over verksamheten inom Alands lotsfordelning ar 1983

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "over verksamheten inom Alands lotsfordelning ar 1983"

Transkript

1 A R S B E R A T T E L S E over verksamheten inom Alands lotsfordelning ar 983 Undersokningarna av farleden genom Alands hav (Svenska Bjorn - alternativet) utfordes under varen av Abo Vag & Vattenbyggnads - distrikts Vattenvagsavdelning Para Esko/Parkki samt Svenska Sjofartsverkets sjomatningenheter. V Sjomatningsexpeditionen har utfort sjomatningar trakterna aster om Bogskar i dstersjon och V Sjomatnings - expeditionen har undersokt mojligheten till alternativfarled vid Nyhamn samt utfort matningar i Kokar skargard soder om Smagaddarna. Abo VVV Para Esko/ Parkki har utfort bottenundersokningar aster om Kumlinge vid Koruskar. Undersokningarna fortsatter nasta ar i avsikt att bredda farleden norr om Koruskar. september tandes var forsta vindenergifyr Kokarsoren och den december tandes var forsta solenergifyr Kolskar i Kumlinge. Den 26 oktober flyttade lotsfordelningskontoret in i nyrenoverade utrymmen i f. lanstyrelseresidenset vi d Hamngatan 4. Mariehamns lotsstation flyttade in i sina utrymmen i samma hus den 7 december varefter Mariehamns lotsstuga blev staende tom efter att ha fungerat som lotsstation sedan ar 862 Lots2Hderman.. Ake saksson erholl ansokt avsked f.o.m. november och tf. lotsalderman Johan E. G. Jansson utsags den 2 november 983 till tf. lotsalderman vid Langnas lotsstation raknat fran den november 983. Mariehamn den Lotsfordelningschef Edgar Karlsson

2 Lotsstationer och uppassningsstallen, dess personal, utfardade styrningssedlar och TABELL 2 intraffade forandringar ar 983 Lotsstation Personal Behorighet Styrnings- Anmarkning sedel QJ :::> H :::> :::> QJ co H UJ QJ QJ H +J co H H H..0 :o UJ ::J :::> UJ c.:y QJ +J.:y. H E QJ c c :co UJ H 0 c. E co c H QJ :co H E H co +J.- co +J c +J rl..0 +J E co H QJ D 0 c E UJ :::> rl UJ.:y. 0. H UJ QJ +J :co co QJ QJ H QJ UJ QJ.:y :co UJ.:y E QJ +J D..j..) +J.- D +J >. c H +J H UJ E co UJ 0 ""0 0.- H ::J UJ c c 0...j..) :co co H..0 co c E c.:y.--; H.- o(j co.:y... co co co UJ E 0. co H E rl H rl CO co QJ UJ UJ UJ.:y E UJ.:y H H co H.:y QJ.:y c UJ UJ "0) +J +J +J u E +J :o QJ >. QJ :o H QJ UJ D UJ co..j..)..j..) c co 0 "0) :::> +J.:y "0) :o :::> co c co +J 0 0 rl _j _j _j :::c: (f) _j (f) :o (f) (f) (f) LL :o :;;::::: ::J :;;::::: ::J _j _j _j Mariehamn x) x)forarbrev 0 Nyhamn X) x) +Maskinsk. kor -, kor - brev Langnas rig. fr. " xx ) uppg. l8 u p. ~. 2 xx)lotsalderm. Ake saksson avsked 3. 0 Antal : Lotsalderman 3 Lotsar 4 Lotskutterskotare Totalt :

3 TABELL 3 Driftpersonal vid statens sjosakerhetsanordningar ar 983 Personal totalt 2 personer - radiofyrmastare - fyrmastare - radiofyrvaktare - fyrvaktare - fyrskotare 2 Slutat : Valdemar Jansson Borjat: Kyosti Baer

4 4. Pr! atagda Sakerhetsanordningar C\J OJ + (\ OJ.,.P co, AC\ Anmarkningar. Fyrar tot Sektorfyrar tot Linjefyrar tot Fiskefyrar -sektorfyrar tot. 3 -linjefyrar tot. _..;;;._ 2 -acetyl en -riksnatet -egen kraftstation -batteri -annan acetylen -riksnatet -egen kraftstation -batteri -annan acetyl en -riksnatet -egen kraftstation -batteri -annan acetylen -batteri -riksnatet -acetyl en -batteri Korrig.uppg. Geta berget Al.rundradio Jars o Hinkm.ast Brande " Kumlinge "- 7 Korrig.uppg. 3 Korrig.uppg. 2 Korrig.uppg. 5. Randmarken med -batteri ljus -acetylen tot. 6. Fyrar ~00 cd Korrig.uppg. 7. sbojar med ljus sbojar utan ljus Vanliga bojar med ljus Vanliga bojar utan ljus 9. Radarrefl ektorer med ljus Radarreflektorer utan ljus 0. Linjetavlor (utan ljus). Bakar, kanningsfyrar 2. Kummel 3. Remmare -havs tot. 6 -skargards 6 -insjo o. inre skargards -plastremmare ~ 6 ~ 22,5 andra 6 4. Mistsignaleringsstationer 5. Radarfyrar - 3 em 6. Radiofyrar - 0 em 7. Andra,flyg "fyr" 2 2

5 TABELL 5.:Hl.aga. Lotsfordeningens batar och andra transportrnede sarnt kostnaderna for dern 983 Ansvarsornrade Lotskuttrar och Remmar- och Hydrokoptrar Biar Motor- Andra Sarnrnanagt (otsstation) for.biiidesebatar arbetsba tar, nurnrner nurnrner kakar transportnumrner ojebekarnpningsbatar nurnrner num..tier rnede nununer.. Mariehamn L-803 L- 830 Nyhamn L- 80, L- 825 Langnas L-802 L- 828,L- 833 Valvoja L- 82, L- 86, L / Farledsskotarna L- 800, L- 820,L- 827 Lotsford. konto~ei L- 85,- 823 L- 84, L- 826, L- 822 Samrnanagt anta - KOSTNADER rnk Branse och..srriorjarnnen Reparations- och underhaskostnader , , , ,78 Utgifter for verksarnheten , ,48 Samrnanagt , , 86 Uppkop av branse for transportrnedlen.. sarnrnanlagt Anvandninge n av bransle for transportmeden samrnanagt L L- 840 L- 852, L L L Ji.l ,8 b , , 8( 392, , ; , , , , , 0 Uppkop av smorj arnnen s a nu na nagt. 704<.g , 0 Uppkop av b e n s in sarnmanlagt.2. 94, 0 2! i

6 e TABELL 6 Lotsstationernas och batarnas radio, radar och ekolodsutrustning ar Lotsstation eller bat Radar VHF MP Kortvag Ekolod Bil - radio Mariehamn: - Batar 2 2 ( 2 ) Nyhamn: - Batar ( 3) Langnas: - Ba tar 2 2 ( 3) 2 Valvoja/Soisalo - Ba tar 2 2 ( 2) Kontoret: - Batar ( 2) ( 2) Farledssktitarnas ba tar: ( + ) Totalt: 9 4 ( 2) ( ) Barbara VHF-apparater under aret intraffade ftirandringar: Ekolod installerat l L-827 Ekolod installerat i L-825

7 TABELL 7 Bestraffningar av lots- och fyrpersonal har icke forekommit uner ar 983 i Alands lotsfordelningsdistrikt.

8 N aj m " aj m B. Statens sakerhetsanordningar Sakerhetsanordning N._-- " + N Anmarkning.. Havsfyrar tot.983 ~ 6 2. Sektorfyrar tot. 983= DO 3. Linjefyrar tot. 983= 6 4. Fiskefyrar - sektorfyrar tot....,.-..., linjefyrar tot Randmarken med ljug; tot Fyrar ~ 00 ed. -aeetylen - riksnatet - egen kraftstation - batteri - annan - aeetylen - riksnatet - egen kraftstation - batteri - annan aeetylen - riksna t et - egen k r afts t ation - batteri - annan aeetylen -batteri - riksnatet - aeetyl en - batteri - riksnatet - batteri - aeetylen 7. sbojar, med ljus Batteri sbojar,utan ljus installerat Kolskar + K~kars~ren El - batteri Ekholmssund, Kvarngrund, Bolm~, Storgryn nan oeh Hors - klubb Samtliga fiske fyrar tillh~r Alands landsk. styrelse Sj~ - trafikavdelnin gen. Korrviksten bo j 0 59 B. Vanliga bojar, med ljus Vanliga bojar, utan ljus 9. Radarreflektorer,Batteri med ljus Gas utan ljus tot._-- 0. Linjetavlor (utan ljus ). Bakar- kannings 2. Kummel 3. Remmare tot. 983= Mistsignaleringsstationer 5. Radarfyrar - 3 em - 0 em 6. Radiofyrar - havs + fjards - skargards - insj~ o inre skargards - plastremmare ~ 6 ~ 22, 5 andra 7. Andra. Fasadbelysning platser 8. Randmarken utan ljus Ski ~ ftet 3 ti-sj~n 20 Bogskar Ask~klubb 3 Bogskar H~gsten

9 TABELL 9 S A M M A N D R A G 983 ~ Under ()ver Lotsdistrikt Summa Aland Obelysta farleder Flottningsfarleder Batfarleder Aland 39 M 5M Gasningar Service av Byggnads - Docknings - st bojar st arbeten st dag Valvoja Aland Service av El-fyrar Vatten till Nyhamn Malningsarbeten 6 st 3 dgr 30 st Ovanstaende uppgifter per

10 TABELL 0 Lotsfordelningschefens, bitr. lotsfordelningschefens och fyrteknikerns tjansteresor under ar 983 Lotsfordelningschefen 32 dagar Bitr. lotsfordelningschefen 69 dagar Fyrteknikern nspekterat fyrar 55 dagar 238 st

11 TABELL 2 Farledsarbeten Abo Vag & Vattenbyggnadsdistrikts vattenavdelning bar under hasten pliktat tva grundomraden aster om Kumlinge i avsikt att utrana majligheten att bredda farleden norr om Karuskar. Arbetet avbrats pa grund av senhastens daliga vader. Arbetet fortsatter ar 984.

12 TAB-- 3 Uppgifter om nybyggda och reparerade sj~s~kerhetsanordningar och lotsstation~r Ar 983. Flis~ ~vre, nybyggd linjetavla 2. Bj~rns~ran ~vre, nybyggd linjetavla 3. Aggklobb, nyreparerat stegen 4. Bj~rnholm ~vre, reparerat tavlan 5. T~ft~ NW-nedre, T~ft~ NW-~vre, linjetavla reparerad nybyggd och malad 6. Aspholm, fdrnyad linjeta~la 7. Grytesholm, reparerat linjetavlan 8. RAgrund, reparerat linjetavlan 9. Gottholms fyrlykta, demonterat lyktan 0. Fdrnyat fyra daglinjetavlor pa Ledsk~r. HelmAlat Flis~sund och Flisd nedre sektorfyrar, Kors~, LAngn~sudd, Tvibenan, San~kubbs fyr, Ljungd fyr och Husd fyr. 2. Fornyat stege och plattform pa Nato dvre 3. Fdrnyat daglinjetavlan pa Flisd vid Kummeldr 4. Demonterat Ask~klubbs sektorfyr, monterat fasadbelysning 5. Reparerat Hjortronsk~rs daglinjetavla 6. Malat linjetavlorna pa Stockskarsgrund, Blekdrarna, Utterklubb, Trutkobb, Storharun, Langsk~r och Sandskar 7. Byggt ny reparerat daglinjetavla pa Torsholm tavlan pa Stororarna mch (Fiskd) och Bjdrnholm ovre 8. Malat kumlet pa Horsholm samt 2 Kummelrev, kummel vid Langn~sudd, SmAholmarna Horsholmsdren, 9 Mal at ra.refl. 0 pa Hertronklubb och Bockensh~llar Demonterat Bandr sektorfyr Byggt ny linjetavla Bjdrnsdran dvre. Reparerat fyrddrrarna pa Fjardhallan och Koklubb Helmalat radiofyrhuset pa Kors~

13 e TABELL 4 Uppgifter om signalstationernas verksamhet ar 983 Signalstationerna har fungerat utan avbrott under hela aret.

14 TABELL 5 Redogorelse over isforhallanden i farlederna och remmarsattning samt tidpunkten da sjofarten borjade och slutade ar 983 Station Farleden Remmarutsattningen Sjofarten tippnades F ros ti Begynte Slutfordes Begynte Upphorde Marie hamn Huvudfarlederna har Sjofarten pa gi ck under inte vari t stangda hela a ret under a ret p.g.a. ishinder Nyhamn Langnas

15 TABE. 6:... Lotsningsve~ksapihete ri Bilaga 3!... Lots station.dtsar Kutter- lots~e,lo t s nin gar Lotsad,stracka, M.. skotare lotsar sarrman- Per lots- Sarrman- Per lotsande ~ lagt... MAREHAMN and~. lots lagt lots NYHAMN ! LANGNAS ( 6.) 246. X ( 6) S32 ~ ) ; :.. :.. ;... xlfingnas?"!"." fr. t lotsc: r...; st l.otsar fr...-~.2.8 i. Sammanlagt 9(8) 9(8) 3.7 Lotsningsrakningar utskrivna av lotsfordelningskontoret Lots station Totalt Nautiska mil Lotsnmgs- an tal samnanlagt avgifter mk MAREHAMN NYHAMN LANGNAS Tvtlotslotsningar 3 72 ovanstaende tabell anges tva..lotsj.:.otsningarna. scm.skilda prestationer. Antalet tvalotslotsningar som ingar i tabellen ovan ar st strackan ~ M , ;.. :. Sammanlagt ,-

16 e..... e TABELL 7 inom Alands lotsfordelning ntraffade sjoolyckol 983. F.ARTYG OLYCKAN SCADANS STORLEK ngen Destina- ~efann Ringa For lust av sig Dat. Ort Art och namn Nationalitet Hemort Avgangsort Last Art Orsak ~ots Ansenlig om-.,ions crt Vrak manniskoliv pord 06.0 Lappe m/s Kumlinge Finsk Abo Osnas Langnas Passa.gerare Grundst. Navig. ;fel Ansenlig - - och bilar 2.05 Svino m/s Grisslan Finsk Mariehamn. Deger by Svino Passage rare Hard an- For hog Ring a - och b;ilar goring av fart farjfaste 5.07 Sottunga f/f Valvoja Finsk Mariehamn Sottunga Marieham.n Grundst. Navig. fel Ansenlig - - i i i.

17 Meriviittojen tarkastus kirja tehty... : luotsipaikassa l t UO SlpllflSSa \ Remmarekontroll ; () ~.:~ journal ford vid..... ~... :. ~::(.0...!.?7:~:... :~:::.:!..._.... lotsplats ~ i...!/.x.. ~.~~... ~... jordelning L o m k ) n:o 4 Blonkett

18 Knnkansi jn pilivii, jolloin tnrkkstns toimit~ttiin. :l!anad och datum cl;\ koutrolleringrn verl;stiill ts. Knkn, ja. mihin aikaan pii.iviistii. tarkastus toimitettiin. Av vom, och vilkcn tid pa dngen kontrollcringen vcrkstallts. Mikii. kullmviiylii. tahi ja.ko-osa. tarlastettiin, ja mit~n on rcimaricn Jaitn. Vilken farlcd eller skifte kontrollerades och hulu rommarena bcfunnit-s...., ;r <"7/..., L..._; ~, - (... t ~P??? /y.,e - -~ v /l t t; u /. :":l "),. :J -t, <... "J,, l ;J r r , /. J " "..-, v, / 7. {.,,.~t/.., r -, r 7.J ~?.\7!Jj. ) tj.. f). t :) S { rf.3 fii..i C: -)_-; , r :r r , ;.:..; t" / ; / -~ /-l.~..- ~ q _ 7 ~ <2. )) 7l- o-t :2Y/,.jY._:(.Y: -?L;y 2 V)~ / ,. t r ~ r / ~ )l/g ~.2Y ).;(_ "/t 2Y~ J T 5 ()8._)~ i d t , t : ; r { J S o. ( tj 5 ;;_ t" :i :"? t- 9 ( ; 5 t ~ t_. tj J J r...,....,...,... -r lt;r{ ~95 o fy o~-- 3 o 62 ) ~ t r ~ f t c.,c J!. -5 ~ 2. fl ,l , ; l r r l , r ut) ) t / /! /f/ /.2 :!. ~ ;,< 3 l --<-Y.2. S /..2 b --2?;.2 f.-:j ~-.!.:.:):::z (_..}_/ t j ;,---.:...::...:::...,-- /3:<. 33 /3Y Y;(.., " r f ; i.c. f ~J~r:,..?.!/. JY3 /YY ;Yo~ )Yt -lr!yfi. ;5"... ~. t "" J, t f r J , y r<: / b ~.2 & 3 b Y b r; b i.> tr J r f r r r ,....r?._Y.,!_~~-~-~----Jc;:._z ll..:?.., :~ _!.::_ -~ \/-;-~...!.:G :,~ :..fL... ~-... LfJT Lf.c.0.../.f.!...!.~-~J. ff~!.?:z_: /}~~,...!../.:_;? L.~~ ---.J.JL.. l:lf~ /._2.t... l.l~... l.zpr Ji J!. ~ J! ( /~ / O:). / &3 7/ ;c;.2 ;c:; c;,;(!lfl...:j.l i r j f-"---,.. (2(),< 2 t> < r Clr;. f: C 7? // &t> Y,2o f) :2t C. 2 ~-.:2 t/ f!_. d? /., -:::? i.j. " ~) " r t t r ~ r?:~~r: f}:.(./;?t cp/ 7:. _ ~- _}>_,+!.:_~--- R :H -,~_f_,_&:_9_,.{2 f[, ;?, g ~-----",. /; -- ( C:X../ CJJ~ Df7" r , ~ i>:>d L _.!fd---~)_j_j_---~---~7-4~[ _j_f_9 r_! n,.-~,--! fk l_! i_?:,_ S -y--!? 2_ ~-~

19 -4 j, ~l\uulmusi jn piiivii, jolloin tarkaslus Kuka, ja mihin aiknnn pii.ivii.stii. tnrknstus toimitcttiin. toimitettiin..mikii. lmlkuvii.ylii. tahi jako-osa tarknstettiin, ja miten on reimarien a ita. lhinad och datum Av vern, ooh vilken tid pa dngen kontrollerind<i kontrollcringen gen vcrkstii.llts. Yerkstii.llts. Vilken fnrled cller skifte kontrollcrndcs och huru r~mmnrenn. bcfttrulits.,-... i - / ). ).... ~-,, (.jf -,,... :_ (. J >-v ~-{.r..., J - J...-/,lG_ ~.. /,/2-t:..tvvv.i.....-"\.o-{._ f, {:: _(~:.::.~-----~-- /!.~c -~i.~:... Y.~----=----:.!.~:.:~r._{[_!~_:?.??:.. :!..... /rfl /7.. j / :- -~ r Pi.:.>.. l( O v l ~t 4 -;- ru J,. o;:...( } ~ {.i, -&.- Q :_ C )U-7 c:/-~?k-"y n,c(_ / /}at{; ~ r:j-:..-.,/ - ~k: h b,~ l-t?~t. J.V y: /ah~ ~A- >-~.-,;f - )/~~)? CVt-c-d, ~~~ ~,...v~v a.j ~ _ ~ _ :J r t. ~ ~ A, 6 _f_0il.0"....r-::::_r-~ -P::_ ~r ut~ ~->:.::!f:..cc:: a," +vr 4l.t:da ~b"~~"2-c( li... f Z ! /h~?:-. _~ ~~ cf2? r-)c2--n~c..a // ~ / 9 cry v _ ~ ",

20 )jfj ~~~ ~/ss/tatjy?. -, {

21 Kuukausi jn ptiivii, jolloin tnrkashts toimit(\ttiin. Munad och datum ua koutrolleringen verkstii.ll ts. Kulm, ja mihin aikaan pii.iviistii. tarkastus toimitettiin. Av vom, och vilken tid pa dagen kontrollcringen verkstii.llts. Mikii kullmviiylii. tll.hi ja.ko-osa tarkastettiin, ju. miten on roimarien!nita. Vilkeu farlcd eller skifte kontrollera.des och hum remma.rena. befunnits. }amw/ /t k.t...e r/ /!;tt3- /ln. P/aJihv!Yt Ljl b c.y fa. 5t!~ef,.J r.-le~,s. c; mmc. v ~ !. J ~ fn.l rj J..,_,.rn // c. nc/.:.. ~ / rl < m /a r;.m ma r.. r// l La /u /(./~ t-~ y , f-():,, ), ~ ( ) v Yct.. 3 rp. 0 J (j, E.. tj ff ; -v. - f 3D kovj lr(j // l. ra / oj, -A tt s /,:_ r-a r-e.m m a;--e_ / ),. ~w a ul ~ oe-4 Fo r lc: jur!lc.ic..r d t _!_l_ag. i_ 7!J-(-_, -_i!i: /) k,:~_:}_f_3, ~~b_!l :_ / ~c:l _ -(j-~ ~f.::" C!:_~_J>? {!Cc l : _ f"o ti t; odz G-o.,_ K..t? r... r / l!..cle-r, r ::r F~ ll_!i--_,! _.k_,_5_c"_,_f. _R_~!_-r -hq : _lf!!. _f!l" ----""~!:q:" ;/_,_, ;yrl!.j>.!;.. i:", _(:o_,?:~-r- ---r 736 l3t- i.jfl jl;.t /lt3?yy Jy.f?-us lit, " j ;r ; , ;r r ,-.. ~ g t- 9 - ~ t f :~.. ~ r r r !!J.uj... _!.(! -_!~!!.:.~:.tf..r_!_?_c_/j_!._f!_~-~~-:-~?!.!. _lj_-!_~!-.-~~-----~-~-~-i.l!. : }:_~~~~. f~_.;j,..???.;-.. f.f.,...~.f. ~/ - f fr]/"?. -;. r ?~_?.,...l.f..j.l~. ~,_..:..t7. r.? _q..?.. 9.l-; _ _... /flfi.( /~, -t.5 J/.f( ~ - E tjkifd -!f~" Ll--sa- re.m.,.v.,, tiyo {/#fi f/j 93 R6f9Ji.~Jf --.::: f t ,--... ~L,... --t / J , f..f~ j_f_f_r _ 9.!!~ f..f.,.. f Jr-:t:_lt [} ~-t ?...~~-!_l f_f_ tj_ l "_l (c;_, , !~tjj:.. L~- ~~-d i/.:_!!.:_r)jt_({_, t! ~!.~--~--~~::_c: /_f:r.!.!f..... ~~:.. ~.:. } 9_9_r~!?J!-T4..~..rf._;, ~-t--t =- )7.:~ ~.l./:.t i} f <f; ?:_~-~r--._t_t!.,?!_7:-_r_~_l_.)_;---~-?...t 4 t..{r :_lt.r... ~.:..?/.. ~.?.-~;~---:f ~.J-r. 68 g&-(, ~ l/9 K9D 892 frtfl,fcj~ BCJ; ~ ! , r ~ ; r ;r t r gqg- CJ tjo j ~ !!!~J }: -~:.tfr/j - ~r/(-:!;.:.(~ f!.]~_.-: &~-~~--- _/_fs_q t! ~_: :f?._. f.! ~~.CZ.t.r,..:l.(.f... tf!.?-r!.!..~l : t[_! t!_r:!..~tt.t tjj,~ _ i , , _ r

22 . \ Kuukausi jn paivii, jolloin tnrkastus toimitettiin. Kulm, ja. mihin aiknnn pli.ivii.stii. tarknstus toimitettiin. Mtinad och datum Av vcm, och vilken tid pa dagen kontrollerind<\ kontrolleringen gen verkstallts. verkstii.llts. Mikii. kulkuvii.ylii. tahi jako-osa tarkastettiin, ja miten on reima.rien!a.ita. Vilken fa.r!ed eller skifte kontrollerades och huru remmnrena. befunnits. A a. / i- S )/. ). /c l.f. J..;c o74p -~J.. t}.f&-t/.- -) rvm. ~ - /t.j 9.- 9~J CJ~t 927 t) /J ~ <JJ.t :..:: } r ;r - ; ;r t T ,- t)v.3 tj r r /:~ :......f!.f....!(!(-j----~-~!:.~7...&:/{... ~f.:.~.. :~/i!:. {/.t-!!!/f..... t:~.?:.:.l!!!.... t~j CZ.{:.!T.. f._~~r-ia.~~--f.l::f... 7 f.f..~;... f/t ~ tjtl... r ~ ~ _.... f L o m k ) n:o 4 2 Blanket!

23 . tl~~tn- ~--.v( f. //? J

24 Kuukausi jn piiivn, jolloin tnrkhstus toimit~ttiin. Munad och datum!a koutrollering~n vorkstiillts. Kuka, ja. mihin aikaan pii.iviistii. tarkastus toimitettiin. Av vom, och vilken tid pi!. dagen kontrollcrin gen vcrltstiillts. :Mikii. kullmviiylii. tahi ja.ko-osa. tnrkastettiin, ju mit~n on reimn.ricn laita. Vill;en farlcd eller akifte kontrollerades och huru rommarene. befunnits.. ~f /, /-. ) j ~ ( :. ;.? (rl) - )/ - <.)," ;i.-; ?~.:.... l..:.!.;... ::.Li_~_/_::"~ f.~-~ :-:...!.. :::.: :~!... ~:...;:... ~.::...:.~ ::. -: ;----!...f... ~------:-::.. ~-~--!:- ~-t ,-;-.) /- - /-"} ",:,-;;c; - J~ t. 7,.,-.t-;;... <? ":) v """ / ~,J /~ v u s. _;, ~ / / t:.:._._ "j J Jt" ( ;: /, /,, ; ";) ri-?? (~ (/.t 7 - -{.. l.):i J.-:-: :.i.. r.i ; j// c ~.. u tr ct L T/J-C. tt :.. ~..; 0 - ~ v (5 - /; J -..; " ,y t ;; )f y.! -.~... _ \ , [!_.:/ y.-i?..lc!c.:t j" r~.. U! j~~ft..:... :.t!~.:t-:... :J...t, t,-j- 2.!.L.:::...~!.:;- }.. ~.!::.. J f -.] J f. J ~:/ - J c.j c; > -.J r. ~ : :-j ;: f _. ~: - ~ f..:t.i.ij:: r {L [. (. /.~-")~~~~!:!J..!d::!:?.f!...:~--~!..:~-----=?.=_z_:t: ~ ~//..;:: {=--- i:~f.:. fi :,-! 2.(ct - L t.. _/l~_0._... :....?..~&::~if_.: f_._?.: ~f-!l_-~ ~:=~..!...~;... f!.~.. ~ - - -i.:.?..!..... :. l ~--- -~ ~-.:Jc //. ;:;:;;/.r:l:/./,./)---g-t--{. Ufka_,if: J 9e-!;.2:? f 7.7 ;; ;:;~ - -- : j ~-- -:~- ;; - ~ ::;.-~-ij ~..._...,.... tl/f/t c: /{ tl,;j [if. Cr-t. /. ( i.j. - ~ lj ~ --c }/- 4 ~>0:-u /YY&~ ? /_/.,---~-...-:: : _ ~ ~ _

25 TAB EL L 9 Remmare, sjomark en och deras k ostna der fur 98 3 _ 043 Alands lotsfordelning - Remmare Sjom,arken E- ~ : Q) - H (f) E H Q) ro c. Q) O H N Farledsavsnitt H 6 ro Kostnader 0 "0--i Q) en Kos.tnader Anmarkning G ro E E..-! ro ro :::> 0.. OJ : E QJ E H H T H ro..-- E H ro ro H Ol Q.tl-l ~. : Q) 4-) (f).,..,.:::c. 0 H QJ o-f N : H (f) o-f 0. >- «frje ro..-- :co ro o-f.d 0.. :0 o..c E 4-l. - sboj a:r Sjomarken H o-f (f) QJ i- >- QT.-! ::J c..-- : H 0:: z cr-f..:::c. CJ: ", AbO - Stockholmsfarle< , , Q,30,- ; ~ :.- ~ 0 Forbindelsefarl eder , , 7 3.0,27-0 Ovriga lokala f arlede!-> , , , Summa: ,8(] , ,92 Totalt mk: 23.93,02 =================================== -

26 TABELL 22 Korrespondenser ar 983 s krivelsens avsandare Ankomna sk ri vel ser Avsanda skrivelser ller adressaat Finsk- Svensk - Finsk - Svensk - sp :ca- sp r a - Sammanlagt sp ra- spra - Sammanlagt ki ga kiga kiga kiga Sj i:ifartsstyrelsen Lo ts - o ch fyrplatserna En skilda Antal: ===================================================================-=========-=

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland ., I Äldres läkeedelsanvändning per 2011-09-01 i Västra Götaland Antal persner Mål (inskning ed 10 prcent) 5000 0000 25000 20000 15000 10000 5000 0+1--- läpliga läkeedel Antal persner 65 år ch äldre läpliga

Läs mer

Tr ädinventering & okulär besiktning

Tr ädinventering & okulär besiktning ii & l ii / A B 201 7-03- 27 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f J M Eli lf: 08-508 266 52 ii l ii fi E i i i -A B i f 2017 Ci B A Ol j A f J M Eli P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E i

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n.

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n. L... 't. ' l, 'l, r{ r. 'r U 6l q/ 'l >' 'p tr. 3 b+ 91 r9 '.Q 1 > Y_r )t,)24., _ ' g * A/;Al ccgc' uj6 5 cgx 9 (J r l,?

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby ii & l ii Vl 201 7-10 - 31 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f ji l AB ilj lf: 08-737 21 22 ii l ii fi E ii i i i f 2017 Ci B A Ol j A f ji l AB ilj P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E iiill

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1--861". o '" CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: '" OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut

1--861. o ' CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: ' OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 114 Ut 1 1 59 9.. POSTVAGAR 22 1--861". n ;-1'1-- J : Q..: ;: : 2 x OJ 2 OJ : C Q. C OJ Q. - ;..:..: ë3 V' - "' c n - a. OJ l: l: OJ l: l: OJ ;: C C Q. Q) : - C Q.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

TENTA:t\IEN I STATISTISK TEORJ NIED TILLÄNIPNINGAR Il

TENTA:t\IEN I STATISTISK TEORJ NIED TILLÄNIPNINGAR Il .. STOCKHOLMS UNVERSTET Statistiska institutionen J cssica Franzcn TENTA:t\EN STATSTSK TEORJ NED TLLÄNPNNGAR l 2018-11-26 Skrivtid: 12.00-17.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon. Tentamen

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A Aanged by ANTAKERR Fom A CHORUS LNE ( One ) Fo SATB* and Piano with Optional nstumental Accompaniment Modeately (J = 132) NC Duation: ca 2: 15 AKT TVÅ! Music by MARVN HAMLSCH Lyic by EDWARD KLEBAN Svensk

Läs mer

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv"/--'. e E" .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H.

..c( ~J ()f;..~c4-- l)o1/\jk) -=t~ AG 7, iv/--'. e E .LeA. --'-( ~ /', I AD AD AD AD H H H. AD ' AD H H 0 0 V V. o DOH H H o V V H. 2015 - AG 7, 5.30-6.00 6.00-6.30 6.30-7.00 7.00-7.30 7.30-8.00 8.00-8.30 8.30-9.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 50m-es medence A A A A A A A A ' A A A A A A A A. 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.3

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Winterflocken-Galopp Opus 19

Winterflocken-Galopp Opus 19 WintelockenGalo Os 19 Benjamin Bilse KaiHeinz Bell MSH Msikelag Schebache Nee Gewebestasse 6 72415 Gosseiingen Tel 07476/913330 Fax 913331 Flöte Picco lo sz Obo e Fago tt sz s}o EbKia si sz t Kla 2, 3

Läs mer

!"#$%&'()'%"!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) )!"#$% (&*)+&,-.)"%&'' (&*'!"%/)0*)"'!"#$%-*& 56)7)

!#$%&'()'%!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) )!#$% (&*)+&,-.)%&'' (&*'!%/)0*)'!#$%-*& 56)7) !"#$%&'()'%"!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) 4444444444444444)!"#$% (&*)+&,-.)"%&'' (&*'!"%/)0*)"'!"#$%-*& 56)7) "00&11"2'%..,->0?&-1+)1@->-)A+B-/0C+1'-)!+1',-)%1?&01&6) 8+/)9:;

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER

TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Jolanta Pielaszkiewicz TENTAMEN I STATISTIKENS GRUNDER 2 2018-11-26 e Skrivtid: 12.00-17.00 Godkända hjälpmedel: Miniräknare, språklexikon. Tentamen består

Läs mer

Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier

Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 1 (2) 2019-03-13 DIARIENR: 2017 /1564 KOMMUNSTYRELSEN Anders Wigelsbo ualt\ t\ommun Komm unstyrelsens förvaltning lnk. 2019-03- 1 5 Diarienr Dpb: 20 11 /l ~i:, '-f -S ' Svar på medborgarförslag om förbud

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR MOTORBRANSCHENS SERVICE- OCH EFTERMARKNAD 15 18 ji 2020, Sv Mä i Göbg A N R E D! N E R T P P TO y fi fö i fö v ll. D ö ä På A väx fä 1 i v ll. i j il i f ä 847 D glbl i i

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I

;l )i. ~~ i I nrt-- t ILi' - i ii' i I i. o! illl I!, i I I, I! I -;; '=, f"rrjj. j (. 11 bo/.1 _..,; BODO " 1 '--.------215,.1 '---1 f-2!- 2265.------------ -865 -----------------+-.----2265 1---.----.-.--.-----,--------1318 285 -.--;r--------- 778 nrt-- t L' - '! lll!,,!

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring.

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring. Ängelholm 2016-08-08 Till Trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg Ängelholms Kommun 262 80 ÄNGELHOLM Betr Skånetrafiken 201a -ua- 0 9 Dnr:... '?:plq/..~.~.9.... ". Tack för brev 2016-07-27. Översänder ännu

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2016-09-20 3 Dnr KS/2013:418/73 Ks 113 Medborgarförslag till om- och nybyggnad av Gagnefsgården Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B c A Ol j. A f Kji l, AB ilj. P i i

Läs mer

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser.

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser. och i V Ifoio och o pip. i å phu L i i på upp och f f i pi. Å i i i åo å pihu. D fi o o i pip, uo i åo iu få o. I pi i phu I å pihu h i if oo if y piy, o u f i o. Ko i iiy och påj i pi uoi i if. Hå ui

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Karby 2:9. Vämlinge 6=1 hus å j närv. Vämlinge 3:5 j närv. Vämlinge 3:6 ers onigen. Vämlinge 3:7. Stjärnholm ~:1 Åsby 2,: 6, 1: 6. Äsby 1,:3, 1:5, 2=7

Karby 2:9. Vämlinge 6=1 hus å j närv. Vämlinge 3:5 j närv. Vämlinge 3:6 ers onigen. Vämlinge 3:7. Stjärnholm ~:1 Åsby 2,: 6, 1: 6. Äsby 1,:3, 1:5, 2=7 dnr 4"9/'10 :r~a t:!v():, rh,;e;tt;lkjon ~tqrl>y,- ottum fl. 40~,4 '161 00 rl(hl::;;"~~,.i Lagfartsdafa Karby 2:9 I BILAGA C~' Ant. oog. närvaro vid sammanträde den 2 3 " 3 711 den 7 5. 71 Karby 2:14 j

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning

T rädinventering & okulär besiktning T t & it R ii, Hly 201 8-02 - 07 T t t Pl B A Ol Sj, A Klt AB T t t å Lili Rll, Exlttt Tt it Alt E t t t i R ii, Hly, tt ji fi å 018 Pl B A Ol Sj Att tt å Lili Rll, Exlttt P å i t, tlit, tl, åll ilit t

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

h T 6 9 / IL i2? Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala VÄRMLAND Silbodal 4/ Rönnfors, Edv., 1944

h T 6 9 / IL i2? Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala VÄRMLAND Silbodal 4/ Rönnfors, Edv., 1944 Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala IL i2? VÄRMLAND Silbodal 4/10 1944 Rönnfors, Edv., 1944 Svar på UOLA:s frågelista 1 Mjölkhushållning Tillägg till ovanst., exc. ur hrev h T 6 9 / 27 bl.4:o 6 teckn.å

Läs mer

r.ve rq== -il ILTJLJ-

r.ve rq== -il ILTJLJ- r.ve rq -il TJJ- Aktiebolaget SKF hess release Kvartalsrapport från SKF skf-koncernens försäljning under forsta kvartaret 1g88 ökade med 5 procent från 4 900 miljoner kronor till b 1b5 Mkr. Resultatet

Läs mer

VAR REFERENS Our reference UK

VAR REFERENS Our reference UK Göteborgs StuveriAB Jan Mörck Svenska Hrunnarbetarf örbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG ER REFERENS Your reference ERT DATUM Yourdate VAR REFERENS Our reference UK DATUM Ourdate 1982-09-21 Beträffande

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

!" #$ %&' #(()*+ #$ %&' %($!,-. /0. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga

! #$ %&' #(()*+ #$ %&' %($!,-. /0. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA Arabiska BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Intolerans!" #$ %&' #(()*+ #$ %&' %($!,-. /0.123 #( Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrarfientliga tendenser bland unga 56+$

Läs mer

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll GOSPEL PÅ SVENSKA 2 Innehåll Kom oh se 7 Lovsung vår Gud 8 Barmhärtige Gud 10 Igen 11 är min Herde 1 Ditt Ord estår 16 redo 18 När delar 21 Herre hör vår ön 2 Vår ader 2 ör mig 26 O Herre längtar 28 Hallelua,

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

(Ut. skogsvårdsföreningen

(Ut. skogsvårdsföreningen (Ut skogsvårdsföreningen u+v skogsvårdsföreningen UtItande om skogsfastighets värde 1(1) Värderingsbeställare Värderingssyfte Ab Skogsfastigheter AFM Företagaregatan 13 6538 VASA Telefon: 5-568 84 Utlåtande

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. D gö m p tgt. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

KOMPONERADE J. FR. KJELLSTRAND. - S E- Säljes till förmån for. Skandinavisk-etnografiska samlingens byggnadsfond. Pris: I Krona.

KOMPONERADE J. FR. KJELLSTRAND. - S E- Säljes till förmån for. Skandinavisk-etnografiska samlingens byggnadsfond. Pris: I Krona. KOMPONERADE AF J. FR. KJELLSTRAND. S E Säljes till förmån for Skandinavisketnografiska samlingens byggnadsfond... Pris: Krona. STOCXHOL:M: 1877_ l. Mitt hjerta klappar. Röst. Allegro.?E =1j:;f' Mitt hjer

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Lökö båk Finlands äldsta fyrliknande sjömärke En kopia av den första fyrbåken på Utö? Lökö båk ägs av Ulkosaariyhdistys ry www.ulkosaari.

Lökö båk Finlands äldsta fyrliknande sjömärke En kopia av den första fyrbåken på Utö? Lökö båk ägs av Ulkosaariyhdistys ry www.ulkosaari. Lökö båk Finlands äldsta fyrliknande sjömärke En kopia av den första fyrbåken på Utö? Lökö båk ägs av Ulkosaariyhdistys ry Lökö båk Lyökin pooki Lökö båk Säkerhetsanordning nr 22172 Byggd år 1757 Höjd

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Sammanställning Vad tycker du? Trivselenkät - Förskola Fritidshem Grundsärskola LSS/ Planeten

LJUNGBY KOMMUN.   Sammanställning Vad tycker du? Trivselenkät - Förskola Fritidshem Grundsärskola LSS/ Planeten Sammanställning 2017 Trivselenkät - Vad tycker du? Förskola Fritidshem Grundsärskola LSS/ Planeten Svarsfördelning - kön... ERFARENHET KREATIVITET KOMPETENS 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 50,DJo I ;;;

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

SÖDRA FLERBOSTADSH USEN

SÖDRA FLERBOSTADSH USEN Bjöovä, 181130- Göyfko SÖDR LERBOSTDSH USEN Nl vl k ä Dv fälkk hä Bv k Ej y öy k p l ä fj lo Bk Växä på jälkl, 200-600 v y k ä l c p o p Ö fö Håjo y Hlvöpp håjo y: Tääck//jöl/k 363,7 2 k p l ä fj lo Håjo

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m H u p ö h m H u D M - P p H u ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Pro oko ör kommun Imaktige

Pro oko ör kommun Imaktige Pr k ör kmmun Imaktige 19(45) 216-4-4 24 Avsl ans Beslut ch mbudgetering av inves:eringsag Dnn KS 216/39 Kmmunfullmäktiges beslut Investeringsbjekten avslutas ch överföringar gdkänns från 215 till 216

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

Kalkens inverkan på jordens struktur

Kalkens inverkan på jordens struktur Kalkens inverkan på jordens struktur Gösta Berglund - STENCILTRYCK NR 46 INSTITUTIONEN FÖR LANTB,RUKETS HYDROTEKNIK UPPSALA 1971 ~mtitl.tionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift

Läs mer

Skärgård 10 Skärgård 4 2011

Skärgård 10 Skärgård 4 2011 10 Skärgård 4 2011 Dagboksanteckningar från Kaj Dahls båtresor i skärgården 1974-1976 SOMMAREN 1974 TISDAG 13.8.1974 (Ekenäs-Vänö) Uppköp i Ekenäs av mat och bensin. Sedan start kl. 13.00. Vi körde sju

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Fäholmaskogen, Kärrtorp

T rädinventering & okulär besiktning Fäholmaskogen, Kärrtorp G u - Jh Rll, Shl y, 2017-03-07, D 2016-05217 T ii & ul ii Fhl, K 201 6-11 - 21 A i f uf ii A Ohl Sj, A Kul AB, lf: 0733-14 93 10, - : @ul I i uf å u Mi S, J, lf: 070-751 01 92 2 11 Tii h ul ii Sfi G u

Läs mer

SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK

SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK LOKALTRAFIK USSTIDTAELL - VITER G få ch 2017-10-02 ch, c ä 2018-04-29 FÖRORD Sfå f ä pä ch uö 4 j ö å pf u. U h ubu 3 j j ö ch ö. K ö på 6 j ä u fö ju. M j fää ch håp fö p j f u b. IEHÅLL Fö, Ihå, A...2

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det [817J 'l Platserna N:ris 375-394 säljas ej vid vanliga föreställningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-11 f. m.: till förköpspris dagen

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

2 "' ~ w 1- Q. .S".-o o.~ '"' bou (/J;j ro'"'p.~ ""0- v~ca~ Q)Q)'0u p. Q) ~.. \Q)...+' U. ~+,Id~Q) (/J ~ ~ ~C"+',",O -:;;.

2 ' ~ w 1- Q. .S.-o o.~ '' bou (/J;j ro''p.~ 0- v~ca~ Q)Q)'0u p. Q) ~.. \Q)...+' U. ~+,Id~Q) (/J ~ ~ ~C+',,O -:;;. w 2 -J :: D.. w w z Q z w 1- - w -z -J < < w -J z -J - - 1- w a3 z - - 1- Q z :z :) (/J :s :s C+',,.:= +' +' 1 \ +' 6 \(/J..:: +' tn.;' w (/J :s ' -:;;.S ' \ ' ' t: ' +, (/J (/J 6.:= ' \ '+' tn +' C(/J.

Läs mer