Beslut för förskoleklass och grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för förskoleklass och grundskola"

Transkript

1 n Skolinspektionen Dnr :9610 Tulinkisuando friskoleförening Org.nr för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Tulinkisuando Friskola i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

2 2(12) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Tulinkisuando friskoleförening att senast den 28 juni 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen på adressen: Bedömning och betygssättning Skolinspektionen konstaterar att Tulinkisuando friskoleförening inte uppfyller författningskraven avseende att: Betyg beslutas om i enlighet med författningarnas krav. (3 kap. 14 och 16 skollagen; 10 kap skollagen; 6 kap. 5 och 7 skolförordningen, samt Skolverkets föreskrifter om Betygskatalog (2011:123)) Åtgärder - Se till att uppgifter om betyg i betygskatalogen signeras av den eller de som beslutat om betyget. Grundläggande förutsättningar för skolenheten Skolinspektionen konstaterar att Tulinkisuando friskoleförening inte uppfyller författningskraven avseende att: Lärarna vid skolenheten har legitimation och är behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav. (2 kap. 13 och skollagen; 33 införandelagen) Skolenheten har tillgång till och använder ändamålsenlig utrustning, lokaler och digitala verktyg. (2 kap. 35 skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) Åtgärder - Se till att legitimerade och behöriga lärare ansvarar för undervisningen i ämnet slöjd på skolan. Säkerställa att skolenheten har tillgång till fungerande datorer som kan användas i undervisningen.

3 3(12) Styrning och utveckling av verksamheten Skolinspektionen konstaterar att Tulinkisuando friskoleförening inte uppfyller författningskraven avseende att: Rektorn följer upp skolenhetens resultat, trygghet och studiero. Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och dokumenteras. (1 kap. 4, 4 kap. 4-6 och 5 kap. 3 skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 4-7 skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 4-7 skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) Åtgärder - Skapa rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras på skolenhetsnivå. - Se till att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå, det vill säga; a) följa upp och sammanställa elevernas kunskapsresultat, resultat avseende trygghet och studiero samt arbetet med andra nationella mål, b) följa upp hur väl förskoleklassen arbetar utifrån och uppfyller utbildningens syfte och avsnitt 3 i läroplanen, c) analysera vad som påverkar och orsakar ovanstående resultat och ställa dem i relation till verksamhetens förutsättningar och genomförande, d) utifrån ovanstående analys, identifiera utvecklingsområden och besluta om vilka förbättringsåtgärder som ska genomföras för att verksamheten ska utvecklas och för att de nationella målen ska uppfyllas. - Dokumentera ovanstående kvalitetsarbete. Förutsättningar för utbildningen Skolinspektionen konstaterar att Tulinkisuando friskoleförening inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 skollagen) Åtgärder - Huvudmannen ska se till att det i elevhälsan för skolenheten finns tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens samt tillräcklig tillgång till skolsköterska, så att elevhälsan som en samlad resurs kan

4 4(12) användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. Styrning och utveckling av utbildningen Skolinspektionen konstaterar att Tulinkisuando friskoleförening inte uppfyller författningskraven avseende att: Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9, 4 kap. 3 och 5-6 skollagen) Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1 kap. 9, 4 kap. 3 och 6 skollagen) Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (1 kap. 9, 4 kap. 3 och 6-7 skollagen) Åtgärder - Skapa rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras på huvudmannanivå. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. I detta ingår att: a) säkerställa att det vid skolenheten bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som kan ligga till grund för huvudmannens kvalitetsarbete, b) utifrån ovan nämnda kvalitetsarbete, följa upp verksamhetens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen, c) analysera resultat och måluppfyllelse och ställa dem i relation till verksamhetens förutsättningar och genomförande. d) Identifiera utvecklingsområden samt fatta beslut om förbättringsåtgärder i syfte att öka verksamhetens måluppfyllelse, hela tiden i förhållande till de nationella målen. Dokumentera alla delar i det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömning Skolinspektionens beslut redogör för de brister som konstaterats vid tillsynen. Det är dock huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och de bestämmelser som kan finnas i andra författningar. I detta ligger ansvar att vidta åtgärder för att rätta till brister närhelst de förekommer. Tillsynen visar att Tulinkisuando friskola brister i arbetet med att föra betygskatalog. Av betygskatalogen framgår inte vem som har beslutat om betyget. Tulinkisuando friskola brister även i arbetet med att se till att legitimerade, behöriga lärare bedriver undervisning i ämnet slöjd. Undervisning i slöjd bedrivs av personal som inte har anställning som lärare. Tillsynen visar även att det vid skolan saknas tillgång till fungerande datorer. Visserligen finns ett antal datorer, men många av dem

5 5(12) fungerar inte. Datorerna kan därmed inte bli ett stöd för elever att själva söka och utveckla sina kunskaper i ämnena. Huvudmannen för Tulinkisuando friskola brister i att säkerställa att det vid skolenheten finns tillgång till samtliga av elevhälsans kompetenser. Därmed saknas förutsättningar för elevhälsan att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vidare är Skolinspektionens bedömning att rektorn för skolenheten inte bedriver och inte heller dokumenterar något systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå som lever upp till lagens krav. Skolinspektionens tillsyn visar även att huvudmannen brister i sitt systematiska kvalitetsarbete, liksom i dokumentationen av detta. Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är i princip obefintligt. Skolinspektionen konstaterade även vid tillsynen år 2015 brister i det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets- och huvudmannanivå. Därmed är det av största vikt att huvudmannen tar sitt ansvar och upprättar de rutiner och system som krävs, på enhets- och huvudmannanivå, för att bedriva och dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete. Tillsynen har inte visat annat än att skolenheten/huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom övriga områden som granskats. Föreläggande Bedömning och betygssättning Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att skolenheten inte för betygskatalog i enlighet med gällande föreskrifter. I betygskatalogen har uppgifter om betyg inte signerats av den eller de som har beslutat om betyget. Skolinspektionen bedömning är därför att rektorn behöver säkerställa att samtliga betyg i alla ämnen är signerade av de lärare som har beslutat om betygen. Ifall undervisande lärare inte har legitimation ska både den legitimerade läraren och den undervisande läraren, signera betyget. Rättslig reglering Enligt skollagen ska rektorn se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar. Vidare framgår att betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog framgår att en betygskatalog bland annat ska innehålla namn på huvudman, skolenhet och den kommun där skolenheten är belägen. Den ska vidare innehålla namn och titel på den eller de som har beslutat om betyg. Den eller de som beslutar om ett betyg ska datera uppgiften i betygskatalogen och förse uppgiften med egenhändig signatur. Om

6 6(12) betygskatalogen förs elektroniskt får uppgiften istället skrivas under elektroniskt. Betygssättning är en myndighetsutövning och syftet med betygskataloger är bland annat att skapa underlag för nationella statistik och vara ett underlag för att utfärda kopior på betyg om så skulle behövas. Skolinspektionens utredning I samband med tillsynen har Skolinspektionen tagit del av skolenhetens betygskataloger. Av betygskatalogen framgår att betyg inte har signerats av den eller de som har beslutat om betyget. Betygen är inte heller daterade. Motivering till föreläggande som ingripande Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristen. Grundläggande förutsättningar för skolenheten Legitimation och behörighetskrav Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen konstaterar att personal som har annan anställning än som lärare bedriver undervisning i ämnet slöjd, vilket inte är förenligt med skollagens krav. I sammanhanget vill därför Skolinspektionen påpeka vikten av att huvudmannen ska arbeta aktivt för att rekrytera legitimerade lärare för slöjdämnet. Rättslig reglering Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisning. Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt ovan eller om det finns något annat skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska vara lämplig att bedriva undervisningen, och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. En sådan person får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Av skollagens förarbeten framgår att ambitionen ska vara att eleverna alltid undervisas av lärare som har utbildning för den undervisning som de bedriver (prop. 2009/10:165, s262). Skolinspektionens utredning En personal som har anställning som omfattar helt andra arbetsuppgifter än att som lärare bedriva undervisning, bedriver och ansvarar för undervisning i slöjd. Detta framgår av anställningsavtalet samt intervjuer med lärare och rektorn.

7 7(12) Tillgång till digitala verktyg Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att skolenheten inte har tillräcklig tillgång till datorer för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Visserligen finns ett antal datorer på skolan, men i stor utsträckning fungerar de inte. Rättslig reglering Av skollagen framgår att för utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. I läroplanen framkommer att rektorn ansvarar för att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda bland annat skolbibliotek och digitala lärverktyg för en tidsenlig utbildning. Skolinspektionens utredning Av lärare och företrädare för huvudmannen framkommer information om att det vid skolenheten finns brist på tillgång till fungerande datorer. Enligt lärarna finns ett antal datorer vid skolenheten, men många av dem fungerar inte. Några lärare ger exempel på att undervisningen har blivit lidande när tekniken inte fungerat. Någon dataansvarig personal finns inte, enligt lärarna. Företrädare för huvudmannen uppger sig känna till de problem som lärarna beskriver. Motivering till föreläggande som ingripande Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristen. Styrning och utveckling av verksamheten Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att det vid skolenheten saknas ett systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller lagens krav på att följa upp och analysera resultat och måluppfyllelse, identifiera utvecklingsområden samt fatta beslut om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas. På enhetsnivå behöver rektorn tydliggöra rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas vid skolan och vilken roll personalen har i det arbetet. Det är även viktigt att rektorn följer upp och analyserar hur rutinerna fungerar och påverkar enhetens arbete med att förbättra måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras i alla delar så arbetet går att följa över tid. Rättslig reglering Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta arbete ska också genomföras på skolenhetsnivå och för detta ansvarar rektorn. Inriktningen för det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för

8 8(12) utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Vidare ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. Vidare följer av skollagen att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare ska även ges möjlighet att delta i arbetet. I förarbetena (prop. 2009/10:165, s. 304, 309) till ovanstående bestämmelser framkommer bland annat följande. Av dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet ska information om resultat och måluppfyllelse, analys av förbättringsområden samt beslut om förbättringsåtgärder framgå. För att verksamheten ska kunna utvecklas är det viktigt att det finns ett system där skolan kontinuerligt rapporterar till huvudmannen vilka resultat och förslag till förbättringar det lokala förbättringsarbetet lett fram till. Av grundskolans läroplan framgår att rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Skolinspektionens utredning Utredningen visar att det inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete vid skolenheten som lever upp till lagens krav. Av intervjuer med lärare och rektorn framgår att det saknas en uppföljning av kunskapsresultaten i varje klass och ämne liksom förskoleklassens måluppfyllelse. Följaktligen har inte heller skolenhetens resultat och måluppfyllelse analyserats i syfte att bedöma vilka behov av utveckling som finns. Det genomförs inte heller någon systematisk uppföljning av resultatet av skolans arbete med trygghet och studiero. I samband med tillsynen har Skolinspektionen tagit del av skolenhetens kvalitetsrapport som redovisades för styrelsen i juli Denna rapport omfattar en A4-sida med kortfattade beskrivningar av kunskapsresultat för respektive årskurs. Av dokumentationen framgår inte någon analys eller beslut om utvecklingsområden eller förbättringsåtgärder. Motivering till föreläggande som ingripande Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristen. Förutsättningar för utbildningen Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att huvudmannen brister i att säkerställa att det vid skolenheten finns tillgång till samtliga av elevhälsans kompetenser för att kunna genomföra ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är en brist att skolenheten saknar tillgång till psykolog och kurator för psykologiska och psykosociala insatser samt att det saknas personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Även om skolsköterska finns för medicinska insatser, är tillgången inte

9 Dnr :9610 9(12) tillräcklig för att skolsköterskan ska ha förutsättningar att kunna delta i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Rättslig reglering Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklass och grundskolan finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. I förarbetena till skollagen anges att skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. En annan utgångspunkt är att lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma generella faktorer. Arbete med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper i skolan. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör bland annat elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund som till exempel arbetet mot kränkande behandling, livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor (prop. 2009/10:165, s. 276). Skolinspektionens utredning Skolenheten saknar tillgång till psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens, vilket framkommer vid samtliga intervjuer. Enligt rektorn och huvudmannen är tanken att skolenheten ska använda sig av kommunens elevhälsa. Däremot framkommer också av rektorn och huvudmannen att elevhälsan inte har besökt skolenheten under en period av några år. Någon förklaring till den bristande tillgången framkommer inte i intervjuerna. Däremot visar samtliga intervjuer, även elevernas, att skolenheten har tillgång till skolsköterska. Skolsköterskan är känd bland eleverna för att vaccinera och hålla i hälsosamtal. Även om tillgång till skolsköterska finns för medicinska insatser, är den inte tillräcklig för att skolsköterskan ska ha förutsättningar för att kunna delta i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete vid skolan. Vid samtliga intervjuer framkommer att skolsköterskan arbetar med lagstadgade uppgifter, såsom vaccination och hälsosamtal. Lärarna uppger också att de inte hinner prata med skolsköterskan när hen är på skolan. Skolsköterskan utför inte några andra arbetsuppgifter vid skolenheten, vilket framgår av samtliga intervjugrupper.

10 Dnr : (12) Motivering till föreläggande som ingripande Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristen. Styrning och utveckling av utbildningen Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen bedömer att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Huvudmannen genomför ingen systematisk uppföljning och analys av förskoleklassens och grundskolans resultat och hur förutsättningarna för och genomförande av utbildningen påverkar måluppfyllelsen. Inte heller identifierar eller genomför huvudmannen några åtgärder för att utveckla utbildningen. Huvudmannen behöver därför ta fram och implementera rutiner för att bedriva och dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete för TulinIcisuando friskola, såväl på enhets- som huvudmannanivå. Rättslig reglering Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Av förarbeten till skollagen framgår att huvudmannen har det yttersta ansvaret för utbildningen vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som garanterar kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen. Huvudmannens styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten bör analyseras särskilt (prop. 2009/10:165, s. 306). Av Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98, s 11, 15) framgår att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman måste hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Vidare framgår att styrning och ledning av kvalitetsarbetet innebär att huvudman och chefer skapar strukturer och rutiner för hur utbildningens resultat ska följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till de nationella målen. Huvudmannen behöver därför klargöra hur detta arbete ska bedrivas. Skolinspektionens utredning Utredningen i ärendet visar att huvudmannen inte bedriver och därmed inte dokumenterar något systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen saknar rutiner för hur kvalitetsarbete ska bedrivas och dokumenteras på huvudmannanivå och för hur kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå ska tas tillvara. Huvudmannen genomför ingen

11 systematisk uppföljning och analys av förskoleklassens och grundskolans resultat och hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkar måluppfyllelsen. Inte heller identifierar eller genomför huvudmannen några åtgärder för att utveckla utbildningen. Detta framgår av intervjuer med företrädare för huvudmannen. Av intervjuer med företrädare för huvudmannen framgår att huvudsakligt fokus för huvudmannen är elevernas trivsel. Däremot finns ingen systematik i huvudmannens arbete att följa upp trygghet och studiero vid skolenheten. Rektorn uppger att huvudmannen inte efterfrågar nämnda uppgifter. Det finns enligt huvudmannen inga tydliga rutiner för när och hur information ska överföras från rektorn till huvudmannen. Motivering till föreläggande som ingripande Verksamheten uppfyller inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs därför att avhjälpa bristen. Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister Undervisning och lärande Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Tulinkisuando friskoleförening uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande. Extra anpassningar och särskilt stöd Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Tulinkisuando friskoleförening uppfyller författningarnas krav inom extra anpassningar och särskilt stöd. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Tulinkisuando friskoleförening uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

12 12 (12) På Skolinspektionens vägnar Veronica Bonivart Sä ström sfattare Anna Tegström Föredragande Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på Bilagor Bilaga 1: Fakta om Tulinkisuando Friskola

13 Bilaga 1 Dnr :9610 Fakta om Tulinkisuando Friskola Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tulinkisuando friskoleförening mellan den 13 november 2018 och den 14 november Måluppfyllelse Någon offentlig statistik för skolan finns inte att tillgå. Inför Skolinspektionens tillsyn har skolan redovisat att 100 procent av eleverna i årskurs 6 uppfyller målen i alla ämnen år 2018 (skolan hade då en elev i årskurs 6). För år 2018 hade flickorna i årskurs 3 en 100 procentig måluppfyllelse i svenska, matematik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterade ämnen. Pojkarna hade en 100 procentig målfyllelse i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen, medan måluppfyllelsen i svenska och matematik var 0 (noll) procent. För årskurs 1 var måluppfyllelsen i svenska (inom läsförståelse) 50 procent bland flickorna och 80 procent bland pojkarna.

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11316 Stiftelsen Liten Lär Org.nr. 817605-2770 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Uppsala Enskilda Skola i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10921 Gällivare kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gällivare kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola in Neir Skolinspektionen Dnr 43-2017:5353 Härryda kommun utbildning@harryda.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällingsjöskolan i Härryda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5818 Pajala kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Smedskolan i Pajala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 43-2016:10996 Uppsala kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn av Ekebygymnasiet i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11111 Uppsala Montessoriskola AB Organisationsnummer 556552-7354 för fritidshem efter tillsyn av Uppsala Montessoriskola AB Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola rn i Fastighetsbolaget Dalbackens friskola ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-3411 Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Dalbackens friskola ekonomiska förening

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2017:1518 Stiftelsen årsta gård Org.nr. 802017-7427 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Stiftelsen Årsta gård Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5984 Åtvidabergs kommun kommun@atvidaberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Alléskolans grundsärskola i Åtvidabergs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola %of Dnr 44-2017:6984 Profilskolan ab Org.nr. 556924-7264 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Profilskolan i Stockholms kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5465 Forsviks friskola Org.nr. 865501-0661 styrelsen@forsviksfriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Forsviks friskola belägen i Karlsborgs kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7485 Forshaga kommun kommunkvforshaga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dejeskolan F-3 i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2017-1 0-16 Dnr 43-2016:10520 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kungshögsskolan 1 i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för Waldorfföreningen Martinaskolan Ekonomisk Förening

Beslut för Waldorfföreningen Martinaskolan Ekonomisk Förening Beslut Waldorfföreningen Martinaskolan Ekonomisk Förening Org. nr 716444-9576 Beslut för Waldorfföreningen Martinaskolan Ekonomisk Förening efter riktad tillsyn i Martinaskolan belägen i Göteborgs kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 43-2016:10942 Luleå kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn av Luleå gymnasieskola, skolenhet D i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6516 Sollefteå kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn på Vallaskolan 4-6 i Sollefteå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:7697 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Norra Vallbyskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola en jp Dnr 43-2016:10937 Luleå kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Luleå kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10937 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5469 Föräldrakoop.gadden ek.förening Org.nr. 716448-1132 patrik.solerius@gmail.com för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Föräldrakooperativet Gadden i Bollebygds kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:7161 Inspira förskolor & skolor AB Org.nr. 556609-6516 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runborgs skola i Täby kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7129 Örnsköldsviks kommun bildning@ornskoldsvik.se Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7150 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Kiruna kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola a f I \e, Skolinspektionen Dnr 43-2017:5443 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östra Frölunda skola i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5779 Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för grundsärskola efter tillsyn i Egebyskolan L i Mjölby kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn i Skolinspektionen Dnr 43-2017:5354 Härryda kommun utbildning@harryda.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rävlandaskolan 2 i Härryda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11209 Thoren Framtid AB Org.nr. 556749-7051 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Thoren Framtid Kalmar i Kalmar kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem Dnr 43-2016:10950 Bodens kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Bodens kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10950 2(5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5095 Rotsunda Utbildning AB Org.nr. 556888-4240 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Norra Strandskolan i Sollentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11263 Föräldrakooperativet i ur och skur mullebo, ek f Org.nr. 769600-8585 för fritidshem efter tillsyn av Föräldrakooperativet i ur och skur mullebo, ek f Skolinspektionen Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 43-2017:10471 Västerås kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Carlforsska gymnasiet Hantverk i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10987 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Uppsala kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43 2016:10987 2(5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5131 Montessoriskolan i Vaxholm ek. för. Org.nr. 769605-2492 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Montessoriskolan i Vaxholm belägen i Vaxholms kommun 2(15) Tillsyn i Montessoriskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola a f i %er Dnr 43-2016:7841 Botkyrka kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tullingebergsskolan i Botkyrka kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) s beslut

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Kokalite aktiebolag Org.nr. 556447-0978 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kokaliteskolan belägen belägen i Sollentuna kommun 2(10) Uppföljning av tillsyn i Kokaliteskolan

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Dnr 43-2017:5676 Kramfors kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Kramfors kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram en B %11. Skolinspektionen Dnr 44-2016:11236 Träutbildningar i Hälsingland AB Org.nr. 556779-6718 för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdals

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Skolinspektionen Beslut Filosofiska i Sverige AB (svb) Org.nr. 556867-4252 Beslut för förskoleklass och grundskola efter förstagångstillsyn i Filosofiska i Skarpnäck belägen i Stockholm kommun Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5633 Avesta kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åvestadalskolan i Avesta kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Strängnäs kommun Box 330, 581 03 Linköping 201 7-04-1 0 2(9) Tillsyn i Strängnäs kommun har genomfört tillsyn i Strängnäs

Läs mer

Beslut för MTH Utbildning AB

Beslut för MTH Utbildning AB t rn %dr i Skolinspektionen Beslut MTH Utbildning AB Org.nr. 559048-5644 Beslut för MTH Utbildning AB efter förstagångstillsyn i MTH Utbildning belägen i Hudiksvalls kommun Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2018:7711 Hörnsjö Friskola ekonomisk förening Organisationsnummer 769604-2188 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Hörnsjö Friskola ekonomisk förening Skolinspektionen Box 3177, 903

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2017:1146 Åre kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Mörsils skola belägen i Åre kommun 2 (9) Dnr 43-2017:1146 Tillsyn av Mörsils skola Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6053 La Mucca Montessori AB Org.nr. 556702-8799 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solbackens Montessori i Österåkers kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavågen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2017:3404 Töreboda kommun kommunen@toreboda.se för grundskola efter tillsyn i Töreboda Centralskola i Töreboda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(4)

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Ludvika kommun för grundsärskola efter tillsyn av Kyrk grundsärskola i Ludvika kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ij Skolinspektionen Dnr 44-2016:11045 Vassbo Behandlingshem AB Org.nr. 556449-1602 claus.forum@humana.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vassbo skola i Uddevalla kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:6133 Bollnäs kommun för grundsärskola efter tillsyn i Alirskolan i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (11) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6002 Österåkers kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Österåkers kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2018:7124 Örnsköldsviks kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Finspångs kommun kommun@finspang.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Hällestad skola i Finspångs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola OEStur 2019, 0.e,i9 kb1ez56-4/ skytiv Pj- E E' Lik-464rvbe-,z 6 js' Fe-rev: Dnr 43-2017:5780 LA--4enf Mjölby kommun mjolbykommun@mjolby.se för grundsärskola efter tillsyn i Lag mansskolan Alfa MH i Mjölby

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10624 Partille kommun kundcenter@partille.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallhamra skola 2-6 i Partille kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2017:5612 Aktivia AB Org.nr. 556781-2069 för grundskola efter tillsyn i Aktiviaskolan i Vallentuna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2017-06-09 Dnr 44-2016:4319 Lonnhyttans skola ekonomisk förening Org Nr: 716453-2033 skolan@lonnhyttan.se för grundskola efter tillsyn av Lonnhyttans skola ekonomisk förening Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2017:6125 Östersunds gymnasieskola AB Org.nr. 556721-2641 för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Östersunds gymnasieskola Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:11119 Distans Strateg Sweden AB Org.nr. 556583-3562 för grundskola efter tillsyn i Distra IRS i Stockholms kommun Skolinspektionen stockholm Dnr 44-2016:11119 2 (6) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:10412 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för grundsärskola efter tillsyn i Djurgårdsskolans grundsärskola i Eskilstuna kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Föreläggande efter uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Deltaskolan i Haninge kommun

Föreläggande efter uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Deltaskolan i Haninge kommun Skolinspektionen Föreläggary Mia Lundberg enskild firma mia@deltaskolan.se Rektorn vid Deltaskolan thomas@deltaskolan.se 1 (6) Föreläggande efter uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Deltaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6095 Vims AB Org.nr. 556859-1555 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 1 (4) Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2017:6204 Inspira förskolor & skolor AB Org.nr. 556609-6516 för grundsärskola efter tillsyn av Inspira förskolor & skolor AB Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola %dr Skolinspektionen Dnr 43-2015:10058 Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Thorildsplans gymnasium i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åbyskolan 1 i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola

Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola Dnr 43-2017:5800 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola efter tillsyn i Nyköpings kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:5678 Kramfors kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i verksamheten för gymnasieskola i Kramfors kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2

Läs mer

Beslut för Grundskola

Beslut för Grundskola Beslut 2014-05-23 Funktionsanalys i skolan AB Rektorn vid Funktionsanalys i skolan AB Beslut för Grundskola efter tillsyn i Funkis skola i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:6181 Västerås kommun för grundsärskola efter tillsyn i Håkantorpsskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10928 Gällivare kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöparksskolan LMH i Gällivare kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:5858 Solna kommun för grundsärskola efter tillsyn i Solna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Stiftelsen anden o ordet Org.nr. 864501-5697 info@bkskola.org Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Borås Kristna skola belägen i Borås kommun r Beslut 2(12) Uppföljning

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola

Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola 'N Beslut Stockholms kommun Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola efter tillsyn i Stockholms hotell & restaurangskola, gymnasiesärskola belägen i Stockholms kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-24 Österåkers kommun Rektorn vid Rydbo skola eva.naumburg@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rydbo skola i Österåkers kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Täby kommun för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn i Kyrkskolan i Täby kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) efter riktad tillsyn i Kyrkskolan genomförde

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11253 Starkeborg-Tofthagaskolans ekonomiska förening Org.nr. 716403-5912 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Tofthagaskolan i Vaggeryds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2017:6120 Psykologigymnasiet Sverige AB Org.nr. 556729-5885 för gymnasieskola efter tillsyn i Psykologigymnasiet i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola Byängsskolan AB Org.nr. 556756-3316 Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Byängsskolan belägen i Täby kommun 2 (10) Uppföljning av tillsyn i Byängsskolan genomförde tillsyn av Byängsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Dnr 44-2017:6051 Dnr 44-2017:6050 Kangos Kultur- och ekologiskola Org.nr. 897600-8238 för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kangos Kultur- o ekologiskola i Pajala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6853 Therese.Linner@lessebo.se Lessebo kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bikupan i Lessebo kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola r Skolinspektionen Dnr 44-2016:1009 Gnosiaskolan AB Org.nr. 556885-4441 för grundsärskola efter tillsyn i Gnosiaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen stockholm 2 (5) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för Grimsåsskolan

Beslut för Grimsåsskolan Skolinspektionen 2017-11-29 Dnr 403-2017:6374 Tranemo kommun kommun@tranemo.se för Grimsåsskolan efter tillsyn i Tranemo kommun Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 2(11)

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Org.nr. 556471-5729 för gymnasiesärskola efter tillsyn av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2016:11056 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för grundskola efter tillsyn i Internationella Engelska Skolan Tyresö i Tyresö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104

Läs mer

fin Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Lundsbergs skola i Storfors kommun Beslut Dnr :11355

fin Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Lundsbergs skola i Storfors kommun Beslut Dnr :11355 fin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11355 Stiftelsen Lundsbergs skola Org.nr. 874001-9362 joha@lundsbergsskola.se för grundskola efter tillsyn i Lundsbergs skola i Storfors kommun Skolinspektionen Box 2320,

Läs mer