Referensgrupp om kopparkorrosion. Lägesrapport april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensgrupp om kopparkorrosion. Lägesrapport april 2012"

Transkript

1 Referensgrupp om kopparkorrosion Lägesrapport april 2012

2

3 Referensgrupp om kopparkorrosion Lägesrapport april 2012

4

5 Sedan våren 2010 bedrivs en del av SKB:s forskning om kopparkorrosion med insyn av en extern referensgrupp. Referensgruppen för kopparkorrosion etablerades efter att forskare vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, publicerat resultat från försök som tolkades som att koppar korroderar i vatten fritt från löst syrgas under bildning av vätgas, vilket traditionellt inte har ansetts vara möjligt av termodynamiska skäl. Kärnavfallsrådet arrangerade ett internationellt seminarium i november 2009 om denna fråga. SKB beslutade sedan att nya försök skulle genomföras och inbjöd till en referensgrupp för att följa försöken. Gruppen hade sitt första möte den 24 mars SKB har motiverat referensgruppens tillkomst med att man lägger största vikt vid att de nya experimentens uppläggning och genomförande, liksom redovisningen av resultaten, görs öppet med insyn från kommuner, myndigheter, KTH och andra intresserade, till exempel miljörörelsen. Principer för referensgruppens arbete Referensgruppen arbetar efter följande principer: Insyn Förslag till försök presenteras och diskuteras innan SKB lägger en beställning. Även resultat och tolkning av genomförda försök presenteras och diskuteras i gruppen, och gruppens medlemmar ges möjlighet att kommentera rapporter innan de publiceras. Möjlighet till påverkan Genom de diskussioner som förs i referensgruppen tillförs synpunkter och råd som har visat sig vara av stort värde för uppdragstagarna och därmed givetvis även för SKB. Försöken blir bättre än vad de annars skulle ha blivit. Ansvarsfrihet De medlemmar i gruppen som inte tillhör SKB har inget formellt ansvar för genomförande av försöken eller tolkningen av resultat. SKB:s ansvar SKB väljer vilka institut som ska genomföra försöken, lägger beställningar och ställer krav på uppdragstagare. Uppläggning och omfattning avgörs efter samråd mellan SKB, referensgruppen och uppdragstagarna. Avrapportering sker till SKB. Hantering av rapporter Referensgruppens medlemmar ges tillfälle att kommentera rapporterna från försöken. Kommen tarer på utkast lämnas enligt SKB:s rutiner för granskning av rapporter. All dokumentation av referensgruppens synpunkter och av hur författaren (uppdragstagaren) tagit hänsyn till dem, blir offentlig genom att kommentarerna samt författarens kommentarer till kommentarerna läggs som bilaga till anteckningar från referensgruppens möten. SKB gör parallellt en egen sakgranskning av rapporterna. SKB beslutar som beställare av uppdraget när rapporten kan accepteras som slutdokumentation och om eventuell tryckning i någon av SKB:s rapportserier. K-info

6 Referensgruppens möten Referensgruppen har haft elva möten från dess tillkomst i mars 2010 till februari Inledningsvis diskuterades uppläggningen av försöken vid Uppsala universitet och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP (se nedan). Då gruppen hade etablerat sina arbetsformer kunde arbetsområdet efter önskemål från dess medlemmar utökas till att även omfatta vissa försök i anslutning till att två kapslar i full storlek och en minikapsel tagits upp efter flera års deponering i Äspölaboratoriet. Under referensgruppens möten diskuteras försöken i detalj allt från planeringsstadiet till tolkning av resultaten. Mötena, som oftast pågår en halv dag, ibland en hel dag, hålls vanligen i SKB:s lokaler i Stockholm men möten har också hållits i Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Äspö i direkt anslutning till försöken. Nya försök När SKB bjöd in till referensgruppen planerades två nya försök för att öka kunskaperna om kopparkorrosion i vatten fritt från löst syrgas: Försök för att upprepa tidigare försök på KTH med utveckling av vätgas, med syfte att antingen bekräfta KTH:s resultat eller analysera möjliga orsaker till avvikelser, beroende på utfallet. Analyser av innehållet i ett palladiumförslutet provrör med koppartrådar som förvarats under 20 år. Behållare för experimentuppställningen. 4 K-info

7 Kopparkorrosion med vätgasutveckling? Försöket är en upprepning av tidigare försök som Gunnar Hultqvist utförde på KTH, med syfte att antingen bekräfta resultatet eller analysera möjliga orsaker till avvikelser, beroende på utfallet. Vid KTH:s försök med koppar i vatten fritt från löst syrgas bildades vätgas. Det tolkades som att kopparn korroderade. Om koppar reagerar utan tillgång till syre ska det enligt forskare på KTH bildas vätgas och kanske en hittills okänd kopparförening. Figuren på föregående sida är en skiss över det nya försök som utförs på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet med Mats Boman, professor i oorganisk kemi, som projektledare. Kopparfolier placeras i glasbägare med vatten fritt från löst syre. Bägaren försluts med ett palladiummembran, som stänger in all gas utom vätgas som lätt kan passera igenom. Om det bildas vätgas i bägaren, passerar den igenom membranet och upp till den övre delen av experimentuppställningen. Där mäts mängden bildad vätgas med olika metoder. I en liknande experimentuppställning mäts parallellt eventuell korrosion på kopparfolier, men utan mätning av bildad vätgas. Dessa folier tas ut ur sina respektive bägare en efter en med några månaders mellanrum. På så sätt kan man studera hur korrosionsprodukter eventuellt bildas på kopparytan under den tid som försöket pågår. Experimentet genomförs i en handskbox som gör att det kan genomföras under kontrollerade förhållanden. Experimenten ska göras på det bästa sätt som vetenskapligt står till förfogande i dag och vara av högsta internationella klass. Noggranna åtgärder vidtas för att undvika möjliga felkällor och för att kontrollera alla parametrar som kan få betydelse när resultaten ska tolkas, till exempel mängden syrgas i systemet. Här har diskussionerna i referensgruppen varit till stor nytta. Försöket inleddes i början av 2012 och mätningen av vätgasutveckling pågår i ett års tid innan resultaten analyseras. Dock kommer man redan tidigare att få resultat av eventuell korrosion på kopparfolierna i glasbägarna vid sidan av huvuduppställningen. K-info

8 Provrör med koppartråd som förvarats under 19 år År 1990 lade Statens Kärnbränslenämnd (SKN) ett uppdrag till Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut (SP) i Borås för att upprepa ett av experimenten som år 1986 utfördes vid KTH. I samråd med referensgruppen har SKB gjort analyser på ett provrör som förvarats sedan dess. Under försöken användes palladiumförslutna provrör med platinaförslutna provrör som referens. Palladiummembran stänger in all gas, utom vätgas som lätt kan passera igenom. Det medför att eventuell korrosion med vätgasutveckling inte stannar av. Under ett av försöken skadades ett platinaförslutet provrör, vilket innebar att inte heller motsvarande palladiumförslutna provrör användes. Detta förvarades sedan i ett kontorsrum hos SP. När frågan om kopparkorrosion tog ny fart fanns en möjlighet att analysera innehållet i provröret, som alltså varit förslutet med ett palladiummembran under 19 år. Det nya försöket, som genomfördes vid SP under ledning av Kenneth Möller, omfattade ett stort antal mätningar med olika mätmetoder på både provröret och innehållet: koppartrådar, vatten, palladiummembran, förslutningsfog och luftspalt ovanför vattenytan. Analyserna gav information om kemisk sammansättning och mängder av olika ämnen. Olika mätmetoder användes dels för att de har olika användningsområden, dels ökar resultatens tillförlitlighet om olika metoder ger samma svar på en frågeställning. Provröret har dock under 19 års tid legat ner i en låda så att palladiumytan har delvis varit i kontakt med vattnet, vilket betyder att membranets genomsläpplighet för vätgas kan ha försämrats. Fotot visar en av koppartrådarna sedan den tagits ut ur provröret. Koppartråd. Bilden nedan visar kopparytan i gångers förstoring. Bilden visar att ytan är belagd med ett tunt oxidskikt. Man ser också spår efter slippapper som användes för att åstadkomma en ren kopparyta. Kopparytan i gångers förstoring. 6 K-info

9 Den övergripande slutsatsen är att ingen korrosion av koppartrådarna har skett under de senaste 19 åren. Om palladiummembranet har haft förmåga att släppa igenom vätgas tillräckligt snabbt skulle detta med andra ord tyda på att kopparkorrosion med vätgasutveckling inte har skett. Resultaten visar dock att palladiummembranet släpper igenom vätgas men med kraftigt reducerad hastighet. Permeabilitetshastigheten för väte är cirka 10 gånger lägre jämfört med litteraturvärden. Närvaron av olika ämnen som kommer från provrörsglaset (till exempel natrium, aluminium, kalcium och kalium) på palladiumytan kan var en del av förklaringen till den låga permeabilitetshastigheten. Dessutom sänker vattenytan permeabiliteten ytterligare. Totalt är hastigheten reducerad cirka 50 gånger. En bidragande orsak till att koppartrådarna inte har korroderat kan därför vara att provröret legat ner (viket har medfört att membranet haft en del av sin yta mot vatten). Referensgruppen har diskuterat hur detta kan ha påverkat resultaten och hur de ska tolkas. Försöket är slutfört och en rapport kommer att publiceras inom kort. Bilden nedan är tagen då provröret öppnades genom att ett hål borrades igenom dess botten med en diamantborr. Öppnandet skedde med närvaro av representanter från referensgruppen. Håltagning av provröret i en handskbox. K-info

10 Utökat arbetsområde Under 2011 utökades referensgruppens område med undersökningar av bland annat kopparytan på kapslar i två pågående försök på Äspölaboratoriet ett där SKB har tagit upp två kapslar i full storlek som varit deponerade under liknade förhållanden som kommer att vara i Kärnbränsleförvaret (försök Prototypförvar) och ett försök med en kapsel av miniformat (försök MiniCan). Analys av kopparkorrosion i Prototypförvaret Syftet med prototypförvaret är att undersöka funktionerna hos ett komplett paket med kopparkapslar och bentonit i deponeringshål i en återfylld tunnel under realistiska förhållanden. Upptaget av två kapslar under 2011 har gjorts för att undersöka densitet och vattenmättnad i buffert och återfyllnad, kontaktytan mellan buffert och återfyllnad, närliggande bergmassa, kapselns deformation, biologisk och kemisk aktivitet, m m. Prototypförvaret har två sektioner en inre sektion med fyra kapslar längst in i tunneln (deponeringshål 1 4) och en yttre sektion med två kapslar (deponeringshål 5 6). Tunneln är fylld med en blandning av bentonit och krossad bergmassa och försluten med en betongplugg. Det finns också en sådan förslutning mellan den yttre och inre delen av prototypförvaret. Förslutning skedde 2001 för den inre sektionen och 2003 för den yttre sektionen. Det är den yttre sektionen togs upp under Referensguppens diskussioner har resulterat i att prover tagits från kapslarna för analyser med avseende på kopparkorrosion som inte tidigare var planerade. Kärnborrning har använts för att ta ut cylindriska prover från kopparkapseln i deponeringshål 5 på olika ställen: bottenytan, cylindern vid botten, mitt på cylindern (se bild på nästa sida), svetsar och locket. Översiktsbild över Prototypförvaret 8 K-info

11 Uttag av prov för analyser. Syftet med detta är att analysera och karaktärisera gränsskiktet koppar-bentonit avseende korrosion och korrosionsprodukter samt att genomföra metallografiska undersökningar av kapselmaterial med en bred uppsättning av analysmetoder. Analyserna genomförs av Swerea/KIMAB. Dessutom har Gunnar Hultqvist vid KTH fått provbitar från kapseln för att skicka vidare för analyser på tre olika laboratorier. Vid brytning av deponeringshål 5, närmare bestämt då man tagit bort återfyllningen fram till hålet, har man tagit de kopparelektroder som fanns i ett bentonitblock ovanför kapseln, för ytanalys och bestämning av korrosionsprodukter av Rosborg Consulting. Jämförelser kommer att göras mellan dessa analyser dvs de som görs på prover från kapseln av Swerea/KIMAB och av Gunnar Hultqvist anlitade laboratorier, samt koppar elektroder av Rosborg Consulting. K-info

12 Minican Syftet med Minican har varit att studera hur korrosion på gjutjärnsinsatsen i kapseln utvecklas om det finns en läcka i den yttre kopparkapseln. Minican består av fem minikapslar med 15 cm diameter placerade i var sitt borrhål men en viss lutning nedåt i berget och med olika utformning bland annat med avseende på bentonitens funktion i försöket. Minicanförsöket i Äspölaboratoriet. Uttaget av en kapsel gjordes i slutet av augusti För att inte förändra den kemiska miljön runt kapseln togs den från berget in i en container som fyllts med vatten från experimentplatsen. Under vattenytan fördes hela paketet in i en transportbehållare som sedan skickades till Sercos laboratorium i England för vidare undersökningar och analyser. Resultaten kommer att diskuteras i referensgruppen. Strålningsinducerad kopparkorrosion KTH har fått anslag från SKB för att studera strålningsinducerad kopparkorrosion och även detta försök presenteras och diskuteras i referensgruppen. Provbitar av koppar har lagts i vatten och utsatts för strålning. Strålningen har visat sig orsaka förhöjd korrosion på koppar och bakomliggande mekanismer är för närvarande föremål för närmare studier. Strålningsnivån som används är betydligt högre än den som kommer att råda i slut förvaret men i kommande försök kommer dosraten att sänkas. 10 K-info

13 Sammanfattning Genom företrädare för kommuner, regionförbund och miljöorganisationer i referensgruppen ges allmänheten insyn i en både komplex och kontroversiell del av SKB:s forskning den del som har att göra med eventuell korrosion av koppar i syrgasfri miljö under bildning av vätgas. Det har visat sig att dessa allmänhetens representanter inte bara har fått ökad insyn utan de har också aktivt påverkat försökens utformning och presentation av resultaten. Gruppen har sedan sin tillkomst diskuterat uppläggning och genomförande av två försök som har till syfte att klarlägga frågan om korrosion under bildande av vätgas. Diskussionerna har påverkat försökens genomförande till det bättre med kompletterande undersökningar och stärkt kontroll av faktorer som kan påverka utfallet. Försöket med koppartrådar i ett provrör har rapporterats och referensgruppen diskuterar hur resultaten ska tolkas. Planeringen av försöket med eventuell vätgasproduktion vid Uppsala universitet har varit en grannlaga uppgift för uppdragstagaren med referensguppen som stöd. Genom önskemål från medlemmar i gruppen och på grund av det positiva utfallet under det första året har gruppen fått ökad insyn i och möjlighet att påverka nya försök i anslutning till prototypförvaret och Minican vid Äspölaboratoriet. Även dessa analyser är nu snart rapporterade och diskuterade i referensgruppen. Gruppens arbete kan förväntas ge betydande bidrag till en samlad bild av kunskapsläget beträffande kopparkorrosion i allmänhet och korrosion med vätgasbildning i synnerhet. Utfallet av försöken vid Uppsala universitet kommer då att få stor betydelse. K-info

14 Appendix Deltagare i referensgruppen Kjell Andersson, Karita Research (ordförande) Peter Wikberg, SKB Christina Lilja, SKB Christer Bohlin, Östhammars kommun Marie Berggren, Östhammars kommun Rolf Persson, Oskarshamns kommun Anders Svalin, Regionförbundet i Kalmar län (senare ersatt av Tobias Facchini) Gunnar Hultqvist, KTH Peter Szakálos, KTH Christofer Leygraf, KTH Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Roland Davidsson, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (Sero) Lars Birgersson, SKB (referensgruppens sekretariat) Sofie Tunbrant, SKB (referensgruppens sekretariat) Miles Goldstick, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) deltar som observatör. Regionförbundet (Ingela Pronchev), Uppsala län, deltog under 2010 och 2011, men har sedan avböjt att delta av resursmässiga skäl. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet inbjöds år 2010 att delta i referensgruppen men avstod. 12 K-info

15 Box 250, Stockholm Telefon

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 21 juni 2011

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 21 juni 2011 Öppen Anteckning DokumentID Version 1.0 1292188 Författare Lars Birgersson Sofie Tunbrant Kvalitetssäkrad av Status Godkänt Reg nr Datum 2011-09-02 Kvalitetssäkrad datum Sida 1 (10) Godkänd av Lars Birgersson

Läs mer

SKB: s referensgrupp för kopparkorrosion förslag till nya uppgifter

SKB: s referensgrupp för kopparkorrosion förslag till nya uppgifter Kjell Andersson, Karita Research Claes Taxén, Swerea/KIMAB 2011-04-26 SKB: s referensgrupp för kopparkorrosion förslag till nya uppgifter På möte med SKB: s referensgrupp för kopparkorrosion 2011-03-23

Läs mer

Referensgruppmöte kopparkorrosion 25 februari 2014

Referensgruppmöte kopparkorrosion 25 februari 2014 Öppen Mötesanteckningar DokumentID 1429898 Författare Sofie Tunbrant Lars Birgersson Kvalitetssäkrad av Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2013-10-07 Kvalitetssäkrad datum Sida 1 (7) Godkänd av Lars

Läs mer

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 21 september 2011

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 21 september 2011 Öppen Anteckning DokumentID 1316300 Författare Lars Birgersson Kvalitetssäkrad av Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2011-11-22 Kvalitetssäkrad datum Sida 1 (12) Godkänd av Lars Birgersson Godkänd

Läs mer

Referensgruppmöte kopparkorrosion 1 februari, 2012

Referensgruppmöte kopparkorrosion 1 februari, 2012 Öppen Mötesanteckningar DokumentID 1337009 Författare Version 1.0 Status Godkänt Sofie Tunbrant, Lars Birgersson Kvalitetssäkrad av Godkänd av Lars Birgersson Reg nr Datum 2012-02-01 Kvalitetssäkrad datum

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Kan man förlita sig på koppar som korrosionsbarriär?

Kan man förlita sig på koppar som korrosionsbarriär? Kärnkraft 2008 Kan man förlita sig på koppar som korrosionsbarriär? Tekn. Dr. Peter Szakálos, KTH Docent Gunnar Hultquist, KTH Docent Gunnar Wikmark, UU Den svenska slutförvarsmodellen: KBS-3 Konceptet

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 23 augusti 2011

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 23 augusti 2011 Öppen Anteckning DokumentID Version 1.0 1313290 Författare Lars Birgersson Sofie Tunbrant Kvalitetssäkrad av Status Godkänt Reg nr Datum -09-13 Kvalitetssäkrad datum Sida 1 (9) Godkänd av Lars Birgersson

Läs mer

Pågående korrosionsforskning på SKB

Pågående korrosionsforskning på SKB Sidan 1 av 6 SKB:s korrosionsforskning 2012-11-06 Christina Lilja Pågående korrosionsforskning på SKB Presenteras i 3 delar I. Korrosion i syrefritt vatten SKB har nyligen skickat en tidsplan för när resultat

Läs mer

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör.

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör. Bakgrund 1986 publicerade Gunnar Hultquist en artikel i Corrosion Science,(26,

Läs mer

Möte med SSM om kopparkorrosion

Möte med SSM om kopparkorrosion Möte med SSM om kopparkorrosion 2012-06-19 Fråga 1 Inverkan av en representativ grundvattenkemi på den termodynamiska drivkraften för kopparkorrosion i syrgasfritt vatten (som enligt what-if fall i SKB

Läs mer

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 23 mars 2011

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 23 mars 2011 Företagsintern Anteckning DokumentID Version 1.0 1278528 Författare Lars Birgersson Sofie Tunbrant Kvalitetssäkrad av Status Godkänt Reg nr Datum -03-24 Kvalitetssäkrad datum Sida 1 (9) Godkänd av Lars

Läs mer

Deltagare: Christina Lilja (SKB) Peter Wikberg (SKB) Jan Linder (SSM) Josefin Päiviö Jonsson (SSM) Bo Strömberg (SSM)

Deltagare: Christina Lilja (SKB) Peter Wikberg (SKB) Jan Linder (SSM) Josefin Päiviö Jonsson (SSM) Bo Strömberg (SSM) Sida: 1/5 MINNESANTCKNINGAR Datum: 2010-06-28 Vår referens: Jan Linder Författare: Bo Strömberg Fastställd: Jan Linder Minnesanteckningar Möte om kvalitetsgranskning korrosionsförsök LOT och Innehåller

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

SKB:s respons på MKG:s brev till SSM daterat angående den av SSM genomförda kvalitetsgranskningen av SKB:s kopparkorrosionsexperiment

SKB:s respons på MKG:s brev till SSM daterat angående den av SSM genomförda kvalitetsgranskningen av SKB:s kopparkorrosionsexperiment Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1479231 Ärende Handläggare Christina Lilja, Johannes Johansson Peter Wikberg Er referens SSM2015-1309 Kvalitetssäkrad av Allan

Läs mer

Äspölaboratoriet. En unik plats för experiment och forskning

Äspölaboratoriet. En unik plats för experiment och forskning Äspölaboratoriet En unik plats för experiment och forskning Berget i Äspölaboratoriet är ett tämligen vanligt granitiskt berg med både täta och vattenförande partier. Vi har djup kunskap om bergets egenskaper

Läs mer

Experimentella studier

Experimentella studier DokumentID 1418966 Handläggare Christina Lilja Johannes Johansson Allan Hedin Sida 1(7) Datum 2013-12-11 Ärende Er referens Ert datum Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm Kvalitetssäkrad

Läs mer

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 15 november 2010

Referensgruppsmöte kopparkorrosion 15 november 2010 Öppen Anteckning DokumentID Version 1.0 1260853 Författare Lars Birgersson Sofie Tunbrant Kvalitetssäkrad av Status Godkänt Reg nr Datum 2011-03-16 Kvalitetssäkrad datum Sida 1 (9) Godkänd av Lars Birgersson

Läs mer

Öppet brev efter Kärnavfallsrådets symposium den 20-21/11 om barriärernas funktion

Öppet brev efter Kärnavfallsrådets symposium den 20-21/11 om barriärernas funktion mkg Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 2013-12-06 Till: Mats Boman Ångströmlaboratoriet Uppsala universitet matsboman@uuse Öppet brev efter Kärnavfallsrådets symposium den 20-21/11 om barriärernas

Läs mer

Hej Lars! Jag du hjälpa mig med kontakt för att fixa detta? Bästa hälsningar, Johan. cc Lisa Hedin, MKG -- Johan Swahn

Hej Lars! Jag du hjälpa mig med kontakt för att fixa detta? Bästa hälsningar, Johan. cc Lisa Hedin, MKG -- Johan Swahn Bilaga 1 Korrespondens november 2007 februari 2010 mellan MKG och SKB rörande IPR-rapporter, LOT A2- rapporten samt rapportering från återtagsförsöket och LASGIT-försöket 1 From: Johan Swahn

Läs mer

Yttrande rörande remisshanteringen av ansökan i sak, barriärfrågor, jordbävningar, alternativredovisningar m.m.

Yttrande rörande remisshanteringen av ansökan i sak, barriärfrågor, jordbävningar, alternativredovisningar m.m. YTTRANDE Stockholm 2014-06-12 Till: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Myndighetens dnr: 171 16 Stockholm SSM 2011/1137 registrator@ssm.se Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolens

Läs mer

SKB:s kommentarer kring Szakálos presentation 14 september

SKB:s kommentarer kring Szakálos presentation 14 september 2017-10-23 1 SKB:s kommentarer kring Szakálos presentation 14 september 2017-10-23 2 Överblick SKB har gått igenom och kommenterat samtliga 29 bilder i Peter Szakálos presentation den 14 september. Kommentarerna

Läs mer

2009-02-20. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. lars.birgersson.kem@skb.se

2009-02-20. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. lars.birgersson.kem@skb.se 2009-02-20 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm lars.birgersson.kem@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Kopparkapsel i KBS-3. Kopparkorrosion i in situ experimentet Minican

Kopparkapsel i KBS-3. Kopparkorrosion i in situ experimentet Minican Sidan 1 av 12 Kopparkorrosion i in situ experimentet Minican Johannes Johansson 2013-03-25 Kopparkapsel i KBS-3 Referensdesign Tätslutande 5cmkopparkapsel Segjärnsinsats Sidan 2 av 12 Olika svetsmetoder

Läs mer

MKG:s synpunkter på SKB:s samlade redovisning om kunskapsläget rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

MKG:s synpunkter på SKB:s samlade redovisning om kunskapsläget rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten mkg Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 2015-03-25 Till: Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm registrator@ssm.se MKG:s synpunkter på SKB:s samlade redovisning 2015-03-16 om kunskapsläget

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mål nr M Box Nacka strand

Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mål nr M Box Nacka strand NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 YTTRANDE 2017-10-23 INKOM: 2017-10-23 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 797 Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mål nr M 1333-13 Box 1104 131 26 Nacka strand mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 långsiktig säkerhet, haverier och global utblick Stockholm, 6 mars 2012 Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:1

NyhetsblAD nr. 2012:1 NyhetsblAD nr. 2012:1 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 6 mars 2012: Kärnavfallsrådet bjöd in till ett seminarium om årets kunskapslägesrapport Den 6 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett välbesökt seminarium

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden YTTRANDE 2008-10-30 Till: Regeringen Miljödepartementet, 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet, Enheten för miljökvalitet Dnr: M2008/2833/Mk Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter

Läs mer

171 16 Stockholm SSM2014-1683, SSM2015-2519 registrator@ssm.se

171 16 Stockholm SSM2014-1683, SSM2015-2519 registrator@ssm.se NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 YTTRANDE INKOM: 2016-05-31 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 401 Stockholm 2016-05-31 Till: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolens mål Box 1104 nr M 1333-11

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

MINICAN Mikrobiologi Sulfatreducerande bakterier

MINICAN Mikrobiologi Sulfatreducerande bakterier Sidan 1 av 9 MINICAN Mikrobiologi Sulfatreducerande bakterier Lotta Hallbeck, Johanna Edlund, Lena Eriksson och Karsten Pedersen Microbial Analytics Sweden AB MINICAN Rapporter mikrobiologi och gas Hallbeck,

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1371851 Ärende Handläggare Jan Eckerlid Er referens SSM2011-2426-60 Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Datum: 17 november 2005, klockan 19.00 21.00 Plats: Badholmen, Oskarshamn Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och verk

Läs mer

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys Fud 2010 Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram har pågått under lång tid Fud - 89 Studie av WP-cave metoden Studie av tunnlar under Östersjön Ny

Läs mer

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg Strålsäkerhetsmyndigheten Ny myndighet från och med 1/7-2008 SKI SSI SSM

Läs mer

Anteckningar expertgruppsmöte berglinjen

Anteckningar expertgruppsmöte berglinjen Öppen Anteckningar DokumentID 1207112 Författare Ingrid Aggeryd Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2009-05-27 Sida 1 (40) Anteckningar expertgruppsmöte berglinjen Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan

Läs mer

1 Processer i kapseln som ger inre övertryck

1 Processer i kapseln som ger inre övertryck Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1333208 Författare Christina Lilja Kvalitetssäkrad av Version 2.0 Allan Hedin Godkänd av Johan Andersson Status Godkänt Reg nr Datum 2012-02-09 Kvalitetssäkrad datum 2012-02-10

Läs mer

Rapport 2010-02-28. Granskning av. MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009. Hans Roos Konsult 2010-02-28

Rapport 2010-02-28. Granskning av. MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009. Hans Roos Konsult 2010-02-28 Rapport 2010-02-28 Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009 Hans Roos Konsult 2010-02-28 Hans Roos Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle,

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

2010-12-15 SAMRÅDSINLAGA. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-12-15 SAMRÅDSINLAGA. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Örskär, Kommunkontoret, Östhammar, kl. 8.15 11.00 Beslutande Bertil Alm (C), ordförande Inger Arvidsson (V) Sune Berglund (BOA) Reinhold Delwall (M) Sanne

Läs mer

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln

Svar till SSM på begäran om komplettering avseende degraderingsprocesser för kapseln Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1398013 Ärende Handläggare Christina Lilja Er referens ssm2011-2426 Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Allan Hedin

Läs mer

Bilaga 4. Skrivelse 19 nov 2010 från MKG till kärnavfallsbolaget SKB rörande bolagets vetenskaplighet och behov av ökad öppenhet

Bilaga 4. Skrivelse 19 nov 2010 från MKG till kärnavfallsbolaget SKB rörande bolagets vetenskaplighet och behov av ökad öppenhet Bilaga 4 Skrivelse 19 nov 2010 från MKG till kärnavfallsbolaget SKB rörande bolagets vetenskaplighet och behov av ökad öppenhet 1 2010-11-12 Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Box 250 101 24 Stockholm

Läs mer

Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt

Svar till SSM på begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1476865 Ärende Handläggare Björn Gylling, Patrik Sellin, Allan Hedin Er referens SSM2011-2426-218 Kvalitetssäkrad av Johan Andersson

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning

SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning (SSM) Hur arbete vi med frågorna? Myndigheten håller ständiga dialog med SKB genom att sin expertgrupp (BRITE-gruppen) vidmakthåller och uppdaterar

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen

Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen MKG:s seminarium 12 december 2013 Holmfridur Bjarnadottir, kanslichef Kärnavfallsrådets uppdrag Fristående tvärvetenskaplig kommitté Rådgivare till regeringen Sammansättning

Läs mer

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016 Mark- och miljödomstolens mål nr: 1333-11 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2016-03-31 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 377 mmd.nacka@dom.se

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

2016-05-31. YTTRANDE ANGÅENDE SKB:s ANSÖKAN OM SLUTFÖRVAR FÖR ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE.

2016-05-31. YTTRANDE ANGÅENDE SKB:s ANSÖKAN OM SLUTFÖRVAR FÖR ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE. Britta Kahanpää Ledamot Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat Östra Ny Evelund Gård 610 30 Vikbolandet britta.kahanpaa@gmail.com Tel: 0768-993447 2016-05-31 NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2016-06-01

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 12 juni 2014 kl 08.30 12:00 Plats: Äspö, SKB Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande Rigmor Eklind, (s) vice

Läs mer

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda.

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda. 2005-12-02 Till: SKB AB Attn: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med anledning av mötet arrangerad 2005-11-14 av kärnavfallsbolaget

Läs mer

Lagerbladet. Mervärden: Nytt försök med koppar Sid 14 17. Emmeli ny på jobbet Sid 12 13. en lägesrapport. Skicka ett julkort! OSKARSHAMN.

Lagerbladet. Mervärden: Nytt försök med koppar Sid 14 17. Emmeli ny på jobbet Sid 12 13. en lägesrapport. Skicka ett julkort! OSKARSHAMN. Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 3 2011 Mervärden: en lägesrapport Sid 3 11 Nytt försök med koppar Sid 14 17 Emmeli ny på

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

- Det finns inte något land som förordar deponering i djupa borrhål som förstahandsalternativ för att ta hand om använt kärnbränsle.

- Det finns inte något land som förordar deponering i djupa borrhål som förstahandsalternativ för att ta hand om använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1409455 Ärende Handläggare Lars Birgersson Er referens SSM2011-2426/SSM2011-3656 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Godkänd av Helene

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) 2006-02-02 Till: Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 Box 81 351 03 Växjö Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) Miljöorganisationernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen.

3. Ekonomistyrningsverket Har inga synpunkter på förslagen. Remissammanställning 2008-08-18 M2008/1780/Mk Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Ansi Gerhardsson Telefon 08-405 35 09 Skrivelse från Statskontoret angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

!"#$"%& '())(*+(,-./-0(11.)-+-)2,3- *4)25)+33-/.332, 3())(45#"677(%# 89#8:(%;<(=#>(?);=?/#@-%=?);)<=;)=4;4&4 @(A%&/%;#0120

!#$%& '())(*+(,-./-0(11.)-+-)2,3- *4)25)+33-/.332, 3())(45#677(%# 89#8:(%;<(=#>(?);=?/#@-%=?);)<=;)=4;4&4 @(A%&/%;#0120 !"#$"%& '())(*+(,-./-(11.)-+-)2,3- *4)25)+33-/.332, 3())(45#"677(%# 89#8:(%;(?);=?/#@-%=?);)

Läs mer

MKB-forum i Oskarshamn 051117

MKB-forum i Oskarshamn 051117 0 Kort om MKG (I) Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är en ideell förening med följande medlemsföreningar: Fältbiologerna Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar Svenska

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm. V Doss Granskning av SKB:s Fud-program 2010 SSM 2010/2116

Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm. V Doss Granskning av SKB:s Fud-program 2010 SSM 2010/2116 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm V-2010-0447 Doss 22 2010-12-22 Granskning av SKB:s Fud-program 2010 SSM 2010/2116 SKBs Fud-program 2010 är ett mycket omfattande dokument som beskriver SKB:s

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln Begäran om komplettering 2012-09-11 Handläggare: Jan Linder Telefon: 08 799 4279 Vår referens: SSM2011-2426 Er referens: KTL Kärnbränsleförvaret Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av

Läs mer

Ytterligare information om kopparkorrosion i rent vatten

Ytterligare information om kopparkorrosion i rent vatten Handläggare Allan Hedin, Christina Lilja Er referens SSM2011-2426-208 Kvalitetssäkring Kommentar Ert datum 2014-10-29 Johan Andersson (Tillstyrkan) Saida Engström (Tillstyrkan) Helene Åhsberg (Godkänd)

Läs mer

Bufferten och återfyllning som kopparkapselns beskyddare vad vet vi i dag? Analys av buffertens funktion efter förslutning

Bufferten och återfyllning som kopparkapselns beskyddare vad vet vi i dag? Analys av buffertens funktion efter förslutning Bufferten och återfyllning som kopparkapselns beskyddare vad vet vi i dag? Analys av buffertens funktion efter förslutning Patrik Sellin, SKB 2011-06-15 1 Upplägg Specifika frågeställningar Säkerhetsanalys

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 18 AUGUSTI 2011 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Utskriftsdatum 2015-12-18. Organisatorisk enhet: Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 Sambandsmål: M 4617-13

Utskriftsdatum 2015-12-18. Organisatorisk enhet: Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 Sambandsmål: M 4617-13 Organisatorisk enhet: Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 Sambandsmål: M 4617-13 Inkommandedatum: 2011-03-16 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2011-03-18

Läs mer

Referensgruppmöte kopparkorrosion 6 november 2012

Referensgruppmöte kopparkorrosion 6 november 2012 Öppen Mötesanteckningar DokumentID 1374948 Författare Version 1.0 Status Godkänt Sofie Tunbrant, Lars Birgersson Kvalitetssäkrad av Godkänd av Lars Birgersson Reg nr Datum 2012-11-16 Kvalitetssäkrad datum

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1437441 Ärende Handläggare Christina Lilja Patrik Sellin Allan Hedin Er referens SSM2011-2426-140 Kvalitetssäkrad av Helene Åhsberg

Läs mer

SÖKANDE (M ) MOTPART (M ) Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, Solna

SÖKANDE (M ) MOTPART (M ) Svensk Kärnbränslehantering AB, Box 3091, Solna NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 2017-07-04 Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 557 Mål nr M 4617-13 Aktbilaga 52 Sid 1 (16) FÖRHANDLINGSORDNING (M 1333-11) Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd till

Läs mer

Slutförvarsanläggningen och dess

Slutförvarsanläggningen och dess Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar Olle Olsson, Eva Widing, Rolf Christiansson Platsundersökningar Flygmätning Inventering av flora Kulturinventeringar Bergkartering Borrhål Forsmark

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?

Vad händer i kopparkorrosionsfrågan? Stockholm Östhammar 2012-12-05 Vad händer i kopparkorrosionsfrågan? Docent Olle Grinder, PM Technology AB Introduktion Förhållandena i Forsmark - kunskapsläget Korrosion av kopparkapslarna Försprödning

Läs mer

Inverkan av skruvhål i PE-folie i vägg med WarmFiber cellulosa lösullsisolering

Inverkan av skruvhål i PE-folie i vägg med WarmFiber cellulosa lösullsisolering 2012-08-02 1(5) Goodfeel / Epro Europe AB Jan Eric Riedel Maskingatan 2A 504 62 BORÅS Inverkan av skruvhål i PE-folie i vägg med WarmFiber cellulosa lösullsisolering Bakgrund I syfte att kvantifiera betydelsen

Läs mer

Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site

Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik Docent Olle Grinder, PM Technology AB Maj 2012 Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av

Läs mer

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Datum: Maj juni 2007 Plats: Skriftligt samråd Målgrupp: Berörda myndigheter och verk, berörda kommuner samt organisationer som får medel från Kärnavfallsfonden

Läs mer

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3.

Luddborttagning. Institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Chalmers tekniska högskola Göteborg. Grupp E3. Luddborttagning Institutionen för produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg Grupp E3 Jens Ekman 79009 Christoffer Routledge 8700 Ola Karlsson 860426 Axel Brown 860930 Jonny

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 20mars 2014 kl 14:00 17:00 Plats: Kulturhuset, Galleriet

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 20mars 2014 kl 14:00 17:00 Plats: Kulturhuset, Galleriet Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 20mars 2014 kl 14:00 17:00 Plats: Kulturhuset, Galleriet Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Rigmor Eklind, (s) vice ordförande Matti

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer