Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design"

Transkript

1 januari - mars 2019 Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design Första kvartalet i sammandrag: Nettoomsättning 161,1 Mkr (168,7) Ebita-resultat 14,6 Mkr (20,2) Resultat före skatt 14,0 Mkr (19,3) Resultat per aktie 0,50 kr (0,71) Viktiga händelser under kvartalet Per-Arne Andersson tillträdde som ny VD och koncernchef Förstärkt försäljningsorganisation med bland annat ny försäljningschef i Svedbergs Konsument Positiv utveckling av projektförsäljningen och försäljningen i Macro Design. Genomförda prishöjningar kompenserar successivt för ökade råvarupriser och försvagad valuta som påverkat kvartalets lägre resultat Händelser efter kvartalet Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet Finansiella nyckeltal jan- mars jan- mars jan- dec jan- dec Nettoomsättning, Mkr 161,1 168,7 622,2 642,0 EBITDA, Mkr 20,6 25,6 79,1 85,4 EBITDA- marginal, % 12,8 15,2 12,7 13,4 EBITA, Mkr 14,6 20,2 58,1 68,1 EBITA- marginal, % 9,0 12,0 9,3 10,7 Resultat per aktie, kr 1 0,50 0,71 1,93 2,21 1 Justerat för återköp av egna aktier För definitioner, se sid 11. Huvudkontor Svedbergs; Verkstadsvägen 1, Dalstorp, Telefon växel , Miljöutställning; Dalstorp, öppet; måndag fredag Huvudkontor Macro Design; Sven Hansons Gata 1, Laholm, Telefon växel , Miljöutställning Laholm, öppet; måndag-fredag

2 VD-kommentar: Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design Första kvartalets omsättning uppgick till 161,1 Mkr jmf med 168,7 Mkr föregående år. Projektförsäljningen har utvecklats positivt och stärkts mot föregående år. Även utvecklingen inom Macro Design har varit positiv. Den underliggande takten på försäljningen är stabil (-2 procent) då avvikelsen till största del beror på en hög försäljning av utställningsmöbler föregående år. Kvartalets EBITA-resultat uppgick till 14,6 Mkr (20,2) med en EBITA-marginal på 9,0 procent (12,0). Det är fortsatt den något minskade omsättningen i kombination med ökade råvarupriser och försvagad valuta som påverkar kvartalets lägre resultat. Vi ser att våra genomförda prishöjningar ger successiv effekt och förväntar oss att under det andra kvartalet se fortsatta positiva marginaleffekter av vår genomförda prisökning, genomförda produktlanseringar samt den förbättrade produktionseffektiviteten genom insourcing av möbeltillverkning till Dalstorp. Den sistnämnda är en positiv synergi från Macroförvärvet. Kvartalets kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -3,6 Mkr (-3,0). De aktiviteter bolaget vidtagit för att reducera lagernivåer visar fortsatt effekt och lagervärdet ligger nu på 119 Mkr jämfört med 127 Mkr Projektförsäljningen har utvecklats positivt och stärkts mot föregående år. Även utvecklingen inom Macro Design har varit positiv. Vi har dessutom påbörjat ett arbete hur vi tillsammans med våra kunder kan stärka vår gemensamma position på marknaden för att därigenom ge ett ökat kundvärde som nordens bästa badrumsinredare, säger VD Per-Arne Andersson. Affärsmässiga vägval För att stärka vår kommersiella position har vi under kvartalet genomfört ett antal nyrekryteringar inom försäljningsorganisationen i Macro Design och i Svedbergs, med bland annat ny försäljningschef för Svedbergs Konsument. Vi har dessutom påbörjat ett arbete hur vi tillsammans med våra kunder kan stärka vår gemensamma position på marknaden för att därigenom ge ett ökat kundvärde som nordens bästa badrumsinredare. För att uppnå våra omsättnings-och lönsamhetsmål kommer organisk tillväxt vara avgörande. Även ytterligare förvärv kommer vara en naturlig del av koncernens utveckling och vi har en koncernstruktur som är väl förberedd för detta. Framtidsutsikter Vi förväntar oss en fortsatt stabil konsumentmarknad i Norden. Vi ser en minskad aktivitet för nybyggnation i framför allt Sverige medan vi bedömer aktiviteten gällande ROT generellt vara fortsatt god. Största delen av omsättningen i koncernen är ROT-relaterad och produktsortimentet är väl anpassat för dessa behov. Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef Delårsrapport januari-mars

3 Positiv utveckling av projektförsäljningen samt för Macro Design Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 161,1 Mkr (168,7). EBITAresultatet blev 14,6 Mkr (20,2) vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9,0 procent (12,0). Resultat före skatt uppgick till 14,0 Mkr (19,3). Marknad Under kvartalet minskade omsättningen på den svenska marknaden med 8 procent och uppgick till 120,3 Mkr (130,8). Finska försäljningen ökade med 15 procent till 16,4 Mkr (14,3). Norska försäljningen ökade med 6 procent till 22,5 Mkr (21,2). Exportmarknaderna utgjorde 34 procent (22) av koncernens nettoomsättning. Finansiella mål De av styrelsen beslutade finansiella målen för bolaget är: Investeringar genomsnittlig tillväxt 10 procent årligen, inklusive kompletteringsförvärv lönsamhet EBITA-marginal överstigande 15 procent Koncernens investeringar uppgick under året till totalt 7,1 Mkr (5,6) och är huvudsakligen hänförligt till investeringar i produktionsutrustning och produktutveckling. Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar har under året uppgått till 6,0 Mkr (5,4). Av årets avskrivningar är 0,4 Mkr (0,3) förvärvsrelaterade. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -3,6 Mkr (-3,0). Nettoskuld per 31 mars 2019 uppgick till 205,1 Mkr (182,5). Eget kapital per 31 mars 2019 uppgick till 174,4 Mkr (184,7) och soliditeten till 31,8 procent (35,4). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Upplysningar om koncernens risker framgår av bolagets årsredovisning 2018, sidan Inga väsentliga risker har tillkommit. Säsongsvariationer Svedbergskoncernen har inga stora säsongsvariationer. Det är små skillnader i försäljningen mellan kvartalen med ett undantag och det är kvartal tre, där juli normalt är en försäljningsmässigt svag månad. Delårsrapport januari-mars

4 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 116,8 Mkr (124,9). Resultat efter finansiella poster för året blev 11,4 Mkr (16,0). Nettoskuld uppgick per 31 mars 2019 till 186,1 Mkr (149,9). Investeringar för året uppgick till 1,8 Mkr (3,0). Årsstämma Årsstämman 2019 äger rum torsdagen den 25 april klockan 15 på Svedbergs huvudkontor i Dalstorp. För information och kontakt hänvisas till bolagets hemsida. Övrigt Under året har det fördelats ut st. matchningsaktier till anställda som deltagit i koncernens aktiesparprogram från Moderbolagets innehav av egna aktier uppgick vid utgången av kvartalet till st. vilket motsvarar 0,3 procent av totalt antal aktier. Inga egna aktier förvärvades under kvartalet. Rapporttillfällen Nästa rapporttillfälle är den 16 juli 2019 då halvårsrapport för kvartal 2 lämnas. För mer information om kommande rapportdagar se svedbergs.se Dalstorp den 25 april 2019 Styrelsen Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning. Informationen lämnades för offentliggörande 25 april 2019 kl CET. Information beträffande denna rapport lämnas av VD Per-Arne Andersson på Delårsrapport januari-mars

5 Rapport över koncernens resultat och övrigt totalresultat i sammandrag R Belopp i Mkr jan-mars jan-mars april-mars jan-dec jan-dec Nettoomsättning 161,1 168,7 614,7 622,2 642,0 Kostnad för sålda varor -95,1-96,1-361,5-362,5-372,6 Bruttoresultat 66,0 72,6 253,2 259,7 269,4 Försäljningskostnader -39,5-41,0-153,9-155,4-155,7 Administrationskostnader -9,7-9,4-36,9-36,5-33,9 Forskning och utvecklingskostnader -2,9-3,4-10,6-11,1-10,3 Övriga rörelseintäkter 1,3 2,2 6,5 7,4 7,9 Övriga rörelsekostnader -0,6-0,8-5,8-6,0-9,3 EBITA 14,6 20,2 52,5 58,1 68,1 Avskrivningar förvärvade tillgångar -0,4-0,3-1,4-1,3-1,2 Jämförelsestörande poster Not 3 0,0 0,0-2,1-2,1-3,9 Rörelseresultat (EBIT) 14,2 19,9 49,0 54,7 63,0 Finansnetto -0,2-0,6-3,1-3,5-3,1 Resultat före skatt 14,0 19,3 45,9 51,2 59,9 Skatt -3,3-4,2-9,6-10,5-13,4 Resultat efter skatt 10,7 15,1 36,3 40,7 46,5 Resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 10,7 15,1 36,3 40,7 46,5 Innehavare av icke bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 10,7 15,1 36,3 40,7 46,5 Periodens övriga totalresultat: Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet -0,2 0,5-0,2 0,5 0,4 Resultat efter skatt 10,7 15,1 36,3 40,7 46,5 Periodens totalresultat 10,5 15,6 36,1 41,2 46,9 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 10,5 15,6 36,1 41,2 46,9 Nyckeltal per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 1 0,50 0,71 1,72 1,93 2,21 Genomsnittligt antal aktier, tusental Justerat för återköp av egna aktier Delårsrapport januari-mars

6 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 45,7 48,3 46,2 49,1 Goodwill 114,2 114,2 114,2 114,2 Materiella anläggningstillgångar 81,6 71,2 70,4 69,7 Summa anläggningstillgångar 241,5 233,7 230,8 233,0 Varulager 119,5 127,2 117,8 131,4 Kortfristiga fordringar 143,6 147,7 131,1 124,4 Aktuell skattefordran 10,6 0,0 6,7 0,0 Likvida medel 33,2 13,1 21,3 16,1 Summa omsättningstillgångar 306,9 288,0 276,9 271,9 SUMMA TILLGÅNGAR 548,4 521,7 507,7 504,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) 174,4 184,7 162,8 168,1 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 132,0 126,3 130,5 130,5 Övriga långfristiga skulder 0,2 15,0 0,4 15,0 Uppskjutna skatteskulder 18,5 13,4 17,5 12,9 Summa långfristiga skulder 150,7 154,7 148,4 158,4 Leverantörsskulder 46,6 44,2 42,5 49,8 Aktuell skatteskuld 0,0 1,9 0,0 2,8 Kortfristiga räntebärande skulder 106,3 69,3 86,1 56,5 Övriga skulder 23,1 17,2 8,4 13,1 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 44,1 46,5 56,3 53,0 Övriga avsättningar 3,2 3,2 3,2 3,2 Summa kortfristiga skulder 223,3 182,3 196,5 178,4 Summa skulder 374,0 337,0 344,9 336,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 548,4 521,7 507,7 504,9 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital, i sammandrag Belopp i Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Eget kapital hänförligt till Balanserat moderbolagets resultat aktieägare Ingående eget kapital 1 januari ,5 1,0 2,4 138,2 168,1 Årets resultat 40,7 40,7 Övrigt totalresultat 0,5 0,5 redovisade direkt mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 26,5 1,0 2,9 178,9 209,3 Utdelning av matchningsaktie 1,0 1,0 Utdelningar -47,5-47,5 Utgående eget kapital 31 december ,5 1,0 2,9 132,4 162,8 Ingående eget kapital 1 januari ,5 1,0 2,9 132,4 162,8 Årets resultat 10,7 10,7 Övrigt totalresultat -0,2-0,2 redovisade direkt mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 26,5 1,0 2,7 143,1 173,3 Utdelning av matchningsaktie 1,1 1,1 Utgående eget kapital 31 mars ,5 1,0 2,7 144,2 174,4 Delårsrapport januari-mars

7 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag Belopp i Mkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec Resultat före skatt 14,0 19,3 51,2 59,9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet av och nedskrivningar 6,0 5,4 21,0 21,3 Betald skatt -6,1-4,6-15,5-14,0 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital ökning/minskning av varulager -1,7 4,2 13,6-23,6 ökning/minskning av rörelsefordringar -12,5-23,3-6,7-0,4 ökning/minskning av rörelseskulder -3,3-4,0-8,5 17,6 Kassaflöde från löpande verksamhet -3,6-3,0 55,1 60,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,1-5,6-18,2-17,7 Kassaflöde från förvärv av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringsverksamheten upptagna lån 1,4 0,0 0,2 6,5 amorteringar 0,0-8,3-36,0-22,4 ökning/minskning av kortfristiga räntebärande skulder 20,2 12,9 50,6 20,4 återköp av egna aktier 1,1 1,0 1,0-1,0 utdelning till moderbolagets aktieägare 0,0 0,0-47,5-47,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22,7 5,6-31,7-44,0 Periodens kassaflöde 12,0-3,0 5,2-0,9 Likvida medel vid periodens början 21,3 16,1 16,1 17,0 Likvida medel vid periodens slut 33,3 13,1 21,3 16,1 Nyckeltal för koncernen jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec EBITDA, Mkr 20,6 25,6 79,1 85,4 EBITDA-marginal, % 12,8 15,2 12,7 13,4 EBITA, Mkr 14,6 20,2 58,1 68,1 EBITA-marginal, % 9,0 12,0 9,3 10,7 EBIT-marginal, % 8,8 11,8 8,8 9,9 Vinstmarginal, % 8,7 11,4 8,2 9,4 Soliditet, % 32,1 33,3 Sysselsatt kapital, Mkr 1 379,4 355,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1 15,5 18,3 Avkastning på eget kapital, % 1 24,6 27,5 Eget kapital per aktie, kr 1 7,7 8,0 Investeringar, Mkr 7,1 5,6 18,2 17,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 1 2,61 2,89 Medelantal anställda Börskurs på balansdagen, kr 23,1 36,6 21,9 35,6 Summa börsvärde på balansdagen, Mkr Justerat för återköp av egna aktier För definitioner, se sid 11. Delårsrapport januari-mars

8 Moderbolagets resultaträkning och totalresultat i sammandrag Belopp i Mkr jan- mars jan- mars jan- dec jan- dec Nettoomsättning 116,8 124,9 447,6 454,4 Kostnad för sålda varor - 70,5-72,2-265,0-264,6 Bruttoresultat 46,3 52,7 182,6 189,8 Försäljningskostnader - 25,2-26,8-99,8-101,5 Administrationskostnader - 7,2-7,8-29,4-26,4 Forskning och utvecklingskostnader - 2,4-2,9-8,4-8,1 Övriga rörelseintäkter 0,6 2,2 6,3 6,9 Övriga rörelsekostnader - 0,6-1,2-4,3-8,1 EBITA 11,5 16,2 47,0 52,6 Avskrivningar förvärvade tillgångar 0,0-0,2-0,3-1,0 Jämförelsestörande poster Not 3 0,0 0,0-1,8-3,2 Rörelseresultat (EBIT) 11,5 16,0 44,9 48,4 Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 7,2 0,0 Finansnetto - 0,1 0,0-1,1-0,3 Resultat efter finansiella poster 11,4 16,0 51,0 48,1 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0-21,7 13,3 Skatt på periodens resultat - 2,3-3,5-5,2-13,9 Resultat efter skatt 9,1 12,5 24,1 47,5 Övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt totalresultat efter skatt 9,1 12,5 24,1 47,5 Periodens totalresultat 9,1 12,5 24,1 47,5 Moderbolagets balansräkning i sammandrag Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 4,6 6,3 5,3 7,3 Goodwill 0,0 0,2 0,0 0,3 Materiella anläggningstillgångar 45,2 37,7 37,8 36,7 Finansiella anläggningstillgångar 6,2 6,2 6,2 6,2 Fordran på koncernföretag 93,3 93,3 93,3 93,3 Summa anläggningstillgångar 149,3 143,7 142,6 143,8 Varulager 81,9 83,4 83,1 86,4 Kortfristiga fordringar 103,7 107,3 89,2 83,6 Fordran på koncernföretag 11,8 13,7 5,9 13,7 Aktuell skattefordran 9,6 0,0 6,8 0,0 Kassa och bank 14,1 8,4 9,7 9,5 Summa omsättningstillgångar 221,1 212,8 194,7 193,2 SUMMA TILLGÅNGAR 370,4 356,5 337,3 337,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 31,8 31,8 31,8 31,8 Fritt eget kapital 39,6 65,4 29,3 51,7 Summa Eget kapital 71,4 97,2 61,1 83,5 Obeskattade reserver 19,3 16,6 19,3 16,6 Avsättningar Övriga avsättningar 2,2 2,2 2,2 2,2 Summa avsättningar 2,2 2,2 2,2 2,2 Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 94,0 89,0 93,3 93,3 Summa avsättningar 94,0 89,0 93,3 93,3 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 26,6 26,3 25,9 27,3 Skulder till koncernföretag 0,0 4,0 0,0 4,6 Aktuella skatteskulder 0,0 1,8 0,0 2,3 Kortfristiga skulder, räntebärande skulder 106,2 69,3 86,1 56,5 Övriga skulder 16,9 13,8 6,0 10,5 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 33,8 36,3 43,4 40,1 Summa kortfristiga skulder 183,5 151,5 161,4 141,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 370,4 356,5 337,3 336,9 Delårsrapport januari-mars

9 Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten, för koncernen, har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna är de samma som tillämpades i Årsredovisningen 2018 med tillägg av principer för en ny kategori av finansiella instrument och nya IFRS som tillämpas för första gången. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Koncernen klassificerar derivat enligt affärsmodellen att de innehas för att inkassera avtalsenliga kassaflöden och för handel. Tillgångar i kategorin klassificeras som omsättningstillgångar och vinster eller förluster hänförliga till förändringar i verkligt värde av derivatinstrumenten redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader eller som finansiella intäkter eller finansiella kostnader i resultaträkningen i den period då de uppstår. Nya redovisningsstandarder IFRS 16 Leasingavtal IFRS 16 Leasingavtal publicerades av IASB i januari 2016 och godkändes av EU i oktober IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Som leasetagare kan företag välja att tillämpa standarden retroaktivt eller med förenklad metod. Standarden är obligatorisk att tillämpa för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är dock tillåten för företag som tillämpar IFRS 15. Svedbergs tillämpar standarden från och med 1 januari Effekterna av IFRS 16 får inte någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Not 2 Rörelsesegment I december 2016 förvärvade Svedbergs rörelsen i Macro International AB. Macro är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschkabiner och duschväggar. I sortimentet ingår även egendesignade badrumsmöbler, blandare och tillbehör. Den förvärvade rörelsen utgör Svedbergs dotterbolag Macro Design AB. Med anledning av förvärvet kommer den interna uppföljningen att inkludera separat finansiell information för respektive varumärke, varför rörelsesegmentsinformation lämnades från och med första kvartalet Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer till koncernens högsta verkställande beslutsfattare. Det är utifrån den interna rapporteringen som följande segment har identifierats: Svedbergs (Svedbergs i Dalstorp AB) och Macro Design (Macro Design AB). Koncernen tillämpar konceptförsäljning och gör ingen fördelning avseende produktgrupper och länder då erforderlig information avseende försäljning per produkt, produktgrupp eller land inte finns att tillgå. Nettoomsättning och resultat Under kvartalet har omsättningen i Svedbergs minskat med 7 procent och för Macro Design har omsättningen ökat med 4 procent. Delårsrapport januari-mars

10 Not 2 Rörelsesegment, forts. jan-mars 2019 Summa Övrigt och Mkr Svedbergs Macro Design segment elimineringar Koncernen Nettoomsättning 115,8 45,3 161,1-161,1 EBITA, Mkr 12,1 2,5 14,6-14,6 EBITA- marginal, % 10,4 5,5 9,1-9,1 jan-mars 2018 Summa Övrigt och Mkr Svedbergs Macro Design segment elimineringar Koncernen Nettoomsättning 125,0 43,7 168,7-168,7 EBITA, Mkr 17,0 3,2 20,2-20,2 EBITA- marginal, % 13,6 7,3 12,0-12,0 Per den 31 mars 2019 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande: Summa Övrigt och Mkr Svedbergs Macro Design segment elimineringar Koncernen Totala tillgångar 310,5 237,9 548,4-548,4 Varav goodwill 26,7 87,5 114,2-114,2 Totala skulder 265,1 108,9 374,0-374,0 Av- och nedskrivningar -5,0-1,0-6,0 - -6,0 Per den 31 mars 2018 utgjorde tillgångar och skulder, avskrivningar och nedskrivningar följande: Summa Övrigt och Mkr Svedbergs Macro Design segment elimineringar Koncernen Totala tillgångar 293,3 228,4 521,7-521,7 Varav goodwill 26,7 87,5 114,2-114,2 Totala skulder 246,1 90,9 337,0-337,0 Av- och nedskrivningar -4,5-0,9-5,4 - -5,4 Not 3 Jämförelsestörande poster Koncernen Mkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec Omstruktureringskostnader ,1-3,0 Förvärvsrelaterade kostnader ,9 Vinst vid fastighetsförsäljning Engångskostnad för tvist Totalt ,1-3,9 Moderbolaget Mkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec Omstruktureringskostnader ,8-3,0 Förvärvsrelaterade kostnader ,2 Vinst vid fastighetsförsäljning Totalt ,8-3,2 Delårsrapport januari-mars

11 Alternativa nyckeltal Den 3 juli 2016 infördes nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal (nyckeltal som ej specifikt definieras av IFRS). Finansinspektionen har beslutat att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft. Riktlinjerna syftar till att göra alternativa nyckeltal mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet och innebär att samtliga nyckeltal i denna rapport ska gå att härleda. Nyckeltal, tillsammans med nyckeltalsdefinitionerna i denna rapport, bedöms vara tillräckliga för att efterleva de nya riktlinjerna. Nyckeltalen i rapporten bedöms även vara relevanta gällande verksamhetens art samt i förhållande till styrelsens uppsatta finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och utdelningspolicy. Definitioner Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital EBIT Rörelseresultat före räntor och skatter (Earnings Before Interest and Tax) EBIT-marginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning EBITA Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation), justerat för jämförelsestörande poster EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), justerat för jämförelsestörande poster EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier Investeringar Årets investeringar i anläggningstillgångar Medelantal anställda Genomsnittligt antal årsanställda Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med likvida medel Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning Sysselsatt kapital Summa tillgångar minus ej räntebärande skulder och avsättningar Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av nettoomsättning Delårsrapport januari-mars

12 Information beträffande denna rapport lämnas av VD Per-Arne Andersson på Delårsrapport januari-mars

En stark start i Sverige och Finland

En stark start i Sverige och Finland En stark start i Sverige och Finland Första kvartalet i sammandrag: Januari-mars 2018 Nettoomsättning 168,7 Mkr (171,7) EBITA resultat 20,2 Mkr (21,1) Resultat före skatt 19,3 Mkr (19,5) Resultat per aktie

Läs mer

God lönsamhetsutveckling i kvartalet

God lönsamhetsutveckling i kvartalet januari - juni 2019 God lönsamhetsutveckling i kvartalet Andra kvartalet i sammandrag: april juni 2019 Delårsperioden i sammandrag Nettoomsättning 158,9 Mkr (167,0) Nettoomsättning 320,0 Mkr (335,7) Ebita-resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Ett kvartal med stabil konsumentförsäljning

Ett kvartal med stabil konsumentförsäljning januari - december 2018 Ett kvartal med stabil konsumentförsäljning Fjärde kvartalet i sammandrag: Helåret i sammandrag: oktober december 2018 Nettoomsättning 164,3 Mkr (167,9) Nettoomsättning 622,2 (642,0)

Läs mer

Fortsatt god utveckling i Sverige

Fortsatt god utveckling i Sverige januari - juni 2018 Fortsatt god utveckling i Sverige Andra kvartalet i sammandrag: april -juni 2018 Delårsperioden i sammandrag: Nettoomsättning 167,0 (166,6) Nettoomsättning 335,7 (338,8) Ebita-resultat

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartaletmen försäljningen ökar i slutet av perioden

Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartaletmen försäljningen ökar i slutet av perioden januari - september 2018 Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartaletmen försäljningen ökar i slutet av perioden Tredje kvartalet i sammandrag: Delårsperioden i sammandrag: juli september

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q3 januari september 2017

Delårsrapport Q3 januari september 2017 Delårsrapport Q3 januari september 2017 Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet Tredje kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag ember 2017 januari-september 2017 Nettoomsättning 134,7 (95,2)

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2016

Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2016 Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5) Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0) Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2015

Delårsrapport Q1 januari mars 2015 Delårsrapport Q1 januari mars 2015 Första kvartalet i sammandrag januari anuari-mars ars 2015 Nettoomsättning 109,5 Mkr (99,7) Resultat före skatt 13,0 Mkr (13,3) Resultat efter skatt 10,2 Mkr (10,3) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2017

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2017 Bokslutskommuniké Q4 januari december 2017 Fortsatt god tillväxt för Svedbergskoncernen Fjärde kvartalet i sammandrag Helåret i sammandrag oktober-december 2017 januari-december 2017 Nettoomsättning 167,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015 Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015 Stark tillväxt, bättre resultat och högre utdelning Fjärde kvartalet i sammandrag Helåret i sammandrag oktober-december 2015 januari-december 2015 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6).

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6). Q3 Delårsrapport januari september 2010 Koncernen januari september juli september Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8) Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7) Resultat före skatt

Läs mer

Halvårsrapport Q2 januari juni 2016

Halvårsrapport Q2 januari juni 2016 Halvårsrapport Q2 januari juni 2016 Stabil lönsamhet och förbättrat kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag 2016 januari-juni 2016 Nettoomsättning 108,8 Mkr (114,8) Nettoomsättning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2. Delårsperioden i sammandrag. Andra kvartalet i sammandrag. Viktiga händelser under andra kvartalet.

Delårsrapport Q2. Delårsperioden i sammandrag. Andra kvartalet i sammandrag. Viktiga händelser under andra kvartalet. Delårsrapport Q2 januari juni 2015 Andra kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag 2015 januari-juni juni 2015 Nettoomsättning 114,8 Mkr (96,3) Nettoomsättning 224,3 Mkr (195,9) Resultat före

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport Q2 januari juni 2017

Halvårsrapport Q2 januari juni 2017 Halvårsrapport Q2 januari juni 2017 Stark tillväxt och god lönsamhet Andra kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag april-juni 2017 januari-juni 2017 Nettoomsättning 165,7 Mkr (108,8) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Q3 januari september 2016

Delårsrapport Q3 januari september 2016 Delårsrapport Q3 januari september 2016 Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Tredje kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag ember 2016 januari-september 2016 Nettoomsättning 95,2 Mkr (96,5)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Delårsrapport Q3 januari september 2015

Delårsrapport Q3 januari september 2015 Delårsrapport Q3 januari september 2015 Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekter Tredje kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag ember 2015 januari-september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2017

Delårsrapport Q1 januari mars 2017 Delårsrapport Q1 januari mars 2017 Stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag Januari mars 2017 Nettoomsättning 171,7 Mkr (116,3) EBIT resultat 20,2 Mkr (18,1) Resultat före skatt 19,5

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2016

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2016 Bokslutskommuniké Q4 januari december 2016 Stabilt resultat - Förvärv av Macro genomfört Fjärde kvartalet i sammandrag Helåret i sammandrag oktober-december 2016 januari-december 2016 Nettoomsättning 128,5

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2018. * Genomsnittligt antal aktier under året ökade med 1 446 575 som en följd

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, %

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % Munksjö Bokslutskommuniké 2016 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2016 20 Förändring, % 2016 20 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46%

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2014 - APL har under 2014 ökat nettoomsättningen med 9 mkr till 1 183 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars 2015 Materials for innovative product design NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2015 20 20 Nettoomsättning 280,2 287,9 1 7,3 EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0 EBITDA-marginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari september 2016 NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*)

Läs mer

2 3 4 5 6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016 Nettoomsättning 337,8 223,9 595,9 411,9 1 007,9 823,9 Kostnad för sålda varor -288,8-182,6-502,2-335,9-836,2-669,9

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Munksjö Bokslutskommuniké 2015

Munksjö Bokslutskommuniké 2015 Munksjö Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det tredje kvartalet 2018

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det tredje kvartalet 2018 Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det tredje kvartalet 2018 Kvartalet 1 juli - 30 september 2018 Kvartalet 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättning 398,4 Mkr 402,4 Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Kvartalet 1 januari - 31 mars 2018 Kvartalet 17 februari 31 mars 2017 Nettoomsättning 436,5 Mkr 127,6 Mkr Rörelseresultat

Läs mer

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari mars 2016 NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2016 20 Förändring, % 20 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Finansiell Översikt Koncernen TKR Jan-jun Jan-jun Helår Helår Nettoomsättning 182 244 94 285 197 358 217 150 Rörelseresultat 5 256-4 826 7 800-15 672 EBITDA 11 012-127

Läs mer

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018

Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det första kvartalet 2018 Kvartalet 1 januari - 31 mars 2018 Kvartalet 17 februari 31 mars 2017 Nettoomsättning 436,5 Mkr 127,6 Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall

Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall Delårsrapport 2017-01-01 2017-03-31 Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan 20 852 30 Sundsvall INLEDNING Sveavalvet AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under 2016. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2013 Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde Vård och tjänsteförsäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall

Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall Delårsrapport 2017-01-01 2017-06-30 Sveavalvet AB (publ) 559034-6564 Sveavalvet AB (publ) Storgatan 20 852 30 Sundsvall INLEDNING Sveavalvet AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under

Läs mer

HiQ International, koncernen Org. Nr 556529-3205 Rapport över totalresultatet Resultaträkning Belopp tkr Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep 2010 2009 2010 2009 RTM 2009 Nettoomsättning 794 628 778 948 238

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2013 APL har under första halvåret 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké NP13 Förvaltning AB (publ)

Bokslutskommuniké NP13 Förvaltning AB (publ) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 NP13 Förvaltning AB (publ) 559034-6564 INLEDNING NP13 Förvaltning AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under 2016. Bolaget äger och förvaltar kommersiella

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2014

Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni Finansiell Översikt TKR Nettoomsättning 94 285 104 872 217 150 214 407 Rörelseresultat -4 826-3 936-15 672 26 681 EBITDA Dotterbolagen -144 1 164 16 473 17 474 Intern omläggning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer