Flyttmönster i Örnsköldsvik - fördjupat underlag för befolkningsprognoser 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flyttmönster i Örnsköldsvik - fördjupat underlag för befolkningsprognoser 2018"

Transkript

1 Flyttmönster i Örnsköldsvik - fördjupat underlag för befolkningsprognoser 2018

2 Befolkningsprognoser bygger i grunden på antaganden om antal födda, döda, inflyttare och utflyttare. Den stora osäkerheten gäller antagandet om inflyttning. Antaganden om antal födda barn och antal döda bygger på förhållandevis förutsägbara beteenden och förlopp. Utflyttning tenderar att följa inflyttning, varför också antagandet om utflyttning vanligtvis beror på antagandet om inflyttning. Inflyttning till en kommun styrs av en rad faktorer och beror inte minst på vad som sker i andra närliggande kommuner. I kommuner med ett inflyttningstryck är t.ex. nybyggnation gränssättande för tillväxten. I en situation med ett omfattande flyktingmottande är migrationsverkets prognoser för fortsatt flyktingmottande till landet viktigt att ta hänsyn till. Ännu viktigare är att beakta asylmottagandet i den egna kommunen och hur den utvecklas. Asylsökande som så småningom beviljas uppehållstillstånd kommer att registreras som utrikes inflyttare till kommunen. Det är också viktigt att förstå hur gruppen nyanlända rör sig mellan kommuner efter erhållna uppehållstillstånd. Gruppen nyanlända flyttar inte efter samma mönster som övriga flyttare och utgör i många kommuner en tillfällig ökning av in- och utflyttning. Detta fördjupade underlag för befolkningsprognoser syftar till att stödja antaganden om in- och utflyttning i samband med befolkningsprognoser. Data härrör från SCB och Migrationsverket. Samtliga bearbetningar har genomförts av prognosgruppen vid Statisticon AB.

3 Befolkningsutveckling i Örnsköldsvik [antal personer] Bild 1 Befolkningsutvecklingen i en kommun består av fyra delar antalet inflyttare, utflyttare, födda och döda. Under de senaste åren har de flesta kommuner i Sverige upplevt en befolkningsökning. Förklaringen är dels utrikes inflyttning samt ett ökat antal födda barn i den stora 90- talistgenerationen. De kommuner som växer mest på grund av inrikes omflyttningar är pendlingsnära grannkommuner till storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Dessa tre storstäder har negativa flyttnetton gentemot övriga kommuner i Sverige. Örnsköldsvik har haft en stadigt minskad befolkningsutveckling från år med undantag för några enstaka år men har under de senaste fyra åren haft en positiv befolkningsutveckling. Sedan 1980 har befolkningen minskat med cirka personer. Strukturmässigt har också förändringar skett. 65-åringar och äldre har sedan 1980 blivit knappt fler och andelen av befolkningen ökat med 7 procent åringar har blivit cirka färre vilket gör att andelen mot totalbefolkningen är knappt 5 procent mindre. Den arbetsföra åldrarna år har minskat med ca personer sedan 1980, det är en nedgång andelsmässigt pga den stora ökningen av den äldre befolkningen. 50 procent av befolkningen är i arbetsför ålder år 2017.

4 Bild 2 Förändringskomponenter Örnsköldsvik [antal personer] I bilden till höger förklaras hur de olika förändringskomponenterna utvecklats över tid från 1997 fram till Under hela perioden har det varit ett positivt utrikes flyttnetto vilket har blivit större under senare år och i synnerhet under 2016 vilket till stor del förklarar den stora folkökningen det året. Totalt sett under dessa 20 år har det totala utrikes flyttnettot motsvarat drygt personer. Inrikes flyttnettot som motsvaras av de gula staplarna har varit negativt under majoriteten av alla år från 1997 med undantag för , totalt under perioden är inrikes flyttnettot knappt personer. Inrikes in- och utflyttning utgörs till störst del av personer som är födda i Sverige. Under 2017 var knappt tre fjärdedelar av antalet inrikes flyttare född i Sverige. Dock har det under de senaste åren varit en ökad rörelse för personer med ett annat födelseland till följd av det stora flyktingmottagandet som de flesta svenska kommuner haft de senaste åren. Se vidare kommande avsnitt för en beskrivning av flyttningar uppdelat på flyttarnas födelseplats. Födelsenettot har varit negativt historiskt sett 1997.

5 In- och utrikes flyttningar i Örnsköldsvik Av bilden ovan framgår att utrikes inflyttning efter relativt stabila nivåer tog fart under år 2014 och framförallt 2015 och 2016, se vidare avsnitt om asylsituationen. Den ökade utrikes inflyttning under 2014 eller 2015 kom i samband med krisen i Syrien.

6 Åldersstruktur i Örnsköldsvik [antal personer per ålder år 1980, 1990, 2000, 2010, 2017] Bild 4 I diagrammet till höger visas befolkningsstrukturen i kommunen jämfört över tid. Befolkningsstrukturen anger hur stort antal varje åldersgrupp utgör av hela befolkningen. I diagrammet syns hur den stora gruppen som är födda i början av 90- talet och fortfarande var många när de var runt 20 år 2010 har flyttat från kommunen i relativt stor utsträckning, dock är det fler personer idag än 2010 i fertil ålder vilket gör att barnantalet kan komma att vara högre kommande år än det var åren efter En annan stor förändring som också kan antas fortsätta är ökningen av antalet äldre personer.

7 Asylsituationen i Örnsköldsvik [antal inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem per den första varje månad] Bild 5 Asylsituationen i många av Sveriges kommuner präglas av ett kraftigt ökat mottagande under hösten Även i Örnsköldsvik ökade tillströmningen under hösten 2015, utifrån ett befintligt asylmottagande på en nivå runt personer så var antalet som högst i under månaderna första halvåret 2016 på drygt personer som väntade på sitt uppehållstillstånd. I praktiken befinner sig asylsökande flyktingar i en kommun under 1-2 år innan ett uppehållstillstånd eventuellt beviljas med påföljande folkbokföring och registrering som utrikes inflyttade. Sedan tillströmningen under 2015 och 2016, har antalet ärenden minskat förmodligen av succesiv nedläggning av boende vid årsskiftet under slutet av Dock återstår fortfarande ett antal ärenden där asylsökande väntar på beslut. Den första januari 2018 befann sig knappt 500 personer i mottagningssystemet. Av de drygt 600 utrikes inflyttade till Örnsköldsvik under 2017 var flertalet sannolikt personer som beviljats uppehållstillstånd under året samt anhöriga till några av dessa. Så länge det finns ett asylmottagande i Örnsköldsvik är det rimligt att förvänta sig en fortsatt hög nivå på utrikes inflyttning. Även om antalet flyktingar som kommer till Sverige har minskat väsentligt, pågår nedläggningar av boenden på många håll i Sverige med påföljande omflyttning mellan kommuner av personer som fortfarande väntar på beslut.

8 In- och utflyttningar per åldersklass i Örnsköldsvik [genomsnitt år ] I det följande avsnittet redogörs för hur flyttning sker i olika åldrar samt för män respektive kvinnor. Bild 6 Åldersstrukturen hos Örnsköldsvik in- och utflyttare följer ett förväntat mönster. Det finns en positiv nettoinflyttning i näst intill alla åldrar och framförallt i åldrar med barnfamiljer. Den största omflyttningen sker i gruppen år, där är det många som både söker sig bort för studier eller jobb på annan ort. Det är i den åldern som det största negativa flyttnettot finns för ett genomsnitt av de tre senaste åren.

9 Liksom av föregående bild framgår att positiva nettoinflyttningen sker i majoriteten av alla åldrar med undantag för runt 20 år samt att det största positiva flyttnettot tillsammans utgör barnfamiljerna (0-18 år samt år) för ett genomsnitt åren Studerar vi istället enbart 2017 finns ser vi att liknande mönster också syns här. Det är fortfarande ett stort positivt flyttnetto för barnfamiljer (0-18 år samt år) samt att fler unga vuxna(19-24 år) flyttar ifrån kommunen. Bilden av de åldersmässiga flyttmönstren förändras om vi istället betraktar enbart inrikes flyttningar till och från Örnsköldsvik (högra diagrammet). År 2017 finner vi ett positivt flyttnetto i gruppen 0-18 år men som är markant mycket mindre än om också utrikesflyttare tas med. Det har också blivit ett negativt netto i gruppen år. Således är det, vilket även framgått av tidigare avsnitt, utrikes inflyttning som ger Örnsköldsvik det stora positiva flyttnetto. Bild 7, 8

10 Flyttbenägenhet i Örnsköldsvik år (antal flyttare per invånare i respektive åldersklass) Bild 9 Genom att relatera antalet utflyttare till befintlig folkmängd i respektive åldersklass erhålls vad som brukar kallas flyttbenägenhet, eller risken att en person flyttar ut i en viss ålder. Diagrammet till vänster visar hur flyttbenägenheten ser ut för män respektive kvinnor i Örnsköldsvik, beräknat som ett genomsnitt för åren Mönstret stämmer väl överens med många andra kommuner i landet. Flyttbenägenhet är som störst i åldrarna år och kvinnor flyttar som regel tidigare än män, samt totalt sett i något högre utsträckning. Ungefär var femte kvinna i 20-årsåldern flyttar från Örnsköldsvik att jämföra med knappt var sjätte man.

11 I samband med ökningen av antalet asylsökande under hösten 2015 och den därpå följande utrikes inflyttningen som en konskevens av beviljade uppehållstillstånd ökade komplexiteten i att förstå och prognostisera flyttningar. Dels omfattningen på den ökade utrikes inflyttningen till kommunerna, dels nyanländas flyttning mellan kommuner. Inrikes flyttningar i Örnsköldsvik efter födelseplats [antal personer] För att få en uppfattning om dessa flyttmönster kan data delas upp efter flyttarnas födelseplats. Med födelseplats Sverige avses flyttare födda i Sverige, med Övriga världen avses länder utanför Europa och med övriga EU/EFTA avses länder i Europa förutom Sverige. I Örnsköldsvik är sannolikt huvudelen av flyttarna födda i Övriga världen personer som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga till dessa. I bilden till höger visas flyttning till och från Örnsköldsvik uppdelat efter flyttarnas födelseplats. Denna uppdelning motsvarar alltså de gula staplarna i bild 2 (inrikes flyttnetto). In- och utflyttning för flyttare födda i Sverige har tidigare under åren 2013 och uppvisat ett negativt flyttnetto samt att för 2014 ett positivt flyttnetto. Från 2014 har detta nettot blivit mindre mest på grund av en minskad inflyttning. Flyttningar i gruppen födda i övriga världen uppvisade ett negativt flyttnetto under åren , majoriteten av dessa personer har sannolikt en flyktingbakgrund. Till följd av de stora flyktingsströmmarna under har volymerna på både in- och utflyttning ökat men att det negativa nettot har varit relativt konstant.

12 In- och utrikes flyttningar i Örnsköldsvik 2017 efter födelseplats [antal personer] Bild 12 Av bilden framgår motsvarande inrikes flyttningar för år 2017, men kompletterat med utrikes flyttningar uppdelat efter flyttarnas födelseplats. För gruppen födda i övriga världen (representerade av de två mittersta staplarna) framgår tydligt hur Örnsköldsviks utrikes inflyttning, motsvarande drygt 500 personer, motsvaras av en inrikes utflyttning motsvarande 427 personer år Vilket alltså tyder på att man fått sitt uppehållstillstånd här men sedan flyttat vidare till en annan kommun, det är också personer som fått sitt uppehållstillstånd tidigare år som syns i denna utflyttning. Noterbart är också att det flyttade 300 personer, födda i övriga världen, till Örnsköldsvik från en annan kommun i Sverige.

13 Bild 14, 15 Nedan visas två diagram där inrikes flyttningar delas upp i både åldersgrupper och födelseplats. Det sammantaget negativa inrikes flyttnetto för gruppen födda i övriga världen återfinns i samtliga åldrar, vilket framgår av bilden till vänster. För gruppen flyttare födda i Sverige (högra bilden), som uppvisar sammantaget negativt flyttnetto på 172 personer återfinns det stora negativa flyttnettot i gruppen år på motsvarande 189 personer. Barnfamiljerna (0-18 år samt år) däremot uppvisar båda positiva flyttnetton.

14 Flyttningar till och från Örnsköldsvik år 2017 [antal personer] Bild 16 Övriga värden(ej EU/EFTA) är den plats med vilket Örnsköldsvik uppvisar de mest omfattande flyttströmmarna totalt sett. År 2017 flyttade 513 personer från Övriga världen till Örnsköldsvik och 42 personer i andra riktningen, motsvarande ett totalt positivt flyttnetto på 471 personer. Den näst mest betydande område som Örnsköldsvik har ett utbyte av människor är Umeå där flyttnettot är negativt, 173 personer flyttade från Umeå till Örnsköldsvik och 288 personer i andra riktningen. Resterande av de sju kommunerna som visas i diagrammet har Örnsköldsvik ett negativt flyttnetto mot Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt positiva flyttnetton mot Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Luleå.

15 Nettoflyttningar till och från Örnsköldsvik 2017 [antal personer efter födelseplats] Bild 17 Bland personer födda i övriga Europa samt personer födda i övriga världen var flyttnettot under 2017 positivt, dock var flyttnettot för gruppen födda i Sverige negativt totalt. Det är framförallt det negativa inrikes flyttnettot bland svensfödda och födda i övriga världen som gör det totala flyttnettot inte är så stort. En bra referenskommun för hur flyttningen har sett ut totalt sett inrikes är till och från Umeå. Där uppvisar Örnsköldsvik ett negativt flyttnetto både bland svenskfödda och födda i övriga världen.

16 Pendling från och till Örnsköldsvik år 2016 [antal personer] Bild 18 Pendlingen i Örnsköldsvik sker främst till och från Umeå. År 2016 pendlade cirka 430 personer från Örnsköldsvik till Umeå och ca 350 personer i motsatt riktning. Av alla dessa tio kommuner uppvisar Örnsköldsvik ett negativt pendlingsnetto mot sju av dessa och var totalt sett mot alla kommuner runt om i landet ca -400 personer.

17 Nybyggnation i Örnsköldsvik [antal bostäder] Bild 19 Sedan år 1997 har det i genomsnitt producerats 49 bostäder per år fördelat på 26 lägenheter i flerbostadshus och 23 småhus. Under de senaste sex åren har genomsnittsbyggnationen varit något högre än tidigare år med i genomsnitt 53 lägenheter i flerbostadshus och 31 småhus per år.

18 Placering i SEKOM Bild 20 I bilden till höger finns den sociala kompassen för Örnsköldsvik och dess närliggande kommuner där de stora flyttoch pendlingsrörelserna sker. Örnsköldsvik befinner sig i det gröna landskapet och här återfinns kommuner med en socioekonomisk gynnsam situation. Karakteristiskt i dessa kommuner är att många i kommunen har jobb och en något åldrande befolkning. Örnsköldsvik har närhet till tre större städer som ligger i det orangea landskapet. Här finns utöver starka arbetsmarknader även universitet och högskolor vilket gör att den yngre befolkningen väljer en flytt till dessa städer för studier. Kommunen har också närhet till kommuner i det gula landskapet. Dessa kommuner befinner sig geografiskt sett en bit längre bort från en stor arbetsmarknad samt att befolkningsstrukturen är ännu mer åldrande. Lägre nettoinkomst samt högre andel ohälsa relativt mot andra kommuner. Mer om de socioekonomiska landskapen finns att läsa om på befolkningsprognoser.se

19 Sammanfattning #1-Positiva flyttnetton driver befolkningsutvecklingen i Örnsköldsvik Under de senaste fyra åren har Örnsköldsvik ökat sin befolkning tack vare positiva utrikes flyttnetton #2-Fortsatt hög utrikes inflyttning under kommande året Det finns fortfarande ett antal personer som väntar på sitt uppehållstillstånd i kommunen vilket gör att det även under 2018 kommer att vara en betydande utrikes inflytt till Örnsköldsvik #3-Inrikes utflyttning från Övriga världen Att inrikes flyttnettot under de senaste åren varit negativ har till stor del att göra med att gruppen födda i övriga världen i högre utsträckning från än till Örnsköldsvik #4-In- och utflyttning bland svenskfödda Framförallt är det åldersgrupper där barnfamiljer befinner sig i som Örnsköldsvik har en dragningskraft när det gäller svenskfödda flyttare.

20 Statisticon AB Vi ser livet bakom siffrorna +46 (0) , Östra Ågatan 31, SE Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE Stockholm Sweden

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt 1-21 Fler än 7 5 storkar till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 29 Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt Det föddes över 7 5 barn i Göteborg under 29. Det är det

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

invånare år Ökning 3743 invånare

invånare år Ökning 3743 invånare 19 533 invånare år 2032 Ökning 3743 invånare Del 1 PROGNOSUPPFÖLJNING Förra årets prognos Förra årets prognos Byggnation Planerat Utfall 2018 Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, hustyp

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Inrikes flyttningar. Antal flyttningar Antal flyttningar efter kön och ålder 2001

Inrikes flyttningar. Antal flyttningar Antal flyttningar efter kön och ålder 2001 41 Inrikes flyttningar Inrikes omflyttning är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare och antalet utflyttare (flyttnettot)

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 1863 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KRAMFORS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KRAMFORS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 KRAMFORS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNDSVALLS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNDSVALLS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2040 SUNDSVALLS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2040 PITEÅ KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare, baserad på befolkningen i kommunen 160630 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2022 KÄVLINGE KOMMUN Prognos baserad på befolkningen 171031 och kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 GRÖNKÖPINGS KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 NYBRO KOMMUN Trendbaserad framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 ÅMÅLS KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen per 160731 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 KUNGÄLVS KOMMUN Prognos baserad på befolkningen i kommunen 160731 samt kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning som utgår från befolkningen 20181031 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MELLERUDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MELLERUDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 MELLERUDS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med antaganden om byggnation STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med antaganden om byggnation STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 GISLAVEDS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 219-228 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 181231 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNNE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNNE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 SUNNE KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner för perioden 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på byggplanerna för åren 2016-2025 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 LANDSKRONA STAD Prognos baserad på kommunens egna byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅRE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅRE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ÅRE KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2032 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2018-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LANDSKRONA STAD Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2035 VAXHOLMS STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner för perioden 2016-2035 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80

Läs mer

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2031 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2016-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 MJÖLBY KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen 20161031 samt kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ALINGSÅS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ALINGSÅS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ALINGSÅS KOMMUN Byggbaserad befolkningsprognos 20180821 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 STENUNGSUND KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ÖSTERSUNDS KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens egna byggplaner 2018-2027 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2032 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2017-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-11-12 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖREBRO KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner (alternativ normal) för åren 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2021 KÄVLINGE KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 ÖSTERSUNDS KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens egna byggplaner 2019-2028 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2029 GISLAVEDS KOMMUN Byggbaserad prognos på kommunens egna byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

Till Västra Götaland, men sedan?

Till Västra Götaland, men sedan? Samhällsanalys, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 2017-11-15 Till Västra Götaland, men sedan? Vidareflyttningar hos nyanlända flyktingar i Västra Götaland. Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 TÄBY KOMMUN Planeringsscenario med startbefolkning 20190731 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 EKERÖ KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 75322 UPPSALA Tel vx: 010-1308000

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Statistikinfo 2016:02

Statistikinfo 2016:02 Statistikinfo 216:2 Nästan 153 invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 85 personer 215. Vid årsskiftet bodde 152 966 personer i kommunen. Antalet födda barn uppgick till 1 859,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 75322 UPPSALA Tel vx: 010-1308000

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 SKURUPS KOMMUN Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2020 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsutvecklingen samt en jämförelse med storstadsområdena

Befolkningsutvecklingen samt en jämförelse med storstadsområdena 2-211 Befolkningsutvecklingen 21 - samt en jämförelse med storstadsområdena Fortsatt hög folkökning, 6 421 fler göteborgare Antalet födda ökade för elfte året i rad Lägre invandring gör att Stor-Göteborg

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Äldres flyttmönster i Göteborg

Äldres flyttmönster i Göteborg Äldres flyttmönster i Göteborg Ett material från delprojektet Öka kunskapen inom Äldres boende 2 - en handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Arbetsgrupp: Samhällsanalys och statistik,

Läs mer