CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, Täckningsår: 1857/ = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. Från 1874 är häftestiteln Chefens för Kungl. Justitiedepartementet underdåniga ämbetsberättelse för år och utgivaren Justitiedepartementet. I volym 1 ingår Sammandrag af Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelser för åren 1830 till och med 1856, under fortgående jemförelse med den underdåniga berättelsen för åren 1857 och På Kongl Maj:ts nådiga befallning utarbetadt uti dess Justitie-stats-expedition. Föregångare: Justitiæ Stats-ministrens underdåniga berättelse med dertill hörande bilagor, angående de vid Domstolarne... förehafde brottmål och civile rättegångs-ärender. Stockholm, Täckningsår: Efterföljare: Brottsligheten / Kungl. Statistiska centralbyrån. - Stockholm, P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1913/ /1966. Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet / Kungl.Statistiska centralbyrån. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1913/ Konkurser avslutade åren... / av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1914/ /1928. Fångvården / av Kungl. Fångvårdsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: /47. Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, S Tab Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs S Tab Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda tvistemål och brottmål S Tab Vid de allmänna underrätterna avdömda tvistemål efter tvisteföremålets beskaffenhet S Tab Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda ärenden S. 175, Tab Hovrätternas verksamhet S Tab Högsta domstolens verksamhet S Tab Utsökningsmål slutligt handlagda av överexekutorer eller lagsökningsdomare S Tab Ägodelningsrätternas och vattendomstolarnas verksamhet S Tab. 183 Inteckningar i fast egendom S Tab Lagfarter, inteckningar med undantag av i fast egendom samt tomträtt S Tab För brott dömda i första instans efter brottets art S Tab För brott dömda i första instans efter påföljdens art S Tab För brott dömda i första instans fördelade efter ålder m. m S Tab Fångvården BISOS B digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, urn:nbn:se:scb-bi-b0-9301_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OEFICIELA STATISTIK. B) RÄTTSVÄSENDET. Ny följd. XXXVI: 1. CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET UNDERDÅNIGA EMBETSBERÄTTELSE ÅR FÖRSTA AFDELNINGEN INNEHÅLLANDE ARBETSREDOGÖRELSER OCH UPPGIFTER FRÅN DOMSTOLAR OCH ANDRA EMBETSMYNDIGHETER. STOCKHOLM, KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

4

5 Innehållsförteckning. Table des matières. Sid. Underdånig berättelse I XXII. Mål och ärenden i första instans I.»»» andra» IX.»» hos Kongl. Maj:t i högsta domstolen XV. Uppgifter angående inteckning XX. lagfart XXI.»» upplösta äktenskap och trolofningar XXII. Bilagor Tab. N:o 1. Häradsrätternas arbetsredogörelser 2.»» 2. Rådstufvurätternas d:o 16.»» 3. Arbetsredogörelse för konkurs- och urarfvaärenden 22.» 4.»» skiftesärenden Krigsrätternas arbetsredogörelser 25.»» 6. Gränstullrätternas d:o 26.»» 7. Polismyndigheternas d:o»»» 8. Öfverexekutorernes d:o 27.»» 9. Hofrätternas d:o 30.» 10. Krigshofrättens arbetsredogörelse 32.» 11. Kammarrättens d:o»»» 12. Sammandrag af revisionssekreterarnes arbetsredogörelser»»» 13. Uppgift ang. inteckning samt beloppet deraf.. 33.»» 14. Uppgift ang. förlagsinteckning samt beloppet deraf Uppgift ang. lagfart 41.»» 16. Antalet genom skiljobref upplösta äktenskap och trolofningar 46. Fransk öfversättning af tabellernas rubriker 47. Résumé 49. Page. Rapport au Roi I XXII. Affaires jugées en 1 re instance I. 2 me» IX.» portées devant la Cour suprême XV. Rapport sur le mouvent hypothécaire XX.»» les actes conservatoires de la propriété immobilière XXI.»» les divorces XXII. Annexes l-50. Tabl. N:o 1. Comptes de travail des tribunaux de 1 re instance à la campagne 2.»» 2. Comptes de travail des tribunaux de 1 re instance dans les villes 16.»» 3. Comptes de travail des tribunaux de 1 re instance ponr les faillites et bénéfices d'inventaire 22.»» 4. Rapports sur la répartition et la délimitation des terres 24.»» 5. Comptes de travail des tribunaux militaires 25.»» 6.»»» de douane frontière 26.»» 7.» des autorités de police»»» 8.»» des sur-exécuteurs 27.»» 9.»» des Cours d'appel (2 me instance) 30.» 10. Compte de travail de la Cour d'appel militaire (2 me instance) 32.»» 11.»» de la Cour des Comptes»»» 12. Relevé des comptes de travail des référendaires à la Cour suprême»»» 13. Relevé des inscriptions hypothécaires accordées, renouvelées on éteintes pendant l'année 33.»» 14. Tableau des inscriptions hypothécaires sur avances de fonds et commandites, et montant de cette catégorie hypothèques »» 15. Relevé des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière délivrées pendant l'année 41.»» 16. Nombre des mariages et des fiançailles dissous par lettres de divorce 46. Traduction des rubriques des tableaux 47. Résumé 49.

6

7 TILL KONUNGEN. JtLärmed öfverlemnas i underdånighet första af delning en af embetsberättelsen angående rättsväsendet i riket år 1893 jemte sexton till denna afdelning hörande bilagor, innehållande arbetsredogörelser från underdomstolar, polismyndigheter, öfverexekutorer och öfverrätter, redogörelser för de i högsta domstolen föredragna mål oeh ärenden samt uppgifter angående intecknings- och lagfartsärenden och rörande antalet medelst skiljobref upplösta äktenskap.

8 II Mål och ärenden i första instans. Mål och ärenden i första instans. Häradsrätterna förehade år 1893 till behandling 26,763 tvistemål. Denna summa öfverstiger motsvarande summa för år 1892, hvilken utgjorde 26,458, med 305 = l,i %. Under de senaste åren har följande antal tvistemål inkommit till häradsrätterna: medeltalet för åren , visar en minskning med 3,464 = 13,9?i. Af de under år 1893 handlagda tvistemålen blefvo 11,603 = 43,4 % afskrifna såsom förlikta eller förfallna, 10,625 = 39,7 % afdömda och 4,535 = 16,9 % till följande år uppskjutna. Balansen, som vid 1892 års slut uppgick till 4,631, minskades följaktligen med 96. De under de senaste tjugufem åren af häradsrätterna afdömda tvistemålens antal framgår af nedanstående tabell. Dessa siffror visa för de senare åren en oafbrutet fortgående ökning i de inkomna målens antal; men en jemförelse mellan årliga medeltalet af de under femårsperioden till häradsrätterna inkomna tvistemålen och motsvarande medeltal för åren visar för den senare femårsperioden en betydlig minskning. Årliga medeltalet utgjorde nämligen under åren ,708 och nedgick under åren till Minskningen utgjorde således 3,305 = 13,6 i- Den största minskningen gäller häradsrätterna under Göta hofrätt, i afseende å hvilka medeltalet nedgick från 9,161 under åren till 7,135 under åren och följaktligen minskades med 2,026 = 22,i %. För häradsrätterna i Skåne och Blekinge är minskningen proportionsvis nästan lika stor, i det att den uppgår till 19,2 %. Äfven till häradsrätterna under Svea hofrätt har under åren inkommit ett mindre antal mål än under åren Minskningen i årliga medeltalet utgör för dessa häradsrätter dock endast 4,3 %. I följande tabell redogöres för de till häradsrätterna under de senaste tjugufem åren inkomna tvistemålens antal. Antalet tvistemål, som i medeltal årligen afgjorts vid samtlige häradsrätterna, var under femårsperioden ,479 = 18,9 % lägre än under den närmast föregående. Minskningen utgjorde för häradsrätterna under Svea hofrätt 529 = 9 %, för häradsrätterna under Göta hofrätt 1,475 = 29,2 % och för häradsrätterna i Skåne och Blekinge 475 = 21,9 %. En jemförelse mellan medeltalen för femårsperioderna och visar en minskning för häradsrätterna under Svea hofrätt med 980 = 15,4 %, för häradsrätterna under Göta hofrätt med 2,436 = 40,7 %, för häradsrätterna under hofrätten öfver Skåne och Blekinge med 688 = 24,2 i och för samtlige häradsrätterna i riket med 4,104 = 27,9 %. Vad erlades år 1893 i 2,262 mål = 21,3 /> af de under samma år afdömda. Nedanstående jemförelse visar för perioderna och årliga medeltalet af de vid häradsrätterna afdömda mål, i hvilka vädjats under högre rätt, och den procent, dessa mål utgöra af medeltalet afdömda mål: Såsom af det ofvanstående synes har de inkomna tvistemålens antal under ifrågavarande tid omvexlande ökats och minskats. Beträffande häradsrätterna under Göta hofrätt och hofrätten öfver Skåne och Blekinge företer perioden de lägsta medeltalen. Hvad häradsrätterna under Svea hofrätt angår, är medeltalet för samma period högre än för åren och men lägre än för de öfriga perioderna. De till samtlige häradsrätterna i riket inkomna tvistemålens antal var åren lägre än någon annan af ifrågavarande femårsperioder med undantag af åren Årliga medeltalet för åren , jemfördt med Antalet mål, i hvilka vad erlagts, har vid häradsrätterna under Svea hofrätt varit i det närmaste lika begge perioderna. Beträffande de öfriga häradsrätterna visar jemförelsen en betydlig minskning, nämligen för häradsrätterna under Göta hofrätt med 226 = 21,2 % och för häradsrätterna i Skåne och Blekinge med 113 = 21,5 v Minskningen för hela riket utgjorde 345 = 12,6 %. Minskningen i antalet mål, i hvilka vad erlagts, har icke egt rum i samma proportion som minskningen i antalet

9 Mål och ärenden i första instans. III afdömda mål, utom hvad angår häradsrätterna i Skåne och Blekinge, der procenten varit lika under begge perioderna. Bland de år 1893 afdömda målen angingo: Under femårsperioderna och , har årliga medeltalet af de vid häradsrätterna afdömda tvistemålen, fördeladt på de särskilda, ofvan nämnda grupperna, varit följande: Antalet ekonomi- och förvaltningsärenden, som under år 1893 förehades till behandling vid häradsrätterna utgjorde 784 mot 588 under år Ärliga medeltalet sådana ärenden uppgick under femårsperioden till 490 oeh under perioden till 519 samt ökades följaktligen med 29 = 5,9 %. Hos häradsrätterna blefvo under år 1893 anhängiggjorda 13,748 brottmål. Från föregående året qvarstodo 3,258 sådana mål, oeh hela antalet brottmål, som år 1893 handlades vid häradsrätterna uppgick således till 17,006. Denna summa, jemförd med motsvarande för år 1892, hvilken utgjorde 17,494, visar en minskning med 488 = 2,8 %. Under de sista tjugufem åren hafva för hvarje femårsperiod till häradsrätterna årligen i medeltal inkommit följande antal brottmål: Den förut anmärkta minskningen i de afdömda målen visar sig inom alla de särskilda grupperna. I förhållande till hela antalet afdömda tvistemål har antalet mål angående, fordran, grundad på aftal, liden skada eller dylikt, utgjort en större procent under den senare femårsperioden än under den föregående, hvaremot ett omvändt förhållande eger rum i afseende å målen angående fordran, grundad på skriftligt fordringsbevis samt angående konkurs och urarfvaförmån. Häradssyner hafva under år 1893 förrättats^ 30 mål. Ansöknings- och anmälningsärenden förekommo under år 1893 hos häradsrätterna till ett antal af 162,291, af hvilka 1,270 voro uppskjutna från år 1892 och 161,021 inkomna under år Sedan 161,218 ärenden blifvit under året afgjorda, qvarstodo vid årets slut 1,073 såsom balans till år En jemförelse mellan årliga medeltalen af ärenden inom de olika grupperna under femårsperioderna oeh visar aftagande af ärenden rörande inteckning så väl för gäld som af kontrakt och afhandlingar, angående lösöreköp samt angående gäldenärs försättande i konkurs eller fastställelse af ackord, men deremot ökning af ärenden rörande lagfart å fast egendom. Under år 1893 var antalet inteckningsärenden af begge slagen lägre än något af de omförmälda medeltalen oeh antalet lagfartsärenden något lägre än under perioden men högre än under perioden I fråga om lösöreköp samt gäldenärs försättande i konkurs eller fastställelse af ackord, afvika siffrorna för år 1893 icke synnerligen mycket från medeltalen för åren Bland de inkomna ärendena angingo nämligen: Ofvanstående siffror visa, att brottmålens antal i det hela taget varit stadt i aftagande vid häradsrätterna. Siffrorna för hela riket voro under perioderna och i nedgående, och medeltalet för åren är visserligen något högre än medeltalet för åren men understiger medeltalen för de öfriga perioderna. Vid häradsrätterna under Svea hofrätt har antalet inkomna brottmål omvexlande ökats och minskats. Medeltalet för åren är, hvad dessa häradsrätter angår, näst det högsta under de ifrågavarande tjugufem åren. Vid häradsrätterna under Göta hofrätt har antalet oafbrutet minskats utom den sista femårsperioden, hvars medeltal är något högre än det för åren men lägre än för alla de öfriga. Hos häradsrätterna i Skåne och Blekinge har brottmålens antal oafbrutet minskats. En jemförelse mellan medeltalen för perioderna och visar ökning för häradsrätterna under Svea hofrätt med 286 = 3,4 'i samt minskning för häradsrätterna under Göta hofrätt med 1,774 = 29,3 ii, för häradsrätterna i Skåne

10 IV Mål och ärenden i första instans. och Blekinge med 671 = 29,6 % och för häradsrätterna i hela riket med 2,159 = 13,4 % Bland de år 1893 inkomna brottmålen hade anhängiggjorts af enskild part 3,056 och af allmän åklagare 10,617, hvarjemte från annan domstol eller myndighet voro förvisade 75. Proportionen mellan de under åren af enskild part och de af allmän åklagare anhängiggjorda samt de från annan domstol eller myndighet förvista målen var följande: Bland de under år 1893 afdömda brottmålen anoin -o 4,351 =39,1 '/. gröfre och ringare brott enligt strafflag, krigslag eller tryckfrihetsförordning samt 6,786 = 60,9 % öfriga brott och förseelser. Det antal brottmål, som under femårsperioderna och i medeltal årligen afdömdes, fördelade sig på förutnämnda grupper sålunda: Tillökningen, i brottmålens antal gäller således begge grupperna; dock hafva målen angående gröfre ooh ringare brott enligt strafflag, krigslag och tryckfrihetsförordning ökats proportionsvis mindre än öfriga brott och förseelser. Ärliga medeltalet ökades nämligen för de förra med 172 = 4,3 % och för de senare med 423 = 6,5 %. Af det ofvanstående framgår, att procenten brottmål, anhängiggjorda af enskild part, under de senare åren minskats, hvaremot procenten åklagaremål ökats. I medeltal anhängiggjordes årligen under femårsperioden af enskild part 3,666 och af allmän åklagare 9,573 samt under femårsperioden af enskild part 3,286 och af allmän åklagare , hvilka tal utvisa, beträffande de af enskild part anhängiggjorda målen, en minskning med 380 = 10,4 % och i fråga om åklagaremålen ökning med 1,010 = 10,6 %. Af de år 1893 handlagda brottmålen blefvo 2,631 = 15,5 % afskrifna på grund af förlikning eller annan orsak, 11,137 = 65,5 fo afdömda, 75 = 0,4 % till annan domstol förvisade och 3,163 = 18,6 f» till följande år uppskjutna. Ärliga medeltalet afdömda brottmål under hvarje särskild femårsperiod under de senast förflutna tjugufem åren framgår af nedanstående tabell. Vid rådstufvurätterna anhängiggjordes under år ,662 tvistemål, och med tillägg af de från föregående året uppskjutna, 892, utgjorde hela antalet tvistemål, som under år 1893 vunno handläggning hos dessa domstolar, 20,554. Denna summa understiger med 476 = 2,2 % motsvarande summa för år 1892, uppgående till 21,030. Följande tabell angifver det antal tvistemål som i medeltal årligen för hvarje femårsperiod under de senast förflutna tjugufem åren inkommit till rådstufvurätterna. Tabellen angifver en betydlig tillökning i tvistemålens antal vid rådstufvurätterna. Denna ökning fortgår oafbrutet till och med femårsperioden Under den sista perioden är medeltalet högre beträffande rådstufvurätterna under Svea hofrätt men lägre för rådstufvurätterna under de öfrige hofrätterna och för saintlige rådstufvurätterna i riket. Tillökningen utgör för rådstufvurätterna under Svea hofrätt 444 = 4,3 % och minskningen utgör för rådstufvurätterna under Göta hofrätt 910 = 17,6 %, för rådstufvurätterna i Skåne och Blekinge 820 = 22, i % och för hela riket 1,286 = 6,7 %. En jemförelse mellan medeltalen för perioderna och visar för den sistnämnda en tillökning i målens antal vid rådstufvurätterna under Svea hofrätt med 201,6 % % under Göta hofrätt med 74 %, under hofrätten öfver Skåne och Blekinge med 96,4 % och i hela riket med 139 %. Af de år 1893 hos rådstufvurätterna handlagda tvistemålen blefvo 6,977 = 33,9 % afskrifna såsom förlikta eller förfallna, 12,785 = 62,2 % afdömda och 792 = 3,9 % uppskjutna till följande år. Balansen minskades med 100.

11 Mål och ärenden i första instans. Följande tabell utvisar det antal tvistemål, som under hvarje särskild femårsperiod af de senast förflutna tjugufem åren i medeltal årligen afdömts vid rådstufvurätterna. Ansöknings- och anmälningsärenden förekommo år 1893 hos rådstufvurätterna till ett antal af 51,349, af hvilka 174 voro uppskjutna från föregående året och 51,175 inkomna under år Sistnämnda år slutbehandlades 51,229 ärenden och 120 qvarstodo således till följande år. Här nedan lemnas uppgift å antalet af de under år 1893 till rådstufvurätterna inkomna ansöknings- och anmälningsärenden af de särskilda slagen, och till jemförelse upptagas äfven de årliga medeltalen för de två sista femårsperioderna. V Bland de år 1893 af rådstufvurätterna afdömda tvistemålen angingo: Under femårsperioderna och har årliga medeltalet af de vid rådstufvurätterna afdömda tvistemålen, fördeladt på de särskilda grupperna, varit följande: Jemförelsen mellan antalet inkomna ärenden under de särskilda femårsperioderna och visar minskning af ärenden angående inteckning, angående lagfart å fast egendom och angående lösöreköp men någon ökning af öfriga ärenden. Ar 1893 var antalet ärenden angående inteckning för gäld samt angående gåldenärs försättande i konkurs och fastställelse af ackord högre och ärendena angående lagfart å fast egendom lägre än motsvarande årliga medeltal för åren Hos rådstufvurätterna förekommo år 1893 ekonomi- och förvaltningsärenden till ett antal af 6. Antalet orottmäl, som under år 1893 inkom mo till rådstufvurätterna, var 19,556, och då härtill läggas 421 från föregående året uppskjutna, utgör hela antalet under år 1893 hos rådstufvurätterna handlagda brottmål 19,977, hvilken summa med 2,430 = 10,9 % understiger motsvarande summa för år 1892, uppgående till 22,407. Följande tabell upptager för hvarje särskild femårsperiod under de sista tjugufem åren årliga medeltalet af de till rådstufvurätterna inkomna brottmålen. År 1893 erlades vad i 1,238 mål = 9,7 % af de vid rådstufvurätterna afdömda målen. Här nedan lemnas uppgift för perioderna och å årliga medeltalet af de vid rådstufvurätterna afdömda mål, i hvilka vädjats under högre rätt, och å den procent, dessa mål utgöra af medeltalet afdömda mål: Vid rådstufvurätterna i Skåne och Blekinge har de inkomna brottmålens antal under de tre sista femårsperioderna

12 VI Mål och ärenden i första instans. oafbrutet minskat. För rådstufvuratterna under de begge andra hofrätterna har medeltalet, likasom medeltalet för hela riket, oinvexlande ökats och minskats. Bland de under år 1893 till rådstufvuratterna inkomna brottmålen hade anhängiggjorts af enskild part 1,403, och af allmän åklagare 18,110, hvarjemte 43 voro från annan domstol eller embetsmyndighet förvista. Proportionen mellan de under åren af enskild part och de af allman åklagare anhängiggjorda samt de från annan domstol eller myndighet förvista målen var följande: Bland de under år 1893 af rådstufvuratterna afdömda brottmålen angingo 4,483 = 25 K gröfre eller ringare brott enligt strafflag, krigslag eller tryckfrihetsförordning och 13,462 = 75 % öfriga brott och förseelser. De brottmål, som under åren och i medeltal årligen afdömdes, fördelade sig på förutnämnda grupper sålunda: Häraf framgår, att den för perioden anmärkta tillökningen i antalet brottmål gäller begge grupperna; dock är tillökningen proportionsvis mindre beträffande gröfre och ringare brott enligt strafflag, krigslag och tryckfrihetsförordning ån beträffande öfriga brott och förseelser. 1 likhet med hvad förhållandet är vid häradsrätterna, har äfven vid rådstufvuratterna procenten brottmål, anhängiggjorda af enskild part minskats, under det att procenten åklagaremål ökats. I medeltal anhängiggjordes årligen under perioden af enskild part 1,681 och af allmän åklagare 16,378 mål samt under perioden af enskild part 1,556 och af allmän åklagare 17,905. Dessa tal utvisa i fråga om de af enskild part anhängiggjorda målen en minskning med 125 = 7,4 % och beträffande åklagaremålen en ökning med 1,527 = 9,3 %. Af de år 1893 hos rådstufvuratterna handlagda brottmålen blefvo 1,528 = 7,6 % afskrifna på grund af förlikning eller annan orsak, 17,945 = 89,9 % afdömda, 47 = 0,2 % till annan domstol förvista och 457 = 2,3 % till följande år uppskjutna. I följande tabell angifves årliga medeltalet af de vid rådstufvuratterna under hvarje särskild femårsperiod af de senaste tjugufem åren afdömda brottmålen. Vid härads- och rådstufvuratterna förekommo år 1893 till behandling 6,296 konkurs- och tirarfvamål, hvaraf 3,755 på landet och 2,541 i städerna. Bland dessa voro från föregående året balanserade 2,283 på landet och 1,139 i städerna eller tillsammans 3,422 samt under år 1893 inkomna 1,472 på landet och 1,402 i städerna eller tillsammans 2,874. Vid sistnämnda års utgång qvarstodo oafslntade 3,352, nämligen 2,287 på landet och 1,065 i städerna. Under åren har för hvarje särskild femårsperiod i medeltal årligen anhängiggjorts följande antal konkurs- och urarfvamål: Antalet skiftesmål och skift csäremhn- utgjorde under år 1893 hos egodelningsrätterna 1,458 och hos magistraterna 6. Till egodelningsrätterna hafva i medeltal årligen inkommit följande antal mål och ärenden: Dessa siffror visa för de tre sista femårsperioderna en oafbrutet fortgående minskning af de till egodelningsrätternas handläggning hörande mål och ärenden. Medeltalet för åren understiger det högsta af ifrågavarande medeltal eller det för åren med 277 = 17,9 %. Krigsrätterna förenade år 1893 till behandling 368 mål, af hvilka 4 voro från år 1892 uppskjutna och 364 under år 1893 inkomna. Målen vid dessa domstolar hafva under en följd af år varit i tilltagande, hvilket förhållande bufvudsak-

13 Mål och ärenden i första instans. ligen beror på ökning af antalet mål vid stationskrigsrätten i Karlskrona. Antalet mål, anhängiggjorda vid denna krigsrätt, utgjorde nämligen: VII femårsperioden till 38,060, hvilka siffror utvisa en minskning med 19,524 = 33,9 %. Minskningen gäller alla länen utom Norrbottens, hvilket framgår af nedanstående tabell. Tillökningen har således varit nästan oafbrutet fortgående och summan för år 1893 öfverstiger summan för år 1884 med 100 = 285,7 %. Af de år 1893 handlagda målen blefvo 11 afskrifna, 351 afdömda och 6 till följande år uppskjutna. Enligt gränsetullrätternas arbetsredogörelser förekommo år 1893 vid Norrbottens läns gränsetullrätt 20 mål, af bvilka 5 voro från föregående år uppskjutna och 15 under år 1893 inkomna. Sistnämnda år blefvo 16 mål afgjorda och till följande år qvarstodo 4 mål. Vid Jemtlands läns gränsetullrätt förekom under år 1893 icke något mål. Polismyndigheterna förehade år under året inkomna tvistemål, af hvilka 1 afsåg betalning för varor, försålda å allmän saluplats, och 14 angingo missförhållanden mellan husbönder och tjenare, samt 23,388 brottmål, af hvilka 92 qvarstodo från år 1892 och 23,296 voro under år 1893 inkomna. Hos polismyndigheterna hafva i medeltal årligen anhängiggjorts följande antal brottmål: Ofvanstående siffror visa en alltjemt fortgående ökning i dessa måls antal, och medeltalet för den sista femårsperioden öfverstiger medeltalet för åren med 11,698 = 92,7 %. De under år 1893 handlagda tvistemålen blefvo alla före årets slut afgjorda. Af brottmålen blefvo 2,017 afskrifna eller förklarade beroende på anmälan, 20,168 afdömda, 1,101 till domstol remitterade och 102 till följande år uppskjutna. Öfverexekutorerna förehade år 1893 till behandling 60,621 utsökningsmål, af hvilka 21,916 voro balanserade från år 1892 och 38,705 inkomna under år Denna sistnämnda summa, jemförd med motsvarande summa för år 1892 visar en minskning med 1,476 = 3,7 % Årliga medeltalet af inkomna utsökningsmål, hvilket under åren utgjorde 57,584, nedgick under den följande Sammanräknade kapitalbeloppet, för hvilket betalningsskyldighet blifvit af öfverexekutorerna under år 1893 ålagd, utgör 8,414,527 kronor 37 öre, hvilken summa med 53,460 kronor 40 öre = 0,6 % understiger motsvarande summa för år 1892, utgörande 8,467,987 kronor 77 öre. I hofriltterna såsom första instans hafva år 1893 förekommit 7 tvistemål, 1,512 ansökningar af civil natur och 49 brottmål mot respektive 8, och 60 under år Balansen minskades beträffande tvistemålen från 4 till 2 och beträffande brottmålen från 12 till 11 men ökades i fråga om de civila ansökningsärendena från 20 till 25. Under hvarje särskild femårsperiod af de sista tjugufem åren hafva till hofrätterna såsom första instans i medeltal årligen inkommit följande antal mål:

14 VIII Mål och ärenden i första instans. Dessa siffror visa en nästan oafbrutet fortgående minskning i antalet af de till hofrätternas omedelbara pröfning hörande brottmålen. KrigshofrStten såsom första instans förenade år 1893 till behandling 37 mål, alla inkomna under året och före dess slut afgjorda. Antalet af de år 1892 handlagda, till krigshofrättens omedelbara upptagande hörande målen var 28. Kammarrätten har såsom första instans under år 1893 handlagt 5 mål, nämligen 1 under året inkommen och till följande år uppskjuten fiskalisk aktion samt 4 under året afgjorda balansmål. af hvilka 2 qvarstått från föregående året och 2 hade under år 1893 inkommit. År 1892 handlades hos kammarratten i första instans 3 mål, hvilka alla voro halansmål. Tabellen litt. A lemnar en öfversigt af antalet tvistemål, ansöknings- och anmälningsärenden samt brottmål i första instans år Af denna tabell, jemförd med motsvarande tabell i 1892 års berättelse, framgår, att hela antalet såväl tvistemål och ansökningsärenden som brottmål varit lägre år 1893 än år Sammanlagda antalet mål och ärenden i första instans uppgår för år 1893 till 392,512, nämligen: tvistemål 47,527 ansöknings- och anmälningsärenden 216,428 brottmål 60,860 ekonomi- och förvaltningsärenden vid härads- oeh rådstufvnrätter konknrs- och urarfvamäl 6,296 utsöknhigsmiu 60,621 Denna summa understiger 1892 med 10,439 = 2,6 %. Summa 392,512 motsvarande summa för år Tab. litt. A. Tvistemål, ansöknings- och anmälningsärenden samt brottmål i första instans år 1893.

15 Mål och ärenden i andra instans. IX Mål och ärenden i andra instans. I hofrätterna såsom andra instans förekommo år 1893 till behandling 3,805 vädjade saker och 900 civila besvärsmål eller tillsammans 4,705 civila mål. År 1892 var de civila målens antal 5,064, af hvilka 4,153 voro vädjade och 911 besvärsmål. Minskningen gäller hufvudsakligen de vädjade sakerna och beror företrädesvis på lägre ingående balans år 1893 än år Sistnämnda år utgjorde den 1,668 men vid samma års slut qvarstodo endast 1,395 vädjade saker, i följd hvaraf balansen minskades med 273, under det att de inkomna vädjade sakernas antal minskades med 75. Under de senare åren hafva till hofrätterna inkommit följande antal vädjade saker. I Svea hofrätt har de inkomna målens antal oafbrutet ökats till och med perioden Medeltalet för den sista femårsperioden är visserligen lägre än medeltalet för den närmast föregående men öfverstiger medeltalet för en hvar af de öfriga här ofvan omförmälda och visar vid jemförelse med medeltalet för åren en ökning med 8,8 '/«I Göta hofrätt har antalet omvexlande ökats och minskats. De två senaste femårsperioderna har dock antalet minskats och medeltalet för femårsperioden understiger medeltalet för den närmast föregående med 19,8 % samt för perioden med 33,3 %. Den proportionsvis största minskningen förekommer dock i hofrätten öfver Skåne och Blekinge, der målens antal varit i ett oafbrutet aftagande och årliga medeltalet för åren understiger årliga medeltalet för åren med 36,3 %. Nedanstående tabell utvisar förhållandet mellan antalet tvistemål, som blifvit af härads- och rådstufvurätterna afdömda och antalet till hofrätterna inkomna vädjade saker. Ofvanstående siffror visa en oafbrutet fortgående minskning i antalet inkomna vädjade saker och summan för år 1893 understiger summan för år 1887 med 648 = 21,2 %. En redogörelse för det antal vademål, som i medeltal årligen under hvarje särskild femårsperiod af de sista tjugufem åren till hofrätterna inkommit visar en nästan oafbrutet fortgående minskning i målens antal. Ärliga medeltalet utgjorde nämligen: De under år 1893 i samtliga hofrätterna slutbehandlade vademålens antal utgjorde 2,669, hvilken summa är lägre än motsvarande summa för något annat år under senaste decenniet med undantag af år Antalet utgjorde: Minskningen är i synnerhet märkbar för den sista femårsperioden, hvars årliga medeltal understiger medeltalet för den näst föregående med 341 = 11,6 % och för åren med 531 = 17 % Hvad de särskilda hofrätterna angår, har antalet inkomna vädjade saker något ökats i Svea hofrätt men deremot betydligt minskats i de begge andra hofrätterna, hvilket framgår af följande tabell. Hela antalet af de hos samtliga hofrätterna under femårsperioden afgjorda vädjade sakerna, de afskrifna deri inberäknade, utgjorde 13,927, och under femårsperioden var antalet i det aldra närmaste lika eller 13,925. Årliga medeltalet var under begge dessa perioder 2,875. Hvad angår de särskilda hofrätterna, har antalet afgjorda vädjade saker ökats i Svea hofrätt men minskats i de begge andra hofrätterna. Det årliga medeltalet afgjorda mål utgjorde nämligen

16 X Mål och ärenden i andra instans. Jemförelsen visar en ökning för Svea hofrätt med 267 = 21,5 '. samt minskning för Göta hofrätt med 157 = 15,7 % och för hofrätten öfver Skåne och Blekinge med 110 = 20, i % Den betydliga tillökningen i antalet afgjorda mål hos Svea hofrätt beror derpå, att nämnda hofrätt under en del af år 1890 samt under åren varit förstärkt med en sjunde division i och för minskande af den allt jemt ökade balans, som under de föregående åren uppkommit. Årliga medeltalet af de till hofrätterna inkomna civila besvärsmålen har varit följande: De civila målen afgjordes inom följande tider, från det de inkommit: Dessa siffror visa ett oafbrutet aftagande i de civila besvärsmålens antal. Medeltalet för åren understiger inedeltalet för åren med 1,317 eller med 60, i %. Af de år 1893 hos hofrätterna handlagda civila besvärsmålen blefvo 28 afskrifna på grund af förlikning eller annan orsak, 796 afgjorda och 76 till följande år uppskjutna. Balansen var densamma som vid 1892 års slut. Proportionen mellan de under år 1893 hos de särskilda hofrätterna afgjorda civila besvärsmål, hvilka varit kommunicerade, och dem, som under samma år afgjorts, utan att sådan åtgärd förut vidtagits, har varit följande: Hos Svea hofrätt har således under år 1893, såsom i allmänhet under de föregående åren proportionsvis ett mindre antal civila besvärsmål afgjorts utan kommunikation än hos de andra hofrätterna. Nedanstående öfversigt utvisar procenten civila besvärsmål, som under åren afgjorts utan kommunikation: Den mest anmärkningsvärda förändring, som visar sig vid jemförelsen mellan ofvanstående procenttal för åren 1892 och 1893 gäller de i Svea hofrätt afdömda vädjade sakerna. År 1892 utgjorde nämligen de, som vid afgörandet hade hvilat hos hofrätten mera än ett år, 42,2 % af hela antalet under samma år afdömda vädjade saker och år 1893 nedgick procenten till 21,4. Motsvarande procenttal för de föregående åren under senaste decenniet voro: De till år 1894 balanserade civila målens antal utgjorde i förhållande till antalet af de under år 1893 handlagda: Dessa siffror visa för de senare åren en väsentlig förbättring; dock är förhållandet beträffande skyndsamheten af rättskipningen hos Svea hofrätt vida ogynnsammare än det var i början af tioårsperioden. Under åren hafva i de särskilda hofrätterna följande procent af de årligen afgjorda vädjade sakerna bragts till slut inom sex månader från det de inkommit:

17 Mål och ärenden i andra instans. XI Tab. litt. B angifver huru många procent af de civila målen upptagits till pröfning samt de till pröfning upptagna målens utgång. Tab. litt. B. Ofvanstående siffror visa en oafbrutet fortgående minskning. Summan för år 1893 visar vid jemförelse med summan för år 1889 en minskning med 426 = 21,6 % och vid jemförelse med medeltalet för åren en minskning med 225 = 12,7 %. Hvad de särskilda hofrätterna angår, har årliga medeltalet af de under hvarje särskild femårsperiod inkomna brottmålen hos Göta hofrätt och hofrätten öfver Skåne och Blekinge aftagit. För Svea hofrätt var årliga medeltalet under perioderna och i det närmaste lika men nedgick under perioden , så att det med 21,9 % understeg medeltalen för de begge föregående perioderna. Under de två senaste femårsperioderna har medeltalet varit i tilltagande utan att dock under den sista nå högre siffra, än att den understiger medeltalen för åren och med 17 %. Årliga medeltalet utgjorde: De hos hofrätterna såsom andra instans år 1893 handlagda brottmålen voro till antalet 1,984, af hvilka 443 voro qvarstående från år 1892 och 1,541 inkomna under år Af dessa sistnämnda voro 65 underställningsmål och 1,476 besvftrsmål. De under åren i underställningsväg och genom besvär till hofrätterna inkomna brottmålen hafva i medeltal årligen under hvarje särskild femårsperiod till antalet varit: Af de år 1893 hos samtliga hofrätterna handlagda underställningsmålen och kriminella besvärsmålen blefvo 9 afskrifna på grund af förlikning eller annan orsak, 1,559 afdömda och 416 till följande år uppskjutna. Balansen minskades med 27. Under åren hafva i medeltal årligen för hvarje femårsperiod följande antal brottmål blifvit i hofrätterna såsom andra instans slutbehandlade: Medeltalet för åren visar, vid jemförelse med medeltalen för de föregående femårsperioderna, en betydlig minskning i de inkomna brottmålens antal. Under de två sista femårsperioderna har antalet bibehållit sig i det närmaste oförändradt. Antalet underställda mål och kriminella besvärsmål, som under hvarje särskildt år af sista femårsperioden till hofrätterna inkommit, var följande: Jemförelsen visar beträffande den senare femårsperioden en ökning i antalet af hofrätterna åtgjorda brottmål i hela riket med 31 = 1,7 % I Göta hofrätt och hofrätten öfver Skåne och Blekinge, till hvilka, såsom förut är visadt, ett mindre antal brottmål fullföljts under den senare perioden än under den förra, har äfven de afgjorda målens antal nedgått. Minskningen beträffande de afgjorda brottmålen utgör för Göta hofrätt 34 = 6,5 % och för hofrätten öfver Skåne och Blekinge 4 = 1,4 'i. Hos Svea hofrätt har åter det årliga medeltalet slutbehandlade mål af ifrågavarande slag ökats med 69 = 7,4 %. Denna tillökning är större än tillökningen i medeltalet inkomna mål, hvilken för Svea hofrätt utgjorde 31 = 3,2 "/..

18 XII Mål och ärenden i andra instans. De under år 1893 afdömda brottmålen hade blifvit bragta till slut inom följande tider från det de inkommit: Af de år 1893 hos hofrätterna såsom andra instans handlagda brottmålen qvarstodo vid årets slut oafgjorda: Tabellen litt. C är upprättad till utrönande af antalet tilltalade, rörande hvilka underställning år 1893 egt rum, samt antalet brott, som de underställda målen angingo. Tabellen litt. D lemnar enahanda upplysning beträffande de kriminella besvärsmålen hos hofrätterna. (Jfr tab. litt. C och D i 1892 års berättelse, afd. I, sid. x och Xi). Krigshofrätten förehade år 1893 till behandling 10 besvärsmål, af hvilka 3 voro balanserade från föregående året och 7 inkomna under år Sistnämnda år afgjordes 9 mål, så att 1 återstod oafgjordt vid årets slut. Ärliga medeltalet inkomna besvärsmål utgjorde under åren och under åren Här nedan lemnas beträffande de särskilda hofrätterna en öfversigt, utvisande den procent af de årligen under de sista tio åren afgjorda underställningsmålen och kriminella besvärsmålen, hvilka bragts till slut inom sex månader, från det målen inkommit: Kammarrättens arbetsredogörelser visa en fortfarande ökning af antalet fattigvårdsmål. Är 1893 utgjorde antalet 968, hvilken l summa med 122 = 14,4 % öfverstiger summan för år 1892, utgörande 846. Af de år 1893 handlagda fattigvårdsmålen blefvo 389 under året afgjorda och 579 balanserades till år Balansen ökades med 228. Ärliga medeltalet inkomna fattigvårdsmål var de sista fem åren inkom följande antal fattig Under vårdsmål : Dessa siffror visa en nästan oafbrutet fortgående ökning, och summan för år 1893 öfverstiger summan för år 1889 med 133 = 27,5 %. Hela antalet af de under år 1893 i andra instans handlagda målen och ärendena uppgick till 7,667. Motsvarande summa år 1892 var 8,011. Andra ärenden, hänförliga hvarken till första eller andra instans, såsom afgifvande af utlåtanden, frågor innefattande granskning, ekonomiska frågor och förvaltningsfrågor etc. hafva

19 hos myndigheterna under denna afdelning förekommit till ett antal af 4,887, nämligen hos hofrätterna 3,502, af hvilka 2,930 voro af civil och 572 af kriminell natur, hos krigshofrätten 997 och hos kammarrätten 388. Ar 1892 var antalet dylika Mål och ärenden i andra instans. XIII ärenden hos hofrätterna 3,473, af hvilka 2,850 voro civila och 623 kriminella, hos krigshofrätten 798 och hos kammarrätten 350. Tab. litt. C. Uppgift från hofrätterna angående förbrytelser, i fråga om hvilka utslag varit understäldt.

20 XIV Mål och ärenden i andra instans. Tab. litt. D. Uppgift från hofrätterna angående brott och förseelser, i fråga om hvilka utslag varit öfverklagadt.

21 Mål och ärenden i andra instans. Mål och ärenden i högsta domstolen. XV Tab. litt. D. (Forts.) Mål och ärenden hos Eders Kongl. Maj:t i högsta domstolen. Hela antalet mål och ärenden, som under år 1893 tillhört revisionssekreterarnes rotlar, utgjorde 3,048, hvilken summa, vid jemförelse med motsvarande summa för år 1892, 3,142, visar en minskning med 94 = 3 %. Minskningen gäller både den ingående balansen, som nedgått från 1,174 till 1,100 och de under året inkomna målens antal, som nedgått från 1,968 till 1,948. I årligt medeltal har till justitierevisionen inkommit följande antal mål och ärenden: Dessa siffror visa till en början minskning i målens och ärendenas antal men under de två sista femårsperioderna en betydlig ökning, så att medeltalet för åren är högre än medeltalet för någon annan af de här omnämnda femårsperioderna. Den anmärkta tillökningen i hela antalet mål och ärenden gäller hufvudsakligen ansökningsärendena. Bevisionssakernas antal har, utom hvad angår den senaste femårsperioden, under en följd af år varit i aftagande, hvilket framgår af nedanstående redogörelse. Antalet inkomna revisionssaker utgjorde nämligen i medeltal årligen: Medeltalet för åren understiger medeltalet för åren med 79 = 15,4 %. Tillökningen för åren torde vara tillfällig och bero derpå, att Svea hofrätt, som under en stor del af denna period arbetat på sju divisioner, i följd deraf under dessa år afgjort ett betydligt större antal instämda och vädjade saker, än som under samma tid inkommit. Sedan balansen i nämnda hofrätt blifvit nedbragt samt antalet årligen afgjorda saker kommer att närmare öfverensstämma med antalet inkomna, torde, vid det förhållande att hela antalet af de till hofrätterna inkomna instämda och vädjade sakernas antal synes vara i aftagande, äfven revisionssakernas antal komma att minskas. Enligt de ur Justitierevisionens diarier hemtade uppgifter om antalet inkomna mål hafva under de särskilda femårsperioderna och från hvarje särskild

22 XVI Mål och ärenden i högsta domstolen. hofrätt i medeltal årligen fullföljts nedannämnda antal revisionesaker : I afseende å civila ansökningsärenden kan af nyss nämnda anledning jemförelse här göras endast beträffande de två senaste femårsperioderna. Ärliga medeltalet inkomna sådana ärenden var under åren och under åren , hvilka siffror utvisa en tillökning med 64 = 27,2 % De kriminella besvärsmålens antal har på senare tiden ökats. Årliga medeltalet utgjorde under åren oeh under åren Denna tillökning, uppgående till 40 = 8,2 %, torde i likhet med tillökningen i antalet inkomna revisionssaker bero på Svea hofrätts tillfälliga förstärkning med en sjunde division. Nådeansökningarnes antal har under de senare åren nästan oafbrutet ökats, hvilket framgår af nedanstående uppgift om antalet inkomna sådana ärenden. Antalet utgjorde nämligen: Att summorna för hela riket Bro något högre än de årliga medeltal, som på grund af revisionssekreterarnes arbetsredogörelser här ofvan beräknats för ifrågavarande perioder, synes bero derpå, att i några fall revisionssaker, som i diarierna upptagits under särskilda nummer, sedermera under handläggningen i justitierevisionen behandlats såsom en revisionssak. Skiftesm/V hafva i medeltal årligen inkommit till ett antal af: Såsom af det ofvanstående synes, har skiftesmålens antal under åren varit i det närmaste oförändradt. Äfven om den för åren uppkomna minskning är tillfällig, visar redogörelsen åtminstone, att dessa måls antal icke är stadt i tilltagande. Fattigrårdsmålens antal har för hvarje femårsperiod oafbrutet ökats, hvilket framgår af nedanstående medeltal: Sedan genom lag den 18 Maj 1894, hvilken träder i kraft den 1 Januari 1895, blifvit bestämdt, att klagan ej må föras öfver kammarrättens beslut i fattigvårdsärenden, kommer högsta domstolen för framtiden att befrias från dessa mål. Andra civila iesvärsmäl hafva varit till antalet färre under åren än under åren Årliga medeltalet, som under perioden utgjorde 155, nedgick under den följande till 137. Jemförelsen kan icke utsträckas längre, enär i äldre ernbetsberättelser dessa mål äro redovisade tillsammans med civila ansökningsärenden samt kriminella besvärsmål och ansökningsärenden under den gemensamma rubriken»besvärs- och ansökningsmål». Under åren inkommo årligen i medeltal 211 nådeansökningar, och under den derpå följande femårsperioden ökades antalet så, att årliga medeltalet utgjorde 294, hvilka siffror visa en ökning med 83 = 39,3 %. Den anmärkta tillökningen torde företrädesvis bero derpå, att, sedan genom lagen den 20 Juni 1890 angående ändringar i vissa delar af strafflagen straffen för åtskilliga brott blifvit nedsatta, ett stort antal fångar, som blifvit dömda med tillämpning af förut gällande strängare bestämmelser, sökt att af nåd erhålla mildring i sina straff. Andra kriminella ansökningar äro till antalet helt få och förete icke någon anmärkningsvärd förändring. I medeltal inkommo årligen och sådana ärenden. Af de under år 1893 handlagda målen och ärendena blefvo 1,976 under året bragta till slut och 1,072 till följande år uppskjutna. Balansen minskades med 28. I tabellen litt. E lemnas uppgift om antalet afgjorda mål och ärenden under åren samt om antalet dagar, å hvilka föredragning af lagärenden egt rum. Under åren har de afgjorda målens antal varit betydligt högre än under de närmast föregående, beroende derpå att extra revisionssekreterare varit förordnade under de senare åren. Deremot torde icke lagföredragningarne hafva utöfvat något väsentligt inflytande i detta hänseende, hvilket framgår deraf, att år 1887, då lagföredragningen upptog 30 dagar, antalet afgjorda mål var betydligt lägre än hvart af åren 1888 och 1893, då högsta domstolen var nästan dubbelt så lång tid upptagen med granskning af lagförslag. De vid hvarje års slut oafgjorda målens och ärendenas antal har under de sista tio åren varit: Balansen har således från och med år 1887 till och med år 1891 oafbrutet ökats men deremot under de sista åren

23 Mål och ärenden i högsta domstolen. XVII Tab. litt. E. Antalet af de under åren i Högsta Domstolen afgjorda mål och ärenden m. m. något minskats; dock var balansen vid 1893 års slut större än under något af åren Den ingående balansen för år 1884 var 636 och den utgående balansen för år 1893 visar således en tillökning med 436. Huru denna ökning uppkommit framgår af nedanstående jemförelse mellan antalet inkomna och afgjorda mål under åren Följande tabell, som upprättats med ledning af justitierevisionsexpeditionens diarier, innehåller uppgift om antalet af de år 1893 under Eders Kongl. Maj:ts pröfning dragna mål och ärenden, om de domstolar och andra myndigheter, från hvilka målen och ärendena fullföljts, samt om antalet och beskaffenheten af de till Eders Kongl. Maj:t inkomna underdåniga ansökningar. Chefens fur Jwtitie-Departementet BerätttUe år l:a afd.

24 XVIII Mål och ärenden i högsta domstolen. Tabellen litt. F utvisar huru de under år 1893 af högsta domstolen afgjorda civila målen utfallit. Tab. litt. F. Derjemte förekommo nådeansökningar i sammanhang med besvär i 28 mål. Att de i tabellen intagna summor icke öfverensstämma med de summor, som erhållits ur revisionssekreterarnes arbetsredogörelser, beror derpå, att vid början af år 1893 blifvit å revisionssekreterarnes rotlar uppförda en del mål och ärenden, som inkommit till justitierevisionen redan år 1892, och att af de under år 1893 inkomna målen en del icke blifvit före dess slut mellan revisionssekreterarne lottade och å deras rotlar uppförda. De vid 1893 års slut oafgjorda revisionssaker samt civila besvärstnål och ansökningsärenden utgjorde följande procenttal af de under året handlagda dylika mål oeh ärenden, nämligen: De under år 1892 afgjorda civila målen och ärendena hade blifvit bragta till slut inom följande tider från det de inkommit: Brottmål förekommo år 1893 i högsta instansen till ett antal af 756, nämligen 1 under året inkommet, till Eders Kongl. Maj:ts omedelbara pröfning hörande mål, 1 från föregående året uppskjutet, hemstäldt mål och 754 besvärsmål, af hvilka 256 utgjorde den ingående balansen och 498 voro under året inkomna. Af dessa blefvo de begge förstnämnda målen och 485 besvärsmäl eller tillsammans 487 mål under året bragta till slut och vid årets utgång qvarstodo oafgjorda 269 = 35,6 % af de under året handlagda brottmålens antal. Balansen ökades således med 13. De under år 1893 afgjorda kriminella besvärsmålen hade slutbehandlats inom följande tider från det målen inkommit: Bland de under de sista tio åren afdömda revisionssakerna hafva nedannämnda procenttal afgjorts, sedan mera än ett år förflutit, från det målen till justitierevisionen inkommit: Af tabellen litt. G inhemtas, beträffande de afgjorda kriminella besvärsmålen, dels det antal mål, i hvilka besvär anförts af den tilltalade, af åklagare eller målsegare, och af begge parterna, dels ock målens utgång.

25 Mål och ärenden i högsta domstolen. XIX Nedanstående jémförelee visar förhållandet i mellan de iios hofr&tterna, krigshofrätten, kammarrätten och egodelningsrätterna under år 1893 afgjorda mål och ärenden, som äro af beskaffenhet att kunna fullfölja», och antalet af dem, som under året inkommit till justitierevisionen. Tab. litt. G. Uppgift från Justitie-revisionen angående brott och förseelser, i fråga om hvilka utslag varit öfverklagadt.

26 XX Mål och ärenden i högsta domstolen. Inteckning. Sammanlagda antalet af de år 1893 i de olika instanserna handlagda mål och ärenden utgjorde 408,114, fördelade sålunda: Motsvarande summa år 1892 var 418,725. utgör 10,611 r= 2,5 «.. Inteckning. Under ar 1893 har inteekning beviljats: Minskningen städerna. Hvad de förnyade inteckningarne angår, hade summan ökats med 8,2 millioner. I afseende å beloppets fördelning på fastigheter å landet och i städerna visar en jemförelse mellan summorna för begge åren en minskning med 0,8 million för landet och en ökning med 9 millioner för städerna. Beträffande dödade inteckningar är summan lägre år 1893 än år Minskningen utgör för landet något mera än 0,9 million och för städerna något mera än l,i million eller för hela riket omkring 2,i millioner. Inteckningsbeloppet för året, hvilket erhålles genom att draga beloppet af dödade inteckningar från sammanlagda beloppet af beviljade och förnyade inteckningar, utgör 189,909,219 kronor 47 öre, hvilken summa med 3,121,428 kronor 38 öre understiger motsvarande summa för år 1892, utgörande 193,030,647 kronor 85 öre. En på vanligt sätt (se sid. xxi i l:a afd. af 1880 års berättelse) verkställd beräkning af den gäld, hvarför fastigheterna i riket vid 1893 års slut häftade, angifver beloppet deraf till 1,707,415,900 kronor 21 öre. Motsvarande inteekningsbelopp år 1892 var 1,697,419,326 kronor 83 öre. Ökningen utgör 9,996,573 kronor 38 öre. Tab. litt. H. Intecknadt belopp. Af dessa summor belöpte på egendom tillhörande allmanna inrättningar, menigheter, bolag och andra samfund, nedan betecknade med det gemensamma namnet bolag, och på egendom, tillhörig enskilda: beviljade inteckningar: förnyade'. och dödade: Enligt, det i Statskontoret upprättade generalsammandrag öfver 1893 års bevillning utgjorde taxeringsvärdet å jordbruks- och annan fastighet för samma år för landsbygden 2,564,307,200 kronor och för städerna 1,225,588,330 kronor, tillsammans för hela riket 3,789,895,530 kronor, eller omkring 91,5 millioner mera än år Sammanställer man dessa summor med beloppet af den vid 1893 års slut intecknade gäld, visar sig, att denna utgör å landet 40,6 %, i städerna 54,2 % och i hela riket 45 % af taxeringsvärdet. Motsvarande procenttal de närmast föregående åren voro: Sammanlagda beloppet, för hvilket inteckning beviljades år 1893, understiger motsvarande summa för år 1892 med något mera än 13,4 millioner kronor, hvaraf belöpa 9,8 millioner på fastigheter å landet och 3,6 millioner på fastigheter i

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

B, : P. A. 1860-1913. 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A. 1860-1913. 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Veterinärvård vid armén. År 1948. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Veterinärvård vid armén / Överfältveterinären. Stockholm, 1946-1957. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1945-1955. 1945-1951: med innehållsförteckning och parallelltitel på

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

UTOM ÄKTENSKAPET FÖDDA BARN

UTOM ÄKTENSKAPET FÖDDA BARN STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 10 UTOM ÄKTENSKAPET FÖDDA BARN AV KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN III. STOCKHOLM 1917 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 162447 Statistiska meddelanden.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

CHEFENS FÖR KUNGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KUNGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING

Statistisk tidskrift. 1905: häft. 134-136. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2010. INLEDNING INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning:

Sveriges officiella statistik i sammandrag Efterföljare: Statistisk årsbok för Sverige Anmärkning: INLEDNING TILL Sveriges officiella statistik i sammandrag / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : SCB, 1860-1913. Fr. o m. årgång 1871 publicerad som första nummer i Statistisk tidskrift.

Läs mer

ÖFVERSTYRELSENS ÖFVER HOSPITALEN

ÖFVERSTYRELSENS ÖFVER HOSPITALEN INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 168 III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1899 är af följande lydelse: Under årets lopp har styrelsen för stadens

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket. Stockholm, 1832-1858. Täckningsår: 1830-1856. 1830-1840 med

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-7902_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-7902_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-b0-6302_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-b0-6302_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsens

Fattigvårdsstyrelsens 149: III. Fattigvårdsstyrelsen. Den af Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsen för dess verksamhet under år 1896 är, med uteslutande af några, bland bilagorna i hufvudsak intagna

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

RÄKNEEURS FÖR SEMINARIER OCH ELEMENTARLÄROVERK, RÄKNE-EXEMPEL L. C. LINDBLOM, ADJUHKT VID FOLKBKOLELÄBABISNESEMINABIET I STOCKHOLM.

RÄKNEEURS FÖR SEMINARIER OCH ELEMENTARLÄROVERK, RÄKNE-EXEMPEL L. C. LINDBLOM, ADJUHKT VID FOLKBKOLELÄBABISNESEMINABIET I STOCKHOLM. RÄKNEEURS FÖR SEMINARIER OCH ELEMENTARLÄROVERK, FRAMSTÅLD GENOM RÄKNE-EXEMPEL AF L. C. LINDBLOM, ADJUHKT VID FOLKBKOLELÄBABISNESEMINABIET I STOCKHOLM. I. HELA TAL OCH DECIMALBRÅK. STOCKHOLM, FÖRFATTARENS

Läs mer

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979)

Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Rubrik: Förmånsrättslag (1970:979) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm

SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Kungsgatan 84 III - Stockholm Stockholm den 4 mars 1939 Till borgarrådet dr. Yngve Larsson Stadshuset -. - på Eder begäran översänder jag härmed några uppgifter över stockholmspolisens

Läs mer

INLEDNING TILL. Täckningsår: 1822-1851/55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning.

INLEDNING TILL. Täckningsår: 1822-1851/55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Undervisningsväsendet. Stockholm : Centraltryckeriet, 1870-1910. Täckningsår: 1868-1912. Innehåll: Folkundervisningen den 31 december 1868 ;

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F.,

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F., INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården. Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1861-1911. Täckningsår: 1859-1910 = N.F.,

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F.,

G, : P.A. & 1861-1911. 1859-1910 = N.F., INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården. Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1861-1911. Täckningsår: 1859-1910 = N.F.,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103. Kongl. Maj:ts nådiga förordning. Angående explosiva varors transporterande på järnväg SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1897:103 Kongl. Maj:ts nådiga förordning (Rubrik och datum kungörs från predikstolen.) Angående explosiva varors transporterande på järnväg Given Stockholms slott den 19 november

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 W än;.wa äutttg Herta. $ftg. å., å AGENTUR FÖR NORRKÖPING OCH OMNEJD: G. Ng Edgnham Drottnnggatan 27 NORRKÖPING. Strum pstcknngs-maskn Prsbelönt Pars, Amsterdam, Cassel,

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

VEM BEVILJAS SKULDSANERING, FÖR VILKA SKULDER OCH VARFÖR? EN KARTLÄGGNING AV SKULDSANERINGSINSTITUTETS VERKNINGAR INOM ÖSTERGÖTLAND

VEM BEVILJAS SKULDSANERING, FÖR VILKA SKULDER OCH VARFÖR? EN KARTLÄGGNING AV SKULDSANERINGSINSTITUTETS VERKNINGAR INOM ÖSTERGÖTLAND VEM BEVILJAS SKULDSANERING, FÖR VILKA SKULDER OCH VARFÖR? EN KARTLÄGGNING AV SKULDSANERINGSINSTITUTETS VERKNINGAR INOM ÖSTERGÖTLAND Magisteruppsats, 2003 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.

B, : P. A / = N.F., 1-15:1, XV:2-LV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

Anståndsreglerna dags för förändring?

Anståndsreglerna dags för förändring? ly n d a ondrasek ol o f s s o n & karl-johan nörklit Anståndsreglerna dags för förändring? Anståndsreglerna innebär att anstånd med betalning av skatt ska beviljas bland annat om utgången i det underliggande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm november 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Uppsala län oktober 2013 10 341 (6,2 %) 4 824 kvinnor (5,9%) 5 517 män (6,4 %)

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992.

INLEDNING. Efterföljare: Sveriges järnvägar. Stockholm : Statens järnvägar, 1955-1995. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1992. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. D, Järnvägsstatistiska meddelanden. Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1913-1954. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Årg. 1939-1947 med fransk parallelltitel

Läs mer