Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober september 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober 2000 30 september 2001"

Transkript

1 Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober september 2001 Periodens resultat blev 19,42 miljoner US dollar (MUSD). Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2001 till 83,2 MUSD (miljoner US dollar) motsvarande 2,98 USD per aktie. Givet en växelkurs USD/SEK om 10,69 var motsvarande värden i SEK 889,8 miljoner respektive 31,91. Substansvärdet skiljer sig från det redovisade egna kapitalet (81,08 MUSD) efter det att innehavet i Pskovenergo numera redovisas som en investering i intresseföretag och efter det att marknadsvärdet på portföljen numera överstiger portföljens anskaffningskostnad. Substansvärdet som rapporteras månadsvis reflekterar marknadsvärdet på koncernens tillgångar minus skulder. Justerat för aktieägartillskottet till Vostok Oil om 15 MUSD blev substansvärdeförändringen därmed +20,0% i USD under tiden 1 oktober september 2001 (Credit Suisse First Boston ROS-index 19,7%). Substansvärdeförändringen per aktie blev +38,2%. Skillnaden beror på att bolaget återköpte och makulerade aktier under niomånadersperioden. Antalet aktier per utgången av juni 2001 uppgick till Under kvartalet juni september 2001 blev substansutvecklingen per aktie 13,9% (Credit Suisse First Boston ROS-index 19,5%). Under perioden knoppades Vostok Oil av till aktieägarna. En extra bolagsstämma den 14 november godkände avknoppningen som genomfördes under december. I samband med avknoppningen lämnade Vostok Nafta ett ovillkorat aktieägartillskott till Vostok Oil om 15 MUSD som möjliggjordes genom nedsättning av bundet eget kapital. Effekten av avknoppningen blev en minskning av Vostok Naftas egna kapital och substansvärde om 15 MUSD. Per den 31 oktober 2001 uppgick Vostok Naftas bedömda substansvärde till 2,97 USD per aktie (31,68 SEK). Under de första tio månaderna 2001 har därmed substansvärdet per aktie stigit med 41,4% i USD (ROS-index 28,2%). BAKGRUND Vostok Nafta Investment Ltd är ett investmentbolag med säte på Bermuda inriktat på investeringar i Ryssland, speciellt inom olje och gas-, mineral- samt energisektorerna. Bolaget registrerades den 25 oktober 1996, och blev noterat på den inofficiella aktiemarknaden i Stockholm den 6 mars Sedan den 14 april 1998 är bolagets aktier noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Totalt antal aktier uppgår till Koncernen består av moderbolaget på Bermuda samt det till 100% ägda dotterbolaget på Cypern, Austro (Cyprus) Ltd. I Ryssland äger Austro två dotterbolag, nämligen OOO Vostimpex till 100% och OAO Nafta Invest till 49%, som bägge primärt sysslar med portföljförvaltning. Den 21 september 2000 har ett nytt cypriotiskt dotterbolag bildats, Vostok Komi (Cyprus) Ltd ägt till 100% av Vostok Nafta. Detta bolag används inom portföljförvaltningen. Räkenskapsåret är 1 oktober 30 september. 1

2 RESULTATUTVECKLING OCH SUBSTANSVÄRDE I KONCERNEN Under verksamhetsåret har realisationsvinster, netto från aktieförsäljningar, uppgått till 1,04 MUSD (14,92). Vidare har utdelningsintäkter om 4,68 MUSD erhållits (0,44). Efter förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier om 24,73 MUSD per den 30 september 2001 (31,36), uppgick nettoresultatet från värdepappersrelaterade transaktioner till 27,65 MUSD (44,36). Förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier har skett i enlighet med de internationella redovisningsprinciper (IAS) som bolaget tillämpar, och beror på att värdet på aktieportföljen har ökat under rapportperioden. Rörelsekostnaderna blev 1,55 MUSD (1,79). Finansnettot blev -0,33 MUSD (0,12). En avsättning har gjorts för latent skatt avseende Gazprom-aktierna som innehas av de ryska dotterbolagen. Detta beror på att marknadsvärdet på dessa aktier i rubel har stigit över anskaffningspriset. Avsättningen uppgick till 10,05 MUSD (2,53). Periodens resultat blev 19,42 MUSD (41,94). Redovisat eget kapital uppgick till 81,08 MUSD (84,30) per 30 september Under perioden har det före detta dotterbolaget Vostok Oil Ltd knoppats av till de egna aktieägarna. I samband med avknoppningen lämnade Vostok Nafta ett ovillkorat aktieägartillskott till Vostok Oil Ltd om 15 MUSD. MODERBOLAGET Moderbolaget tillhandahåller managementtjänster till koncernbolagen på Cypern och i Ryssland och uppbär kostnadstäckning härför. Vidare lånar moderbolaget ut pengar till dotterbolagen. Periodens resultat uppgår till 21,35 MUSD (41,98), varav 20,45 MUSD avser återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag. Vid en genomgång av avtalen mellan moderbolaget och dotterbolaget på Cypern har det framgått att räntan om 4% från dotter till moder inte reflekterat det gällande avtalet. Det gällande avtalet säger att dotterbolaget betalar moderbolaget en ränta om 4% på lån upp till 20 MUSD. Vid lån överstigande 20 MUSD baserar sig räntesatsen på den realiserade vinst som det cypriotiska dotterbolaget har genererat. Med beaktande av gällande avtal har moderbolagets räkenskaper korrigerats för förändrade ränteintäkter, vilket inneburit förändringar beträffande lånefordran på det cypriotiska dotterbolaget. Vidare har nedskrivning på lånefordringar på dotterbolag justerats som en följd därav. På koncernnivå medför detta inga förändringar förutom att skattebelastningen på Cypern minskar. Av försiktighetsskäl korrigeras dock ej koncernens cypriotiska skatteskuld till dess att den cypriotiska skattemyndigheten givit annorlunda besked. LIKVIDITET Koncernens likvida medel definierade som kassa och bankbehållning korrigerad för ej förfallna likvider för genomförda köp- och försäljningar uppgick per den 30 september 2001 till 2,84 MUSD (1,64). 2

3 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2001/2002 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 januari 2002 på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm med början kl Årsredovisningen beräknas utsändas den 9 januari 2002 och kommer från och med samma datum att hållas tillgänglig för allmänheten på bolagets representationskontor i Stockholm på adress Hovslagargatan 5 samt även hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Samma dag kommer årsredovisningen även att finnas tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida på Internet: UTDELNING Den extra bolagsstämman i Vostok Nafta Investment Ltd avhållen den 14 november 2000 godkände avknoppningen av dotterbolaget Vostok Oil Ltd till de egna aktieägarna. Detta innebär i bokföringshänseende en utdelning om 15 MUSD (0,46 USD per Vostok Nafta-aktie). Avstämningsdag var den 21 november Någon ytterligare utdelning föreslås inte lämnas för det gångna verksamhetsåret. FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN Vid bolagsstämman den 23 januari omvaldes följande styrelseledamöter: Adolf H. Lundin, Kai Hietarinta, Bo Hjelt, Paul Leander-Engström, Sergey V. Muravlenko och Nikolay Bogotchev. Följande styrelseledamöter avgick: Ian Lundin, Magnus Nordin, Torbjörn Ranta, Aleksandr Kuzmin och Sergey Tsakunov. Nyval skedde av följande ledamöter: Lukas Lundin, Jonas Hafström och Pär Mellström. Jonas Hafström avgick på egen begäran ur styrelsen per den 16 mars FÖRETAGSLEDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR UTVECKLINGEN I STORT I RYSSLAND SEDAN SENASTE RAPPORTTILLFÄLLET Aktiemarknaden Den ryska aktiemarknaden har sedan starten på Vostok Naftas förra räkenskapsår uppvisat en volatil utveckling. Strikt sett så var CSFB ROS index ned 19.7% under perioden 29 september 2000 till 29 september Vid avstämningen i slutet av september 2001 var dock den ryska aktiemarknaden likt världens övriga marknader, fortfarande nedpressad efter händelserna i USA den 11 september. Stämmer vi istället av utvecklingen på den ryska aktiemarknaden per den sista augusti så var index ned 2% och per den sista oktober ned 10%. Under hösten år 2000 hade marknaden en god korrelation med Nasdaq. Under 2001 har dock den ryska marknaden varit stark relativt övriga världen. Stora framgångar både vad gäller relationer till omvärlden och strukturella reformer inom landet har medfört att marknaden utvecklats positivt, dock framförallt i relativa termer. Indexutvecklingen under 2001 fram till den 29 september var +14%. Orsakerna till denna modesta uppgång i absoluta termer med tanke på den starka fundamentala utvecklingen är framförallt externa faktorer såsom oroligheter på övriga tillväxtmarknader exempelvis risken för devalvering i Argentina. 3

4 Årets nedgång i oljepriset, som accelererats under senhösten, är dock en extern faktor som direkt påverkar Ryssland. Det mest allvarliga är dock effekten på sentimentet mot den ryska aktiemarknaden. Fundamentalt så står sig Ryssland väl på såväl makro- som mikronivå. Enbart om oljepriset faller till närmare USD 10/fat och stabiliseras där en längre tid så blir Rysslands makroekonomiska problem allvarliga. En begränsad period med lägre priser ser dock Ryssland ut att klara. Till exempel visar en uträkning att även om oljepriset faller till 0 idag och stannar där till slutet av 2003, så har Ryssland en tillräckligt stor valutareserv för att klara sig igenom de närmaste 24 månadernas skuldåterbetalningar. Även på företagsnivå så står sig värderingen på den ryska börsen. Om det genomsnittliga oljepriset är USD 17.5/fat så prissätts marknaden på PE 4.8 idag enligt mäklarfirman Brunswick UBS Warburg. Ligger oljepriset på USD 12.5/fat så förväntas PE talet bli 8.7. I tabellen nedan ger samma mäklarfirma sina förväntningar på enskilda bolag. Känslighetsanalys, P/E-tal vid olika oljepriser 12,5 17,5 22,5 27,5 Gazprom ADS 5,1 4,0 3,3 2,9 Gazprom lokala 2,8 2,2 1,8 1,6 Lukoil n.m. 6,9 4,7 3,4 Surgutneftegas 6,6 3,4 2,7 2,3 Yukos 9,6 3,9 3,0 2,5 Sibneft 11,8 3,2 2,6 2,0 UES 21,0 10,6 7,4 7,1 Lenenergo 5,4 4,5 4,0 3,5 Rostelecom 23,9 12,9 10,3 10,1 Genomsnitt för marknaden 8,7 4,8 3,8 3,2 Källa: Brunswick UBS Warburg Ekonomi & politik Händelserna den 11 september i USA utvecklades till något positivt vad det gäller relationerna mellan Ryssland och västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet. Putin var det första statsöverhuvudet som fördömde attackerna. Ryssland har också gett aktionerna i Afghanistan sitt stöd, samt något överraskande tillåtit amerikansk militär att använda sig av de centralasiatiska staterna. Denna tillåtelse visar inte minst Rysslands inflytande i regionen. Fokuseringen på Islamsk fundamentalism har också gjort att Rysslands situation i Tjetjenien blivit mer accepterad av västvärlden. Bilden av Ryssland i framförallt USA har under de senaste veckorna förändrats markant. Stora mediala organ som under lång tid rapporterat kring Ryssland med stor skepsis har publicerat positiva artiklar. Inte minst de eviga Rysslandspessimisterna Wall Street Journal och The Economist har idag en annan ton. Den starka ryska ekonomin lyfts fram tillsammans med de reella förändringar som Putinadministrationen har genomfört det senaste året. Trots att detta i princip inte är några nyheter för de initierade så har det ryska politiska stödet för USA definitivt agerat trigger. 4

5 VOSTOK NAFTAS PORTFÖLJUTVECKLING Vostok Naftas substansvärde per aktie steg med 38,2% under tiden 1 oktober september Lukoil UES Surgutneftegas Ros index Vostok Nafta substans/aktie Vostok Nafta aktie Gazprom lokala Yukos -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Källa: Bloomberg Gazprom Nya ledningen Det stora arbetet som Gazproms nya ledning nu utför är att utöka dess kontroll över hela bolaget. Detta är en process som går uppifrån och ner. Top management är numera i stort utbytt vilket eliminerar risken för stora transfereringar av tillgångar som tidigare var vanligt i Gazprom. Sakteliga byts nu även middle management ut så att den högsta ledningen kan kontrollera en större del av bolagets dagliga verksamheter. Det pågår också en process där Gazprom återtar de tillgångar som på olika sätt har flyttats ut ur bolaget under årens lopp. I och med att detta ofta rör sig om stora värden är denna process inte helt konfliktfri. Ofta är det parter men någon slags anknytning till Gazproms gamla ledning som försöker behålla sina ofta ytterst dubiöst förvärvade tillgångar. Detta sker med alla möjliga metoder, ofta intensiv lobbying mot delar av statsapparaten och regeringen. Under ett par veckor under hösten spreds ett rykte att bolagets nye vd Alexei Miller hade avgått samtidigt som försök gjordes att slutligen ta kontrollen över det petrokemiska bolaget Sibur. Situationen kring Sibur är ytterligare en av kvarlevorna från den gamla ledningen. Gazprom har låtit sin ägarandel i Sibur bli utspädd trots att det har funnits starka ekonomiska skäl att bibehålla sin andel, och dessutom försett bolaget med lån på relativt lösa grunder. En oro uppstod på marknaden att Miller och den nya ledningen hade förlorat kontrollen över bolaget. Ett styrelsemöte har sedan dess hållits och ordningen återställts, Gazprom har säkerställt panter för sina fodringar och eliminerat de försök till ytterligare utspädning som har skett. Sibur är en av flera liknande fall där Gazprom är under attack från dess tidigare ledning som försöker säkra de värden de har förskingrat under årens lopp. Alla dessa fall är komplicerade och utgången är långt från säker. Det som den senaste utvecklingen kring Sibur dock visar är att ledningen, med uppenbart väldigt starkt stöd från Putin och med alla medel som står dem till fogs, arbetar för att återvinna de förlorade tillgångarna. Nästa stora test i denna kamp är att återta 38% av produktionsbolaget Purgaz som förlorades då Itera tog Gazproms andel i en nyemission om USD Den gamla ledningens uppbyggnad av bolaget Itera genom tillgångsförflyttningar ut ur Gazprom har beskrivits i tidigare rapporter. Återfår Gazprom Purgaz (förutom att betala tillbaka de ursprungliga USD 1000 så krävs också att Gazprom betalar tillbaka Itera för de investeringar de har tillfört 5

6 Purgaz gasfält) så återställer det Gazprom en årlig produktion på 14 bcm samt reserver om 381 bcm. Dessutom så berövar det Itera på deras största producerande tillgång. Enligt Gazproms revisorer så finns det legala möjligheter att återställa Purgaz till Gazprom. Produktion Gazproms produktion har fallit alla år sedan bolaget bildades ur det sovjetiska gasministeriet. Detta har framförallt att göra med att bolagets stora gasfält, Yamburg och Urengoy, är i naturlig produktionsnedgång. Även om produktionen faller så innebär det dock att de fortfarande är två av världens absolut största gasfält. Gasfält uppvisar ofta en väldigt stark tillväxt under unga år som sedan övergår i kraftigare nedgångar. Produktionen på oljefält kan förbättras genom bland annat horisontell borrning. Sådana metoder är svårare på gasfält, och för ett gasbolag av Gazproms storlek att få produktionen att växa igen så är det av stor vikt att nya gasfält av betydande storlek sätts i bruk. Gazprom äger enorma gasreserver framförallt på Yamal halvön i Norra Sibirien, och har påbörjat ett stort investeringsprogram som inledningsvis omfattar en pipeline från Yamal till Europa. Produktionsstart på Yamal ligger i framtiden och är först möjligt efter vidare investeringar. Dock har Gazprom under 2001 lyckat sätta Zapolyarnoye-fältet i produktion, vilket är en stor framgång på den operationella sidan. Fältet är storleksmässigt i klass med de ovan beskrivna fälten med 3300 miljarder kubikmeter i reserver. Produktionen beräknas till 7 bcm under 2001 och att nå en platåproduktion om 100 bcm år Detta kan ställas i relation till Gazprom förväntade totala produktion år 2001 på 520 bcm. Zapolyrnoyefältet förväntas stabilisera Gazproms produktion. Efter det har nått sin platå år 2005 beräknar bolaget att ha både de enorma reserverna i Yamal samt offshorefältet kring Shtokman i, eller mycket nära, produktion. Gaspriser Gazprom säljer gas till på tre stycken huvudsakliga prisgrupper: exporten till Europa på cirka USD 100/1000 cm, exporten till före detta Sovjet på cirka USD 40/1000 cm och till den lokala ryska marknaden på cirka USD 15/1000 cm. Som vi tidigare har beskrivit i våra rapporter så är en avreglering av det lokala gaspriset centralt för både Statens planer för omstrukturering av gassektorn och för det fundamentala värdet på Gazprom. Ungefär 60% av bolagets produktion säljs på den lokala marknaden. Ett fristående organ (United Tariff Agency UTA) har bildats för att överse tarifferna på de naturliga monopolen i Ryssland. Dessa är gas, elektricitet och järnvägar. UTA förväntas i viss mån avpolitisera utvecklingen av dessa tariffer vilket är positivt. Förutom den planerade höjningen av gastarifferna den första januari 2002 kan UTA komma att höja tarifferna under året. Ring fence Marknaden hade i somras stora förväntningar på att ett avvecklande av den tudelade handeln i Gazproms aktier var nära förstående. Den kommission som hade tillsats för att rekommendera regeringen hur avvecklingen skulle ske lämnade in en rapport i september. Denna var positiv i den övergripande rekommendationen att den tudelade handeln borde avvecklas, men alltför otydlig när det gällde sättet att avveckla på. Den efterföljande besvikelsen i marknaden resulterade i att priset på den lokala aktien föll både i absoluta termer och relativt den utländskt handlade aktien (se diagram). 6

7 Jämförelse mellan inhemska Gazpromaktier och Gazprom ADS (American Depositary Share) [inhemska Gazprom/(Gazprom ADS/10)] 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0, Källa: Bloomberg Samtidigt som både den nya ledningen och regeringen uttalar ambitioner om att öka börsvärdet på bolaget så förefaller det underligt att inte mer klara besked vad gäller avvecklingen av den tudelade aktiehandeln blir framlagda. En förklaring skulle kunna vara att regeringen ämnar utöka sin direkta ägarandel i bolaget från dagens 38%. Den låga nivån är en pinsamhet (för att inte säga skandal) från den minst sagt diskutabla privatiseringen av bolaget. Regeringen har fått erfarenhet av omstruktureringen av kraft-marknaden och vill med alla medel undvika den något kaotiska process som kraftmarknaden har gått igenom de senaste åren. Att effektivt kontrollera Gazprom under omstruktureringen av gassektorn underlättas om regeringen/staten äger eller åtminstone kontrollerar 51% eller mer av bolaget. Skillnaden mellan 51% och 38% måste därmed förvärvas. Det finns spekulationer att den gamla ledningen tvingades avyttra sina aktier till regeringen när de avgick och i gengäld hade Putin överseende med deras historik. Gazprombank, Gazproms depå och husbank, har köpt relativt stora block i marknaden under det senaste halvåret. Innan regeringen har förvärvat de nödvändiga 51%, eller 55% om de har för avsikt att sälja de aktier som ligger i formen ADRs (American Depository Receipts), cirka 4%, finns det få anledningar att ge marknaden positiva nyheter i form av till exempel en avveckling av den tudelade handeln. En sådan avveckling skulle med stor sannolikhet få priset på bolaget att öka och både göra det svårare och dyrare att komma över nödvändiga nivåer. Det är svårt att sätta en bestämd tidsaspekt på lösningen kring den tudelade aktiehandeln. Mindre svårt är det dock att notera att det är en tidsfråga innan en avveckling sker, i och med att det så tydligt sammanfaller med den största ägaren och ledningens uttalade fokus på att öka marknadsvärdet på bolaget. Gazproms ledning har till exempel börjat avlönas med personaloptioner, ett fortfarande ovanligt instrument i Ryssland. 7

8 Lukoil Neftekhim Lukoil Neftekhim är det största oljeraffinaderiet på Balkan beläget på den Bulgariska Svartahavskusten. Den totala kapaciteten är 10.5 miljoner ton. Ryska Lukoil köpte 58% av bolaget vid privatiseringen 1999 för 101 MUSD plus 140 MUSD i investeringsåtagande. Efter detta har Lukoil förvärvat ytterligare aktier den här gången från de anställda, och på så sätt ökat ägandet i bolaget till 71%. Bolaget rapporterade en nettovinst för år 2000 på 50.8 MUSD och en försäljning på MUSD. Börsvärdet är 37 MUSD, vilket torde diskontera riskerna med att ha en dominant huvudägare i form av ett ryskt oljebolag. Både Lukoil och den nya bulgariska regeringen har uttalat en ambition att öka standarden vad det gäller corporate governance. Det största raffinaderiet i Östeuropa, PKN, ligger i Polen och har en kapacitet på 13.5 miljoner ton. Polsk kapitalmarknad är mer utvecklad än den bulgariska och PKN är inte förknippat med en dominant huvudägare, men trots detta ter sig Lukoil Neftekhims börsvärde lågt jämfört med PKNs på MUSD. INVESTERINGAR Materiella anläggningstillgångar har under perioden minskat med 16,89 MUSD. Minskningen av materiella anläggningstillgångar motsvaras av tillgångar i den avknoppade Vostok Oil verksamheten. Ökningen i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 15,19 MUSD där investeringar i andra aktier motsvarar 17,76 MUSD vilket till stora delar förklaras av portföljens ökade marknadsvärde. Större nettoförändringar i portföljen under det sista kvartalet var som följer: Köp Lukoil Neftekhim Gazprom Yukos Exchangable Bond Försäljningar Lukoil preferred Surgutneftegas preferred Norilsk Nickel PORTFÖLJSTRUKTUR En uppställning av koncernens aktieportfölj till marknadsvärde per 30 september 2001 visas nedan. Vostok Naftas största investering är Gazprom som motsvarar 64,6% av portföljvärdet. Övriga stora innehav är TNKgruppen (7,2%), Yukos (6,8%), och KMOC (3,9%). På Vostok Naftas hemsida, finns länkar utlagda till ett antal av de större positionerna i portföljen. 8

9 Vostok Nafta-koncernens aktieportfölj till marknadsvärde per den 30 september 2001 Antal Marknadskurs, Marknadsvärde, % av aktier Företag USD USD portföljen Olja - Ryssland KMOC stam 525, ,87% KONDPETROLEUM stam 0, ,00% KONDPETROLEUM preferens 0, ,00% SACHANEFTEGAS stam 4, ,58% SURGUTNEFTEGAZ preferens 0, ,49% YUKOS stam 3, ,67% YUKOS EXCH BONDS 1, ,12% Tyumen Oil Company (TNK) Group NIZHNEVARTOVSK NGPP stam 15, ,77% NIZHNEVART NGPP preferens 8, ,09% SAMOTLORNG stam 36, ,88% SAMOTLORNG preferens 17, ,50% Totalt Tyumen Oil Company (TNK) Group ,24% Totalt olja Ryssland ,97% Olja övriga länder AKTUBEMUNAIGAS stam (Kazakstan) 6, ,77% 1) AKTUBEMUNAIGAS preferens (Kazakstan) 3, ,16% 1) EXIMNEFTEPRODUKT (Ukraine) 1, ,09% KAZAK OIL EMBA (Kazakstan) 1, ,41% 1) LUKOIL NEFTEKHIM (Bulgaria) 2, ,69% Totalt olja - övriga länder ,13% Totalt olja ,10% GAZPROM 0, ,56% Totalt gas ,56% KALUGAENERGO stam 0, ,58% KOSTROMSKAYA GRES 0, ,69% LENENERGO ADR 20, ,11% PSKOVENERGO stam 0, ,09% ROSTOVENERGO stam 0, ,83% Totalt kraft ,30% ADYGEYSVYAZ stam 1, ,04% 2) OMSKELEKTROSVYAZ preferens 0, ,07% 2) STAVROPOLELEKTROS stam 3, ,21% 1 SVYAZINVEST UNIT 756, ,84% TAMBOV TELECOM stam 1, ,08% 2) Totalt telecom ,25% BIOLINK 28, ,42% 2) KAMAZ stam 0, ,22% 2) 1 REG.CENT. ASIA FUND ,05% 1) THE UKRAINE FUND ,11% Totalt övrigt ,79% Totalt % 1) Värdet på dessa ukrainska och kazakiska aktier har upptagits till ett uppskattat marknadsvärde per 30 september ) Dessa aktier är i balansräkningen upptagna som kortfristiga placeringar. Marknadskurs för merparten av övriga aktier är beräknad som genomsnittliga köp- och säljkurser från två av varandra oberoende mäklarfirmor på Moskva-marknaden. 9

10 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Seppo Remes har anställt som ansvarig för bolagets kraftportfölj. Seppo Remes har i åtta år arbetat för finska Fortum i Ryssland. Fortum är verksamt inom både den ryska olje- och kraftsektorn. Resultaträkning Koncernen (TUSD) Not 1 okt sep mån 1 okt sep mån 1 juli sep mån 1 juli sep mån Realisationsvinster/-förluster, netto, på sålda aktier Övriga intäkter Totala rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kupongskattekostnad på utdelningsintäkter Förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier Förlust på valutaterminskontrakt Nedskrivning av kortfristiga fordringar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nedskrivning av utdelningsfordran Övriga finansiella intäkter Valutakursförluster, netto Totala finansiella intäkter och kostnader Minoritetsägares andel Resultat före skatt Uppskjuten skattekostnad Periodens resultat Resultat per aktie (USD) 0,65 1,35-0,30 0,17 Resultat per aktie efter utspädning (USD) 0,64 1,35-0,30 0,17 10

11 Balansräkning - Koncernen (TUSD) Not 30 sep sep 2000 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Kontorsinventarier Totala materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier Investeringar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Totala finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kortfristiga placeringar Lager - 78 Övriga kortfristiga fordringar Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL (inklusive periodens resultat) Minoritetsägares andel - 87 LÅNGFRISTIGA SKULDER Latent skatt Totala långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit 1 - Leverantörsskulder och upplupna kostnader Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Pantsatta aktier Pantsatta kontanta medel ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 11

12 Förändringar i eget kapital - Koncernen (TUSD) Aktiekapital Inbetalt belopp utöver nominellt värde vid nyemissioner Ackumulerat resultat Totalt Eget kapital per 30 september Nyemission oktober Nyemission april Periodens resultat 1 oktober september Omräkningsdifferens Eget kapital per 30 september Omföring till fritt eget kapital Effekt av avskiljande av Vostok Oil Ltd Borttagande av Vostok Oils balanserade resultat Återköp av egna aktier Periodens resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september

13 Kassaflödesanalys Koncernen (TUSD) 1 okt sep okt sep 2000 Kassaflöde från årets verksamhet Resultat före skatt samt före ränteintäkter och räntekostnader Justering för: Erhållna räntor Betalda räntor Nedskrivning av utdelningsfodran Avskrivningar Andel av resultat i intressebolag Förändring av reserv för orealiserade vinster på aktier Realisationsvinster, netto, på sålda aktier Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring i kortfristiga placeringar Förändring i andra aktier Förändring av kortfristiga fordringar Förändring i kortfristiga skulder Totalt kassaflöde från årets verksamhet Kassaflöde använt för investeringar Investeringar i aktier i dotterbolag Investeringar i olje- och gastillgångar Investeringar i kontorsinventarier Investeringar i intressebolag Ökning av övriga finansiella anläggningstillgångar Totalt kassaflöde använt för investeringar Kassaflöde använt för/från finansiering Återköp av egna aktier Återbetalning av lån från anställda - 23 Totalt kassaflöde använt för/från finansiering Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid periodens början Kassa och bank vid periodens slut

14 Finansiella nyckeltal - Koncernen 12 månader till 30 september månader till 30 september 2000 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1 32,62 78,16 Soliditet, % 2 86,27 90,28 Eget kapital/aktie USD 3 2,91 2,62 Resultat per aktie USD 4 0,65 1,35 Resultat per aktie efter full utspädning USD 5 0,64 1,35 Substansvärde per aktie USD 6 2,98 2,62 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning Antal aktier vid periodens slut ) Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt genomsnittligt sysselsatt kapital (genomsnittet av periodens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 2) Soliditet definieras som eget kapital i relation till totalt kapital. 3) Eget kapital/aktie USD definieras som eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 4) Resultat per aktie USD definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden. 5) Resultat per aktie efter full utspädning USD definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning. 6) Substansvärde/aktie USD definieras som eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 14

15 Resultaträkning - Moderbolaget (TUSD) 1 okt sep mån 1 okt sep mån (korrigerad)* 1 juli sep mån 1 juli sep mån (korrigerad)* Realisationsvinster, netto, på sålda aktier Övriga intäkter Totala rörelseintäkter Rörelsens kostnader Återföring av tidigare nedskrivning av aktier i dotterbolag Återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter Valutakursförluster, netto Totala finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt 21, Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (USD) 0,72 1,35 0,70 1,34 Resultat per aktie efter utspädning (USD) 0,71 1,35 0,69 1,34 * Med beaktande av korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. 15

16 Balansräkning Moderbolaget (TUSD) 30 sep sep 2000 (korrigerad)* ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Kontorsinventarier 5 8 Totala materiella anläggningstillgångar 5 8 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Övriga aktier Lånefordringar på dotterbolag Totala finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Övriga kortfristiga fordringar Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL (inklusive periodens resultat) KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit 1 - Leverantörsskulder och upplupna kostnader Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH KORTFRISTIGA SKULDER STÄLLDA PANTER Pantsatta aktier Inga Inga Pantsatta kontanta medel 22 - ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga * Med beaktande av korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. 16

17 Förändringar i eget kapital Moderbolaget Inbetalt belopp utöver nominellt värde vid nyemissioner Ackumulerat resultat (TUSD) Aktiekapital Totalt Tidigare redovisat eget kapital per 30 september Korrigering * Korrigerat eget kapital per 30 september Nyemission oktober Nyemission april Periodens korrigerade resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september Omföring till fritt eget kapital Ovillkorat aktieägartilskott till Vostok Oil Återköp av egna aktier Periodens resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september * Korrigering för korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. 17

18 Kassaflödesanalys Moderbolaget (TUSD) 1 okt sep okt sep 2000 (korrigerad)* KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET Resultat före skatt samt före ränteintäkter och räntekostnader Justering för: Erhållna räntor Betalda räntor 1-1 Återföring av tidigare nedskrivning av aktier i dotterbolag Återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag Avskrivningar 3 3 Realisationsvinster, netto, på övriga sålda aktier Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring i övriga aktier Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av lån till dotterbolag Totalt kassaflöde från årets verksamhet Kassaflöde använt för investeringar Investeringar i kontorsinventarier - -8 Totalt kassaflöde använt för investeringar - -8 Kassaflöde använt för/från finansiering Återköp av egna aktier Återbetalning av lån från anställda - 23 Totalt kassaflöde använt för/från finansiering Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid periodens början Kassa och bank vid periodens slut * Med beaktande av korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. Not 1 Intresseföretag Vostok Nafta har under tolvmånadersperioden fram till den 30 september 2001 ökat sitt värdepappersinnehav i Pskovenergo till att överstiga 20%. Således har värdepappersinnehavet i Pskovenergo övergått till att redovisas som ett intresseföretag i Vostok Naftas koncernredovisning. Not 2 Utdelningsintäkter Utdelningsintäkter har tidigare redovisats enligt kontantmetoden. Redovisningen av utdelningsintäkter har under tolvmånadersperioden fram till den 30 september 2001 ändrats. Ändringen innebär att utdelningen intäktsförs när betalningen bedöms som säker. 18

19 Vidare har redovisningen av utdelningsintäkter ändrats så att utdelningen numera redovisas före avdrag av kupongskatt. Kostnader för kupongskatt redovisas i resultaträkningen eller som en kortfristig fordran beroende på om kupongskatten kommer att återbetalas eller ej. Den 22 november 2001 Per Brilioth Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta Per Brilioth: Telefon: An English version of this report is available upon request from the company. 19

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer