KV LÅNGRADEN, LJUNGBY KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV LÅNGRADEN, LJUNGBY KOMMUN"

Transkript

1 LJUNGBY KOMMUN KV LÅNGRADEN, LJUNGBY KOMMUN PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING p

2 KV LÅNGRADEN, LJUNGBY KOMMUN PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KUND Ljungby kmmun KONSULT WSP Samhällsbyggnad B Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm KONTAKTPERSONER WSP Sverige AB Oskar Markström UPPDRAGSNAMN UPPDRAGSNUMMER Daniel Elm Ljungby kmmun Jakb Ruter FÖRFATTARE Oskar Markström DATUM ÄNDRINGSDATUM GRANSKAD AV Daniel Elm GODKÄND AV Daniel Elm 2

3 INNEHÅLL 1 UPPDRAG BAKGRUND PLANERAD BYGGNATION DOKUMENTETS SYFTE 4 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 4 3 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN JORDARTER GRUNDVATTEN MARKRADON 5 4 ÖVERSIKTLIGA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ALLMÄNT GRUNDLÄGGNING Dränering Markradn VALEDNINGAR HÅRDGJORDA YTOR LÄNSHÅLLNING 7 3

4 1 UPPDRAG 1.1 BAKGRUND WSP Kalmar har på uppdrag av Ljungby kmmun utfört en översiktlig geteknisk undersökning ch utredning inm fastigheterna Långraden 5 7 ch 12 i Ljungby kmmun. En ny detaljplan ska tas fram inm mrådet sm översiktligt framgår av figur 1. Figur 1: Aktuellt mråde för geteknisk undersökning inm svart cirkel (Lantmäteriet, 2020). 1.2 PLANERAD BYGGNATION Den nya detaljplanen ska tillåta bstäder. Bstädernas eakta lägen ch utfrmning har ej fastställts i dagsläget. Källare ch garage i en eller två våningar kan bli aktuellt. 1.3 DOKUMENTETS SYFTE Denna utredning ch detta dkument har till syfte att översiktligt redgöra grundläggningsförutsättningarna för byggnatin av bstäder inm undersökningsmrådet. Dkumentet avses inte att ingå i eventuella framtida förfrågningsunderlag. 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN I dagsläget består undersökningsmrådet av en parkeringsyta. Undersökningsmrådet avgränsas av Statinsgatan i söder, Olfsgatan i nrr ch väst samt av en befintlig byggnad i öst. Undersökningspunkter har inmätts på nivåer mellan +138,4 ch +142,9. Området sluttar mt sydst, ned mt fastigheten Långraden 12 bserveras en större nivåskillnad. 4

5 3 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN WSP har utfört en geteknisk undersökning i februari Nedan följer en översiktlig beskrivning av rådande markförhållanden. Undersökningsresultaten framgår i detalj av tillhörande Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/GEO) daterad JORDARTER Överst påträffas ca 0,05 m asfalt van upp till ca 0,9 m fyllningsjrd. Fyllningsjrden vilar via mellan ca 4,5 11 m sand på mrän. Generellt ökar sandens mäktighet i riktning mt öst. Lkalt förekmmer rganisk jrd under fyllningsjrden. Fyllningsjrden består i allmänhet av stenig grusig sand. I den sydvästra delen av undersökningsmrådet har dck mullhaltig sand påträffats. Den lkalt påträffade rganiska jrden utgörs av någt mullhaltig sand. Sanden, sm ställvis är stenig ch grusig, har i allmänhet en lös till fast lagringstäthet. Mränen är siltig ch sandig ch bedöms ha en fast lagringstäthet. 3.2 GRUNDVATTEN Två grundvattenrör har installerats i samband med geteknisk undersökning. Grundvatten har påträffats 4,9 m respektive 6,2 m under markytan mtsvarande nivåerna +138,0 ch +132,2. Grundvattennivån varierar dck med nederbörd ch årstid varvid såväl lägre sm högre nivåer kan förekmma. 3.3 MARKRADON Mätning av markradn i jrdluften har utförts i samband med geteknisk undersökning. Värden har uppmätts mellan 2 ch 25 kbq/m 3 vilket innebär att marken kan klassas sm låg till nrmalradnmark. 5

6 4 ÖVERSIKTLIGA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Med utgångspunkt från utförda undersökningar ges översiktliga rekmmendatiner till grundläggning ch markarbeten i mrådet. Förslag till kmpletterande undersökningar ch närmare rekmmendatiner kan lämnas i samband med detaljprjektering. 4.1 ALLMÄNT Vid utfrmning av grundknstruktiner ska jrdens tjälfarlighet beaktas. Grundläggning eller fyllning får ej utföras på tjälad eller uppluckrad schaktbtten. Grundknstruktiner ska dimensineras för rådande grundvattenförhållanden. Kmpletterande grundvattenmätningar bör utföras m djupare knstruktiner såsm källare eller garage ska utföras. Om inget annat anges nedan förutsätts att alla arbeten utförs enligt AMA Anläggning GRUNDLÄGGNING Grundläggning bedöms i allmänhet kunna utföras på knventinellt sätt med plattgrundläggning på naturligt lagrad friktinsjrd efter urgrävning av eventuell rganisk jrd. Om fyllningsjrden inte ckså avschaktas ska den kntrlleras ch packas för byggnad enligt AMA Anläggning 17. Grundläggning ska ej utföras på fyllningsjrd av sämre kvalitet. Vid större belastningar går det inte att utesluta att förstärkningsåtgärder krävs, såsm bredare grundsulr, viss urgrävning ch återfyllning med ny packad fyllning eller packning av terrassyta av naturligt lagrad friktinsjrd Dränering Under ch mt grundknstruktiner ska ett dränerande ch kapillärbrytande lager anrdnas. Vid planering av markytr skall tillgdses att vattenavrinning möjliggörs från byggnaden Markradn Byggnader inm detaljplanemrådet bör utifrån uppmätta värden utföras radnskyddade. Kmpletterande mätningar erfrdras när byggnaders planlägen ch utfrmning fastställts. 4.3 VALEDNINGAR Ledningar i mark bedöms generellt kunna utläggas på knventinellt sätt på ledningsbädd. Om lösa jrdlager såsm rganisk jrd påträffas kan förstärkningsåtgärder krävas. 6

7 4.4 HÅRDGJORDA YTOR Hårdgjrda ytr kan trligen utföras på befintlig fyllningsjrd eller på naturligt lagrad friktinsjrd. I delar av mrådet kan mindre urgrävning av rganisk jrd bli aktuellt. Överbyggnad ska dimensineras för aktuella laster ch förekmmande jrdlager på terrassytan. 4.5 LÄNSHÅLLNING Länshållning bedöms generellt kunna utföras med pumpgrpar nedförda ca 0,5 m under schaktbtten. Vid djupare schakter, eempelvis för källare, kan det krävas tillfällig grundvattensänkning. Det kan åstadkmmas genm installatin av djupare nedförda pumpbrunnar, nedförda i gd tid innan påbörjad schakt. 7

8 VI ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys ch teknikknsultföretag. Vi verkar på våra lkala marknader med stöd av glbal epertis. Sm tekniska eperter ch strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare ch miljöspecialister liksm prfessinella prjektörer, knstruktörer ch prjektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inm Hus & Industri, Transprt & Infrastruktur ch Miljö & Energi. Med drygt medarbetare på 500 kntr i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi mkring medarbetare. wsp.cm WSP Sverige AB StckhlmGlben Besök: Arenavägen 7 T: Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm wsp.cm 8

9 LJUNGBY KOMMUN KV LÅNGRADEN, LJUNGBY KOMMUN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

10 KV LÅNGRADEN, LJUNGBY KOMMUN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) KUND Ljungby kmmun KONSULT WSP Samhällsbyggnad B 503 WSP Sverige AB Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10 Tel: wsp.cm KONTAKTPERSONER WSP Sverige AB Oskar Markström UPPDRAGSNAMN UPPDRAGSNUMMER FÖRFATTARE Oskar Markström Daniel Elm Ljungby kmmun Jakb Ruter DATUM ÄNDRINGSDATUM Granskad av Daniel Elm Gdkänd av Daniel Elm 2

11 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT OBJEKT DOKUMENTETS SYFTE UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING STYRANDE DOKUMENT 5 2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5 3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR POSITIONERING GEOTEKNIK Fältundersökningar MARKRADON Fältundersökningar 6 4 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 7 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Grundvattenprtkll Markradnmätning Prvtagningsprtkll CPTu utvärdering Cnrad RITNINGAR G10101 G10201 G10202 Plan Sektin AA ch BB Sektin CC 3

12 1 ALLMÄNT 1.1 OBJEKT WSP Sverige AB har på uppdrag av Ljungby kmmun utfört en geteknisk undersökning för rubricerat bjekt. En ny detaljplan för bstäder ska tas fram inm fastigheterna Långraden 5 7 ch 12. Undersökningsmrådet framgår av ritning G10101 ch figur 1. Figur 1: Aktuellt mråde för geteknisk undersökning inm svart cirkel (Lantmäteriet, 2020). 1.2 DOKUMENTETS SYFTE Undersökningen har utförts med syftet att utreda de getekniska förutsättningarna för planerad byggnad. Denna marktekniska undersökningsrapprt innehåller en sammanställning av utförda undersökningar. Av separat handling PM Översiktlig geteknisk utredning, daterad , redvisas getekniska förhållanden ch översiktliga rekmmendatiner. 1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING För planering av fältarbeten har SGUs jrdartskarta studerats. Enligt jrdartskartan består jrden i huvudsak av isälvssediment. Till underlag för redvisning av getekniska undersökningar har grundkarta tillhandahållits av beställaren. 4

13 1.4 STYRANDE DOKUMENT Denna rapprt ansluter till SSEN med tillhörande natinell bilaga. För standarder se tabell 13. Tabell 1: Planering ch redvisning Skede Fältplanering Fältutförande Beteckningssystem Standard eller annat styrande dkument SSEN ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk ch SSENISO SGF/BGS beteckningssystem versin 2001:2 ch SGF beteckningsblad kmpletterat Tabell 2: Fältundersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument CPTsndering SSEN ISO :2012, SGI Infrmatin 15; CPTSndering ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk Trycksndering Tung slagsndering Skruvprvtagning GWbservatiner i bh SGF Metdblad TrM ( ) ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk SGF Metdblad SlbT (061001) ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk Tabell 3: Grundvatten Metd Installatin för grundvattenmätning Funktinskntrll av grundvattenrör/prtrycksmätare Avläsning av grundvattennivå/prtryck Standard eller annat styrande dkument SSENISO , SSEN ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk SSENISO , SSEN ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk SSENISO , SSEN ch SGF rapprt 1:2013; Geteknisk fälthandbk 2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN I dagsläget består undersökningsmrådet av en parkeringsyta. Undersökningsmrådet avgränsas av Statinsgatan i söder, Olfsgatan i nrr ch väst samt av en befintlig byggnad i öst. Undersökningspunkter har inmätts på nivåer mellan +138,4 ch +142,9. Området sluttar mt sydst, ned mt fastigheten Långraden 12 bserveras en större nivåskillnad. 5

14 3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 3.1 POSITIONERING Inmätning av getekniska undersökningspunkter samt punkter för mätning av markradn har utförts av WSP Sverige AB i februari Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12. Använt krdinatsystem i plan är SWEREF Använt höjdsystem är RH Inmätningen har mätklass B. 3.2 GEOTEKNIK Fältundersökningar WSP Sverige AB har i februari 2020 utfört getekniska fältundersökningar för rubricerat prjekt. Resultatet av undersökningarna redvisas i plan på ritning G10101 ch i sektin på ritningarna G10201 till G Fältundersökningen har utförts av KarlLudvig Krna ch Marcus Trygg. Utförda undersökningar ch prvtagningar Tabell 4: Utförda undersökningar Sndering/prvtagning Antal Typ/anmärkning Trycksndering 9 Slagsndering 4 CPTu 4 Skruvprvtagning 6 Grundvattenrör 2 PEH 32 mm I de jrdprver sm analyserats ur geteknisk synpunkt har inga indikatiner på miljöförreningar påträffats (såsm avvikande färg eller lukt). Inga prver har dck skickats för miljöanalys. Kalibrering ch certifiering Tabell 5: Kalibrering Utrustning Kalibrerad datum Brrvagn Getech CPTspets MARKRADON Fältundersökningar WSP har i samband med geteknisk undersökning utfört markradnmätningar. Lägen för undersökningspunkter redvisas på ritning G Uppmätta värden framgår av bilaga 2. 6

15 Utförda undersökningar Tabell 6: Utförda undersökningar Mätningsmetd Antal Typ/anmärkning Emanmeter 4 Markus 10 (Gammadata) Kalibrering ch certifiering Tabell 7: Kalibrering Utrustning Kalibrerad datum Markus 10, ID M VÄRDERING AV UNDERSÖKNING SGUs jrdartskarta har bestyrkts av den getekniska undersökningen. Vid skruvprvtagning i undersökningspunkt 19W04 var det inte tydligt i fält m det var fyllningsjrd på djup 0,35 0,9 m. WSP har valt att redvisa sm fyllningsjrd på ritning G På djup 6,0 6,8 m följde inget material upp med skruvprvtagningen. Det bedömdes sm stenig grusig sand av fältgeteknikerna utifrån att det var tydligt att skruven vid neddrivning stötte på stenar på aktuellt djup varvid en övergång från vanliggande sandlager har skett. 7

16 VI ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys ch teknikknsultföretag. Vi verkar på våra lkala marknader med stöd av glbal epertis. Sm tekniska eperter ch strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare ch miljöspecialister liksm prfessinella prjektörer, knstruktörer ch prjektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inm Hus & Industri, Transprt & Infrastruktur ch Miljö & Energi. Med drygt medarbetare på 500 kntr i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi mkring medarbetare. wsp.cm WSP Sverige AB B Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10 T: Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm wsp.cm 8

17 Bilaga 1 1/2 INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr. Brrningsledare: KL Krna M Trygg Punkt nr/namn Sektin Sida Ref.linje Installatinsdatum/klckslag 20W01GV /13:17 ÖK RÖR Markyta nivå = 142,91 h Tppnivå (ök rör nivå) = 142,86 d MARKYTA Ttal rörlängd m= 6,65 Rörlängd van mark h= 0,05 Spetsnivå 136,21 m GWYTA Rörtyp (Rö, Rf) Rörmaterial Rf PEH Diameter 32 mm Filtertyp Slitsat f Spetsnivå Filterlängd Tätning f= 1,0 m Naturlig jrd Lck, deel? Blå deel Anmärkning Avläsningar Funktinskntrll Datum Djup under Grundvatt Påfyllning till rörets överkant ch registrera Sign ÖKrör. d= en nivå vattennivåns avsänkning enligt nedan: ,90 137,96 MTG Djup under ÖKrör Tid Datum 4,65 1 min ,85 3 min Klckslag 4,90 5 min 13:30 4,90 10 min Signatur 30 min MTG Nivå innan kntrll: Klckslag: Datum: 4,19 13: Anmärkning Går ej att tppfylla

18 Bilaga 1 2/2 INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr. Brrningsledare: KL Krna M Trygg Punkt nr/namn Sektin Sida Ref.linje Installatinsdatum/klckslag 20W08GV /11:15 ÖK RÖR Markyta nivå = 138,38 h Tppnivå (ök rör nivå) = 138,33 d MARKYTA Ttal rörlängd m= 9,00 Rörlängd van mark h= 0,05 Spetsnivå 129,33 m GWYTA Rörtyp (Rö, Rf) Rörmaterial Rf PEH Diameter 32 mm Filtertyp Slitsat f Spetsnivå Filterlängd Tätning f= 1,0 m Naturlig jrd Lck, deel? Blå deel Anmärkning Avläsningar Funktinskntrll Datum Djup under Grundvatt Påfyllning till rörets överkant ch registrera Sign ÖKrör. d= en nivå vattennivåns avsänkning enligt nedan: ,15 132,18 MTG Djup under ÖKrör Tid Datum 6,15 1 min ,15 3 min Klckslag 6,15 5 min 13:00 6,15 10 min Signatur 30 min MTG Nivå innan kntrll: Klckslag: Datum: 6,2 12: Anmärkning Går ej att tppfylla

19 Uppdragsnummer MARKRADONMÄTNING Datum Uppdrag Datum för undersökningen Bilaga 2 Sida : 1 (1) Utfört av KL Krna MÄTPUNKT METOD MÄTVÄRDE ANMÄRKNING 20W01 20W02 20W06 20W08 MARKUS 10 9 kb q/m3 MARKUS 10 2 kb q/m3 MARKUS kb q/m3 MARKUS 10 2 kb q/m3

20 PROVTAGNINGSPROTOKOLL Bilaga 3 1/6 Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr brrningsledare: KL Krna M Trygg Metd: Punktnr: Sektin: Sidmått: Ref.linje Datum: Skr W01 Förbrrning (m) Skr diam 80 Brrvagn Getech 605 Fderrör (m) Skr längd 2000 Djup GW 5,20 Fderrör (ɸ) Prvt.kategri B Stppkd 91 under markyta Prv nummer Fältbedömning av prvet: 0,00 0,70 F/muSa 1 0,70 1,00 (mu)sa 2 1,00 2,00 Sa 3 Ej mätbart pga Anteckningar Mtyp Klass Vk Kf Glöd Sikt 2,00 4,00 stsa 4 4,00 4,50 grsa 5 4,50 5,90 sisamn 6 Ingen st eller grövre krn än sa med upp, samlingsprv.. svart färg, känt material mkt fin, inga stra stenar med upp. 5,90 ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

21 PROVTAGNINGSPROTOKOLL Bilaga 3 2/6 Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr brrningsledare: KL Krna M Trygg Metd: Punktnr: Sektin: Sidmått: Ref.linje Datum: Skr W03 Förbrrning (m) Skr diam 80 Brrvagn Getech 605 Fderrör (m) Skr längd 2000 Prvt.kategri B Stppkd 90 under markyta Prv nummer Fältbedömning av prvet: 0,00 0,03 F/Asfalt 0,03 0,50 F/stgrSa 0,50 2,00 Sa 1 2,00 4,00 Sa 4,00 5,00 Sa 2 Djup GW Fderrör (ɸ) Ej mätbart pga trrt Anteckningar Mtyp Klass Vk Kf Glöd Sikt 5,00 6,00 Sa Faller av skr, någt grövre. 6,00 ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

22 PROVTAGNINGSPROTOKOLL Bilaga 3 3/6 Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr brrningsledare: KL Krna M Trygg Metd: Punktnr: Sektin: Sidmått: Ref.linje Datum: Skr W04 Förbrrning (m) Skr diam 80 Brrvagn Getech 605 Fderrör (m) Skr längd 2000 Prvt.kategri B Stppkd 91 Prv nummer Fältbedömning av prvet: 0,00 0,05 F/Asfalt 0,05 0,35 F/stgrSa 1 Djup GW Fderrör (ɸ) Ej mätbart pga Faller igen 5,65 under markyta Anteckningar Mtyp Klass Vk Kf Glöd Sikt 0,35 0,90 (gr)sa 2 F/? 0,90 2,00 Sa 3 2,00 3,00 Sa 4 3,00 4,00 Sa 5 4,00 5,00 Sa 6 5,00 6,00 Sa 7 6,00 6,80 stgrsa Inget material med skr upp. 6,80 ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

23 PROVTAGNINGSPROTOKOLL Bilaga 3 4/6 Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr brrningsledare: KL Krna M Trygg Metd: Punktnr: Sektin: Sidmått: Ref.linje Datum: Skr W05 Förbrrning (m) Skr diam 80 Brrvagn Getech 605 Fderrör (m) Skr längd 2000 Prvt.kategri B Stppkd 91 under markyta Prv nummer Fältbedömning av prvet: 0,00 0,04 F/Asfalt 0,04 0,30 F/stgrSa 1 0,30 2,00 Sa 2 2,00 4,00 Sa 4,00 5,00 Sa 3 5,00 6,00 Sa 6,00 7,00 Sa 4 7,00 8,00 Sa 8,00 Djup GW Fderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen 6,9m Anteckningar Mtyp Klass Vk Kf Glöd Sikt ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

24 PROVTAGNINGSPROTOKOLL Bilaga 3 5/6 Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr brrningsledare: KL Krna M Trygg Metd: Punktnr: Sektin: Sidmått: Ref.linje Datum: Skr W06 Förbrrning (m) Skr diam 80 Brrvagn Getech 605 Fderrör (m) Skr längd 2000 Prvt.kategri B Stppkd 91 under markyta Prv nummer Fältbedömning av prvet: 0,00 0,04 F/Asfalt 0,04 0,40 F/stgrSa 0,40 2,00 Sa 2,00 4,00 Sa 1 4,00 4,80 Sa Djup GW Fderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen 4,28 Anteckningar Mtyp Klass Vk Kf Glöd Sikt 4,80 5,00 SaMn för lite mtrl för prv.. 5,00 ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

25 PROVTAGNINGSPROTOKOLL Bilaga 3 6/6 Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Brrningsledare: Bitr brrningsledare: KL Krna M Trygg Metd: Punktnr: Sektin: Sidmått: Ref.linje Datum: Skr W08 Förbrrning (m) Skr diam 80 Brrvagn Getech 605 Fderrör (m) Skr längd 2000 Prvt.kategri B Stppkd 90 under markyta Prv nummer Fältbedömning av prvet: 0,00 0,05 F/Asfalt 0,05 0,50 F/stgrSa 0,50 2,00 Sa 2,00 3,00 Sa 1 3,00 4,00 Sa 4,00 5,00 Sa 2 5,00 6,00 Sa 6,00 Djup GW Fderrör (ɸ) Ej mätbart pga TORRT Anteckningar Mtyp Klass Vk Kf Glöd Sikt ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Ben Klass Vk Kf Glöd Sikt

26 CPTsndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0,70 m 0,70 m 6,22 m 6,00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 139,30 m Fyllning Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Getech Snd nr Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 1/24 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,5 1,0 1,50,00 0,05 0,0 Lutning (grader) ,5 1,0 1,5 DU 2,0 U 2,5 DU 3,0 U 3,5 DU 4,0 U 4,5 DU 5,0 U 5,5 DU 6,0 DU \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W03.CPW

27 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 139,30 m 6,00 m 0,70 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0,70 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 2/24 0,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 Si D (()) + 1,0 + 1,5 Med ,0 + L + 2,5 Sa Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad v L + 3,0 L + 3,5 Med ,0 Si v D (()) (()) + + 4,5 Sa Si D (()) (()) ,0 Sa Med D + + 5,5 Si v D (()) (()) + + (()) + 6,0 Sa D + \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W03.CPW

28 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 139,30 m 6,00 m 0,70 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0,70 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 3/24 0,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) ,5 Si D (()) 1,0 Med 1,5 2,0 L 2,5 Sa v L 3,0 L 3,5 Med 4,0 Si v D 4,5 Sa Si D (()) (()) 5,0 Sa Med D 5,5 Si v D 6,0 Sa D \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W03.CPW

29 Bilaga /24 C P T sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 0,70 m 0,70 m 6,22 m 6,00 m my 139,30 m Kalibreringsdata Spets Datum Areafaktr a 0,690 Areafaktr b 0,006 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Fyllning Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör KL Krna Utrustning Getech Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Ljungby 20W Prtryck Friktin Spetstryck 0,00 0,60 0,60 0,00 0,10 0,10 0,00 0,16 0,16 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 6,00 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 0,10 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 Flytgräns Jrdart Anmärkning Grundvattennivån antagen utifrån grundvattenrör i punkt 20W08GV. Densitet för förbrrad fyllning antagen till 1,8 t/m3 för sand enligt TK Ge 13. \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W03.CPW

30 C P T sndering Prjekt Från Till 0,00 0,10 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 0,10 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 Klassificering Si D Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa v L Sa L Si v D Si v D Sa D Si D Si D Sa D Si v D Si v D Si v D Sa D r t/m 3 1,80 0,00 1,95 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,70 1,80 2,10 2,10 2,00 1,95 1,95 2,00 2,10 2,10 2,10 2,00 w L t fu kpa ((452,6)) ((964,2)) ((834,4)) ((465,7)) ((387,3)) ((885,1)) ((854,8)) ((796,6)) Plats Brrhål Datum f (45,3) 44,3 38,7 38,6 38,5 38,0 37,5 37,4 37,1 36,0 34,0 35,5 37,6 37,5 37,5 37,9 (38,6) (38,3) 38,0 (36,4) (35,6) 36,9 38,2 (37,8) (37,7) (37,4) 37,1 0,9 7,1 14,3 18,1 21,8 25,5 29,2 32,9 36,4 39,9 43,5 47,0 50,4 53,9 57,5 61,2 64,9 68,7 72,6 76,7 80,7 84,6 88,4 92,2 96,0 100,1 104,2 108,3 112,3 Ljungby 20W s v s' v s' c kpa kpa kpa 0,9 7,1 14,3 18,1 21,8 25,5 29,2 32,9 36,4 39,9 43,5 47,0 50,4 53,9 57,5 61,2 64,9 68,7 72,6 76,7 80,7 84,6 88,4 92,2 96,0 100,1 104,2 108,3 112,3 Bilaga /24 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 76,4 71,4 69,0 66,0 60,8 56,5 56,7 54,5 46,1 32,8 44,4 63,3 63,5 64,1 69,2 73,8 63,6 78,8 67,9 24,8 22,4 20,8 20,7 20,0 17,8 16,3 17,1 16,5 13,1 8,8 13,2 25,1 26,0 27,3 33,0 50,2 43,9 41,3 25,7 21,7 31,6 52,7 46,5 45,0 42,2 39,8 32,9 29,5 27,2 27,1 26,1 23,1 20,9 22,1 21,3 16,6 10,8 16,7 33,3 34,6 36,5 44,7 70,3 60,9 56,9 34,2 28,5 42,7 74,0 64,7 62,5 58,3 54,7 26,3 23,6 21,8 21,7 20,9 18,5 16,7 17,7 17,0 13,2 8,6 13,4 26,6 27,7 29,2 35,7 48,1 44,3 42,8 27,3 22,8 34,1 49,6 45,9 45,0 43,3 41,9 \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W03.CPW

31 Bilaga /24 CPTsndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens WSP Sverige AB KL Krna 0,70 m 0,70 m 6,22 m 6,00 m my 139,30 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Fyllning Nrmal Plats Getech Brrhål Datum Ljungby 20W Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 0,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W03.CPW

32 CPTsndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1,00 m 1,00 m 5,78 m 5,00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 142,00 m Fyllning Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Getech Snd nr Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 7/24 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) ,000 0,005 0, ,0 0,5 1,0 1,5 DU 2,0 U 2,5 DU 3,0 3,5 U DU 4,0 U DU 4,5 5,0 U DU 5,5 \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W04.CPW

33 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 142,00 m 5,00 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 8/24 0,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 D + + 1, , , Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad + 3,0 3,5 Sa Med , , ,0 D + + 5,5 Med D \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W04.CPW

34 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 142,00 m 5,00 m 1,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1,00 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 9/24 0,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) ,5 1,0 D 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Sa Med 4,0 4,5 5,0 D 5,5 Med D \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W04.CPW

35 Bilaga /24 C P T sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1,00 m 1,00 m 5,78 m 5,00 m my 142,00 m Kalibreringsdata Spets Datum Areafaktr a 0,690 Areafaktr b 0,006 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Fyllning Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör KL Krna Utrustning Getech Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Ljungby 20W Prtryck Friktin Spetstryck 0,00 0,20 0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,11 0,11 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 5,00 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 0,10 Densitet (tn/m 3 ) 1,80 Flytgräns Jrdart Anmärkning Grundvattenytan antagen utifrån grundvattenrör i punkt 20W01GV. Densitet för förbrrad fyllning antagen till 1,8 t/m3 för sand enligt TK Ge. \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W04.CPW

36 C P T sndering Prjekt Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga /24 Sida 1 av 1 Från Till 0,00 0,10 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 0,10 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,67 Klassificering Sa D Sa D Sa D r t/m 3 1,80 0,00 2,00 2,00 2,00 w L t fu kpa f 45,8 44,6 38,7 38,5 38,3 38,1 38,0 37,5 37,9 37,5 37,8 37,7 37,7 37,2 36,9 37,3 37,4 37,2 37,0 37,4 37,5 36,7 36,6 37,7 s v s' v s' c kpa kpa kpa 0,9 9,7 19,6 23,4 27,2 30,9 34,6 38,4 42,1 45,8 49,5 53,3 57,0 60,7 64,5 68,2 71,9 75,6 79,4 83,1 86,8 90,5 94,4 98,2 101,9 104,5 0,9 9,7 19,6 23,4 27,2 30,9 34,6 38,4 42,1 45,8 49,5 53,3 57,0 60,7 64,5 68,2 71,9 75,6 79,4 83,1 86,8 90,5 93,4 95,2 96,9 98,1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 91,3 82,9 73,1 68,5 65,4 63,4 63,7 59,3 64,6 61,3 66,2 65,1 66,6 61,6 59,8 64,7 66,6 64,7 63,8 67,7 69,4 62,2 61,8 72,1 37,8 31,2 24,3 22,3 21,2 20,9 22,0 19,8 24,4 22,7 27,4 27,3 29,4 25,7 24,8 29,8 32,4 31,2 30,9 35,7 38,3 30,6 30,4 42,8 51,7 42,1 32,2 29,3 27,8 27,3 28,9 25,9 32,4 29,9 36,7 36,4 39,5 34,2 33,0 40,1 43,9 42,1 41,7 48,7 52,5 41,2 41,0 59,1 40,7 33,7 25,8 23,5 22,2 21,9 23,1 20,7 25,9 23,9 29,3 29,2 31,6 27,4 26,4 32,1 35,1 33,7 33,4 39,0 41,0 33,0 32,8 43,6 \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W04.CPW

37 Bilaga /24 CPTsndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens WSP Sverige AB KL Krna 1,00 m 1,00 m 5,78 m 5,00 m my 142,00 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Fyllning Nrmal Plats Getech Brrhål Datum Ljungby 20W Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 0,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W04.CPW

38 CPTsndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 0.90 m 0.90 m 2.51 m 5.00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my m Fyllning Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Getech Snd nr Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 13/24 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) U DU U DU DU 1.8 U 2.0 DU 2.2 U DU 2.4 U \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W06.CPW

39 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 5.00 m 0.90 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.90 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 14/ Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Med Sa D Med + + \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W06.CPW

40 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 5.00 m 0.90 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 0.90 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 15/ Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Med Sa D Med \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W06.CPW

41 Bilaga /24 C P T sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 0.90 m 0.90 m 2.51 m 5.00 m my m Kalibreringsdata Spets Datum Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Fyllning Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör KL Krna Utrustning Getech Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Ljungby 20W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 5.00 Prtryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (tn/m 3 ) 1.80 Flytgräns Jrdart Anmärkning Grundvattenytan antagen utifrån grundvattenrör i punkt 20W01GV. Densitet för förbrrad fyllning antagen till 1,8 t/m3 för sand enligt TK Ge. \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W06.CPW

42 C P T sndering Prjekt Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga /24 Sida 1 av 1 Från Till Klassificering Sa D Sa D Sa D Sa D r t/m w L t fu kpa f s v s' v s' c kpa kpa kpa OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W06.CPW

43 Bilaga /24 CPTsndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens WSP Sverige AB KL Krna 0.90 m 0.90 m 2.51 m 5.00 m my m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Fyllning Nrmal Plats Getech Brrhål Datum Ljungby 20W Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 0.2 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa q,mpa \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W06.CPW

44 CPTsndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 1.00 m 1.00 m 9.87 m 6.00 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my m Fyllning Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Getech Snd nr Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 19/24 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q Lutning (grader) DU 3 U 4 DU U 5 6 DU U 7 DU 8 U DU 9 U \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W08.CPW

45 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 6.00 m 1.00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1.00 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 20/24 0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Sa Si Sa Si Sa Med L Med L Med v D D L v L Med L (()) (()) (()) (()) Svensk empiri Lunne, överknsliderad + + Lunne, nrmalknsliderad \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W08.CPW

46 CPTsndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 6.00 m 1.00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 1.00 m Fyllning Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering O.Markström Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Ljungby 20W Bilaga 4 21/24 0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Med 3 4 Sa L Med L 5 6 Med 7 Si v D D 8 Sa L v L (()) 9 Si Med (()) (()) (()) Sa L \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W08.CPW

47 Bilaga /24 C P T sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1.00 m 1.00 m 9.87 m 6.00 m my m Kalibreringsdata Spets Datum Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material Fyllning Gemetri Nrmal Vätska i filter Operatör KL Krna Utrustning Getech Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Ljungby 20W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 6.00 Prtryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (tn/m 3 ) 1.80 Flytgräns Jrdart Anmärkning Grundvattenytan antagen utifrån grundvattenrör i punkten. Densitet för förbrrad fyllning antagen till 1,8 t/m3 för sand enligt TK Ge. \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W08.CPW

48 C P T sndering Prjekt Från Till Klassificering Sa L Sa L Si v D Sa D Sa L Sa L Sa L Sa L Sa L Sa v L Si Med Si Med Si Med Si Med Sa L Sa L r t/m w L t fu kpa ((766.6)) ((205.0)) ((221.7)) ((208.5)) ((235.0)) Plats Brrhål Datum f (36.9) (30.8) (31.2) (30.7) (31.5) Ljungby 20W s v s' v s' c kpa kpa kpa Bilaga /24 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W08.CPW

49 Bilaga /24 CPTsndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens WSP Sverige AB KL Krna 1.00 m 1.00 m 9.87 m 6.00 m my m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Fyllning Nrmal Plats Getech Brrhål Datum Ljungby 20W Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 1 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa q,mpa \\crp.pbwan.net\se\prjectskal1\5141\ \5_Berakningar\Geteknik\_Utvärdering\Cnrad\20W08.CPW

50 STENBACKEN ÖVRE 144,3 139, 1B 3A A TVÄRGATAN 3B 142, ,9 7 6 OLOFSGATAN A 141,9 7 LÅNGRADEN 10B STATIONSGATAN ,4 139,2

51

52

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1 KAMAR KOMMUN OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO KUND Kalmar

Läs mer

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2018-04-13 KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik NCC Cnstructin Sverige AB Skgsflyet, Nrrköping Linköping 2015-05-13 Skgsflyet, Nrrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik 2015-05-13 Uppdragsnummer Märta

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapprt (MUR) Btrygg Bygg AB Uppdragsnummer: Linköping 11 april 2012 Grntmij AB

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev

Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev Rapprt Geteknisk undersökning (RGe) Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg 2011-08-29 Rev 2012-11-13 Upprättad av: Magnus Lundgren Uppdragsnr: 10153814 Daterad: 2011-08-29

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp , Olfstrp Getekniska undersökningar Rapprt Geteknisk undersökning (Rge) Götebrg 2012-0-29 Uppdrag nr. andläggare ikaela Bäuml Granskad av Jani Nieminen Olfstrp en Rge Innehållsförteckning 1 UPPRAG... 2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning sid 2/5 Innehållsförteckning da 1. Objekt ch ändamål 3 2. Underlag för undersökningen 3 3. Styrande dkument 3 4. Arkivmaterial 3 5. Befintliga förhållanden 4 6. Psitinering 4 7. Getekniska fältundersökningar

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder.

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder. GEOSIGMA Grap 09012 Tanums-Rörvik 1:56 ch del av 1:48 ch 1:54 Tanums kmmun Geteknisk undersökning för planerad byggnatin av affärs- ch lagerlkal, parkeringsytr ch bstäder. Rapprt Geteknisk undersökning,

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik 2, ahlms kmmun Geteknisk undersökning P Geteknik 2012-11-02 2 P Geteknik TPge- Dkumentinfrmatin Uppdragsnummer Objektnamn 2 Filnamn TPge- Filtyp Dc Prgramversin S Wrd 2010 Prjekteringssteg Statusbenämning

Läs mer

Mariestads kommun Kv. Havsörnen

Mariestads kommun Kv. Havsörnen Mariestads kmmun Stabilitetsutredning PM 160415 Datum: 2016-04-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ

Läs mer

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan Handläggare Björn Edman Tel +46 10 5053358 Mbil +46 72 2017066 Bjrn.edman@afcnsult.cm RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 1 (3) Datum 2011-05-20 Gnr 11021 Er referens Bstads AB Pseiden Backa, Götebrgs kmmun

Läs mer

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geteknisk utredning 2017-02-10 Upprättad av: Lars Henrik Marbe Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnr: Daterad: 2017-02-10 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) rep001.dc 2012-03-2914 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) SÖNDRUM CENTRUM, HALMSTAD ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Halmstad Fastighets AB (HFAB) UPPDRAGSNUMMER: Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. ysekil Detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/Ge) antmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel indberg Handläggare: Granskning: Frida undin Daniel indberg Uppdragsnr:

Läs mer

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KARLSONS ÄNG Kalmar kmmun Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-09-02 Upprättad av: Zana Pirti Granskad av: Lars Marbe Gdkänd av: Daniel Elm Karlsnsäng Daterad: 2016-09-02 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SWCG SWEDISH CONSUTING GROUP AB Mellerud, kv Ugglan UPPDRAGSNUMMER 12704996 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETAJPAN 2018-09-27 SWECO CIVI AB KARSTAD GEOTEKNIK CRISTOFFER SCHNEZER / TOMAS NORDANDER

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Ge 2015-10-16 Detaljplan för Ättehögsgatan Götebrgs kmmun Markteknisk undersökningsrapprt/ Geteknik (MUR/GEO) Datum: 2015-10-16 Uppdrag EQC: 4015064 Handläggare: Ael Jsefsn/Jhanna Gustavssn Granskare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MJÖLBY KOMMUN Kmplettering Fall 1:1, Mantrp UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-10-11 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd, Bllebygds Kmmun arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2016-12-05 Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KABBARP 8:110 Åkarp Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-05-24 Upprättad av: Elin Ekström Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Susanne Schu Nielsen \\se.wspgrup.cm\prjects-mlm1\3157\malmö\

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-12-21 Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Brgviks hamnmråde, Grums kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-INFRASTRUCTURE AB David Rgbeck Granskare Helena

Läs mer

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM ÄNGSTORPS RENINGSVERK, AHOM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR) Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Madelene Markussn Gdkänd av: Sayle Shamun \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\10221942 - Stabilitetsutredning

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Beställare: Kungälvs

Läs mer

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO)

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Antal sidr: 4 VOLVO GROUP REAL ESTATE AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID SÖRRED 7:8, FASTIGHETERNA SÖRRED 7:8 H 7:3 RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Götebrg Revidering B 2012-03-13 Lena

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KV HUMAN PEAB SVERIGE AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: yle Shamun Mall: MUR 2015:11 \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg PEAB BOSTAD AB Nyeplatering inm stadsdelen nden i arkteknisk undersökningsrapprt (UR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 2017-02-17 Structr ark Götebrg AB benämning: nden STRUCTOR ARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 113-115 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-25 EXPANSION AV SPORTSHOPEN ERTSERÖD 1:2 0CH 1:11 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: Bild från www.ggle.se TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark Mariestads kmmun Sunds Verksamhetspark Stabilitetsutredning PM 161031 Datum: 2016-10-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1226 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9 Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inm Rättstjänaren 9 arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Planeringsunderlag Götebrg 2016-11-30 Structr ark Götebrg AB Prjektbenämning: Rättstjänaren 9 STRUCTOR ARK

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) PM Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län PM Geteknik Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440 57 00 www.eqcgrup.se 2 (5) PM

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS GRANSKNINGSKOPIA 2016-11-11 UPPDRAG 272663, Umfrs Geteknisk undersökning Titel på rapprt: Gränslöst Köpcenter Umfrs Status: Granskningskpia

Läs mer

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping MUR s Kmmun, inköping , MUR Uppdragsnummer Märta idén Michael Danielssn ars Malmrs Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 inköping Telefn 010-615 60 00 Fa www.rambll.se

Läs mer

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer:

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer: Ytterbygg AB Vegestrp Granskningshandling 2015-08-21 Geteknisk utredning inför detaljplan Vegestrp, Kungälvs kmmun Uppdragsnummer: arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Innehållsförteckning 1. Objekt 3 2.

Läs mer

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen Kungsbacka kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm,

Läs mer

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Grössbyn 1:34. Projekterings-PM/Geoteknik. Ucklum, Stenungsunds Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds Kmmun Detaljplan Prjekterings-PM/Geteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13047 Datum

Läs mer

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Sigtuna kmmun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR) Systemhandling Götebrg 2017-01-20 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Sigtuna stadsängar STRUCTOR MARK

Läs mer

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2018-02-23 Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö

Läs mer

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun

PM Geoteknik Stallaholm Nossebro Essunga Kommun PM Geteknik Stallahlm Nssebr Essunga Kmmun Datum: 2018-04-23 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831090 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Stallahlm, Nssebr, Essunga Kmmun PM Geteknik 180423 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik, Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacssn Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Daterad: 2014-12-05 Handläggare: Sven Devert Markundersökningsrapprt

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) SVANÅ BRUK & SÄTERI AB UPPDRAGSNUMMER 1000685-500 SVANÅ, GEOTEKNIK 2017-11-22 SWECO CIVIL AB Ma Årbrink rep001.dc 2015-10-05 Swec Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING P GEOTEKNIK 511-139 Bernstrpsmrådet Skara Kmmun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:5 Prvtabell Radnrapprt Utvärdering CPT Rutinanalys CRS-försök Skövde den 30

Läs mer

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-05-22 Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik Rapprt 2015-04-01 Upprättad av: Rbert Hjelm Uppdragsnr: 14154 Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: 2015-04-01 PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status:

Läs mer

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15036 Apelviken - Varberg\Dkument\15036 Apelviken - Varberg PM Geteknik.dc VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure

Läs mer

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Nrrtälje kmmun Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Beställare: Nrrtälje

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

Detaljplan 2, Liseberg Södra

Detaljplan 2, Liseberg Södra iseberg AB Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 2019-05-24 Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk

Läs mer

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Sala närsjukhus REGION VÄSTMANLAND KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT REGION VÄSTMANLAND Sala närsjukhus UPPDRAGSNUMMER 2337290000 ÖVERSIKTLIGG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN KARLSTAD GEOTEKNIK Swec Civil AB Anders Nilssn rep002.dc

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN Ringsta M Etapp 1, Nrrköping UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INKÖPING 2016-06-10 SWECO CIVI AB INKÖPING FRIDA BERGGREN HANDÄGGARE MATS

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1791 Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Geteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Gesigma AB Kristfer Husbjörk Götebrg 217-4-19 Grapnummer 1791 Uppdragsnummer 217-4-19 Versin 1. Geteknisk utredning,

Läs mer

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik NYTT VIAOMRÅDE I ÄVSBYN SUTRAPPORT UPPDRAG, Förfrågningsunderlag nytt villamråde Titel på rapprt: Nytt villamråde i Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Västerviks Kmmun 2014-10-17 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina Berglund Gdkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 16U29311 Markteknisk undersökningsrapprt Femte stadsdelen inm, Nrslunda 50:1 kmmun www.bjerking.se Uppdrag nr. 16U29311 Sida 2 (9) Markteknisk undersökningsrapprt Uppdragsnamn Femte stadsdelen

Läs mer

MARKUNDERSÖKNING KARLSHAMN, KARLSHAMNS KOMMUN

MARKUNDERSÖKNING KARLSHAMN, KARLSHAMNS KOMMUN MARKUNDERSÖKNING KARLSHAMN, KARLSHAMNS KOMMUN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 20180713 ÅFInfrastructure AB Hallenbrgs gata 4, B 585 SE201 25 Malmö Telefn +46 10 505 00 00. Fa +46 10 505 30 09. Säte

Läs mer

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge Værstetrvet del 2, Fredrikstad, Nrge Værste AS Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-08-28 Uppdrag nr. 15.516 Handläggare Marie Cedhagen Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:, Værstetrvet, del

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Geteknisk undersökning inför uppförandet av flerbstadshus, samt kntrs- ch verksamhetshus inm fastigheterna Slrsen 7 ch 8 i Brås Datum: 2009-12-16 Prjekt nr: 1922400 Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Prjektledare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) PEROL FASTIGHETER 1 AB Kv Påvel Ångerman Nrr 9:7, Gävle UPPDRAGSNUMMER 2418174000 2017-06-28 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE Innehållsförteckning 1 Objekt 1 2 Syfte

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK rep002.dc 2013-06-14 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK SYDNÄRKES BYGGFÖRVATNING SUNDSÄNGEN UPPDRAGSNUMMER 12704246 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-07-06 SWECO CIVI AB NORRKÖPING

Läs mer

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04 Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Frstvägen, Alingsås AINGSÅS KOUN, Västra Götalands än 2013-08-22 Revidering 2016-04-15 Upprättad av: Jakim Wallgren / ra Jrild Granskad av: ra Jrild Versin 2.0 Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2015-04-17 Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge)

Läs mer

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2013-09-25 Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik

Läs mer

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1

AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdboende Karlslund Karlslund 1 AROSEKEN BOSTÄDER AB Vårdbende Karlslund Karlslund 1 Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 217-6-3 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Vårdbende Karlslund STRUCTOR

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) LILLA EDETS KOMMUN NORRA GOSSAGÅRDEN-LÖDÖSE MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEOTEKNIK) UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2016-01-22 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401 51 Götebrg

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN VILBERGEN, NORRKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA

Läs mer

PM Geoteknik Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads Kommun PM Geteknik Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads Kmmun Datum: 2019-05-14 Uppdragsnummer: 831237 Upprättad av: Emil Svahn, Jhan Ericssn Gamla Staden 4:2 & Del av Gamla Staden 4:1 Mariestads

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer:

PM GEOTEKNIK. Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Rev Uppdragsnummer: 2017-01-20 Rev. 2018-05-15 SIMONSLAND, ETAPP 2, BORÅS STAD Geteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden Framställd för: Kanic AB PM GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 1526268 SIMONSLAND, TYSTNADEN - PM GEOTEKNIK

Läs mer

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka

Tanums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Norra Hamngatan, Fjällbacka Tanums kmmun Fördjupad stabilitetsutredning Nrra Hamngatan, Fjällbacka Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Götebrg 2015-10-19 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Fördjupad stabutredning

Läs mer

KALMAR KOMMUN KARLSSONS ÄNG FASTIGHETER BJÖRKLÖVET, BOKLÖVET, RÖNNLÖVET, TEKANNAN, TEKOPPEN, TEPÅSEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

KALMAR KOMMUN KARLSSONS ÄNG FASTIGHETER BJÖRKLÖVET, BOKLÖVET, RÖNNLÖVET, TEKANNAN, TEKOPPEN, TEPÅSEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KALMAR KOMMUN KARLSSONS ÄNG FASTIGHETER BJÖRKLÖVET,, RÖNNLÖVET, TEKANNAN, TEKOPPEN, TEPÅSEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2018-10-12 KARLSSONS ÄNG ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KUND Kalmar kommun

Läs mer

HELSINGBORGSEXPRESSEN, RÅÅVÄGEN Helsingborgs Stad. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

HELSINGBORGSEXPRESSEN, RÅÅVÄGEN Helsingborgs Stad. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik HELSINGBORGSEXPRESSEN, RÅÅVÄGEN Helsingbrgs Stad Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: Casandra Hajny Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Jan Terne Uppdragsnr: Daterad:

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bstäder inm fastigheten Sintrp 4:26 i Kungsbacka kmmun, Hallands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) Götebrg 2019-02-15 Uppdrag nr. Handläggare Mabbe Jamaldar Granskad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Geteknik för detaljplan, förskla inm Balltrp 1:124. Mölndals Stad. Geteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 713 MARKTEKNISK

Läs mer

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad Detaljplan söder m Ullas yckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapprt geteknisk Undersökning (RGe) 2012-02-20 Reviderad 2015-01-08 Upprättad av: Sara Jrild Granskad av: Michael Engström / Ulrika Isacssn Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) SYDNÄRKES BYGGFÖRVALTNING LUNDBY, ASKERSUND UPPDRAGSNUMMER 2180957 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2016-07-13 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT\GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT\GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT\GEOTEKNIK NYKÖPINGS KOMMUN Ekensberg Detaljplan MUR\GEO SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: OLA SUNDLÖ HANDLÄGGARE: EMMA BACKTEMAN GRANSKARE: LARS MALMROS

Läs mer

VRÅNGSHOMEN 2:1 Bilaga A ID-ISTA FÖR NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR KOORDINATSYSTEM I PAN: SWEREF 99 12 00 KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 70 Id X Y Z Typ av undersökning 101 6517526,338 105566,101 3,875 Cpt Skr

Läs mer

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer:

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer: 217-9-29 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Tlered 185:1, Götebrg Framställd för: Skanska Sverige AB MUR / GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 166599 TOLERED 185:1 - MUR GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1.

Läs mer