Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17"

Transkript

1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare: Thmas Brg Tel Granskare: Thmas Östergren Tel TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A, Götebrg Tel Fa Org nr (1)

2 Innehåll 1 OBJEKT ÄNDAMÅL UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN STYRANDE DOKUMENT GEOTEKNISK KATEGORI TIDIGARE UTFÖRDA GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Tpgrafi Befintliga knstruktiner POSITIONERING GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR Utförda undersökningar Undersökningsperid Fältingenjör Prvhantering Kalibrering RADONUNDERSÖKNING Utförda undersökningar Undersökningsperid Fältingenjör Kalibrering ch certifiering GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Utförda undersökningar Undersökningsperid HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR HÄRLEDDA VÄRDEN Jrdlagerföljd Hållfasthetsegenskaper Defrmatinsegenskaper Övriga egenskaper VÄRDERING AV UNDERSÖKNING Generellt ÖVRIGT... 1 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 2(1)

3 1 OBJEKT På uppdrag av Kungälvs kmmun, har Tellstedt i Götebrg AB utfört en geteknisk utredning för rubricerat prjekt. Syftet med denna MUR/geteknik är att bestämma markmrådets getekniska egenskaper, sättnings- ch stabilitetsförhållanden inför planerad byggnatin av bstäder ch tillhörande infrastruktur. Bild 1. Ungefärligt läge för det undersökta mrådet. 2 ÄNDAMÅL De getekniska undersökningarna syftar till att utgöra underlag inför detaljplanearbete på fastigheten Tjuvkil 2:67, Kungälvs Kmmun. 3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN Ritningar, tillhandahållna av beställaren. Ledningskartr, beställda av Tellstedt Götebrg AB. Geteknisk undersökning Inför detaljplan Tjuvkil 2:67, Kungälvs kmmun daterad , Tellstedt Götebrg AB, littera STYRANDE DOKUMENT Tabell 1. Planerings- ch redvisning Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument Fältplanering ch utförande Rapprt 1:96 (SGF fälthandbk) Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 21:2 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 3(1)

4 Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetd Geteknisk undersökning ch prvningprvtagning genm brrnings-ch utgrävningsmetder ch grundvattenmätning Slb-sndering Tr-sndering CPT-sndering Rapprt 1:93 Vingförsök Rapprt 2:93 Klvprvtagning Rapprt 1:29 Skruvprvtagning Rapprt 1:96 Standard eller annat styrande dkument Rapprt 1:96 (SGF Fälthandbk) Rapprt 1:96 (SGF Fälthandbk) Rapprt 1:96 (SGF Fälthandbk) Tabell 3. Labratrieundersökningar Klassificering SIS-CEN ISO :22 Vattenkvt SIS-CEN ISO/TS :25 Skrymdensitet SIS-CEN ISO/TS :25 Knförsök SIS-CEN ISO/TS :27 Knflytgräns SIS-CEN ISO/TS :27 CRS-försök SIS-CEN ISO/TS :27 5 GEOTEKNISK KATEGORI Utförda undersökningar är utförda i enlighet med geteknisk kategri 2. 6 TIDIGARE UTFÖRDA GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR Tellstedt i Götebrg AB gjrde i april 211 en översiktlig geteknisk undersökning över mrådet. Rapprten har uppdragsnummer 111-9, är daterad ch är inarbetad i denna MUR. Under december 213 utfördes kmpletterande geteknikska undersökningar för att utreda jrdens sättningsegenskaper ch stabilitetsförhållanden närmast diket i den nrra delen av mrådet. 7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 7.1 Tpgrafi Undersökningsmrådet är beläget utmed väg 168 ca 16 km väster m Kungälv. Området utgörs av låglänt åker- ch ängsmark blandat med berg i dagen. Marknivån inm det undersökta mrådet varierar mellan ca +,5 ch ca +7. I den nrdliga delen av mrådet rinner ett dike igenm mrådet i öst-västlig riktning. I den västra delen av mrådet, ut mt havet, finns ett vassmråde sm delvis är uppfyllt. 7.2 Befintliga knstruktiner Inm mrådet finns ett bstadshus, samt en byggnad sm enligt uppgift använts sm bussgarage. G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 4(1)

5 8 POSITIONERING Snderingspunkterna, har mätts in med GPS, understödd av SWEPOS fasta referensstatiner. Krdinatsystem: Sweref Höjdsystem: RH 2 9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 9.1 Utförda undersökningar Den getekniska undersökningen utfördes med brrbandvagn Getech 54 ch bestd i: Tr -Trycksndering i 23 punkter Slb -Slagsndering i 12 punkter Skr -Skruvprvtagning i 15 punkter, störd prvtagning Kv -Klvprvtagning i 2 punkter, störd prvtagning Vb -Vingsndering i 4 punkter CPT -Cne penetratin test i 2 punkter Gw -Installatin av grundvattenrör i 2 punkter Tabell 4. Utförda fältundersökningar Und. punkt Tr Slb Skr Kv Und. punkt Tr Slb Skr Kv Vb CPT Gw 1 X X 16 X X 2 X X 17 X X X 3 X 18 X X 4 X X X 19 X X X 5 X X 2 X X 6 X 21 X X X 7 X X 22 X X 8 X 23 X 9 X 24 X 1 X X X 11 X X X X 11 X 12 X X X 12 X 13 X X X X X X X 14 X X 15 X X X 15 X X 9.2 Undersökningsperid Den getekniska undersökningen utfördes under april 211 (brrhål 1-12), under april 212 (brrhål 14-24) ch december 213 (brrhål 11-15). G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 5(1)

6 9.3 Fältingenjör Fältarbetet har utförts av fältingenjör Mikael Enkvist, Tellstedt i Götebrg AB. 9.4 Prvhantering Upptagna skruvprver har placerats i plastpåsar ch förts till Tellstedt i Götebrg AB:s eget labratrium. Klvtuber, bestående av glasfiber, har placerats i klvlåda ch transprterats till Tellstedt i Götebrgs getekniska labratrium för rutinundersökning. På tre klvtuber har CRS-analys utförts på Ramböll Sverige AB, regin Väst getekniska labratrium i Götebrg. 9.5 Kalibrering 1 RADONUNDERSÖKNING CPT nr 3837, Area faktrer: (a),65 (b),12 Kalibrerad hs Getech Vb nr EVB-55 Kalibrerad hs Getech, Utförda undersökningar På uppdrag av Tellstedt i Götebrg AB har GEO-Gruppen AB utfört en radnundersökning inm mrådet. Denna redvisas i bilaga 3. Radnhalten i markluften uppmättes till 4 ch 55 kbq/m 3 med Markus 1. Högsta värden erhölls i mrådets nrdvästra del. Gammastrålningsvärden mellan,7 ch,18 µsv/h. De högsta värdena i mrådets västra del. 1.2 Undersökningsperid Radnundersökningen utfördes under maj Fältingenjör Radnundersökningen utfördes av David Scherman, GEO-Gruppen AB. 1.4 Kalibrering ch certifiering Markus 1 Serienr. 943 Kalibrerad hs Gammadata, , avvikelse 2,8 %. 11 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 11.1 Utförda undersökningar Jrdartsbenämning har utförts på upptagna skruvprver (brrhål 1, 7, 21, 12, 14 ch 15). Vattenkvt har utförts på upptagna skruvprv i brrhål 1, 7, 21, 12,14 ch 15, se bilaga 1: G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 6(1)

7 Und punkt Rutinundersökning har utförts på upptagna klvprver (nivå 2, 3, 4, 5, 6, 7 ch 8 meters djup) i punkt 4, se bilaga 2:1, för mer detaljerad infrmatin. Rutinundersökning har utförts på upptagna klvprver (nivå 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ch 1 meters djup) i punkt 14, se bilaga 2:2, för mer detaljerad infrmatin. Jrdart Vattenkvt W (%) Tabell 5. Utförda labratrieundersökningar Densitet Knflytgräns Sensitivitet Skjuvhållfasthet ρ t/m3 W L S T (red.τ fu kpa) Knprv Omrörd skjuvhållfasthet Bh 1 X X Bh 4 X X X X X X X Bh 7 X X Bh21 X X Bh X X 12 Bh X X X X X X X X 14 Bh 15 X X 11.2 Undersökningsperid Jrdartsbenämning samt vattenkvt (brrhål 1, 7 ch 21) utfördes av Jörgen Jnassn, Tellstedt i Götebrg AB. Jrdartsbenämningen i brrhål 5, 1, 14, 17, 19, 22, 11 ch 13 utfördes i fält av fältgetekniker Mikael Enkvist. Rutinundersökningen utfördes av Mari Manderstedt, Ramböll, Sverige AB Regin Väst. Rutinundersökning av klv utförd i prvtagningspunkt 14 har utförts av Birgitta Alfredssn, Tellstedt i Götebrg AB Jrdartsbenämning ch vattenkvt på skruvprver utfördes av Thmas Brg, på brrhål 12, 14 ch HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR Vid undersökningstillfällena har grundvattenytr i skruvprvtagningshål ch grundvattenrör bserverats i: Punkt 14 1, m under markytan Punkt 19,6 m under markytan Punkt 21 1, m under markytan Punkt 11,8 m under markytan Punkt 12 1 m under markytan Punkt 13,6 m under markytan Punkt 14,6 m under markytan GW 11 5,1 m under markytan(ej representativt) GW 13,5 m över markytan(artesiskt tryck) GW 11 1,9 m under markytan GW 13,2 m över markytan (Artesiskt tryck) GW 11,8 m under markytan CRS G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 7(1)

8 GW 13,4 m över markytan (Fruset) Vattenytrna i skruvprvtagningshålen mtsvarar grundvattentrycket i den övre akvifären medan grundvattenytan i grundvattenrören mtsvarar trycknivån i den undre akvifären. Grundvattenytan berr på nederbörden ch varierar således mellan årstiderna. Vattenytan i skruvprvtagningspunkterna har lästs av vid respektive undersökningstillfälle. 13 HÄRLEDDA VÄRDEN 13.1 Jrdlagerföljd De redvisade jrdmäktigheterna är uppmätta i prvtagningspunkterna ch gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheterna variera mellan punkterna ch inm undersökningsmrådet. Jrdlagerföljden inm undersökningsmrådet utgörs av mulljrd vilken underlagras av lera på friktinsjrd van berg. Ställvis förekmmer fyllnadsmaterial ch gyttja. Se bilaga för mer detaljerad infrmatin. Mulljrd utgör ytlagret i samtliga skruvprvtagningspunkter, utm i punkt 22 där ytlagret är mullhaltig grusig sand. Ytlagret har en mäktighet på ca,1-,3 meter. Se bilaga 1: , för mer detaljerad infrmatin. Mulljrd återfinns även sm fyllnadsmaterial i punkt 15. Fyllnadsmaterial påträffas i punkt 15 ned till ca 1 meters djup. Fyllnadsmaterialet består av lera ch mulljrd sm är grusig ch sandig. Även gyttja ch vätdelar förekmmer i fyllnadsmaterialet. Fyllnadsmaterial kan förekmma på andra ställen inm mrådet med varierande sammansättning. Silt (mellanjrd) hittas i underrdnad frm sm sandig siltig lera i undersökningspunkt 4 på ca 1,3 meters djup ch neråt. I punkt 21 finns inslag av silt i leran. I punkt 12 ch 14 finns siltig trrskrpelera. Sand hittas i ett decimetertjckt lager under gyttjan i prvtagningspunkt 1. I punkt 17 finns lerig grusig sand på,5-3,1 meters djup. I punkt 22 finns grusig sand ner till 1,2 meters djup. Sand förekmmer även i underrdnad frm till lera i punkterna 12, 13, 14 ch 15. Skaljrd förekmmer i ett lager, ca 1,6 meter, i punkt 15. Skaljrden är lerig. Skal förekmmer även ställvis i leran. Gyttja (rganisk jrdart) hittas i prvtagningspunkt 1, 19, 11,12 ch 15 ca,9-3,5 meter under markytan. Gyttjan innehåller ställvis vassrester. G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 8(1)

9 Lera (khesinsjrd) är den dminerande jrdarten inm undersökningsmrådet. Leran är trrskrpefast ner till ca 1 meters djup, utm i prvtagningspunkt 1,17 ch 19 där trrskrpan finns ner till ca,5 meters djup. I punkt 4 ch 21 är leran sandig siltig respektive någt siltig. Den största lermäktigheten finns i brrhål 14, ca 12 meter. Bergets nivå har ej undersökts, men stpp mt sten blck eller berg har nterats vid slagsndering i undersökningspunkt 2, 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23 ch 24. Största ttala snderingsdjup är drygt 14 m (BH 2 ch 14) Hållfasthetsegenskaper Från vingsndering har en krrigerad skjuvhållfasthet mellan ca 9 kpa ch 27 kpa uppmätts i punkterna 11 till 14. I punkt 15 varierar den krrigerade skjuvhållfastheten mellan 13 ch 46 kpa på en djupskillnad på,5 meter. Från klvprvtagning i punkt 4 har en reducerad skjuvhållfasthet mellan 5 ch 13 kpa erhållits. Sensitiviteten, dvs känslighet mt störningar, varierar i punkt 4 mellan 14 ch 145 ch klassificeras därmed sm högsensitiv, kvicklera. Klvprvtagning har ckså utförts i punkt 14 där en reducerad skjuvhållfasthet mellan 13,5 ch 2 har erhållits. Sensitiviteten i denna punkt varierar mellan 27 ch 84, vilket innebär att leran är en kvicklera. Skjuvhållfastheten har krrigerats med avseende på knflytgränsen från varje djup baserat på de lika klvprvtagningarna. Brrhål 4 har krrigerats enligt knflytgränser från prvtagningspunkt 4. För resterande skjuvhållfashetskurvr, utm punkt 15, har krrigeringen gjrts enligt prvtagningspunkt 14. För punkt 15 har krrigeringen,84 använts. Krrektinsfaktrn, enligt SGI, varierar mellan,84 ch 1,17 CPT-snderingen är utvärderad i datrprgrammet CONRAD versin Från CPT-snderingen i punkt 13 erhålls en skjuvhållfasthet mellan 9 kpa ch 26 kpa, se Bilaga 3:1-3: CPT-snderingen i punkt 15 ger en mycket varierande skjuvhållfasthet, 6 kpa till 23 kpa, mellan de lika lerlagren sm utvärderas. Dessa värden bedöms sm säkra, se bilaga 3:7-3: Defrmatinsegenskaper CRS-försök har utförts på tre nivåer från störda prver i punkt 14. Förknslideringstrycket ligger på 77 kpa, 92 kpa ch 14 kpa på ett respektive djup av 3, 5 ch 8 meter. Mdulen M L, för spänningar över förknslideringstrycket, varierar mellan 453 kpa ch 92 kpa där det G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 9(1)

10 lägre värdet finns på djupet 5 meter, för mer infrmatin se bilaga 6:1-6: Övriga egenskaper Gyttjans vattenkvt, i prvtagningspunkt 1, 19, 12 ch 15, har uppmätts till mellan ca %. Vattenkvten i trrskrpeleran varierar mellan ca 28 % - 37 %, ch den underliggande lerans vattenkvt ligger mellan ca 42 % - 96 %. I punkt 4 har klvprvtagning utförts. Densiteten varierar här mellan 1,7 ch 1,9 t/m 3. Vattenkvten (w) varierar mellan 46 ch 65% ch Knflytgränsen (W L ) varierar mellan 3 ch 52%. Klvprvtagning har utförts i punkt 14. Densiteten varierar här mellan 1,6 tn/m 3 ch 1,9 tn/m 3. Vattenkvten ligger mellan 41% ch 84% ch knflytgränsen mellan 38% ch 64%, för mer detaljer se Bilaga 2:1-2:3. 14 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING Generellt Hållfasthetsvärdena från ving- ch CPT-snderingen i punkt 15 visar mycket spretande resultat ch har brtsetts ifrån i utvärderingarna. Grundvattennivån från första avläsningen i grundvattenrör 11 bedöms sm ej tillförlitlig. Vid mättillfället i januari 214 i grundvattenrör 13 var röret fruset. 15 BILAGOR Bilaga 1:1-1: Skruvprvtagningstabell Bilaga 2: Resultat, rutinundersökning (klv) Bilaga 2: Resultat, rutinundersökning (klv) Bilaga 3:1-3: CONRAD utvärdering av CPTsndering Bilaga PM, radnmätning Bilaga Sammanställd krrigerad skjuvhållfasthet Bilaga 6:1-6: CRS-prtkll Bilaga 7:1-7: GW-prtkll Ritning G Snderingsplan (A1), skala 1:1 Ritning G-2 ch G Snderingsresultat(A1), skala 1:1 Ritning G Sektin A-A (A1), skala 1:1 Ritning G Sektin B-B ch C-C (A1), skala 1:1 Ritning G Snderingsresultat(A1), skala 1:1 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\Rapprt\MUR 112-3_213.dc 1(1)

11 Prjekt: Tjuvkil 2:67 Bilaga 1:1 Prjektnummer: Datum: Utförd av: IP/ME/JJ Brrhål Prvtagn.- nivå Prvtag.- metd Jrdart Vattenyta mumy Vattenkvt % Tjälfarlig.- klass Knflytgräns (%) 1,-,1 Skr MULLJORD,1-,5 TORRSKORPELERA 37,5-,9 LERA 73,9-2, GYTTJA 146 2,-3,5 GYTTJA 16 3,5-3,6 SAND 3,6-4, LERA 96 4,-,3 Skr MULLJORD,3-1, TORRSKORPELERA 1,-1,3 LERA 1,3-2, sandig siltig LERA 2,-2,6 sandig siltig LERA 2,6-3, sandig siltig LERA 5,-,1 Skr MULLJORD,1-1, TORRSKORPELERA 1,-1,5 LERA trrskrpekaraktär 7,-,2 Skr MULLJORD,2-1, TORRSKORPELERA 28 1,-1,8 LERA trrskrpekaraktär 37 1,8-3, LERA 58 1,-,2 Skr MULLJORD,2-1,2 TORRSKORPELERA 1,2-2, LERA trrskrpekaraktär 2,-3, LERA 14,-,4 Skr MULLJORD 1,,4-1,5 TORRSKORPELERA 1,5-2,1 LERA, någt sandig 2,1-3, LERA 17,-,2 Skr lerig MULLJORD,2-,5 TORRSKORPELERA, någt sandig,5-2,2 lerig grusig SAND 2,2-3,1 lerig grusig SAND, någt stenig TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A GÖTEBORG Tel Fa E-pst

12 Prjekt: Tjuvkil 2:67 Bilaga 1:2 Prjektnummer: Datum: Utförd av: IP/ME/JJ Brrhål Prvtagn.- nivå Prvtag.- metd Jrdart Vattenyta mumy Vattenkvt % Tjälfarlig.- klass Knflytgräns (%) 19,-,2 Skr MULLJORD,6,2-,5 TORRSKORPELERA, någt sandig,5-,9 gyttjig LERA,9-1,8 GYTTJA 1,8-4, gyttjig LERA, någt sandig 21,-,3 Skr lerig MULLJORD 1, 51,3-1,2 TORRSKORPELERA 33 1,2-1,9 LERA, någt siltig 44 1,9-2,6 LERA, någt siltig 36 2,6-3, LERA 61 22,-,2 Skr mullhaltig grusig SAND,2-1,2 grusig SAND, någt stenig TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A GÖTEBORG Tel Fa E-pst

13 Prjekt: Tjuvkil 2:67 Bilaga 1:3 Prjektnummer: Datum: Utförd av: ME/TB Brrhål Prvtagn.- nivå Prvtag.- metd Jrdart Vattenyta mumy Vattenkvt % Tjälfarlig.- klass Knflytgräns (%) 11,-,2 Skr MULLJORD, vätdelar,83,2-,6 sandig TORRSKORPELERA,6-1,1 LERA MED TORRSKORPEKARAKTÄR 1,1-2, GYTTJA 2,-3, LERA 12 - Skr Svart brun någt sandig lerig MULLJORD,, ,3 vätdelar, rötter,3-,5 Gråbrun någt siltig TORRSKORPELERA, rötter 35,5- Brungrå någt sandig siltig LERA MED 83-1, TORRSKORPEKARAKTÄR 1,-2,2 Grå GYTTJA, vassrester 156 2,2-3, Grå någt sandig LERA 79 13,-,1 Skr MULLJORD, vätdelar,56,1-,8 någt sandig TORRSKORPELERA,8-1,3 LERA MED TORRSKORPEKARAKTÄR 1,3-3, LERA 14,-,2 Skr Svart brun lerig MULLJORD, rötter,56 41,2-,7 Brungrå siltig TORRSKORPELERA 37,7-1,1 Gråbrun siltig LERA MED TORRSKORPEKARAKTÄR 43 1,1-1,9 Grå någt sandig LERA, skal 57 15,-,3 Skr Brun gyttjig MULLJORD, vätdelar,23 115,3- Svartgrå Fyllning, någt grusig någt -,6 sandig gyttjig LERA, vätdelar 56,6-,8 Brun Fyllning, någt sandig MULLJORD, vätdelar 211,8-,9 Svart Fyllning, grusig sandig LERA, glasbitar 42,9-1,6 Grå GYTTJA 172 1,6-3,2 Gråvit lerig SKALJORD 45 3,2-4, Grå någt sandig gyttjig LERA 42 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A GÖTEBORG Tel Fa E-pst

14 Sektin/brrhål Djup/nivå 4 Benämning Densitet r Vattenkvt W Knflytgräns W L Sensitivitet enl.knp rv Skjuvhållfasthet (reducerad) t fu kpa *) Omrörd skjuvhållf Krrekt. faktr µ t/m³ % % St tryckprv knprv kpa enl SGI 1,72 2, Grå sandig siltig LERA skalrester 1, ,12,92 1,74 1,65 3, Grå sandig siltig LERA skalrester 1, ,7 1,17 1,78 1,74 4, Grå siltig LERA 1, ,8,97 1,75 1,69 5, Grå siltig LERA 1, ,1,99 1,71 1,77 6, Grå sandig siltig LERA 1, ,1,97 1,74 1,77 7, Grå siltig LERA 1, ,16 1, 1,76 1,85 8, Grå siltig LERA 1, ,94 1,6 1,9 Anm. Prvtagningsredskap Skr, Kv St II Gdkänd den Labratrieförest. Mari Manderstedt Uppdragsnr. Tabellnr, planschnr el. likn PROVTAGNING Datum: LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Datum: A.S Tjuvkil Ramböll Sverige AB, Regin Väst Vädursgatan 6, BOX 5343, GÖTEBORG Telefn Fa Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR *) Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGF.s labratriekmmittè Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller knflytgräns

15 Sektin/brrhål Djup/nivå Benämning Densitet ρ t/m³ Vattenkvt W % Knflytgräns W L % Sensitivitet enl. knprv S t Skjuvhållfasthet (reducerad) τ fu kpa *) Omrörd skjuvhållf Gå LERA,skal , Tryckprv Knprv kpa Krrekt. faktr µ enl SGI Anm. Prvtagningsredskap Kv St II PROVTAGNING Datum ME Brungrå LERA,skal Brungrå LERA,enst sandskikt Brungrå,sandig,siltig LERA Brungrå,siltig LERA Brungrå,siltig LERA Gdkänd den Labratrieförest. Birgitta Alfredssn LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Datum: Brungrå,siltig LERA Fritt vatten i tub Brungrå,siltig LERA Brungrå,siltig LERA,enst sandskikt Lediga klumner är avsedda för resultat av specialundersökningar Nedanstående förkrtningar kan t.e. användas: Skj = direkta skjuvförsök krn = krnfördelning kmp = kmpressinsförsök pac = packningsförsök * Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGF.s labratriiekmmitté Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller knflytgräns. Uppdragsnr Tabellnr, planschnr el. likn 1 TJUVKIL Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR BILAGA 2:2

16 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1, m 1, m 1,42 m, m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 2,8 m mulet Nrmal Vätska i filter fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech CPT Snd nr 3837 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Tjuvkil 2: Tjuvkils huvud Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,,5 1, 1,5 Lutning (grader) U 3 U 4 U 5 U Djup (m) 6 U U 7 U 8 U 9 U 1 U G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 13.cpw

17 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.27 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 2,8 m, m 1, m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1, m mulet Getech CPT Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering TB Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Tjuvkil 2: Tjuvkils huvud Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa),,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 salet Djup (m) Si Cl v L vl EL vl L vl L vl L vl L (()) + + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 13.cpw

18 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.27 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 2,8 m, m 1, m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1, m mulet Getech CPT Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering TB Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Tjuvkil 2: Tjuvkils huvud Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) salet Djup (m) Si Cl v L vl EL vl L vl L vl L vl L (()) G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 13.cpw

19 C P T - sndering Prjekt Tjuvkil 2: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1, m 1, m 1,42 m, m my 2,8 m Kalibreringsdata Spets 3837 Datum Areafaktr a,65 Areafaktr b,12 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr, kpa, kpa,, Plats Brrhål Datum mulet Nrmal fett M. Enkvist Getech CPT Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Tjuvkils huvud Prtryck Friktin Spetstryck 336,8 336,8, 82,8 82,4 -,4 11,26 11,26, (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m), Prtryck (kpa), Djup (m) Djup (m) Från Till, 1, 1, 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 9, 9, 11, Densitet (tn/m 3 ) 1,8 Flytgräns,64,64,49,45,45,41,41,38 Jrdart salet Anmärkning Flytgränser från klv 14 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 13.cpw

20 C P T - sndering Prjekt Tjuvkil 2: Djup (m) Från Till, 1, 1,2 1,4 1,8 2, 2,2 2,4 2,6 2,8 3, 3,2 3,4 3,6 3,8 4, 4,2 4,4 4,6 4,8 5, 5,2 5,4 5,6 5,8 6, 6,2 6,4 6,6 6,8 7, 7,2 7,4 7,6 7,8 8, 8,2 8,4 8,6 8,8 9, 9,2 9,4 9,6 9,8 1, 1,2 1, 1,2 1,4 1,8 2, 2,2 2,4 2,6 2,8 3, 3,2 3,4 3,6 3,8 4, 4,2 4,4 4,6 4,8 5, 5,2 5,4 5,6 5,8 6, 6,2 6,4 6,6 6,8 7, 7,2 7,4 7,6 7,8 8, 8,2 8,4 8,6 8,8 9, 9,2 9,4 9,6 9,8 1, 1,2 1,29 Klassificering salet Si v L Cl vl Cl EL Cl EL Cl EL Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl ρ t/m 3 1,8 1,45 1,45 1,45 1,75 w L,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,49,49,49,49,49,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,38,38,38,38,38,38,38 τ fu kpa ((35,3)) 13,4 9,8 8,5 8,7 11,5 11,8 12,2 13,5 15, 14,9 15, 17,8 17,9 19,5 2,4 19,6 2, 2,5 19,5 19,6 21, 2,1 2,1 2,1 18,7 19,1 2,5 21,7 22,3 22,1 23,7 23,7 23,6 23,5 24,4 25, 25, 23,8 24,3 25,5 25,5 25,7 25,6 24,3 23,7 26,4 Plats Brrhål Datum 8,8 19,2 22,4 25,4 28,2 31, 34, 37,2 4,3 43,5 46,6 49,7 52,9 56, 59,2 62,3 65,4 68,6 71,7 74,9 78, 81,1 84,3 87,4 9,5 93,7 96,8 1, 13,1 16,2 19,4 112,5 115,7 118,8 121,9 125,1 128,2 131,4 134,5 137,6 14,8 143,9 147,1 15,2 153,3 156,5 159,8 162,2 Tjuvkils huvud ,8 8,2 9,4 1,4 11,2 12, 13, 14,2 15,3 16,5 17,6 18,7 19,9 21, 22,2 23,3 24,4 25,6 26,7 27,9 29, 3,1 31,3 32,4 33,5 34,7 35,8 37, 38,1 39,2 4,4 41,5 42,7 43,8 44,9 46,1 47,2 48,4 49,5 5,6 51,8 52,9 54,1 55,2 56,3 57,5 58,8 59,7 87,1 57,2 47, 47,5 66,3 67,2 68,8 76,3 85,6 83,9 83,2 117,9 117,1 128,8 135, 126,5 134,5 138, 127,9 127,6 138,1 128,9 127,8 126,8 115,3 117,2 133,9 142,3 146,9 144,2 155,7 154,9 153,4 151,5 157,7 161,6 16,4 15,1 153, 168,4 167,4 168,4 167, 155,2 149,6 17, Sida 1 av 1 φ σ v σ' v σ' c R I D E M M NC kpa kpa kpa % MPa MPa MPa 9,3 5,53 4,19 3,94 5,9 4,74 4,49 4,64 4,86 4,48 4,19 5,61 5,28 5,53 5,53 4,95 5,3 4,95 4,41 4,23 4,42 3,98 3,81 3,66 3,22 3,17 3,51 3,63 3,64 3,47 3,65 3,54 3,41 3,29 3,34 3,34 3,24 2,96 2,96 3,18 3,1 3,5 2,96 2,7 2,55 2,86 2,4 2,7 2,1 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 13.cpw

21 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Tjuvkil 2: Tellstedt M. Enkvist 1, m 1, m 1,42 m, m my 2,8 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr mulet Nrmal fett Plats Brrhål Datum Getech CPT 3837 Tjuvkils huvud Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 1 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa q,mpa Djup (m) G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 13.cpw

22 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1, m 1, m 4,28 m,5 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my,6 m Fyllning Nrmal Vätska i filter fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech CPT Snd nr 3837 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Tjuvkil 2: Tjuvkils huvud Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,,2,4, Lutning (grader) 5 1,5 1, 1,5 U U 2, U Djup (m) 2,5 U U 3, U U 3,5 U U 4, G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 15.cpw

23 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.27 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my,6 m,5 m 1, m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1, m Fyllning Getech CPT Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering TB Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Tjuvkil 2: Tjuvkils huvud , Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 F 1, () EL NC () 1,5 Cl () L NCSi () + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Djup (m) 2, 2,5 Si Cl v L L vl NCSi () () () (()) + Si v L (()) + 3, NC NCSi () () Cl EL () 3,5 NC () NCSi () 4, Si Sa v L (()) + + G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 15.cpw

24 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.27 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my,6 m,5 m 1, m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1, m Fyllning Getech CPT Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering TB Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Tjuvkil 2: Tjuvkils huvud , Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 F 1, () EL NC () 1,5 Cl () L NCSi () Djup (m) 2, 2,5 Si Cl v L L vl NCSi () () () (()) Si v L (()) 3, NC NCSi () () Cl EL () 3,5 NC () NCSi () 4, Si Sa v L (()) G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 15.cpw

25 C P T - sndering Prjekt Tjuvkil 2: Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1, m 1, m 4,28 m,5 m my,6 m Kalibreringsdata Spets 3837 Datum Areafaktr a,65 Areafaktr b,12 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr, kpa, kpa,, Plats Brrhål Datum Fyllning Nrmal fett M. Enkvist Getech CPT Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Tjuvkils huvud Prtryck Friktin Spetstryck 336,8 336,8, 82,6 82,2 -,4 11,23 11,23, (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m),5 Prtryck (kpa), Djup (m) Djup (m) Från Till, 1, Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 2, F Anmärkning G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 15.cpw

26 C P T - sndering Prjekt Tjuvkil 2: Djup (m) Från Till,,5 1, 1,2 1,4 1,8 2, 2,2 2,4 2,6 2,8 3, 3,2 3,4 3,6 3,8 4,,5 1, 1,2 1,4 1,8 2, 2,2 2,4 2,6 2,8 3, 3,2 3,4 3,6 3,8 4, 4,12 Klassificering F F Cl EL Cl EL Cl EL Si v L Cl vl Cl vl Si v L Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Si v L Sa v L NC NC NC NCSi NCSi NCSi NCSi NC NCSi NC NC NCSi ρ t/m 3 2, 2, 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,7 w L τ fu kpa (9,4) (8,7) (8,7) (27,) ((54,3)) (23,4) (19,2) (14,9) ((45,3)) (6,) (8,1) (8,6) (7,7) (7,8) ((43,)) Plats Brrhål Datum φ (34,2) (33,1) (31,4) 36,1 4,9 14,7 2,9 23,4 26, 28,8 32, 35,1 38, 4,5 43,4 46,4 49,2 52, 54,9 57,7 6,7 63,3 Tjuvkils huvud σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 4,9 12,2 14,9 15,4 16, 16,8 18, 19,1 2, 2,5 21,4 22,4 23,2 24, 24,9 25,7 26,7 27, Sida 1 av 1 R I D E M M NC % MPa MPa MPa 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 39,8 3,6 3,1 3, 8,3 4,1 3,5 3,4 1,2 3,3 2,8 2,7 8,2 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 15.cpw

27 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Tjuvkil 2: Tellstedt M. Enkvist 1, m 1, m 4,28 m,5 m my,6 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Fyllning Nrmal fett Plats Brrhål Datum Getech CPT 3837 Tjuvkils huvud Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa , Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, Djup (m) 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, 8,5 G:\Prjekt\212\112-3 Tjuvkil 2-67\G\213\CPT\CPT 15.cpw

28 KUNGÄLVS KOMMUN TJUVKIL 5:6 PM angående radnhalt i markluft Prjekteringsunderlag Götebrg Ärendenr Handläggare David Scherman Tfn: Mariehlmsgatan 122 Fa: Hemsida: Götebrg

29 Ärendenr KUNGÄLVS KOMMUN TJUVKIL 5:6 PM angående radnhalt i markluft. UPPDRAG På uppdrag av Tellstedt i Götebrg AB, har GEO-gruppen AB utfört en radnundersökning för det rubricerade bjektet. BIFOGADE HANDLINGAR Prvtabell Bilaga 1 FÄLTARBETE Fältarbetet utfördes under maj 212 av fältgetekniker Mikael Lilja ch har mfattat följande: Mätning av radnhalt i markluften i 9 undersökningspunkter med Marcus 1 Mätning av gammastrålning på berghällar i 12 undersökningspunkter med Scintre BGS-3 INSTRUMENT Mätningar av radn har dels utförts i markluften med instrumentet MARKUS 1, serienummer 943. Kalibrering utfördes av Gammadata ch visade en avvikelse på 2,8%. Mätningar har även utförs med en Scintre BGS-3, scintillmeter, serienummer Scintillmetern mäter ttal gammastrålning ch används direkt på berghällar. Kalibrering utfördes av SGU ch visade en avvikelse enligt tabell 1. Tabell 1 Scintre BGS-3 S/N Platthalter µr/h Uppmätt på platta (µr/h) på mark Z 1,97 4,5 K 12,1 9, U 14,85 16, Th 13,86 14, 1 µr/h = 1 µsv/h P:\212\ \1256\PM-1256.dc

30 Ärendenr SLUTSATS Radnhalten i markluften uppmättes vid undersökningstillfället med Marcus 1 till mellan 4 ch 55 kbq/m 3. De högsta värdena uppmättes i mrådets nrdvästra del. De gammastrålningsvärden sm erhölls från mätningarna med scintillmetern varierade mellan,7 ch,18 µsv/h. De högsta värdena uppmättes i mrådets västra del. Västra delen av mrådet klassas därför sm högriskmråde ch den östra delen sm nrmalriskmråde. David Scherman P:\212\ \1256\PM-1256.dc

31 PROVTABELL Bilaga 1 Sidan 1 Uppdrag: Kungälv-Tjuvkil 2:67 Ärende nr: Utförd av: Mikael Lilja Datum: /11 Brrhål Prvtagn.- nivå Prvtagn.- sätt Jrdart V.yta/m u.m.yta Vattenkvt % R1 7 kbq/m^3 µsv/h R2 4 R3 8 R4 8 R5 5 R6 7 R7 7 R8 55 R9 18 S1,8 S2,7 S3,11 S4,1 S5,11 S6,13 S7,8 S8,15 S9,9 S1,8 S11,1 S12,18 GEO-gruppen AB Tfn: Mariehlmsgatan 122 Fa: Hemsida: Götebrg

32 Sammanställning skjuvhållfasthet med avseende på nivå Tjuvkil 2:67, Kungälvs kmmun Cu(krrigerad) Bilaga , 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 3 kpa Kv 4 Kv 14 Vb 11 Vb 12 Vb 13 CPT 13-2 Nivå

33 Ramböll Sverige AB, Divisin Syd Vädursgatan 6 BOX 5343, GÖTEBORG Tel Datum Lennart Nilssn Uppdrag Sammanställning av CRS Tjuvkil Sektin/brrhål Djup/nivå Jrdart Densitet t/m³ Vattenkvt w % C kpa M L kpa L kpa M C V m 2 /s k i m/s k 14 3, Le 1, ,3 1,4E-7 2,6E-9 2,7 5, sile 1, , 5,2E-8 1,4E-9 2,4 8, sile 1, ,3 8,7E-8 1,9E-9 4,1

34 Redvisning av ödmeterförsök, CRS-försök Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 3, m Ödmeter nr: 1 Densitet: 1,59 t/m 3 Vattenkvt: 8, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,71 %/h 2 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] 4 6 1,E- 1 1,E- 9 2 ' v 1,E- 8 [%] c v [m 2 /s] 1,E- 7 4 c v 1,E ,E Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. Anm. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k ,3 1,4E-7 2,6E-9 2,7 Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFA13285.crs (4)

35 Utvärdering av mdultal ch kntrll av prtryck Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 3, m Ödmeter nr: 1 Densitet: 1,59 t/m 3 Vattenkvt: 8, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,71 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M [MPa] u b [kpa] 2 2 M u b Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. M' ' L, kpa Anm. 11,3 124 Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFA13285.crs (4)

36 Utvärdering av permeabilitet Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 3, m Ödmeter nr: 1 Densitet: 1,59 t/m 3 Vattenkvt: 8, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: LERA Permeabilitet, k, [m/s] Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,71 %/h 1,E-12 1,E-11 1,E-1 1,E-9 1,E-8 1,E-7 1,E-6 1,E [%] Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS k i, m/s k 2,6E-9 2,7 Anm. Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFA13285.crs (4)

37 Utvärdering av förknslideringstryck ch linjär mdul Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 3, m Ödmeter nr: 1 Densitet: 1,59 t/m 3 Vattenkvt: 8, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,71 %/h 1 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] [%] 2 ' v Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. 3 ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFA13285.crs (4)

38 Redvisning av ödmeterförsök, CRS-försök Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 5, m Ödmeter nr: 2 Densitet: 1,66 t/m 3 Vattenkvt: 58, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 2 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] 4 6 1,E- 1 1,E- 9 2 ' v 1,E- 8 [%] c v [m 2 /s] c v 1,E ,E ,E Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. Anm. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k , 5,2E-8 1,4E-9 2,4 Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFB13286.crs (4)

39 Utvärdering av mdultal ch kntrll av prtryck Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 5, m Ödmeter nr: 2 Densitet: 1,66 t/m 3 Vattenkvt: 58, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M [MPa] u b [kpa] M 2 2 u b Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. M' ' L, kpa Anm. 16, 124 Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFB13286.crs (4)

40 Utvärdering av permeabilitet Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 5, m Ödmeter nr: 2 Densitet: 1,66 t/m 3 Vattenkvt: 58, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Permeabilitet, k, [m/s] Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 1,E-12 1,E-11 1,E-1 1,E-9 1,E-8 1,E-7 1,E-6 1,E [%] Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS k i, m/s k 1,4E-9 2,4 Anm. Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFB13286.crs (4)

41 Utvärdering av förknslideringstryck ch linjär mdul Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 5, m Ödmeter nr: 2 Densitet: 1,66 t/m 3 Vattenkvt: 58, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 1 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] [%] 2 ' v Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. 3 ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFB13286.crs (4)

42 Redvisning av ödmeterförsök, CRS-försök Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 8, m Ödmeter nr: 3 Densitet: 1,75 t/m 3 Vattenkvt: 54, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 2 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] 4 6 1,E- 1 1,E- 9 2 ' v 1,E- 8 [%] c v [m 2 /s] c v 1,E ,E ,E Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. Anm. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k ,3 8,7E-8 1,9E-9 4,1 Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFC13287.crs (4)

43 Utvärdering av mdultal ch kntrll av prtryck Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 8, m Ödmeter nr: 3 Densitet: 1,75 t/m 3 Vattenkvt: 54, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M M [MPa] u b [kpa] 2 2 u b Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. M' ' L, kpa Anm. 14,3 13 Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFC13287.crs (4)

44 Utvärdering av permeabilitet Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 8, m Ödmeter nr: 3 Densitet: 1,75 t/m 3 Vattenkvt: 54, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Permeabilitet, k, [m/s] Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 1,E-12 1,E-11 1,E-1 1,E-9 1,E-8 1,E-7 1,E-6 1,E [%] Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS k i, m/s k 1,9E-9 4,1 Anm. Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFC13287.crs (4)

45 Utvärdering av förknslideringstryck ch linjär mdul Prjekt: TJUVKIL Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Tellstedt Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektin/brrhål: 14 Djup: 8, m Ödmeter nr: 3 Densitet: 1,75 t/m 3 Vattenkvt: 54, % Prvningstemp.: 8 C Prvdiameter: 5 mm Benämning: SILTIG LERA Prvhöjd: 2 mm Def.hastighet:,73 %/h 1 Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] [%] ' v Försöket är utfört ch utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendefrmatin är beaktad. 3 ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm Ramböll Sverige AB B 5343, 4227 Götebrg, Telefn T:\39_1\39421\CRS\CrsRitRam\DFC13287.crs (4)

46 TELLSTEDT AB GW-MÄTNING, Grundvattenrör PROJEKT: PROJEKTNR: BORRHÅL: Tjuvkil SYSTEM: INSTALLERAT AV: INSTALLATIONSDATUM: GW 1" ME Markytans nivå Filterlängd (D),5 m Tt rörlängd till filter (A) 12, m ök rör (B) 1,4 m ö my Filterdjup ( Filterspets) (C) 11,1 m u my Deel NEJ DATUM A+D E Anmärkning Sign 213 Ttal längd ( inkl filter ) Avläsning [GW u ök rör] Vattenhöjd ( m u my ) Nivå B E A 5-dec 12,5 6,51 ME 19-dec 3,28 ME jan 2,24 ME C D Funktinskntrll GW-rör Funktinskntrll Vy sjunker vid installatin ja nej Sign Vattennivå Tid Vy X ME under RÖK : ME :5,27 ME :1,42 ME :15,58 ME t= ökande tid -> Tid V 49 Tjuvkil GW_prtkll_ME, Gw 1

47 GW-MÄTNING, Grundvattenrör TELLSTEDT AB PROJEKT: Tjuvkil SYSTEM: GW 1" PROJEKTNR: BORRHÅL: INSTALLERAT AV: INSTALLATIONSDATUM: ME Markytans nivå Filterlängd (D),5 m Tt rörlängd till filter (A) 12, m ök rör (B) 1,4 m ö my Filterdjup ( Filterspets) (C) 11,1 m u my Deel NEJ DATUM A+D E Anmärkning Sign 213 Ttal längd ( inkl filter ) Avläsning [GW u ök rör] Vattenhöjd ( m u my ) Nivå B E A 5-dec 12,5,93 ME 19-dec 1,17 ME jan 1, Frusen ME C D Funktinskntrll GW-rör Funktinskntrll Vy sjunker vid installatin ja nej Sign Vattennivå Tid Vy X ME under RÖK : ME :5,22 ME :1,38 ME :15,54 ME t= ökande tid -> Tid V 49 Tjuvkil GW_prtkll_ME, Gw 3

48

49

50

51

52

53

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev Rapprt Geteknisk undersökning (RGe) Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg 2011-08-29 Rev 2012-11-13 Upprättad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10153814 Daterad: 2011-08-29

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik NCC Cnstructin Sverige AB Skgsflyet, Nrrköping Linköping 2015-05-13 Skgsflyet, Nrrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik 2015-05-13 Uppdragsnummer Märta

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapprt (MUR) Btrygg Bygg AB Uppdragsnummer: Linköping 11 april 2012 Grntmij AB

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp , Olfstrp Getekniska undersökningar Rapprt Geteknisk undersökning (Rge) Götebrg 2012-0-29 Uppdrag nr. andläggare ikaela Bäuml Granskad av Jani Nieminen Olfstrp en Rge Innehållsförteckning 1 UPPRAG... 2

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 113-115 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-25 EXPANSION AV SPORTSHOPEN ERTSERÖD 1:2 0CH 1:11 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: Bild från www.ggle.se TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Beställare: Kungälvs

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Ge 2015-10-16 Detaljplan för Ättehögsgatan Götebrgs kmmun Markteknisk undersökningsrapprt/ Geteknik (MUR/GEO) Datum: 2015-10-16 Uppdrag EQC: 4015064 Handläggare: Ael Jsefsn/Jhanna Gustavssn Granskare:

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440

Läs mer

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan Handläggare Björn Edman Tel +46 10 5053358 Mbil +46 72 2017066 Bjrn.edman@afcnsult.cm RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 1 (3) Datum 2011-05-20 Gnr 11021 Er referens Bstads AB Pseiden Backa, Götebrgs kmmun

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1 KAMAR KOMMUN OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO KUND Kalmar

Läs mer

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO)

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Antal sidr: 4 VOLVO GROUP REAL ESTATE AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID SÖRRED 7:8, FASTIGHETERNA SÖRRED 7:8 H 7:3 RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Götebrg Revidering B 2012-03-13 Lena

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Mariestads kommun Kv. Havsörnen

Mariestads kommun Kv. Havsörnen Mariestads kmmun Stabilitetsutredning PM 160415 Datum: 2016-04-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ

Läs mer

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg PEAB BOSTAD AB Nyeplatering inm stadsdelen nden i arkteknisk undersökningsrapprt (UR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 2017-02-17 Structr ark Götebrg AB benämning: nden STRUCTOR ARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

VRÅNGSHOMEN 2:1 Bilaga A ID-ISTA FÖR NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR KOORDINATSYSTEM I PAN: SWEREF 99 12 00 KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 70 Id X Y Z Typ av undersökning 101 6517526,338 105566,101 3,875 Cpt Skr

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-12-21 Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO)

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO) Härryda Kmmun W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15021 Alhagen, Mölnlycke\Dkument\15021 Alhagen MUR.dc Geteknisk utredning för detaljplan inm Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK-

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning sid 2/5 Innehållsförteckning da 1. Objekt ch ändamål 3 2. Underlag för undersökningen 3 3. Styrande dkument 3 4. Arkivmaterial 3 5. Befintliga förhållanden 4 6. Psitinering 4 7. Getekniska fältundersökningar

Läs mer

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark Mariestads kmmun Sunds Verksamhetspark Stabilitetsutredning PM 161031 Datum: 2016-10-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1226 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) rep001.dc 2012-03-2914 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) SÖNDRUM CENTRUM, HALMSTAD ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Halmstad Fastighets AB (HFAB) UPPDRAGSNUMMER: Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1791 Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Geteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Gesigma AB Kristfer Husbjörk Götebrg 217-4-19 Grapnummer 1791 Uppdragsnummer 217-4-19 Versin 1. Geteknisk utredning,

Läs mer

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SWCG SWEDISH CONSUTING GROUP AB Mellerud, kv Ugglan UPPDRAGSNUMMER 12704996 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETAJPAN 2018-09-27 SWECO CIVI AB KARSTAD GEOTEKNIK CRISTOFFER SCHNEZER / TOMAS NORDANDER

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK ByggArvid AB Bstäder väster m Åsunden, Ulricehamn Geteknisk utredning för detaljplan Uppdragsnummer 2305 490 Götebrg 2012-10-11 Swec Infrastructure AB 1 (13) Swec Gullbergs

Läs mer

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Sigtuna kmmun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR) Systemhandling Götebrg 2017-01-20 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Sigtuna stadsängar STRUCTOR MARK

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik 2, ahlms kmmun Geteknisk undersökning P Geteknik 2012-11-02 2 P Geteknik TPge- Dkumentinfrmatin Uppdragsnummer Objektnamn 2 Filnamn TPge- Filtyp Dc Prgramversin S Wrd 2010 Prjekteringssteg Statusbenämning

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9 Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inm Rättstjänaren 9 arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Planeringsunderlag Götebrg 2016-11-30 Structr ark Götebrg AB Prjektbenämning: Rättstjänaren 9 STRUCTOR ARK

Läs mer

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2018-04-13 KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder.

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder. GEOSIGMA Grap 09012 Tanums-Rörvik 1:56 ch del av 1:48 ch 1:54 Tanums kmmun Geteknisk undersökning för planerad byggnatin av affärs- ch lagerlkal, parkeringsytr ch bstäder. Rapprt Geteknisk undersökning,

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) SVANÅ BRUK & SÄTERI AB UPPDRAGSNUMMER 1000685-500 SVANÅ, GEOTEKNIK 2017-11-22 SWECO CIVIL AB Ma Årbrink rep001.dc 2015-10-05 Swec Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer:

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer: Ytterbygg AB Vegestrp Granskningshandling 2015-08-21 Geteknisk utredning inför detaljplan Vegestrp, Kungälvs kmmun Uppdragsnummer: arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Innehållsförteckning 1. Objekt 3 2.

Läs mer

Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 217-3-23 Kungsbacka, Hede 6:5, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 217-3-23 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geteknisk utredning 2017-02-10 Upprättad av: Lars Henrik Marbe Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnr: Daterad: 2017-02-10 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping MUR s Kmmun, inköping , MUR Uppdragsnummer Märta idén Michael Danielssn ars Malmrs Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 inköping Telefn 010-615 60 00 Fa www.rambll.se

Läs mer

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd, Bllebygds Kmmun arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2016-12-05 Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd,

Läs mer

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KARLSONS ÄNG Kalmar kmmun Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-09-02 Upprättad av: Zana Pirti Granskad av: Lars Marbe Gdkänd av: Daniel Elm Karlsnsäng Daterad: 2016-09-02 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2018-02-23 Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö

Läs mer

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer:

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer: 217-9-29 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Tlered 185:1, Götebrg Framställd för: Skanska Sverige AB MUR / GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 166599 TOLERED 185:1 - MUR GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. ysekil Detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/Ge) antmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel indberg Handläggare: Granskning: Frida undin Daniel indberg Uppdragsnr:

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2015-04-17 Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge)

Läs mer

Vedlegg 1. Situasjonskart

Vedlegg 1. Situasjonskart Vedlegg 1 Situasjnskart Vedlegg 2 Tegninger Arkitekt g RIB 1 2 3 4 5 11000 4900 16200 10000 = +6562823.231 y = +611632.487 = +6562825.462 y = +611643.202 = +6562826.461 y = +611647.999 = +6562829.685

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MJÖLBY KOMMUN Kmplettering Fall 1:1, Mantrp UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-10-11 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Brgviks hamnmråde, Grums kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-INFRASTRUCTURE AB David Rgbeck Granskare Helena

Läs mer

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds Kmmun Detaljplan Prjekterings-PM/Geteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13047 Datum

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik, Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacssn Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Daterad: 2014-12-05 Handläggare: Sven Devert Markundersökningsrapprt

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS GRANSKNINGSKOPIA 2016-11-11 UPPDRAG 272663, Umfrs Geteknisk undersökning Titel på rapprt: Gränslöst Köpcenter Umfrs Status: Granskningskpia

Läs mer

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2013-09-25 Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik

Läs mer

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen Kungsbacka kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm,

Läs mer

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-05-22 Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KV HUMAN PEAB SVERIGE AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: yle Shamun Mall: MUR 2015:11 \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KABBARP 8:110 Åkarp Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-05-24 Upprättad av: Elin Ekström Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Susanne Schu Nielsen \\se.wspgrup.cm\prjects-mlm1\3157\malmö\

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM ÄNGSTORPS RENINGSVERK, AHOM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR) Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Madelene Markussn Gdkänd av: Sayle Shamun \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\10221942 - Stabilitetsutredning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) LILLA EDETS KOMMUN NORRA GOSSAGÅRDEN-LÖDÖSE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2016-01-22 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401 51 Götebrg

Läs mer

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04 Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04

Läs mer

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT REGION VÄSTMANLAND Sala närsjukhus UPPDRAGSNUMMER 2337290000 ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN KARLSTAD GEOTEKNIK Swec Civil AB Anders Nilssn rep002.dc

Läs mer

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge Værstetrvet del 2, Fredrikstad, Nrge Værste AS Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-08-28 Uppdrag nr. 15.516 Handläggare Marie Cedhagen Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:, Værstetrvet, del

Läs mer

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik Rapprt 2015-04-01 Upprättad av: Rbert Hjelm Uppdragsnr: 14154 Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: 2015-04-01 PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status:

Läs mer

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad Detaljplan söder m Ullas yckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapprt geteknisk Undersökning (RGe) 2012-02-20 Reviderad 2015-01-08 Upprättad av: Sara Jrild Granskad av: Michael Engström / Ulrika Isacssn Uppdragsnr:

Läs mer

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun PM Geteknik Stallahlm Nssebr Essunga Kmmun Datum: 2018-04-23 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831090 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Stallahlm, Nssebr, Essunga Kmmun PM Geteknik 180423 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: ERTSERÖD 1:5 OCH 1:7, GREBBESTAD INFÖR DETALJPLAN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: ERTSERÖD 1:5 OCH 1:7, GREBBESTAD INFÖR DETALJPLAN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-187 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-28 ERTSERÖD 1:5 OCH 1:7, GREBBESTAD INFÖR DETAJPAN Rev: Datum: TANUMS KOMMUN TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

Detaljplan 2, Liseberg Södra

Detaljplan 2, Liseberg Södra iseberg AB Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 2019-05-24 Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk

Läs mer

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka Tanums kmmun Fördjupad stabilitetsutredning Nrra Hamngatan, Fjällbacka Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Götebrg 2015-10-19 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Fördjupad stabutredning

Läs mer

Gislaved kommun. Haghultsleden. Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnr: Version:

Gislaved kommun. Haghultsleden. Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnr: Version: Gislaved kmmun Haghultsleden Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 105 36 60 Versin: 1.0 2018-11-23 Uppdragsnr: 105 36 60 Versin: 1.0 Haghultsleden Markteknisk Undersökningsrapprt

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) PEROL FASTIGHETER 1 AB Kv Påvel Ångerman Nrr 9:7, Gävle UPPDRAGSNUMMER 2418174000 2017-06-28 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE Innehållsförteckning 1 Objekt 1 2 Syfte

Läs mer

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1 AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdbende Karlslund Karlslund 1 Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 217-6-3 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Vårdbende Karlslund STRUCTOR

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bstäder inm fastigheten Sintrp 4:26 i Kungsbacka kmmun, Hallands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) Götebrg 2019-02-15 Uppdrag nr. Handläggare Mabbe Jamaldar Granskad

Läs mer

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Nrrtälje kmmun Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Beställare: Nrrtälje

Läs mer

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15036 Apelviken - Varberg\Dkument\15036 Apelviken - Varberg PM Geteknik.dc VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure

Läs mer

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16 , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN ORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER DETAJPANSUNDERAG STOCKHOM 2014-09-04 REV 14-10-09 SWECO CIVI AB STOCKHOM GEOTEKNIK ANNA NORBERG 1(7) rep001.dc 2012-03-29 Swec Gjörwellsgatan 22

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN VILBERGEN, NORRKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA

Läs mer

PM Geoteknik Brinkaskogen Nybyggnad bostäder Vara Kommun

PM Geoteknik Brinkaskogen Nybyggnad bostäder Vara Kommun PM Geteknik Brinkaskgen Nybyggnad bstäder Vara Kmmun Datum: 2016-08-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1168 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Jhan Ericssn Brinkaskgen, Nybyggnad bstäder,

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) PM Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län PM Geteknik Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440 57 00 www.eqcgrup.se 2 (5) PM

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING P GEOTEKNIK 511-139 Bernstrpsmrådet Skara Kmmun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:5 Prvtabell Radnrapprt Utvärdering CPT Rutinanalys CRS-försök Skövde den 30

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

Tanums kommun Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl Kajen Norra Hamngatan, Tanums kommun

Tanums kommun Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl Kajen Norra Hamngatan, Tanums kommun Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 m fl Kajen Nrra Hamngatan, Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Götebrg 2014-12-08 Structr Mark Götebrg AB benämning: Detaljplan STRUCTOR MARK GÖTEBORG

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille Bilaga 5 VL MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR 2002-04-02 E20 / Gamla Krnvägen, Partille Plats E20 / Gamla Krnvägen Närvarande Rland Brandshage Jan Ekström Åke Jhanssn Ola Skepp Partille kmmun, (Tekn. Kntret)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Västerviks Kmmun 2014-10-17 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina Berglund Gdkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 16U29311 Markteknisk undersökningsrapprt Femte stadsdelen inm, Nrslunda 50:1 kmmun www.bjerking.se Uppdrag nr. 16U29311 Sida 2 (9) Markteknisk undersökningsrapprt Uppdragsnamn Femte stadsdelen

Läs mer

Kvisljungeby 3:3. Göteborg kommun, Västra Götalands Län. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO) Göteborg Uppdrag nr. 16.

Kvisljungeby 3:3. Göteborg kommun, Västra Götalands Län. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO) Göteborg Uppdrag nr. 16. Kvisljungeby 3:3 Götebrg kmmun, Västra Götalands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/GEO) Götebrg 2017-01-30 Uppdrag nr. 16.128 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag:

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

Tångudden, Göteborg Rapport Geoteknik

Tångudden, Göteborg Rapport Geoteknik Tångudden, Götebrg Rapprt Geteknik Rev 2011-11-21, 2014-05-14 Tångudden, Götebrg Rapprt Geteknik Rev 2011-11-21, 2014-05-14 Beställare: FORTIFIKATIONSVERKET B 90204 120 23 Stckhlm Beställarens representant:

Läs mer