STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm"

Transkript

1 STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik Rapprt Upprättad av: Rbert Hjelm

2 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik KUND Vatten & Miljöbyrån KONSULT WSP Sverige AB Smedjegatan Luleå Tel: Fa: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm KONTAKTPERSONER Rbert Hjelm L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver (10)

3 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: Reviderad: PM Geteknik Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: INNEHÅLL 1 UPPDRAG 5 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5 3 STYRANDE DOKUMENT 5 4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 5 5 GEOTEKNISKA- OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Allmän 6 6 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Utsättning ch inmätning 7 7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 7 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver STABILITET Allmänt Jrdmdell ch hållfasthetsparametrar Övriga beräkningsförutsättningar Resultat av stabilitetsberäkningar Sektin A-A Sektin B-B Sektin C-C Sektin D-D Föreslagen begränsningslinje 9 3 (10)

4 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: RITNINGAR Planritning Sektinsritningar G01 G02 till G05 BILAGOR Bilaga 1 Begränsningsmråde Bilaga 2 Stabilitetsberäkning Sektin A-A Bilaga 3 Stabilitetsberäkning Sektin B-B Bilaga 4 Stabilitetsberäkning Sektin C-C Bilaga 5 Stabilitetsberäkning Sektin D-D Bilaga 6 Cnradutvärdering Bilaga 7 Labratrieundersökningar L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver (10)

5 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: Reviderad: PM Geteknik Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: 1 UPPDRAG Sm underknsult på uppdrag av Vatten & Miljöbyrån WSP Samhällsbyggnad utfört en stabilitetsutredning på fastigheten Sävast 23:11 inför detaljplanering av mrådet. Inm aktuellt planmråde i anslutning till Luleälven planeras för i huvudsak småhus i 1 till 1,5 plan. Denna stabilitetsutredning syftar till att föreslå en översiktlig begränsningslinje mt Luleälvens nipkanter utanför vilken inga byggnader, vägar/gc-vägar eller uppfyllnader får placeras för att stabiliteten ska vara tillfredsställande. Bedömningen är baserad på en tillskttslast av 20 kpa vilket mtsvarar ungefär en lätt envåningsbyggnad med upp till ca 0,5 m uppfyllnad av marken. 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Aktuellt mråde ligger på Sävastöns centrala delar ch angränsar direkt mt Luleälven. Området består i huvudsak av igenvuen ängsmark samt närmast Luleälven är mrådet igenvuet med ungskg ch sly. Inm detaljplanemrådet finns en befintlig GC-väg samt en pumpstatin. I direkt anslutning väster ch öster m detaljplanemrådet finns befintlig bebyggelse. Den aktuella delen av mrådet är relativt plant fram till släntkrönet vid älvsbrinken där marken sluttar ned mt älven. Området närmast Luleälven har inm större delen av mrådet en utbildad platå nedanför släntften. Platån har en varierande bredd innan marken möter älven. Den utbildade platån bedöms ber på vattenkraftverkens reglering av vattenflödet i älven. Slänternas höjd varierar mellan ca 5 till 8 meter med den lägsta höjden i den centrala delen av detaljplanemrådet, i höjd med befintlig pumpstatin. Släntlutningarna i undersökta sektiner varierar mellan ca 1:1 till 1:5. Strandersin i varierande mfattning har nterats längs älvskanten. L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver STYRANDE DOKUMENT I denna handling beskrivs förekmmande jrdarters getekniska egenskaper baserat på följande handlingar: TK Ge 13, Publ. 2014:0667 AMA anläggning 13 Sulfidjrd geteknisk klassificering ch dränerad skjuvhållfasthet, SGI rapprt 69 Eurkd SS-EN kapitel 11 ch 12 slänter ch bankar IEG:s tillämpningsdkument Rapprt 6:2008, Rev 1 4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Fältundersökningarna utfördes i fyra sektiner under februari-mars 2015 ch har mfattat: CPT-sndering i 12 punkter Viktsndering i 2 punkter 5 (10)

6 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: manuell viktsndering i 5 punkter,, upptagning av störda jrdprver med skruvbrr i 9 punkt upptagning av störda jrdprver med klvprvtagare i 2 punkter, ttalt 8 nivåer kntrll av grundvattenytans läge i 6 stycken öppna rör med filterspets. Labratrieundersökningarna har mfattat rutinanalys av störda prver samt siktanalys av 12 jrdprver. Utsättning ch avvägning av brrpunkterna har utförts i samband med snderingen. Plansystem: SWEREF Höjdsystem: RH2000 CPT-snderingar har utvärderats med prgrammet Cnrad. Vid denna handlings upprättande har resultat från tidigare utförda stabilitets- ch getekniska utredningar i mrådet beaktats. Geteknisk utlåtande mråde vid älven Sävast 23:11, Swec GEOTEKNISKA- OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 5.1 Allmän Jrden inm undersökt planmråde består av ca 5 till 17 m mäktiga sand- ch siltsediment. Överst ligger ett ca 2-4 m tjckt silt- ch sandskikt av trrskrpekarraktär van ca 0-2 m siltsediment, delvis sandiga underlagrade av ca 2 till 10 m sulfidlera alternativt sulfidsilt. Djupet till fast jrd varierar mellan ca 4 till 17 meter. L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Snderingarna har utförts till stpp erhållits i fast lagrad friktinsjrd. Sedimentens lagringstäthet är ned till ca 2-4 m djup under markytan lös till cket lös ch därunder cket lös. 6 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Dimensinering av geknstruktiner skall utföras enligt BFS 2011:10 (Bverket) EKS 9 med tillhörande natinella val samt SS-EN Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Val av säkerhetsklass görs enligt BFS 2011:10 bilaga 1. Geknstruktiner dimensineras i detta skede för Geteknisk kategri 2 (GK2). 6 (10)

7 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: 6.2 Utsättning ch inmätning Utsättning ch inmätning av brrpunkter utfördes av mättekniker Thmas Jatk, WSP i krdinatsystem SWEREF ch höjdsystem RH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Materialtyp (M) ch tjälfarlighetsklass (T) enligt AMA anläggning 13. Markytan i mrådet består i huvudsak av natur- ch gräsbevuna ytr. Området är mgivet av befintliga byggnader ch gatr. Jrden består i undersökta punkter av sand- ch siltsediment med varierande mäktighet, fast lagrad jrd påträffas närmast niprna på ca 8 till 13 meters djup under markytan. Sulfidjrd har påträffats på varierande djup. Silt- ch sandsedimenten består i huvudsak av sandig silt (M4A-5A, T3-4), siltig finsand (M3B-4A, T2-3). Silt- ch sandsedimenten är från ytan ch till ca 1 till 1,5 meters djup under markytan av trrskrpekaraktär ch löst till medelfast lagrade för att sedan övergå till att vara cket löst lagrade till dess att fast friktinsjrd påträffas på varierande djup, se ritningar G02 till G05. Lkala variatiner förekmmer. Djup till berg har ej undersökts. Jrdmdeller sm använts vid beräkningar redvisas i bilaga 2 till 5. 8 STABILITET L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver Allmänt Föreliggande stabilitetsutredning är utförd enligt Eurkd SS-EN kapitel 11 ch 12 Slänter ch bankar samt IEG:s tillämpningsdkument Rapprt 6:2008, Rev 1. Beräkningarna är utförda enligt partialkefficientmetden. Stabilitetsutredningen mfattar fyra undersökta sektiner A-A till D-D. Sektinerna är placerade strategiskt för att täcka in variatiner i släntförhållanden längs de nipr sm är aktuella för nyeplatering i detaljplanen. Genmförda stabilitetsberäkningar är redvisade i bilaga 2 till 5 ch är samma sektiner sm de getekniska undersökningarna redvisas på. 8.2 Jrdmdell ch hållfasthetsparametrar Använd jrdmdell för stabilitetsberäkningarna vilken framgår av respektive beräkningssektin har upprättats utifrån de genmförda getekniska markundersökningarna. Jrdlagerföljden från markytan kan generellt indelas enligt följande: Silt- ch sandsediment av trrskrpekarraktär Silt- ch sandsediment Sulfidlera alternativt sulfidsilt 7 (10)

8 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: Fast friktinsjrd Materialparametrarna är valda utifrån utförda CPT-snderingar, viktsnderingar, jrdartsbenämningar ch labratrieanalyser. Vid framtagande av dimensinerande parametrar har -faktrer enligt följande använts: Tabell 1 -värden c u 1,2 1,0 1,2 1,0 3 1,0 3 1,0 4,5,6,7 1,0 4,5,6,7 1,0 1,2,3,4,5,6,7 1,0 1,2,3,4,5,6,7 1,0 Vid beräkning av stabilitet enligt Eurkd läggs säkerhetsfaktrn på materialparametrarna samt på laster. Beräkningarna sker med dimensinerande värden, redvisade friktinsvinklar i beräkningssektinerna har reducerats med faktrn M =1,3 ch redvisade dränerade skjuvhållfastheter med faktrn M =1,5. Den dränerade skjuvhållfastheten i sulfidjrden har reducerats enligt SGI Rapprt 69. Utnyttjad dränerad skjuvhållfasthet framgår av C-prfiler på bilaga 1-4. Jrden har getts följande dimensinerande hållfasthetsparametrar: Tabell 2 Dimensinerande hållfasthetsparametrar för stabilitetsberäkningar Silt- ch sandsediment av trrskrpekarraktär d = 23,4º Silt- ch sandsediment d = 22,9º Sulfidlera alternativt sulfidsilt Fast friktinsjrd d = 32,8º c ud = 15kPa + 0,67 kpa/m L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Grundvattnets trycknivå har för att mtsvara sämsta stabilitetsförhållanden sm anses sm rimliga satts till underkant trrskrpa, denna nivå har sedan anpassats mt uppmätta vattennivåer i älven. Antagen prtrycksprfil ch antaget vattenstånd i älven är streckade ch framgår av respektive beräkningssektin. 8.3 Övriga beräkningsförutsättningar Vid beräkningarna har förutsättningarna varit att finna ett avstånd från släntkrönet där en yttre last av 20 kpa kan placeras med bibehållen betryggande släntstabilitet i säkerhetsklass 2 (SK 2). Stabilitetsberäkningarna har endast mfattat redvisning av glidytr sm är stabila enligt Eurkd med van givna förutsättningar. 8 (10)

9 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: 8.4 Resultat av stabilitetsberäkningar Beräkningarna har utförts med prgrammet Gesuite Stability dels sm ttalspänningsanalys F c dels sm kmbinerad analys F kmb med cirkulärcylindriska glidytr. För att friktinsvinkeln ska vara dimensinerande i friktinsjrden har den dränerade skjuvhållfastheten sats till 500 kpa. F kmb har i samtliga redvisade beräkningar varit dimensinerande. Kraven på ttalsäkerhetsfaktrn F EN är 1,0 i SK 2 enligt IEG tillämpningsdkument Rapprt 6:2008, Rev 1, tabell Sektin A-A Beräkningarna (bilaga 2) visar att tillfredsställande stabilitet för nyeplatering uppnås på ca 5 m avstånd från Släntkrönet i SK 2. Ttalstabiliteten i sektinen påverkas betydligt av lasttillskttet på 20 kpa Sektin B-B Beräkningarna (bilaga 3) visar att tillfredsställande stabilitet för nyeplatering uppnås på ca 23 m avstånd från släntkrönet i SK Sektin C-C Beräkningarna (bilaga 4) visar att tillfredsställande stabilitet för nyeplatering uppnås på ca 25 m avstånd från släntkrönet i SK Sektin D-D Beräkningarna (bilaga 5) visar att tillfredsställande stabilitet för nyeplatering uppnås på ca 19 m avstånd från släntkrönet i SK 2. L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver Föreslagen begränsningslinje På basis av utförda stabilitetsberäkningar har föreslagna begränsningslinjer för eplatering mt älven redvisats på bilaga 1. Linjernas läge i förhållande till släntkrön är delvis interplerade mellan aktuella beräkningssektiner men även bedömda utifrån tpgrafin längs sträckan. Eftersm tpgrafin längs älvbrinken på aktuell sträcka är cket varierande ch endast fyra stycken beräkningssektiner finns tillgängliga är redvisade begränsningslinjer behäftade med viss säkerhet. På vissa sträckr har fri tlkning utifrån tpgrafin samt bedömda förutsättningar för bebyggelse skett. Redvisade begränsningslinjer är baserade på ett avstånd från befintligt släntkrön. Någn inmätning av släntkrönet mellan redvisade sektiner finns ej. För att bestämma befintligt släntkrön har höjdkurvr från Bdens kmmuns grundkarta nyttjats. Ovanstående bestämning av släntkrönet är någt säker. En grv bedömning av felet med släntkrönets läge kan uppgå till några meter. 9 (10)

10 Uppdragsnr: Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status: WSP nr: Föreslagna begränsningslinjer förutsätter att släntkrön, släntft samt nedanför släntften belägen platå bibehålls. Ändringar i dessa förutsättningar medför även att rådande säkerhet mt ras ch skred förändras. L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\3_dkument\36_pm_rapprt\\pm geteknik.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver (10)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Uppdragsnr: 14154/ BILAGA 6. CONRAD-UTVÄRDERINGAR, Sävast

23 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0.10 m 0.10 m m 1.80 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U U U U U L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w023.cpw

24 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.80 m 0.10 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.10 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Sa Si Cl v L L NCSi Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) () (()) (() Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Si Cl Sa L H D NCSi L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w023.cpw

25 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.80 m 0.10 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.10 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Sa Si Cl v L L NCSi () (()) (() Si Cl Sa L H D NCSi 15 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w023.cpw

26 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 0.10 m 0.10 m m 1.80 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b 6 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa 0 0 Nrmal Glycerin RL Envi Brrhål Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 15W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1.80 Prtryck (kpa) Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w023.cpw

27 C P T - sndering W Prjekt L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w023.cpw Brrhål Från Till Sida 1 av Sa v L Si v L Si v L Si v L Cl L Si L Si L Si L Cl H Sa D Klassificering NCSi NCSi s v s' v s' c kpa kpa kpa t fu kpa t/m 3 r (( )) ((275.7)) ((232.2)) ((147.6)) ((181.9)) ((126.2)) ((67.6)) ((39.1)) ((49.3)) (31.1) ((109.9)) ((91.0)) ((91.4)) (102.2) f (48.3) (45.6) (38.6) (38.6) (37.4) 36.6 (34.0) 38.0 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa w L w L

28 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå WSP RL 0.10 m 0.10 m m 1.80 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Nrmal Glycerin Envi Brrhål 15W Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q t MPa 1 Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa q,mpa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w023.cpw

29 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0.15 m 0.15 m m 1.80 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U 4 5 U U 9 10 U U L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w024.cpw

30 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.80 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Sa Si Sa Cl Si Klassificering L v L L Med M L D v D NCSi Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad 13 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w024.cpw

31 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.80 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Sa Si Sa Cl Si L v L L Med M L D v D NCSi 13 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w024.cpw

32 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 0.15 m 0.15 m m 1.80 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b 6 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa 0 0 Nrmal Glycerin RL Envi Brrhål Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 15W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1.80 Prtryck (kpa) Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w024.cpw

33 C P T - sndering W Prjekt L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w024.cpw Brrhål Från Till Sida 1 av Sa L Sa L Sa v L Sa v L Si L Sa Med Cl M Si L Si L Si D Si v D Klassificering NCSi s v s' v s' c kpa kpa kpa t fu kpa t/m 3 r (( )) ((129.2)) ((225.0)) ((181.1)) ((171.4)) ((100.2)) (51.7) ((116.2)) ((79.9)) ((427.3)) ((885.4)) f (45.3) (45.2) (38.7) (38.4) (34.5) 36.8 (29.9) (38.0) OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa w L w L

34 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå WSP RL 0.15 m 0.15 m m 1.80 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Nrmal Glycerin Envi Brrhål 15W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q t MPa Registrerat spetstryck, q 1 c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w024.cpw

35 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0.15 m 0.15 m m 1.50 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U U 6 7 U 8 9 U U L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w028.cpw

36 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.50 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Sa L Si v L Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Sa Cl Sa Med L H Med D NCSi NC L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w028.cpw + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad

37 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.50 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Sa Si L v L Sa Cl Sa Med L H Med D NCSi NC L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w028.cpw

38 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 0.15 m 0.15 m m 1.50 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b 6 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa 0 0 Nrmal Glycerin RL Envi Brrhål Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 15W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1.50 Prtryck (kpa) Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w028.cpw

39 C P T - sndering W Prjekt L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w028.cpw Brrhål Från Till Sida 1 av Sa L Sa v L Si v L Sa Med Sa L Cl H Cl H Sa Med Sa Med Sa D Klassificering NCSi NC s v s' v s' c kpa kpa kpa t fu kpa t/m 3 r (( )) ((174.1)) ((134.0)) ((149.0)) ((252.6)) ((68.3)) (99.7) (138.4) f (46.2) (38.7) (38.6) (38.7) (33.9) OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa w L w L

40 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå WSP RL 0.15 m 0.15 m m 1.50 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Nrmal Glycerin Envi Brrhål 15W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa 1 Registrerad mantelfriktin, f s, kpa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w028.cpw

41 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0.15 m 0.15 m m 2.00 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U 4 5 U U 9 10 U L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w029.cpw

42 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 2.00 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Sa Si Sa Si Klassificering L v L L v L Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) (()) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Cl Sa Cl Si Sa Cl Si M H Med vh H v L L H D NCSi NC NCSi NCSi NCSi () () () + L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w029.cpw + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad

43 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 2.00 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Sa L 2 Si v L (()) 3 Sa Si L v L Cl Sa Cl Si Sa Cl M H Med vh H v L L H NCSi NC NCSi NCSi NCSi () () () Si D 13 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w029.cpw

44 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 0.15 m 0.15 m m 2.00 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b 6 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa 0 0 Nrmal Glycerin RL Envi Brrhål Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 15W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 2.00 Prtryck (kpa) Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w029.cpw

45 C P T - sndering Prjekt Från Till Klassificering Sa L Sa L Sa v L Si v L Si v L Si v L Sa v L Sa L Si v L Cl M Cl M Cl M Cl H Sa Med Cl vh Cl H Si v L Sa L Cl H Si D Si D Si D NCSi NCSi NC NCSi NCSi NCSi NCSi r t/m w L t fu kpa (( )) ((205.5)) ((248.6)) ((246.8)) ((213.6)) ((68.5)) ((47.6)) ((68.2)) ((68.1)) (45.8) (43.1) (40.2) (110.7) (166.2) (75.9) ((59.8)) (107.5) ((638.8)) ((591.0)) ((557.2)) Brrhål f (46.7) (45.5) (44.3) (38.7) (37.0) (36.7) W s v s' v s' c kpa kpa kpa Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w029.cpw

46 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå WSP RL 0.15 m 0.15 m m 2.00 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Nrmal Glycerin Envi Brrhål 15W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q t MPa Registrerat spetstryck, q 1 c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w029.cpw

47 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0.15 m 0.15 m m 3.00 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U U U 9 10 U Blad

48 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 3.00 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Sa Klassificering L Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) (()) (()) (()) (()) (()) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Cl Sa Cl Sa H NCSi Med M NCSi D + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad 13 Blad

49 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 3.00 m 0.15 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.15 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) (()) (()) (()) (()) (()) 2 Sa L Cl Sa Cl Sa H NCSi Med M NCSi D 13 Blad

50 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 0.15 m 0.15 m m 3.00 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b 6 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa 0 0 Nrmal Glycerin RL Envi Brrhål Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 15W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 3.00 Prtryck (kpa) Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning Blad3

51 C P T - sndering W Prjekt Blad3 Brrhål Från Till Sida 1 av Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Cl H Sa Med Cl M Sa D Klassificering NCSi NCSi s v s' v s' c kpa kpa kpa t fu kpa t/m 3 r (( )) ((5.1)) ((4.9)) ((4.6)) ((4.4)) ((11.0)) ((209.2)) ((233.0)) ((199.9)) ((195.1)) (104.5) (67.5) f (29.1) (24.7) (21.9) (19.8) (24.5) (38.1) (38.0) (37.3) (36.9) OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa w L w L

52 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå WSP RL 0.15 m 0.15 m m 3.00 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Nrmal Glycerin Envi Brrhål 15W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q t MPa Registrerat spetstryck, q 1 c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa Blad3

53 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 2.00 m 2.00 m 6.17 m 1.50 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U 3.0 U 3.5 U 4.0 U 4.5 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w033.cpw

54 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.50 m 2.00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 2.00 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Si L D ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w033.cpw

55 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.50 m 2.00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 2.00 m Envi Nrmal Utvärderare för utvärdering RH Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Si L D 4.5 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w033.cpw

56 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 2.00 m 2.00 m 6.17 m 1.50 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b 7 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa 0 0 Nrmal Glycerin FJ Envi Brrhål Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 15W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1.50 Prtryck (kpa) Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w033.cpw

57 C P T - sndering Prjekt Från Till Klassificering Si L Si D ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 r t/m w L t fu kpa (( )) (( )) ((104.5)) ((621.7)) Brrhål f (38.7) W s v s' v s' c kpa kpa kpa Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w033.cpw

58 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå WSP FJ 2.00 m 2.00 m 6.17 m 1.50 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Nrmal Glycerin Envi Brrhål 15W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt15w033.cpw

59 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 2.00 m 2.00 m 9.93 m 2.00 m Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Envi Snd nr Prjekt Prjekt nr Brrhål 15W Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U U 7 U 8 U 9 10 L:\5543\ - Vatten & Miljöbyrån - 4 mråden\4_cad\g\_undersökningar\5_utvärdering\cpt 15W034.CPW

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik NCC Cnstructin Sverige AB Skgsflyet, Nrrköping Linköping 2015-05-13 Skgsflyet, Nrrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik 2015-05-13 Uppdragsnummer Märta

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev Rapprt Geteknisk undersökning (RGe) Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg 2011-08-29 Rev 2012-11-13 Upprättad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10153814 Daterad: 2011-08-29

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp , Olfstrp Getekniska undersökningar Rapprt Geteknisk undersökning (Rge) Götebrg 2012-0-29 Uppdrag nr. andläggare ikaela Bäuml Granskad av Jani Nieminen Olfstrp en Rge Innehållsförteckning 1 UPPRAG... 2

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapprt (MUR) Btrygg Bygg AB Uppdragsnummer: Linköping 11 april 2012 Grntmij AB

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning sid 2/5 Innehållsförteckning da 1. Objekt ch ändamål 3 2. Underlag för undersökningen 3 3. Styrande dkument 3 4. Arkivmaterial 3 5. Befintliga förhållanden 4 6. Psitinering 4 7. Getekniska fältundersökningar

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440

Läs mer

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2018-04-13 KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG

Läs mer

Mariestads kommun Kv. Havsörnen

Mariestads kommun Kv. Havsörnen Mariestads kmmun Stabilitetsutredning PM 160415 Datum: 2016-04-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik 2, ahlms kmmun Geteknisk undersökning P Geteknik 2012-11-02 2 P Geteknik TPge- Dkumentinfrmatin Uppdragsnummer Objektnamn 2 Filnamn TPge- Filtyp Dc Prgramversin S Wrd 2010 Prjekteringssteg Statusbenämning

Läs mer

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder.

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder. GEOSIGMA Grap 09012 Tanums-Rörvik 1:56 ch del av 1:48 ch 1:54 Tanums kmmun Geteknisk undersökning för planerad byggnatin av affärs- ch lagerlkal, parkeringsytr ch bstäder. Rapprt Geteknisk undersökning,

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1 KAMAR KOMMUN OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO KUND Kalmar

Läs mer

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO)

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Antal sidr: 4 VOLVO GROUP REAL ESTATE AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID SÖRRED 7:8, FASTIGHETERNA SÖRRED 7:8 H 7:3 RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Götebrg Revidering B 2012-03-13 Lena

Läs mer

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan Handläggare Björn Edman Tel +46 10 5053358 Mbil +46 72 2017066 Bjrn.edman@afcnsult.cm RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 1 (3) Datum 2011-05-20 Gnr 11021 Er referens Bstads AB Pseiden Backa, Götebrgs kmmun

Läs mer

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geteknisk utredning 2017-02-10 Upprättad av: Lars Henrik Marbe Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnr: Daterad: 2017-02-10 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SWCG SWEDISH CONSUTING GROUP AB Mellerud, kv Ugglan UPPDRAGSNUMMER 12704996 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETAJPAN 2018-09-27 SWECO CIVI AB KARSTAD GEOTEKNIK CRISTOFFER SCHNEZER / TOMAS NORDANDER

Läs mer

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark Mariestads kmmun Sunds Verksamhetspark Stabilitetsutredning PM 161031 Datum: 2016-10-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1226 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. ysekil Detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/Ge) antmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel indberg Handläggare: Granskning: Frida undin Daniel indberg Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) rep001.dc 2012-03-2914 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) SÖNDRUM CENTRUM, HALMSTAD ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Halmstad Fastighets AB (HFAB) UPPDRAGSNUMMER: Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Ge 2015-10-16 Detaljplan för Ättehögsgatan Götebrgs kmmun Markteknisk undersökningsrapprt/ Geteknik (MUR/GEO) Datum: 2015-10-16 Uppdrag EQC: 4015064 Handläggare: Ael Jsefsn/Jhanna Gustavssn Granskare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MJÖLBY KOMMUN Kmplettering Fall 1:1, Mantrp UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-10-11 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning

Läs mer

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM ÄNGSTORPS RENINGSVERK, AHOM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR) Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Madelene Markussn Gdkänd av: Sayle Shamun \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\10221942 - Stabilitetsutredning

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik, Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacssn Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Daterad: 2014-12-05 Handläggare: Sven Devert Markundersökningsrapprt

Läs mer

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2018-02-23 Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö

Läs mer

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun PM Geteknik Stallahlm Nssebr Essunga Kmmun Datum: 2018-04-23 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831090 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Stallahlm, Nssebr, Essunga Kmmun PM Geteknik 180423 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Beställare: Kungälvs

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) SVANÅ BRUK & SÄTERI AB UPPDRAGSNUMMER 1000685-500 SVANÅ, GEOTEKNIK 2017-11-22 SWECO CIVIL AB Ma Årbrink rep001.dc 2015-10-05 Swec Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen Kungsbacka kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm,

Läs mer

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping MUR s Kmmun, inköping , MUR Uppdragsnummer Märta idén Michael Danielssn ars Malmrs Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 inköping Telefn 010-615 60 00 Fa www.rambll.se

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS GRANSKNINGSKOPIA 2016-11-11 UPPDRAG 272663, Umfrs Geteknisk undersökning Titel på rapprt: Gränslöst Köpcenter Umfrs Status: Granskningskpia

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9 Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inm Rättstjänaren 9 arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Planeringsunderlag Götebrg 2016-11-30 Structr ark Götebrg AB Prjektbenämning: Rättstjänaren 9 STRUCTOR ARK

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg PEAB BOSTAD AB Nyeplatering inm stadsdelen nden i arkteknisk undersökningsrapprt (UR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 2017-02-17 Structr ark Götebrg AB benämning: nden STRUCTOR ARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd, Bllebygds Kmmun arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2016-12-05 Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd,

Läs mer

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik NYTT VIAOMRÅDE I ÄVSBYN SUTRAPPORT UPPDRAG, Förfrågningsunderlag nytt villamråde Titel på rapprt: Nytt villamråde i Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT REGION VÄSTMANLAND Sala närsjukhus UPPDRAGSNUMMER 2337290000 ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN KARLSTAD GEOTEKNIK Swec Civil AB Anders Nilssn rep002.dc

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Brgviks hamnmråde, Grums kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-INFRASTRUCTURE AB David Rgbeck Granskare Helena

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-12-21 Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 113-115 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-25 EXPANSION AV SPORTSHOPEN ERTSERÖD 1:2 0CH 1:11 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: Bild från www.ggle.se TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KABBARP 8:110 Åkarp Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-05-24 Upprättad av: Elin Ekström Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Susanne Schu Nielsen \\se.wspgrup.cm\prjects-mlm1\3157\malmö\

Läs mer

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KARLSONS ÄNG Kalmar kmmun Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-09-02 Upprättad av: Zana Pirti Granskad av: Lars Marbe Gdkänd av: Daniel Elm Karlsnsäng Daterad: 2016-09-02 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer:

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer: Ytterbygg AB Vegestrp Granskningshandling 2015-08-21 Geteknisk utredning inför detaljplan Vegestrp, Kungälvs kmmun Uppdragsnummer: arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Innehållsförteckning 1. Objekt 3 2.

Läs mer

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING P GEOTEKNIK 511-139 Bernstrpsmrådet Skara Kmmun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:5 Prvtabell Radnrapprt Utvärdering CPT Rutinanalys CRS-försök Skövde den 30

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KV HUMAN PEAB SVERIGE AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: yle Shamun Mall: MUR 2015:11 \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\

Läs mer

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Nrrtälje kmmun Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Beställare: Nrrtälje

Läs mer

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds Kmmun Detaljplan Prjekterings-PM/Geteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13047 Datum

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) PM Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län PM Geteknik Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440 57 00 www.eqcgrup.se 2 (5) PM

Läs mer

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge Værstetrvet del 2, Fredrikstad, Nrge Værste AS Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-08-28 Uppdrag nr. 15.516 Handläggare Marie Cedhagen Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:, Værstetrvet, del

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 16U29311 Markteknisk undersökningsrapprt Femte stadsdelen inm, Nrslunda 50:1 kmmun www.bjerking.se Uppdrag nr. 16U29311 Sida 2 (9) Markteknisk undersökningsrapprt Uppdragsnamn Femte stadsdelen

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad Detaljplan söder m Ullas yckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapprt geteknisk Undersökning (RGe) 2012-02-20 Reviderad 2015-01-08 Upprättad av: Sara Jrild Granskad av: Michael Engström / Ulrika Isacssn Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1791 Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Geteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Gesigma AB Kristfer Husbjörk Götebrg 217-4-19 Grapnummer 1791 Uppdragsnummer 217-4-19 Versin 1. Geteknisk utredning,

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN.

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. PM GEOTEKNIK TOLUST EXPLOATERING AB Jönköping, södra Munksjö mrådet, utfyllnad i UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. UNDERLAG ANSÖKAN

Läs mer

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15036 Apelviken - Varberg\Dkument\15036 Apelviken - Varberg PM Geteknik.dc VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lisa Ekström UPPRÄTTAD AV. Tomas Bennet

UPPDRAGSLEDARE. Lisa Ekström UPPRÄTTAD AV. Tomas Bennet mem01.dc 2012-03-28-14 PM UPPDRAG DP Nrdtag UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSEDARE isa Ekström UPPRÄTTAD AV Tmas Bennet DATUM 2017-05-12 DP Nrdtag, Kastellegården 1:52 Kungälv Detaljerad stabiltetsutredning 1 Inledning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN VILBERGEN, NORRKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA

Läs mer

PM Geoteknik Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads Kommun PM Geteknik Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads Kmmun Datum: 2019-05-14 Uppdragsnummer: 831237 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads

Läs mer

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Sigtuna kmmun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR) Systemhandling Götebrg 2017-01-20 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Sigtuna stadsängar STRUCTOR MARK

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Västerviks Kmmun 2014-10-17 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina Berglund Gdkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) PEROL FASTIGHETER 1 AB Kv Påvel Ångerman Nrr 9:7, Gävle UPPDRAGSNUMMER 2418174000 2017-06-28 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE Innehållsförteckning 1 Objekt 1 2 Syfte

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) LILLA EDETS KOMMUN NORRA GOSSAGÅRDEN-LÖDÖSE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2016-01-22 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401 51 Götebrg

Läs mer

VRÅNGSHOMEN 2:1 Bilaga A ID-ISTA FÖR NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR KOORDINATSYSTEM I PAN: SWEREF 99 12 00 KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 70 Id X Y Z Typ av undersökning 101 6517526,338 105566,101 3,875 Cpt Skr

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer:

PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer: 2017-01-20 Rev. 2018-05-15 SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Geteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden Framställd för: Kanic AB PM GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 1526268 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

Detaljplan 2, Liseberg Södra

Detaljplan 2, Liseberg Södra iseberg AB Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 2019-05-24 Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk

Läs mer

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-05-22 Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1 AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdbende Karlslund Karlslund 1 Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 217-6-3 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Vårdbende Karlslund STRUCTOR

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK rep002.dc 2013-06-14 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK SYDNÄRKES BYGGFÖRVATNING SUNDSÄNGEN UPPDRAGSNUMMER 12704246 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-07-06 SWECO CIVI AB NORRKÖPING

Läs mer

PM Geoteknisk utredning

PM Geoteknisk utredning PM Geteknisk utredning Gripshlms backar, Mariefred Bildtet: Karta över planmrådet Upprättad av: Antn Laitila Jakb Jhanssn Getekniker, 073-823 24 79 Getekniker, 073-056 18 17 Kvalitetsgranskning: Håkan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bstäder inm fastigheten Sintrp 4:26 i Kungsbacka kmmun, Hallands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) Götebrg 2019-02-15 Uppdrag nr. Handläggare Mabbe Jamaldar Granskad

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2015-04-17 Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge)

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Uppdrag nr. 16U30818 Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik Håb, Bålsta Särskilt bende vid Västerhagsvägen 15 Bjerking AB Strandbdgatan 1, Uppsala. Hrnsgatan 174, Stckhlm. Väel 010-211 80 00. bjerking.se

Läs mer

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer:

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer: 217-9-29 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Tlered 185:1, Götebrg Framställd för: Skanska Sverige AB MUR / GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 166599 TOLERED 185:1 - MUR GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1.

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Bryggaren Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kv. Bryggaren Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun PM Geteknik Kv. Bryggaren Nybyggnad bstäder Vårgårda Kmmun Datum: 2016-06-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1151 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Jhan Ericssn BG&M Knsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE GRUNDLÄGGNING AV NYA FLERBOSTADSHUS

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE GRUNDLÄGGNING AV NYA FLERBOSTADSHUS PM GEOTEKNIK PREPART AB Del av Ismåsen Färjestad UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE GRUNDÄGGNING AV NYA FERBOSTADSHUS PROJEKTERINGSUNDERAG 2016-12-07 KARSTAD GEOTEKNIK CHAROTTA JONSSON

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Detaljplan för Selma Lagerlöfs torg Geoteknisk undersökning FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD PM GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Detaljplan för Selma Lagerlöfs torg Geoteknisk undersökning FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD PM GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER: PM GEOTEKNIK FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Detaljplan för Selma Lagerlöfs trg Geteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER: 2305 508 PM GEOTEKNIK GÖTEBORG 2012-12-21 Swec Infrastructure AB 1 (11) rep001.dc

Läs mer

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Bergsviksmrådet, delmråde 1 Munkedals kmmun Detaljplan Geteknik Utvärderingar, beräkningar ch bedömningar PM 2011-11-03 Ersätter helt PM 2011-08-19 Arb.nr: U10064-1 Uddevalla 2011-11-03 Bhusge AB Bengt

Läs mer

Sunne, Östra torget SUNNE KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER DETALJPLAN

Sunne, Östra torget SUNNE KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER DETALJPLAN PM SUNNE KOMMUN Sunne, Östra trget UPPDRAGSNUMMER 2335934000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETAJPAN DETAJPAN 2016-02-23 KARSTAD GEOTEKNIK SWECO CIVI AB Brsek Ezzadin/Tmas Nrdlander rep002.dc 2013-06-14

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Geteknik för detaljplan, förskla inm Balltrp 1:124. Mölndals Stad. Geteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 713 MARKTEKNISK

Läs mer

Kvisljungeby 3:3. Göteborg kommun, Västra Götalands Län. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO) Göteborg Uppdrag nr. 16.

Kvisljungeby 3:3. Göteborg kommun, Västra Götalands Län. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO) Göteborg Uppdrag nr. 16. Kvisljungeby 3:3 Götebrg kmmun, Västra Götalands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/GEO) Götebrg 2017-01-30 Uppdrag nr. 16.128 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag:

Läs mer

PM Geoteknik Björkebacken Stöpen Nytt bostadsområde Skövde Kommun

PM Geoteknik Björkebacken Stöpen Nytt bostadsområde Skövde Kommun PM Geteknik Björkebacken Stöpen Nytt bstadsmråde Skövde Kmmun Datum: 2014-10-16 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-713 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Björkebacken, Stöpen, Skövde kmmun PM Geteknik

Läs mer

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A 1. 2. 1 (7) Skapat av Dkumentdatum Leverans/Ändrings PM T. Sahlin 2017-05-16 Prjektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer E18 TPL Bergshamra 138663 10205098 E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA -

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) SYDNÄRKES BYGGFÖRVALTNING LUNDBY, ASKERSUND UPPDRAGSNUMMER 2180957 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2016-07-13 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE

Läs mer