Styrande dkument Utsättning ch höjdbestämning Getekniska undersökningar Fältundersökningar abratrieundersökningar Redvisning Härledda värden Hydrgelgiska förhållanden Friktinsvinkel Värdering av undersökning... 7 Bilagr 1 ID-lista 2 Sammanställning av rutinundersökningar 3:1-3:15 Utvärderade CPT-snderingar (GS01, GS03, GS05, GS07, GS12) Ritningar G-P-01 G-S-01 G-S-02 Situatins- ch brrplan Snderingsresultat, sektin A-B ch brrpunkt GS06 Snderingsresultat, sektin C-D 3 [7] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge)

24 1. Förutsättningar Getechnical Engineers f Sweden AB har på uppdrag av Otag Fastighets AB utfört en geteknisk undersökning vid Söleb 1:54 i Sparsör, Brås kmmun. I föreslagen ny detaljplan planeras bland annat bstäder att uppföras. Aktuellt mråde begränsas i öster av riksväg 42 ch i väster först av befintlig järnväg ch sedan ytterligare ca 100 m västerut av sjön Öresjö, se även figur 1.1 nedan. Figur 1.1 Aktuellt mråde med ungefärlig (röd) planmrådesgräns.( ) 2. Syfte Undersökningen har i detta skede utförts med syfte att utreda de getekniska förhållandena (underlag för detaljplan) inm aktuellt mråde. 4 [7] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge)

25 3. Styrande dkument Denna rapprt ansluter till SS-EN med tillhörande natinell bilaga. Se tabell Tabell 3.1 Planering ch redvisning Metd Standard eller annat styrande dkument Fältplanering SS-EN :2007/AC:2010 Fältutförande Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:2013 samt SS-EN-ISO :2006 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Tabell 3.2 Fältundersökningar Metd Trycksndering CPT-sndering Skruvprvtagning Standard eller annat styrande dkument Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:2013. Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:2013 samt SS-EN ISO Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:2013. Tabell 3.3 abratrieundersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Jrdartsbestämning, SS-EN ISO beskrivning ch SIS-CEN ISO/TS :2005. klassificering Vattenkvt SIS-CEN ISO/TS :2005. Tabell 3.4 Hydrgelgiska undersökningar Metd Grundvattenmätning Standard eller annat styrande dkument Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1: Utsättning ch höjdbestämning Utsättning ch höjdbestämning har utförts med GPS. Krdinatsystem: SWEREF Höjdsystem: RH [7] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge)

26 5. Getekniska undersökningar 5.1. Fältundersökningar Fältundersökningar utfördes i april 2020 av Gegruppen i Götebrg AB (fältgetekniker Sebastian Hultén ch Rbert Jönssn) ch mfattade följande metder: Trycksndering i 10 punkter för bestämning av jrdlagrens mäktighet ch relativa fasthet. CPT-sndering i 5 punkter för bestämning av jrdlagrens mäktighet, fasthet samt förekmst av skikt. Störd prvtagning i 8 punkter för klassificering av de ytliga jrdlagren. Kntrll av fria vattenytr har utförts i skruvprvtagningshålen abratrieundersökningar Störda jrdprver har analyserats på Gegruppens labratrium i Götebrg. Analyserna utgjrdes av: Rutinundersökning mfattande bestämning av jrdart ch vattenkvt för störda jrdprver. 6. Redvisning Fält- ch labratrieundersökningarna redvisas på bifgade bilagr ch ritningar enligt innehållsförteckningen. 7. Härledda värden 7.1. Hydrgelgiska förhållanden Uppmätta fria vattenytr för skruvprvtagningshål GS01, GS03, GS05-GS07, GS09, GS11-GS12 redvisas på ritning G-S-01 ch G-S Friktinsvinkel Härledda värden med avseende på jrdens uppmätta friktinsvinkel från utförda CPT-snderingar redvisas i Figur [7] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge)

27 Figur 7.1 Härledda värden, friktinsvinkel. 8. Värdering av undersökning Brrpunkt GS08 bedöms ha stppat i övre grv fyllning (te sten eller blck). Övriga brrpunkter utfördes utan några prblem. Inga avvikelser har nterats vid utförda labratrieundersökningar 7 [7] Brås, Sparsör, Söleb 1:54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge)

28 ID-ista Uppdrag: Uppdragsnummer: Brås, Fristad, Söleb 1: Bilaga 1 Krdinatsystem: SWEREF Höjdsystem: RH 2000 Brrpunkt Metd X Y Z Kmmentar GS01 CPT, Tr, Skr , ,6 136,5 GS02 Tr , ,6 139,9 GS03 CPT, Skr , ,5 140,1 GS04 Tr , ,6 140,3 GS05 CPT, Skr , ,5 140,4 GS06 Tr, Skr , ,3 139,1 GS07 CPT, Tr, Skr , ,0 135,7 GS08 Tr , ,5 136,7 GS09 Tr, Skr , ,2 137,1 GS10 Tr , ,2 137,2 GS11 Tr, Skr , ,7 137,8 GS12 CPT, Tr, Skr , ,7 137,6 CPT - Cne Penetratin Test Tr - Trycksndering Skr - Skruvprvtagning

29 Bilaga 2 PROVTABE, STÖRD PROVTAGNING Uppdrag: Brås stad, Fristad Söleb 1:54 Ärendenr: Utförd av: Mattias Magnussn Datum vy: Brrhål Prvtagn.- nivå Jrdart V.yta mumy Vattenkvt % GS01 0,0-1,0 gråbrun siltig grusig SAND 2,5 1,0-2,0 gråbrun siltig grusig SAND, fyllning enl. fält 2,0-3,1 gråbrun grusig siltig SAND 3,1-4,0 mörkbrun TORV 319 4,0-5,0 mörkbrun TORV 392 5,0-6,0 mörkbrun mullhaltig grusig SAND 38 Mtr.typ enl. AMA Anl. 13 Tjälfrl. klass enl. AMA Anl. 13 GS03 0,0-0,5 MUJORD trr 0,5-1,0 brun siltig FINSAND 1,0-2,0 brun siltig FINSAND 2,0-3,0 brun finsandig SIT GS05 0,0-0,5 MUJORD trr 0,5-1,0 brun någt grusig SAND 1,0-2,0 brun någt siltig FINSAND 2,0-3,0 brun någt grusig FINSAND PG01 0,0-0,5 brun sandig MUJORD, vätdelar, rötter 67 GS07 0,0-0,3 MUJORD 1,1 0,3-1,0 brun någt mullhaltig SAND 23 1,0-1,5 brun någt mullhaltig SAND 32 1,5-2,0 gråvit KAKGYTTJA 143 2,0-3,0 mörkgrå SAND GS09 0,0-1,0 brun mullhaltig grusig SAND, fyllning enl. fält 2,1 16 1,0-2,0 mörkgrått sandigt GRUS, fyllning enl. fält 6 2,0-3,0 brungrått någt mullhaltigt lerigt sandigt GRUS 13 GS11 0,0-1,0 brun mullhaltig grusig SAND, fyllning enl. fält 2,4 12 1,0-2,0 brun mullhaltig grusig SAND, vätdelar 25 2,0-3,0 brun mullhaltig siltig grusig SAND 17 GS12 0,0-1,0 brunt mullhaltigt sandigt GRUS, fyllning enl. fält 2,4 13 1,0-2,0 brunt någt mullhaltigt någt lerigt sandigt GRUS, fyllning enl. fält 14 2,0-3,0 brun mullhaltig lerig grusig SAND, vätdelar 19 GEO-gruppen AB Tfn: Mariehlmsgatan 122 Fa: Hemsida: Götebrg

30 Bilaga 3:1 C P T - sndering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 2,50 m 2,50 m 16,90 m 2,50 m my 136,50 m Kalibreringsdata Spets 4755 Datum Areafaktr a 0,826 Areafaktr b 0,000 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Sebastian Hultén Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Söleb 1:54 GS Prtryck Friktin Spetstryck 246,70 255,70 9,00 124,60 124,90 0,30 6,00 5,98-0,02 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 2,50 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 2,50 2,50 3,00 3,00 5,00 5,00 17,00 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 2,00 1,30 2,00 Flytgräns Jrdart Sa Anmärkning A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS01.CPW

31 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 2,50 m 2,50 m 16,90 m 2,50 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 136,50 m Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 4755 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Brås, Fristad, Söleb 1: Söleb 1:54 GS Bilaga 3:2 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 0 utning (grader) U 6 U U 8 U 10 U U 12 U 14 U U 16 U U A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS01.CPW

32 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Bilaga 3:3 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 136,50 m 2,50 m 2,50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 2,50 m Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1:54 Prjekt nr Plats Söleb 1:54 Brrhål GS01 Datum Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Sa Cl Sa Si Cl Sa M M v v D D D NCSi NC NCSi NC NCSi () () () () () () () () () () Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS01.CPW

33 Bilaga 3:4 C P T - sndering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1,00 m 1,00 m 14,26 m 3,00 m my 140,10 m Kalibreringsdata Spets 5283 Datum Areafaktr a 0,828 Areafaktr b 0,000 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Rbert Jönssn Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Söleb 1:54 GS Prtryck Friktin Spetstryck 234,80 223,00-11,80 122,30 121,30-1,00 7,98 7,95-0,04 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 3,00 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 14,30 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 1,80 2,00 Flytgräns Jrdart Mu/Sa Anmärkning A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS03.CPW

34 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,00 m 1,00 m 14,26 m 3,00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 140,10 m Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 5283 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Brås, Fristad, Söleb 1: Söleb 1:54 GS Bilaga 3:5 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 0 utning (grader) U U 5 U 6 U 7 8 U 9 U 10 U U A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS03.CPW

35 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Bilaga 3:6 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 140,10 m 3,00 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1:54 Prjekt nr Plats Söleb 1:54 Brrhål GS03 Datum Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Mu/Sa Sa D D D D D Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS03.CPW

36 Bilaga 3:7 C P T - sndering Prjekt Brås, Fristad. Söleb 1: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1,00 m 1,00 m 12,90 m 3,00 m my 140,40 m Kalibreringsdata Spets 5283 Datum Areafaktr a 0,828 Areafaktr b 0,000 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Rbert Jönssn Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Söleb 1:54 GS Prtryck Friktin Spetstryck 234,00 231,20-2,80 122,20 121,60-0,60 7,96 7,92-0,05 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 3,00 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 13,00 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 1,80 2,00 Flytgräns Jrdart Mu/Sa Anmärkning A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS05.CPW

37 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,00 m 1,00 m 12,90 m 3,00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 140,40 m Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 5283 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Brås, Fristad. Söleb 1: Söleb 1:54 GS Bilaga 3:8 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 0 utning (grader) U U 4 5 U 6 U 7 8 U 9 U 10 U U U A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS05.CPW

38 Friktinsvinkel ( ) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Klassificering Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 140,40 m 3,00 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Nrmal Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Brås, Fristad. Söleb 1: Söleb 1:54 GS A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS05.CPW v D D D D Mdul (MPa) Mu/Sa ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 Sa Si Sa Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad Relativ lagringstäthet I D (%) Utvärderare Datum för utvärdering CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Bilaga 3:9

39 Bilaga 3:10 C P T - sndering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1,00 m 1,00 m 10,62 m 1,50 m my 135,70 m Kalibreringsdata Spets 5283 Datum Areafaktr a 0,828 Areafaktr b 0,000 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Rbert Jönssn Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Söleb 1:54 GS Prtryck Friktin Spetstryck 235,30 235,30 0,00 124,40 121,70-2,70 7,95 7,92-0,03 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,50 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 2,00 10,70 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 1,80 1,30 2,00 Flytgräns Jrdart Mu/Sa Anmärkning A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS07.CPW

40 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,00 m 1,00 m 10,62 m 1,50 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 135,70 m Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 5283 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Brås, Fristad, Söleb 1: Söleb 1:54 GS Bilaga 3:11 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 0 utning (grader) U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U U 8 9 U U 10 U U A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS07.CPW

41 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Bilaga 3:12 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 135,70 m 1,50 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1:54 Prjekt nr Plats Söleb 1:54 Brrhål GS07 Datum Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Mu/Sa Cl Si Cl Si Sa Si Sa Si Sa Si Sa v v v v v v v v v D NCSi NCSi () () () () Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS07.CPW

42 Bilaga 3:13 C P T - sndering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,00 m 3,00 m 16,02 m 2,50 m my 137,60 m Kalibreringsdata Spets 4755 Datum Areafaktr a 0,826 Areafaktr b 0,000 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Sebastian Hultén Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Söleb 1:54 GS Prtryck Friktin Spetstryck 246,40 248,50 2,10 124,20 124,70 0,50 6,00 5,98-0,02 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 2,50 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 2,50 2,50 3,00 3,00 16,10 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 2,00 2,00 Flytgräns Jrdart Gr/Sa Gr/Sa Anmärkning A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS12.CPW

43 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,00 m 3,00 m 16,02 m 2,50 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 137,60 m Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 4755 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Brås, Fristad, Söleb 1: Söleb 1:54 GS Bilaga 3:14 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 0 utning (grader) U 6 U 8 10 U U U U 12 U U 14 U 16 U A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS12.CPW

44 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Bilaga 3:15 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 137,60 m 2,50 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Prjekt Brås, Fristad, Söleb 1:54 Prjekt nr Plats Söleb 1:54 Brrhål GS12 Datum Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Gr/Sa Sa Si Sa Si Sa Si Cl v v v v v M H NCSi () () Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad A:\Prjekt\2020\20020-Brås-Fristad, Söleb 1_54\Arbetsdkument\CPT\GS12.CPW

45 kalle :78 1: :86 1:80 1: s: Skalle : : Örebr : :35 1:1 1 Örebr Getechnical Engineers f Sweden AB C/O Cwrking Office Anders Carlssns gata Götebrg 1:30 Örebr 1:56 1:95

46 Getechnical Engineers f Sweden AB C/O Cwrking Office Anders Carlssns gata Götebrg

47 Getechnical Engineers f Sweden AB C/O Cwrking Office Anders Carlssns gata Götebrg

48 kalle :78 1: :86 1:80 1: s: Skalle : : Örebr : :35 1:1 1 Örebr Getechnical Engineers f Sweden AB C/O Cwrking Office Anders Carlssns gata Götebrg 1:30 Örebr 1:56 1:95

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Beställare: Kungälvs

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapprt (MUR) Btrygg Bygg AB Uppdragsnummer: Linköping 11 april 2012 Grntmij AB

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning sid 2/5 Innehållsförteckning da 1. Objekt ch ändamål 3 2. Underlag för undersökningen 3 3. Styrande dkument 3 4. Arkivmaterial 3 5. Befintliga förhållanden 4 6. Psitinering 4 7. Getekniska fältundersökningar

Läs mer

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik NCC Cnstructin Sverige AB Skgsflyet, Nrrköping Linköping 2015-05-13 Skgsflyet, Nrrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik 2015-05-13 Uppdragsnummer Märta

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp , Olfstrp Getekniska undersökningar Rapprt Geteknisk undersökning (Rge) Götebrg 2012-0-29 Uppdrag nr. andläggare ikaela Bäuml Granskad av Jani Nieminen Olfstrp en Rge Innehållsförteckning 1 UPPRAG... 2

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1 KAMAR KOMMUN OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO KUND Kalmar

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg PEAB BOSTAD AB Nyeplatering inm stadsdelen nden i arkteknisk undersökningsrapprt (UR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 2017-02-17 Structr ark Götebrg AB benämning: nden STRUCTOR ARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev Rapprt Geteknisk undersökning (RGe) Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg 2011-08-29 Rev 2012-11-13 Upprättad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10153814 Daterad: 2011-08-29

Läs mer

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer:

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer: Ytterbygg AB Vegestrp Granskningshandling 2015-08-21 Geteknisk utredning inför detaljplan Vegestrp, Kungälvs kmmun Uppdragsnummer: arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Innehållsförteckning 1. Objekt 3 2.

Läs mer

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder.

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder. GEOSIGMA Grap 09012 Tanums-Rörvik 1:56 ch del av 1:48 ch 1:54 Tanums kmmun Geteknisk undersökning för planerad byggnatin av affärs- ch lagerlkal, parkeringsytr ch bstäder. Rapprt Geteknisk undersökning,

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Ge 2015-10-16 Detaljplan för Ättehögsgatan Götebrgs kmmun Markteknisk undersökningsrapprt/ Geteknik (MUR/GEO) Datum: 2015-10-16 Uppdrag EQC: 4015064 Handläggare: Ael Jsefsn/Jhanna Gustavssn Granskare:

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9 Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inm Rättstjänaren 9 arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Planeringsunderlag Götebrg 2016-11-30 Structr ark Götebrg AB Prjektbenämning: Rättstjänaren 9 STRUCTOR ARK

Läs mer

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04 Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04

Läs mer

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2018-04-13 KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2015-04-17 Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MJÖLBY KOMMUN Kmplettering Fall 1:1, Mantrp UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-10-11 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-12-21 Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik 2, ahlms kmmun Geteknisk undersökning P Geteknik 2012-11-02 2 P Geteknik TPge- Dkumentinfrmatin Uppdragsnummer Objektnamn 2 Filnamn TPge- Filtyp Dc Prgramversin S Wrd 2010 Prjekteringssteg Statusbenämning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) rep001.dc 2012-03-2914 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) SÖNDRUM CENTRUM, HALMSTAD ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Halmstad Fastighets AB (HFAB) UPPDRAGSNUMMER: Handläggare:

Läs mer

Mariestads kommun Kv. Havsörnen

Mariestads kommun Kv. Havsörnen Mariestads kmmun Stabilitetsutredning PM 160415 Datum: 2016-04-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 113-115 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-25 EXPANSION AV SPORTSHOPEN ERTSERÖD 1:2 0CH 1:11 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: Bild från www.ggle.se TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) PM Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län PM Geteknik Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440 57 00 www.eqcgrup.se 2 (5) PM

Läs mer

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan Handläggare Björn Edman Tel +46 10 5053358 Mbil +46 72 2017066 Bjrn.edman@afcnsult.cm RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 1 (3) Datum 2011-05-20 Gnr 11021 Er referens Bstads AB Pseiden Backa, Götebrgs kmmun

Läs mer

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SWCG SWEDISH CONSUTING GROUP AB Mellerud, kv Ugglan UPPDRAGSNUMMER 12704996 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETAJPAN 2018-09-27 SWECO CIVI AB KARSTAD GEOTEKNIK CRISTOFFER SCHNEZER / TOMAS NORDANDER

Läs mer

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KARLSONS ÄNG Kalmar kmmun Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-09-02 Upprättad av: Zana Pirti Granskad av: Lars Marbe Gdkänd av: Daniel Elm Karlsnsäng Daterad: 2016-09-02 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen Kungsbacka kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm,

Läs mer

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1 AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdbende Karlslund Karlslund 1 Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 217-6-3 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Vårdbende Karlslund STRUCTOR

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd, Bllebygds Kmmun arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2016-12-05 Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd,

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping MUR s Kmmun, inköping , MUR Uppdragsnummer Märta idén Michael Danielssn ars Malmrs Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 inköping Telefn 010-615 60 00 Fa www.rambll.se

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Detaljplan 2, Liseberg Södra

Detaljplan 2, Liseberg Södra iseberg AB Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 2019-05-24 Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. ysekil Detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/Ge) antmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel indberg Handläggare: Granskning: Frida undin Daniel indberg Uppdragsnr:

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geteknisk utredning 2017-02-10 Upprättad av: Lars Henrik Marbe Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnr: Daterad: 2017-02-10 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Brgviks hamnmråde, Grums kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-INFRASTRUCTURE AB David Rgbeck Granskare Helena

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Sigtuna kmmun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR) Systemhandling Götebrg 2017-01-20 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Sigtuna stadsängar STRUCTOR MARK

Läs mer

VRÅNGSHOMEN 2:1 Bilaga A ID-ISTA FÖR NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR KOORDINATSYSTEM I PAN: SWEREF 99 12 00 KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 70 Id X Y Z Typ av undersökning 101 6517526,338 105566,101 3,875 Cpt Skr

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO)

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Antal sidr: 4 VOLVO GROUP REAL ESTATE AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID SÖRRED 7:8, FASTIGHETERNA SÖRRED 7:8 H 7:3 RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Götebrg Revidering B 2012-03-13 Lena

Läs mer

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2018-02-23 Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö

Läs mer

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16 , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16

Läs mer

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KABBARP 8:110 Åkarp Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-05-24 Upprättad av: Elin Ekström Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Susanne Schu Nielsen \\se.wspgrup.cm\prjects-mlm1\3157\malmö\

Läs mer

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2013-09-25 Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer:

PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer: 2017-01-20 Rev. 2018-05-15 SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Geteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden Framställd för: Kanic AB PM GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 1526268 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK

Läs mer

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark Mariestads kmmun Sunds Verksamhetspark Stabilitetsutredning PM 161031 Datum: 2016-10-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1226 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult

Läs mer

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-05-22 Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Nrrtälje kmmun Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Beställare: Nrrtälje

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Västerviks Kmmun 2014-10-17 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina Berglund Gdkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik, Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacssn Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Daterad: 2014-12-05 Handläggare: Sven Devert Markundersökningsrapprt

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN VILBERGEN, NORRKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U28031 Markteknisk undersökningsrapprt Kvarngärdet 9:8, Uppsala kmmun www.bjerking.se Uppsala kmmun, plan- ch byggnadsnämnden. Dnr PBN 2014-001703, 2016-12-01 Uppdrag nr. 15U28031 Sida 2

Läs mer

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM ÄNGSTORPS RENINGSVERK, AHOM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR) Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Madelene Markussn Gdkänd av: Sayle Shamun \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\10221942 - Stabilitetsutredning

Läs mer

Lerums kommun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lerums kommun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo erums kmmun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2017-12-08 erums kmmun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2017-12-08

Läs mer

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad Detaljplan söder m Ullas yckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapprt geteknisk Undersökning (RGe) 2012-02-20 Reviderad 2015-01-08 Upprättad av: Sara Jrild Granskad av: Michael Engström / Ulrika Isacssn Uppdragsnr:

Läs mer

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds Kmmun Detaljplan Prjekterings-PM/Geteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13047 Datum

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1791 Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Geteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Gesigma AB Kristfer Husbjörk Götebrg 217-4-19 Grapnummer 1791 Uppdragsnummer 217-4-19 Versin 1. Geteknisk utredning,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

PM Geoteknik. St1 - Ösmo. Projekt nr:

PM Geoteknik. St1 - Ösmo. Projekt nr: PM Geteknik St1 - Ösm Prjekt nr: 18 12 04 2018-08-23 PM Geteknik St1 - Ösm Prjekt nr: 18 12 04 Beställare Beställares representant Orbicn AB St1 Sverige AB ars-ove Anderssn Götebrg Backa Strandgata 2 422

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS GRANSKNINGSKOPIA 2016-11-11 UPPDRAG 272663, Umfrs Geteknisk undersökning Titel på rapprt: Gränslöst Köpcenter Umfrs Status: Granskningskpia

Läs mer

Rud 22:1 Trälåsvägen Göteborgs kommun Geoteknisk utredning

Rud 22:1 Trälåsvägen Göteborgs kommun Geoteknisk utredning Götebrgs kmmun Geteknisk utredning 2011-03-03 Götebrgs kmmun Geteknisk utredning 2011-03-03 Beställare: JM AB Gårdatrget 2 412 50 GÖTEBORG Beställarens representant: Lars Redig Knsult: Uppdragsledare Nrcnsult

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) PEROL FASTIGHETER 1 AB Kv Påvel Ångerman Nrr 9:7, Gävle UPPDRAGSNUMMER 2418174000 2017-06-28 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE Innehållsförteckning 1 Objekt 1 2 Syfte

Läs mer

Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 217-3-23 Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 217-3-23 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik Rapprt 2015-04-01 Upprättad av: Rbert Hjelm Uppdragsnr: 14154 Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: 2015-04-01 PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status:

Läs mer

Gislaved kommun. Haghultsleden. Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnr: Version:

Gislaved kommun. Haghultsleden. Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnr: Version: Gislaved kmmun Haghultsleden Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 105 36 60 Versin: 1.0 2018-11-23 Uppdragsnr: 105 36 60 Versin: 1.0 Haghultsleden Markteknisk Undersökningsrapprt

Läs mer

VINGÅKERS KOMMUN Loke 4 m fl

VINGÅKERS KOMMUN Loke 4 m fl VINGÅKERS KOMMUN Lke 4 m fl Teknisk PM Geteknik GEOTEKNIK Götebrg 2017-12-01 NllTre Knsult AB Prjektbenämning: Lke Vingåker NOLLTRE KONSULT AB Uppdragsansvarig: Jhan Bström Nrdstpassagen 58 Uppdragsnummer:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) LILLA EDETS KOMMUN NORRA GOSSAGÅRDEN-LÖDÖSE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2016-01-22 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401 51 Götebrg

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KV HUMAN PEAB SVERIGE AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: yle Shamun Mall: MUR 2015:11 \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK rep002.dc 2013-06-14 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK SYDNÄRKES BYGGFÖRVATNING SUNDSÄNGEN UPPDRAGSNUMMER 12704246 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-07-06 SWECO CIVI AB NORRKÖPING

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Geteknik för detaljplan, förskla inm Balltrp 1:124. Mölndals Stad. Geteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 713 MARKTEKNISK

Läs mer

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge Værstetrvet del 2, Fredrikstad, Nrge Værste AS Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-08-28 Uppdrag nr. 15.516 Handläggare Marie Cedhagen Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:, Værstetrvet, del

Läs mer

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15036 Apelviken - Varberg\Dkument\15036 Apelviken - Varberg PM Geteknik.dc VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 16U29311 Markteknisk undersökningsrapprt Femte stadsdelen inm, Nrslunda 50:1 kmmun www.bjerking.se Uppdrag nr. 16U29311 Sida 2 (9) Markteknisk undersökningsrapprt Uppdragsnamn Femte stadsdelen

Läs mer

Lerum Resecentrum Geoteknisk utredning för programhandling PM Geoteknik

Lerum Resecentrum Geoteknisk utredning för programhandling PM Geoteknik ra01s, 1321, 2002-09-01 H Västtrafik erum Resecentrum Geteknisk utredning för prgramhandling PM Geteknik Bagges trg Planerat läge erum Resecentrum Götebrg 2012-06-15 SWECO Geteknik, Götebrg Uppdragsnummer

Läs mer

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING P GEOTEKNIK 511-139 Bernstrpsmrådet Skara Kmmun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:5 Prvtabell Radnrapprt Utvärdering CPT Rutinanalys CRS-försök Skövde den 30

Läs mer

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka Tanums kmmun Fördjupad stabilitetsutredning Nrra Hamngatan, Fjällbacka Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Götebrg 2015-10-19 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Fördjupad stabutredning

Läs mer

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun PM Geteknik Stallahlm Nssebr Essunga Kmmun Datum: 2018-04-23 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831090 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Stallahlm, Nssebr, Essunga Kmmun PM Geteknik 180423 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR

DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR JULI 2016 FASTKAP EXPLOATERING AB DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Södra Förstadsgatan 26 211 43 Malmö Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT REGION VÄSTMANLAND Sala närsjukhus UPPDRAGSNUMMER 2337290000 ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN KARLSTAD GEOTEKNIK Swec Civil AB Anders Nilssn rep002.dc

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK ByggArvid AB Bstäder väster m Åsunden, Ulricehamn Geteknisk utredning för detaljplan Uppdragsnummer 2305 490 Götebrg 2012-10-11 Swec Infrastructure AB 1 (13) Swec Gullbergs

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bstäder inm fastigheten Sintrp 4:26 i Kungsbacka kmmun, Hallands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) Götebrg 2019-02-15 Uppdrag nr. Handläggare Mabbe Jamaldar Granskad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT JÖNKÖPINGS KOMMUN Geteknisk utredning för Ulvstrp i Jönköping UPPDRAGSNUMMER 12703061 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2017-11-10 SWECO CIVIL AB LINN LARSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Geteknisk undersökning inför uppförandet av flerbstadshus, samt kntrs- ch verksamhetshus inm fastigheterna Slrsen 7 ch 8 i Brås Datum: 2009-12-16 Prjekt nr: 1922400 Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Prjektledare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Uppdrag nr. 16U30818 Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik Håb, Bålsta Särskilt bende vid Västerhagsvägen 15 Bjerking AB Strandbdgatan 1, Uppsala. Hrnsgatan 174, Stckhlm. Väel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer