KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid"

Transkript

1 1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 januari 2014 kl Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid Allmänhetens fråga 1 Protokollsjustering 2 Sammanträdets laga tillkomst 3 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 4 Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun KS/2013:554 GW 2 KS/2013:547 MSK 29 5 Partistöd 2014 KS/2013:583 GW 85 6 Revidering av Övergripande plan med budget KS/2013: Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland KS/2013:558 PJ 96 8 Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2013:573 PJ Svar på motion om särskilda villkor vid upphandlingar KS/2013:201 PJ Svar på motion om läxhjälp KS/2013:407 PJ Svar på motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014 KS/2013:469 PJ Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost KS/2012:517 MSK Interpellation om hemtjänstvården i kommunen KS/2013: Interpellation om gynnande av företagande i kommunen KS/2013: Meddelande KS/2013: Fråga om skyltningen mot Nyköping och Norrköping via nya kringleden KS/2014: Tillkommande ärenden 222 Leif Tronelius, ordförande Gunnar Westermark, kanslichef G:\Gemensam\KF\2014\ \Prel KF Kallelse doc KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Gröna Kulle Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 1

2 '~ ` ~. 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN 2 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr KS/2013: Handläggare: Gunnar Westermark Bestämmelserom omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar redovisade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla för Katrineholms kommun 2. Kommunstyrelsen utses att vara pensionsmyndighet för förtroendevalda varvid styrelsens reglemente ska kompletteras med denna uppgift. Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fattat beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Modellen ska kunna tillämpas i kommuner, landsting och regioner från och med de allmänna valen 2014 och omfattar då huvudsakligen förtroendevalda som nytillträder uppdrag. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Den tidigare möjligheten till visstidspension har försvunnit från de nya bestämmelserna. De har i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden iövrigt. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM från SKL med kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda PM från kommunledningsförvaltningen med redovisning av hittills gällande bestämmelser om pension för förtroendevalda och jämförelse med det nya förslaget till omställningsstöd och pension Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Ewa Gallhammar (FP) samt kanslichefen Gunnar Westermark. Justerandes sign Utdra styrkande 4~ Protokollsutdrag till Akten 2

3 3 3 Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Stab 1 (3) Vår handläggare Gunnar Westermark Kanslichef Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse fattade den 20 oktober 2013 beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i kommuner, landsting och regioner från och med valen Allmänt Innehållet är en följd av att bl.a. livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkt för utformningen. Bestämmelserna avses underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har de i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Vidare förutses att fullmäktige utser en särskild pensionsmyndighet, d.v.s. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. Omställningsstöd Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chan- K:\Beredningsmöten\2013\131218\ GW\Tjänsteskrivelse Pensionsbestämmelser för förtroendevalda nov 2013.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 3

4 4 4 Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Stab 2 (3) serna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner. Varje kommun har ansvar för utformning av de aktiva omställningsinsatser som kan bli aktuella. Förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat uppdragen efter minst fyra sammanhängande år och som då inte fyllt 65 år har rätt till sådan insats. Ekonomiskt omställningsstöd kan utges i högst tre år. Det gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med minst 40 procent av heltid och som lämnat uppdragen efter minst ett års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år. För att få sådant stöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förtroendevald som uppfyller ovan nämnda villkor och som lämnar sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid kan under vissa förutsättningar få förlängt ekonomiskt omställningsstöd under ett år i taget, dock tidigast från 61 års ålder. Pensionsbestämmelser Bestämmelserna tillämpas på förtroendevalda oavsett uppdragets omfattning, vilket betyder att efter valet 2014 får också nya fritidspolitiker del av pensionsförmåner. Pensionsförmånerna omfattar avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. Dessutom har efterlevandeskydd och familjeskydd tillförts. I den pensionsgrundande inkomsten ingår huvudsakligen den förtroendevaldes årsarvoden och sammanträdesersättningar. Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för 2014 till kronor. Då förtroendevald inte tillgodoräknas sådan avgift utbetalas istället motsvarande belopp direkt. Pensionsavgiften ska avsättas senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos kommunen. Pensionsbehållningen räknas årligen upp med förändringen av inkomstbasbeloppet. Behållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderpension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. Sjukpension gäller endast förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. I bestämmelserna ingår även ett efterlevandeskydd som inte går att välja bort. Förslag Kommunledningsförvaltningen föreslår att bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) ska antas att gälla för Katrineholms kommun. K:\Beredningsmöten\2013\131218\ GW\Tjänsteskrivelse Pensionsbestämmelser för förtroendevalda nov 2013.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 4

5 5 5 Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Stab 3 (3) Vidare föreslås att kommunstyrelsen utses att vara pensionsmyndighet i dessa sammanhang och att styrelsens reglemente kompletteras med denna uppgift. Ärendets handlingar Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM från SKL med kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda PM från kommunledningsförvaltningen med redovisning av hittills gällande bestämmelser om pension för förtroendevalda och jämförelse med det nya förslaget till omställningsstöd och pension För kommunledningsförvaltningen Gunnar Westermark Kanslichef K:\Beredningsmöten\2013\131218\ GW\Tjänsteskrivelse Pensionsbestämmelser för förtroendevalda nov 2013.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 5

6 6 6 Styrdokument Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Övergripande anvisningsdokument Antagen av kommunfullmäktige 2013-XX-XX, XXX 6

7 7 7 2 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige Ägare 1 - Förvaltarskap 2 - Uppföljning Hur: Kontroll mot... Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från När: - månader innan giltighetstiden upphör. 1 Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar. 2 Förvaltarskapet innebär ansvar för att - dokumentet efterlevs - är tillgängligt - följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet - dokumentet följs upp och revideras - dokumentet är aktuellt och uppdaterat 7

8 8 8 3 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser. 2 Stöd för återgång till arbete Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Omställningsstöd för förtroendevalda 3 Aktiva omställningsinsatser Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 8

9 4 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika individer. 4 Ekonomiskt omställningsstöd Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten. Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 9 9 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/ regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 9

10 5 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 7 Samordning Omställningsersättningarna enligt 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. 8 Ansökan om omställningsstöd Ansökan om omställningsstöd enligt 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. Pensionsmyndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav. 10

11 Pensionsbestämmelser 1 Tillämpningsområde m.m. 6 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna. 2 Pensionsförmånernas omfattning Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: a. avgiftsbestämd ålderspension b. sjukpension c. efterlevandeskydd d. familjeskydd 3 Avgiftsbestämd ålderspension En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt 4 9 i pensionsbestämmelserna. 11

12 4 Pensionsgrundande inkomst 7 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen. I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 5 Pensionsavgifter Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 4. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Anmärkning Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. 12

13 8 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 6 Pensionsbehållning Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller landsting/region. Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt Information Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och fullmäktige. Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 13

14 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 10 Sjukpension Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas. Anmärkningar 1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 11 Efterlevandeskydd Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt 6, innebär att pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt 6, till förmånsberättigad efterlevande under max fem år. Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas. 14

15 10 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år. Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn. Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar. 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.) 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a lagen om försäkringsavtal. 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 15 Finansiering För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis. Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 17 Uppgiftsskyldighet m.m Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, 15

16 (11) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLL- NINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Styrdokument - Övergripande anvisningsdokument Datum 2013-XX-XX efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 16

17 17 17 PM (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser ( ) om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer publiceras under november månad). Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF- KL att gälla. Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder ett nytt uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med rätt till inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits. Allmänt om bestämmelserna OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: , 17

18 (9) möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP- KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en annan än PBF och PRF-KL och momentnummer finns inte. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Det förutses att fullmäktige utser en särskild pensionsmyndighet, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. 18

19 (9) Bestämmelser om omställningsstöd Allmänt Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. De avser i första hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Tillämpningsområde ( 1) Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket. Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Stöd för återgång till arbete ( 2) Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för förtroendevald som så önskar, för att han eller hon ska kunna återgå i arbete. Aktiva omställningsinsatser ( 3) Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 19

20 (9) landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram. Ekonomiskt omställningsstöd ( 4) Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett prisbasbelopp. Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ( 5) Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald som fyllt 61 år och var minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning - har fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 20

21 (9) Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension. Övrigt ( 7) Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. Ansökan om omställningsstöd ( 8) För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt 3-5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 21

22 (9) Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna Allmänt Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m. Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är fristående från den allmänna pensionen. Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett uppdragets/uppdragens omfattning. Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevald. Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst 36 eller 48 kalendermånader för rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd ålderspension intjänas från första kronan. Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner, efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL återfinns inte heller. Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av pensionsintjänandet. Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare redovisat. Tillämpningsområde ( 1) Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges. 22

23 (9) Pensionsförmånernas omfattning ( 2) Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli likalydande. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Avgiftsbestämd ålderspension ( 3) En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts. Pensionsgrundande inkomst ( 4) Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP- KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. Pensionsavgifter ( 5) Bestämmelsen är helt ny Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning. Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på arbetsmarknaden. Pensionsbehållning ( 6) Bestämmelsen är helt ny. Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 23

24 (9) På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 IL. Med tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av 11. Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under november månad). Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ( 8) Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, pensionsbehållningen enligt 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas livsvarigt. Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. Sjukpension ( 10) För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, d v s att avgången är en följd av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. Efterlevandeskydd ( 11) Bestämmelsen är helt ny. Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, d v s det finns inte någon möjlighet att välja bort det. På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 IL. Med tjänstepensionsförsäkring 24

25 (9) avses också en pensionsförsäkring som sedan en anställd dött tecknats av arbetsgivaren till förmån för den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier för. Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller inte. Familjeskydd ( 12) Bestämmelsen är helt ny. Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd ( 16) För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 25

26 26 26 PM 1 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Datum , rev Vår handläggare Gunnar Westermark Nuvarande pensionsbestämmelser och jämförelse med det nya förslaget till omställningsstöd och pension (OPF- KL) Huvuddragen i nu gällande bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF) Dessa bestämmelser har fastställts av kommunfullmäktige med giltighetstid från den 1 juli Giltighetsområde Bestämmelserna gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller på betydande del av heltid, vilket i Katrineholms kommun är detsamma som 40 procent eller mer. Förtroendevald som frånträder sitt uppdrag utan rätt till egenpension enligt PBF har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till efterlevandepension föreligger, om det under dessa 270 kalenderdagar uppstår förhållande, som vid ett fortsatt innehav av uppdraget skulle ha givit rätt till sådan förmån. Rätten till efterskydd upphör under vissa förhållanden om den förtroendevalde fått anställning eller uppdrag med pensionsrätt. Omfattning Pensionsförmånerna omfattar a) Egenpension (ålderspension, sjukpension, visstidspension) b) Efterlevandepension (efterlevandepension till vuxen, kompletterande änkepension, barnpension) c) Livränta För hel pension krävs att den pensionsgrundande tiden är minst 12 år. Visstidspension Visstidspension utges, efter ansökan, till förtroendevald som efter 50 men före 65 års ålder uppfyller följande villkor: a) Uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden eller b) Uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan anledning än återkallelse enligt 4 kap 10 i kommunallagen (vägrad ansvarsfrihet eller laga kraftvunnen dom för brott med minst två års fängelse) och den förtroendevalde har haft sitt uppdrag i minst 36 kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 36 månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på varandra följande mandatperioder. 26

27 27 27 PM 2 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Datum , rev Samordning Visstidspension utges från avgången intill den månad från vilken ålderspension ska börja utges, dock längst intill den månad då den förtroendevalde fyller 67 år. Har den förtroendevalde en förvärvsinkomst ska visstidspensionen minskas med 75 procent av sådan inkomst multiplicerad med en tidsfaktor. I Katrineholms kommun gäller att fyra prisbasbelopp ska undantas samordning med förvärvsinkomst. Samma undantag gäller även för de heltidsysselsatta förtroendevalda som omfattas av PRF- KL och avgick senast den 30 juni Avgångsersättning Gäller för förtroendevald för vilken PBF gällt intill avgången från uppdraget och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt. Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid (upp till 12 år) och ålder (under eller över 40 år) vid avgången, längst under 1-5 år. Rätten till avgångsersättning upphör om den förtroendevalde på nytt får uppdrag med pensionsrätt hos kommunen eller om den förtroendevalde får rätt till egenpension enligt PBF eller vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes årsarvode vid avgången. Under första utbetalningsåret är avgångsersättningen 80 procent och därefter 70 procent av årsarvodet. Vad som sägs i PBF ovan om samordning med förvärvsinkomster ska även gälla vid avgångsersättningen. Väsentliga skillnader mellan den nu gällande PBF och den nya OPF-KL: Idag gäller pensionsbestämmelserna endast förtroendevalda med en uppdragsgrad på 40 procent av heltid eller mer. De nya bestämmelserna gäller alla förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning. Idag används en kombination av pensionsgrundande tid och tidsfaktor tillsammans med pensionsgrundande inkomst och årspoäng för beräkning av ålderspension. För hel pension krävs minst 12 års pensionsgrundande uppdragstid. De nya bestämmelserna bygger på en avgiftsbestämd ålderspension där pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Idag gäller rätt till visstidspension för den som fyllt 50 år men inte 65 år. Det finns inga krav på prestationer från den förtroendevaldes sida. Begreppet visstidspension har avskaffat i den nya OPF-KL. 27

28 28 28 PM 3 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Stab Datum , rev Avgångsersättning/omställningsstöd Dagens bestämmelser om avgångsersättning innebär att den som inte fyllt 50 år kan få ekonomisk ersättning under max fem år, motsvarande 80 procent av arvodet första året och därefter 70 procent av arvodet. Den som haft uppdragstid i en omfattning mindre än 72 månader får avgångsersättning under ett års tid. Den som har en uppdragstid omfattande 12 år eller mer har rätt till ersättning i 5 år om han/hon fyllt 40 men inte 50 år. De nya bestämmelserna använder inte begreppet avgångsersättning utan omställningsstöd. Bestämmelserna gäller samma kategorier som idag, d.v.s. förtroendevald med uppdrag om minst 40 procent av heltid. Den som lämnar sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande tid omfattas av reglerna. För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst 3 år och beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten. Det utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under det tredje året. För att erhålla omställningsstöd krävs egen aktivitet för att hitta annan försörjning. Rätten till ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. Den som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid och fyllt 61 år kan i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört få förlängt sådant stöd under ett år i taget, som längst till månaden innan personen fyller 65 år. Vidare tillförs de nya bestämmelserna en rätt till aktiva omställningsinsatser för den som efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid lämnat sitt uppdrag och ännu inte fyllt 65 år. Omfattning och innehåll kan skilja sig åt mellan individer. Idag gäller ifråga om samordning ett fribelopp upp till fyra basbelopp utan tidsbegränsning. De nya bestämmelserna innehåller inte samordning med förvärvsinkomster vid utbetalning av omställningsstöd det första året. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 28

29 ~' '~ Tj _ ` :> ~, 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Blad Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun. Reservation Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 21. Jäv Cecilia Björk (S) och Marie-Louise Karlsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under ärendets behandling. Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för anatagande. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde. Detaljplanen hanteras i enlighet med normalt planförande Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget till detaljplan och har inga synpunkter på ärendet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Byggnadsnämndens protokoll med antagande handlingar, , 78 Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall (MP). Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar ayslg på ordförandens förslag till beslut. Justerandes sign Protokollsutdrag till Utdragsbes yr ande ~~ 29

30 _~ k, ;f `. : ~ l~atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Gudrun Lindvalls (MP) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut. Justerandes sign Protokollsutdrag till # ~~- Akten Utdragsbestyrkande 30

31 31 31 KOMMUNSTYRELSEN miljäpertie# de ~ri~nca RESERVATION Ärende Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1 Miljöpartiet de gröna har inga synpunkter på bebyggelsen och dess utformning. Trots detta yrkade vi avslag på förslaget till detaljplan. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot detaljplanen för Öja 1:1. Skälen till vår reservation är följande: Infarten till området kommer att ske från väg 55. Hastigheten är idag 100 km/tim på vägen och både åt öster och väster finns omkörningsfilen på vägen, som är en 1:1:2-väg. Infarten i området sker i en dalgång och det finns stor risk att hastigheten blir hög. För att nå den busshållplats som går mot Katrineholm måste denna väg passeras för boendeidet nya området, liksom i det gamla, som permanentas alltmer sedan kommunalt vatten och avlopp anslutits. Miljöpartiet har lyft denna problematik såväl i mars 2012, då planen passerade KS första gång, som i byggnadsnämnden vid ett flertal tillfällen och i kommunfullmäktige i december i år. För att få anlägga ett övergångsställe krävs en fastighetssänkning till 50 km/tim, något vi får veta att Trafikverket motsätter sig. Alternativ kan vara tunnel eller bro eller att bussen kör in i området. Vilken lösning som väljs har vi inga synpunkter på, bara att detta måste lösas. Det har alltså funnits gott om tid att göra det. I ett område med nya villor är det troligt att barnfamiljer flyttar in, vilket betyder att ungdomar, som är hänvisade till kollektivtrafiken för att ta sig till skolor i Katrineholm, ska ta sig över vägen under morgonen då trafiken på vägen är som tätast. Det anser vi ytterst olämpligt och mycket farligt. Att släppa fram en detaljplan, som kan skapa en så påtaglig säkerhetsrisk anser vi inte på något sätt försvarbart. Vem som bär ansvaret för en eventuell framtida olycka och vem som ska skapa och bekosta en lösning, som gör det säkert för boende i Öja 1:1 att nå bussen mot Katrineholm måste klargöras i detaljplanearbetet. Att vänta på att något händer och sedan ta tag i frågan anser vi vara syniskt och oacceptabelt. Därför reserverar vi oss mot planen. Katrineholm den 18 december 2013 drun Lindvall, gruppledare -.,~ ~ ~ 31

32 32 32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Vår beteckning Vår handläggare Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun, till kommunfullmäktige för anatagande. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde. Detaljplanen hanteras i enlighet med normalt planförande Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget till detaljplan och har inga synpunkter på ärendet. Ärendets handlingar Byggnadsnämndens protokoll med antagande handlingar, , 78 Marie Sandström Koski K:\Beredningsmöten\2013\131218\ MSK\ Öja MSK.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: LIX:62 32

33 )~U ~ atrineholins kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Blad BYGGNADSNÄMNDEN PLAN Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, w4r~~sti~~t~~tmun Karr imun~tyreisen Katrineholms kommun Byggnadsnämndens beslut 2Q1~ -~ ~ ~ ~ Byggnadsnämnden beslutar att: ~13; 1. godkänna detaljplan för Öja 1:1, Katrineholms 2. överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Reservation Ami Rooth (mp) lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet. Reservationen redovisas på sidan 22 i protokollet. Ärende Upprättande av detaljplan del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun i syfte att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde med närhet till tätorten Katrineholm. Detaljplanen har hanterats enligt reglerna för normalt planförfarande. Yttrande Från samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit yttrande daterat den 17 oktober 2013 byggnadsnämndens överläggning Under nämndens överläggning yttrar sig Erik Liljencrantz, Bertil Carlsson, Bengt Hult, Ami Rooth och Thomas Nyvell. Kommunledningsförvaltningen, akten!~-v~ 33

34 34 34 ~~~ 1\atrineholms kommun O.,; BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdaium Blad Reservation Uyggnadsnämnden ~ilj~~~~i~~ ~~ ~~~~~ Ärende Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun detaljplanen för Öja 1;1har varit vilande under cien tid som området varit föremål för arkeologisk utredning. Denna är nu genomförd och undersökningen visar inga fornlämningar som påverkar planen. Ärendet har därför lyfts till Prio 1.1 kommunstyrelsen i mars 2012 reserverade sig Miljöpartiet de gröna, för det fanns ingen trafiksäker lösning för infarten till det planerade området. Det har gått 1% år sedan dess, det har atltså funnits gott om tid att ta tag i problemet. Det finns inget i handlingarna som visar på att kontakter tagits med berörda parter, exploatören och Trafikverket. Att trafiken till och från området, året runt, kommer att öka när det byggs nya villor (23 st.) jämfört med det område som nu består av fritidshus. Miljöpartiet de gröna har som förut sagts inga synpunkter på s}älva bebyggelsen rnen infarten till området är mycket trafikfarlig.(vi(ket påpekades i reservationen i kommunstyrelsen mars 207.2). Det finns ingen insvängningsfil från Katrineholmshållet. Infarten ligger mitt i en svacka, dvs, det är nerförsbacke hela vägen fram till infarten. Tillåten hastighet är 100 km/tim och där man saktar ner för att svänga fn tit! området är vägen enfilig. Flera månader på året fiinns risk för halka och risken för påkörning bakifrån är mycket högt Det finns en busshållplats på norra sidan av väg 55. För att nå den måste man korsa vägen. I ett nytt villaområde är det troligt att barnfamiljer flyttar in. Det betyder att barn och ungdomar för att nå bussen, ska gå över en väg där trafiken passerar i (minst) 100 km/timmen, i mörker och halka vintertid, morgon och eftermiddag på väg till skolan eller fritidsaktiviteter. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att trafikproblemet måste lösas med Trafikverket och exploatören innan detaljplanen beslutas i kommunfullmäktige, Del får inte vara så cyniskt att inget görs förrän en olycka har inträffat, Qå är det mer än för sent. Vem som då bär ansvaret för en eventuell framtida olycka och vem som ska skapa och bekosta en lösning, som gör det säkert för de boende i det planerade bostadsområdet att nå bussen till skola och arbete i Ka#rineholm, är frågor som måste klargöras i detaljplanearbetet. Eftersom vi inte fick gehör för våra synpunkter väljer vi att reservera oss mot planen i dess nuvarande skrivning. Julita den 31 oktober 2013 ~~.: ~ C~..~,,--~~ ~- Ami Rooth Ledamot i byggnadsnämnden Kommunledningsförvaltningen, akten C V ~~~U~~ 34

35 Ringvägen 1:45 1:21 Sågmon 1:80 1: :30 1:84 E= Sågmon Åvägen + Ö J A 1 1:39 1: : : : E= : Ö J A 1:1 Rv 55, X= B II p 1 6,0 25 e 0,25 1 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER X= :4 e f 1 I Sågmon öster om Katrineholms tätort OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETERNA ÖJA 1:1 M FL KATRINEHOLMS KOMMUN I SÖDERMANLANDS LÄN E 3, Upprättad Dnr: Erik Bjelmrot, planarkitekt Lars Nordling, planarkitekt LOKALGATA SKYDD +53 1: SKYDD Tät skog NATUR SKALA 1:1000 (A1) 1:2000 (A3) PLANBESTÄMMELSER FÖLJANDE GÄLLER INOM OMRÅDEN MED NEDANSTÅENDE BETECKNINGAR. DÄR BETECKNING SAKNAS GÄLLER BESTÄMMELSEN INOM HELA PLANOMRÅDET. ENDAST ANGIVEN ANVÄNDNING OCH UTFORMNING ÄR TILLÅTEN. X= : GRÄNSBETECKNINGAR Linje belägen 3 meter utanför planområdesgräns : LOKALGATA r:100m 57 E 3, r:200m LOKALGATA +66 Användningsgräns Egenskapsgräns Illustrationslinjer r:21m Föreslagen gatuhöjd och kurvradie (fastställs ej) ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänn plats 1:39 1: LOKALGATA Lokaltrafik m från strandkanten ÖJA 1: NATUR SKYDD Kvartersmark Naturområde tillgängligt för allmänheten Område med skydd mot trafikbuller X= B Bostäder 1: :72 1: NATUR E 3,0 61 Tät skog E Vattenområden W UTNYTTJANDEGRAD e 1 0,25 e Tekniska anläggningar, el, tele och va Öppet vattenområde Högsta exploateringsgrad (bruttoarea per fastighetsarea, inräknat altaner) Största byggnadsarea per tomt, inräknat altaner och komplementbyggnader 1:70 BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får ej bebyggas X= Marken får endast bebyggas med uthus och garage Stor-Jälken W PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE Placering p 1 Utformning Byggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns II Högsta antal våningar 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter GRUNDKARTA KOMPLETTERAD KARTBETECKNINGAR ENLIGT HMK:KARTOGRAFI GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV METRIA I JUNI 2009 GENOM SKALA 1:1000 KARTERING OCH TERRESTER KOMPLETTERINGSMÄTNING, KOORDINAT- OCH PROJEKTIONSSYSTEM RT 90 2,5 GON V 0:-15, HÖJDSYSTEM RH00 FOTOGRAMMETRISK 00 Utseende f 1 Största taklutning i grader Fasader skall i huvudsak utföras i vita och grå kulörer. Tak skall i huvudsak utföras i svarta och grå kulörer. AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING DETALJINFORMATION KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA HEDDA BRING MÄTNINGSINGENJÖR Y= Y= Y= Y= ANTAGANDEHANDLING! ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Samtliga fastigheter skall ingå i gemensamhetsanläggning för skötsel av allmän platsmark. Plankostnad skall inte tas ut vid bygglov. 35

36 1 1 S X= X= : BULLERVALL : BULLERVALL Tät skog NATUR : X= : :39 1: ÖJA m från strandkanten 1:1 62 X= :72 1: NATUR :71 52 Tät skog 1:70 X= Stor-Jälken 54 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I Sågmon öster om Katrineholms tätort OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETERNA ÖJA 1:1 M FL KATRINEHOLMS KOMMUN I SÖDERMANLANDS LÄN Upprättad Dnr: Erik Bjelmrot, planarkitekt SKALA 1:1000 (A1) 1:2000 (A3) Lars Nordling, planarkitekt ILLUSTRATION ANTAGANDEHANDLING! 36

37 Antagandehandling (7) PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Sågmon, Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

38 Antagandehandling HANDLINGAR Plankarta i skala 1:1000 (A1L), (1:2000, A3L) med planbestämmelser. Illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse 2 (7) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG För del av Sågmon har en detaljplan upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde med närhet till tätorten Katrineholm. Beslut om planläggning togs av Byggnadsnämnden 6 maj Planen genomförs med byggherresamverkan genom KS Förvaltning AB, som uppdragit till Björk & Nordling arkitektkontor AB genom planarkitekt Lars Nordling att utföra planhandlingar. FÖRENLIG MED MILJÖBALKEN Planen är förenlig med miljöbalken 3-4 kap. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet ligger cirka 4 km öster om Katrineholms centrum. Planen avgränsas i norrav Väg 55 mellan Katrineholm och Flen samt i söder av sjön Stor-Jälken. I väster går planområdet fram med vägområde till gemensam väg i befintligt bostadsområde. Markägoförhållanden Planområdet omfattar drygt 14,4 ha. Av dessa utgör 11 ha obebyggd skogsmark av varierande ålder och 3,2 ha vattenområde. Mark för bostadsändamål utgör c:a 3 ha. Planområdet ägs idag i huvudsak av Strängnäs stift, som avser att avyttra området till KS Förvaltning AB i samband med detaljplaneläggningen. Nuvarande bostadsfastigheten Öja 1:46 har nyligen förvärvats av Katrineholms kommun. 342 kvm i områdets västligaste del ägs av Sågmons Samfällighetsförening. 38

39 Antagandehandling (7) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Orienteringskarta Översiktliga planer Planområdet är tidigare ej detaljplanelagt. Översiktsplan från 1991 anger område av intresse för friluftslivet. I det pågående arbetet med kommande Översiktsplan är området utpekat som bostadsområde. Behovsbedömning En behovsbedömning är gjord. Kommunens ställningstagande är att planens genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation Naturvårdsprogrammet för Södermanlands län framtaget 1991 av länsstyrelsen visar att området är av intresse för skogsbruk och rörligt friluftsliv. Området i nordväst mot Väg 55 liksom ett område i plangränsen mot sydost består av tät granskog. Den huvudsakliga delen av i resten av planområdet består av småvuxen skog, tall, gran, björk och sly. Undervegetationen är karg. Områdets norra del präglas av mager tunt överlagrad storblockig morän, på starkt kuperad hällmark. Undervegetationen är i huvudsak lavar och torktåliga örter. Den södra delen utgörs dels av relativt branta partier ner mot sjön. Även denna mark är mager. Vegetationen här präglas av gran, björk och mindre aspar. På ett antal ställen över hela planområdet finns mindre kärrmarker. 39

40 Antagandehandling (7) Området är kuperat med de högsta delarna mitt i planområdet. Från väster till öster finns först en kraftig stigning upp till högre nivåer som följs av en nedåtgående sluttning mot plangränsen i öster. Marken mot vattnet sluttar jämnt och relativt brant. 40

41 Antagandehandling (7) Strandkanten är svårtillgänglig och vegetationen består av sly, mindre träd och buskar. En gångstig leder från det angränsande bostadsområdet ner mot strandkanten i planområdet. Vattenområdet är del av sjön Stor-Jälken. Kulturmiljö Planområdet kan enligt Länsstyrelsens bedömning innehålla fornlämningar. Arkeologisk undersökning har genomförts och visar inga fornlämningar som påverkar planen. Bebyggelseområden Bostäder En mjukt formad lokalgata som löper genom området i väst-östlig riktning bebyggs på ömse sidor med enbostadshus. Det bildas en gles villabebyggelse med frihet att placera villorna på lämplig plats på tomten dock minst 6 meter från lokalgatan och 4 meter från övriga tomtgränser. Bebyggelsemiljön ska ge ett sammanhållande modernistiskt intryck med vita eller grå fasader och gråa till svarta tak. Utformningsbestämmelser anger relativt låglutande tak på högst 25 grader. Området omfattar 23 villor med en största byggnadsarea per tomt, altaner och komplementbyggnader inräknade, på 240 kvm. 41

42 Antagandehandling Service Service såsom barnomsorg, skola, vård och kommersiell service finns i Katrineholms tätort. Tillgänglighet Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska tillgodoses så långt som möjligt i området. De bitvis stora nivåskillnaderna inom området kan dock utgöra hinder för kraven. Inom byggnaderna medges inga avsteg från de tekniska egenskapskraven, exempelvis kravet på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 6 (7) Friytor Naturmiljö Området är av intresse för friluftslivet. Strandområdet är idag otillgängligt och bevuxet med sly. För att säkerställa det rörliga friluftslivets tillträde till strand och vatten avsätts större delen av planområdet till allmän platsmark med beteckningen natur. Strandskydd Bebyggelsen har placerats med hänsyn till topografin. Bostadskvarteren har placerats utanför strandskyddsgränsen på 100 meter. Inga intrång görs i strandskyddet. Gator och trafik Gatunät Tillfarten till området sker via infart från Väg 55, en mötesfri landsväg sedan Denna anslutning har hittills endast betjänat Sågmons bostadsområde. Tillfarten medger en trafiksäker anslutning till planområdet. I det befintliga bostadsområdet går lokalgatan parallellt med Väg 55. En förlängning av den befintliga lokalgatan medges i gällande plan. För att nå planområdet krävs också tillfart över en remsa naturmark i Samfällighetens ägo och en obebyggd tomt som kommunen äger. När planen genomförs släcks byggrätten på denna tomt. Detta innebär att anslutningen till cykelbana som löper längs Väg 55 enkelt och trafiksäkert kan göras i planområdets nordvästra hörn. En annan tillfart till cykelbanan kan i framtiden anordnas i planområdets östra del. Kollektivtrafik Närmaste busshållplats ligger på Väg 55 cirka 300 meter från planområdet. Parkering Boendeparkering iordningställs inom den egna tomten. Inom området iordningställs dessutom två allmänna parkeringsytor för besökare. 42

43 Antagandehandling Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det befintliga bostadsområdet, Sågmon, kommer att anslutas till det allmänna vattenoch avloppsnätet. I samband med detta kan även utbyggnad ske för planområdet. Inom planområdet avses va-försörjningen ske med självfall om detta är möjligt, annars med LPS-system. 7 (7) Dagvatten Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) är goda. Särskild omsorg kommer att krävas vis anläggning av lokalgatan för att förhindra läckage av förorenat dagvatten till Stor-Jälken. El För utbyggnad av elnät till abonnents anslutningspunkt ansvarar Utsikt Nät AB. Störningar Bullernivåerna från Väg 55 redovisas i MKB för RV 55 s. 30 (VMN ). Samtliga nya bostadshus kommer att placeras minst 90 meter från väg 55, vilket innebär att beräknat vägtrafikbuller underskrider gränsen 55 dba. KATRINEHOLM Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bjelmrot Planarkitekt Lars Nordling Planarkitekt 43

44 Antagandehandling (3) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Sågmon, Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

45 Antagandehandling HANDLINGAR Plankarta i skala 1:1000 (A1), (1:2000, A3) med planbestämmelser. Illustration Planbeskrivning Genomförandebeskrivning (detta dokument) Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse 2 (3) INLEDNING För del av Sågmon har en detaljplan upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av 23 friliggande enbostadshus i anslutning till befintligt bostadsområde med närhet till tätorten Katrineholm. ORGANISATORISKA FRÅGOR Beslut om planläggning togs av Byggnadsnämnden den Planen genomförs med byggherresamverkan genom KS Förvaltning AB, som uppdragit till Björk & Nordling arkitektkontor AB genom planarkitekt Lars Nordling att utföra planhandlingar. Tidsplan Samråd April 2011 Utställning Mars 2012 Antagande December 2013 Laga kraft December 2013 Mark- och anläggningsarbeten kan komma igång tidigast första kvartalet 2014, vilket skulle kunna innebära första inflyttning under senhösten Genomförandetid Genomförandetiden är satt till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Markägoförhållanden Planområdet ägs idag av Strängnäs stift, som avser att avyttra området till KS Förvaltning AB i samband med detaljplaneläggningen. Mindre delar av vägområdet ägs av Katrineholms kommun respektive Sågmons Samfällighetsförening. Huvudmannaskap Hela planområdet, inklusive allmän platsmark, ligger under enskilt huvudmannaskap. KS Förvaltning AB avser att vara huvudman för hela planområdet i utbyggnadssskedet. Efter fastighetsbildning övergår huvudmannaskapet till områdets samfällighet. Samordning förutsätts med Sågmons Samfällighetsförening. Planområdets utfart sker genom direkt anslutning till befintlig gemensamhetsanläggning för väg. Planområdet ska erhålla andelstal i den befintliga gemensamhetsanläggningen. Ansvarsfördelning Sörmland Vatten ansvarar för framdragande av va-ledning genom befintligt bostadsområde till anslutningspunkt i planområdets nordvästra hörn. KS Förvaltning AB ansvarar för plangenomförandet i övrigt. 45

46 Antagandehandling Avtal Avsiktsförklaring föreligger mellan Strängnäs Stift och KS Förvaltning AB om förvärv av planområdet. Exploateringsavtal kommer att upprättas innan planen antas. Fastighetsrättsliga frågor Plangenomförandet förutsätter fastighetsbildning enligt följande: 3 (3) Varje bostadstomt avstyckas som enskild fastighet. Ny fastighet bildas för övriga delar av planområdet (vägmark, naturområden och vattenområde). Den nya gemensamhetsanläggningen för lokalgatan ansluts till befintlig gemensamhetsanläggning för väg inom Sågmons Samfällighet. Gemensamhetsanläggning inrättas för underhåll och skötsel av vägar och gemensamma va-ledningar. Planområdet ska erhålla andelstal i den befintliga gemensamhetsanläggningen för Sågmons vägområde. Ekonomiska frågor Byggherren svarar för plankostnader, vilket avtalats i ett plankostnadsavtal mellan byggherre och Katrineholms kommun. Detta innebär att plankostnad ej ska tas ut vid kommande bygglov. Byggherren svarar för lantmäterikostnader och kostnader för inlösen av mark som tillhör Sågmons Samfällighetsförening. Övriga ekonomiska frågor som berör kommunen och byggherren regleras i exploateringsavtal. Tekniska frågor Det allmänna va-nätet byggs ut vid plangenomförandet. Uppvärmning och byggande förutsätts ske i enlighet med gällande lagar, förordningar och energinormer. Inget gemensamt uppvärmningssystem är planerat. Området kan anslutas till Utsikt Nät Ab:s nät. En ny transformatorstation placeras centralt inom området. Medverkande Vid upprättandet av detta planförslag har följande personer medverkat: Erik Bjelmrot Planarkitekt Lars Nordling Planarkitekt 46

47 (6) Datum Upprättad Dnr Detaljplan för del av fastigheten ÖJA 1:1, Katrineholm UTLÅTANDE Antagandehandling Hur samrådet bedrivits Samrådet har genomförts genom utskick till berörda parter, samt normalt utställningsförfarande under perioden 8 mars till 29 mars 2012 Sammanställning av inkomna yttranden under samrådet i utställningsskedet Inkomna yttranden utan erinran: Trafikverket Villaägarna Västra Sörmland Pensionärsrådet Kommunstyrelsen i Katrineholm Service- och teknikförvaltningen i Katrineholm Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm Inkomna synpunkter: Inkommet yttrande från: Synpunkter Kommentar/Åtgärd Miljöförvaltningen, Katrineholm Genomfartstrafiken genom området kan ge upphov till vissa störningar för befintliga fastigheter som ligger nära vägen. Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas. Närheten till väg 55 begränsar möjligheten att Trafikmängden förbi fyra närmast berörda fastigheter kommer att öka något. Den nordostligaste fastigheten kommer att beröras mest eftersom vägområdet är beläget högre än tomtmarken. För denna 47

48 48 48 Katrineholms kommun Sörmland Vatten och Avfall AB Länsstyrelsen Södermanlands län välja husläge på vissa tomter. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör utföras så att avledning mot Stor-Jälken förhindras. Sörmland Vatten anför att det befintliga bostadsområdet Sågmon måste anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet innan det nu aktuella planområdet kan anslutas. Sörmland Vatten önskar att om möjligt utföra spillvattensystemet med självfall i stället för LPS. Länsstyrelsen skriver att planförslaget har omarbetats så att merparten av Länsstyrelsens synpunkter gällande allmänna intressen har beaktats. Länsstyrelsen kräver dock att en arkeologisk utredning genomförs. fastighet föreslås någon form av skydd. Bullernivåerna från Väg 55 redovisas i MKB för RV 55 s. 30 (VMN ). Samtliga nya bostadshus kommer att placeras minst 90 meter från väg 55, vilket innebär att beräknat vägtrafikbuller underskrider gränsen 55 dba. Bullerplank och bullervall vid väg 55, som påverkas av vägdragningen kommer att ersättas med en ny bullermässigt likvärdig lösning. Dagvatten kommer att infiltreras lokalt och inte avledas mot Stor-Jälken. Planförslaget förutsätter också anslutningen av det befintliga området först. För att möjliggöra självfall har ytterligare ett område för en eventuell pumpstation inrättats i avslutningen av lokalgatan i öster. Arkeologisk utredning är genomförd och godkänd av Länsstyrelsen enligt mail den 16 september Utredningen medför ingen ändring av planförslaget. 2 (4) Stora Jälkens Fiskevårdsförening Länsfiskekonsulent Sten Nilsson lämnar information om gällande skydd för flodkräftan i Stor-Jälken. Allemansrätten kommer till ett idag allmänt tillgängligt Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD innebär inte 48

49 49 49 Katrineholms kommun Tommi Gorard, ordförande område kommer att utsläckas. Flodkräftan riskeras att slås ut. Lokalt omhändertagande av dagvatten blir svårt p g a utsläpp av oljor och kemiska produkter. En miljökonsekvensbeskrivning borde ha utförts. Föreningen anser sig vara berörd part som borde fått planhandlingar utskickade till sig. Sågmons samfällighetsförening, genom Agneta Andersson sekreterare Sören Nyberg Eivor Blomqvist Johny Broman Tommi Gorard Jan Malmqvist Anna Nizelius för Öja 1:47 Tillfarten till området idag är inte trafiksäker. Det är svårt att ta sig ut och in i området speciellt under vinterhalvåret. Det finns ingen säker övergång över väg 55 till busshållplatsen. Infarten kommer inte klara belastning av tung trafik under byggtiden. Vägsträckningen enligt den gamla detaljplanen från 1955 medför stora olägenheter för berörda tomtägare. Man önskar förbud mot sprängningsarbeten mellan kl och 7.00 under byggtiden. Motsätter sig i egna skrivelser den föreslagna vägdragningen. Motsätter sig, såsom mest drabbad av den föreslagna vägdragningen, att detaljplanen antas. Hon anser att ingen avvägning gjorts mellan allmänna och enskilda intressen. att oljor och kemiska produkter tillåts förorena marken. Detta regleras i Miljöbalken och övervakas av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kommunens bedömning är att en enkel miljökonsekvensbeskrivning som ingår i planbeskrivningen är tillfyllest. Trafikverket har nyligen genomfört relativt omfattande ombyggnad av påfarten till Sågmon för att förbättra säkerheten. Vid plangenomförandet bör inte anläggningstrafik tillåtas på nuvarande lokalgata, utan förstärkningsåtgärder. Enligt gällande detaljplan kan vägen mellan Öja 1:80 och 1:30 utföras. Kommunen avser att använda detta område för lokalgatan. Detaljplanen reglerar inte sprängningstider. Kommunens ställningstagande är att vägen kan genomföras. Bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas. Eventuell inlösen av enskild fastighetsmark för detta ändamål kan komma att regleras i kommande lantmäteriförrättning. Kommunen avser att anta detaljplanen. Kommunen anser att allmänintresset att tillskapa nya bostäder är mycket stort. Det föreslagna bullerskyddet norr om Öja 1:47 kommer att vara 3 (4) 49

50 50 50 Katrineholms kommun På uppdrag av 31 fastighetsägare har Anna Nitzelius, Tommi Gorand, Per Melander och Jan Malmqvist inkommit med ett gemensamt yttrande på sex sidor. Föreslaget bullerskydd anses inte tillgodose sakägarens intressen. Yttrandet i sin helhet bifogas denna sammanställning. Synpunkterna sammanfattas på följande sätt: 1. Detaljplanen är oförenlig med gällande lag och praxis. 2. Ingen avvägning har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen vad gäller förslaget till väganslutning. 3. Direkta felaktigheter ligger till grund för förslaget. 4. Ensidigt hänsynstagande har gjorts till exploatörens fördel/intressen. 5. Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. 6. Ingen MKB har genomförts. placerat drygt 25 meter norr om befintligt bostadshus. Fastigheten 1:47 kan också utökas med del av 1:46 om så skulle önskas. Se även nedan! 1. Aktuell lagstiftning gör ingen skillnad på fritidsbostad eller permanentbostad. Befintligt bostadsområde genomgår för närvarande en gradvis permanentning och ansluts inom kort till det allmänna va-nätet. Kommunen har givetvis gjort en noggrann intressebedömning innan planläggningsbeslut. Den mark som avses ianspråktas är samfälld vägmark. Planen har utformats särskilt för att inte ianspråkta enskild tomtmark. Planarbetet har i alla delar följt gällande lagar. 2. Avvägningen mellan enskilda intressen och allmänna intressen har också gjorts. Kommunens inställning är att det allmänna intresset i detta fall går före det enskilda. 3. Yttrandet påpekar att angivet vägområde om 7 meter är felaktigt. I endast en mycket begränsad del, vägområdet mellan Sågmon 1:30 och 1:80 är i gällande detaljplan vägområdet c:a 8,5 meter, medan avståndet mellan fastighetsgränserna är c:a sex meter. Angränsande fastigheter inrymmer således delar av detta vägområde. Planförslaget är utformat för 4 (4) 50

51 51 51 Katrineholms kommun att den c:a fem meter breda vägen ska kunna anläggas inom det sex meter breda området utanför fastighetsgränserna. Kommande lantmäteriförrättning får reglera denna fråga mer i detalj. 4. Kommunen har mycket stort intresse av att detta område kommer till stånd. Den mark som den nya bebyggelsen ianspråktar tillhör Svenska Kyrkan, som i sin tur har avtalat med en exploatör. Att kommunen ensidigt skulle gynnat denna exploatör är ett helt ogrundat påstående. 5. Att kommunen är skyldig att ha en aktuell Översiktsplan är riktigt. Detta arbete pågår. I detta arbete pekas det aktuella området ut för bostadsbebyggelse. 6. Efter omarbetningen av samrådsförslaget fram till utställningsförslaget har Länsstyrelsen inte längre önskemål om MKB. Kommunens uppfattning är att det inte är behövligt. 5 (4) I övrigt kommer plangenomförandet att åtföljas av lagstadgade samråd i kommunen. Vid dessa kommer detaljer som skydd för flodkräftan och Stor-Jälkens vatten att tas upp. Kommunens Miljöförvaltning bevakar dessa frågor kontinuerligt. 51

52 52 52 Katrineholms kommun Ändringar efter utställningen Efter utställningen har plankartan kompletterats med ytterligare ett område för en eventuell pumpstation på lokalgatan i öster. 6 (4) Inkomna synpunkter som inte blivit tillgodosedda Kommunen avser att anta planförslaget, varför alla de enskilda sakägare som motsatt sig detta inte får sina synpunkter tillgodosedda. Sammanfattning Ett stort antal sakägare har inkommit med yttranden med innebörden att tillfartsvägen kommer att innebära ett mycket stort intrång. Planförslaget har utarbetats för att minimera detta och inte göra intrång på enskilda fastigheter. En ökning av trafikmängden med c:a 100 fordon per dygn förutses. Kommunen anser inte att detta är så ett stort intrång att det kan utgöra hinder för ett angeläget utvecklingsområde. Vare sig Länsstyrelsen eller andra myndigheter motsätter sig detaljplanen. KATRINEHOLM Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bjelmrot Planarkitekt Lars Nordling Planarkitekt 52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 85 85 ~~~! '~ l~atrineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _r ~:~> Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Dnr KS/2013: Handläggare: Gunnar Westermark Partistöd 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer partistödet för 2014 enligt följande: 1. Grundstödet är kronor per parti 2. Det mandatbundna stödet är kronor per mandat (75 procent av 2012 års prisbasbelopp) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige ska enligt gällande regelverk årligen fastställa partistödet storlek i samband med det årliga budgetbeslutet. Eftersom något sådant beslut inte fattades i samband med ställningstagandet inovember till den övergripande planen med budget för nästa år, har kommunledningsförvaltningen nu i en skrivelse upprättat ett förslag till partistöd gällande år Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens skrivelse OS Justerandes sign Protokollsutdrag 611 Akten Utdra yrkande \,j~} 85

86 86 86 Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Stab 1 (1) Vår handläggare Gunnar Westermark Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Partistöd för 2014 Ärendebeskrivning Reglerna för Katrineholms kommuns partistöd anges i det styrdokument som antogs av kommunfullmäktige i december 1992 och reviderades senast i maj Partistödet består av två komponenter grundstöd och mandatbundet stöd. Grundstöd utgår med ett fast belopp till vart och ett av de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fastställer grundstödets storlek i samband med det årliga budgetbeslutet. Det mandatbundna stödet utgår till vart och ett av de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige som ett årligt basbeloppsanknutet stöd per ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Grundstödet har under en följd av år varit kronor per år. Det mandatbundna stödet har samtidigt fastställts till 75 procent av prisbasbeloppet som gällde två år före utbetalningsåret. Sålunda har stödet för år 2013 kopplats till prisbasbeloppet för Eftersom något beslut om partistödet inte fattades i samband med kommunfullmäktiges beslut i november 2013 om övergripande plan med budget för 2014 lämnas nu följande förslag till partistöd för Samtidigt noteras att utbetalningen av både grundstödet och det mandatbundna stödet enligt regelverket ska ske i förskott och för ett halvt år i taget. Förutsättningen för att kunna följa denna regel är givetvis att det faktiskt föreligger ett beslut. Partistödet för första halvåret 2014 kommer därför att kunna betalas ut i början av februari. Förslag till beslut Partistödet för 2014 fastställs enligt följande: 1. Grundstödet är kronor per parti 2. Det mandatbundna stödet är kronor per mandat (75 procent av 2012 års prisbasbelopp) För kommunledningsförvaltningen Gunnar Westermark Kanslichef K:\Beredningsmöten\2013\131218\ GW\ Tjänsteskrivelse partistöd.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 86

87 87 87 k r~ 1\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~..~ Sammanträdesdatum KOMMi1NSTYRELSEN Blad Dnr KS/2013: Revidering av Övergripande plan med budget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet "Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget ". Reservation Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammars (FP) yrkande, reserverar sig Ewa Gallhammar (FP), Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 27. Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Den skriftliga reservationen redovisas på sidan 28. Ärendebeskrivning Beredning av kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M): "Kommunfullmäktige fattade den 18 november 2013 beslut om den övergripande planen med budget Skatteintäkterna för 2014 i den beslutade budgeten baseras på ett invånarantal om invånare per 1 november Den 11 december presenterade SCB den definitiva befolkningssiffran per 1 november, som för Katrineholms del uppgår till invånare. Det är på den folkbokförda befolkningen per 1 november 2013 som 2014 års skatteintäkter och utjämning baseras på. Den ökande befolkningen innebär att skatteintäkter och utjämning för 2014 ökar med 4,4 mnkr jämfört med den fastställda budgeten. Som en följd av detta, föreslås nu att en budgetrevidering görs där skatteintäkter och utjämning ökas med 4,4 miljoner, samt att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr. Detta innebär att det budgeterade resultatet för 2014 justeras från 18,8 mnkr till 18,2 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet 'Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget '." Justerandes sign ~~~ ~~~ Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till 87

88 88 88 I\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN Blad Ärendets handlingar Skrivelse från kommunstyrelsens ordföranden, Göran Dahlström (S), och kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M), Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Gudrun Lindvall (MP), Ewa Gallhammar (FP),Carina Björk-Andersson (FP), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) samt kommunchefen Sari Eriksson. Förslag och yrkanden Gudrun Lindvall (MP) yrkar avslag på orförandens förslag till beslut och bifall för Miljöpartiets förslag till reviderad budget innebärande att de 5 miljoner kronorna istället läggs på överskottet. Ewa Gallhammar (FP) yrkar bifall till Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till reviderad budget innebärade att ytterligare 5 miljoner kronor ska tillföras vård- och omsorgsnämnden. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och Ewa Callhammars (FP) samt Gudrun Lindvalls (MP) yrkanden. Han finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Protokollsutdrag till Akten 88

89 KOMMUNSTYRELSEN Reservation Övergripande driftsbudget 2014 med plan Majoritetsförslag Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Nämnd/styrelse 2013 Budget FP,C,KD FP,C,KD FP,C,KD Föränd Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 ÖVe~g~lp8~de P011tlsk led~itlg S 662 BIld~lllg511ämllde~ ByggllådS~ä~'111de~ KOmll'IU~Sty~elSe~ varav Kommuncentrals inkl KLC -a VafaV KOmmUnledningSfÖrvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -~z 5ei -z5 szz z -zi 5zz -zi 5zz KuItU~- OCh tu~151y1~ä1'1'li1de~ MiIjÖ- OCh häi505kyddsnämnden SeNlte- OCh tek~lk~ä~l'i~d2~ SOCIeI~äm~d2n V18dld8kt~ä~1'll1d V~1'd- Oth O~'ISO~g511ä111~de~ Räddningstjänsten VSR -zs sa6 -ZS 9» -2s 9~~ -z5 6oz -zs z3i Kompensation för ökade löner o o z Summa nämnder -i ess 359 -i sao asa -s o00 -i sas asa -i sis s69 -i Sie ass Till kommunstyrelsens förfogande -i 500 -s o i o00 -i o00 -i o00 Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning -z2 boo -Z3 ~sn -i3 Aso -z~ goo -z8 500 Ofördelade löner överhäng o Justering efter lönekartläggning o -sii -si2 0 0 Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker io osa io osa io o5s io oss Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar -a si as 900 -sz Skatteintäkter Kommunalekonomiskutjämning ` Kommunal fastighetsavgift Prbas ersättn för flyktingur Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budg res i % av skatter och utjämning i,o5% i,o3% i,o3% o,9z% i,zo% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resurser för volymökning inom BIN 4 700' RESERVATION DnrKS/2013: Revidering av Övergripande plan med budget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet "Läge för skola, mat &jobb, Övergripande plan med budget Det är en månad sedan vi tog budget och mot den budget som då fas. då fastställdes har si siffermatrialet radikalt ändra därför yrkade vi på att Folkpartiets, Centerpartiet och Kristdemokraternas budget också skulle revideras utifrån de nya förutsättningarna. Vi reserverar oss till förmån för vår budget ~` ~ /~o / 27 OBSI Ökade ramar med -, minskade ramar med + Ewa Gallhammar Folkpartiet Liberalerna Inger Fredriksson Centerpartiet Joh~ndeliu~ Kristdemokraterna t ~/,Y 89

90 KOMMUNSTYRELSEN miijöportiet de gröna '~ RESERVATION Ärende Revidering av Övergripande plan med budget Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på majoritetens förslag. Vi yrkar bifall till vår reviderade budget, där de 5 miljoner kronor, som majoriteten föreslås tillföras Vård- och Omsorgsnämnden, istället läggs på överskottet, eftersom det i vårt budgetförslag redan tillförts 14 miljoner kronor till den nämnden. Miljöpartiet de Bönas reviderade budget, som vi yrkar bifall ti11, ser ut som följer. Katrineholm den l i -,' ;, (~ufdrun Lindvall, gruppledare Kostnader N ämnderlstyrelser (Svergripande pd IeAning aie~~~y~~~a~ 3yggnadsnännden CORIrt1UI15IyfH5Ytl tul W r- a3i [urisnnännden M ifjb och hälsoskyddviännd ämi ce- och tek piknämnden iod~nämnden Vård-ode ansorgsnämndm Raddning9jäns[m V SR KompeRSation for ökade löner Summa näannder Fnansiering Till KSförtapnde Ökade hyresko4nader Lifneuppräkning OfördNade löner överhäng Lönekartl3ggning Personalomkostnadspålä49 Pen5lonH ntäkter Viadidak[Vingycer Kapiial k ostnadsi ntäkttt Avskrivningar Skatter och äalsbidrag skaiie~ nfäkter statsbidrag kommunal fa~ighetsavgift Flyktingmottagning Fnan9aingm m.bbbmntrum Summa finans eri ng Totalt Resursr vdymökning & N rbu i4.u~v,'i ~iz~~3; -3al -iz-aaa -~l, SL,; mp bu l4 eev -9 H~~s -.zn~~s -3JP ua ve ;? 91 i -:~, I ~?...9~F J~ia..153 U ti G Y:7-25 9: BW (M) -25W -292J -2~12~ -2J 7M7-237A~ 0 -~12 -Sf~ th399u 7W 990 -S71W -K71fN1 10 OSR In (i,1i 93 9~1) ~ 6~ 59R -st spi -si y~x~ 7dH ~ fi 519A6 6 IXxl v fkkl I7.}ice _y[q 111 Jfl; _opp ~ su Aso i aa~ ns ~1 711U 4 7tN1 ~;...,...~ \ \J f 90

91 (5) Datum KOMMUNSTYRELSEN Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Revidering av Övergripande plan med budget Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade den 18 november 2013 beslut om den övergripande planen med budget Skatteintäkterna för 2014 i den beslutade budgeten baseras på ett invånarantal om invånare per 1 november Den 11 december presenterade SCB den definitiva befolkningssiffran per 1 november, som för Katrineholms del uppgår till invånare. Det är på den folkbokförda befolkningen per 1 november 2013 som 2014 års skatteintäkter och utjämning baseras på. Den ökande befolkningen innebär att skatteintäkter och utjämning för 2014 ökar med 4,4 mnkr jämfört med den fastställda budgeten. Som en följd av detta, föreslås nu att en budgetrevidering görs där skatteintäkter och utjämning ökas med 4,4 miljoner, samt att vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr. Detta innebär att det budgeterade resultatet för 2014 justeras från 18,8 mnkr till 18,2 mnkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till revidering av övergripande driftbudget, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för för Katrineholms kommun. Samtliga ändringar ska arbetas in i dokumentet Läge för skola, mat & jobb, Övergripande plan med budget Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M) KOMMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: 0 E-post: 91

92 (5) Datum KOMMUNSTYRELSEN Vår beteckning Förslag till revidering: Övergripande driftbudget 2014 med plan Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Plan Plan Nämnd/styrelse Övergripande politisk ledning Bildningsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen varav Kommuncentrala inkl KLC varav Kommunledningsförvaltningen varav Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och turismnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Service- och tekniknämnden Socialnämnden Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten VSR Kompensation för ökade löner Summa nämnder Till kommunstyrelsens förfogande Ökade kostnader lokaler Löneuppräkning Ofördelade löner överhäng Justering efter lönekartläggning Po-påslag och semesterlöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter Avskrivningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagande Finansiering, utdelningar mm Jobbcentrum Summa finansiering TOTALT med nytt utjämningssystem Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,06% 1,03% 0,99% 1,68% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Resurser för volymökning inom BIN KOMMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: 0 E-post: 92

93 (5) Datum KOMMUNSTYRELSEN Vår beteckning Reviderad stycke på s 6 i dokumentet. Skatteintäkter och statsbidrag Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att skatteunderlaget under perioden ökar med 28,7 procent. Enligt den senaste prognosen (oktober 2013) uppgår skatteintäkterna och statsbidragen för Katrineholm till 1,771miljarder kronor för Vid beräkning av skatteintäkter i budgeten används SKL:s prognoser för planperioden, vilka anpassats till befolkningstalet invånare. Resultaträkning Utfall Budget Budget Plan Plan Belopp i tusentals kronor (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter/kostnader ÅRETS RESULTAT MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOMMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: 0 E-post: 93

94 (5) Datum KOMMUNSTYRELSEN Vår beteckning Balansräkning Utfall Budget Budget Plan Plan Belopp i tusentals kronor (tkr) TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader och tekniska anläggningar Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT Eget kapital Årets resultat Resultatutjämningsreserv SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR SUMMA AVSÄTTNINGAR SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Borgensförbindelser därav kommunala bolag borgen och förlustansvar egna hem Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl KPA (inkl löneskatt) Operationella leasingsavgifter KOMMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: 0 E-post: 94

95 (5) Datum KOMMUNSTYRELSEN Vår beteckning Kassaflödesanalys Utfall Budget Budget Plan Plan Belopp i tusentals kronor (tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar Ökning-/minskning+ förråd och varulager Ökning+/minskning- kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering- i materiella anläggningstillgångar Investering- exploatering Investering i pågående projekt Ökning - av finansiella anläggningstillgångar -270 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering- av skuld Ökning- långfristiga fordringar Minskning+ av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut KOMMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: 0 E-post: 95

96 ~1 `~~ `~~~_ ~. Katrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr KS/2013: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport för perioden från den 1 januari 2013 till den 31 augusti 2013 till handlingarna. Ärendebeskrivning Vårdförbundet har till kommunstyrelsen överlämnat sin delårsrapport, omfattande perioden från den 1 januari till den 31 augusti 2013, för kännedom. Förbundets direktion har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2013 godkänt rapporten. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning samt uppgift om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till delårsrapporten hör också ett utlåtande från förbundets revisorer samt en revisionsrapport. Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt resultat på kronor för perioden. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Delårsrapporten med revisionsrapport har översänts till ekonomi- och upphandlingskontoret med möjlighet att lämna eventuella synpunkter som bör beaktas i beredningen av ärendet. Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Delårsrapport för perioden , Vårdförbundet Sörmland, Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland, utlåtande avseende delårsrapport 2013, PWC, revisionsrapport: granskning av delårsrapport 2013, Vårdförbundet Sörmland 5~9~ Akten 96

97 97 97 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Stab Vår handläggare Per Johansson Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland Ärendebeskrivning Vårdförbundet har till kommunstyrelsen överlämnat sin delårsrapport, omfattande perioden från den 1 januari till den 31 augusti 2013, för kännedom. Förbundets direktion har vid sitt sammanträde den 24 oktober 2013 godkänt rapporten. Rapporten innehåller en förvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning samt uppgift om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till delårsrapporten hör också ett utlåtande från förbundets revisorer samt en revisionsrapport. Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt resultat på kronor för perioden. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. Delårsrapporten med revisionsrapport har översänts till ekonomi- och upphandlingskontoret med möjlighet att lämna eventuella synpunkter som bör beaktas i beredningen av ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har gått igenom delårsrapporten och revisionsrapporten. Förvaltningen har inte funnit något att anmärka på eller erinra mot, utöver det som framkommer av delårsrapporten och revisorernas rapport. Av revisorernas granskning framkommer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs enligt den kommunala redovisningslagen. Utvärdering av har gjort av två av sju verksamhetsmål (de fem mål som inte utvärderats i delårsrapporten kommer att utvärderas i samband med årsredovisningen för förbundet). Vidare, att förbundets utvärdering av de två finansiella målen är rättvisande. Förvaltningen noterar också att den prognos för helåret 2013 som lämnas i delårsrapporten visar på ett negativt resultat på kronor för Vårdförbundet Sörmland. Det betyder att balanskravet inte kommer att uppnås för Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att lägga Vårdförbundet Sörmlands delårsrappor till handlingarna. K:\Beredningsmöten\2013\131218\ PJ\Tjänsteutlåtande docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 97

98 98 98 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Stab För kommunledningsförvaltningen Per Johansson Lix: 60 K:\Beredningsmöten\2013\131218\ PJ\Tjänsteutlåtande docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: 98

99 99 99 ~~ ~T~(~I~Ft~R~;i '~I?FT För kännedom till Kommunstyrelsen samt socialnämnden eller motsvarande i Eskilstuna Katrineholm Strängnäs Vingåker ~IIVE~IÖLNIS KOMMUN E ~fommunstvrelse ~ ~ 2Q1~ -~ ~- ~ 5,K5 ien~mmpr y~ 4~andl~~gar= ~...~ Delårsrapport för perioden Vårdförbundet Sörmland Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har vid sammanträde godkänt bifogade delårsrapport för perioden (januari - augusti) 2013 för överlämnande till respektive kommunstyrelse och socialnämnd eller motsvarande i våra medlemskommuner. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning samt uppgift om det systematiska arbetsmiljöarbetet. I den ekonomiska översikten återfinns Vårdförbundets delårsresultat och årsprognos. I årsprognosen görs en bedömning av resultatutfallet vid årets slut, vilket framgår idrift- och investeringsredovisningen. Delårsrapporten omfattar i övrigt resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport samt noter. I en bilaga återfinns de redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten. Förbundet uppvisar för delårsperioden ett minusresultat med 255 tkr. Detta beror på att de externa patientplaceringarna på Vårnäs behandlingshem ej når upp till den förväntade nivån. Det sammanlagda underskottet för Vårnäs uppgår ti11259 ticr för perioden. Primärbehandlingen har ett negativt resultat med 522 tkr och Halvvägshusen ett positivt resultat med 262 tkr. I budgeten har de externa patientplaceringarna på primärbehandlingen bedömts uppgå ti115,5 patienter per vårddygn (1338 vårddygn för perioden), men stannar för delåret på ca 3,0 patienter per vårddygn (738 vårddygn). Inom det öppna intaget har 166 patienter inskrivits under perioden. Nyttjandegraden för delåret är 104,5 %, vilket innebär 194 fler vårddygn jämfört med planeringstalet i budgeten. Patientbeläggningen per vårddygn uppgår ti1118,8 patienter jämfört med planerade 18,0. Vårddygnskostnaden fär medlemskommunen under perioden uppgår till 1455 kronor. Den beräknade kostnaden enligt planerat platsantal i budgeten är 1520 kronor. 99

100 Patientbeläggningen på halvvägshusen för kvinnor respektive män uppgår ti116,3 patienter per vårddygn under perioden -1,3 patienter/vårddygn respektive 5,0 patienter per vårddygn. Den sammanlagda patientbeläggningen på halvvägshusen överstiger därmed beräkningen i budgeten som är 6,0 patienter per vårddygn. Familjerådgivningen och Upphandlingsverksamheten visar för perioden ett visst överskott. För helåret 2013 är den nuvarande bedömningen att resultatet för förbundet blir ett mindre underskott med ca 270 tkr. Bedömningen av det externa patientintaget på primärbehandlingen utgår från 3,5 placerade patienter per vårddygn i årsprognosen, vilket är två patienter färre jämfört med budgeten. För halvvägshusen är bedömningen 6,5 patienter per vårddygn, som innebär att beräkningen i budgeten överträffas. Förbundets sammanlagda kostnader bedöms bli lägre än i budgeten vid årsslutet. Vårdförbundets ekonomiska ställning är trots det prognosticerade underskottet fortsatt stabil och det egna kapitalet bedöms vid årsskiftet nästintill uppnå det finansiella målet om en lägsta nivå på ca 11,5 mkr. Vårdförbundet har en fortsatt strävan att nå en stabilare plattform för verksamheten genom att nya uppdragsgivare tillkommer -främst avseende Vårnäs behandlingshem -genom att upphandlade ramavtal möjliggör en breddning av kundunderlaget. Förbundet genomför årligen uppsökande träffar med ledningsföreträdare för kommun och socialtjänst i våra medlemskommuner. Vid dessa möten förs dialog om nuvarande verksamheter och kommunernas eventuella samverkansbehov kring utveckling av nya verksamhetsområden. Vid ägarmöte i april tillsattes en kommungemensam utredningsgrupp, med uppdrag att genomföra en förstudie av en gemensam HVB-verksamhet för ungdomar i Vårdförbundets regi. Gruppen gavs även mandat att uppmärksamma behovet av utredning i andra samverkansfrågor. Förbundets ambition är att stärka samverkan med Er som medlemmar och ser med tillförsikt fram mot att vi tillsammans fortsätter att forma och utveckla verksamheten inför och i framtiden. För Vårdförbundet Sörmland ~..~ To ' erd ja on ordförande i förbundsdirektionen 100

101 DEL RSRAPPORT

102 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid 12 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Sid 13 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Sid 14 EKONOMISK ÖVERSIKT Sid 17 DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING Sid 20 RESULTATRÄKNING OCH PROGNOS Sid 20 BALANSRÄKNING Sid 21 KASSAFLÖDESRAPPORT Sid 22 NOTER TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING Sid 24 BILAGA REDOVISNINGSPRINCIPER 3 102

103 Förvaltningsberättelse perioden O1 - OS Vårdförbundet - direktion och ledning Förbundsdirektionen med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från vardera medlemskommun har haft fyra sammanträden under delårsperioden t o m augusti. Direktionens arbetsgrupp som består av fyra ledamöter - en från varje medlemskommun - under ledning av ordföranden arbetar särskilt med utvecklings- och förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för ärenden inför direktionens sammanträden. Ett av förbundsdirektionens sammanträden hölls på Mercur i Katrineholm, med bl a information om dess verksamhet, som är en öppenvårdsenhet för människor med missbruksproblem och deras anhöriga. Övriga tre sammanträden genomfördes på Vårnäs. Vårens möte med Vårdförbundets ägare/medlemskommuner var förlagt till Malmköping hotell i april, där förslaget till budgetramar för 2014 redovisades. Ägarna lämnade sitt godkännande till förslaget som innebär att den generella anslagsnivån uppräknas med 3 %. Vid mötet redovisades även det ekonomiska resultatutfallet och det egna kapitalets utveckling för Vårdförbundet under 2000-talet, samt för det föregående verksamhetsåret Runt årsskiftet 2012/2013 genomförde arbetsgruppen, tillsammans med tjänstemän från förbundets kansli, möten med socialnämndsordföranden och chefstjänstemän vid Socialtjänsten i samtliga medlemskommuner. Frågor som diskuterades var kommunernas behov av HVB för äldre missbrukare med begynnande demens. Den samlade bedömningen efter kommunrundan var att kommunernas behov av den typen av behandlingsplatser inte var så stor, att det utgjorde en tillräcklig grund för att Vårdförbundet skulle starta upp en ny verksamhet. I april tog ägarmötet utifrån de aktuella förutsättningarna ställning till, att i nuläget ej starta HVB-hem för äldre personer med missbruksproblem ivårdförbundets regi. I samband med kommunrundan ställdes även frågan till kommunerna om behovet av ytterligare vårdverksamhet i Vårdförbundets regi. Det framkom då ett behov av behandlingshem för ungdomar hos flertalet av kommunerna, vilken fråga senare behandlades på ägarmötet i april. Delar av arbetsgruppen har även tittat på lokaler, som kunde vara lämpade för detta ändamål. Ägarmötet beslöt att tillsätta en kommungemensam utredningsgrupp med uppdrag att genomföra en förstudie, innehållande inriktning och omfattning av en gemensam HVBverksamhet för ungdomar i Vårdförbundet regi. Arbetsgruppen har även fortsatta kontakter med landstingsledningen isörmland angående ett mer formaliserat och långsiktigt samarbete mellan landstinget och vårdförbundet. En politisk överläggning angående detta utifrån en lagändring som trädde ikraft ägde rum i början av september Förbundets ledning har fortsatt arbetet med att utforma ett kvalitetsledningssystem för Vårdförbundets samtliga verksamhetsområden. Som ett första steg skall kvalitetsledningssystem utformas för Vårnäs behandlingshem med slutmålet att uppfylla kraven för en certifiering enligt ISO Rutiner och riktlinjer för arbetet som genomförs på sjukavdelningen på Vårnäs - enligt HSL - är färdigställda. För behandlingsarbetet - enligt SoL -pågår arbete med förtydliganden av rutiner/riktlinjer, enligt vad som anges i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete". L! 103

104 Under perioden har en organisatorisk översyn genomförts av familjerådgivningens ledning och administration, som föranletts av pensionsavgångar inom verksamheten med början fr o m halvårsskiftet. I april tog förbundsdirektionen beslut om en förändring av organisationen vid familjerådgivningen. Beslutet har föregåtts av en process som bl a omfattat studiebesök vid familjerådgivningarna isödertälje, Örebro och Jönköping i slutet av förra och i början av detta året. Den beslutade förändringen innebär att tjänsten som assistent har avvecklats vid halvårsskiftet och att en tjänst som enhetschef/familjerådgivare inrättas med tillsättning from Sammanfi~ttning över V~r~~lföYbunrlet SöYmlantls ekonomiska resultat och situation Den största delen av Vårdförbundets verksamhet finansieras genom årliga anslag från medlemskommunerna och för avgiftningsverksamheten på Vårnäs även genom ett anslag från landstinget. Verksamheterna vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av intäkterna för de externa patientplaceringarna från andra uppdragsgivare, samt för den förlängda behandlingen för kvinnor respektive män, de s k halvvägshusen. Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög grad av intäkternas storlek i denna del. Förbundets delårsresultat är negativt med 255 tkr. Förbundets gemensamma kostnader - förbundsgemensamt - fördelas till de tre kärnverksamheterna. Fördelningsgrunden utgår från verksamhetens volym/budgetomslutning. Sammanlagda delårsresultatet för Vårnäs behandlingshem är negativt med 259 tkr. Upphandlingsverksamheten visar ett visst överskott för perioden. För helåret 2013 är den nuvarande bedömningen att resultatet för den sammantagna verksamheten inom förbundet (inklusive finansiella poster) blir tkr. Vårdförbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil och det egna kapitalet kommer vid årsskiftet nästintill att uppnå det finansiella målet om lägst ca 11,5 mkr. AFA Försäkring kommer att återbetala premier för sjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring avseende åren 2005 och 2006 till kommunalförbund m flunder Information om återbetalningens storlek har ännu ej meddelats Vårdförbundet Sörmland. Förbundsgemensamt Uppföljning av må1 för 2013 Inriktningsmål Vårdförbundet fortsätter under 2013 den tidigare inledda processen med att utveckla ett ledningssystem för kvalitet med stöd av ISO 9000 med inriktning mot Vårnäs behandlingshem. Arbetsprocessen ska ha inriktningen att uppfylla kraven för en certifiering. Syftet med att uppnå certifieringsstatus är att verksamheten har en dokumente~^ad kvalitet, som har förtroende från omvärlden, och kan möta konkurrerande alternativ till Vårdförbundets verksamhet, bl a vid anbudsupphandlingar. Uppföljning av inriktningsmålet sker i årsredovisningen. 104

105 Vårnäs behandlingshem Primärbehandlingen vid Vårnäs har under de första åtta månaderna haft en genomsnittsbeläggning på 21,8 patienter per vårddygn, varav 3,0 är patienter som placerarats av externa uppdragsgivare. (2012: 24,2 patienter per vårddygn, varav externt placerade 4,3 patienter per vårddygn). En minskning har skett av de externa placeringarna som inte når upp till den budgeterade nivån på 5,5 patienter/vårddygn. Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen för män och kvinnor uppgår ti116,3 patienter per vårddygn för delårsperioden, vilket är något högre i jämförelse med samma period 2012 (6,0). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det "Öppna Intaget" - Katrineholm, Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna. Vårnäs har sedan tidigare ramavtal rned Kriminalvården och med ett flertal kommuner i den södra landsdelen. Nya ramavtal tecknas kontinuerligt. I dagsläget har vi avtal med 52 kommuner. Särskilda avtal finns även med Nykvarns och Flens kommuner. Avtalet med Flen är av provisorisk karaktär i väntan på en regelrätt upphandling. Därutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung &Sjöberg AB - en öppenvårdsverksamhet istockholm - som i första hand avser avgiftning, med Valbo behandlingshem för avgiftning och gemensam personal- och verksamhetsutveckling samt med Bogruppen i Norrköping och Malingsbo behandlingshem, främst gällande avgiftning. Ett antal placeringar har dessutom gjorts under perioden av enskilda arbetsgivare. Trots många tecknade ramavtal är det än så länge i stort sett baxa Kriminalvården som kontinuerligt använder Vårnäs som samarbetspartner och en långsam nedgång av placeringar utanför det öppna intaget kan konstateras. Vid kontakter med remittenter så framkommer allt oftare frågor kring ansvaret för avgiftning. Många kommuner har enpolicy där det framgår att all avgiftning skall ske genom landstingets försorg. De är därför frågande inför Vårnäs behandlingskoncept, där behandlingen alltid inleds på sjukavdelningen, och att de därigenom iar betala för avgiftning. Det är ett pedagogiskt dilemma för Vårnäs, att förklara och fa acceptans från remittenter, att primärbehandlingen alltid inleds på sjukavdelningen och att hela behandlingen därför är 35 dagar. Målsättningen är att hjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall få en tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar, vilket uppnås i de flesta fall. Den något lägre patienttillströmningen har medfört att väntetiderna kunnat hållas nere. Under perioden januari till och med augusti har det stora problemet varit att patienter inte infunnit sig på bokade tider. Detta har medfört en onödig väntan för andra. Sjuksköterskorna arbetar på olika sätt med att lösa problemet. Eftervårdsgrupp arrangeras en gång i veckan i Eskilstuna. I genomsnitt deltar ca 12 personer i gruppen. Främst deltar personer som tidigare genomgått behandling på Vårnäs, men även andra intresserade ansluter sporadiskt till gruppen. Liknande grupp planeras i Strängnäs. Under det första halvåret 2013 har arbete pågått med att anpassa verksamheten till de krav som exempelvis socialstyrelsen ställer. Bland annat har vårt digitala dokumentationssystem implementerats som en naturlig del av verksamheten. Ett kvalitetsledningssystem är under uppbyggnad och äx klart avseende sjukvårdsdelen på sjukavdelningen. Arbetet fortsätter med behandlingsdelen på samma avdelning. 105

106 En samrådsgrupp bestående av chefer i medlemskommunerna och ledningen för Vårnäs, fortsätter kontinuerligt att träffas för att utveckla verksamheten utifrån kommunernas behov. Det stora problemet har varit att kunna samla hela gruppen samtidigt och att representationen från kommunerna har växlat. En rådgivare har genomgått kurs och erhållit certifiering för rådgivare inom 12-stegsbehandling under våren Regelbunden handledning med extern handledare sker ca en gång per månad för behandlingspersonal och sjuksköterskor. Utåtriktade insatser har fortsatt under perioden. Socialnämndernas ordförande från Eskilstuna och Katrineholm har auskulterat under en heldag på Vårnäs. Två informationsträffar med inbjudna socialsekreterare har genomförts under våren med sammanlagt ca 50 besökare. Verksamhetschefen och programledaren har deltagit i ett heldagsseminarium på Ljung- Sjöberg istockholm Under våren har en samrådsgrupp initierats bestående av representanter från kommunerna i det "öppna intaget". Tanken är att gruppen ska vara ett bollplank för utvecklingen av verksamheten på Vårnäs. Flera samverkansträffar har ägt rum under perioden mellan behandlingspersonal på Vårnäs och Merkur Öppenvård i Katrineholm. Alltfler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen för att på bästa sätt förbereda presumtiva patienter före en eventuell inskrivning. Programledaren har även haft ett antal informationsträffar på "hemmaplan" i kommunerna. Verksamhetschefen har träffat avtal med Malingsbo behandlingshem om samverkan, främst när de gäller avgiftning. En ny hemsida är under utveckling, som ska moderniseras och bli mer lättåskådlig samt innehålla aktuell och uppdaterad information. Det ska även finnas fler interaktiva delar för att förbättra kontakten med patienter och remittenter. Vårnäs har idag kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail, nyhetsbrev och telefonsamtal. Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer, där alltfler ställer frågor och förfrågningar om inskrivning. Deltagande i olika mässor planeras, närmast i Örebro som riktar sig till hela Örebro 1än. I november deltar fem i personalgruppen från Vårnäs på socionomdagarna. 106

107 Uppföljning av må1 för 2013 Inriktningsmål Sörml~inningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt sjrilvtc kunna söka och få hjälp som ett komplement eller ~rlternativ till vård pn~ hemmaplan. Ambitionen är att öka mottagningen av patienter zrtöver den anslagsfinansierade delen, vilket ska möjliggöras genom aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling nch behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare. Uppföljning av inriktningsmålet sker i årsredovisningen. Verksamhetsmål 1. Den årliga patientbeläggningen p~c primärbehandlingen ska uppge ti1123,5 patienter per vårrlrlygn. En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och samhällets perspektiv. Målet har ej uppfyllts då patientbeläggningen för delårsperioden uppgår ti1121,8 patienter per vårddygn. 2. Minst SO % av patienterna som nås genom icppföljningen skall vara aktiva i självhjiilpsgrupper (AA och/eller NA gemenskapen) ett rirr efter avslutad behandling. Uppföljning av verksamhetsmålet Uppföljning sker i årsredovisningen. 3. Minst 50 % av patienterna som nås genom icppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande drogfrihet ett ~r efter avslutad behandling. En god ekonomisk hushållning är att de flesta patienterna ett år efter avslutad behandling är drogfria och har fått förutsättningar att leva i en fortsatt drogfri tillvaro, då det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och samhällets perspektiv. Uppfä jning av verksamhetsmålet Uppföljning sker i årsredovisningen. 4. Att genomföra kvalitetsmirtning geeom att erbja~da samtliga patienter som genomför primärbehandlingen möjlighet att fylla i en IT-baserad enkät med frågestållningar snm måter hur nöjd patienten ärmed behandlingens olika delar. Att det sr~mlatle resultatet från kvalitetsmätningen skal! uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoiing. Målet är uppfyllt då 84 % av patienterna är nöjda med behandlingen i förhållande till enkätens maxpoäng. 107

108 Familjerådgivningen Uppdrag och genomförande Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning förde fyra medlemskommunerna - Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker. Familjerådgivningen har mottagningslokaler för samtal i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs. Sökanden från Vingåkers kommun hänvisas till mottagningen i Katrineholm eller annan ort enligt eget önskemål. Familjerådgivningens uppgift är att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer, samt att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedlingoch information om samlevnadsfrågor Under delårsperioden har antalet genomförda samtal uppgått ti11992 (1014) och antalet nya ärenden ti11276 (281). Sifferuppgifter inom parentes avser sarmna period Utåtriktade aktiviteter Förbundschef, administrativ chef och samordnare för familjerådgivningen deltog på studiebesök på familjerådgivningen ijönköping, med anledning av en organisatorisk översyn av ledning och administration, som har samband med pensionsavgångar inom verksamheten under de följande åren. I slutet av föregående år genomfördes av samma anledning studiebesök vid familjerådgivningarna isödertälje och i Örebro. Samordnare och ytterligare en familjerådgivare har träffat chefer på familje-och arbetsmarknadsförvaltningen ieskilstuna kommun för dialog om familjerätten och kring frågan om eventuell samverkan avseende frivilliga samarbetssamtal. Administrativ chef och samordnare genomför uppsökande träffar med ledningsföreträdare för socialtjänsten i de fyra medlemskommunerna. Under perioden har träffar genomförts med ledningen i Katrineholm och i Strängnäs. Fyra familjerådgivare var engagerade i anordnande av möte i Eskilstuna för Familjerådgivare i Sverige som ingår i den s k "mångfaldsgruppen". Vid möte om omcertifiering i HBT har samtliga familjerådgivare deltagit. Samordnaren deltar regelbundet i samråd och dialog i en lokal samverkans-/nätverksgrupp i Strängnäs, med representanter från kommunen och landstinget, där bl a organisatoriska frågor inom de olika verksamhetsområdena diskuteras. I Strängnäs fortgår även samarbetet med familjecentralens mödravård- och barnavårdscentral i föräldrautbildningen, som besöks två -tre gånger per månad. Strängnäs kommun har även haft en informationsdag för personal inom socialtjänsten där samordnaren deltagit. Familjerådgivarna (2) i Katrineholm har informerat invandrarelever pååsa folkhögskola om familjerådgivning och kring frågeställningar som har samband med verksamheten. Familjerådgivarna ikatrineholm medverkade på samverkansmöte med FRIDA, som är en organisation som arbetar med frågor om familjevåld i Katrineholm. Familjerådgivarna ikatrineholm har genomfört möte med personal vid socialförvaltningens individ- och fanuljeenhet i kommunen. Samma familjerådgivare har träffat personal på Vingåkers familjecentral. E 108

109 Kompetensutveckling och arbetsplatsforum Samtliga familjerådgivare deltog på regionträff för familjerådgivare iköping där programpunkten var en föreläsning inom ämnesområdet schematerapi. Tre familjerådgivare deltog vid föreläsning på Mälardalens högskola kring temat våld i nära relationer. En familjerådgivare har deltagit i seminarium om våld i nära relationer. Familjerådgivningen har under perioden haft extern handledning under fem heldagar. Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts regelbundet. Uppföljning av må1 för 2013 Inriktningsmål Förebygga och minska relntionspyobletn genom titt erbjuda hjälp med ~ctt bearbeta konflikter i niira familje- och parrelationer och vid separationey, oberoende ~v de sökandes ekonomiska stirllning, etniska tillhörighet eller sext~ell~r läggning. I de fall cliir barn berörs iir det särskilt angeläget ~rtt beakta deras perspektiv i samlevnc~dskonflikten. Av siirskild vikt äy ~ztt uppmärksamma b~crn i vrcldsrelc~teracle relationer och i styvfamiljer. Inriktningsmålet syftar till att tydliggöra verksamhetens uppdrag och policy och är ej avsett att särskilt följas upp. Uppföljning av verksamhetsmål för Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relationen, ska hri förbättrats efter samtalen med familjerådgivare. En god ekonomisk hushållning är att majoriteten av klienter tipplever en f"örbättring av sin livssituation efter samtalen då det innebär ett maximerat ~~esursutnyttjande för klienten, veyksamheten och samhället. Uppföljning czv verksamhetsnzålet Uppföljning sker i årsredovisningen. 2. Minst 80 % av klienterna ska vaxa nöjde i kontakten med familjerådgivningen. En god ekonomisk hushållning är att de flesta klienterna är nöjda i kontakten med familjerådgivningen då det innebär ett maximerat resursutnyt jande för klienten, verksamheten och samhället. Uppföljning av verksamhetsmålet Uppföljning sker i årsredovisningen

110 Upphandlingen Vid ingången av 2013 hade Vårdförbundet Sörmland tecknat sammanlagt 51 olika ramavtal för Sörmlandskommunernas räkning. 27 avtal avser vård av barn, familjer och ungdomar och 24 avtal avser vård av vina. Samtliga vårdgivare är HVB-verksamheter (hem för vård och boende) och uppdelade utifrån olika problemområden hos brukaren. Dessa ramavtal gäller till och med 2013, varför diskussioner förs hur denna upphandling skall utformas vid nästa upphandlingstillfälle. Under våren 2013 färdigställdes förfrågningsunderlag gällande konsulentstödd familjehemsverksamhet för områdena barn och vuxna. Annonsering skedde i mars och sista dag för anbudsinlänining var den 30 april. Utvärdering pågår och tilldelningsbeslutberäknas komma under oktober manad i år. Sedan sommaren 2013 pågår en process med att ta fram förfrågningsunderlag för tecknande av ramavtal med s k Skyddat boende. Detta arbete sker i samverkan med samrådsgruppen, där representanter från samtliga Sörmlandskommuner deltar. Denna upphandling planeras att annonseras i slutet av året. Samrådsgruppen träffas som regel varannan månad och där diskuteras vilka vård- och behandlingsområden kommunerna har behov att teckna ramavtal om, samt vilka krav som skall ställas på vårdgivarna i förfrågningsunderlaget. Delar av samrådsgruppen (2 personer) deltar även vid utvärderingen av anbud. Vid samrådsgruppens möten deltar även den konsult som används vid framtagning av förfrågningsunderlagen. Därmed är samrådsgruppen även ett forum för kunskapsutveckling när det gäller Lagen om Offentlig upphandling (LOLL. Från år 2012 medverkar Flens, Gnesta, Nyköpings, Oxelösunds samt Trosa kommuner, tillsammans med medlemskommunerna, iden samordnade upphandlingen av ramavtal genom särskilda överenskommelser med förbundet. Samordnarfunktionen för upphandlingen innehas av förbundschefen på halvtid. Dessutom används konsulttjänst i begränsad omfattning främst i framtagandet av kravspecifikationer/annonser. Uppföljning av må1 för 2013 Inriktningsmål Säkerstiilla att kommunernas inköp av belrayid[ingsinsatser k~cn ske hos seriösa vårdgivare till en rimlig kostnad. Att på sikt sprida upphandlingsprocessen över tid, så att upphandlingar genomförs löpande för olika målg~upper/kategorier. Uppföljning av inriktningsmålet sker i årsredovisningen. Uppföljning av verksamhetsmål för 2013 Att följs upp samtliga placeringar som sker hos vårdgivare metl ramavtal (hivb-hem), för ett kvartal under 2013 genom en remittentenkät innehållanclel8 frågor Det samlade resultatet av enkätundersökningen skill uppgå till minst 75 % av maxpoängen i enkiiten. En god ekonomisk hushållning är att kommunernas placerare är nöjda med de vårdgivare med vilka Vårdförbundet tecknat ramavtal och att vården som erbjuds svarar mot behoven, att innehållet i vården håller en bra kvalitet, att samarbetet mellan placerare och vårdgivare fungerar bra samt att vårdkostnaderna ses som rimliga. Uppfö jning av verksamhetsmålet Uppföljning sker i årsredovisningen

111 Personalekonomisk redovisning Sjukfr~rnvcrro ( ) Sjukfrånvaroredovisning mm De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro, timmar Total sjukfrånvaro i /a 7 % 3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron 47 % 5 Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar Kvinnornas sjukfrånvaro i procent 8 % 4 Männens sammanlagda arbetstid, timmar Total sjukfrånvaro för män, timmar Männens sjukfrånvaro i procent 6 /a 2 /a Kommentar: Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskilda individer. Rehabiliteringsarbetets utveckling Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period 2012 och då framförallt sjukfrånvaron 60 dagar eller mer. Ökningen beror på att tre medarbetare (kvinnor) varit och är långtidssjukskrivnaunder perioden, varav en på halvtid. En av medarbetarna har slutat sin anställning under våren De två övriga är fortsatt sjukskrivna och har pågående rehabiliteringsinsatser från hälso- och sjukvården. För närvarande finns inga planer på återgång i arbete på heltid för någon av dessa, men för en av dem är pensionsavgång aktuell under första kvartalet Männens sjukfrånvaro har också ökat främst beroende på att två medarbetare haft längre sjukskrivningsperioder, som dock underskred 60 dagar, (16-18 % av totala arbetstiden). Dessa personer är rehabiliterade och åter i arbete. Enligt SCB:s statistik över total sjukfrånvaro under 2:a kvartalet 2013 inom kommunal sektor 1åg den på 4 % av ordinarie arbetstid jämfört med samma period 2012 som var 3,6 %. Arbetsgivaren arbetar aktivt med personal som har återkommande och/eller länb e sjukskrivningsperioder och uppmärksammar detta bl a genom samtal med medarbetaren, för att hitta stödinsatser som kan minska sjukskrivningarna. Exempel på stödinsatser kan vara besök på arbetsplatsen, kontakt med företagshälsovård etc. För att underlätta en återgång till arbetet håller arbetsgivaren regelbunden kontakt med medarbetarna under sjukskrivningsperioder. Stödinsatser erbjuds även i förebyggande syfte. Rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsinsatser finns beskrivna i den personalpolicy som under perioden har beslutats av förbundsdirektionen. Förebyggande personczlh~ilsov~rr~l Friskvårdspeng om kronor per anställd och år används utifrån individuella önskemål och behov. Skatteverkets rekommendationer för detta följs. Majoriteten av personalen tar ut friskvårdspengen till olika friskvårdsaktiviteter - de vanligaste är besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym eller liknande

112 Person~rlförändringccr och framtida pe~son~clföysörjning De rådgivare som de senaste åren gått i pension, har samtliga haft behovsanställningar under semesterperioder och vid ordinarie personals sjukdom eller annan frånvaro. En internutbildning pågår för två medarbetare med målet att de kommer att anställas som rådgivare. Ett sätt att väcka intresse för behandlingsarbetet på behandlingshemmet är att ta emot praktikanter från olika behandlingsassistentutb~ldningar. En speciell kravprofil finns också för denna personalgrupp, innebärande att de skall ha egen erfarenhet från missbruk, ha en stadigvarande drogfrihet och vara aktiva i Anonyma Alkoholister respektive Anonyma Narkomaner. Hittills har en del rekrytering skett genom att praktikanter senare kommit tillbaka som t ex vikarier. Under perioden har ingen praktikant mottagits. Vårnäs behandlingshem är en attraktiv arbetsplats. Varje månad hör intresserade personer av sig och förhör sig om eventuella lediga tjänster. Prognosen för rekrytering i framtiden förefaller därför vara mycket god. En organisatorisk översyn av familjerådgivningens organisation och ledning har resulterat i att en tjänst som enhetschef/familjerådgivare inrättas med tillsättning from En tjänst som assistent har avvecklats i samband med pensionsavgång och istället har en permanent förstärkning med 0,5 tjänst som familjerådgivare genomförts under våren. Från oktober 2012 har två vikarier varit anställda på deltid som förstärkning och för att täcka upp bortfall i verksamheten beroende av vissa sjuk- och tjänstledigheter. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljögruppen, bestående av huvudskyddsombud och skyddsombud med administrativ chef som sammankallande, har inte haft något möte under perioden. Ett möte i gruppen planeras att sammankallas under november. Gruppens uppdrag är att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet och upprättar för detta en treårig aktivitetsplan som bestäms för varje år. I juni har en arbetsmiljörond genomförts på Vårnäs

113 Ekonomisk översikt Vårdförbundets ekonomi redovisas nedan ur olika perspektiv utifrån upprättad resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport samt drift- och investeringsredovisning. Uppföljning av finansiella mål Finansiellt mål 1 Att under 2013 uppnå ett positivt resultat med lägst 2 % av omsåttningen. Målet för verksamhetsåren fastslås i samband med budgetbeslutet för Bedömningen är att det finansiella målet att uppnå ett positivt resultat med lägst 2 % av omsättningen ej kommer att uppfyllas. Finansiellt mål 2 Det egna k~pit~rlet skill antler planperioden Z015 i genomsnitt uppgå till I~igst ca II,S mkr. Strävansmålet är att det egna kapitalet i slutet av planpeyioden skall uppgå till ca 12 mkr, som vid en försiktighetsbedömning anknyter till resultatmålet. Det egna kapitalet, som påverkas av redovisat resultat, uppgår till tkr för delårsperioden , vilket innebär att den målbestämda genomsnittliga nivån om lägst 11,5 mkr har uppnåtts i delårsbokslutet. Målet uppnås nästintill i årsbokslutet. Delårsresultat (perioden ) För delårsperioden t o m augusti 2013 redovisar Vårdförbundet Sörmland ett negativt resultat med 255 tkr efter avskrivningar och finansiella poster. Inga realisationsvinster eller realisationsförluster har uppkommit under perioden, vilket innebär att även det justerade resultatet är tkr. Vårnäs behandlingshem visar ett underskott med 259 tkr och Upphandlingsverksamheten ett överskott med 36 tkr. De finansiella posterna visar - 32 tkr, vilket beror på att en courtageavgift på 37 tkr har resultatförts i samband med att aktiefonden Sol &Vind har avslutats efter utgången löptid. Fonden har återbetalats med sitt nominella värde. Från det förbundsgemensamma kostnadsstället har tkr fördelats, vilket inkluderar förbundets samtliga pensionskostnader, till de tre kärnverksamheterna. (Budget tkr). Snmmrrnställning av delårsresultat år och Jzelårsresultat ~ry Delårsresultat i tkr Helårs~esultat i tkr Kommentar till resultatsammanställning: Underskottet för 2009 har täckts av det egna kapitalet med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om synnerliga skäl, då Vårdförbundets finansiella ställning bedömts vara stark. Samma överväganden har hjorts i bedömningen av underskottet avseende

114 Ekonomisk balans Kravet på en ekonomi i balans gäller kommuner/kommunalförbund från och med år Balanskravet framgår av kommunallagen 8 kap. 4 och 5 vilket innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Syftet med balanskravet är att kommunernas/kommunalförbundens ekonomi skall ge förutsättningar för en långsiktig och stabil finansiell utveckling. Om ett negativt resultat uppstår skall detta regleras och det egna kapitalet återställas. Detta skall ske under de kommande tre åren, dock senast det tredje åxet efter det att det negativa resultatet uppkom. Av kommunallagens kommentarer framgår också att ett av kraven på god ekonomisk hushållning (KL 8 kap. 1 ) är -sett över en längre tid -att ha balans mellan inkomster och utgifter. Årsprognos I årsprognosen för 2013 är den nuvarande bedömningen att det sammanlagda resultatet för Vårdförbundet blir tkr. Resultatet för Vårnäs behandlingshem uppskattas till ca tkr i årsbokslutet. Familjerådgivningen resultat bedöms bli positivt. Eftersom verksamheten är en särskild resultatenhet inom förbundet, regleras årets resultat i balansräkningen, vilket ackumuleras mellan åren. Förbundets årsresultat påverkas ej genom detta förfarande. Upphandlingsverksamheten bedöms ge ett mindre överskott med 30 tkr. Bedömningen är att balanskravet ej uppnås förår Verksamhetens intäkter/kostnader Periodens intäkter är tkr och kostnaderna är tkr. Avskrivningarna uppgår till 497 tkr. Finansnettot Finansnettot omfattar för perioden finansiella kostnader om 78 tkr. Kostnaden består av avgift för kredit, administrativa bankavgifter samt av en courtageavgift (37 tkr) som resultatförts i samband med avslutet av Nordeas aktiefond Sol &Vind. Ränteintäkter uppgår till 46 tkr

115 Balansräkningen Tillgångarna uppgår till tkr och består av anläggningstillgångar tkr och omsättningstillgångar tkr. Eget kapital och skulder uppgår till tkr. Det egna kapitalet är tkr, varav tkr är anläggningstillgångar (6 180 tkr i materiella tillgångar och tkr i finansiella tillgångar). Rörelsekapitalet för perioden är tkr, då omsättningstillgångarna är tkr och de kortfristiga skulderna uppgår ti tkr. Likviditet Likvida medel har ökat med tkr sedan årsskiftet tkr har under perioden placerats på bankkonto med fast 3-månadersränta. Balanslikviditeten (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) uppgick vid delårsperiodens slut till 145 %. För samma period 2012 var balanslikviditeten 118 %. Pensionsförpliktelser Tidigare pensionsskuld inlöstes vid årsskiftet 2008/2009 och en tjänstepensionsförsäkring tecknades med KPA, för berörd anställd personal och pensionstagare, som avser tiden före För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954 och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP. Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet. Dessa premier betalas inlöpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet. Framtida åtaganden för pensionsutbetalningar, gällande anställda efter 1998, överlåtes genom detta till pensionsbolagen. Delårsperiodens totala kostnader för pensionspremier och löneskatt är 820 tkr. Från KPA-försäkringen har premier återbetalats 33 tkr inklusive löneskatt. För samma period 2012 redovisades totalt tkr i pensionskostnad. Återbetalning av premier 2014 från AFA Försäkring Styrelsen i AFA Sjukförsäkringsaktiebolag har beslutat att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommun- och landstingsområdet. För kommuner, landsting och regioner sker återbetalningen islutet av 2013 och för övriga arbetsgivare inom området, bl a Pacta och KFS, under Vårdförbundet Sörmland som är medlem i KFS erhåller premieåterbetalning under För 2012 erhöll Vårdförbundet Sörmland 292 tkr i återbetalning av premier från AFA Försäkring. 115

116 Driåt- oeh in~este~ings~edodisning Driftredovisning Förbundets gemensamma kostnader omfattar bl a förbundsdirektion, ledningskansli, revision och förbundets samlade pensionskostnader. Periodens förbundsgemensamma kostnader fördelas på verksamheterna med dess respektive storlek (budgetomslutning) som grund för beräkningen. Den förbundsgemensamma kostnaden fördelas på de tre kärnverksamheterna Vårnäs behandlingshem (81,6 %), familjerådgivningen (16,1 %) samt upphandlingsverksamheten (2,3 %). Förbundets samlade pensionskostnader är i årets budget upptagna som en förbundsgemensam kostnad, som sedan fördelas och redovisas på respektive verksamhet. Periodens fördelade kostnader uppgår ti tkr (budget tkr). Den positiva avvikelsen mot budgeten är 282 tkr, vilket främst beror på lägre pensionskostnader med knappt 200 tkr jämfört med periodens budget. Bedömningen är att de förbundsgemensamma kostnaderna vid årets slut blir ca 100 tkr lägre än det budgeterade. Driftredovisning i tkr Driftredovisning och budget samt årsprognos för 2013 Budget Redovisad Budget Redovisad Netto- Årsprognos intäkter intäkt kostnader kostnad kostnader 2013 Verksamhetsområde Familjerådgivning '~` Vårnäs behandlingshem '~* Upphandling Verksamhetens nettoresultat Finansiering Resultat efter finansnetto Kommentar till delårsresultat: Familjerådgivning Verksamheten har ett överskott med 83 tkr, vilket till större delen beror på lägre förbundsgemensamma kostnader jämfört med budgeten. *Resultatet för Familjerådgivningen påverkar ej redovisningen i driftredovisningen och resultaträkningen då det förs som en skuld eller fordran i balansräkningen. V~crnäs behandlingshem Det sammanlagda underskottet för Vårnäs behandlingshem uppgår till 259 tkr för perioden. Primärbehandlingen har ett negativt resultat med 522 tkr och Halwägshusen har ett positivt resultat med 262 tkr. Orsaken till det negativa ekonomiska utfallet för primärbehandlingen är att behandlingsavgifterna för externa patienter är 1,2 mkr lägre än de budgeterade. En externt placerad patient per vårddygn motsvarar för perioden t o m augusti 496 tkr i intäkt

117 Periodens intäkter för Vårnäs består, avseende primärbehandlingen, av anslag med tkr från medlemskommunerna för köpta patientplatser och avgifter med tkr för köpta platser från externa vårdköpare. Avgifter för köpta platser på den förlängda behandlingen uppgår till tkr. Landstingets anslag för sjukavdelningens avgiftningsverksamhet uppgår till tkr för perioden. Därutöver tillkommer övriga intäkter med 123 tkr och försäljningsintäkter från kiosken med 223 tkr. Primärbehandlingens beläggning och intäkter - periodens utfall jämfört med planering Placeringsform Antal vårddygn Utfa Kronor (tkr) Utfa OS Antal vårddygn Planerat Kronor (tkr) Budget Öppet intag Externa plac SUMMA Kommentar till tabell: Inom det Öppna intaget, som finansieras genom erlagda anslag från medlemskommunerna, har fler vårddygn nyttjats under perioden (194 vd) än det planerade i budgeten. Periodens utfall är 18,8 patienter per vårddygn att jämföras med budgetplanens 18,0 patienter per vårddygn. Eftersom anslagen är fasta innebär detta att medlemmarnas sammanlagda vårddygnskostnad för patienterna blir lägre än den beräknade i budgeten. I krontal motsvaras detta av ca 295 tkr för delårsperioden. Det redovisade intäktsbortfallet för primärbehandlingen beror på väsentligt färre externa patientplaceringar (598 vd), vilket innebär att intäkten för perioden är ca 1,2 mkr mindre än den beräknade i budgeten. I budgeten har de externa patientplaceringarna bedömts uppgå till 5,5 patienter per vårddygn (1336 vårddygn för perioden). Periodens utfall är 3,0 patienter per vårddygn (738 vårddygn). Halvvägshusens periodresultat är positivt och uppgår till tkr. Patientbeläggningen på halwägshusen för kvinnor respektive män uppgår till 6,3 per vårddygn (1520 vårddygn) under perioden, vilket överträffar den budgeterade beläggningen som är 6,0 per vårddygn. Fördelningen har utfallit med 1,3 patienter/vårddygn för kvinnor och 5,0 patienter per vårddygn för män. En placerad patient per vårddygn motsvarar för perioden t o m augusti 292 tkr i intäkt. Avskrivningarna som uppgår ti11497 tkr överensstämmer med budgeten (500 tkr). I ovanstående sammanställning ingår kostnader och intäkter för kiosken på Vårnäs tkr respektive tkr -som bruttoredovisas men ej budgeteras. Detta medför en avvikelse vid jämförelse mellan kostnader/intäkter i budgeten och i redovisningen. *Budgeten för Yårniis omfattar primärbehandling med sjickavdelning samt halvvägshus för kvinnor och för män. Kostnaden för avskrivningar är budgeterad med 750 tkr för helåret. Upphandling Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat med 36 tkr för delårsperioden beroende på att verksamhetens kostnader är mindre än de budgeterade

118 Kommentar till årsprognos: Vårdförbundet totalt Bedömningen i tertialrapportens prognos om ett resultat med tkr vid årets slut revideras ned ytterligare något. Bedömningen är ett årsresultat på tkr. Vårnäs behandlingshem Intäkterna för de avgiftsfinansieradeverksamhetsdelarna - externa patientintaget på primärbehandlingen och halwägshusen - bedöms för primärbehandlingen underskrida budgeten med ca 1,4 mkr och för halvvägshusen överträffa budgeten med ca 220 tkr vid årets slut. Bedömningen utgår från ett utfall med 3,5 externt placerade patienter per vårddygn på primärbehandlingen, vilket är 2,0 patienter per vårddygn lägre än budgeten. Bedömningen för halvvägshusen är 6,5 patienter per vårddygn, vilket är 0,5 högre än i budgeten. Kostnaderna på primärbehandlingen bedöms bli ca 400 tkr mindre än i budgeten, vilket vid en sammanvägning bedöms begränsa underskottet för denna verksamhetsdel till ca 600 tkr. Bedönmingen skiljer sig från årsprognosen i tertialrapporten (- 355 tkr). För halvvägshusen bedöms resultatet bli positivt med ca 300 tkr vid årsslutet. Bedömningen är något mer optimistisk än i tertialrapporten (144 tkr). Den sammantagna verksamhetens resultat för Vårnäs - inklusive avskrivningar - bedöms vid årsslutet ge ett underskott med ca 300 tkr. Avskrivningskostnaden beräknas bli densamma som i budgeten. Familjerådgivning Verksamheten beräknas generera ett mindre överskott i årsresultatet, som förs som en skuld eller fordran i balansräkningen, vilket ej påverkar förbundets resultat i årsbokslutet. Verksamheten är en särskild resultatenhet inom förbundet. Upphandling Verksamheten bedöms vid årsslutet visa ett mindre överskott med ca 30 tkr. Prognosen i tertialrapporten var + 23 tkr. Investeringsredovisning i tkr Budet OS Inventarier - Fastigheten (Tårnäs) Samma: IO c - - Kommentar: Periodens investering om 10 tkr är en rest från föregående årets investeringsplan, som fakturerats och betalats efter årsbokslutets färdigställande. Årets investeringsobjekt planeras att fullföljas enligt plan

119 Perioden Resultc~tYäkning Prog~aos Badger Redovisning i tkr Not 2013-OS OS I Verksamhetens intäkter I Verksamhetens kostnader - I S Avskrivning i~erksamhetens nettokostnader - II IO U I6 400 XAnslag för köpt verksamhet Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat rfotnot: Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen på Vårnäs, för familjerådgivning och för upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet. Landstinget betalar ett årligt anslag om tkr för sjukavdelningens abstinensbehandling på Vårnäs. Bal~rnsriikning Redovisning i tkr Not I TILLGÅNGAR IS 027 A~rlriggniizgstillgångar 9943 IO 855 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S OSD 4 l72 Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel EGET KAPIT~IL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER S 027 Eget kapital därav periodens resultat Avsättningar - - KoYt ristia skzrlder Ansvarsförbindelser

120 %assaflöclesrapport Redovisning i tkr ZOI Lönande verksamhet Periodens resultat Justering för aysk~-ivrringar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 Medel från verksamheten före föråndring av rörelsekapital likning /minskning+ kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten InvesterinQSVerksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försä jning av materiella anläggningstillgångar - - Investering ifinansiella anläggningstillgångar Försä jning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten Finansierinssverksamlzeten Nya 1ån 0 0 Amortering av skuld 0 0 Minskning lån~ristiga fordringar 0 0 Medel från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvicåa medel vid periodens slut ~

121 Noter (Resultaträkning och B~rlansräkning) Not I Verksamhetens intäkter och kostnader: Intdkteritkr Vårdavgifter 3 SSS 4023 Övrigt ''` Summa ~0 Kostnader i tkr 2013-OS Personalkostnader ** Fastighets- och lokalkostnader Leasingkostnader 3S2 334 Verksamhetskostnader Sumna 1 S 14I Kommcrn/landstingsa~islag Anslag från medlemskonunzrner Anslaglrån landstinget Samma *Övriga intäkter (kr) Försäljning, kiosk Avgift Upphandling (avtalskommuner) Kostersättning, personal Vattenavgifter Arrenden 7000 Diverse inkomster Hyresintäkter, Famn 500 Återbetalning av moms ~`*Personalkostnaden för 2012 och 2013 inkluderar reglering try pensionspremier till KPA som avser tidigare anställda inom Vårdförbatndet som slzrtat sin anställning före Beloppen inklz~sive löneskatt uppgår till - 92 tkr för 2012 och + 33 tkr för Not 2 Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten Gåringstorp 2: 3 (Vårnäs), som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en tippskrivning av fastigheten har skett a~nder 1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten zrtgöt-s till största delen av mark. På fastighetens byggnadsvärde görs planenliga avskrivningar. Avskrivningstiderna är 30, 20, 10, 5 och 3år. Not 3 Finansiella posterna z~tgörs av ränteintäkter på 46 tkr och ränte- och bankkostnader på 78 tkr, varav ca 37 tkr är coz~rtageavgift för den avslutade aktiefonden Sol &Vind. Fondens nominella och garanterade värde om tkr återbetalades vid avslutet. Not 4 De materiella anläggningstillgångarna är 6180 tkr. Nyansk.värde Ack. avskrivning Mark, byggnader och lokaler Inventarier Summa

122 Not S De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (1 487 tkr), Tillväxtkonto (1 065 tkr), Bonuskonto (1 O50 tkr) samt fonden Nordea Stratega ränta (160 tkr). Not 6 Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften. Not 7 Kortfristiga fordringar Belopp i tkr Kzrndfordringar S Övrigt Samma Not 8 Likvida medel Belopp i kr OS Kassa 2 0 Bank Summa Not 9 Eget kapital Det egna kapitalet för 2012 uppgick till I1 759 tkr i årsbokslzrtet (utgående balans). Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resafltat på tkr, vilket innebär att det egna kapitalet z~ppgår ti tkr vid delårets slut. Not IO Kortfristiga skalder Belopp i tkr 2013-OS Leverantörsskulder Personalskatter Semesterlöneskuld Avräkning, familjerådgivning '~` Förutbetald intäkt ** Övrigt Summa: * Famil'erådgivningen är en resultatenhet där verksamhetens resz~ltat skall redovisas som en balanspost i Balansräkningen. ~` * Avset- medlemskommztnernas och landstingets anslag samt avtalskommunernas avgifter för zrpphandlingsverksamheten som betalats för september. Not II Arrsvarsförbinrlelser Leasingavtal Vårdförbundets wmtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal med löptid > 3år föreligger. From 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har tre leasingavtal med S års löptid. Telefonväxel rued löptid t o m med återstående leasingavgift på 226 tkr, kopiator med löptid t o m med återstående leasingavgift på 126 tkr samt frankeringsmaskin med löptid t o m med återstående leasingavgift på 26 tkr. Leasingavgifter Inventarier mm 378 Summa

123 Redovisningsprinciper Syftet med den ekonomiska redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av Vårdförbundet Sörmlands ekonomiska ställning. Vårdförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som anges i den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Grundläggande redovisningsprinciper Leverantörsfakturor och kundfakturor som avser perioden t o m augusti 2013 har i allt väsentligt bokförts och belastar resultatet för samma period. Pensionsutbetalningar och premier för framtida utbetalningar har redovisats över verksamheten som en kostnad liksom den särskilda löneskatten. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 hartom 2008 redovisats som en ansvarsförbindelse. Från år 2009 är pensionsskulden inlöst och ersatt av en tjänstepensionsförsäkring som tecknats med KPA för den berörda anställningsgruppen. Kapitalkostnader Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffiungs- eller uppskrivningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d v s med lika stora: belopp under objektens ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas samma år anskaffning sker. Avskrivni~stider antal år Fastigheten 30 Reningsverk 20 Vattenverk 20 Värmeanläggning 20 Specialanläggningar, renovering och långtidsinventarier 10 Telefonväxel, maskininventarier, vissa övriga inventarier S IT-utrustning, vissa övriga inventarier

124 Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 2t~1~ -~~- ~ MUN KommunstV Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun Katrineholms kommun Strängnäs kommun Vingåkers kommun Direktionen i Vårdförbundet Sörmland Utlåtande avseende delårsrapport 2013 Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de må1 för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport per En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Vårdförbundet Sörmland kommer att fa ett negativt resultat för 2013 på -0,3 mnkr, vilket innebär att balanskravet inte uppnås för Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentlig uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, en utvärdering har gjorts för två av de sju verksamhetsmålen. Vi instämmer i utvärderingen att ett dessa mål inte har uppfyllts medan det andra har uppfyllts. För fem av målen har ingen utvärdering hjorts (detta kommer att ske i årsredovisningen). Till följd av att fem av målen inte har utvärderats kan vi inte bedöma resultatet i dessa delar, förbundets utvärdering av de två finansiella målen är rättvisande. Utifrån delårsrapportens prognostiserade resultat bedömer vi att det finansiella målet om att det egna kapitalet ska vara minst 11,5 mnkr nästintill kommer att uppnås. Det andra finansiella målet att resultatet ska vara minst 2 % av omsättningen kommer inte att uppnås. Revisorerna i Vårdförbund Sör and erti Stens rd a ke Söderqu' Ingvar Lin 124

125 KATRIf~ENdLM~ KCJMtvIU(~ Kammunstvreisen Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal reuisor Oktober 201,3 pwc F 125

126 Granskning av delårsrapport 2013 Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning 2 Inledning 2.i Bakgrund 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2.3 Revisionskriterier 2.4 Metod 3 Granskningsresultat 3.r Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 3.2 Resultatanalys 3.3 God ekonomisk hushållning Finansiella må Må1 för verksamhet i Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland PwC 126 ~~~~, ~;

127 Granskning av delårsrapport 2013 Y Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets delårsrapport för perioden 2oi3-oi-ol 2oi3-o8-3i. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen förår 2oi3. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de må1 som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige imedlemskommunerna isamband med att delårsrapporten hehandlas. Resultatet för perioden är -0,3 mnkr (o,i mnkr), vilket är o,4 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -0,3 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport: - Vi bedömer att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed iövrigt. Vi har översiktligt granskat de periodiseringarsom är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster så vitt vi kan bedöma har periodiserats korrekt. Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att förbundets ekonomiska resultat på -0,3 mnkr och ställning per 2oi3-o8-3i är i allt väsentligt rättvisande. Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. Vi bedömer att verksamhetsmått och jämförelser finns i tillräcklig omfattning. Vi bedömer att utvärderingen av de två finansiella målen som redovisas i delårsrapporten ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån delårsrapportens prognostiserade resultat bedömer vi att det finansiella målet om att resultatet ska vara lägst 2 % av omsättningen inte kommer att uppnås, medan det finansiella målet om att det egna kapitalet ska vara minst ii,5 mnkr nästintill kommer att uppnås. Vi bedömer att utvärderingen som görs av de två må1 för verksamheten som följs upp i delårsrapporten ger en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Utifrån vår översiktliga granskning av redovisingen i delårsrapporten bedömer vi att måluppfyllelsen avseende må1 i avseende Vårnäs behandlingshem inte är förenligt med det fastställda målet, medan måluppfyllelsen för mål 4 är förenligt med målet. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 1 av 9 PwC ~~~' 127

128 Granskning av delårsrapport Inledning 2.~ Bakgrund Kommuner, landsting och kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL9kap9a~ Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas au fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fu11- mäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av förbundets må1 för ekonomi och verksamhet. 2.2 Sie, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten iallt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 2.3 Revisionskriterier Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige imedlemskommunerna. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning God redovisningssed Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 2 av 9 PwC 128

129 Granskning av delårsrapport 2013 Fullmäktigebeslut imedlemskommunerna och direktionens beslut ayseende god ekonomisk hushållning 2.4 Metod Granskningen har utförts genom: - Intervjuer med berörda tjänstemän - Analys av relevanta dokument - Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande resultat - Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen fastställda målen Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Rapporten är faktagranskad av förbundets administrativa chef. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland PwC 3av9 129

130 Granskning av delårsrapport Granskningsresultat 3.i Rättvisande räkenskaper och god redouisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari augusti. Resultatet för perioden uppgår till -0,3 mnkr. Förbundets delårsrapport består förutom av förvaltningsberättelse av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen iförbundets delårsrapport 2oi3 innehåller avsnitt om direktion och ledning, förbundsgemensamt, Vårnäs behandlingshem, familjerådgiviningen och upphandlingen (inklusive väsentliga händelser för samtliga avsnitt samt redovisning av inriktningsmål och verksamhetsmål), personalekonomisk redovisning, ekonomisk översikt (innehållande driftredovisningen och prognos, investeringsredovisning, periodens resultat och balanskravet, ekonomiska må1 och pensionsförpliktelser). Driftredovisningen kommenterar på ett tydligt sätt de olika verksamheternas utfall och årsprognosen. Av investeringsredovisningen framgår att io tkr av investeringsbudgeten har förbrukats. Detta är en rest från föregående investeringsplan. Investeringsbudgeten för 2oi3 uppgår ti1158o tkr och den beräknas utnyttjas innan årets slut. Den personalekonomiska redovisningen lämnar information om sjukfrånvaron i enlighet med KRL 4: ia. Det framgår att sjukfrånvaron har ökat från 3 % till ~ % av total arbetstid i jämförelse med motsvarande period förra året. Avsnittet innehåller information i tillräcklig omfattning. Uppställningsformen för resultaträkningen regleras i KRL. Dock kan detaljeringsgraden vara lägre i delårsrapporten än i årsredovisningen. Resultaträkningen är uppställd på likartat sätt som i föregående årsredovisning. Uppgifter om utfallet för motsvarande period föregående år anges som jämförelse. Prognos och budget för 2oi3 redovisas. Noter finns i tillräcklig omfattning. Periodisering har skett av väsentliga poster. Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel under perioden. Jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Balansräkningens uppställning regleras i KRL. Detaljeringsgraden kan dock vara lägre än i årsredovisningen. Balansräkningen iförbundets delårsrapport redovisas ihuvudsak på likartat sätt som i föregående årsredovisning. Jämförelsesiffror lämnas för motsvarande period föregående år. Noter finns i tillräcklig omfattning. Ansvarsförbindelser har tagits upp inom linjen. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland PwC 4av9 130

131 Granskning av delårsrapport 2013 Bedömning I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed iövrigt. Vi har översiktligt granskat de periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster så vitt vi kan bedöma har periodiserats korrekt. Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligtger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. Verksamhetsmått och jämförelser redovisas i viss omfattning i delårsrapporten. Vi bedömer det som tillräckligt för att vara en delårsrapport. Flertalet av verksamhets-, service- och kvalitetsmåtten följs endast upp i årsredovisningen. Vår samlade uppfattning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den som underlag för styrning, ledning och kontroll av förbundets samlade verksamhet. 3.2 Resultatanalys Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, -0,3 mnkr, vilket är o,8 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på: Verksamhetens intäkter avviker negativt med i,2 mnkr mot budget. Verksamhetens kostnader avviker positivt med o,4 mnkr mot budget Finansnettot förväntas överensstämma med budget I nedanstående tabell redovisas utfallet förde första åtta månaderna 2oi3, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. ~, ~ ~, ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~,. Verksamhetens intäkter 4,6 4,i 6,2 -i,2 Verksamhetens kostnader -i4,9 -i5,i -22,6 0,4 Avskrivningar -0,6-0,5-0,8 0,0 Verksamhetens nettokostnader _10,8 -ii,5 -i7,2-0,8 Kommunbidrag ii,o ii,3 i6,9 0,0 Finansiella intäkter o,o o,o o,o o,o Finansiella kostnader -o,i -o,i o,o o,o Årets resultat o,i -0,3-0,3-0,8 Utifrån gjord övergripande granskning bedömer vi att förbundets ekonomiska resultat på -0,3 mnkr och ställning per 2oi3-o8-3i i allt väsentligt är rättvisande. Vi instämmer i förbundets bedömning att man inte kommer att klara balanskravet. Någon redogörelse för hur det ska återföras lämnas inte. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 5 av 9 PwC i ~~i ~~ 131

132 Granskning av delårsrapport God ekonomisk hushållning I verksamhetsplanen med budget 2oi3-2oi5 har förbundet redovisat må1 och riktlinjerför verksamheten, vilka även är kopplade till begreppet "god ekonomisk hushållning". Förbundet har beslutat om 4 inriktningsmål, ~ verksamhetsmål, 2 finansiella må1, särskilda uppdrag och aktiviteter, verksamhetsmått samt serviceoch kvalitetsmått. Inriktningsmål i. Vårdförbundet fortsätter under 2io3 den tidigare inledda processen med att utveckla ett ledningssystem för kvalitet med stöd av ISO g000 med inriktning mot Vårnäs behandlingshem. Arbetsprocessen ska ha inriktningen att uppfylla kraven för en certifiering. Syftet med att uppnå certifieringsstatus är att verksamheten har en dokumenterad kvalitet, som har förtroende från omvärlden, och vi kan möta konkurrerande alternativ till Vårdförbundets verksamhet, bl a vid anbudsupphandlingar. 2. Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få hjälp som ett komplement eller alternativ till vård på hemmaplan. Ambitionen är att öka mottagningen av patienter utöver den anslagsiinansierade delen, vilket ska möjliggöras genom aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och behandling i halwägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom offensivare informationsinsatser/marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare. 3. Förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer, oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning. I de fall barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barni våldsrelaterade relationer och i styvfamiljer. 4. Säkerställa att kommunernas inköp av behandlingsinsatser kan ske hos seriösavårdgivare till en rimlig kostnad. Att på sikt sprida upphandlingsprocessen över tid, så att upphandlingar genomförs löpande för olika målgrupper/kategorier. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 6 av 9 PwC 132

133 Granskning av delårsrapport 2013 Uppföljning av inriktningsmål i,2 och 4 sker i årsredovisningen. Det tredje inriktningsmålet är inte avsett att särskilt följas upp Finansiella må1 I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning av finansiella må1 som fastställts i verksamhetsplan med budget 2oi3-2oi5: ~ ~ Att under 2oi3 uppnå ett positivt Resultatet per 2oi3-o8-3i Prognosen pekar på att resultat med lägst 2 % av omsätt- är -0,3 mnkr. Prognos för målet inte kommer att ningen. helåret 2oi3 är -0,3 mnkr nås. Det egna kapitalet skall under Det egna kapitalet upp- Prognosen pekar på att planperioden 2oi3 2oi5 i ge- gick 2oi3-o8-3i till ii,5 målet uppnås nästintill i norrsnitt uppgå till lägst ca ii,5 mnkr. Prognosen för årsbokslutet. mnkr. Strävansmålet är att det helåret är ii,5 mnkr egna kapitelet i slutet av planpe- (11459 tkr) rioden skall uppgå till ca i2 mnkr, som vid en försiktighetsbedömning anknyter till resultatmålet. Vi delar förbundets bedömning om måluppfyllelsen. Bedömning Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat inte är förenligt med förbundets må1 om resultatet, medan det nästintill är förenligt med målet om det egna kapitalet Må1 för verksamhet Verksamhetsmål i och 4 för Vårnäs behandlingshem ska följas upp i delårsrapporten. Övriga fem verksamhetsmål ska följas upp i årsredovisningen. Vårnäs behandlingshem i. Den årliga patientbeläggningen på primärbehandlingen skall uppgå till 23,5 patienter per vårddygn. Engod ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individenssom verksamhetens och samhällets perspektiv. Målet bedöms som ej uppfyllt då patientbeläggningen för delårsperioden uppgår till 2i,8 patienter per vårddygn. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 7 av 9 " PwC 0 133

134 Granskning av delårsrapport Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i självhjälpsgrupper (AA och/eller NA-gemenskapen) ett år efter avslutad behandling. 3. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen ska ha uppnått en stadigvarande drogfrihet ett år efter avslutad behandling. En god ekonomisk hushållning är att de flesta patienterna ett år efter avslutad behandling är drogfria och har fått förutsättningar att leva i en fortsatt drogfri tillvaro, då det innebär ett mciximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och samhällets perspektiv. 4. Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför primärbehandlingen möjlighet att fylla i en IT-baserad enkät med frågeställningar som mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng. Målet bedöms som uppfyllt då 84 % av patienterna är nöjda med behandlingen iförhållande till enkätens maxpoäng. Familjerådgivningen i. Minst ~o % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare. Engod ekonomisk hushållning är att majoriteten av klienterna upplever enförbättring av sin livssituation efter samtalen då det innebär ett maximerat resursutnyttjandeför klienten, verksamheten och samhället. 2. Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen Engod ekonomisk hushållning är att de flesta klienterna är nöjda i kontakten med familjerådgivningen då det innebär ett maximerat resursutnyttjandeför klienten, verksamheten och samhället. Upphandlingen i. Att följa upp samtliga placeringar som sker hos vårdgivare med ramavtal (HVB-hem) under ett kvartal 2oi3 genom en remittentenkät innehållande i8 frågor. Det samlade resultatet av enkätundersökningen skall uppgå till minst 75 av maxpoängen i enkäten Engod ekonomisk hushållning är att kommunernas placerare är nöjda med de vårdgivare med vilka Vårdförbundet tecknat ramavtal och att vården som erbjuds svarar mot behoven, att innehållet i vården håller en bra kvalitet, att samarbetet mellan placerare och vårdgivare fungerar bra samt att vårdkostnaderna ses som rimliga. Uppföljning av inriktningsmål, service- och kvalitetsmål, särskilda uppdrag och aktiviteter sker i årsredovisningen. Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 8 av 9 PwC 134

135 Granskning av delårsrapport 2013 Bedömning Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende de verksamhetensmål som följs upp i delårsrapporten inte är förenligt med det fastställda målet för må1 i som följs upp medan det är förenligt med må14. Vi instämmer i förbundetsbedömning. 2oi3-io-25 ~~ r~~~~'~~s~~'t~ Annika Hansson Uppdragsledare Oktober 2013 Vårdförbundet Sörmland 9 av 9 PwC 135

136 `~ ~ ~ 1\atrineholms kommun _~, KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr: KS/2013: Handläggare: Per Johansson Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att utveckla sin ekonomiska redovisning enligt de förbättringsoch utvecklingsförslag som lämnas i den till delårsrapporten hörande revisionsrapporten samt i övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (fortsättningsvis kallas "Kollektivtrafikmyndigheten" idetta dokument) har inkommit med delårsrapport 2 som spänner över perioden januari till augusti Utöver själva delårsrapporten, har Kollektivtrafikmyndigheten och överlämnat revisionsberättelse och granskningsrapport. Delårsrapporten visar på ett samlat negativt resultat för perioden på kronor, vilket är en förbättring med kronor, jämfört med motsvarande period Delårsrapporten pekar på ett prognostiserat negativt resultat på kronor för helåret Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: delårsrapport 2/2013 PWC: revisionsrapport granskning av delårsrapport 2013 Revisionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet: utlåtande avseende delårsrapport 2013 Akten 136

137 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår beteckning KS/2013: Vår handläggare Per Johansson Kommunstyrelsen Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (fortsättningsvis kallas Kollektivtrafikmyndigheten i detta dokument) har inkommit med delårsrapport 2 som spänner över perioden januari till augusti Utöver själva delårsrapporten, har Kollektivtrafikmyndigheten och överlämnat revisionsberättelse och granskningsrapport. Delårsrapporten visar på ett samlat negativt resultat för perioden på kronor, vilket är en förbättring med kronor, jämfört med motsvarande period Delårsrapporten pekar på ett prognostiserat negativt resultat på kronor för helåret Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen av ärendet har ekonomi- och upphandlingskontoret fått möjlighet att lämna synpunkter på delårsrapporten. Kommunledningsförvaltningens bedömning Av Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden, kronor, är ökade trafikkostnader jämfört med budget. Avvikelsen mellan budget och utfall förklaras av att ökad produktion som beslutats efter att budgeten fastställts, en högre andel tomkörning än budgeterat samt felaktig budgetering (bl a incitament för trafikområde Strängnäs). Delårsrapporten prognostiserar ett årsresultat för 2013 på kronor jämför med budget, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell. Revisorernas bedömning är att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed och i enlighet med lagens krav. Revisorernas konstaterar också att finansiella mål ännu inte tagits fram men kommer att redovisas i samband med budget för I övrigt så är det verksamhetsmässiga resultatet förenligt med förbundsdirektionens mål. Revisorerna konstaterar att Kollektivtrafikmyndigheten är relativt nytillkommen myndighet. Revisorerna pekar på ett antal förbättrings- och utvecklingsområden som Kollektivtrafikmyndigheten bör arbeta med för att utveckla sin redovisning. Dessa är: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: 137

138 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Datum Vår beteckning KS/2013: Ett väl dokumenterat bokslut och avstämd redovisning ökar säkerheten och riktigheten i den ekonomiska rapporteringen och möjliggör en effektivare revision. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med upplysningar om pensionsförpliktelser och väsentliga personalförhållanden. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning och en avstämning utifrån balanskravet. Balans- och resultaträkningen kan kompletteras med noter. Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas ståndpunkt om att Kollektivtrafikmyndigheten behöver utveckla sin redovisning, enligt revisorernas rapport. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att utveckla sin ekonomiska redovisning i enlighet med revisorernas förslag samt att i övrigt lägga delårsrapporten till handlingarna. För kommunledningsförvaltningen Per Johansson Protokollsutdrag till: Kommunalbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nummer E-post: 138

139 Delårsrapport Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Fastställd vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den

140 Sammanfattning Verksamheten har under denna period präglats av två avvikelser från verksamhetsplanen. Efterdyningar av det första bokslutet krävde många arbetstimmar för att utreda det negativa ekonomiska resultatets orsaker, analysera de utfallna och kommande effekterna av den nya modellen för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader och lägga prognos. Kort därpå, den 5 juni presenterade Trafikverket ett arbetsmaterial om trafikinnehåll i Tågplan 2014 som uteslöt Gnestapendeln. Därefter har en svajig och resurskrävande tågplaneprocess pågått. Efter delårsperiodens slut har Trafikverket fastställt Tågplan 2014 som för Sörmland innebär oförändrat utbud i jämförelse med dagens tidtabell. Verksamhetsplanens aktiviteter har fullföljts i det stora hela. Mycket tid har lagts på inre operativ verksamhet och för att ytterligare öka möjligheterna till tydlighet, en god arbetsmiljö och en processeffektiv leverans av tjänster har ett arbete med processkartläggning initierats. Resandet med tåg i Sörmland fortsatte att öka under första halvåret Störst var ökningen på Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg med 14 %, men även Svealandsbanan (8 %) och UVEN (1 %) utvecklades positivt. På Nyköpingsbanan är resandet i stort sett oförändrat jämfört med samma period året innan. Resandeutvecklingen i busstrafiken under perioden har varit blandad. Antal påstigande i stadstrafiken har ökat i samtliga områden samtidigt som resandet på landsbygden däremot har minskat. Totalt genomfördes resor med buss under perioden vilket är en ökning med 1,5 % jämfört med samma period förra året. Allmänhetens resor har ökat med 1,2 % vilket motsvarar resor. Procentuellt sett har utveckling varit bäst i stadstrafiken Katrineholm och Strängnäs, men då från förhållandevis små volymer. Stadstrafiken i Eskilstuna står för närmare hälften av allt påstigande i länet. Avseende resandet inom landsbygdstrafiken har utvecklingen varit glädjande i Katrineholms kommun där antalet påstigande ökade med drygt 11 %. I övrigt är det bara landsbygdstrafiken i Eskilstuna kommun som har utvecklats positivt. I samtliga övriga kommuner minskade antalet påstigande, mest i Trosa kommun med 12 %. Biljettintäkterna från allmänheten och skolkort har under perioden ökat med 3,8 % jämfört med samma period Intäktsutvecklingen för betalande resenärer uppgår till 5,6 % jämfört med samma period föregående år. Denna ökning står dock inte i relation till budgetantagandena och de förväntade intäkterna har fått reduceras avsevärt mot budget. I prognos 2 har vi även tvingats reducera intäktsprognosen för skolkort med 2,5 miljoner kronor då skolor inte beställt skolkort i den omfattning som aviserats. Det ekonomiska utfallet under perioden uppgår till 5 222tkr. Den ekonomiska prognosen, efter delårsbokslut augusti visar på helår givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell ett negativ resultat på tkr jämfört med budget Utvecklingen sedan delårsrapport 1 så ligger prognosen lägre för Flen, Nyköping och Landstinget. Övriga prognosticeras högre i relation till prognos vid delårsbokslut 1. Under sommarmånaderna minskar efterfrågan på trafik vilket resulterar i mindre resande och lägre biljettintäkter. För att matcha efterfrågan görs även vissa neddragningar i utbud, främst i stadstrafik. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2 Länstrafiken 140

141 Orsaken till den ökade trafikkostnaden jämfört med budget är delvis en ökad produktion som beslutats efter budget antogs, en högre andel tomkörning än budgeterad samt felaktig budgetering bland annat när det gäller incitament för trafikområde Strängnäs. Även följder av avvecklingen av verksamheten i Länstrafiken Mälardalen AB påverkar prognos 2. Under perioden har en viss justering i busstrafiken skett på linje 631 i Strängnäs samt linje 8 i Eskilstuna. För den inre verksamheten har framtagandet av delårsbokslutet inneburit ytterligare kunskap och noggrannhet. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3 Länstrafiken 141

142 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under perioden 5 Direktionens arbete under perioden 5 Samverkan 6 Miljöperspektiv 6 Personalperspektiv 6 Kund- och medborgarperspektiv 7 Trafiken och avtalen 8 Resandeutvecklingen i trafiken 9 Produktsortiment och val av produkt 11 Depåerna i Sörmland 12 De tekniska systemen 13 Verksamhetens måluppfyllelse under perioden januari augusti 2013 Målen styr utvecklingen 14 Funktion Tillgänglighet 15 Funktion Attraktivitet 16 Funktion Miljö 17 Funktion Effektivitet 18 Funktion Regional utveckling 19 Ekonomiskt utfall 20 Ekonomisk prognos 21 Ekonomisk sammanställning 23 Resultat- och Balansräkning 24 Redovisning per medlem Landstinget Sörmland 25 Eskilstuna Kommun 26 Strängnäs Kommun 27 Vingåkers Kommun 28 Katrineholms Kommun 29 Flens Kommun 30 Gnesta Kommun 31 Nyköpings Kommun 32 Trosa Kommun 33 Oxelösunds kommun 34 Verksamhetens förväntade utveckling Verksamhet 35 Ekonomi 35 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4 Länstrafiken 142

143 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under perioden Hela verksamheten får även under denna bokslutsperiod betecknas som nyetablerad och har präglats av två avvikelser från verksamhetsplanen. Efterdyningar av det första bokslutet erfordrade många arbetstimmar för att just arbeta med att utreda det negativa ekonomiska resultatets orsaker, analysera de utfallna och kommande effekterna av den nya modellen för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader och lägga prognos. Utredandet pågick fram till den 15 maj där det presenterades på ett för saken initierat medlems- och ägarsammanträde. Kort därefter, den 5 juni presenterade Trafikverket ett arbetsmaterial om trafikinnehåll i Tågplan 2014 som uteslöt Gnestapendeln. Därefter har en svajig och resurskrävande tågplaneprocess pågått. Efter delårsperiodens slut har Trafikverket fastställt Tågplan 2014 som för Sörmland innebär oförändrat utbud i jämförelse med dagens tidtabell. I slutet av bokslutsperioden tillkom ett uppdrag utanför verksamhetsplanen från medlemmarna i egenskapen av ägare. Uppdraget innebar att via projektdirektiv söka initiera en utredning om samordningsformer och val av organisation inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken. Under perioden har samtliga medlemmar behandlat och lämnat in sina respektive trafikbeställningar för tidtabellsåret Trafikbeställningarna anger förändringar i trafikutbud som respektive medlem önskar för den trafik den är ansvarig för. Ingen medlem har lämnat in beställning om volymförändring i trafiken under innevarande år, trots den tidigare meddelade negativa ekonomiska prognosen för flertalet medlemmar. Den löpande driften har under perioden förlöpt väl och verksamhetsplanens aktiviteter har fullföljts i det stora hela. Avvikelser beror främst på att vi inte hunnit eller bedömt det klokt att initiera aktiviteten. Mycket tid lagts på inre, operativ verksamhet och för att ytterligare öka möjligheterna till tydlighet i förväntan, en god arbetsmiljö och en processeffektiv leverans av tjänster har ett arbete med processkartläggning initierats. Direktionens arbete under perioden Under delårsperioden april till augusti har direktionen enligt plan sammanträtt den 15 maj och den 22 augusti. Härutöver har presidiet under perioden påkallat medlemmarnas tillika ägarnas uppmärksamhet i form av överläggningar den 15 maj om bokslut 1 med prognos och med anledning av Tågplan 2014 i form av Länsträff den 17 juni samt information och överläggningar den 22 augusti. Båda händelserna har medfört extraordinär aktivitet från direktionens presidie och övriga ledamöter utanför ordinarie sammanträdesplan. Vid direktionens sammanträde den 15 maj fattades länets första beslut om allmän trafikplikt som avsåg skärgårdstrafiken i Nyköpings kommun. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5 Länstrafiken 143

144 Samverkan Fokus har varit det strategiskt samverkande arbetssätt som vår kunskaps- och kundorienterade processorganisation har att skapa. Arbetsformen har under perioden fått draghjälp ur de två avvikelserna - Tågplan 14 och förra delårsbokslutet - där länet slutit upp och överlagt om fortsatt inriktning och uppdrag. Tidigt under perioden hölls samråd med medlemmarna. Uppfattningen är att vi inte kunde hålla kvalitativa samråd enligt vare sig våra egna eller medlemmarnas förväntningar då våra ekonomiska resultat inte var tillförlitliga. Vi har under perioden fortsatt haft regelbundna avstämningar med entreprenörer och leverantörer för att utvärdera avtalsefterlevnad och finna förslag till förbättringar. För att öka genomslag i våra informations- och marknadsföringsinsatser har information och dialog hållits under perioden i form av besök hos alla de åtta depåer i länet där förare finns och hos samtliga fjorton biljettmaskinsombud. Kollektivtrafikhandläggarnätverket har sammanträtt enligt plan vid tre tillfällen under perioden aprilaugusti. Härutöver har nätverket vid fyra tillfällen sammanträtt utanför plan med anledning av Tågplaneprocessen Nätverkets viktigaste funktion är att fungera som beredningsyta samt att säkerställa informations- och beslutsflöden. Myndigheten har deltagit vid sammanslaget forum mellan Länspensionärsråd och Länshandikappråd för att berätta om och ha dialog om det första bokslutets resultat och om den tillgänglighetsstrategi som är under framarbetande. Under perioden har aktiviteter i verksamhetsplanen startats upp som flerpartsgemensamma samverkande projektgrupper. Miljöperspektiv Under perioden har förutsättningar skapats för att busstrafiken i Eskilstuna körs med normalbuss i stället för ledbuss på tider med lägre beläggning. Det har även tagits inledande kontakter med entreprenör för att undersöka kostnader och andra villkor för att konvertera vissa eller alla dieseldrivna bussar till RME-drift. En entreprenör har visat upp en mindre elhybridbuss lämplig för servicelinjetrafik. Arbetet fortsätter med att undersöka möjlighet att byta till bussar med lägre miljöpåverkan. Personalperspektiv De ovan beskrivna avvikelserna från verksamhetsplanen och särskilt det faktum att vi inte stabiliserat ekonomin har medfört påfrestning på medarbetare. Ett flertal eftersatta utvecklingsområden och övertagande av arbetsuppgifter till följd av avvecklingen av Länstrafiken Mälardalen AB medför även dessa behov av särskilda insatser. Medarbetarorganisationen är i hög grad nyrekryterad vilket gynnar verksamheten i form av att det finns en enorm nyfikenhet och engagemang att ta sig an uppgifterna. Med utgångspunkt ur verksamhetens principer och värden har medarbetarna på allvar tagit sig an uppgifterna grundligt i sikte att direkt etablera en korrekt hantering. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6 Länstrafiken 144

145 Verksamheten har hållit planeringsdagar den 26 april och 30 maj med inriktning på kunskapsöverföring, verksamhetens mål och våra värden. Inför semesterperioden har samtliga medarbetare kunnat beviljas sin önskade semester med undantag för någon förskjutning i någon vecka. Den fastlagda semesterplaneringen har därefter fullföljts med ett undantag. Under perioden har två medarbetare initierat avslut av anställning. Kund- och medborgarperspektiv Strejk i trafiken I juni meddelades att fackförbundet Seko och Kommunal, som bland annat organiserar lokförare, tågvärdar och busschaufförer varslade om strejk i stora delar av kollektivtrafiken i Sverige. Detta ledde till att natten mellan 23 och 24 juni så togs bussförare hos bussentreprenören Bergkvara Buss i Strängnäs ut i strejk. Den trafik som Bergkvara Buss normalt kör stod helt stilla i 4 dagar. Strejken avblåstes sent kvällen den 27 juni och busstrafiken startade upp igen tidig morgon den 28 juni. Totalt så berördes ca 1000 resenärer av strejken. Under perioden ökade antalet inkomna samtal och mejl till Kundtjänst. Inga resegarantiärenden inkom där hänvisning var till strejken. Personligt möte Kunder och medborgare kan ha träffat oss vid den besöksturné vi genomfört i alla kommuner i länet. Vi har bland annat besökt olika evenemang/festivaler, bibliotek, turistbyråer, torg mm. En av marknadsinsatserna har varit att öka kunskapen kring Appen och hemsidan. Eskilstuna För att få veta vad resenärerna tycker om Veolia-Transports trafik och söka underlag till förbättringsarbete genomför bussentreprenören Veolia-Transport årligen en enkätundersökning ombord på sina fordon. NKI Av de 500 personer som är intervjuade i Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer KOLBAR (via Ipsos) under delårsperioden april augusti 2013, går att utläsa att vi jämfört med året innan har sjunkit i Nöjd kund index (NKI). Största tappet är allmänhetens nöjdhet med oss 40 % i år mot 48 % förra året och hela 10 procentenheter under rikets resultat. Även ackumulerat under året, januari-augusti ligger nöjdheten lägre mot föregående år. Sörmland: Riket: I riket så har st intervjuer genomförts under perioden, det är 779 färre än föregående år. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7 Länstrafiken 145

146 Kundtjänst Kunder och medborgare hör av sig till Kundtjänst i snitt med 12 e-postmeddelanden/dag. Under perioden har 1832 e-postmeddelanden inkommit. I genomsnitt har Kundcentret i Eskilstuna 71 besök/dag. Vi mäter ännu inte telefonistatistiken, men under perioden har 1-2 personer varit inloggade varje timme. Giltiga färdbevis i busstrafiken Under bokslutsperiod två har kontroller av färdbevis genomförts i busstrafiken. Ur dessa utfärdades 112 tilläggsavgifter, det vill säga knappt 1 %. 16 bestridanden av dessa utdelade tilläggsavgifter har inkommit. Under juli låg verksamheten nere på grund av semester hos leverantören. År Månad Antal Tilläggsavgifter Bestridanden 2012 April Maj Juni Juli Augusti År Månad Antal Tilläggsavgifter Bestridanden 2013 April Maj Juni Juli Augusti Från 1 maj överfördes kontrollverksamheten från Länstrafiken Mälardalen AB till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Mediarapportering I april, juli och augusti är det ett tjugotal tillfällen per månad som kollektivtrafiken i Sörmland har synts i lokala media. Under maj och juni är det en ökning, ca ett trettiotal klipp per månad. Insändare från medborgare besvaras av myndighetens kommunikationsavdelning efter bedömning och i samverkan med berörd medlem. Medborgare och kunder har bland annat kunna läsa om arbetet med att säkerställa tåglägena i Tågplan 2014 samt arbetet med att få till en tillfredställande busstrafik till och från Oxelösund Nyköping. Antal pressmeddelanden som skickats ut under perioden är 14 stycken. Trafiken och avtalen I tågtrafiken har inga avtalsförändringar skett under perioden. I bokslut ett på myndigheten rapporterade vi via MÄLAB att Planeringsarbetet med Tågplan 2014 slutfördes i och med att ansökan gjordes för regionaltågstrafiken (av SJ) till Trafikverket i början av april. Detta visade sig vara en total missbedömning. Kring avtalet vi har med SJ om periodkortsresande i tågtrafiken förs en dialog om förändring av prissättningen inom nuvarande avtal. Efter bokslutsperioden har muntlig överenskommelse om fortsatt tillämpning träffats. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8 Länstrafiken 146

147 Inte heller i busstrafiken har några avtalsförändringar skett under perioden. Tidtabellen har under perioden justerats en gång utanför ordinarie planeringsprocess genom att justeringar gjordes den 8 april. I första hand avseende identifierade brister och problem i samband med trafikstarten december Ordinarie tidtabelljusteringar gjordes i samband med skolors avslut i juni samt när de startade i augusti. Under delar av sommaren stängdes tågtrafiken på Nyköpingsbanan av helt vilket föranledde större förändringar i tidtabellen än vad som normalt skulle varit fallet. Under perioden har planeringen för busstidtabellen 2014 inletts och samtliga medlemmar har inför denna lämnat in trafikbeställningar. I arbetet med tidtabellsplaneringen har viss gemensam planering gjorts med samtliga entreprenörer med syfte att skapa en mer sammanhållen planering. Beslut om allmän trafikplikt togs för Skärgårdstrafiken i Nyköping den 15 maj och för denna pågår förberedelser för upphandling. Det pågår systematisk uppföljning och avtalsvård tillsammans med entreprenörerna i Sörmland för en trafik som utförs enligt avtal, med kvalitet och med kundnöjdhet. Överenskommelse om hur ett avtal och biljettlösning ser ut mellan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Gnesta kommun och Stockholms trafikförvaltning nu när de så kallade remsorna utgått ur trafiken har inte nåtts under perioden. Resandeutvecklingen i trafiken Tågtrafiken Resandet med tåg i Sörmland fortsatte att öka under första halvåret Störst var ökningen på Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg med 14 %, men även Svealandsbanan (8 %) och UVEN (1 %) utvecklades positivt. På Nyköpingsbanan är resandet i stort sett oförändrat jämfört med samma period året innan. Resandet räknat i absoluta siffror var klart störst på Svealandsbanan. Busstrafiken Resandeutvecklingen avseende busstrafiken under perioden januari-augusti har varit blandad: Antal påstigande i stadstrafiken har ökat i samtliga områden, men resandet på landsbygden har minskat. Totalt genomfördes resor med buss under perioden, en ökning med 1,5 % jämfört med samma period året innan. Allmänhetens resor har ökat med 1,2 % vilket motsvarar resor. Procentuellt sett har utveckling varit bäst i stadstrafiken Katrineholm och Strängnäs, men då från förhållandevis små volymer. Den mycket positiva utvecklingen där kan delvis förklaras med omläggningen av trafiken i fjol som ledde till en viss överflyttning från landsbygdslinjer till stadstrafiken. Stadstrafiken i Eskilstuna står för närmare hälften av allt påstigande i länet. Stadstrafik Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,4% därav allmänhet ,1% Katrineholm, totalt % därav allmänhet ,8% Nyköping, totalt ,9% därav allmänhet ,0% Strängnäs, totalt ,8% därav allmänhet ,2% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Länstrafiken 147

148 Avseende resandet inom landsbygdstrafiken har utvecklingen varit glädjande i Katrineholms kommun där antalet påstigande ökade med drygt 11 % vilket framför allt beror på fler resenärer på de regionala linjerna där utbudet förbättrades i december För övrigt var det bara landsbygdstrafiken i Eskilstuna kommun som har utvecklats positivt, i samtliga övriga kommuner minskade antalet påstigande, mest i Trosa kommun med 12 %. Landsbygd Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,2% därav allmänhet ,3% Flen, totalt ,3% därav allmänhet ,6% Gnesta, totalt ,2% därav allmänhet ,7% Katrineholm, totalt ,2% därav allmänhet ,7% Nyköping, totalt ,2% därav allmänhet ,4% Oxelösund, totalt ,3% därav allmänhet ,7% Strängnäs, totalt ,1% därav allmänhet ,3% Trosa, totalt (inkl. Trosabussen) ,1% därav allmänhet ,1% Vingåker, totalt ,9% därav allmänhet ,3% Utanför länet ,9% därav allmänhet ,4% Landsbygd, totalt ,7% därav allmänhet ,8% Allmänhetens resande Allmänhetens resande har också ökat med 1,2 %, det vill säga antalet påstigande exklusive skolkort. Särskilt positiv var utvecklingen inom stadstrafiken Katrineholm (+ 27 %) och Strängnäs (+15 %). Gällande landsbygden ökade allmänhetens resor mest i Katrineholms kommun (+ 14 %), medan motsvarande utveckling i Trosa kommun var mycket negativ (- 12 %). Trosabussen Resandet med Trosabussen mellan Trosa och Liljeholmen har haft en mycket positiv utveckling efter starten Enligt Åkerbergs biljettstatistik registrerades påstigande mellan januari och augusti 2013 vilket motsvarar en minskning jämfört med samma period Siffrorna för 2013 är dock underskattade p.g.a. tekniska problem med biljettregistreringen. Enligt Åkerbergs ligger resandet i år ungefär i nivå med fjolåret, kanske till och med något bättre. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Länstrafiken 148

149 Anropsstyrda trafiken Anropsstyrda trafiken kommer följas upp efter årets slut medan resandet med Skärgårdstrafiken analyseras i samband med pågående upphandling. Här saknas ännu automatik i resandeuppföljningen. Produktsortiment och val av produkt Påstigande efter produkt jan-aug 2013 (som del av det totala resandet i respektive område). Analys perioden Skolkorten har stor betydelse för resandet i länet och är den vanligaste produkten förutom i Nyköpings stadstrafik. Av stor betydelse är även periodkorten och rabattkorten och i viss mån ungdomskorten (förutom i Eskilstuna och i landsbygdstrafiken). Övrigt avser förutom Plus ett (=övergångsresor) också Shoppingkortet, Sommarlovskortet och Reskort enkelresa. Under Kontant ingår SMS biljetter. Jämfört med januari-augusti året innan har framför allt ungdomskorten ökat i popularitet (27 % fler resor med ungdomskort), resor med stadskort har ökat med 19 %, pendlarkort + 10 % och rabattkorten + 5 %. Även kontantresor har ökat markant (närmare 20 %), delvis som effekt av lagstiftningsförändringar för SMS biljetter i början av året vilket ledde till en kraftig minskning av just SMS-biljetter. För antalet resor per produkt se tabellen nedan. Antal resor per biljettyp jan-aug 2013 (exkl. Trosabussen) Kontant Rabattkort (ungdom, vuxen, senior) Periodkort (pendlarkort, stadskort, sörmlandskort) Ungdomskort Skolkort inkl. elevkort Övrigt (Plus ett mm) Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11 Länstrafiken 149

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen 13:1 STYRDOKUMENT 2014-06-10 1/8 13:2 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen KF 14:1 KF 14:2 KF 14:3 KF 14:4 KF 14:5 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag

Läs mer

LILLA EDETS KOMMUN ~~. ~~/ Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevald (OPF-KL)

LILLA EDETS KOMMUN ~~. ~~/ Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevald (OPF-KL) ~~. ~~/ LILLA EDETS KOMMUN Datum 2014-09-09 Dnr Dpl LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsen 2014-09- 12 iarienr. Gry ~~UL3~ ~ Kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svedala Kommuns 5:06 Författningssamling 1(10)

Svedala Kommuns 5:06 Författningssamling 1(10) Författningssamling 1(10) Bestämmelser om omställningsstöd samt pensionsbestämmelser för förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2015-01-14, 7 Gäller från 2015-01-01 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 192 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 27. Diarienummer 2014-002 1(2) Bestämmelser om omställningsstöd och pension

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 OPF-KL OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA - Allmänna utskottet

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda Gäller för: förtroendevalda Fastställd av: kommunstyrelsen 2018-12-18 286 Datum: 2018-12-18 Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda 1. omställningsstöd 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(12) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) Antagna av kommunfullmäktige 2014-09-01 95 2(12) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Definitioner I dessa bestämmelser

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ... plan policy regel Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-07-14 40 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Arbetsgivarutskottets

Läs mer

Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap.

Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2014-05-27 13:15 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2014-05-27 kl 13:15 i Torvallarummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige KA 2018/521 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige KA 2018/521 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2018-09-27 96 KA 2018/521 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 2018-05-29 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd

Läs mer

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Tjänsteutlåtande o (Krm Aee*>»e Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-12 Dnr 2014/0194-021 Till Kommunstyrelsen Beslut om lokalt antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Regelverk Sida 1/6 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Omställningsinsatser och omställningsstöd Vilka som omfattas - Förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Antaga av kommunfullmäktige 2014-06-30, 129 F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Författningssamlingen\förstasida-bestämmelser-omställningsstöd-pension.docx

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014

Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014 ... HELSINGBORG KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2014 Kf 166 Ks 149 Antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL, Dnr 00469/2014 Ärendet Sveriges

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(2) 2014-08-26 LJ 2014/1020 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Omställningsbestämmelserna gäller för de politiker som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen som fullgör uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Omställningsbestämmelserna gäller för de politiker som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen som fullgör uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-24 Kommunstyrelsens personaldelegation 21 Omställnings- och pensionsavtal för politiker. Dnr KS 2013/0874 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har i

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet:

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Lokala riktlinjer och

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2013-10-20 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 28 mars 2014 KS-2014/358.901 1 (2 HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist 08-535 303 11 asa.brunkvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Landstingsdirektörens stab HR-enheten Datum 2018-10-03 Diarienummer 180823 Regionfullmäktige Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Förslag till beslut

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2019-03-12 KF 69 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Änr KS 2018/1044 1.3.1 Beslut Anta reviderade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA TORSÅS KOMMUN Antagna i kommunfullmäktige 2019-01-15 28 INNEHÅLL Inledande bestämmelser... 3 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 87 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KS 2014.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 87 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KS 2014. VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-19 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 87 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18) Sida 1/16 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL18) Allmänt om bestämmelserna OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda

Läs mer

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 26 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 68 Ks 98 Au 107 KS/2015 0173 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Region Kalmar län Innehåll Allmänt... 3 Kapitel 1 - Inledande bestämmelser... 3 1 Pensionsmyndighet... 3 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna... 3 Kapitel 2

Läs mer

Cirkulärnr: 18:31 Diarienr: 18/04241 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 18:31 Diarienr: 18/04241 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 18:31 Diarienr: 18/04241 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Finns ej längre Förtroendevalda, omställning och pension Victoria Bergner och Ossian Wennström Avdelningen

Läs mer

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

A. Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva september 2015 5:5 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) I SÖDERTÄLJE KOMMUN (Innebär i A4 och A7

Läs mer

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument

1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 1(13) Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Styrdokument 2(13) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-05-28, 70 Dokumentansvarig Kommunchefen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) Antagna av regionstyrelsen 2018-11-13 Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Antagna av regionstyrelsen 2018-03-13 Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och

Läs mer

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 5 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 125 Ks 160 Au 197 KS/2015-0173 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut att besluta att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för pension och omställningsstöd för förtroendevalda i Sollentuna kommun (OPF-KL) Antagna av fullmäktige 2014-10-15 136, dnr 2014/0384 KS.135 att gälla från och med 2014-10-15. Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-12-15 165 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:518-003 Ersätter: Ansvarig: Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/358.901 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

OPF-KL. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen. Består av två delar: - Omställning - Pension Vilka omfattas Nytillträdda politiker efter valet 2014

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för. OPF-KL18 Älvsbyns kommun

Tillämpningsanvisningar för. OPF-KL18 Älvsbyns kommun 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2018-10-09 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 Älvsbyns kommun 2018-10-02 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad sinstans Giltighetstid Föreskrifter, anvisning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevald

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevald PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 167 2019-08-28 1/2 KS/2019:336-003 Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevald Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. upphäva

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda(opf-kl)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda(opf-kl) 1 (2) FÖRSLAG 2014:31 LS 1403-0396 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda(opf-kl) Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Datum Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Datum Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KS 5 7 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2014-04-29 Diarienummer KSN-2014-0026 Kommunstyrelsen Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 1 [5] HR verksamhetsområde 2014-11-19 Referens Elisabeth Hill Lena Hadad Mottagare Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till

Läs mer

1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0

1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0 Stockholms läns landsting 1 (2) Arvodesberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1403-0396 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 0 0 0 0 3 0 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

2013-12-17. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

2013-12-17. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges 2013-12-17 1 (2) CIRKULÄR 13:75 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Pia Svensson Nyckelord: Förtroendevalda, omställning och pension Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL och PBF)

Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL och PBF) Sid 1 (13) 2018 Riktlinjer avseende bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL och PBF) Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Ruddamsgatan 27 Växel 026-17

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar

BESLUT. Datum Dnr Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2019-03-26 Dnr 1800025 1 (8) Beslut Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogade tillämpningsanvisningar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-28 60 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KS 2014.137) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KF 79 26 MAJ 2014. Nr 79. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KSN-2014-0026

KF 79 26 MAJ 2014. Nr 79. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KSN-2014-0026 KF 79 26 MAJ 2014 Nr 79. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) KSN-2014-0026 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

19 Dnr 0086/18. Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

19 Dnr 0086/18. Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Arvodesberedningen Utdrag ur protokoll (nr 2) Sammanträdesdatum: 2018-06-21 19 Dnr 0086/18 Tillämpningsanvisning OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslut Arvodesberedningen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda...

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~ftu N~tR~~ J; A Landstingsstyrelsen Datum 2014-09-08 Sida 1 (2) Dnr LD13/03489 Uppdnr 866 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 2014-09-22 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar OPF-KL 18

Tillämpningsanvisningar OPF-KL 18 Tillämpningsanvisningar OPF-KL 18 OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF KL18) Innehållsförteckning Allmänt... 3 OPF-KL... 3 Vilka förmåner har en förtroendevald rätt till?... 3 Pensionsmyndighet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Definitioner... 2 1.2. Vilka förmåner har en förtroendevald

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. avseende OPF-KL för förtroendevalda

Tillämpningsanvisningar. avseende OPF-KL för förtroendevalda Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL för förtroendevalda Dokumenttyp Tillämpningsanvisningar Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-06-27 tills vidare Gäller för målgruppen Förtroendevalda Antagen av

Läs mer

Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda 6 KS

Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda 6 KS Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda 6 KS 2017.415 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-01 OBSERVERA ATT PROTOKOLLET EJ ÄR JUSTERAT. 13 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-04-24. Kallelse

KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-04-24. Kallelse KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-04-24 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-04-24, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag.

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL) 1. Allmänt OPF-KL har antagits i sin helhet av landstingsfullmäktige 2014-04-29. Anvisningarnas syfte är

Läs mer

Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS

Pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS Pension och avgångsersättning för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehållsförteckning Pensionsbestämmelser... 3 1) Giltighetsområde m.m.... 3... 3... 3 Mom.

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2019-02-26 KLK 2018/960 Handläggare HR-specialist Karin Wendt Personalavdelningen Karin.Wendt@hassleholm.se Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda 2015-06-15 1 (6) CIRKULÄR 15:19 Ekonomi och styrning Nils Mårtensson Siv Stjernborg EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 183 Dnr KS/2017:181

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 183 Dnr KS/2017:181 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 183 Dnr KS/2017:181 OPF-KL Information Yvonne Stolt, personalchef informerar om förslaget till tillämpningsanvisningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 25). SALA LEDNINGSUTSKO'ITET KOMMUN Sammanträdesdatum 2018-11-27 Dnr 2018/1577» 3 257 Förslag till nya bestämmelser om anställningsstöd för förtroendevalda samt förslag till nya

Läs mer

Muntlig information kl. 9.00 10.45

Muntlig information kl. 9.00 10.45 KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare 2016-02-10 kl. 9.00 Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Jan-Olof Johansson Mari-Louise Dunert Ärende Öppet sammanträde, utom

Läs mer

Riktlinjer. Omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL

Riktlinjer. Omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL 1 Riktlinjer Omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL 2 Dokumenttyp Ärendenummer Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Dokumentansvarig 2018/1262 Tidigare reviderad 2018-09-27 Beslutsinstans

Läs mer

Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda

Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-04-26 Blad 5 Ksau 66 Dnr 121/2014-024 Kompletterande beslut om pension och omställningsstöd till förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Region Kronoberg 2015-10-07 I samarbete med Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-10-28 Sida 1 av 11 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott Sammanträdesdatum 2018-06-12 21 KS 55/18 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 2018-xx-xx Kommentar [BM1]: När anvisningarna antas I samarbete med 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. ALLMÄNT...2 1.1. DEFINITIONER...2 1.2.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Kungälvs kommun Dnr KS 2018/0616 2018-05-23 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 Kf 2018-09-24 121 2018-09-25 2018/658 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR OPF-KL

Läs mer

AKK2016/ Tillämpningsanvisningar OPF-KL. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

AKK2016/ Tillämpningsanvisningar OPF-KL. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner AKK2016/427-4 Tillämpningsanvisningar OPF-KL Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen 250 (utifrån KF beslut 116/2014-06-17) samt bilaga kommunfullmäktiges

Läs mer

Ärende 15. Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering

Ärende 15. Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering Ärende 15 Riktlinjer pensionshandläggning - förtroendevalda revidering Sammanträdesprotokoll 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-08-19 34 Dnr 2019-00141 Riktlinjer pensionshandläggning

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera)

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Tillämpningsanvisningar OPF-KL. helsingborg.se. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Tillämpningsanvisningar OPF-KL. helsingborg.se. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel SID 1(14) Tillämpningsanvisningar för OPF-KL Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(14) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 17 JUNI 2014

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 17 JUNI 2014 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 17 JUNI 2014 Nr. Ärende Dnr 17. 18. Nya ärenden Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Interpellation från Jonas Kleber

Läs mer