Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av nämndernas arbete med internkontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av nämndernas arbete med internkontroll Motala kommun Karin Jäderbrink Håkan Lindahl

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Vad är intern kontroll? Allmän definition Ansvarsfördelningen i kommunen Internkontrollarbetet i kommunen Kommunstyrelsen Underlag till planen Planens utformning och innehåll Kontrollinsatserna Dokumentation och rapportering Internkontrollanternas arbete Kommunstyrelsens tillsynsroll Våra kommentarer och förslag Bildningsnämnden Underlag till planen Planens utformning och innehåll Kontrollinsatserna Dokumentation och rapportering Internkontrollanternas arbete Våra kommentarer och förslag Socialnämnden Underlag till planen Planens utformning och innehåll Kontrollinsatserna Dokumentation och rapportering Internkontrollanternas arbete Våra kommentarer och förslag Tekniska nämnden...11

3 Underlag till planen Planens utformning och innehåll Kontrollinsatserna Dokumentation och rapportering Internkontrollanternas arbete Våra kommentarer och förslag...12

4 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Granskningen visar att de granskade nämndernas och kommunstyrelsens arbete med internkontroll har utvecklats de senaste åren och i stora delar fungerar väl. Det finns ett regelverk som de intervjuade känner väl till och som i allt väsentligt också följs. Vi bedömer att utveckling bör ske framförallt när det gäller arbetet med väsentlighet och riskanalys och att planering och genomförande av kontrollerna sprids på fler personer och inte hålls alltför centraliserat. Vi anser även att reglementet bör kompletteras så att de politiska internkontrollanternas roll och ansvar beskrivs. Våra förslag till utveckling per nämnd framgår i respektive kapitel i rapporten. När det gäller kontrollmålen gör vi följande bedömning: Finns det aktuella planer för internkontroll för nämndernas och kommunstyrelsens hela ansvarsområden? Ja, samtliga i granskningen aktuella nämnder har antagna internkontrollplaner. Vi bedömer samtidigt att planerna inte berör samtliga ansvarsområden inom respektive nämnds verksamhet. Planerna innehåller till stora delar administrativa kontroller inom ekonomi och personal men betydligt mindre av verksamhetskontroller. Väljer nämnderna granskningsområdena i sina internkontrollplaner utifrån en bedömning av väsentlighet och risk? Endast delvis sker en mer systematisk diskussion årligen utifrån en väsentlighets och riskbedömning. Vi anser därför att nämndernas arbete med väsentlighet och risk behöver utvecklas. Dels i form av vilket underlag som bedömning görs utifrån och dels bättre arbetsformer med företrädare för verksamheter mm. Man bör även diskutera i vilken utsträckning nämndens politiker bör delta i detta arbete. Dokumenteras genomförda kontroller på ett tillfredsställande sätt? Dokumentation sker i den rapportering till respektive nämnd som sker årligen. Underlag till dessa kontroller finns hos respektive som genomfört kontrollerna. I vissa fall saknas tydliga förslag till åtgärder för de brister som upptäckts, vilket försvårar bedömningen av om upptäckta brister åtgärdats. Följs upptäckta brister upp i kommande års kontrollplan? Ja, samtliga nämnder genomför kontroll kommande år på de moment där man upptäckt brister vid föregående års internkontroll. 2

5 2 Bakgrund och revisionsfråga Motala kommun har sedan några år skapat en struktur för arbetet med internkontroll. Nämnderna utser även två politiker att fungera som internkontrollanter. Årliga rapporteringar görs och sammanställs av kommunledningskontoret för kommunens samtliga nämnder. Granskningen riktar in sig på att se hur man tar fram sina planer, vilka bedömningar av risk och väsentlighet som görs, i vilken utsträckning politikerna engageras och engagerar sig i arbetet samt hur man återrapporterar sina iakttagelser till respektive nämnd. Syftet med granskningen är att se i vilken utsträckning internkontrollarbetet funnit en effektiv och tydlig struktur hos nämnderna och att arbetet når flera nivåer i organisationen. Den revisionsfråga som granskningen ska besvara är följande: Har de granskade nämnderna och kommunstyrelsen ett effektivt internkontrollarbete baserat på en aktuell väsentlighets- och riskanalys utifrån reglerna i gällande internkontrollreglemente. I granskningen kommer bl.a. följande frågeställningar att granskas: Finns det aktuella planer för internkontroll för nämndernas och kommunstyrelsens hela ansvarsområden? Väljer nämnderna granskningsområdena i sina internkontrollplaner utifrån en bedömning av väsentlighet och risk? Dokumenteras genomförda kontroller på ett tillfredsställande sätt? Följs upptäckta brister upp i nästa års kontrollplan? 3 Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen (KS), bildningsnämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden. Vi har intervjuat ansvariga tjänstemän på respektive nämnd och KS. Vi har även intervjuat nämndernas och KS politiska internkontrollanter. Ingen internkontrollant för socialnämnden har dock ansett det meningsfullt att delta i granskningen då man av besparingsskäl inte genomfört några aktiviteter under De aktuella nämndernas och KS internkontrollplaner för har analyserats liksom deras rapportering kring genomförd internkontroll för de tre åren Dessutom har KS sammanställning av samtliga nämnders internkontrollarbete för samma tidsperiod gåtts igenom och analyserats. 3

6 4 Vad är intern kontroll? 4.1 Allmän definition Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Intern kontroll utgör därför ett viktigt ledningsverktyg för såväl den politiska som professionella ledningen. En väl uppbyggd och fungerande intern kontroll är såldes en viktig förutsättning för att en organisation ska kunna leva upp till kraven på God ekonomisk hushållning. I kommunallagens 6 kap. 7: definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Intern kontroll är ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv och behöver planeras och genomföras så att det uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god intern kontroll är det därför nödvändigt att nämnden har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande. 4.2 Ansvarsfördelningen i kommunen Grunderna för internkontrollarbetet i kommunen finns reglerat i kommunens reglemente för intern kontroll fastställt av KF Ansvarsfördelningen för internkontrollen beskrivs i dokumentet på följande sätt: Kommunstyrelsen har ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler, och policy upprättas. Styrelsen har också det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. 4

7 Styrelse/nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde ska därför tillse att en internkontrollansvarig utses och att en organisation för den interna kontrollen finns. Regler och anvisningar för den lokala interna kontrollen ska upprättas i form av t e x tillämpningsanvisningar. Inom styrelse/nämnd ansvarar förvaltningschef/motsvarande för att förvaltningsspecifika regler och anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas.. Vidare sägs att styrelse/nämnd senast i januari varje år ska upprätta en internkontrollplan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Det preciseras också hur planen ska utformas och att den interna kontrollen bör utformas med hänsyn till väsentlighet och risk. Slutligen fastslås också att nämnderna senast 31 januari ska lämna in en skriftlig rapport över genomförd internkontroll till KS så att KS kan göra en samlad bedömning av kommunens internkontroll. 5 Internkontrollarbetet i kommunen 5.1 Kommunstyrelsen Internkontrollansvarig finns utsedd i enlighet med reglementet. Kommunstyrelsen har inte fastställt några regler eller anvisningar för hur internkontrollarbetet inom KS eget verksamhetsområde skall ske Underlag till planen Tidigare år utgjordes internkontrollplanen av samma kontrollpunkter från år till år. För tre år sedan gjordes en mer genomgripande översyn av vilka punkter som borde ingå i planen. Då tillfördes bl.a. en punkt som innebär att man varje år följer upp verkställigheten av ett antal beslut i KS och KF. De som arbetar med att ta fram kommunstyrelsens internkontrollplan är främst biträdande kommunchefen, ekonomichefen och personalchefen. Dessa diskuterar vilka punkter som bör ingå i nästa års plan. I planen finns kolumner för väsentlighet och risk, men någon bredare analys av väsentlighet och risk görs inte som grund för vad som bör ingå i nästa års plan. Detta leder också till att planen inte täcker alla de verksamhetsområden för vilka kommunstyrelsen ansvarar. Ett sådant område som nämndes i intervjun är IT-frågorna. Politikerna i kommunstyrelsen deltar inte i diskussionerna kring internkontrollplanens innehåll, utan får ett färdigt förslag presenterat för sig att fatta beslut om. 5

8 5.1.2 Planens utformning och innehåll Internkontrollplanen har i huvudsak en bra utformning och följer de anvisningar som finns i reglementet. I planen framgår vad som ska granskas, vem som ansvarar hur ofta det ska ske, vilken metod som ska användas, till vem rapportering ska ske och vilken risk man bedömt det finns för de punkter man tar upp i planen. Under de fyra åren 2007 till 2010 har man tre kontrollpunkter som återkommer varje år. Dessa är: kontroll av verkställighet av ett antal beslut fattade av KF och KS, kontroll av att utbetalda arvoden följer gällande bestämmelse samt att anställningsbevis finns för alla anställda och att de är korrekta. En brist i planen är att man anger att samtliga kontroller endast ska utföras en gång per år. Bakgrunden till att ingen av kontrollinsatserna bedöms behöva göras oftare framgår inte Kontrollinsatserna Granskningen visar att de i planen upptagna kontrollerna genomförs enligt vad som anges i planen dvs. en gång per år. Detta innebär för det mesta att kontrollerna genomförs sent på året och ofta i direkt anslutning till att man ska skriva den årliga rapporten om resultaten av den genomförda internkontrollen Dokumentation och rapportering Om brister upptäcks i samband med kontrollerna är det viktigt att dokumentationen av bristernas karaktär är tillräckligt tydlig. Det bör också självfallet framgå vilka åtgärder förvaltningen avser att vidta eller redan vidtagit för att åtgärda bristerna. Granskningen visar att det finns vissa brister vad gäller dokumentationen av upptäckta fel men främst vad gäller vilka åtgärder man tänker vidta eller vidtagit. För flera av de brister som upptäcks beskrivs i mer allmänna ordalag vad som bör göras men inte att man avser att faktiskt vidta några konkreta åtgärder. Detta är en klar brist Internkontrollanternas arbete Kommunstyrelsens två internkontrollanter diskuterar tillsammans vilka kontroller man vill genomföra. De förslag man enas om tas upp till beslut samtidigt som tjänstemännens förslag till internkontrollplan. Internkontrollanterna har hittills oftast genomfört två kontroller årligen. Internkontrollanterna genomför sina kontroller utan stöd från tjänstemän. Resultaten av kontrollerna dokumenteras och redovisas tillsammans med kommunstyrelsens avrapportering av resultaten från övrig internkontroll Kommunstyrelsens tillsynsroll Enligt reglementet för internkontroll har kommunstyrelsen också uppgiften att..med styrelsers/nämnders uppföljningsrapporter utvärdera kommunens övergripande system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. 6

9 Kommunstyrelsen sammanställer varje år samtliga nämnders rapporter och gör även en bedömning av nämndernas internkontrollarbete. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till förändringar och inför 2010 års internkontroll har kommunstyrelsen beslutat om tre kontrollinsatser som samtliga nämnder ska ha med i sina internkontrollplaner Våra kommentarer och förslag Sammanställ en rutinförteckning för kommunstyrelsens olika verksamhetsområden som underlag för bedömningen av väsentlighet och risk Överväg om fler verksamhetsföreträdare för olika verksamheter bör delta i väsentlighets & riskanalysen och utarbetandet av internkontrollplanen.. Kontroller bör ske löpande under hela året och rapportering bör ske minst 2 ggr per år och inte enbart i januari som reglementet anger. Dokumentera tydligare vilka konkreta åtgärder man avser att vidta för de brister som upptäckts Kommunstyrelsen bör överväga att göra ett tillägg i reglementet så att även internkontrollanternas roll och ansvar tydliggörs 5.2 Bildningsnämnden Nämnden har utsett internkontrollansvarig i enlighet med kraven i reglementet. Några regler eller anvisningar för hur den lokala interna kontrollen inom nämndens ansvarområde skall ske har inte antagits av nämnden Underlag till planen Någon mer grundlig analys av väsentlighet och risk utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten görs inte som grund för internkontrollplanen. Ansvaret för arbetet med internkontrollen har verksamhetscontroller och ekonom. Arbetet med internkontrollplanen för 2010 började i oktober då politikerna tillfrågades om vad man anser bör ingå i kontrollplanen. Utgångspunkten var föregående års kontrollplan. Förslag till plan togs sedan upp i nämnden för ytterligare diskussion innan nämnden fastställde internkontrollplanen för Enhetscheferna för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har inte deltagit i diskussionerna om internkontrollplanen. De ansvariga har dock diskuterat mycket hur man ska få med olika nivåer i organisationen i internkontrollarbetet. 7

10 5.2.2 Planens utformning och innehåll Nämndens internkontrollplaner innehåller endast fem-sex kontrollpunkter respektive år. Kontrollerna är främst av administrativ karaktär medan kontroller av verksamhetskaraktär saknas nästan helt. Av planen framgår relativt väl vad som ska kontrolleras, vad syftet är och hur kontrollen ska genomföras, dvs. om det är stickprov eller en totalkontroll. Hur ofta kontrollerna ska ske och när på året framgår däremot sällan i planen. Under perioden återkommer en kontrollpunkt samtliga fyra år kontroll av underlag till mertid och övertid, medan fyra punkter återkommer två eller flera år. Kontrollpunkter där man upptäcker större/allvarligare brister tas även med i påföljande års internkontrollplan så att man kan se om vidtagna åtgärder gett önskat resultat Kontrollinsatserna Även för bildningsnämnden innebär internkontrollarbetet att flertalet kontroller utförs en gång om året. Ansvariga för internkontrollarbetet framhåller att vissa granskningar görs oftare, men att flertalet sker en gång om året och då ofta på hösten Dokumentation och rapportering De kontroller som görs dokumenteras tydligt och relativt detaljerat där det både framgår vad som kontrollerats, resultatet av kontrollen samt förslag till åtgärder för att rätta till upptäckta brister. Förvaltningen upplever att detta är nödvändigt för att kunna nyttja resultaten på rätt sätt och vidta förbättringsåtgärder Internkontrollanternas arbete Nämndens internkontrollanter diskuterar gemensamt vilka kontrollinsatser man vill göra. Man utgår ofta i sin planering från information man fått om olika förhållanden i verksamheten. Hittills har internkontrollanternas insatser haft ett verksamhetsfokus och de senaste åren har man genomfört en kontrollinsats per år. Under 2009 kontrollerade man hur systemet med kostnadsbelagd lunch på Platengymnasiet fungerar Våra kommentarer och förslag Vi bedömer att nämndens arbete med internkontroll har en tydlig struktur med utsedd ansvarig. Enligt vad som framkommit i vår granskning fungerar internkontrollarbetet i huvudsak väl, men vissa brister finns som bör rättas till. Våra förslag till åtgärder är följande: Ta fram en rutinförteckning för nämndens alla verksamhetsområden som underlag för väsentlighets & riskanalysen Utveckla arbetsformerna så att enhetschefer och även internkontrollanterna får en roll i arbetet med att ta fram internkontrollplanen varje år Utveckla även arbetsformerna så att kontrollarbetet decentraliseras och delegeras till fler personer ute i verksamheten 8

11 Genomför kontrollinsatserna över hela året och inte enbart de sista månaderna innan slutrapporten ska lämnas Lämna varje år en delrapport till nämnden på sista sammanträdet före sommaren över de kontroller som gjorts under våren För att utveckla internkontrollarbetet längre ut i organisationen föreslås också utbildning av bl.a. enhetschefer. 5.3 Socialnämnden Inom nämndens förvaltning finns internkontrollansvarig utsedd i enlighet med reglementet. Tillsammans med en grupp med företrädare från ekonomi och personal utarbetas årliga intern kontrollplaner samt genomför kontroller. Några regler eller anvisningar för hur den lokala interna kontrollen på nämndnivå skall ske finns ej antagna Underlag till planen Nämnden har antagit årliga internkontrollplaner. Dessa är uppdelade i enlighet med reglementet d v s kontrollområde/rutin, kontrollmoment, ansvarig, frekvens, metod samt en bedömning av väsentlighet och risk för de moment som finns med i planen. I samband med att ny plan ska antas diskuterar internkontrollansvarig tillsammans med administrativa företrädare inom ekonomi och personal vilka områden/rutiner/kontroller som man finner anledning att kontrollera nästkommande år. Enhetscheferna för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har däremot inte deltagit i diskussionerna om internkontrollplanen. Enligt de intervjuade tar man alltid med kontroller som tidigare redovisat avvikelser i nästkommande plan. Bl.a. för att följa upp eventuella åtgärder. Någon samlad rutinförteckning finns ej för nämndens olika verksamhetsområden som skulle kunna vara underlag till bedömning av väsentlighet och risk Planens utformning och innehåll Nämndens internkontrollplaner innehåller ca 10 st kontrollmoment per år. Kontrollerna är nästan enbart av administrativ karaktär medan kontroller av verksamhetskaraktär saknas nästan helt. Av planen framgår relativt väl vad som ska kontrolleras, vad syftet är och hur kontrollen ska genomföras, dvs. om det är stickprov etc. Hur ofta kontrollerna ska ske och när på året framgår däremot inte i planen. I kolumnen frekvens framgår en gång per år vilket därmed blir i nära anslutning till rapporteringen i december- januari. 9

12 Under perioden återkommer två kontrollpunkter flera år kontroll av försörjningsstöd samt sekretess. I övrigt sker byten av kontrollområden varje år inom ekonomi och personalområdet. Kontrollpunkter där man upptäcker större/allvarligare brister tas även med i påföljande års internkontrollplan så att man kan se om vidtagna åtgärder gett önskat resultat. Fr.o.m har också kommunstyrelsen beslutat om två kontrollmoment som samtliga nämnder skall genomföra. Dessa är kontanthantering samt attestrutiner Kontrollinsatserna Socialnämnden genomför som övriga nämnder i stort sett kontrollerna en gång om året. Detta innebär för det mesta att kontrollerna genomförs sent på året och ofta i direkt anslutning till att man ska skriva den årliga rapporten om resultaten av den genomförda internkontrollen Dokumentation och rapportering Nämnden har följt upp internkontrollplanen årligen. Samtliga i planen antagna kontroller har rapporterats. I rapporteringen framgår också vilka åtgärder man ämnar vidta med anledning av konstaterade avvikelser. För att få ut resultatet i organisationen till berörda skickas rapporten till berörda för information och åtgärder. Avrapporteringen är väldokumenterad och resultaten av de olika momenten redovisas. Dokumentation av kontrollerna förvaras hos respektive kontrollant. Rapporteringen till nämnd har dock skett i februari och inte i januari som är i enlighet med reglementet Internkontrollanternas arbete Nämnden har utsett två internkontrollanter. Deras uppdrag eller arbete har inte specificerats. Nämndens internkontrollanter har hittills inte deltagit i arbetet med att utarbeta internkontrollplan eller genomföra kontroller Våra kommentarer och förslag Vi bedömer att socialnämndens arbete med internkontroll i stort sett fungerar väl och följer reglementet. Samtidigt behöver utveckling ske framförallt vad gäller arbetet med väsentlighet och risk. Viss analys har skett genom muntlig diskussion mellan företrädare för ekonomi och personal. Idag tenderar planen att enbart handla om administrativa kontroller. Nedan följer några kommentarer och förslag avseende socialnämnden. Sammanställ rutinförteckning för nämndens olika verksamhetsområden och använd den som underlag för bedömning av väsentlighet och risk Säkerställ att verksamhetsföreträdare för nämndens olika verksamheter deltar i utarbetande av kontrollplan och bedömning av väsentlighet och risk. Detta för att säkerställa att internkontrollplanen fångar nämndens olika väsentliga riskområden. 10

13 Tydliggör och hitta former för arbete tillsammans med nämndens internkontrollanter Kontroller och rapportering bör ske minst 2 ggr per år och inte enbart i januari som reglementet anger Rapporteringen till nämnd sker på en relativt detaljerad nivå. Vi föreslår en kortare rapportering till nämnd där det framgår kontrollmoment, resultat och åtgärd. Dokumentationen av kontrollerna kan förslagsvis samlas i en kontrollpärm på förvaltningen där allt framgår. För att utveckla internkontrollarbetet längre ut i organisationen föreslås också utbildning av bl.a. enhetschefer. 5.4 Tekniska nämnden Inom nämndens förvaltning finns internkontrollansvarig utsedd i enlighet med reglementet. Tillsammans i en grupp med ekonom och nämndsekreterare utarbetar gruppen årliga intern kontrollplaner samt ansvarar för genomförande av kontroller. Några regler eller anvisningar för hur den lokala interna kontrollen på nämndnivå skall ske finns ej antagna Underlag till planen Nämnden har antagit årliga internkontrollplaner. Dessa är uppdelade i enlighet med reglementet d v s kontrollområde/rutin, kontrollmoment, ansvarig, frekvens, metod samt en bedömning av risk för de moment som finns med i planen. I samband med att ny plan ska antas diskuterar intern kontrollansvarig tillsammans med ekonom och nämndsekreterare vilka områden/rutiner/kontroller som man finner anledning att kontrollera nästkommande år. Sedan åtta år tillbaka finns en utarbetad flerårsplan som man betar av vartefter. Enhetscheferna/avdelningschefer för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har inte deltagit i diskussionerna om internkontrollplanen. Enligt de intervjuade tar man i nästkommande plan alltid med kontroller för de områden där man tidigare upptäckt avvikelser bl.a. för att följa upp effekterna av vidtagna åtgärder. Någon samlad rutinförteckning finns ej för nämndens olika verksamhetsområden som skulle kunna vara underlag till bedömning av väsentlighet och risk Planens utformning och innehåll Nämndens internkontrollplaner innehåller ca 4-7 kontrollmoment per år. Kontrollerna är till stor del av administrativ karaktär medan kontroller av verksamhetskaraktär saknas till stor del. 11

14 Av planen framgår relativt väl vad som ska kontrolleras, vad syftet är och hur kontrollen ska genomföras, dvs. om det är stickprov etc. Hur ofta kontrollerna ska ske och när på året framgår i planen. Frekvensen är bl.a. 4 ggr/år, 2 ggr/år etc. Rapportering till nämnd sker dock en gång per år. Under perioden återkommer två kontrollpunkter flera år uppföljning av ekonomi samt måluppföljning vilka båda kan ifrågasättas utifrån en riskbedömning. I övrigt sker byten av kontrollområden varje år. Kontrollpunkter där man upptäcker större/allvarligare brister tas även med i påföljande års internkontrollplan så att man kan se om vidtagna åtgärder gett önskat resultat. Fr.o.m har också kommunstyrelsen beslutat om två kontrollmoment som samtliga nämnder skall genomföra. Dessa är kontanthantering samt attestrutiner Kontrollinsatserna Tekniska nämnden genomför som övriga nämnder i stort sett kontrollerna en gång om året. Detta innebär för det mesta att kontrollerna genomförs sent på året och ofta i direkt anslutning till att man ska skriva den årliga rapporten om resultaten av den genomförda internkontrollen Dokumentation och rapportering Nämnden har följt upp internkontrollplanen årligen. För har samtliga i planen antagna kontroller rapporterats. För 2007 där rapportering ej skett för måluppföljning respektive delegationsordning. I rapporteringen framgår det mycket sparsamt vilka åtgärder man ämnar vidta med anledning av konstaterade avvikelser Internkontrollanternas arbete Nämnden har utsett två internkontrollanter. Deras uppdrag eller arbete har under 2009 specificerats till att bl.a. omfatta träffar med förvaltningens företrädare som redovisar sitt arbete med att utarbeta kontrollplanen samt redovisar och visar hur de genomför kontrollerna. Nämndens internkontrollanter har hittills inte medverkat i arbetet med väsentlighet och risk eller framtagande av plan. Tidigare genomförde interkontrollanterna egna oanmälda kontroller som rapporterades separat till nämnd Våra kommentarer och förslag Vi bedömer att tekniska nämndens arbete med internkontroll i stort sett fungerar väl och följer reglementet. Som för övriga nämnder behöver utveckling ske framförallt vad gäller arbetet med väsentlighet och risk. Viss analys har skett genom muntlig diskussion och man betar av flerårsplanen. Nedan följer några kommentarer och förslag avseende tekniska nämnden. 12

15 Sammanställ rutinförteckning för nämndens olika verksamhetsområden och använd den som underlag för bedömning av väsentlighet och risk Säkerställ att verksamhetsföreträdare för nämndens olika verksamheter och internkontrollanter deltar i utarbetande av kontrollplan och bedömning av väsentlighet och risk. Detta för att säkerställa att internkontrollplanen fångar nämndens olika väsentliga riskområden. Kontroller och rapportering bör ske minst 2 ggr per år och inte enbart i januari som reglementet anger. Rapporteringen till nämnd sker på en relativt detaljerad nivå. Vi föreslår en kortare rapportering till nämnd där det framgår kontrollmoment, resultat och åtgärd. Dokumentationen av kontrollerna kan förslagsvis samlas i en kontrollpärm på förvaltningen där allt underlag mm. framgår. För att utveckla internkontrollarbetet längre ut i organisationen föreslås också utbildning av bl.a. enhetschefer. 13

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.24

Laholms kommuns författningssamling 6.24 Laholms kommuns författningssamling 6.24 Reglemente för intern kontroll; antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2003, 134 1 med ändring den 26 maj 2015, 86 2. Syfte med reglementet 1 Mål och syfte

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Oxelösunds kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor 29 november2011 Granskning intern kontroll Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr KS 17/261. Datum: 6 december 2017 Författare: Åke Wilhelmsson Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Kungsörs kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Svar på revisionsfrågorna 1 1.2 Bedömning

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun

Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun www.pwc.com/se Rapportering Intern kontroll - Socialnämnden Hallstahammar kommun Bakgrund Granskning genomfördes av intern kontroll 2009 samt uppföljning av denna 2011. Resultatet var bl.a. att kommunen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller.

Kontroller Interna kontrollen kan indelas i redovisnings- och administrativa kontroller. INTERNKONTROLLREGLEMENTE Kf 127/2004, Gäller fr o m 2004-12-01 Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har respektive nämnd och styrelse. Detta fastslås i kommunallagens 6 kap 7. Styrelsen har

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för intern kontroll Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-10-19, 128 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 28/2015 April 2016 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben

Intern kontroll - Stadsbacken. Bilaga 1, Maud Viklander Controller, koncernstaben Intern kontroll - Stadsbacken Bilaga 1, 189 2010-04-20 Maud Viklander Controller, koncernstaben Disposition Vad är intern kontroll och varför behövs det? Regelverk och vem ansvarar? Utformning av intern

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Bilaga 1 KS2018-249 Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente

Läs mer

Landstingets internkontrollarbete år 2012

Landstingets internkontrollarbete år 2012 Landstingets internkontrollarbete år 2012 Rapport nr 33/2012 Mars 2013 Richard Norberg, Certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC Intern kontroll 2016 Revisionsrapport Vänersborgs kommun Henrik Bergh Mars 2017 Intern kontroll år 2o16 PWC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 1.1. Sammanfattande bedömning 3 1.2. Förslag till åtgärd

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/

Policy. Policy för intern kontroll. Dokumentet gäller för samtliga förvaltningar inom Herrljunga kommun DIARIENUMMER: KS 2013/ DIARIENUMMER: KS 2013/2016 106 FASTSTÄLLD: 2014-12-09 VERSION: 3 SENAS T REVIDERAD: 2016-09-06 GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Kommunchef Policy Policy för intern kontroll Dokumentet gäller för

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Riktlinjer för intern kontroll för Ålands omsorgsförbund k.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Riktlinjer för intern kontroll i Ålands omsorgsförbund k.f.... 1 1.1. Vad är intern kontroll?...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Emil Forsling Auktoriserad revisor Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-29 1 Ks 208 Dnr KS 2017/0414 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1.

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 och gällande fr.o.m. den 1 juli 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Läs mer