SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum KS 55/18 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL i Mölndals stad Beslut Kommunfullmäktige föreslås anta framtagna tillämpningsanvisningar till OPF-KL. Ärendet Kommunfullmäktige antog OPF-KL 2014 (KF 75/14). HR-avdelningen har nu tagit fram tillämpningsanvisningar till OPF-KL (omställningsstöd och pension för förtroendevalda). Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i Mölndals Stad. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar framtagna tillämpningsanvisningar till OPF-KL. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

2 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 2018-MM-DD

3 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 2(11) Innehållsförteckning 1. Allmänt Definitioner Pensionsmyndighet Ansökan om förmåner Uppgiftsskyldighet Vilka omfattas Förtroendevald som omfattats av PBF i tidigare uppdrag Förtroendevald som innehaft uppdrag hos annan huvudman Omställningsstöd Aktiva omställningsinsatser Riktlinjer och tidsfrister Ansökan Ekonomiskt omställningsstöd Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning Ansökan och möjlighet till retroaktiv utbetalning Utbetalning Samordning med förvärvsinkomst Indragning av ekonomiskt omställningsstöd Förlängt ekonomiskt omställningsstöd Riktlinjer och tidsfrister Ansökan och utbetalning Information Pensionsbestämmelser Ansökan om utbetalning av ålderspension Efterlevandeskydd Välja bort efterlevandeskydd Familjeskydd Små pensionsavgifter Sjukpension Ansökan om sjukpension... 11

4 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 3(11) 1. Allmänt OPF-KL antogs av kommunfullmäktige år Dessa tillhörande tillämpningsanvisningar antogs av kommunfullmäktige den 2018-MM-DD Dessa tillämpningsanvisningar utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument, såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i Mölndals Stad. Om det skulle uppstå situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive reglemente före dessa anvisningar. Vid frågor om pensions- och omställningsförmåner vid uppdrag i Mölndals Stad kontaktas stadens pensionshandläggare Definitioner Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 procent av heltid. Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar mer än 40 procent av heltid. Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid. 1 Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. Vid utökat uppdrag betraktas den del som tillkommit som tillträde av nytt uppdrag Pensionsmyndighet Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda i Mölndals Stad och har till uppgift att tolka och tillämpa OPF-KLs bestämmelser Ansökan om förmåner Ansökan om förmåner enligt OPF-KL ska vara skriftlig och lämnas till stadens pensionshandläggare inom de tidsfrister som anges för respektive förmån nedan. Blanketter för ansökan om respektive förmån finns på stadens Intranät. 1 Vad som menas med heltid eller betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen. Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 procent motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner borde vara en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg.

5 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 4(11) 1.4. Uppgiftsskyldighet Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter som begärs och som behövs för att kunna bedöma rätten till, samt beräkna, förmåner. Utebliven uppgift enligt dessa anvisningar medför att utbetalning innehålls eller att pågående utbetalning stoppas. Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i OPF-KLs bestämmelser om omställningsstöd Vilka omfattas OPF-KL gäller förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen som fullgör uppdrag i Mölndals Stad och som är valda i 2014 års allmänna val eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag i Mölndals Stad inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser med rätt till egenpension. Bestämmelserna är inte tillämpliga på personer som utses till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, såsom exempelvis bolag Förtroendevald som omfattats av PBF i tidigare uppdrag Förtroendevald som i tidigare uppdrag i Mölndals Stad omfattats av PBF och övergår till att vara fritidspolitiker utan att ha rätt till egenpension enligt PBFs bestämmelser, omfattas inte av OPF- KL i sitt nya uppdrag som fritidspolitiker. En sådan förtroendevald ska istället fortsätta sitt intjänande enligt PBF om hen på nytt återkommer i uppdrag som hel- eller deltidspolitiker Förtroendevald som innehaft uppdrag hos annan huvudman Vid beslut om vilket regelverk som är tillämpligt för respektive förtroendevald, bortses från nuvarande eller tidigare uppdrag hos andra huvudmän än Mölndals Stad.

6 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 5(11) 2. Omställningsstöd Omställningsbestämmelserna gäller för de som fullgör uppdrag i Mölndals Stad på sammanlagt minst 40 procent av heltid, dvs hel- och deltidspolitiker. Omställningsbestämmelserna syftar till att det ekonomiska omställningsstödet ska kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser. Omställningsstöd ges i form av: Aktiva omställningsinsatser Ekonomiskt omställningsstöd Förlängt ekonomiskt omställningsstöd Villkoren i bestämmelserna i OPF-KL samt de av Mölndals Stad angivna villkoren ska vara uppfyllda för att kunna erhålla omställningsstöd. Ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd utgår inte om den förtroendevalda på nytt blir innehavare av uppdrag på 40 procent eller mer hos Mölndal Stad, hos annan kommun, landsting/region eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen. Förtroendevald med parallella uppdrag i Mölndals Stad och Västra Götalandsregionen, vars uppdrag tillsammans uppgår till mer än 40 procent, kan ansöka om omställningsstöd enligt OPF- KL. Ansökan kan göras under förutsättning att uppdraget på endera sidan uppgår till minst 15 procent och att årsarvode utgår. Mölndals Stad ansvarar dock endast för uppdrag inom staden. Om förtroendevald har parallella uppdrag kan omfattningen av uppdraget i Västra Götalandsregionen tillgodoräknas. Mölndals Stad ansvarar dock endast för kostnader hänförliga till det uppdrag som utförts som förtroendevald i Mölndals Stad Aktiva omställningsinsatser Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången: innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid i Mölndals Stad. har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker i staden. inte har fyllt 65 år vid avgången. När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden Riktlinjer och tidsfrister Omställningsinsats för förtroendevald ges på liknande sätt och i liknande omfattning som anställda i Mölndals Stad, i form av t ex rådgivning, coachning, utbildningsinsatser via av Mölndals Stad upphandlad leverantör. Den aktiva omställningsinsatsen utges under maximalt 6 månader och ska vara påbörjad senast 6 månader efter det att uppdraget som ger rätt till denna förmån upphört. Den som beviljats aktiva omställningsinsatser ska kunna styrka sitt deltagande på det sätt som Pensionsmyndigheten fastställer.

7 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 6(11) Ansökan Ansökan om aktiva omställningsinsatser ska göras så snart det finns kännedom om att uppdraget ska upphöra, dock senast 3 månader efter det att uppdraget upphört Beslut Beslut om aktiva omställningsinsatser fattas av pensionsmyndigheten efter ansökan från den förtroendevalde Ekonomiskt omställningsstöd Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid i Mölndals Stad. har minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker i staden. inte har fyllt 65 år vid avgången. När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden. Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomiskt omställningsstöd per fullgjort år i uppdraget. Ekonomiskt omställningsstöd kan som längst betalas ut till och med kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller 65 år och maximalt under 3 år. Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa dagen efter avgången från det uppdrag som gett rätt till förmånen. Pensionsmyndigheten kan dock bevilja undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalda på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos Mölndals Stad eller Västra Götalandsregionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd. Som aktivitet räknas: - inskriven på arbetsförmedlingen, eller - bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen, eller - arbete Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur jobbansökningen har bedrivits skickas till Mölndals Stads pensionshandläggare. Om rapport uteblir innehålls ersättning tills dess att rapport har inkommit.

8 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 7(11) Med egen aktivitet menas att den förtroendevalda ska kunna uppvisa handlingar som styrker arbete, ett aktivt sökande av nytt arbete, att ersättningar från a-kassan fortlöper eller att studier har fullföljts. Om den förtroendevalda inte har sökt om arbete eller försökt hitta annan försörjning i tillräcklig omfattning eller inte inkommit med underlag som styrker egen aktivitet, kan den förtroendevalda bli skyldig att återbetala hela eller delar av det utbetalda ekonomiska omställningsstödet. Beslut om återbetalning fattas i så fall av Pensionsmyndigheten Ansökan och möjlighet till retroaktiv utbetalning Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd ska göras så fort det finns kännedom om att uppdraget ska upphöra, dock senast 3 månader efter det att uppdraget upphört. Utbetalning kan ske retroaktivt från första dagen så länge ansökan inkommer till stadens pensionshandläggare inom 3 månader efter det att uppdraget som gett rätt till förmånen upphört. Uttaget av det ekonomiska omställningsstödet kan inte skjutas upp. Förtroendevald kan avstå att ansöka om ekonomiskt omställningsstöd om t ex återgång till arbete sker i direkt anslutning efter avslutat uppdrag. Avstår förtroendevald att ansöka i samband med uppdragets upphörande kan hen inte senare komma in med ansökan och bli berättigad till omställningsstöd Utbetalning Det ekonomiska omställningsstödet utbetalas av Mölndals Stad, vilket bör ske senast 3 månader efter det att ansökan tagits emot. Ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd beräknas på årsarvodet året före avgång enligt bestämmelserna i OPF-KL och utbetalas månadsvis i samband med stadens ordinarie löneutbetalningar. Det utbetalda beloppet är preliminärt och avräkning kan komma att ske vid senare utbetalningstillfälle. Vid beräkning av ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd ligger de uppgifter till grund som finns registrerade hos Mölndals Stad. Om förtroendevald önskar komplettera med eget underlag för beräkningen är det hens ansvar att ta fram dessa uppgifter. Underlagen kan kompletteras senast 3 månader efter beviljad ansökan. Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension Samordning med förvärvsinkomst Det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två. Från samordning undantas årligen ett prisbasbelopp.

9 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 8(11) Den förtroendevalda ska lämna inkomstuppgift enligt anvisningar. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomsten är 0 kronor. Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut från och med år två. Blankett för att lämna inkomstuppgift finns på stadens Intranät. Om inkomstuppgift inte har lämnats, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har inkommit till stadens pensionshandläggare. Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalda ska ha större eller mindre ersättning, vilket då korrigeras genom ytterligare utbetalning eller återbetalning från den förtroendevalda. Om en förtroendevald med särskild avtalspension utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än sådan förvärvsinkomst som framgår enligt ovan, kan Pensionsmyndigheten besluta att minska det ekonomiska omställningsstödet med ett uppskattat inkomstbelopp, vilket motsvarar den inkomst som kan anses vara skälig Indragning av ekonomiskt omställningsstöd Pensionsmyndigheten kan besluta om att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalda dömts för brott som medfört att hen skiljts från förtroendeuppdraget i Mölndals Stad, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om hen fortfarande hade innehaft det Förlängt ekonomiskt omställningsstöd Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Mölndals Stad har minst åtta års sammanhängande uppdragstid i staden inte har fyllt 65 år Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan som tidigast betalas ut från 61 års ålder och i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. Som längst kan det betalas ut till och med kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller 65 år. När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden Riktlinjer och tidsfrister För förlängt ekonomisk omställningsstöd gäller samma bestämmelser som för ekonomiskt omställningsstöd, med följande undantag: Det förlängda omställningsstödet beviljas och betalas ut för 1 år i taget. Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid den förtroendevalda erhåller förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Inget fribelopp finns vid samordning med förvärvsinkomst.

10 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 9(11) Ansökan och utbetalning Den förtroendevalda ska ansöka om förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast 3 månader innan rätten till ekonomiskt omställningsstöd upphör. För fortsatt utbetalning efter 1 beviljad period med förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs förnyad ansökan senast 1 månad innan den nya utbetalningsperioden ska påbörjas. Maximalt 2 månaders förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt, räknat från ansökningstillfället Information Kommunen ska informera om de regler som gäller för omställningsstöd i samband med att en förtroendevald med rätt till sådant stöd avgår från uppdraget.

11 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 10(11) 3. Pensionsbestämmelser Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda som väljs första gången 2014 eller senare, oavsett uppdragets omfattning, om inget annat anges, med undantag för dem som vid tillträdet av uppdrag i Mölndals Stad: har rätt att uppbära egenpension på grund av anställning eller har rätt att uppbära egenpension enligt PBF, eller annat motsvarande regelverk, på grund av uppdrag hos Mölndals Stad. har uppnått 67 års ålder. Pensionsmyndigheten kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla och bestämmer i så fall villkoren för detta. Med egenpension på grund av anställning avses egenpension enligt PA-KL eller andra motsvarande äldre kommunala pensionsbestämmelser från anställning i Mölndals Stad. Den förtroendevalda kan få information om sin ålderspension enligt OPF-KL, pensionsgrundande inkomst, avsättning av pensionsavgift och pensionsbehållning av stadens pensionshandläggare Ansökan om utbetalning av ålderspension Den förtroendevalda kan ansöka om utbetalning av ålderspension tidigast 3 månader innan den avgiftsbestämda ålderspensionen, enligt reglerna för OPF-KL, kan betalas ut. Ansökan ska vara stadens pensionshandläggare tillhanda senast 3 månader före önskad utbetalning. Ansökan ska ske skriftligen på avsedd ansökningsblankett som finns på stadens Intranät. Utbetalningen görs av KPA Pension Efterlevandeskydd Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskydd innebär att pensionsbehållningen för den avgiftsbestämda ålderspensionen betalas till efterlevande om den förtroendevalda avlider. Ansökan ska göras av anhörig på avsedd blankett senast 3 månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns. Är pensionsbehållning under utbetalning och förtroendevald vid uttag valt att ta bort efterlevandeskyddet, finns inte möjlighet till ytterligare utbetalning till efterlevande Välja bort efterlevandeskydd Den förtroendevalda ska samtidigt med ansökan om utbetalning av ålderspension, på samma blankett, ange om efterlevandeskyddet ska upphöra.

12 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Mölndals Stad 11(11) 3.3. Familjeskydd Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldas dödsfall. Ansökan görs av anhörig på avsedd blankett. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns. Familjeskydd och efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från stadens pensionshandläggare Små pensionsavgifter Mölndals Stad betalar årligen in pensionsavgifter till KPA som beräknas på den förtroendevaldas pensionsgrundande årsinkomst. Om pensionsavgiften för ett kalenderår är mindre än 1,5 procent av inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter intjänandet istället för att sättas av till pension. Belopp under 200 kr utbetalas inte. 4. Sjukpension Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om den förtroendevalda under efterskyddstiden beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt. Under tid med sjukpension ska Mölndals Stad fortsätta sätta av pensionsavgifter för ålderspension. Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från stadens pensionshandläggare Ansökan om sjukpension Den förtroendevalda ska ansöka om utbetalning av sjukpension senast 3 månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning hos stadens pensionshandläggare. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns.

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Kungälvs kommun Dnr KS 2018/0616 2018-05-23 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag.

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL) 1. Allmänt OPF-KL har antagits i sin helhet av landstingsfullmäktige 2014-04-29. Anvisningarnas syfte är

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Definitioner... 2 1.2. Vilka förmåner har en förtroendevald

Läs mer

Riktlinjer. Omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL

Riktlinjer. Omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL 1 Riktlinjer Omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL 2 Dokumenttyp Ärendenummer Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Dokumentansvarig 2018/1262 Tidigare reviderad 2018-09-27 Beslutsinstans

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 Kf 2018-09-24 121 2018-09-25 2018/658 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR OPF-KL

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 2018-xx-xx Kommentar [BM1]: När anvisningarna antas I samarbete med 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. ALLMÄNT...2 1.1. DEFINITIONER...2 1.2.

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 e 1 (5) Tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Fastställ av kommunstyrelsen 2019-04-09, 138 Att börja gälla 2019-05-01

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Torbjörn Eriksson 2017-10-09 Dnr: RS 2017-569 Regionstyrelsen Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF- KL i Region Östergötland Landstingsfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF Ansvarig Katarina Brännlund, HR-chef Upprättad av Katarina Brännlund, HR-chef Berörda verksamheter Samtliga Fastställd datum KF 2018-06-20 56 Dokumentnamn KFS 98 -Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. avseende OPF-KL för förtroendevalda

Tillämpningsanvisningar. avseende OPF-KL för förtroendevalda Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL för förtroendevalda Dokumenttyp Tillämpningsanvisningar Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-06-27 tills vidare Gäller för målgruppen Förtroendevalda Antagen av

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen 2018-03-13 Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL och PBF för förtroendevalda i Hjo kommun

Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL och PBF för förtroendevalda i Hjo kommun Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL och PBF för förtroendevalda i Hjo kommun Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad Kommunstyrelsen 2018-12-05, 151 Senast reviderad Detta dokument gäller för Förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för. OPF-KL18 Älvsbyns kommun

Tillämpningsanvisningar för. OPF-KL18 Älvsbyns kommun 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2018-10-09 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 Älvsbyns kommun 2018-10-02 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad sinstans Giltighetstid Föreskrifter, anvisning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Region Kronoberg 2015-10-07 I samarbete med Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-10-28 Sida 1 av 11 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar OPF-KL. helsingborg.se. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Tillämpningsanvisningar OPF-KL. helsingborg.se. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel SID 1(14) Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(14) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) Antagna av regionstyrelsen 2018-11-13 Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar OPF-KL 18

Tillämpningsanvisningar OPF-KL 18 Tillämpningsanvisningar OPF-KL 18 OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF KL18) Innehållsförteckning Allmänt... 3 OPF-KL... 3 Vilka förmåner har en förtroendevald rätt till?... 3 Pensionsmyndighet

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar

BESLUT. Datum Dnr Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2019-03-26 Dnr 1800025 1 (8) Beslut Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar

Läs mer

Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL18

Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL18 Sida 1/7 Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL18 OPF-KL18 gäller i sin helhet med följande kompletteringar. Omställningsstöd Kapitel

Läs mer

AKK2016/ Tillämpningsanvisningar OPF-KL. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

AKK2016/ Tillämpningsanvisningar OPF-KL. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner AKK2016/427-4 Tillämpningsanvisningar OPF-KL Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen 250 (utifrån KF beslut 116/2014-06-17) samt bilaga kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL och PBF)

Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL och PBF) Sid 1 (13) 2018 Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL och PBF) Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Ruddamsgatan 27 Växel 026-17

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 27. Diarienummer 2014-002 1(2) Bestämmelser om omställningsstöd och pension

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Svedala Kommuns 5:06 Författningssamling 1(10)

Svedala Kommuns 5:06 Författningssamling 1(10) Författningssamling 1(10) Bestämmelser om omställningsstöd samt pensionsbestämmelser för förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2015-01-14, 7 Gäller från 2015-01-01 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-06-14 104 Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL KS-2018/342 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta tillämpningsanvisningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 OPF-KL OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA - Allmänna utskottet

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ... plan policy regel Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen KF 14:1 KF 14:2 KF 14:3 KF 14:4 KF 14:5 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Regelverk Sida 1/6 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Omställningsinsatser och omställningsstöd Vilka som omfattas - Förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(12) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) Antagna av kommunfullmäktige 2014-09-01 95 2(12) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Definitioner I dessa bestämmelser

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen 13:1 STYRDOKUMENT 2014-06-10 1/8 13:2 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Region Kalmar län Innehåll Allmänt... 3 Kapitel 1 - Inledande bestämmelser... 3 1 Pensionsmyndighet... 3 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna... 3 Kapitel 2

Läs mer

Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap.

Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 2018-05-29 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd

Läs mer

LILLA EDETS KOMMUN ~~. ~~/ Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevald (OPF-KL)

LILLA EDETS KOMMUN ~~. ~~/ Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevald (OPF-KL) ~~. ~~/ LILLA EDETS KOMMUN Datum 2014-09-09 Dnr Dpl LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsen 2014-09- 12 iarienr. Gry ~~UL3~ ~ Kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen. Består av två delar: - Omställning - Pension Vilka omfattas Nytillträdda politiker efter valet 2014

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda Gäller för: förtroendevalda Fastställd av: kommunstyrelsen 2018-12-18 286 Datum: 2018-12-18 Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda 1. omställningsstöd 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-07-14 40 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Arbetsgivarutskottets

Läs mer

19 Dnr 0086/18. Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

19 Dnr 0086/18. Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Arvodesberedningen Utdrag ur protokoll (nr 2) Sammanträdesdatum: 2018-06-21 19 Dnr 0086/18 Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslut Arvodesberedningen

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 192 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2019-03-12 KF 69 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Änr KS 2018/1044 1.3.1 Beslut Anta reviderade

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA TORSÅS KOMMUN Antagna i kommunfullmäktige 2019-01-15 28 INNEHÅLL Inledande bestämmelser... 3 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 183 Dnr KS/2017:181

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 183 Dnr KS/2017:181 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 183 Dnr KS/2017:181 OPF-KL Information Yvonne Stolt, personalchef informerar om förslaget till tillämpningsanvisningar

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18) Sida 1/16 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18) Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda

Läs mer

Information om pension och försäkringar för förtroendevalda. Anna Norman Personalavdelningen

Information om pension och försäkringar för förtroendevalda. Anna Norman Personalavdelningen Information om pension och försäkringar för förtroendevalda Anna Norman Personalavdelningen - Uttag tidigast från 65 år - Måste ansöka om pension Gamla avtalet PBF - Måste sluta helt som förtroendevald

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Landstingsdirektörens stab HR-enheten Datum 2018-10-03 Diarienummer 180823 Regionfullmäktige Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Förslag till beslut

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(2) 2014-08-26 LJ 2014/1020 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda SID 1(8) Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(8) Helsingborgs

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-05-27 13:15 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-05-27 kl 13:15 i Torvallarummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevald

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevald PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 167 2019-08-28 1/2 KS/2019:336-003 Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevald Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. upphäva

Läs mer

Pensionsvillkor. Kaisa Rothoff Personalenhet (pension) tfn

Pensionsvillkor. Kaisa Rothoff Personalenhet (pension) tfn Pensionsvillkor Kaisa Rothoff Personalenhet (pension) tfn 023-49 01 28 OPF-KL 14 Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevald Gäller förtroendevald som tillträder från valet

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 1 [5] HR verksamhetsområde 2014-11-19 Referens Elisabeth Hill Lena Hadad Mottagare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet:

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Lokala riktlinjer och

Läs mer

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva september 2015 5:5 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) I SÖDERTÄLJE KOMMUN (Innebär i A4 och A7

Läs mer

Cirkulärnr: 18:31 Diarienr: 18/04241 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 18:31 Diarienr: 18/04241 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 18:31 Diarienr: 18/04241 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Finns ej längre Förtroendevalda, omställning och pension Victoria Bergner och Ossian Wennström Avdelningen

Läs mer

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 2(13) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-05-28, 70 Dokumentansvarig Kommunchefen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för pension och omställningsstöd för förtroendevalda i Sollentuna kommun (OPF-KL) Antagna av fullmäktige 2014-10-15 136, dnr 2014/0384 KS.135 att gälla från och med 2014-10-15. Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/ Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson

Ekonomi Nytt. Nr 11/ Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-12-15 165 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:518-003 Ersätter: Ansvarig: Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda 2015-06-15 1 (6) CIRKULÄR 15:19 Ekonomi och styrning Nils Mårtensson Siv Stjernborg EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Läs mer

Pensionsreglemente för

Pensionsreglemente för 14/KS0063, 15/KS0232 Pensionsreglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-12 46 Reviderad av kommunfullmäktige 2017-02-13, 7 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING...

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Ärende 15. Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering

Ärende 15. Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering Ärende 15 Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering Sammanträdesprotokoll 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-19 34 Dnr 2019-00141 Riktlinjer pensionshandläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25). SALA LEDNINGSUTSKO'ITET KOMMUN Sammanträdesdatum 2018-11-27 Dnr 2018/1577» 3 257 Förslag till nya bestämmelser om anställningsstöd för förtroendevalda samt förslag till nya

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 28 mars 2014 KS-2014/358.901 1 (2 HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist 08-535 303 11 asa.brunkvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda 6 KS

Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda 6 KS Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda 6 KS 2017.415 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-01 OBSERVERA ATT PROTOKOLLET EJ ÄR JUSTERAT. 13 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige KA 2018/521 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige KA 2018/521 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2018-09-27 96 KA 2018/521 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/358.901 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2013-10-20 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda

Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-26 Blad 5 Ksau 66 Dnr 121/2014-024 Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda

Läs mer

Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS

Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS Pension och avgångsersättning för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehållsförteckning Pensionsbestämmelser... 3 1) Giltighetsområde m.m.... 3... 3... 3 Mom.

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 125 Ks 160 Au 197 KS/2015-0173 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut att besluta att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy för förtroendevalda

Pensionspolicy för förtroendevalda DIARIENUMMER KS 2015.199 1.3.02 Pensionspolicy för förtroendevalda Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-12 112 Pensionspolicy för förtroendevalda Innehåll 1. Sammanfattning... 4 1.1 Pension till förtroendevalda...

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Tjänsteutlåtande o (Krm Aee*>»e Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-12 Dnr 2014/0194-021 Till Kommunstyrelsen Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer