Biblioteksplan för Åre kommuns biblioteksverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Åre kommuns biblioteksverksamhet"

Transkript

1 Access to knowledge is the superb, the supreme act of truly great civilizations. Of all the institutions that purport to do this, free libraries stand virtually alone in accomplishing this. - TONI MORRISON BIBLIOTEKSPLAN FÖR ÅRE KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET

2 Biblioteksplan för Åre kommuns biblioteksverksamhet A book is a link between the past and the future. It is a bridge between generations and across cultures. It is a force for creating and sharing wisdom and knowledge. - Irina Bokova, Unescos generaldirektör Ändringsförteckning Datum Ändring Utförd av Version Första upplaga Kerstin Örbo

3 Innehåll 1: Inledning 2: Biblioteksorganisation 3: Ansvar 4: Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument 5: Kopplingar till kommunala styrdokument 6: Tid 7: Omvärldsanalys 8: Nuläge 9: Framtid 10: Utvärdering 11: Länkar och källor 12: Bilagor

4 1. Inledning Enligt bibliotekslagen ska kommuner upprätta en särskild plan för sin samlade biblioteksorganisation. Biblioteksplanen är ett hos kommunfullmäktige beslutat styrdokument som beskriver den samlade biblioteksverksamheten. Bland annat beskrivs möjligheter till att tillgodose medborgarnas tillgång till litteratur i olika former och kulturella upplevelser. Planen har två delar; en nulägesbeskrivning av de befintliga biblioteksresurserna, samt särskilda utvecklingsområden för den kommande planperioden Utvecklingsområdena grundar sig på lagstiftning, styrdokument och omvärldsanalys. 2. Biblioteksorganisationen i Åre kommun Åre kommuns biblioteksorganisation är en enhet i kultur- och fritidsavdelningen. Verksamheten består av huvudbibliotek i Järpen och filialbibliotek i Hallen, Mörsil, Kall, Duved och Åre. Samtliga enheter är integrerade folk- och skolbibliotek. På Stamgärde skola i Undersåker bedrivs dessutom en separat skolbiblioteksverksamhet. Biblioteket vid Åredalens folkhögskola har egen huvudman men fungerar på många sätt som en filial med gemensam databas, medieutbyte med mera. Huvudbiblioteket är öppet fem dagar i veckan under läsåret (49 timmar) och fyra dagar i veckan under loven. Filialernas totala öppethållande är 111 timmar/vecka under skolåret med något färre timmar på lovtid. Åre biblioteket, som är samlokaliserat och samorganiserat med Åre turistbyrå, har öppet sju dagar i veckan hela året. Under högsäsong beräknas öppettiderna motsvara cirka 63 timmar per vecka. Tillkommer gör öppethållande och verksamhet specifikt för skolan och förskolan. 3. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för biblioteken i Åre kommun. Bibliotekslagen, som är en ramlag, reglerar verksamheten genom att fastställa uppdrag och prioriteringar. Skollagen föreskriver att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Enligt beslut i Kommunfullmäktige har kultur- och fritidsavdelningen sedan 2016 även ansvar för skolbiblioteksverksamheten. Bibliotekarier Biblioteksassistenter Skolbibliotekspedagog Bibliotekspedagoger Turistinformatörer Biblioteks- och turistbyråchef 12 personer, på årsbasis 8,05 tjänst Åre Järpen Duved Kall Mörsil Folk- och skolbibliotek Stamgärde Skolbibliotek Hallen Folk- och skolbibliotek, Turistinformation Folk- och skolbibliotek, Turistbyrå Enhet Bibliotek och turistbyrå Kultur- och fritidsavdelningen Kommunledningskansliet

5 4. Kopplingar till lagstiftningar och regionala dokument inom kultur- och biblioteksområdet Bibliotekslagen (2013:801). Paragraf 2 i Bibliotekslagen, ändamålsparagrafen, beskriver uppdraget: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla. Lagen slår fast att folkbiblioteken och skolbiblioteken ska prioritera: Barn och ungdomar Personer med funktionsnedsättning Personer med annat modersmål än svenska Nationella minoriteter. Alla ska ha fri tillgång till god biblioteksservice, oavsett var de bor i landet Kungliga Biblioteket Skollagen (2010:800). Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Biblioteksplan för region Jämtland Härjedalen 88rjedalen_ pdf Kulturplan för region Jämtland Härjedalen Kopplingar till kommunala styrdokument Åre kommuns vision I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet. Kommungemensamma mål Medborgaren i centrum- Ekonomisk tillväxt Minskad miljöbelastning Ständiga förbättringar av våra verksamheter Attraktiv arbetsgivare Kultur- och fritidsavdelningens inriktningsmål Kultur och fritid för demokrati, livskvalitet samt möjlighet till upplevelser och gemenskap. Tillgänglighetsplan Jämställdhetsplan It-strategi

6 Integrationsstrategi Vision Näringslivsstrategi 6. Tid Biblioteksplanen gäller under perioden Omvärldsanalys och trendspaning Biblioteken bär ett demokratiskt uppdrag, något som blir påtagligt och viktigt i tider av kris och utmaningar. Mitt i samhället, med rötterna i folkbildningen, finns biblioteken. Med påverkan av samhällsförändringar förmår biblioteken att anpassa sig och kan svara mot nya och förändrade behov. Biblioteken finns där, med självklarhet, för alla. De utmaningar som samhället står inför och där biblioteken spelar en viktig roll, handlar framförallt om teknik, lärande, litteratur och läsning, integration och tillgänglighet. Biblioteken har och kommer i framtiden att ha många samhällsviktiga roller. Som ett nav i kunskapssamhället, lokal och regional utvecklingsfaktor, arena och offentligt rum. Det finns ett nytt behov av samhällsservice, med medborgarens behov i centrum, där biblioteksrummet och dess resurser spelar en viktig och självklar roll för att skapa möjlighet till möten, delaktighet, aktivitet och lugn. Teknik/tillgänglighet och integration Ny teknik och databaserad information vidgar och begränsar tillgången till information och kunskap. Det digitala utanförskapet och de stora klyftorna i digital kompetens och avsaknad av teknisk utrustning skapar behov där biblioteken kan och bör vara kuggen i informationslandskapet. Exempelvis vikten av wifi och datorer på alla bibliotek, välutbildad personal som handleder och informerar, databaser, utbildning i källkritisk granskning. Lärande/litteratur och läsning Nätbaserade utbildningar skapar möjligheter men kan också begränsa. I lärandet och det ökande behovet av inkludering och informations- och mediekunnighet är bibliotekens infrastruktur, speciellt i glesbygd, och bibliotekariernas kompetens en garanti för de demokratiska förutsättningarna. Skolbibliotekens roll blir allt viktigare, för barn och ungdomars läsande och för deras informations-och mediekunnighet. Exempelvis bibliotekslokaler med media, rimliga öppettider, bemannade skolbibliotek, ett aktivt läsfrämjande arbete bland barn, unga och vuxna. Dagens och framtidens bibliotek kräver än mer kompetens, annan service, fler tjänster och andra prioriteringar. Samverkan, samordning och innovativa lösningar kommer att vara framgångsfaktorer i framtidens bibliotek. Vi kan inte lösa dagens problem med gårdagens metoder. Vi måste hitta metoder för att lösa morgondagens problem.

7 8. Nuläge De prioriterade områdena Nationella minoriteter I nära samverkan med samordnaren för det samiska förvaltningsområdet görs insatser inom samtliga områden av bibliotekens uppdrag: 1: informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna, 2:tillhandahålla medier, kultur & programverksamhet på minoritetsspråken och om minoritetskultur, 3: bidra till revitalisering av språken och kulturerna framförallt för barn och unga. Media på sydsamiska och om sydsamiska förhållanden, föreläsningar, utställningar, teaterföreställningar, extern och intern skyltning på sydsamiska. Personer med olika funktionsförutsättningar I bibliotekslokalerna är den fysiska tillgängligheten för människors olika behov anpassad. Även tillgängligheten på den regionala webbplatsen är anpassad, exempelvis genom möjligheten att lyssna och ändra textstorlek. Biblioteken tillhandahåller olika typer av anpassade eller specialmedier, vilket innebär lättlästa och/eller bearbetade böcker, inläst litteratur med olika typer av teknik och storstilsböcker. För alla med behov av inlästa media erbjuds nedladdning via Myndigheten för tillgängliga media (MTM). En service för alla åldersgrupper, som används frekvent för barn och ungdomar. Vid behov finns olika typer av utrustning för läsning av specialmedia till utlåning. Information ges vid behov och även planerat till olika målgrupper, pedagoger, vårdpersonal, föräldrar med flera. Personer med annat modersmål än svenska Samtliga bibliotek tillhandahåller vid behov litteratur på andra språk och lättläst svensk litteratur. Ett bestånd av framförallt barn- och ungdomslitteratur finns uppbyggt medan de vuxnas behov tillgodoses genom inlån av media från internationella biblioteket. En digital tidskriftstjänst finns där besökare kan läsa dagstidningar på en mängd olika språk. På webbplatsen och i tryckt form finns biblioteksinformation på flera olika språk, där biblioteken regionalt samverkar kring produktion av innehållet. Nära samverkan med integrationsavdelningen, SFI och gymnasiets individuella program Språkintroduktion ger goda möjligheter att täcka behoven. I samarbete med studieförbund och volontärer deltar biblioteket med litteratur- och läsprojekt för de asylsökande i kommunen. Barn och ungdomar Förskolan/förskolebarnen Samtliga förskolor i kommunen tar del av biblioteksservice, omfattning och innehåll beroende på geografiskt läge och förskolornas verksamhet. De flesta förskolor besöker regelbundet sitt bibliotek med en mindre barngrupp och några förskolor beställer och hämtar bokkassar. Bibliotekarierna plockar temalådor, deltar i personal- och föräldramöten samt träffar större och mindre barngrupper på förskolorna och biblioteken. Ett stort bestånd av media för förskolebarnen finns på alla bibliotek och komplettering sker ständigt utifrån aktuella och lokala behov samt önskemål. Tillsammans med Barnavårdscentralerna arrangeras träffar för nyblivna föräldrar med tips och information om högläsning, rim och ramsor, språkutveckling. Under perioden pågår ett regionalt projekt Bokstart riktat till föräldrar med barn från 6 månader och uppåt som kompletterar och provar andra och nya metoder.

8 Bibliotekets lokaler, media och utbud Många barn besöker biblioteken även efter skoltid Tryggheten i lokalen och med bibliotekspersonalen skapar en mötesplats och en bra miljö att vistas i. Allt fler föräldrar besöker också biblioteken tillsammans med sina barn, för att låna, läsa och vara i lokalerna. På några av biblioteken erbjuds regelbundet teaterföreställningar i samverkan med teaterförening och studieförbund. Lovskola och andra lovaktiviteter möter ett ökande socialt behov. Skolbibliotek Samtliga skolor i kommunen har tillgång till skolbibliotek. Formen och omfattningen är anpassad utifrån de lokala förutsättningarna. Grundskolan Hallen Biblioteket i Allhuset fungerar som bas för det läsfrämjande arbetet, där skolbibliotekarien och biblioteksassistenten i Hallen tillsammans tar emot klasser och grupper för bokprat, boksamtal, läsprojekt och lån. Skolbibliotekarien besöker skolan för arbete med olika typer av läsfrämjande, informationssökning och källkritisk granskning. Omfattning: en dag/vecka, 8 timmar skolbibliotekarie samt tillgång till bibliotek med bemanning 4 dagar/vecka. Mörsil Integrerat folk- och skolbibliotek. Läsfrämjande arbete, läsprojekt, arbete med informationssökning och källkritisk granskning. Omfattning: bemannat med skolbibliotekarie 3 dagar/vecka, 20 timmar skolbibliotekarie. Biblioteket är dessutom tillgängligt två kvällar/vecka. Duved Integrerat folk- och skolbibliotek. Läsfrämjande arbete, läsprojekt, arbete med informationssökning och källkritisk granskning. Omfattning: bemannat med skolbibliotekarie 3 dagar/vecka, 20 timmar skolbibliotekarie. Biblioteket är dessutom tillgängligt en kväll/vecka. Kall Integrerat folk- och skolbibliotek. Läsfrämjande arbete, läsprojekt, arbete med informationssökning och källkritisk granskning. Omfattning: bemannat med biblioteksassistent 1 dag/vecka, ca 5 timmar. Tillgängligt för elever och lärare hela skoldagen må-fr. Stamgärde Lokal lösning där verksamheten utgår från Järpens bibliotek. Mediabeståndet i Järpen är utökat för att täcka upp behoven. Besök av skolbibliotekarie på skolan för läsfrämjande arbete, läsprojekt och arbete med informationssökning och källkritiskt granskning. Eleverna besöker regelbundet Järpens bibliotek. Omfattning: besök av skolbibliotekarie 1 dag/vecka samt besök på Järpens bibliotek 1-2 ggr/termin, 8 timmar skolbibliotekarie. Åre Lokal lösning där Åre bibliotek, beläget i Station Åre, fungerar som skolbibliotek. Eleverna besöker biblioteket för lån, bokprat och annat läsfrämjande arbete. Bibliotekarie besöker vid behov skolan för arbete med läsfrämjande, informationssökning och källkritisk

9 granskning. Fokus på det läsfrämjande arbetet. Omfattning: besök på biblioteket 1-2 ggr/månad, projekt och andra insatser vid behov, ca 8 timmar bibliotekarie. Biblioteket är tillgängligt hela skoldagen, kvällstid och helger. Racklöfska Integrerat folk- och skolbibliotek. Läsfrämjande arbete, läsprojekt, arbete med informationssökning och källkritisk granskning. Omfattning: bemannat med bibliotekarie 5 dagar/vecka, ca 40 timmar skolbibliotekarie, delas med Åre gymnasieskola. Grundsärskolan De läsår grundsärskolan har elever genomförs riktade insatser med eleverna i nära samverkan med lärarna, utifrån de specifika och aktuella behoven. Gymnasiet Integrerat folk- och skolbibliotek. Läsfrämjande arbete, läsprojekt, arbete med informationssökning och källkritisk granskning. Stöd vid rapportskrivning, stort fokus på sökning, hantering och värdering av information och källor. Hantering av läromedia, klassuppsättningar. Stöd till och arbete med elever med annat hemspråk. Omfattning: bemannat med bibliotekarie 5 dagar/vecka, ca 40 timmar skolbibliotekarie, delas med Racklöfska skolan, samt riktade insatser vid behov. Gymnasiesärskolan De läsår gymnasiesärskolan har elever görs riktade insatser med eleverna i nära samverkan med lärarna utifrån de specifika och aktuella behoven. Övriga områden Vuxenutbildningen Samarbetar med och ger service till Kommunala vuxenutbildningen, Campus Åre, studenter och distansstudenter. Framförallt handlar det om litteraturförsörjning och handledning vid rapport- och uppsatsskrivning. Biblioteken i Åre och Järpen används frekvent som studielokal för enskilda studenter och grupper. Hbtq I samverkan med RFSL arbetar biblioteken med frågor kring media, information och bemötande. På Järpens bibliotek finns en regnbågshylla med böcker, broschyrer och länktips och på webbplatsen samlas lästips och information. Vård och omsorg Alla äldreboenden i kommunen tar del av biblioteksservice, omfattning och innehåll beroende på geografiskt läge och boendenas verksamhet och aktuella behov. Biblioteken samarbetar med hemtjänst, arbetsterapeuter och övrig personal för att ge äldre, funktionshindrade och sjuka den service de behöver. Verksamhet med läsombud, bokdepositioner, tekniska läshjälpmedel och litteraturförsörjning pågår ständigt och utifrån aktuella behov. Viss verksamhet med Boken kommer finns där biblioteken gör iordning kassar med böcker eller inlästa media och gör hembesök med dem. Övrig uppsökande verksamhet I några av kommunens ytterområden finns sedan många verksamheten Bokraketen där biblioteket dels i samverkan med lokala aktörer skapar tillfälliga mindre mediesamlingar

10 på tex en butik, dels erbjuder personligt utformade boksändningar till dem som har långt till närmsta bibliotek. Samverkan Biblioteken har ett nära och givande samarbete med olika kommunala avdelningar och fungerar som länk och handledare för många kommunala frågor. Föreningar, studieförbund, organisationer, hembygdsrörelsen och lokala initiativ är samarbetspartners för arrangemang, informationsspridande och lokal utveckling. Med myndigheter och näringsliv är kontakterna goda och utvecklas vidare utifrån lokala och aktuella behov. Med Åredalens folkhögskola och Mittuniversitetet samverkar biblioteken kring litteratur/media och stöd till studenter. Biblioteken i regionen arbetar tillsammans i olika projekt och kring gemensamma utvecklingsfrågor under ledning av den regionala biblioteksorganisationen. I många sammanhang samordnas resurserna med goda resultat. Den samordnade verksamheten på Åre bibliotek och turistbyrå är ett mycket lyckat exempel som fått efterföljare i andra kommuner. Digital delaktighet Ett av de viktigaste områdena är informations- och kunskapsförmedling. Aktiviteter för att öka kunskapen om hur IT kan användas pågår ständigt, bland annat gällande källkritik, sökningar, databaser, hjälpmedel, läs-och surfplattor och webbtjänster. Biblioteken i kommunen ligger långt fram beträffande såväl kompetens och utbud. Förutom tillgång till teknik och handledning erbjuder biblioteken wifi och möjligheter till olika tjänster, tex utskrift, kopiering och scanning. Litteratur och läsning Medieförsörjningen, med möjligheten för alla att via biblioteken få tillgång till önskat material är grundbulten i verksamheten. Media köps in planerat utifrån personalens professionella bedömning av lokala och aktuella behov, utgivning, allsidighet och kvalitet, samt utifrån efterfrågan från besökarna. Det som av olika anledningar inte köps in fjärrlånas från andra bibliotek i landet, internationella biblioteket eller lånecentralerna. Inom kommunen transporteras media varje vecka mellan biblioteken och detta kompletteras med utlåning på övriga utlåningsställen. Förmedlingen av litteraturen sker med boksamtal och tips på biblioteken, med bokcirklar, läsecirklar och författarbesök. En ny del i förmedlingsarbetet är biblioterapi som kommer att pågå i projektform under de kommande åren. Mötesplats och arena Som kulturell arena och mötesplats har biblioteken en tydlig roll med den infrastruktur som finns med bibliotek i alla delar av kommunen. Verksamheten med program/arrangemang, författarbesök och utställningar, ofta i samverkan, ökar allt mer. Syftena är många, bland annat för att lyfta och synliggöra det lokala, det aktuella, för att informera, ta till vara lokala initiativ från föreningar, organisationer, näringslivet, hembygdsforskare, författare. För att bära och sprida kulturarvet. Bibliotekens av tradition viktiga uppgift som folkbildare blir allt tydligare. Personal Personalen är självklart den viktigaste resursen och behovet av rekrytering, kompetensutveckling och fortlöpande samtal kring bemötande är stort. För kompetensutveckling används bland annat intern fortbildning, där personalen hjälper

11 varandra vidare i specifika områden, regionala studiedagar och konferenser. Vid enstaka tillfällen deltar personal i nationella konferenser. En öppen och tillåtande atmosfär med utrymme för frågor, samtal och möjlighet till att prova metoder och nya rutiner är en garanti för utveckling av service och tjänster. För att möta nuvarande behov och kommande förändringar i tjänster och service har en medveten satsning på rekrytering av många olika kompetenser gjorts. 9. Framtid plan och mål för perioden Prioriterade områden Nationella minoriteter Nära samverkan med samordnaren för det sydsamiska förvaltningsområdet, regelbundna möten för samordning och planering. Minst två möten/år. Inköp av media på sydsamiska och om sydsamiska förhållanden. Komplett utbud av all litteratur utgiven på sydsamiska på huvudbiblioteket. Gemensamma arrangemang: föreläsningar, utställningar, teaterföreställningar. Minst två arrangemang/termin. Fortsatt arbete med extern och intern skyltning på sydsamiska. Extern skyltning på samtliga bibliotek Personer med olika funktionsförutsättningar Allmän och riktad information och handledning kring specialmedier, nedladdning, utrustning och teknik. Riktad information till personal inom vård och omsorg. Erbjuda fyra tillfällen/år. Fortbildning av all bibliotekspersonal i teknik och utrustning. Ett tillfälle/år Inköp av utrustning för utlån och handledning. Kontinuerliga inköp årligen kopplat till teknikutvecklingen. Personer med annat modersmål än svenska Fortsatt uppbyggnad av basbestånd av barn- och ungdomslitteratur på förekommande språk. Eget tillräckligt stort bestånd på de fyra vanligast förekommande språken. Inköp av basbestånd av vuxenlitteratur på arabiska och persiska. Eget tillräckligt stort bestånd som kompletteras med enstaka depositioner. Fortsatt uppbyggnad av beståndet av lättläst svensk litteratur. Utifrån aktuellt behov. Nära samverkan med integrationsavdelningen, SFI och gymnasiets individuella program Språkintroduktion. Erbjuda tillfällen till biblioteksintroduktion, handledning i informationssökning samt lässtimulerande insatser. Planeringsmöten 1 gång/termin med rektor för SFI och minst 1 gång/termin med pedagoger och personal för integration. Utifrån läget i kommunen erbjuda stöd och insatser till de asylsökande i samverkan med studieförbund och frivilliga. Utifrån aktuellt behov.

12 Barn och ungdomar Förskolan/förskolebarnen Regelbunden kontakt med samtliga förskolor. Biblioteksbesök, bokkassar och temalådor, deltagande i personalmöten och föräldramöten. Delta vid ett fortbildningstillfälle/år, i mindre eller större grupper. Det regionala projektet Bokstart. Fortsatt deltagande och genomförande av hembesök alternativt arrangerade träffar på biblioteken för samtliga barn från 6 månader. Arbeta för att verksamheten vid projekttidens slut tillförs personalresurser för att bli en ordinarie del i biblioteksverksamheten. Erbjuda samtliga barn i kommunen hembesök vid 6 månaders ålder. BVC-träffar. Fortsätta att tillsammans med Barnavårdscentralerna arrangera träffar för nyblivna föräldrar med tips och information om högläsning, rim och ramsor, språkutveckling. Erbjuda samtliga nyblivna föräldrar ett gruppbesök på biblioteken. På sikt och med ny personalresurs arbeta ihop träffarna med Bokstart. Bibliotekets lokaler, media och utbud Bibliotekslokalerna som mötesplats för barn och föräldrar med ett aktuellt och attraktivt utbud av media, arrangemang och aktiviteter. Fortsatt utveckling av inredning, skyltning och media för barn, ungdomar och föräldrar. I samverkan med föreningar och studieförbund erbjuda minst två arrangemang/termin, fördelat på de olika enheterna. Vara en aktiv del i lovskola och lovaktiviteter. Skolbibliotek Grundskolan Samtliga skolor i kommunen har tillgång till bemannade skolbibliotek. Verksamheten är anpassad utifrån lokala förutsättningar och behov. Arbeta för att verksamheten tillförs ytterligare resurser skolbibliotekarie/skolbibliotekspedagog. Fortsatt utveckling av verksamheten på samtliga skolor i nära samverkan med pedagoger och rektorer. Fokusera på samverkan, metoder, media och teknik. Arbeta utifrån visionen Åre kommuns skolbibliotek skall vara levande och kreativa lärmiljöer med alla de samlade resurser och läromedel som behövs för att möta framtidens skola Delmål för varje årskurs: Förskoleklass Bokskola, 2 tillfällen 2 biblioteksbesök/termin med kortare bokprat/boksamtal Årskurs bokprat/termin 1 biblioteksbesök/månad för lån och kortare bokprat/boksamtal Introduktion i informationssökning vid behov och möjlighet Årskurs bokprat/termin 1 biblioteksbesök/månad för lån och kortare bokprat/boksamtal

13 Informationssökningen integreras aktivt, text, bild, källkritik. Årskurs 7 1 bokprat/termin Biblioteksbesök och lån vid behov Introduktion och fortsatt utbildning kring informationssökning källkritik Årskurs bokprat/termin Biblioteksbesök och lån vid behov Fortsatt utbildning kring informationssökning och källkritik kopplat till undervisningen Gymnasiet Samtliga gymnasieelever ska ha tillgång till bemannat skolbibliotek under skoltid där läsfrämjande arbete, läsprojekt, arbete med informationssökning och källkritisk granskning bedrivs. Fortsatt fokus på sökning, hantering och värdering av information och källor samt stöd till och arbete med elever med annat hemspråk. Bemannat med bibliotekarie 5 dagar/vecka, ca 40 timmar skolbibliotekarie. Arbeta utifrån visionen Åre kommuns skolbibliotek skall vara levande och kreativa lärmiljöer med alla de samlade resurser och läromedel som behövs för att möta framtidens skola Mål för varje årskurs Årskurs 1-4 gy 1 bokprat/termin Biblioteksbesök och lån vid behov Introduktion och fortbildning kring digitala resurser och källkritik kopplat till undervisningen Övriga områden Vuxenutbildningen Hbtq Samarbete med och service till Kommunala vuxenutbildningen, Campus Åre, studenter och distansstudenter med litteraturförsörjning och handledning vid rapport- och uppsatsskrivning. Biblioteken i Åre och Järpen fungerar som studielokal för enskilda studenter och grupper. Planeringsmöten 1 gång/termin med rektor och pedagoger. Samtliga bibliotek erbjuder media och information kring hbtq-frågor. Fortsatt fortbildning kring bemötande. Utveckla regnbågshyllan med aktuella böcker, broschyrer och länktips. Fortsätta samla lästips och information på webbplatsen. Aktivt deltagande i arbetet med Åre Pride. Ett fortbildningstillfälle/år. Vård och omsorg Alla äldreboenden i kommunen tar del av biblioteksservice. Samarbete med hemtjänst, arbetsterapeuter och övrig personal.

14 Verksamhet med läsombud, bokdepositioner, tekniska läshjälpmedel och litteraturförsörjning. Aktivt erbjuda Boken kommer och informera hemtjänstpersonal mfl om detta. Ett arrangemang/år riktat till personal inom vården kring läshjälpmedel, media mm. Aktivt deltagande i verksamhet med läsombud. Bjuda in till en träff/år. Övrig uppsökande verksamhet Bokraketen finns som en möjlig service till kommunens ytterområden. Utveckla verksamheten i Kallbygden i samverkan med lokala aktörer. Två besök/år i Kallsedet. Undersöka behovet i andra delar av kommunen. Undersöka möjligheten till samverkan med lokala aktörer. Koppla verksamheten till bykontoren och aktivt informera om möjligheten. Samverkan Biblioteken har ett nära samarbete med olika kommunala avdelningar och fungerar som länk och handledare för många kommunala frågor. Föreningar, studieförbund, organisationer, hembygdsrörelsen och lokala initiativ är samarbetspartners för arrangemang, informationsspridande och lokal utveckling. Med myndigheter och näringsliv och utvecklas samverkan vidare utifrån lokala och aktuella behov. Med Åredalens folkhögskola och Mittuniversitetet samverkar biblioteken kring litteratur/media och stöd till studenter. Biblioteken i regionen arbetar tillsammans i projekt och kring gemensamma utvecklingsfrågor under ledning av den regionala biblioteksorganisationen. Utifrån kultur- och fritids effektmål, intern och extern samverkan utveckla olika samverkansformer. Antalet program/arrangemang på biblioteken i Åre och Järpen ska öka. Program/arrangemang på övriga bibliotek ska genomföras minst två gånger/år. Arrangemangen ska så långt möjligt ske i samverkan med föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter och införlivas i bykontorsverksamheten som successivt utvecklas och utökas geografiskt och innehållsmässigt. Tillsammans med Mittuniversitetet ska en lokal lösning för att tillgängliggöra kurslitteratur provas. Digital delaktighet Biblioteken erbjuder tillgång till teknik och handledning, wifi och möjligheter till olika tjänster, tex utskrift, kopiering och scanning. Aktiviteter för att öka kunskapen om hur it kan användas, källkritik, sökningar, databaser, hjälpmedel, läs-och surfplattor, nya medietyper och webbtjänster av olika slag pågår ständigt. Biblioteken är kuggen i informationssamhället och spelar en viktig roll i främjandet av den digitala delaktigheten. Bjuda in till två tillfällen/termin med olika teman. Aktivt marknadsföra Boka en bibliotekarie.

15 Litteratur och läsning Media köps in planerat utifrån personalens professionella bedömning av lokala och aktuella behov, utgivning, allsidighet och kvalitet, samt efter efterfrågan från besökarna. I förekommande fall fjärrlånas media från andra bibliotek i landet, Internationella Biblioteket eller lånecentralerna. Inom kommunen transporteras media varje vecka mellan biblioteken och detta kompletteras med utlåning på övriga utlåningsställen. Inköpen ska fortsätta i samma omfattning som tidigare och fördelas mellan enheterna utifrån lokala och aktuella behov. Transporterna inom kommunen ska fortlöpa i samma omfattning. Boksamtal och tips på biblioteken, bokcirklar, läsecirklar och författarbesök samt biblioterapi i grupp eller enskilt är självklara metoder för litteraturförmedling och inspiration. Olika projekt kring biblioterapi och förmedling ska provas och utvärderas. Mötesplats och arena Biblioteken har en tydlig roll som kulturell arena och mötesplats roll med den infrastruktur som finns med sex bibliotek i alla delar av kommunen. Verksamheten med program/arrangemang, författarbesök och utställningar, ofta i samverkan fortsätter. Bibliotekens av tradition viktiga uppgift som folkbildare blir allt tydligare. Antalet program/arrangemang på biblioteken i Åre och Järpen ska öka. Program/arrangemang på övriga bibliotek ska genomföras minst två gånger/år. Arrangemangen ska så långt möjligt ske i samverkan med föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter och införlivas i bykontorsverksamheten som successivt utvecklas och utökas geografiskt och innehållsmässigt. Personal Personalen är självklart den viktigaste resursen och behovet av rekrytering och kompetensutveckling måste tillgodoses och planeras. Intern fortbildning, där personalen hjälper varandra vidare i specifika områden, regionala studiedagar och konferenser. Om möjligt deltagande i nationella konferenser. Initiativ till egen fortbildning i olika former ska uppmuntras. Fortlöpande diskussion i gruppen kring rekrytering och kompetensbehov ska ske. Initiativ till att prova nya metoder och nya rutiner är en garanti för utveckling av service och tjänster och ska uppmuntras.

16 10. Uppföljning Biblioteksplanen gäller till och med Planen ska årligen följas upp och införlivas med ordinarie arbete med plan och uppföljning. 11. Länkar och källor Bibliotekslag / Skollag (2010:800) _sfs / Unescos Folkbiblioteksmanifestet, skolbiblioteksmanifestet IFLA IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek Språklag (2009:600) Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Spraklag _sfs / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk om-nationella-m_sfs / Svensk biblioteksförening Kungliga biblioteket, KB Regionbibliotek Stockholm Internationella biblioteket Myndigheten för tillgängliga medier, MTM Sveriges depåbibliotek och lånecentral %C3%A4rjedalen_ pdf Ahlqvist: Biblioteksplan2.0 Almerud: Biblioteksplaner Axelsson: Biblioteksplaner Bibliotek i nationens tjänst: Slutrapport Bibliotekens internationella manifest Biblioteksplan 2.0 Det digitala biblioteket Digital agenda för Sverige Drakenberg: Sociala medier och socialt landskap För det demokratiska samhällets utveckling Svensk biblioteksförening Svensk biblioteksförening Kungliga Biblioteket Axiell Media Regeringskansliet Svensk biblioteksförening

17 It i människans tjänst Nyckeltal 1.0. Folkbibliotek Riksrapport 2016 Surfa på vägen eller hamna i bakvattnet Upprop för biblioteken och människor på flykt Ögland: Taxonomier Regeringskansliet Kungliga biblioteket Svensk biblioteksförening IFLA Svensk biblioteksförening 12. Bilagor 1 Mediepolicy 2 Prioriteringar och kommunens värdeord Ge människan ett språk att leva i! Ge henne egenskaper som är hennes egna. Med det egna skall hon skapa för att hon inte skall säga att hon inte vet! Ge människan ett språk att växa i! Så hon finner sina gränser. Alexander Weiss

Biblioteksplan för Ragunda kommuns biblioteksverksamhet

Biblioteksplan för Ragunda kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan för Ragunda kommuns biblioteksverksamhet 2018-2021 A book is a link between the past and the future. It is a bridge between generations and across cultures. It is a force for creating and

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Biblioteksplan Högsby kommun Antagen av kommunfullmäktige , 8.

Biblioteksplan Högsby kommun Antagen av kommunfullmäktige , 8. Biblioteksplan Högsby kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06, 8. Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Denna

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2019-2022 Kultur- och samhällsserviceförvaltningen 2(5) Söderhamns folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn samt biblioteksfilialerna i Bergvik, Ljusne

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan Lidingö stad

Biblioteksplan Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2016-05-02 KS/2016:10 Biblioteksplan Lidingö stad 2016-2019 2 (8) Innehållsförteckning Biblioteksverksamhet för alla... 3 Bibliotekslagen (SFS 2013:801)...3 Bibliotek ska samverka...4 Lidingö

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum Sida 1 av 5 för Töreboda kommunbibliotek 2018 2020 Bakgrund Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Nordmalings kommun

Biblioteksplan för Nordmalings kommun Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2018 2020 Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Kulturchef Dokumentet gäller till och med 2018-2020 Diarienummer 2017-475-012 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek 2019-2021 LAGAR OCH RIKTLINJER Bibliotekslagen: 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,

Läs mer

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år Beslutad i Utbildningsnämnden 2019-04-17 Beslutad i Kommunstyrelsen 2019-05-28 Kunskapsstegen Sökprocess Informationskompet ens Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9 0 5 år F årskurs 5 BVC Lånekort

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-19/2018 FASTSTÄLLD: 2018-04-10 VERSION: 2 SENAS T REVIDERAD: 2018-04-10 GILTIG TILL: 2019-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun

Biblioteksplan för Hofors kommun Biblioteksplan för Hofors kommun 2018 2020 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-12 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Biblioteksverksamheten i Hofors kommun...3 3. Kommunens värdegrund

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek... Innehåll 1. Oskarshamns kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Bibliotekets verksamhet... 4 1.2.1. Folkbibliotek... 5 1.2.2. Skolbibliotek... 5 1.3. Biblioteksplanens fokusområden och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN

BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN - 2016 HAMMARÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET 1 Bakgrund Enligt bibliotekslagen 7 skall kommuner och landsting efter den 1 januari 2010 anta planer för biblioteksverksamhet. I Hammarö kommun

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje

Biblioteksstrategi. Program Strategi Policy Riktlinje Biblioteksstrategi Program Strategi Policy Riktlinje S i d a 2 Dokumentnamn: Biblioteksstrategi Berörd verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-05,, dnr

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun 2018-2021 Antagen i utbildningsnämnden 2017-12-06 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 Ersätter biblioteksplan 2008-2012 Dnr UKN0034/05 Innehåll Bakgrund,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun

Biblioteksplan. Åtvidabergs kommun Biblioteksplan 2017-2020 ÅKF: 2017:09 Dnr: ATVKS 2017-00116 600 Antagen: Kommunfullmäktige 55, 2017-05-31 Reviderad:- Dokumentansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige Biblioteksplan Biblioteksplan 2015 2019 för Krokoms kommun Antagen i Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-09 Krokoms kommun, september 2015 Författare: Eva Fresk,

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek 2016-2019 Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 4 Uppdrag 4 Styrdokument 4 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden

Läs mer

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015 Biblioteksplan Bibliotekets roll Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mötesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter

Läs mer

Biblioteksplan för Bollebygds kommun

Biblioteksplan för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2017-11-01 Fastställd: Kommunfullmäktige 2017-12-07, 184 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Kultur- och fritidschef Dnr : KS2017/268 Biblioteksplan 2018 2021

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan 2017-02-172017-02-17 Biblioteksplan 2015-2020 Antagen av Humanistiska nämnden 2015-04-29 Postadress Besöksadress Internet Telefon Telefax Bankgiro Org.nr 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se 0690-250 100

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Biblioteksplan för Falköpings kommun

BIBLIOTEKSPLAN. Biblioteksplan för Falköpings kommun BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplan för Falköpings kommun 2019 2021 Typ av styrdokument Biblioteksplan Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2019-03-25, 20 Diarienummer KFN 2018/00032 880, KS 2018/329

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Strategi för biblioteksverksamheten

Strategi för biblioteksverksamheten Datum Strategi för biblioteksverksamheten Dokumentnamn: Strategi för biblioteksverksamheten Dokumentägare: Avdelningschef, Kultur- och fritidsavdelningen Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd

Läs mer

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2018-09-11 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll 1. Rättslig reglering av skolbibliotek... 3 2. Vem som ansvarar för att elever får tillgång till skolbibliotek... 4 3. Definition

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden

Biblioteksplan. inklusive handlingsplan för skolbiblioteket. Övertorneå Kommun Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan inklusive handlingsplan för skolbiblioteket Övertorneå Kommun 2019-2021 Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2019- 1 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2 2. Övertorneå kommuns

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Lekebergs kommuns biblioteksplan

Lekebergs kommuns biblioteksplan Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019 Bibliotek berör alla! Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-27 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Kultur- och

Läs mer

Biblioteksplan Mullsjö kommun

Biblioteksplan Mullsjö kommun 1(6) Biblioteksplan Mullsjö kommun 2019-2023 Antagen av kultur- och fritidsnämnden, 16, 190319 Del av Kultur- & fritidsplan Inledning Bibliotekslagen (SFS 2013:801) föreskriver följande: 17 Kommuner och

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Kf 171/2016

Biblioteksplan Antagen av Kf 171/2016 Biblioteksplan 20172020 Antagen av Kf 171/2016 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 20161214, 171 Diarienummer: 2016/473 88 För revidering ansvarar: Tillväxtavdelningen För eventuell uppföljning ansvarar:

Läs mer

Läsfrämjandeplan för biblioteken i Torsås kommun barn och unga

Läsfrämjandeplan för biblioteken i Torsås kommun barn och unga 1 för biblioteken i Torsås kommun barn och unga Läsningen ger oss möjligheter att erövra ett rikt språk, som är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld. För att barn och unga ska erövra

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Östhammars kommun

Biblioteksplan för Östhammars kommun Biblioteksplan för Östhammars kommun 2016-2018 Innehåll: sid I. Bakgrund och syfte 2 Lagar och styrdokument 2 II. Biblioteksverksamheten i Östhammars kommun 3 Organisation 3 Bibliotekets roll 3 Prioriterade

Läs mer

Biblioteksplan Vindelns kommun

Biblioteksplan Vindelns kommun Biblioteksplan Vindelns kommun 2017-2019 Fastställd av Kommunfullmäktige 27 februari 2017 Biblioteksplan 2017-2019 Sida 2(10) Innehållsförteckning Inledning 3 Vindelns kommun 4 Kommunala bibliotek i Vindelns

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige, 134. 151026 Innehållsförteckning Inledning 3 Folkbiblioteksplan 4 Skolbiblioteksplan 15 Kunskapsstegen 19 Nyckeltal 21 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för skolbiblioteket Kunskapens Hus 2018/2019

Verksamhetsplan för skolbiblioteket Kunskapens Hus 2018/2019 Verksamhetsplan för skolbiblioteket Kunskapens Hus 2018/2019 Inledning På Kunskapens Hus finns Marks Gymnasieskola med elva nationella program, gymnasiesärskola med tre nationella program samt individuellt

Läs mer

Biblioteksplan Malå kommun

Biblioteksplan Malå kommun 0 Biblioteksplan 2017-2019 Malå kommun Foto: Ricke.se 1 Inledning Kommuner och landsting ska enligt Bibliotekslagen (2013:801) anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-13 196 2 Biblioteksplan för Vänersborgs kommun Inledning och syfte Biblioteksplanen för Vänersborgs kommun reglerar Vänersborgs biblioteksverksamhet.

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

PLAN. Biblioteksplan

PLAN. Biblioteksplan PLAN Biblioteksplan 1 Styrdokument Handlingstyp: Biblioteksplan Diarienummer: KS/2015:92 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-03-21, 26 Dokumentansvarig: Lärandesektionen Revideras:

Läs mer

Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun

Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun 2018 Innehåll Syfte, mål och fokusområden... 2 Barn och ungdomar... 2 Personer med funktionsnedsättning... 3 Personer med annat modersmål och nationella

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Skolbiblioteksplan

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Skolbiblioteksplan Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 5 Den 2019-02-18 5 Dnr 2019/00031 Skolbiblioteksplan 2019-2020 Kommunfullmäktiges beslut Skolbiblioteksplan för 2019-2020 version

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer