Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober september 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober 2000 30 september 2001"

Transkript

1 Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober september 2001 Periodens resultat blev 19,42 miljoner US dollar (MUSD). Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2001 till 83,2 MUSD (miljoner US dollar) motsvarande 2,98 USD per aktie. Givet en växelkurs USD/SEK om 10,69 var motsvarande värden i SEK 889,8 miljoner respektive 31,91. Substansvärdet skiljer sig från det redovisade egna kapitalet (81,08 MUSD) efter det att innehavet i Pskovenergo numera redovisas som en investering i intresseföretag och efter det att marknadsvärdet på portföljen numera överstiger portföljens anskaffningskostnad. Substansvärdet som rapporteras månadsvis reflekterar marknadsvärdet på koncernens tillgångar minus skulder. Justerat för aktieägartillskottet till Vostok Oil om 15 MUSD blev substansvärdeförändringen därmed +20,0% i USD under tiden 1 oktober september 2001 (Credit Suisse First Boston ROS-index 19,7%). Substansvärdeförändringen per aktie blev +38,2%. Skillnaden beror på att bolaget återköpte och makulerade aktier under niomånadersperioden. Antalet aktier per utgången av juni 2001 uppgick till Under kvartalet juni september 2001 blev substansutvecklingen per aktie 13,9% (Credit Suisse First Boston ROS-index 19,5%). Under perioden knoppades Vostok Oil av till aktieägarna. En extra bolagsstämma den 14 november godkände avknoppningen som genomfördes under december. I samband med avknoppningen lämnade Vostok Nafta ett ovillkorat aktieägartillskott till Vostok Oil om 15 MUSD som möjliggjordes genom nedsättning av bundet eget kapital. Effekten av avknoppningen blev en minskning av Vostok Naftas egna kapital och substansvärde om 15 MUSD. Per den 31 oktober 2001 uppgick Vostok Naftas bedömda substansvärde till 2,97 USD per aktie (31,68 SEK). Under de första tio månaderna 2001 har därmed substansvärdet per aktie stigit med 41,4% i USD (ROS-index 28,2%). BAKGRUND Vostok Nafta Investment Ltd är ett investmentbolag med säte på Bermuda inriktat på investeringar i Ryssland, speciellt inom olje och gas-, mineral- samt energisektorerna. Bolaget registrerades den 25 oktober 1996, och blev noterat på den inofficiella aktiemarknaden i Stockholm den 6 mars Sedan den 14 april 1998 är bolagets aktier noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Totalt antal aktier uppgår till Koncernen består av moderbolaget på Bermuda samt det till 100% ägda dotterbolaget på Cypern, Austro (Cyprus) Ltd. I Ryssland äger Austro två dotterbolag, nämligen OOO Vostimpex till 100% och OAO Nafta Invest till 49%, som bägge primärt sysslar med portföljförvaltning. Den 21 september 2000 har ett nytt cypriotiskt dotterbolag bildats, Vostok Komi (Cyprus) Ltd ägt till 100% av Vostok Nafta. Detta bolag används inom portföljförvaltningen. Räkenskapsåret är 1 oktober 30 september. 1

2 RESULTATUTVECKLING OCH SUBSTANSVÄRDE I KONCERNEN Under verksamhetsåret har realisationsvinster, netto från aktieförsäljningar, uppgått till 1,04 MUSD (14,92). Vidare har utdelningsintäkter om 4,68 MUSD erhållits (0,44). Efter förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier om 24,73 MUSD per den 30 september 2001 (31,36), uppgick nettoresultatet från värdepappersrelaterade transaktioner till 27,65 MUSD (44,36). Förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier har skett i enlighet med de internationella redovisningsprinciper (IAS) som bolaget tillämpar, och beror på att värdet på aktieportföljen har ökat under rapportperioden. Rörelsekostnaderna blev 1,55 MUSD (1,79). Finansnettot blev -0,33 MUSD (0,12). En avsättning har gjorts för latent skatt avseende Gazprom-aktierna som innehas av de ryska dotterbolagen. Detta beror på att marknadsvärdet på dessa aktier i rubel har stigit över anskaffningspriset. Avsättningen uppgick till 10,05 MUSD (2,53). Periodens resultat blev 19,42 MUSD (41,94). Redovisat eget kapital uppgick till 81,08 MUSD (84,30) per 30 september Under perioden har det före detta dotterbolaget Vostok Oil Ltd knoppats av till de egna aktieägarna. I samband med avknoppningen lämnade Vostok Nafta ett ovillkorat aktieägartillskott till Vostok Oil Ltd om 15 MUSD. MODERBOLAGET Moderbolaget tillhandahåller managementtjänster till koncernbolagen på Cypern och i Ryssland och uppbär kostnadstäckning härför. Vidare lånar moderbolaget ut pengar till dotterbolagen. Periodens resultat uppgår till 21,35 MUSD (41,98), varav 20,45 MUSD avser återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag. Vid en genomgång av avtalen mellan moderbolaget och dotterbolaget på Cypern har det framgått att räntan om 4% från dotter till moder inte reflekterat det gällande avtalet. Det gällande avtalet säger att dotterbolaget betalar moderbolaget en ränta om 4% på lån upp till 20 MUSD. Vid lån överstigande 20 MUSD baserar sig räntesatsen på den realiserade vinst som det cypriotiska dotterbolaget har genererat. Med beaktande av gällande avtal har moderbolagets räkenskaper korrigerats för förändrade ränteintäkter, vilket inneburit förändringar beträffande lånefordran på det cypriotiska dotterbolaget. Vidare har nedskrivning på lånefordringar på dotterbolag justerats som en följd därav. På koncernnivå medför detta inga förändringar förutom att skattebelastningen på Cypern minskar. Av försiktighetsskäl korrigeras dock ej koncernens cypriotiska skatteskuld till dess att den cypriotiska skattemyndigheten givit annorlunda besked. LIKVIDITET Koncernens likvida medel definierade som kassa och bankbehållning korrigerad för ej förfallna likvider för genomförda köp- och försäljningar uppgick per den 30 september 2001 till 2,84 MUSD (1,64). 2

3 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2001/2002 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 januari 2002 på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm med början kl Årsredovisningen beräknas utsändas den 9 januari 2002 och kommer från och med samma datum att hållas tillgänglig för allmänheten på bolagets representationskontor i Stockholm på adress Hovslagargatan 5 samt även hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Samma dag kommer årsredovisningen även att finnas tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida på Internet: UTDELNING Den extra bolagsstämman i Vostok Nafta Investment Ltd avhållen den 14 november 2000 godkände avknoppningen av dotterbolaget Vostok Oil Ltd till de egna aktieägarna. Detta innebär i bokföringshänseende en utdelning om 15 MUSD (0,46 USD per Vostok Nafta-aktie). Avstämningsdag var den 21 november Någon ytterligare utdelning föreslås inte lämnas för det gångna verksamhetsåret. FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN Vid bolagsstämman den 23 januari omvaldes följande styrelseledamöter: Adolf H. Lundin, Kai Hietarinta, Bo Hjelt, Paul Leander-Engström, Sergey V. Muravlenko och Nikolay Bogotchev. Följande styrelseledamöter avgick: Ian Lundin, Magnus Nordin, Torbjörn Ranta, Aleksandr Kuzmin och Sergey Tsakunov. Nyval skedde av följande ledamöter: Lukas Lundin, Jonas Hafström och Pär Mellström. Jonas Hafström avgick på egen begäran ur styrelsen per den 16 mars FÖRETAGSLEDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR UTVECKLINGEN I STORT I RYSSLAND SEDAN SENASTE RAPPORTTILLFÄLLET Aktiemarknaden Den ryska aktiemarknaden har sedan starten på Vostok Naftas förra räkenskapsår uppvisat en volatil utveckling. Strikt sett så var CSFB ROS index ned 19.7% under perioden 29 september 2000 till 29 september Vid avstämningen i slutet av september 2001 var dock den ryska aktiemarknaden likt världens övriga marknader, fortfarande nedpressad efter händelserna i USA den 11 september. Stämmer vi istället av utvecklingen på den ryska aktiemarknaden per den sista augusti så var index ned 2% och per den sista oktober ned 10%. Under hösten år 2000 hade marknaden en god korrelation med Nasdaq. Under 2001 har dock den ryska marknaden varit stark relativt övriga världen. Stora framgångar både vad gäller relationer till omvärlden och strukturella reformer inom landet har medfört att marknaden utvecklats positivt, dock framförallt i relativa termer. Indexutvecklingen under 2001 fram till den 29 september var +14%. Orsakerna till denna modesta uppgång i absoluta termer med tanke på den starka fundamentala utvecklingen är framförallt externa faktorer såsom oroligheter på övriga tillväxtmarknader exempelvis risken för devalvering i Argentina. 3

4 Årets nedgång i oljepriset, som accelererats under senhösten, är dock en extern faktor som direkt påverkar Ryssland. Det mest allvarliga är dock effekten på sentimentet mot den ryska aktiemarknaden. Fundamentalt så står sig Ryssland väl på såväl makro- som mikronivå. Enbart om oljepriset faller till närmare USD 10/fat och stabiliseras där en längre tid så blir Rysslands makroekonomiska problem allvarliga. En begränsad period med lägre priser ser dock Ryssland ut att klara. Till exempel visar en uträkning att även om oljepriset faller till 0 idag och stannar där till slutet av 2003, så har Ryssland en tillräckligt stor valutareserv för att klara sig igenom de närmaste 24 månadernas skuldåterbetalningar. Även på företagsnivå så står sig värderingen på den ryska börsen. Om det genomsnittliga oljepriset är USD 17.5/fat så prissätts marknaden på PE 4.8 idag enligt mäklarfirman Brunswick UBS Warburg. Ligger oljepriset på USD 12.5/fat så förväntas PE talet bli 8.7. I tabellen nedan ger samma mäklarfirma sina förväntningar på enskilda bolag. Känslighetsanalys, P/E-tal vid olika oljepriser 12,5 17,5 22,5 27,5 Gazprom ADS 5,1 4,0 3,3 2,9 Gazprom lokala 2,8 2,2 1,8 1,6 Lukoil n.m. 6,9 4,7 3,4 Surgutneftegas 6,6 3,4 2,7 2,3 Yukos 9,6 3,9 3,0 2,5 Sibneft 11,8 3,2 2,6 2,0 UES 21,0 10,6 7,4 7,1 Lenenergo 5,4 4,5 4,0 3,5 Rostelecom 23,9 12,9 10,3 10,1 Genomsnitt för marknaden 8,7 4,8 3,8 3,2 Källa: Brunswick UBS Warburg Ekonomi & politik Händelserna den 11 september i USA utvecklades till något positivt vad det gäller relationerna mellan Ryssland och västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet. Putin var det första statsöverhuvudet som fördömde attackerna. Ryssland har också gett aktionerna i Afghanistan sitt stöd, samt något överraskande tillåtit amerikansk militär att använda sig av de centralasiatiska staterna. Denna tillåtelse visar inte minst Rysslands inflytande i regionen. Fokuseringen på Islamsk fundamentalism har också gjort att Rysslands situation i Tjetjenien blivit mer accepterad av västvärlden. Bilden av Ryssland i framförallt USA har under de senaste veckorna förändrats markant. Stora mediala organ som under lång tid rapporterat kring Ryssland med stor skepsis har publicerat positiva artiklar. Inte minst de eviga Rysslandspessimisterna Wall Street Journal och The Economist har idag en annan ton. Den starka ryska ekonomin lyfts fram tillsammans med de reella förändringar som Putinadministrationen har genomfört det senaste året. Trots att detta i princip inte är några nyheter för de initierade så har det ryska politiska stödet för USA definitivt agerat trigger. 4

5 VOSTOK NAFTAS PORTFÖLJUTVECKLING Vostok Naftas substansvärde per aktie steg med 38,2% under tiden 1 oktober september Lukoil UES Surgutneftegas Ros index Vostok Nafta substans/aktie Vostok Nafta aktie Gazprom lokala Yukos -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Källa: Bloomberg Gazprom Nya ledningen Det stora arbetet som Gazproms nya ledning nu utför är att utöka dess kontroll över hela bolaget. Detta är en process som går uppifrån och ner. Top management är numera i stort utbytt vilket eliminerar risken för stora transfereringar av tillgångar som tidigare var vanligt i Gazprom. Sakteliga byts nu även middle management ut så att den högsta ledningen kan kontrollera en större del av bolagets dagliga verksamheter. Det pågår också en process där Gazprom återtar de tillgångar som på olika sätt har flyttats ut ur bolaget under årens lopp. I och med att detta ofta rör sig om stora värden är denna process inte helt konfliktfri. Ofta är det parter men någon slags anknytning till Gazproms gamla ledning som försöker behålla sina ofta ytterst dubiöst förvärvade tillgångar. Detta sker med alla möjliga metoder, ofta intensiv lobbying mot delar av statsapparaten och regeringen. Under ett par veckor under hösten spreds ett rykte att bolagets nye vd Alexei Miller hade avgått samtidigt som försök gjordes att slutligen ta kontrollen över det petrokemiska bolaget Sibur. Situationen kring Sibur är ytterligare en av kvarlevorna från den gamla ledningen. Gazprom har låtit sin ägarandel i Sibur bli utspädd trots att det har funnits starka ekonomiska skäl att bibehålla sin andel, och dessutom försett bolaget med lån på relativt lösa grunder. En oro uppstod på marknaden att Miller och den nya ledningen hade förlorat kontrollen över bolaget. Ett styrelsemöte har sedan dess hållits och ordningen återställts, Gazprom har säkerställt panter för sina fodringar och eliminerat de försök till ytterligare utspädning som har skett. Sibur är en av flera liknande fall där Gazprom är under attack från dess tidigare ledning som försöker säkra de värden de har förskingrat under årens lopp. Alla dessa fall är komplicerade och utgången är långt från säker. Det som den senaste utvecklingen kring Sibur dock visar är att ledningen, med uppenbart väldigt starkt stöd från Putin och med alla medel som står dem till fogs, arbetar för att återvinna de förlorade tillgångarna. Nästa stora test i denna kamp är att återta 38% av produktionsbolaget Purgaz som förlorades då Itera tog Gazproms andel i en nyemission om USD Den gamla ledningens uppbyggnad av bolaget Itera genom tillgångsförflyttningar ut ur Gazprom har beskrivits i tidigare rapporter. Återfår Gazprom Purgaz (förutom att betala tillbaka de ursprungliga USD 1000 så krävs också att Gazprom betalar tillbaka Itera för de investeringar de har tillfört 5

6 Purgaz gasfält) så återställer det Gazprom en årlig produktion på 14 bcm samt reserver om 381 bcm. Dessutom så berövar det Itera på deras största producerande tillgång. Enligt Gazproms revisorer så finns det legala möjligheter att återställa Purgaz till Gazprom. Produktion Gazproms produktion har fallit alla år sedan bolaget bildades ur det sovjetiska gasministeriet. Detta har framförallt att göra med att bolagets stora gasfält, Yamburg och Urengoy, är i naturlig produktionsnedgång. Även om produktionen faller så innebär det dock att de fortfarande är två av världens absolut största gasfält. Gasfält uppvisar ofta en väldigt stark tillväxt under unga år som sedan övergår i kraftigare nedgångar. Produktionen på oljefält kan förbättras genom bland annat horisontell borrning. Sådana metoder är svårare på gasfält, och för ett gasbolag av Gazproms storlek att få produktionen att växa igen så är det av stor vikt att nya gasfält av betydande storlek sätts i bruk. Gazprom äger enorma gasreserver framförallt på Yamal halvön i Norra Sibirien, och har påbörjat ett stort investeringsprogram som inledningsvis omfattar en pipeline från Yamal till Europa. Produktionsstart på Yamal ligger i framtiden och är först möjligt efter vidare investeringar. Dock har Gazprom under 2001 lyckat sätta Zapolyarnoye-fältet i produktion, vilket är en stor framgång på den operationella sidan. Fältet är storleksmässigt i klass med de ovan beskrivna fälten med 3300 miljarder kubikmeter i reserver. Produktionen beräknas till 7 bcm under 2001 och att nå en platåproduktion om 100 bcm år Detta kan ställas i relation till Gazprom förväntade totala produktion år 2001 på 520 bcm. Zapolyrnoyefältet förväntas stabilisera Gazproms produktion. Efter det har nått sin platå år 2005 beräknar bolaget att ha både de enorma reserverna i Yamal samt offshorefältet kring Shtokman i, eller mycket nära, produktion. Gaspriser Gazprom säljer gas till på tre stycken huvudsakliga prisgrupper: exporten till Europa på cirka USD 100/1000 cm, exporten till före detta Sovjet på cirka USD 40/1000 cm och till den lokala ryska marknaden på cirka USD 15/1000 cm. Som vi tidigare har beskrivit i våra rapporter så är en avreglering av det lokala gaspriset centralt för både Statens planer för omstrukturering av gassektorn och för det fundamentala värdet på Gazprom. Ungefär 60% av bolagets produktion säljs på den lokala marknaden. Ett fristående organ (United Tariff Agency UTA) har bildats för att överse tarifferna på de naturliga monopolen i Ryssland. Dessa är gas, elektricitet och järnvägar. UTA förväntas i viss mån avpolitisera utvecklingen av dessa tariffer vilket är positivt. Förutom den planerade höjningen av gastarifferna den första januari 2002 kan UTA komma att höja tarifferna under året. Ring fence Marknaden hade i somras stora förväntningar på att ett avvecklande av den tudelade handeln i Gazproms aktier var nära förstående. Den kommission som hade tillsats för att rekommendera regeringen hur avvecklingen skulle ske lämnade in en rapport i september. Denna var positiv i den övergripande rekommendationen att den tudelade handeln borde avvecklas, men alltför otydlig när det gällde sättet att avveckla på. Den efterföljande besvikelsen i marknaden resulterade i att priset på den lokala aktien föll både i absoluta termer och relativt den utländskt handlade aktien (se diagram). 6

7 Jämförelse mellan inhemska Gazpromaktier och Gazprom ADS (American Depositary Share) [inhemska Gazprom/(Gazprom ADS/10)] 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0, Källa: Bloomberg Samtidigt som både den nya ledningen och regeringen uttalar ambitioner om att öka börsvärdet på bolaget så förefaller det underligt att inte mer klara besked vad gäller avvecklingen av den tudelade aktiehandeln blir framlagda. En förklaring skulle kunna vara att regeringen ämnar utöka sin direkta ägarandel i bolaget från dagens 38%. Den låga nivån är en pinsamhet (för att inte säga skandal) från den minst sagt diskutabla privatiseringen av bolaget. Regeringen har fått erfarenhet av omstruktureringen av kraft-marknaden och vill med alla medel undvika den något kaotiska process som kraftmarknaden har gått igenom de senaste åren. Att effektivt kontrollera Gazprom under omstruktureringen av gassektorn underlättas om regeringen/staten äger eller åtminstone kontrollerar 51% eller mer av bolaget. Skillnaden mellan 51% och 38% måste därmed förvärvas. Det finns spekulationer att den gamla ledningen tvingades avyttra sina aktier till regeringen när de avgick och i gengäld hade Putin överseende med deras historik. Gazprombank, Gazproms depå och husbank, har köpt relativt stora block i marknaden under det senaste halvåret. Innan regeringen har förvärvat de nödvändiga 51%, eller 55% om de har för avsikt att sälja de aktier som ligger i formen ADRs (American Depository Receipts), cirka 4%, finns det få anledningar att ge marknaden positiva nyheter i form av till exempel en avveckling av den tudelade handeln. En sådan avveckling skulle med stor sannolikhet få priset på bolaget att öka och både göra det svårare och dyrare att komma över nödvändiga nivåer. Det är svårt att sätta en bestämd tidsaspekt på lösningen kring den tudelade aktiehandeln. Mindre svårt är det dock att notera att det är en tidsfråga innan en avveckling sker, i och med att det så tydligt sammanfaller med den största ägaren och ledningens uttalade fokus på att öka marknadsvärdet på bolaget. Gazproms ledning har till exempel börjat avlönas med personaloptioner, ett fortfarande ovanligt instrument i Ryssland. 7

8 Lukoil Neftekhim Lukoil Neftekhim är det största oljeraffinaderiet på Balkan beläget på den Bulgariska Svartahavskusten. Den totala kapaciteten är 10.5 miljoner ton. Ryska Lukoil köpte 58% av bolaget vid privatiseringen 1999 för 101 MUSD plus 140 MUSD i investeringsåtagande. Efter detta har Lukoil förvärvat ytterligare aktier den här gången från de anställda, och på så sätt ökat ägandet i bolaget till 71%. Bolaget rapporterade en nettovinst för år 2000 på 50.8 MUSD och en försäljning på MUSD. Börsvärdet är 37 MUSD, vilket torde diskontera riskerna med att ha en dominant huvudägare i form av ett ryskt oljebolag. Både Lukoil och den nya bulgariska regeringen har uttalat en ambition att öka standarden vad det gäller corporate governance. Det största raffinaderiet i Östeuropa, PKN, ligger i Polen och har en kapacitet på 13.5 miljoner ton. Polsk kapitalmarknad är mer utvecklad än den bulgariska och PKN är inte förknippat med en dominant huvudägare, men trots detta ter sig Lukoil Neftekhims börsvärde lågt jämfört med PKNs på MUSD. INVESTERINGAR Materiella anläggningstillgångar har under perioden minskat med 16,89 MUSD. Minskningen av materiella anläggningstillgångar motsvaras av tillgångar i den avknoppade Vostok Oil verksamheten. Ökningen i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 15,19 MUSD där investeringar i andra aktier motsvarar 17,76 MUSD vilket till stora delar förklaras av portföljens ökade marknadsvärde. Större nettoförändringar i portföljen under det sista kvartalet var som följer: Köp Lukoil Neftekhim Gazprom Yukos Exchangable Bond Försäljningar Lukoil preferred Surgutneftegas preferred Norilsk Nickel PORTFÖLJSTRUKTUR En uppställning av koncernens aktieportfölj till marknadsvärde per 30 september 2001 visas nedan. Vostok Naftas största investering är Gazprom som motsvarar 64,6% av portföljvärdet. Övriga stora innehav är TNKgruppen (7,2%), Yukos (6,8%), och KMOC (3,9%). På Vostok Naftas hemsida, finns länkar utlagda till ett antal av de större positionerna i portföljen. 8

9 Vostok Nafta-koncernens aktieportfölj till marknadsvärde per den 30 september 2001 Antal Marknadskurs, Marknadsvärde, % av aktier Företag USD USD portföljen Olja - Ryssland KMOC stam 525, ,87% KONDPETROLEUM stam 0, ,00% KONDPETROLEUM preferens 0, ,00% SACHANEFTEGAS stam 4, ,58% SURGUTNEFTEGAZ preferens 0, ,49% YUKOS stam 3, ,67% YUKOS EXCH BONDS 1, ,12% Tyumen Oil Company (TNK) Group NIZHNEVARTOVSK NGPP stam 15, ,77% NIZHNEVART NGPP preferens 8, ,09% SAMOTLORNG stam 36, ,88% SAMOTLORNG preferens 17, ,50% Totalt Tyumen Oil Company (TNK) Group ,24% Totalt olja Ryssland ,97% Olja övriga länder AKTUBEMUNAIGAS stam (Kazakstan) 6, ,77% 1) AKTUBEMUNAIGAS preferens (Kazakstan) 3, ,16% 1) EXIMNEFTEPRODUKT (Ukraine) 1, ,09% KAZAK OIL EMBA (Kazakstan) 1, ,41% 1) LUKOIL NEFTEKHIM (Bulgaria) 2, ,69% Totalt olja - övriga länder ,13% Totalt olja ,10% GAZPROM 0, ,56% Totalt gas ,56% KALUGAENERGO stam 0, ,58% KOSTROMSKAYA GRES 0, ,69% LENENERGO ADR 20, ,11% PSKOVENERGO stam 0, ,09% ROSTOVENERGO stam 0, ,83% Totalt kraft ,30% ADYGEYSVYAZ stam 1, ,04% 2) OMSKELEKTROSVYAZ preferens 0, ,07% 2) STAVROPOLELEKTROS stam 3, ,21% 1 SVYAZINVEST UNIT 756, ,84% TAMBOV TELECOM stam 1, ,08% 2) Totalt telecom ,25% BIOLINK 28, ,42% 2) KAMAZ stam 0, ,22% 2) 1 REG.CENT. ASIA FUND ,05% 1) THE UKRAINE FUND ,11% Totalt övrigt ,79% Totalt % 1) Värdet på dessa ukrainska och kazakiska aktier har upptagits till ett uppskattat marknadsvärde per 30 september ) Dessa aktier är i balansräkningen upptagna som kortfristiga placeringar. Marknadskurs för merparten av övriga aktier är beräknad som genomsnittliga köp- och säljkurser från två av varandra oberoende mäklarfirmor på Moskva-marknaden. 9

10 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Seppo Remes har anställt som ansvarig för bolagets kraftportfölj. Seppo Remes har i åtta år arbetat för finska Fortum i Ryssland. Fortum är verksamt inom både den ryska olje- och kraftsektorn. Resultaträkning Koncernen (TUSD) Not 1 okt sep mån 1 okt sep mån 1 juli sep mån 1 juli sep mån Realisationsvinster/-förluster, netto, på sålda aktier Övriga intäkter Totala rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kupongskattekostnad på utdelningsintäkter Förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier Förlust på valutaterminskontrakt Nedskrivning av kortfristiga fordringar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nedskrivning av utdelningsfordran Övriga finansiella intäkter Valutakursförluster, netto Totala finansiella intäkter och kostnader Minoritetsägares andel Resultat före skatt Uppskjuten skattekostnad Periodens resultat Resultat per aktie (USD) 0,65 1,35-0,30 0,17 Resultat per aktie efter utspädning (USD) 0,64 1,35-0,30 0,17 10

11 Balansräkning - Koncernen (TUSD) Not 30 sep sep 2000 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Kontorsinventarier Totala materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier Investeringar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Totala finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kortfristiga placeringar Lager - 78 Övriga kortfristiga fordringar Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL (inklusive periodens resultat) Minoritetsägares andel - 87 LÅNGFRISTIGA SKULDER Latent skatt Totala långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit 1 - Leverantörsskulder och upplupna kostnader Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Pantsatta aktier Pantsatta kontanta medel ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 11

12 Förändringar i eget kapital - Koncernen (TUSD) Aktiekapital Inbetalt belopp utöver nominellt värde vid nyemissioner Ackumulerat resultat Totalt Eget kapital per 30 september Nyemission oktober Nyemission april Periodens resultat 1 oktober september Omräkningsdifferens Eget kapital per 30 september Omföring till fritt eget kapital Effekt av avskiljande av Vostok Oil Ltd Borttagande av Vostok Oils balanserade resultat Återköp av egna aktier Periodens resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september

13 Kassaflödesanalys Koncernen (TUSD) 1 okt sep okt sep 2000 Kassaflöde från årets verksamhet Resultat före skatt samt före ränteintäkter och räntekostnader Justering för: Erhållna räntor Betalda räntor Nedskrivning av utdelningsfodran Avskrivningar Andel av resultat i intressebolag Förändring av reserv för orealiserade vinster på aktier Realisationsvinster, netto, på sålda aktier Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring i kortfristiga placeringar Förändring i andra aktier Förändring av kortfristiga fordringar Förändring i kortfristiga skulder Totalt kassaflöde från årets verksamhet Kassaflöde använt för investeringar Investeringar i aktier i dotterbolag Investeringar i olje- och gastillgångar Investeringar i kontorsinventarier Investeringar i intressebolag Ökning av övriga finansiella anläggningstillgångar Totalt kassaflöde använt för investeringar Kassaflöde använt för/från finansiering Återköp av egna aktier Återbetalning av lån från anställda - 23 Totalt kassaflöde använt för/från finansiering Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid periodens början Kassa och bank vid periodens slut

14 Finansiella nyckeltal - Koncernen 12 månader till 30 september månader till 30 september 2000 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1 32,62 78,16 Soliditet, % 2 86,27 90,28 Eget kapital/aktie USD 3 2,91 2,62 Resultat per aktie USD 4 0,65 1,35 Resultat per aktie efter full utspädning USD 5 0,64 1,35 Substansvärde per aktie USD 6 2,98 2,62 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning Antal aktier vid periodens slut ) Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt genomsnittligt sysselsatt kapital (genomsnittet av periodens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 2) Soliditet definieras som eget kapital i relation till totalt kapital. 3) Eget kapital/aktie USD definieras som eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 4) Resultat per aktie USD definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden. 5) Resultat per aktie efter full utspädning USD definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning. 6) Substansvärde/aktie USD definieras som eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 14

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2008 Periodens resultat blev 296,16 miljoner US-dollar (MUSD) (103,89 för perioden 1 januari 2007 30 september 2007). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2009 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2009 Räkenskapsåret 2009 Intäkterna uppgick till 1 726,4 MUSD (2 721,6 MUSD). EBITDA uppgick till 387,9 MUSD (585,0 MUSD).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Box 2094 103 13 STOCKHOLM

Industriförvaltnings AB Kinnevik Box 2094 103 13 STOCKHOLM Årsredovisning 2003 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 13 maj klockan 11.00 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

Läs mer

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader.

Året i korthet. I april 2011 slutförde Bolaget en företrädesrättsemission som tillförde 322 miljoner SEK före emissionskostnader. Årsredovisning 2010 Året i korthet Verksamheten NN Den sammanlagda skörden för Alpcot Agro under 2010 uppgick till cirka 98 900 ton i Ryssland och cirka 10 900 ton i Ukraina, exklusive fodergrödor. Den

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER Viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FJÄRDE KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER HELÅRET Stark tillväxt i substansvärdet Substansvärdet upp 10% (7,7 miljarder kronor) till 84,4 miljarder kronor Zalando och Rocket Internets aktiekurser

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI Finansiell

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer