PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer:"

Transkript

1 Rev SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Geteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden Framställd för: Kanic AB PM GEOTEKNIK Uppdragsnummer:

2 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1.0 UPPDRAGSINFORMATION UPPDRAG OBJEKT UNDERLAG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Utförda fältundersökningar Redvisning MARKFÖRHÅLLANDEN Tpgrafi ch mrådesbeskrivning Getekniska förhållanden Jrdlagerföljd Getekniska egenskaper Hydrgelgiska egenskaper FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY DETALJPLAN Stabilitet Sättningar Markmiljö Markradn OMGIVNINGSPÅVERKAN I BYGGSKEDET SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER Stabilitet Sättningar Grundläggning Bilagr ch ritningar BILAGA A CPT-snderingar (utvärderade med CONRAD) RITNINGAR 5268PL01 Planritning, översikt (skala 1:1000, A3) 5268PLT1 Planritning (skala 1:400, A3) 5268GUT1 Brrpunkter (skala 1:200, A3) 5268GUT2 Brrpunkter (skala 1:200, A3) 5268GUT3 Brrpunkter (skala 1:200, A3) Rev Uppdragsnummer I

3 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK 1.0 UPPDRAGSINFORMATION Uppdrag Geteknisk undersökning Plats Simnsland, i anslutning till Tystnaden Uppdragsgivare Kanic AB Uppdragsnr Knsult Glder Assciates AB Uppdragsledare Maud Söderberg Teknikansvarig Geteknik Malin Sundsten Handläggare Jhan Utas Kvalitetsgranskning Ola Skepp 2.0 UPPDRAG På uppdrag av Kanic AB har Glder Assciates utfört en geteknisk undersökning i samband med framtagande av detaljplan för ett mråde i anslutning till byggnaden Tystnaden på Simnsland i Brås. Området är beläget stra väster m Brås Högskla i centrala Brås, se översiktskarta i Figur 1. Syftet med undersökningen/utredningen är att bestämma de getekniska förhållandena för detaljplanemrådet ch klargöra de getekniska förutsättningarna för byggnatin ch grundläggning av byggnader. Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnatin alternativt m- ch tillbyggnad av befintlig byggnad. Byggnadernas ändamål planeras vara htellverksamhet samt parkeringsdäck. En miljöteknisk undersökning för mrådet har ckså utförts ch redvisas i en separat rapprt: Miljöteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden, Simnsland, Glder Assciates AB, daterad Figur 1: Översiktskarta (hämtad från: Rev Uppdragsnummer

4 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK 3.0 OBJEKT Området sm idag utgörs av en asfalterad parkeringsyta ligger nrr m den gamla fabriksbyggnaden Tystnaden på Viskastrandsgatan 1C. I väster avgränsas mrådet av Nrrby Långgata ch i öster av Viskastrandsgatan. Ytterligare längre österut, ca 30 m från Tystnaden, ligger ån Viskan. Situatinsplan över mrådet kan ses i Figur 2. I Figur 3 ch Figur 4 visas visinsbilder på det planerade htellet ritade av arkitektbyrån Krk & Tjäder (2016). Tystnaden Figur 2: Planritning över mrådet vid Tystnaden med prvpunkternas placering. Figur 3: Visinsbild över Simnsland med htellmrådet inringat (Krk & Tjäder, 2016) Rev Uppdragsnummer

5 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK Figur 4: Visinsbild på det planerade htellet vid Tystnaden (Krk & Tjäder, 2016). 4.0 UNDERLAG Sm underlag för denna getekniska utredning har nedanstående underlagsmaterial nyttjats: Grundkarta kv Simnsland (DWG-frmat). Jrdartskarta, SGU. Visinsbilder Framtidens Simnsland. Krk & Tjäder, Simnsland - Planerad m- ch nybyggnad, Geteknisk undersökning. WSP, daterad CPT-snderingar utförda hösten 2011 (ej redvisade) har utvärderats inm ramen för föreliggande utredning ch redvisas på ritning 5368GUT3 samt Cnrad-utvärderade i Bilaga A. Simnsland, Geteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan. GF Knsult AB, daterad Rev Uppdragsnummer

6 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK 5.0 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING I samband med denna utredning har ett antal getekniska undersökningar utförts. Syftet med dessa har varit att bestämma djupet till fast btten, undersöka jrdlagerföljd ch ge underlag avseende jrdlagrens egenskaper. 5.1 Utförda fältundersökningar Geteknisk fältundersökning utfördes av GEO-gruppen AB, på uppdrag av Glder Assciates. Ansvarig brrningsledare/fältingenjör på GEO-gruppen var Jerker Madås. Undersökningarna är utförda enligt Fälthandbken (SGF, Rapprt 1:2013) ch mfattar följande: Snderingar 3 st trycksnderingar, för bestämning av jrdlagrens relativa fasthet ch djupet till fast btten. 2 st jrd-berg-snderingar, för bestämning av djupet till berg. 2 st CPT-snderingar för bestämning av jrdlagerindelning ch jrdlagrens relativa fasthet samt utvärdering av jrdens hållfasthetsegenskaper. Utförda CPT-snderingar har utvärderats med datrprgrammet Cnrad ch redvisas i BILAGA A. 2 st skruvprvtagningar, för upptagning av störda jrdprver ch klassificering av de ytliga jrdlagren. I samband med skruvprvtagning bserverades ch nterades även fri vattenyta i öppna prvtagningshål. Brrpunkterna är benämnda med ID GATNBH01-GATBH07. I samband med den miljötekniska undersökning sm utfördes samtidigt grävdes ett antal prvgrpar med ID GATPG01-GANPG Redvisning Utförda getekniska undersökningar (brrpunkts-id GATBH01-GATBH07) redvisas i plan på ritning 5268PLT1 ch sm uppritade brrhål på ritning 5268GUT1-5268GUT3. Undersökningarna redvisas med beteckningar enligt SGF:s beteckningssystem (för detaljerad beskrivning se Utförda prvgrpar (ID GATPG01-GATPG04) redvisas i separat rapprt: Miljöteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden, Simnsland, Glder Assciates AB, daterad Söder m nu utförda undersökningar utfördes i samma fältkampanj undersökningar i anslutning till byggnaden Nybrhuset. Dessa syns på översiktsplan 5268PL01 ch redvisas i detalj i rapprterna Geteknisk undersökning i anslutning till Nybrhuset, Simnsland ch Miljöteknisk undersökning i anslutning till Nybrhuset, Simnsland, Glder Assciates AB, daterade Brrpunkternas placering har mätts in med GNSS-mttagare (Trimble R10). Brrpunkternas lägen redvisas i krdinatsystem SWEREF ch i höjdsystem RH Rev Uppdragsnummer

7 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK 6.0 MARKFÖRHÅLLANDEN 6.1 Tpgrafi ch mrådesbeskrivning Området är flackt ch utgörs överst av en hårdgjrd asfalterad parkeringsyta på nivån ca 133 m. I Figur 5 syns parkeringsytan ch huset Tystnaden. Nrr m mrådet ligger Realgymnasiet. I väster avgränsas mrådet av en slänt, se Figur 6, ch på släntkrönet går bilvägen Nrrby Långgata. Den ca 11 m höga slänten har en släntlutning på ca 1:1,5-2. Figur 5: Tystnaden ch parkeringsytan nrr m byggnaden. Ftriktning åt sydst, Figur 6: Parkeringsytan avgränsas i väster av en slänt upp mt Nrrby Långgata. Ftriktning åt nrdväst, Rev Uppdragsnummer

8 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK 6.2 Getekniska förhållanden Jrdlagerföljd De ytliga jrdlagren inm mrådet utgörs av isälvssediment enligt nedanstående utdrag (Figur 7) från SGU:s gelgiska jrdartskarta. Figur 7: Jrdartskarta över mrådet vid Simnsland med undersökningsmrådet markerat med en röd ring (SGUs kartgeneratr). Vid nu utförda getekniska undersökningar har djupet till berg uppmätts vara ca m. Det största djupet uppmättes i mrådets västra del (GATBH02). Under den asfalterade ytan (ca 8 cm asfalt) utgörs jrdlagren överst av fyllning med en mäktighet på ca 0,5 m. De naturligt avlagrade jrdlagren under fyllningen består av sand sm vilar på berg, se Figur 8. Sandlagret är ca m mäktigt ch innehåller en del sten ch blck. Lkalt har inslag av silt påträffats i den övre delen av jrdprfilen. Slänten upp mt Nrrby Långgata bedöms vara anlagd ch utgörs till str del av fyllnadsmaterial Rev Uppdragsnummer

9 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK Figur 8: Prvgrp GATPG01, Getekniska egenskaper Fyllning Fyllningen inm mrådet består generellt av sten, grus ch sand. Fyllnadsmäktigheten är ca 0,5 m. Tungheten hs fyllningen bedöms vara ca kn/m 3 ch friktinsvinkeln ca 35 grader. Fyllningen i slänten mt Nrrby Långgata utgörs av grövre material ch friktinsvinkeln har utvärderats ligga mellan ca grader. Sand Sandens tunghet bedöms vara ca 19 kn/m 3 med en generellt medelhög lagringstäthet sm ökar till hög mt djupet. Utvärdering av CPT-sndering visar att friktinsvinkeln är ca 37 grader Hydrgelgiska egenskaper Grundvattennivån i marken ligger på nivån ca ,5 m vilket mtsvarar ett djup på ca 1,5-2 m. Då mrådet ligger nära Viskan antas grundvattennivån i marken stå i nära förbindelse med vattennivån i Viskan med viss fördröjning i respnsen på vattenståndsvariatiner. Prtrycket bedöms ha en hydrstatisk prfil. Karakteristiska vattenstånd i Viskan redvisas i nedanstående tabell Rev Uppdragsnummer

10 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK Tabell 1: Karakteristiska vattennivåer i Viskan vid undersökningsmrådet (WSP, 2011). Vattennivå (m) HHW (100-årsflöde) 132,4 LLW 130,8 7.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY DETALJPLAN 7.1 Stabilitet Ttalstabiliteten inm ch i anslutning till fastigheten anses vara tillfredsställande med hänsyn till markytans flackhet ch rådande markförhållanden. Utförande av de planerade byggnaderna bedöms inte påverka stabilitetsförhållandena inm mrådet. Stabiliteten för slänten upp mt Nrrby Långgata förutsätts ha kntrllerats ch vara tillfredsställande gd. 7.2 Sättningar Jrdlagren utgörs enligt utförda snderingar av sand med medelhög till hög relativ fasthet ch bedöms inte vara sättningsbenägna. 7.3 Markmiljö Se separat rapprt, Miljöteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden, Simnsland, Glder Assciates AB, daterad Markradn I Bråsmrådet innehåller berggrunden radn i låga till måttliga halter. Marken inm det aktuella mrådet utgörs främst av sand på en berggrund med nrmala till låga uranhalter. Enligt SGU:s radnriskkarta över Brås är marken att klassa sm nrmalriskmråde Rev Uppdragsnummer

11 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK Figur 9: Radnriskkarta över Simnsland (SGUs kartgeneratr) Fyllningen inm mrådet har tidigare undersökts med avseende på radnhalt (GF Knsult, 2007). Radnhalter på mellan 2 ch 9 kbq/m 3 uppmättes, vilket innebär att marken klassades sm lågriskmråde. 8.0 OMGIVNINGSPÅVERKAN I BYGGSKEDET Inm ch intill aktuellt planmråde finns idag befintlig bebyggelse, vilken måste beaktas ch skyddas i kmmande utförandeskede. Det aktuella mrådet för planerad eplatering utgörs idag av en parkeringsplats samt befintliga byggnader. Eventuell spntning ch pålslagningsarbeten ger upphv till vibratiner vars strlek måste beaktas ch begränsas vid utförande så att de inte medför skadr på mkringliggande byggnader ch anläggningar. I byggskedet måste ckså stabiliteten för temprära schaktslänter för t e ledningsstråk beaktas. 9.0 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 9.1 Stabilitet Ttalstabiliteten inm ch i anslutning till fastigheten anses vara tillfredsställande gd med hänsyn till markytans flackhet ch rådande markförhållanden. Utförande av de planerade byggnaderna bedöms inte påverka stabilitetsförhållandena inm mrådet. Rev Slänten i väster förutsätts vara kntrllerad för befintliga förhållanden med avseende på stabilitet i samband med anläggningen av Nrrby Långgata. Vid eventuell schakt i slänten måste släntens uppbyggnad undersökas. Vidare måste stabilitetsförhållandena, både för bygg- ch permanentskede, analyseras för att fastlägga behv av ch möjliga temprära stödknstruktiner (t e spnt) Rev Uppdragsnummer

12 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK 9.2 Sättningar Jrdlagren utgörs enligt utförda snderingar främst av sand med medelhög till hög relativ fasthet ch bedöms inte vara sättningsbenägen. Marken inm mrådet bedöms därmed kunna belastas med betydande laster utan att det skall uppstå risk för några betydande tidsberende sättningar. 9.3 Grundläggning Grundläggningsmetd för planerade byggnader berr av hur lasterna från stmme/knstruktin mhändertas. Grundläggningsförhållandena inm det aktuella mrådet är gda med förväntad hög bärighet ch ej sättningsbenägen jrd. Då den planerade htellbyggnaden ska utföras i flera plan rekmmenderas dck att byggnaden grundläggs med pålar ner till berg för att kunna ta upp de stra lasterna från huset. Lkalt kan det finnas inslag av silt sm kan vara flytbenägen, vilket måste beaktas vid schaktning eller packning under grundvattenytan. Vid förekmsts av rganisk jrd på grundläggningsnivån ska denna schaktas brt. GOLDER ASSOCIATES AB Götebrg Rev Jhan Utas Handläggare Malin Sundsten Uppdragsledare Ola Skepp Kvalitetsgranskning JU/MS/OS Org.nr VAT.n SE Styrelsens säte: Stckhlm \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ simnsland, nybrhuset\8.rapprter\4. tystnaden miljö geteknik\geteknik\simnsland, tystnaden-pm_geteknik_170120_rev dc Rev Uppdragsnummer

13 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK BILAGA A CPT-snderingar (utvärderade med CONRAD) Rev Uppdragsnummer

14 C P T - sndering Prjekt Simnsland Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer ,588 0,014 1,10 m 1,10 m 4,88 m 4,00 m Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Jerker Madås Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck OmrådeFaktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Brås GATBH Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 98,00-0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 4,00 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 3,00 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH01.CPW

15 C P T - sndering Prjekt Simnsland Plats Brrhål Brås GATBH Sida 1 av 1 Från Till 0,00 1,10 1,30 1,50 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 1,10 1,30 1,50 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 Klassificering t/m 3 w L fu kpa 45,1 45,1 45,4 44,6 44,4 44,1 38,6 38,6 38,7 v ' v ' c kpa kpa kpa 10,3 22,4 26,2 29,9 33,6 37,4 41,1 44,7 48,5 52,3 10,3 22,4 26,2 29,9 33,6 37,4 41,1 44,7 48,5 52,3 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 87,1 89,3 94,1 88,1 87,7 86,4 77,1 77,2 81,9 35,0 40,5 50,4 43,7 45,3 45,5 34,9 36,4 43,9 47,7 55,7 70,5 60,5 62,9 63,1 47,5 49,7 60,9 38,2 42,3 48,2 44,2 45,1 45,3 38,0 39,8 44,3 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH01.CPW

16 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,10 m 1,10 m 4,88 m 4,00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 3741 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås GATBH Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 0,0 Lutning (grader) ,5 1,0 1,5 U 2,0 U U 2,5 3,0 U U 3,5 4,0 4,5 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH01.CPW

17 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup 4,00 m 1,10 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,10 m Nrmal Utvärderare för utvärdering Jhan Utas Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås GATBH ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad 1,4 1,6 1,8 D 2,0 Sa 2,2 2,4 2,6 2,8 D \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH01.CPW

18 C P T - sndering Prjekt Simnsland Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer ,588 0,014 1,10 m 1,10 m 9,60 m 1,80 m Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Jerker Madås Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck OmrådeFaktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Brås GATBH Prtryck Friktin Spetstryck 101,00 99,00-0,00 1,00 1,00 0,00 0,04 0,04 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,80 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 3,00 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH07.CPW

19 C P T - sndering Prjekt Simnsland Plats Brrhål Brås GATBH Sida 1 av 1 Från Till 0,00 1,10 1,30 1,50 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 6,90 7,10 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 8,70 8,90 9,10 9,30 1,10 1,30 1,50 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 6,90 7,10 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 8,70 8,90 9,10 9,30 9,49 Klassificering t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,80 w L fu kpa 45,4 38,6 38,4 37,7 36,9 37,1 36,8 36,1 36,6 37,7 37,8 36,7 36,8 37,5 37,7 37,2 36,7 36,8 36,8 36,2 37,3 37,5 37,7 38,1 38,1 38,3 38,3 38,0 37,4 37,8 37,6 37,7 37,6 37,5 37,3 37,2 37,3 37,7 37,9 37,8 37,7 37,5 v ' v ' c kpa kpa kpa 10,3 22,5 26,1 29,7 33,5 37,2 40,9 44,6 48,4 52,1 55,9 59,6 63,3 66,8 70,4 74,2 77,9 81,5 85,2 88,9 92,5 96,1 99,9 103,6 107,3 111,0 114,9 118,8 122,7 126,5 130,3 134,0 137,7 141,5 145,2 148,9 152,6 156,4 160,2 164,1 168,0 172,0 175,8 10,3 22,5 26,1 29,7 33,5 35,2 36,9 38,6 40,4 42,1 43,9 45,6 47,3 48,8 50,4 52,2 53,9 55,5 57,2 58,9 60,5 62,1 63,9 65,6 67,3 69,0 70,9 72,8 74,7 76,5 78,3 80,0 81,7 83,5 85,2 86,9 88,6 90,4 92,2 94,1 96,0 98,0 99,8 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 89,6 78,5 64,6 56,5 49,6 52,1 50,3 45,0 50,0 60,7 62,6 52,5 53,3 61,1 63,5 58,6 54,9 56,3 56,5 51,4 61,6 63,9 66,9 71,4 72,2 76,4 76,5 72,7 65,7 69,8 67,9 70,2 68,6 68,3 66,9 65,9 67,5 71,3 74,1 73,3 72,0 70,7 38,1 28,4 19,2 15,6 12,8 14,2 13,7 11,8 14,1 20,3 22,0 16,1 16,8 22,0 24,1 20,9 18,8 19,9 20,3 17,5 24,6 26,9 30,0 35,1 36,5 42,4 43,0 38,4 31,0 35,7 34,0 37,0 35,4 35,4 34,2 33,4 35,5 40,5 44,7 44,1 42,6 41,3 52,2 38,1 25,0 20,0 16,1 18,1 17,3 14,8 17,9 26,6 29,0 20,7 21,6 29,0 31,9 27,4 24,4 26,0 26,6 22,6 32,6 35,9 40,4 47,8 49,9 58,5 59,5 52,7 41,8 48,8 46,2 50,6 48,3 48,3 46,4 45,2 48,4 55,8 62,1 61,1 58,9 56,9 40,9 30,5 20,0 16,0 12,9 14,5 13,9 11,8 14,3 21,3 23,2 16,6 17,3 23,2 25,6 21,9 19,5 20,8 21,3 18,1 26,1 28,7 32,3 38,2 39,9 43,4 43,8 41,1 33,4 39,0 37,0 40,2 38,6 38,7 37,2 36,2 38,7 42,3 44,8 44,4 43,6 42,7 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH07.CPW

20 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,10 m 1,10 m 9,60 m 1,80 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 3741 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås GATBH Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,000 0,001 0 Lutning (grader) U 4 U 5 6 U 7 8 U 9 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH07.CPW

21 Friktinsvinkel ( ) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Klassificering Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup 1,80 m 1,10 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,10 m Nrmal Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås GATBH \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\9. Fält\GEO-gruppen, \GATBH07.CPW D L L L L D D Mdul (MPa) Sa Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Relativ lagringstäthet I D (%) Utvärderare för utvärdering Jhan Utas CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007

22 C P T - sndering Prjekt Simnsland Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer ,829 0,000 1,00 m 1,00 m 16,54 m 1,80 m Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck OmrådeFaktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Brås WSPB Prtryck Friktin Spetstryck 235,50 230,80-4,70 133,90 133,70-0,20 2,70 2,70 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,80 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 3,00 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh10.cpw

23 C P T - sndering Prjekt Simnsland Från Till 0,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00 11,20 11,40 11,60 11, ,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40 15,60 15,80 16,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00 11,20 11,40 11,60 11, ,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40 15,60 15,80 16,00 16,20 Klassificering ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 t/m 3 1,80 1,80 1,80 w L fu kpa Plats Brrhål 38,5 38,6 38,4 38,0 37,7 37,6 37,4 37,2 37,1 36,9 37,1 37,3 37,5 37,2 37,3 37,1 36,9 37,2 36,5 36,6 36,9 37,1 36,9 37,4 36,4 36,6 36,7 36,9 36,4 36,3 36,3 36,8 36,7 37,0 36,8 36,7 36,1 36,7 36,6 36,8 36,4 36,6 36,8 35,9 36,0 36,6 37,0 37,0 36,9 37,2 36,1 36,5 36,9 36,6 36,1 36,5 35,8 35,5 37,1 36,6 36,4 37,5 36,8 36,8 37,7 37,6 37,5 37,4 37,1 36,7 36,9 36,8 36,8 37,0 37,0 9,3 20,5 24,1 28,0 31,7 35,3 39,0 42,8 46,5 50,2 54,0 57,7 61,2 64,8 68,6 72,3 76,0 79,8 83,5 87,2 90,8 94,5 98,2 101,9 105,7 109,4 113,1 116,8 120,6 124,3 128,0 131,7 135,5 139,2 142,9 146,7 150,4 154,1 157,8 161,6 165,3 169,0 172,8 176,5 180,2 183,9 187,7 191,4 195,2 199,1 203,1 207,0 210,8 214,5 218,4 222,2 225,9 229,7 233,4 237,1 240,9 244,8 248,5 252,3 256,1 259,9 263,7 267,6 271,5 275,5 279,4 283,2 287,0 290,9 294,6 298,4 302,3 Brås WSPB v ' v ' c kpa kpa kpa 9,3 20,5 24,1 28,0 31,7 34,3 36,0 37,8 39,5 41,2 43,0 44,7 46,2 47,8 49,6 51,3 53,0 54,8 56,5 58,2 59,8 61,5 63,2 64,9 66,7 68,4 70,1 71,8 73,6 75,3 77,0 78,7 80,5 82,2 83,9 85,7 87,4 89,1 90,8 92,6 94,3 96,0 97,8 99,5 101,2 102,9 104,7 106,4 108,2 110,1 112,1 114,0 115,8 117,5 119,4 121,2 122,9 124,7 126,4 128,1 129,9 131,8 133,5 135,3 137,1 138,9 140,7 142,6 144,5 146,5 148,4 150,2 152,0 153,9 155,6 157,4 159, Sida 1 av 2 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 64,1 68,8 65,7 61,3 57,9 57,2 55,9 55,0 54,9 53,2 56,0 58,1 60,7 58,3 59,0 57,7 56,3 60,0 53,9 55,4 58,6 60,2 58,7 64,0 55,8 57,4 58,2 60,4 56,4 56,4 56,3 61,1 60,1 63,5 61,9 61,3 56,9 62,1 61,0 63,7 60,2 62,0 64,2 56,9 58,0 62,7 66,6 67,4 66,7 69,3 59,8 63,3 67,4 64,9 61,1 64,4 59,4 56,7 70,5 66,5 64,5 75,0 68,3 68,3 77,1 77,2 75,7 75,4 71,9 69,0 70,9 70,0 70,4 72,3 72,1 17,2 21,5 20,6 18,5 16,9 16,9 16,6 16,4 16,7 16,1 17,9 19,5 21,5 20,2 21,0 20,5 19,9 22,7 18,9 20,0 22,5 24,0 23,2 27,9 21,6 23,0 23,9 25,9 23,0 23,2 23,4 27,6 27,0 30,4 29,2 28,8 25,2 30,1 29,3 32,3 29,0 31,1 33,6 26,8 28,0 32,8 37,5 38,8 38,2 41,9 31,0 35,0 40,3 37,4 33,3 37,2 31,9 29,4 46,3 41,0 38,6 54,6 44,3 44,4 59,4 60,0 57,6 57,3 51,5 47,2 50,5 49,3 50,3 53,7 53,7 22,2 28,2 26,9 24,0 21,8 21,8 21,3 21,2 21,5 20,7 23,1 25,4 28,2 26,4 27,5 26,8 25,9 29,9 24,5 26,1 29,7 31,8 30,6 37,3 28,4 30,3 31,6 34,4 30,3 30,6 30,9 36,9 36,0 40,9 39,2 38,7 33,5 40,5 39,4 43,7 39,0 41,9 45,6 35,7 37,4 44,4 51,4 53,3 52,3 57,8 41,9 47,7 55,4 51,2 45,1 50,9 43,1 39,5 64,4 56,4 53,0 76,9 61,4 61,6 84,2 85,1 81,5 81,0 72,2 65,8 70,7 68,9 70,3 75,5 75,5 17,8 22,6 21,6 19,2 17,5 17,5 17,1 16,9 17,2 16,5 18,5 20,3 22,6 21,1 22,0 21,4 20,7 23,9 19,6 20,9 23,8 25,5 24,5 29,8 22,7 24,3 25,3 27,5 24,2 24,5 24,7 29,5 28,8 32,7 31,3 31,0 26,8 32,4 31,5 35,0 31,2 33,5 36,5 28,6 29,9 35,5 40,5 41,3 40,9 43,1 33,5 38,1 42,2 40,5 36,1 40,4 34,5 31,6 45,8 42,6 41,2 50,8 44,5 44,6 53,7 54,1 52,6 52,4 48,9 46,3 48,3 47,6 48,1 50,2 50,2 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh10.cpw

24 C P T - sndering Prjekt Simnsland Plats Brrhål Brås WSPB Sida 2 av 2 Från Till 16,20 16,40 16,40 16,42 Klassificering t/m 3 w L fu kpa 36,4 37,0 v ' v ' c kpa kpa kpa 306,2 308,2 161,2 162,1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 67,6 72,5 46,5 54,7 64,7 77,1 45,9 50,8 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh10.cpw

25 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,00 m 1,00 m 16,54 m 1,80 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 4277 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås WSPB Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,00 0,05 0 Lutning (grader) U 6 U 8 10 U U 16 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh10.cpw

26 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup 1,80 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Nrmal Utvärderare för utvärdering Jhan Utas Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås WSPB Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ej utv. pga ((qt-sv)/s`v) < 0 L Sa L L D D D D D D Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh10.cpw

27 C P T - sndering Prjekt Simnsland Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer ,829 0,000 1,00 m 1,00 m 16,94 m 1,80 m Plats Brrhål Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör Utrustning Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck OmrådeFaktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Brås WSPB Prtryck Friktin Spetstryck 236,50 234,60-133,80 133,60-0,20 2,71 2,71 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,80 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 3,00 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Anmärkning \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh11.cpw

28 C P T - sndering Prjekt Simnsland Från Till 0,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00 11,20 11,40 11,60 11, ,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40 15,60 15,80 16,00 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00 11,20 11,40 11,60 11, ,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40 15,60 15,80 16,00 16,20 Klassificering t/m 3 w L fu kpa Plats Brrhål 38,7 38,7 38,7 38,4 38,2 38,1 37,8 37,7 37,3 37,3 37,6 38,1 38,1 37,5 37,7 37,8 37,7 38,1 37,6 37,4 37,6 37,6 37,6 37,8 37,2 37,1 36,8 36,4 36,4 36,7 37,1 37,2 37,2 37,5 37,4 37,1 36,9 37,2 36,7 37,2 37,0 36,4 36,3 36,3 36,4 37,4 36,8 36,3 36,7 36,7 36,5 36,8 37,1 36,1 35,8 36,1 34,9 36,0 36,5 36,5 36,9 37,0 37,6 38,0 37,6 37,5 37,6 37,2 37,1 37,0 36,7 36,5 36,8 37,0 37,4 37,1 9,3 20,5 24,2 28,0 31,7 35,4 39,1 42,8 46,5 50,2 54,0 57,8 61,5 65,2 69,0 72,7 76,4 80,1 83,9 87,6 91,3 95,1 98,8 102,5 106,2 110,0 113,7 117,4 121,2 124,9 128,6 132,3 136,1 139,8 143,5 147,2 151,0 154,7 158,4 162,2 165,9 169,6 173,3 177,1 180,8 184,5 188,4 192,2 195,9 199,6 203,4 207,1 210,8 214,6 218,5 222,2 225,9 229,7 233,4 237,1 240,8 244,7 248,6 252,5 256,4 260,4 264,3 268,2 272,1 276,1 280,0 283,8 287,5 291,3 295,1 299,0 302,9 Brås WSPB v ' v ' c kpa kpa kpa 9,3 20,5 24,2 28,0 31,7 34,4 36,1 37,8 39,5 41,2 43,0 44,8 46,5 48,2 50,0 51,7 53,4 55,1 56,9 58,6 60,3 62,1 63,8 65,5 67,2 69,0 70,7 72,4 74,2 75,9 77,6 79,3 81,1 82,8 84,5 86,2 88,0 89,7 91,4 93,2 94,9 96,6 98,3 100,1 101,8 103,5 105,4 107,2 108,9 110,6 112,4 114,1 115,8 117,6 119,5 121,2 122,9 124,7 126,4 128,1 129,8 131,7 133,6 135,5 137,4 139,4 141,3 143,2 145,1 147,1 149,0 150,8 152,5 154,3 156,1 158,0 159, Sida 1 av 2 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 71,8 74,8 72,0 66,8 64,3 62,9 59,5 59,4 55,9 56,3 60,6 66,3 66,8 61,1 63,3 65,3 64,2 69,7 63,7 62,7 64,3 64,8 65,8 67,8 61,8 61,5 59,2 56,2 56,8 59,5 63,3 64,8 64,5 68,4 67,3 65,1 62,9 66,4 62,1 66,8 65,4 60,6 59,8 59,6 60,6 69,8 65,2 60,6 64,9 64,6 63,4 66,5 68,8 60,8 58,9 61,3 52,3 60,6 64,5 65,0 69,1 70,1 75,7 80,8 76,6 75,9 76,4 72,8 72,3 71,0 68,8 67,4 70,2 72,5 75,8 73,0 20,5 24,4 23,8 21,3 20,4 19,9 18,3 18,6 16,9 17,5 20,4 25,0 25,9 21,9 23,9 25,8 25,4 30,8 25,6 25,1 26,8 27,6 28,9 31,3 26,0 26,1 24,4 22,4 23,1 25,5 29,2 30,9 30,9 35,4 34,5 32,4 30,4 34,4 30,2 35,4 34,2 29,5 29,0 29,0 30,3 41,1 35,6 30,9 35,8 35,7 34,6 38,5 41,8 32,5 30,8 33,5 25,1 33,1 37,8 38,7 44,6 46,3 55,9 66,4 58,3 57,3 58,6 52,6 52,0 50,2 47,0 45,0 49,6 53,7 60,3 55,4 26,8 32,3 31,5 27,9 26,7 26,0 23,7 24,1 21,8 22,6 26,7 33,2 34,5 28,8 31,6 34,4 33,7 41,5 34,1 33,4 35,8 37,0 38,8 42,2 34,6 34,7 32,4 29,6 30,5 34,0 39,2 41,7 41,7 48,2 47,0 43,9 41,0 46,8 40,7 48,3 46,5 39,7 38,9 38,9 40,7 56,6 48,6 41,8 48,8 48,7 47,0 52,8 57,7 43,9 41,5 45,4 33,4 44,9 51,8 53,1 61,8 64,4 78,9 94,8 82,5 81,0 83,0 73,8 72,9 70,2 65,4 62,5 69,4 75,6 85,5 78,0 21,4 25,8 25,2 22,4 21,4 20,8 18,9 19,3 17,4 18,1 21,4 26,6 27,6 23,0 25,3 27,5 27,0 33,2 27,3 26,7 28,7 29,6 31,0 33,8 27,7 27,8 25,9 23,6 24,4 27,2 31,4 33,4 33,4 38,6 37,6 35,1 32,8 37,4 32,6 38,6 37,2 31,8 31,1 31,2 32,6 42,7 38,8 33,4 39,1 38,9 37,6 41,1 43,1 35,2 33,2 36,3 26,7 35,9 40,7 41,3 44,7 45,8 51,5 57,9 53,0 52,4 53,2 49,5 49,1 48,1 46,1 45,0 47,8 50,2 54,2 51,2 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh11.cpw

29 C P T - sndering Prjekt Simnsland Plats Brrhål Brås WSPB Sida 2 av 2 Från Till 16,20 16,40 16,60 16,80 16,40 16,60 16,80 16,82 Klassificering t/m 3 w L fu kpa 37,1 37,2 36,9 37,2 v ' v ' c kpa kpa kpa 306,9 310,8 314,7 316,9 161,9 163,8 165,7 166,8 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 73,1 74,2 72,1 74,5 55,8 58,1 54,5 59,3 78,6 82,2 76,8 84,0 51,5 52,9 50,7 53,6 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh11.cpw

30 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,00 m 1,00 m 16,94 m 1,80 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd nr 4277 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås WSPB Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,00 0,05 0 Lutning (grader) U 6 8 U 10 U U 16 \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh11.cpw

31 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup 1,80 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Nrmal Utvärderare för utvärdering Jhan Utas Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Simnsland Brås WSPB Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Sa L D D D Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad \\st1-s-main01\i\prjekt\2015\ Simnsland, Nybrhuset\16. Geteknik arbetsmaterial\conrad-utvärdering\bh11.cpw

32 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK RITNINGAR 5268PL01 Planritning, översikt (skala 1:1000, A3) 5268PLT1 Planritning (skala 1:400, A3) 5268GUT1 Brrpunkter (skala 1:200, A3) 5268GUT2 Brrpunkter (skala 1:200, A3) 5268GUT3 Brrpunkter (skala 1:200, A3) Rev Uppdragsnummer

33

34

35

36

37

38 Glder Assciates AB Lilla Bmmen Götebrg Sverige T:

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapprt (MUR) Btrygg Bygg AB Uppdragsnummer: Linköping 11 april 2012 Grntmij AB

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp , Olfstrp Getekniska undersökningar Rapprt Geteknisk undersökning (Rge) Götebrg 2012-0-29 Uppdrag nr. andläggare ikaela Bäuml Granskad av Jani Nieminen Olfstrp en Rge Innehållsförteckning 1 UPPRAG... 2

Läs mer

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder.

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder. GEOSIGMA Grap 09012 Tanums-Rörvik 1:56 ch del av 1:48 ch 1:54 Tanums kmmun Geteknisk undersökning för planerad byggnatin av affärs- ch lagerlkal, parkeringsytr ch bstäder. Rapprt Geteknisk undersökning,

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik NCC Cnstructin Sverige AB Skgsflyet, Nrrköping Linköping 2015-05-13 Skgsflyet, Nrrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik 2015-05-13 Uppdragsnummer Märta

Läs mer

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1 KAMAR KOMMUN OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO KUND Kalmar

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev Rapprt Geteknisk undersökning (RGe) Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg 2011-08-29 Rev 2012-11-13 Upprättad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10153814 Daterad: 2011-08-29

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning sid 2/5 Innehållsförteckning da 1. Objekt ch ändamål 3 2. Underlag för undersökningen 3 3. Styrande dkument 3 4. Arkivmaterial 3 5. Befintliga förhållanden 4 6. Psitinering 4 7. Getekniska fältundersökningar

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD

SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD 2017-01-20 SIMONSAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Geteknisk undersökning i anslutning till Nybrhuset Framställd för: Kanic AB PM GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 1526268 SIMONSAND, NYBROHUSET - PM GEOTEKNIK Innehållsförteckning

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2018-04-13 KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MJÖLBY KOMMUN Kmplettering Fall 1:1, Mantrp UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-10-11 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SWCG SWEDISH CONSUTING GROUP AB Mellerud, kv Ugglan UPPDRAGSNUMMER 12704996 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETAJPAN 2018-09-27 SWECO CIVI AB KARSTAD GEOTEKNIK CRISTOFFER SCHNEZER / TOMAS NORDANDER

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Beställare: Kungälvs

Läs mer

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geteknisk utredning 2017-02-10 Upprättad av: Lars Henrik Marbe Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnr: Daterad: 2017-02-10 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. ysekil Detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/Ge) antmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel indberg Handläggare: Granskning: Frida undin Daniel indberg Uppdragsnr:

Läs mer

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan Handläggare Björn Edman Tel +46 10 5053358 Mbil +46 72 2017066 Bjrn.edman@afcnsult.cm RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 1 (3) Datum 2011-05-20 Gnr 11021 Er referens Bstads AB Pseiden Backa, Götebrgs kmmun

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik 2, ahlms kmmun Geteknisk undersökning P Geteknik 2012-11-02 2 P Geteknik TPge- Dkumentinfrmatin Uppdragsnummer Objektnamn 2 Filnamn TPge- Filtyp Dc Prgramversin S Wrd 2010 Prjekteringssteg Statusbenämning

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg PEAB BOSTAD AB Nyeplatering inm stadsdelen nden i arkteknisk undersökningsrapprt (UR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 2017-02-17 Structr ark Götebrg AB benämning: nden STRUCTOR ARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KABBARP 8:110 Åkarp Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-05-24 Upprättad av: Elin Ekström Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Susanne Schu Nielsen \\se.wspgrup.cm\prjects-mlm1\3157\malmö\

Läs mer

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd, Bllebygds Kmmun arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2016-12-05 Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) rep001.dc 2012-03-2914 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) SÖNDRUM CENTRUM, HALMSTAD ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Halmstad Fastighets AB (HFAB) UPPDRAGSNUMMER: Handläggare:

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer:

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer: Ytterbygg AB Vegestrp Granskningshandling 2015-08-21 Geteknisk utredning inför detaljplan Vegestrp, Kungälvs kmmun Uppdragsnummer: arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Innehållsförteckning 1. Objekt 3 2.

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds Kmmun Detaljplan Prjekterings-PM/Geteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13047 Datum

Läs mer

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KARLSONS ÄNG Kalmar kmmun Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-09-02 Upprättad av: Zana Pirti Granskad av: Lars Marbe Gdkänd av: Daniel Elm Karlsnsäng Daterad: 2016-09-02 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO)

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Antal sidr: 4 VOLVO GROUP REAL ESTATE AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID SÖRRED 7:8, FASTIGHETERNA SÖRRED 7:8 H 7:3 RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Götebrg Revidering B 2012-03-13 Lena

Läs mer

Mariestads kommun Kv. Havsörnen

Mariestads kommun Kv. Havsörnen Mariestads kmmun Stabilitetsutredning PM 160415 Datum: 2016-04-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ

Läs mer

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen Kungsbacka kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm,

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9 Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inm Rättstjänaren 9 arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Planeringsunderlag Götebrg 2016-11-30 Structr ark Götebrg AB Prjektbenämning: Rättstjänaren 9 STRUCTOR ARK

Läs mer

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping MUR s Kmmun, inköping , MUR Uppdragsnummer Märta idén Michael Danielssn ars Malmrs Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 inköping Telefn 010-615 60 00 Fa www.rambll.se

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-12-21 Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk

Läs mer

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik Rapprt 2015-04-01 Upprättad av: Rbert Hjelm Uppdragsnr: 14154 Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: 2015-04-01 PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Ge 2015-10-16 Detaljplan för Ättehögsgatan Götebrgs kmmun Markteknisk undersökningsrapprt/ Geteknik (MUR/GEO) Datum: 2015-10-16 Uppdrag EQC: 4015064 Handläggare: Ael Jsefsn/Jhanna Gustavssn Granskare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) LILLA EDETS KOMMUN NORRA GOSSAGÅRDEN-LÖDÖSE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2016-01-22 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401 51 Götebrg

Läs mer

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Sigtuna kmmun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR) Systemhandling Götebrg 2017-01-20 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Sigtuna stadsängar STRUCTOR MARK

Läs mer

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2018-02-23 Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) PM Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län PM Geteknik Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440 57 00 www.eqcgrup.se 2 (5) PM

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2015-04-17 Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge)

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Brgviks hamnmråde, Grums kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-INFRASTRUCTURE AB David Rgbeck Granskare Helena

Läs mer

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1 AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdbende Karlslund Karlslund 1 Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 217-6-3 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Vårdbende Karlslund STRUCTOR

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

Detaljplan 2, Liseberg Södra

Detaljplan 2, Liseberg Södra iseberg AB Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 2019-05-24 Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk

Läs mer

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-05-22 Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad Detaljplan söder m Ullas yckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapprt geteknisk Undersökning (RGe) 2012-02-20 Reviderad 2015-01-08 Upprättad av: Sara Jrild Granskad av: Michael Engström / Ulrika Isacssn Uppdragsnr:

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 113-115 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-25 EXPANSION AV SPORTSHOPEN ERTSERÖD 1:2 0CH 1:11 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: Bild från www.ggle.se TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun PM Geteknik Stallahlm Nssebr Essunga Kmmun Datum: 2018-04-23 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831090 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Stallahlm, Nssebr, Essunga Kmmun PM Geteknik 180423 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM ÄNGSTORPS RENINGSVERK, AHOM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR) Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Madelene Markussn Gdkänd av: Sayle Shamun \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\10221942 - Stabilitetsutredning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Västerviks Kmmun 2014-10-17 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina Berglund Gdkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr:

Läs mer

Lerum Resecentrum Geoteknisk utredning för programhandling PM Geoteknik

Lerum Resecentrum Geoteknisk utredning för programhandling PM Geoteknik ra01s, 1321, 2002-09-01 H Västtrafik erum Resecentrum Geteknisk utredning för prgramhandling PM Geteknik Bagges trg Planerat läge erum Resecentrum Götebrg 2012-06-15 SWECO Geteknik, Götebrg Uppdragsnummer

Läs mer

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2013-09-25 Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik

Läs mer

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16 , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16

Läs mer

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Nrrtälje kmmun Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Beställare: Nrrtälje

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04 Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge Værstetrvet del 2, Fredrikstad, Nrge Værste AS Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-08-28 Uppdrag nr. 15.516 Handläggare Marie Cedhagen Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:, Værstetrvet, del

Läs mer

VINGÅKERS KOMMUN Loke 4 m fl

VINGÅKERS KOMMUN Loke 4 m fl VINGÅKERS KOMMUN Lke 4 m fl Teknisk PM Geteknik GEOTEKNIK Götebrg 2017-12-01 NllTre Knsult AB Prjektbenämning: Lke Vingåker NOLLTRE KONSULT AB Uppdragsansvarig: Jhan Bström Nrdstpassagen 58 Uppdragsnummer:

Läs mer

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KV HUMAN PEAB SVERIGE AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: yle Shamun Mall: MUR 2015:11 \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\

Läs mer

Tanums kommun Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl Kajen Norra Hamngatan, Tanums kommun

Tanums kommun Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl Kajen Norra Hamngatan, Tanums kommun Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl Kajen Nrra Hamngatan, Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Götebrg 2014-12-08 Structr Mark Götebrg AB benämning: Detaljplan STRUCTOR MARK GÖTEBORG

Läs mer

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT REGION VÄSTMANLAND Sala närsjukhus UPPDRAGSNUMMER 2337290000 ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN KARLSTAD GEOTEKNIK Swec Civil AB Anders Nilssn rep002.dc

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik, Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacssn Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Daterad: 2014-12-05 Handläggare: Sven Devert Markundersökningsrapprt

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Detaljplan för Selma Lagerlöfs torg Geoteknisk undersökning FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD PM GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Detaljplan för Selma Lagerlöfs torg Geoteknisk undersökning FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD PM GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER: PM GEOTEKNIK FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD Detaljplan för Selma Lagerlöfs trg Geteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER: 2305 508 PM GEOTEKNIK GÖTEBORG 2012-12-21 Swec Infrastructure AB 1 (11) rep001.dc

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1791 Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Geteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Gesigma AB Kristfer Husbjörk Götebrg 217-4-19 Grapnummer 1791 Uppdragsnummer 217-4-19 Versin 1. Geteknisk utredning,

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS GRANSKNINGSKOPIA 2016-11-11 UPPDRAG 272663, Umfrs Geteknisk undersökning Titel på rapprt: Gränslöst Köpcenter Umfrs Status: Granskningskpia

Läs mer

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark Mariestads kmmun Sunds Verksamhetspark Stabilitetsutredning PM 161031 Datum: 2016-10-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1226 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult

Läs mer

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka Tanums kmmun Fördjupad stabilitetsutredning Nrra Hamngatan, Fjällbacka Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Götebrg 2015-10-19 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Fördjupad stabutredning

Läs mer

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer:

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer: 217-9-29 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Tlered 185:1, Götebrg Framställd för: Skanska Sverige AB MUR / GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 166599 TOLERED 185:1 - MUR GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Geteknisk undersökning inför uppförandet av flerbstadshus, samt kntrs- ch verksamhetshus inm fastigheterna Slrsen 7 ch 8 i Brås Datum: 2009-12-16 Prjekt nr: 1922400 Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Prjektledare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK rep002.dc 2013-06-14 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK SYDNÄRKES BYGGFÖRVATNING SUNDSÄNGEN UPPDRAGSNUMMER 12704246 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-07-06 SWECO CIVI AB NORRKÖPING

Läs mer

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING P GEOTEKNIK 511-139 Bernstrpsmrådet Skara Kmmun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:5 Prvtabell Radnrapprt Utvärdering CPT Rutinanalys CRS-försök Skövde den 30

Läs mer

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15036 Apelviken - Varberg\Dkument\15036 Apelviken - Varberg PM Geteknik.dc VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure

Läs mer

HELSINGBORGSEXPRESSEN, RÅÅVÄGEN Helsingborgs Stad. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

HELSINGBORGSEXPRESSEN, RÅÅVÄGEN Helsingborgs Stad. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik HELSINGBORGSEXPRESSEN, RÅÅVÄGEN Helsingbrgs Stad Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: Casandra Hajny Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Jan Terne Uppdragsnr: Daterad:

Läs mer

Solhaga äldreboende, underlag inför detaljplan

Solhaga äldreboende, underlag inför detaljplan Slhaga äldrebende, underlag inför detaljplan MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm, Sweden,

Läs mer

Tångudden, Göteborg Rapport Geoteknik

Tångudden, Göteborg Rapport Geoteknik Tångudden, Götebrg Rapprt Geteknik Rev 2011-11-21, 2014-05-14 Tångudden, Götebrg Rapprt Geteknik Rev 2011-11-21, 2014-05-14 Beställare: FORTIFIKATIONSVERKET B 90204 120 23 Stckhlm Beställarens representant:

Läs mer

Rud 22:1 Trälåsvägen Göteborgs kommun Geoteknisk utredning

Rud 22:1 Trälåsvägen Göteborgs kommun Geoteknisk utredning Götebrgs kmmun Geteknisk utredning 2011-03-03 Götebrgs kmmun Geteknisk utredning 2011-03-03 Beställare: JM AB Gårdatrget 2 412 50 GÖTEBORG Beställarens representant: Lars Redig Knsult: Uppdragsledare Nrcnsult

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN VILBERGEN, NORRKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille Bilaga 5 VL MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR 2002-04-02 E20 / Gamla Krnvägen, Partille Plats E20 / Gamla Krnvägen Närvarande Rland Brandshage Jan Ekström Åke Jhanssn Ola Skepp Partille kmmun, (Tekn. Kntret)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MOTALA KOMMUN Södra Stranden, Mtala UPPDRAGSNUMMER 2204272000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 206-0-06 REVIDERAD 206-0-28 REVIDERAD 206-0-3 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) SVANÅ BRUK & SÄTERI AB UPPDRAGSNUMMER 1000685-500 SVANÅ, GEOTEKNIK 2017-11-22 SWECO CIVIL AB Ma Årbrink rep001.dc 2015-10-05 Swec Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\14069 \kument\mur.dc BORÅS STA 1:81 MARKTEKNISK UNERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2014-09-26 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) SYDNÄRKES BYGGFÖRVALTNING LUNDBY, ASKERSUND UPPDRAGSNUMMER 2180957 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2016-07-13 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR

DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR JULI 2016 FASTKAP EXPLOATERING AB DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Södra Förstadsgatan 26 211 43 Malmö Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT JÖNKÖPINGS KOMMUN Geteknisk utredning för Ulvstrp i Jönköping UPPDRAGSNUMMER 12703061 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2017-11-10 SWECO CIVIL AB LINN LARSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON

Läs mer