Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober september 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober 2000 30 september 2001"

Transkript

1 Vostok Nafta Investment Ltd: Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 1 oktober september 2001 Periodens resultat blev 19,42 miljoner US dollar (MUSD). Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2001 till 83,2 MUSD (miljoner US dollar) motsvarande 2,98 USD per aktie. Givet en växelkurs USD/SEK om 10,69 var motsvarande värden i SEK 889,8 miljoner respektive 31,91. Substansvärdet skiljer sig från det redovisade egna kapitalet (81,08 MUSD) efter det att innehavet i Pskovenergo numera redovisas som en investering i intresseföretag och efter det att marknadsvärdet på portföljen numera överstiger portföljens anskaffningskostnad. Substansvärdet som rapporteras månadsvis reflekterar marknadsvärdet på koncernens tillgångar minus skulder. Justerat för aktieägartillskottet till Vostok Oil om 15 MUSD blev substansvärdeförändringen därmed +20,0% i USD under tiden 1 oktober september 2001 (Credit Suisse First Boston ROS-index 19,7%). Substansvärdeförändringen per aktie blev +38,2%. Skillnaden beror på att bolaget återköpte och makulerade aktier under niomånadersperioden. Antalet aktier per utgången av juni 2001 uppgick till Under kvartalet juni september 2001 blev substansutvecklingen per aktie 13,9% (Credit Suisse First Boston ROS-index 19,5%). Under perioden knoppades Vostok Oil av till aktieägarna. En extra bolagsstämma den 14 november godkände avknoppningen som genomfördes under december. I samband med avknoppningen lämnade Vostok Nafta ett ovillkorat aktieägartillskott till Vostok Oil om 15 MUSD som möjliggjordes genom nedsättning av bundet eget kapital. Effekten av avknoppningen blev en minskning av Vostok Naftas egna kapital och substansvärde om 15 MUSD. Per den 31 oktober 2001 uppgick Vostok Naftas bedömda substansvärde till 2,97 USD per aktie (31,68 SEK). Under de första tio månaderna 2001 har därmed substansvärdet per aktie stigit med 41,4% i USD (ROS-index 28,2%). BAKGRUND Vostok Nafta Investment Ltd är ett investmentbolag med säte på Bermuda inriktat på investeringar i Ryssland, speciellt inom olje och gas-, mineral- samt energisektorerna. Bolaget registrerades den 25 oktober 1996, och blev noterat på den inofficiella aktiemarknaden i Stockholm den 6 mars Sedan den 14 april 1998 är bolagets aktier noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Totalt antal aktier uppgår till Koncernen består av moderbolaget på Bermuda samt det till 100% ägda dotterbolaget på Cypern, Austro (Cyprus) Ltd. I Ryssland äger Austro två dotterbolag, nämligen OOO Vostimpex till 100% och OAO Nafta Invest till 49%, som bägge primärt sysslar med portföljförvaltning. Den 21 september 2000 har ett nytt cypriotiskt dotterbolag bildats, Vostok Komi (Cyprus) Ltd ägt till 100% av Vostok Nafta. Detta bolag används inom portföljförvaltningen. Räkenskapsåret är 1 oktober 30 september. 1

2 RESULTATUTVECKLING OCH SUBSTANSVÄRDE I KONCERNEN Under verksamhetsåret har realisationsvinster, netto från aktieförsäljningar, uppgått till 1,04 MUSD (14,92). Vidare har utdelningsintäkter om 4,68 MUSD erhållits (0,44). Efter förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier om 24,73 MUSD per den 30 september 2001 (31,36), uppgick nettoresultatet från värdepappersrelaterade transaktioner till 27,65 MUSD (44,36). Förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier har skett i enlighet med de internationella redovisningsprinciper (IAS) som bolaget tillämpar, och beror på att värdet på aktieportföljen har ökat under rapportperioden. Rörelsekostnaderna blev 1,55 MUSD (1,79). Finansnettot blev -0,33 MUSD (0,12). En avsättning har gjorts för latent skatt avseende Gazprom-aktierna som innehas av de ryska dotterbolagen. Detta beror på att marknadsvärdet på dessa aktier i rubel har stigit över anskaffningspriset. Avsättningen uppgick till 10,05 MUSD (2,53). Periodens resultat blev 19,42 MUSD (41,94). Redovisat eget kapital uppgick till 81,08 MUSD (84,30) per 30 september Under perioden har det före detta dotterbolaget Vostok Oil Ltd knoppats av till de egna aktieägarna. I samband med avknoppningen lämnade Vostok Nafta ett ovillkorat aktieägartillskott till Vostok Oil Ltd om 15 MUSD. MODERBOLAGET Moderbolaget tillhandahåller managementtjänster till koncernbolagen på Cypern och i Ryssland och uppbär kostnadstäckning härför. Vidare lånar moderbolaget ut pengar till dotterbolagen. Periodens resultat uppgår till 21,35 MUSD (41,98), varav 20,45 MUSD avser återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag. Vid en genomgång av avtalen mellan moderbolaget och dotterbolaget på Cypern har det framgått att räntan om 4% från dotter till moder inte reflekterat det gällande avtalet. Det gällande avtalet säger att dotterbolaget betalar moderbolaget en ränta om 4% på lån upp till 20 MUSD. Vid lån överstigande 20 MUSD baserar sig räntesatsen på den realiserade vinst som det cypriotiska dotterbolaget har genererat. Med beaktande av gällande avtal har moderbolagets räkenskaper korrigerats för förändrade ränteintäkter, vilket inneburit förändringar beträffande lånefordran på det cypriotiska dotterbolaget. Vidare har nedskrivning på lånefordringar på dotterbolag justerats som en följd därav. På koncernnivå medför detta inga förändringar förutom att skattebelastningen på Cypern minskar. Av försiktighetsskäl korrigeras dock ej koncernens cypriotiska skatteskuld till dess att den cypriotiska skattemyndigheten givit annorlunda besked. LIKVIDITET Koncernens likvida medel definierade som kassa och bankbehållning korrigerad för ej förfallna likvider för genomförda köp- och försäljningar uppgick per den 30 september 2001 till 2,84 MUSD (1,64). 2

3 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2001/2002 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 januari 2002 på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm med början kl Årsredovisningen beräknas utsändas den 9 januari 2002 och kommer från och med samma datum att hållas tillgänglig för allmänheten på bolagets representationskontor i Stockholm på adress Hovslagargatan 5 samt även hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Samma dag kommer årsredovisningen även att finnas tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida på Internet: UTDELNING Den extra bolagsstämman i Vostok Nafta Investment Ltd avhållen den 14 november 2000 godkände avknoppningen av dotterbolaget Vostok Oil Ltd till de egna aktieägarna. Detta innebär i bokföringshänseende en utdelning om 15 MUSD (0,46 USD per Vostok Nafta-aktie). Avstämningsdag var den 21 november Någon ytterligare utdelning föreslås inte lämnas för det gångna verksamhetsåret. FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN Vid bolagsstämman den 23 januari omvaldes följande styrelseledamöter: Adolf H. Lundin, Kai Hietarinta, Bo Hjelt, Paul Leander-Engström, Sergey V. Muravlenko och Nikolay Bogotchev. Följande styrelseledamöter avgick: Ian Lundin, Magnus Nordin, Torbjörn Ranta, Aleksandr Kuzmin och Sergey Tsakunov. Nyval skedde av följande ledamöter: Lukas Lundin, Jonas Hafström och Pär Mellström. Jonas Hafström avgick på egen begäran ur styrelsen per den 16 mars FÖRETAGSLEDNINGENS REDOGÖRELSE FÖR UTVECKLINGEN I STORT I RYSSLAND SEDAN SENASTE RAPPORTTILLFÄLLET Aktiemarknaden Den ryska aktiemarknaden har sedan starten på Vostok Naftas förra räkenskapsår uppvisat en volatil utveckling. Strikt sett så var CSFB ROS index ned 19.7% under perioden 29 september 2000 till 29 september Vid avstämningen i slutet av september 2001 var dock den ryska aktiemarknaden likt världens övriga marknader, fortfarande nedpressad efter händelserna i USA den 11 september. Stämmer vi istället av utvecklingen på den ryska aktiemarknaden per den sista augusti så var index ned 2% och per den sista oktober ned 10%. Under hösten år 2000 hade marknaden en god korrelation med Nasdaq. Under 2001 har dock den ryska marknaden varit stark relativt övriga världen. Stora framgångar både vad gäller relationer till omvärlden och strukturella reformer inom landet har medfört att marknaden utvecklats positivt, dock framförallt i relativa termer. Indexutvecklingen under 2001 fram till den 29 september var +14%. Orsakerna till denna modesta uppgång i absoluta termer med tanke på den starka fundamentala utvecklingen är framförallt externa faktorer såsom oroligheter på övriga tillväxtmarknader exempelvis risken för devalvering i Argentina. 3

4 Årets nedgång i oljepriset, som accelererats under senhösten, är dock en extern faktor som direkt påverkar Ryssland. Det mest allvarliga är dock effekten på sentimentet mot den ryska aktiemarknaden. Fundamentalt så står sig Ryssland väl på såväl makro- som mikronivå. Enbart om oljepriset faller till närmare USD 10/fat och stabiliseras där en längre tid så blir Rysslands makroekonomiska problem allvarliga. En begränsad period med lägre priser ser dock Ryssland ut att klara. Till exempel visar en uträkning att även om oljepriset faller till 0 idag och stannar där till slutet av 2003, så har Ryssland en tillräckligt stor valutareserv för att klara sig igenom de närmaste 24 månadernas skuldåterbetalningar. Även på företagsnivå så står sig värderingen på den ryska börsen. Om det genomsnittliga oljepriset är USD 17.5/fat så prissätts marknaden på PE 4.8 idag enligt mäklarfirman Brunswick UBS Warburg. Ligger oljepriset på USD 12.5/fat så förväntas PE talet bli 8.7. I tabellen nedan ger samma mäklarfirma sina förväntningar på enskilda bolag. Känslighetsanalys, P/E-tal vid olika oljepriser 12,5 17,5 22,5 27,5 Gazprom ADS 5,1 4,0 3,3 2,9 Gazprom lokala 2,8 2,2 1,8 1,6 Lukoil n.m. 6,9 4,7 3,4 Surgutneftegas 6,6 3,4 2,7 2,3 Yukos 9,6 3,9 3,0 2,5 Sibneft 11,8 3,2 2,6 2,0 UES 21,0 10,6 7,4 7,1 Lenenergo 5,4 4,5 4,0 3,5 Rostelecom 23,9 12,9 10,3 10,1 Genomsnitt för marknaden 8,7 4,8 3,8 3,2 Källa: Brunswick UBS Warburg Ekonomi & politik Händelserna den 11 september i USA utvecklades till något positivt vad det gäller relationerna mellan Ryssland och västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet. Putin var det första statsöverhuvudet som fördömde attackerna. Ryssland har också gett aktionerna i Afghanistan sitt stöd, samt något överraskande tillåtit amerikansk militär att använda sig av de centralasiatiska staterna. Denna tillåtelse visar inte minst Rysslands inflytande i regionen. Fokuseringen på Islamsk fundamentalism har också gjort att Rysslands situation i Tjetjenien blivit mer accepterad av västvärlden. Bilden av Ryssland i framförallt USA har under de senaste veckorna förändrats markant. Stora mediala organ som under lång tid rapporterat kring Ryssland med stor skepsis har publicerat positiva artiklar. Inte minst de eviga Rysslandspessimisterna Wall Street Journal och The Economist har idag en annan ton. Den starka ryska ekonomin lyfts fram tillsammans med de reella förändringar som Putinadministrationen har genomfört det senaste året. Trots att detta i princip inte är några nyheter för de initierade så har det ryska politiska stödet för USA definitivt agerat trigger. 4

5 VOSTOK NAFTAS PORTFÖLJUTVECKLING Vostok Naftas substansvärde per aktie steg med 38,2% under tiden 1 oktober september Lukoil UES Surgutneftegas Ros index Vostok Nafta substans/aktie Vostok Nafta aktie Gazprom lokala Yukos -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Källa: Bloomberg Gazprom Nya ledningen Det stora arbetet som Gazproms nya ledning nu utför är att utöka dess kontroll över hela bolaget. Detta är en process som går uppifrån och ner. Top management är numera i stort utbytt vilket eliminerar risken för stora transfereringar av tillgångar som tidigare var vanligt i Gazprom. Sakteliga byts nu även middle management ut så att den högsta ledningen kan kontrollera en större del av bolagets dagliga verksamheter. Det pågår också en process där Gazprom återtar de tillgångar som på olika sätt har flyttats ut ur bolaget under årens lopp. I och med att detta ofta rör sig om stora värden är denna process inte helt konfliktfri. Ofta är det parter men någon slags anknytning till Gazproms gamla ledning som försöker behålla sina ofta ytterst dubiöst förvärvade tillgångar. Detta sker med alla möjliga metoder, ofta intensiv lobbying mot delar av statsapparaten och regeringen. Under ett par veckor under hösten spreds ett rykte att bolagets nye vd Alexei Miller hade avgått samtidigt som försök gjordes att slutligen ta kontrollen över det petrokemiska bolaget Sibur. Situationen kring Sibur är ytterligare en av kvarlevorna från den gamla ledningen. Gazprom har låtit sin ägarandel i Sibur bli utspädd trots att det har funnits starka ekonomiska skäl att bibehålla sin andel, och dessutom försett bolaget med lån på relativt lösa grunder. En oro uppstod på marknaden att Miller och den nya ledningen hade förlorat kontrollen över bolaget. Ett styrelsemöte har sedan dess hållits och ordningen återställts, Gazprom har säkerställt panter för sina fodringar och eliminerat de försök till ytterligare utspädning som har skett. Sibur är en av flera liknande fall där Gazprom är under attack från dess tidigare ledning som försöker säkra de värden de har förskingrat under årens lopp. Alla dessa fall är komplicerade och utgången är långt från säker. Det som den senaste utvecklingen kring Sibur dock visar är att ledningen, med uppenbart väldigt starkt stöd från Putin och med alla medel som står dem till fogs, arbetar för att återvinna de förlorade tillgångarna. Nästa stora test i denna kamp är att återta 38% av produktionsbolaget Purgaz som förlorades då Itera tog Gazproms andel i en nyemission om USD Den gamla ledningens uppbyggnad av bolaget Itera genom tillgångsförflyttningar ut ur Gazprom har beskrivits i tidigare rapporter. Återfår Gazprom Purgaz (förutom att betala tillbaka de ursprungliga USD 1000 så krävs också att Gazprom betalar tillbaka Itera för de investeringar de har tillfört 5

6 Purgaz gasfält) så återställer det Gazprom en årlig produktion på 14 bcm samt reserver om 381 bcm. Dessutom så berövar det Itera på deras största producerande tillgång. Enligt Gazproms revisorer så finns det legala möjligheter att återställa Purgaz till Gazprom. Produktion Gazproms produktion har fallit alla år sedan bolaget bildades ur det sovjetiska gasministeriet. Detta har framförallt att göra med att bolagets stora gasfält, Yamburg och Urengoy, är i naturlig produktionsnedgång. Även om produktionen faller så innebär det dock att de fortfarande är två av världens absolut största gasfält. Gasfält uppvisar ofta en väldigt stark tillväxt under unga år som sedan övergår i kraftigare nedgångar. Produktionen på oljefält kan förbättras genom bland annat horisontell borrning. Sådana metoder är svårare på gasfält, och för ett gasbolag av Gazproms storlek att få produktionen att växa igen så är det av stor vikt att nya gasfält av betydande storlek sätts i bruk. Gazprom äger enorma gasreserver framförallt på Yamal halvön i Norra Sibirien, och har påbörjat ett stort investeringsprogram som inledningsvis omfattar en pipeline från Yamal till Europa. Produktionsstart på Yamal ligger i framtiden och är först möjligt efter vidare investeringar. Dock har Gazprom under 2001 lyckat sätta Zapolyarnoye-fältet i produktion, vilket är en stor framgång på den operationella sidan. Fältet är storleksmässigt i klass med de ovan beskrivna fälten med 3300 miljarder kubikmeter i reserver. Produktionen beräknas till 7 bcm under 2001 och att nå en platåproduktion om 100 bcm år Detta kan ställas i relation till Gazprom förväntade totala produktion år 2001 på 520 bcm. Zapolyrnoyefältet förväntas stabilisera Gazproms produktion. Efter det har nått sin platå år 2005 beräknar bolaget att ha både de enorma reserverna i Yamal samt offshorefältet kring Shtokman i, eller mycket nära, produktion. Gaspriser Gazprom säljer gas till på tre stycken huvudsakliga prisgrupper: exporten till Europa på cirka USD 100/1000 cm, exporten till före detta Sovjet på cirka USD 40/1000 cm och till den lokala ryska marknaden på cirka USD 15/1000 cm. Som vi tidigare har beskrivit i våra rapporter så är en avreglering av det lokala gaspriset centralt för både Statens planer för omstrukturering av gassektorn och för det fundamentala värdet på Gazprom. Ungefär 60% av bolagets produktion säljs på den lokala marknaden. Ett fristående organ (United Tariff Agency UTA) har bildats för att överse tarifferna på de naturliga monopolen i Ryssland. Dessa är gas, elektricitet och järnvägar. UTA förväntas i viss mån avpolitisera utvecklingen av dessa tariffer vilket är positivt. Förutom den planerade höjningen av gastarifferna den första januari 2002 kan UTA komma att höja tarifferna under året. Ring fence Marknaden hade i somras stora förväntningar på att ett avvecklande av den tudelade handeln i Gazproms aktier var nära förstående. Den kommission som hade tillsats för att rekommendera regeringen hur avvecklingen skulle ske lämnade in en rapport i september. Denna var positiv i den övergripande rekommendationen att den tudelade handeln borde avvecklas, men alltför otydlig när det gällde sättet att avveckla på. Den efterföljande besvikelsen i marknaden resulterade i att priset på den lokala aktien föll både i absoluta termer och relativt den utländskt handlade aktien (se diagram). 6

7 Jämförelse mellan inhemska Gazpromaktier och Gazprom ADS (American Depositary Share) [inhemska Gazprom/(Gazprom ADS/10)] 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0, Källa: Bloomberg Samtidigt som både den nya ledningen och regeringen uttalar ambitioner om att öka börsvärdet på bolaget så förefaller det underligt att inte mer klara besked vad gäller avvecklingen av den tudelade aktiehandeln blir framlagda. En förklaring skulle kunna vara att regeringen ämnar utöka sin direkta ägarandel i bolaget från dagens 38%. Den låga nivån är en pinsamhet (för att inte säga skandal) från den minst sagt diskutabla privatiseringen av bolaget. Regeringen har fått erfarenhet av omstruktureringen av kraft-marknaden och vill med alla medel undvika den något kaotiska process som kraftmarknaden har gått igenom de senaste åren. Att effektivt kontrollera Gazprom under omstruktureringen av gassektorn underlättas om regeringen/staten äger eller åtminstone kontrollerar 51% eller mer av bolaget. Skillnaden mellan 51% och 38% måste därmed förvärvas. Det finns spekulationer att den gamla ledningen tvingades avyttra sina aktier till regeringen när de avgick och i gengäld hade Putin överseende med deras historik. Gazprombank, Gazproms depå och husbank, har köpt relativt stora block i marknaden under det senaste halvåret. Innan regeringen har förvärvat de nödvändiga 51%, eller 55% om de har för avsikt att sälja de aktier som ligger i formen ADRs (American Depository Receipts), cirka 4%, finns det få anledningar att ge marknaden positiva nyheter i form av till exempel en avveckling av den tudelade handeln. En sådan avveckling skulle med stor sannolikhet få priset på bolaget att öka och både göra det svårare och dyrare att komma över nödvändiga nivåer. Det är svårt att sätta en bestämd tidsaspekt på lösningen kring den tudelade aktiehandeln. Mindre svårt är det dock att notera att det är en tidsfråga innan en avveckling sker, i och med att det så tydligt sammanfaller med den största ägaren och ledningens uttalade fokus på att öka marknadsvärdet på bolaget. Gazproms ledning har till exempel börjat avlönas med personaloptioner, ett fortfarande ovanligt instrument i Ryssland. 7

8 Lukoil Neftekhim Lukoil Neftekhim är det största oljeraffinaderiet på Balkan beläget på den Bulgariska Svartahavskusten. Den totala kapaciteten är 10.5 miljoner ton. Ryska Lukoil köpte 58% av bolaget vid privatiseringen 1999 för 101 MUSD plus 140 MUSD i investeringsåtagande. Efter detta har Lukoil förvärvat ytterligare aktier den här gången från de anställda, och på så sätt ökat ägandet i bolaget till 71%. Bolaget rapporterade en nettovinst för år 2000 på 50.8 MUSD och en försäljning på MUSD. Börsvärdet är 37 MUSD, vilket torde diskontera riskerna med att ha en dominant huvudägare i form av ett ryskt oljebolag. Både Lukoil och den nya bulgariska regeringen har uttalat en ambition att öka standarden vad det gäller corporate governance. Det största raffinaderiet i Östeuropa, PKN, ligger i Polen och har en kapacitet på 13.5 miljoner ton. Polsk kapitalmarknad är mer utvecklad än den bulgariska och PKN är inte förknippat med en dominant huvudägare, men trots detta ter sig Lukoil Neftekhims börsvärde lågt jämfört med PKNs på MUSD. INVESTERINGAR Materiella anläggningstillgångar har under perioden minskat med 16,89 MUSD. Minskningen av materiella anläggningstillgångar motsvaras av tillgångar i den avknoppade Vostok Oil verksamheten. Ökningen i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 15,19 MUSD där investeringar i andra aktier motsvarar 17,76 MUSD vilket till stora delar förklaras av portföljens ökade marknadsvärde. Större nettoförändringar i portföljen under det sista kvartalet var som följer: Köp Lukoil Neftekhim Gazprom Yukos Exchangable Bond Försäljningar Lukoil preferred Surgutneftegas preferred Norilsk Nickel PORTFÖLJSTRUKTUR En uppställning av koncernens aktieportfölj till marknadsvärde per 30 september 2001 visas nedan. Vostok Naftas största investering är Gazprom som motsvarar 64,6% av portföljvärdet. Övriga stora innehav är TNKgruppen (7,2%), Yukos (6,8%), och KMOC (3,9%). På Vostok Naftas hemsida, finns länkar utlagda till ett antal av de större positionerna i portföljen. 8

9 Vostok Nafta-koncernens aktieportfölj till marknadsvärde per den 30 september 2001 Antal Marknadskurs, Marknadsvärde, % av aktier Företag USD USD portföljen Olja - Ryssland KMOC stam 525, ,87% KONDPETROLEUM stam 0, ,00% KONDPETROLEUM preferens 0, ,00% SACHANEFTEGAS stam 4, ,58% SURGUTNEFTEGAZ preferens 0, ,49% YUKOS stam 3, ,67% YUKOS EXCH BONDS 1, ,12% Tyumen Oil Company (TNK) Group NIZHNEVARTOVSK NGPP stam 15, ,77% NIZHNEVART NGPP preferens 8, ,09% SAMOTLORNG stam 36, ,88% SAMOTLORNG preferens 17, ,50% Totalt Tyumen Oil Company (TNK) Group ,24% Totalt olja Ryssland ,97% Olja övriga länder AKTUBEMUNAIGAS stam (Kazakstan) 6, ,77% 1) AKTUBEMUNAIGAS preferens (Kazakstan) 3, ,16% 1) EXIMNEFTEPRODUKT (Ukraine) 1, ,09% KAZAK OIL EMBA (Kazakstan) 1, ,41% 1) LUKOIL NEFTEKHIM (Bulgaria) 2, ,69% Totalt olja - övriga länder ,13% Totalt olja ,10% GAZPROM 0, ,56% Totalt gas ,56% KALUGAENERGO stam 0, ,58% KOSTROMSKAYA GRES 0, ,69% LENENERGO ADR 20, ,11% PSKOVENERGO stam 0, ,09% ROSTOVENERGO stam 0, ,83% Totalt kraft ,30% ADYGEYSVYAZ stam 1, ,04% 2) OMSKELEKTROSVYAZ preferens 0, ,07% 2) STAVROPOLELEKTROS stam 3, ,21% 1 SVYAZINVEST UNIT 756, ,84% TAMBOV TELECOM stam 1, ,08% 2) Totalt telecom ,25% BIOLINK 28, ,42% 2) KAMAZ stam 0, ,22% 2) 1 REG.CENT. ASIA FUND ,05% 1) THE UKRAINE FUND ,11% Totalt övrigt ,79% Totalt % 1) Värdet på dessa ukrainska och kazakiska aktier har upptagits till ett uppskattat marknadsvärde per 30 september ) Dessa aktier är i balansräkningen upptagna som kortfristiga placeringar. Marknadskurs för merparten av övriga aktier är beräknad som genomsnittliga köp- och säljkurser från två av varandra oberoende mäklarfirmor på Moskva-marknaden. 9

10 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Seppo Remes har anställt som ansvarig för bolagets kraftportfölj. Seppo Remes har i åtta år arbetat för finska Fortum i Ryssland. Fortum är verksamt inom både den ryska olje- och kraftsektorn. Resultaträkning Koncernen (TUSD) Not 1 okt sep mån 1 okt sep mån 1 juli sep mån 1 juli sep mån Realisationsvinster/-förluster, netto, på sålda aktier Övriga intäkter Totala rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kupongskattekostnad på utdelningsintäkter Förändring av reserv för orealiserade vinster/förluster på aktier Förlust på valutaterminskontrakt Nedskrivning av kortfristiga fordringar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Nedskrivning av utdelningsfordran Övriga finansiella intäkter Valutakursförluster, netto Totala finansiella intäkter och kostnader Minoritetsägares andel Resultat före skatt Uppskjuten skattekostnad Periodens resultat Resultat per aktie (USD) 0,65 1,35-0,30 0,17 Resultat per aktie efter utspädning (USD) 0,64 1,35-0,30 0,17 10

11 Balansräkning - Koncernen (TUSD) Not 30 sep sep 2000 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Kontorsinventarier Totala materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier Investeringar i intresseföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Totala finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kortfristiga placeringar Lager - 78 Övriga kortfristiga fordringar Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL (inklusive periodens resultat) Minoritetsägares andel - 87 LÅNGFRISTIGA SKULDER Latent skatt Totala långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit 1 - Leverantörsskulder och upplupna kostnader Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Pantsatta aktier Pantsatta kontanta medel ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 11

12 Förändringar i eget kapital - Koncernen (TUSD) Aktiekapital Inbetalt belopp utöver nominellt värde vid nyemissioner Ackumulerat resultat Totalt Eget kapital per 30 september Nyemission oktober Nyemission april Periodens resultat 1 oktober september Omräkningsdifferens Eget kapital per 30 september Omföring till fritt eget kapital Effekt av avskiljande av Vostok Oil Ltd Borttagande av Vostok Oils balanserade resultat Återköp av egna aktier Periodens resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september

13 Kassaflödesanalys Koncernen (TUSD) 1 okt sep okt sep 2000 Kassaflöde från årets verksamhet Resultat före skatt samt före ränteintäkter och räntekostnader Justering för: Erhållna räntor Betalda räntor Nedskrivning av utdelningsfodran Avskrivningar Andel av resultat i intressebolag Förändring av reserv för orealiserade vinster på aktier Realisationsvinster, netto, på sålda aktier Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring i kortfristiga placeringar Förändring i andra aktier Förändring av kortfristiga fordringar Förändring i kortfristiga skulder Totalt kassaflöde från årets verksamhet Kassaflöde använt för investeringar Investeringar i aktier i dotterbolag Investeringar i olje- och gastillgångar Investeringar i kontorsinventarier Investeringar i intressebolag Ökning av övriga finansiella anläggningstillgångar Totalt kassaflöde använt för investeringar Kassaflöde använt för/från finansiering Återköp av egna aktier Återbetalning av lån från anställda - 23 Totalt kassaflöde använt för/från finansiering Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid periodens början Kassa och bank vid periodens slut

14 Finansiella nyckeltal - Koncernen 12 månader till 30 september månader till 30 september 2000 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1 32,62 78,16 Soliditet, % 2 86,27 90,28 Eget kapital/aktie USD 3 2,91 2,62 Resultat per aktie USD 4 0,65 1,35 Resultat per aktie efter full utspädning USD 5 0,64 1,35 Substansvärde per aktie USD 6 2,98 2,62 Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden Vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning Antal aktier vid periodens slut ) Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resultat efter finansiella poster plus räntekostnader plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt genomsnittligt sysselsatt kapital (genomsnittet av periodens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder). 2) Soliditet definieras som eget kapital i relation till totalt kapital. 3) Eget kapital/aktie USD definieras som eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 4) Resultat per aktie USD definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden. 5) Resultat per aktie efter full utspädning USD definieras som periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning. 6) Substansvärde/aktie USD definieras som eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut. 14

15 Resultaträkning - Moderbolaget (TUSD) 1 okt sep mån 1 okt sep mån (korrigerad)* 1 juli sep mån 1 juli sep mån (korrigerad)* Realisationsvinster, netto, på sålda aktier Övriga intäkter Totala rörelseintäkter Rörelsens kostnader Återföring av tidigare nedskrivning av aktier i dotterbolag Återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter Valutakursförluster, netto Totala finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt 21, Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (USD) 0,72 1,35 0,70 1,34 Resultat per aktie efter utspädning (USD) 0,71 1,35 0,69 1,34 * Med beaktande av korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. 15

16 Balansräkning Moderbolaget (TUSD) 30 sep sep 2000 (korrigerad)* ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Kontorsinventarier 5 8 Totala materiella anläggningstillgångar 5 8 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Övriga aktier Lånefordringar på dotterbolag Totala finansiella anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Övriga kortfristiga fordringar Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL (inklusive periodens resultat) KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit 1 - Leverantörsskulder och upplupna kostnader Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH KORTFRISTIGA SKULDER STÄLLDA PANTER Pantsatta aktier Inga Inga Pantsatta kontanta medel 22 - ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga * Med beaktande av korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. 16

17 Förändringar i eget kapital Moderbolaget Inbetalt belopp utöver nominellt värde vid nyemissioner Ackumulerat resultat (TUSD) Aktiekapital Totalt Tidigare redovisat eget kapital per 30 september Korrigering * Korrigerat eget kapital per 30 september Nyemission oktober Nyemission april Periodens korrigerade resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september Omföring till fritt eget kapital Ovillkorat aktieägartilskott till Vostok Oil Återköp av egna aktier Periodens resultat 1 oktober september Eget kapital per 30 september * Korrigering för korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. 17

18 Kassaflödesanalys Moderbolaget (TUSD) 1 okt sep okt sep 2000 (korrigerad)* KASSAFLÖDE FRÅN ÅRETS VERKSAMHET Resultat före skatt samt före ränteintäkter och räntekostnader Justering för: Erhållna räntor Betalda räntor 1-1 Återföring av tidigare nedskrivning av aktier i dotterbolag Återföring av tidigare nedskrivning av fordran på dotterbolag Avskrivningar 3 3 Realisationsvinster, netto, på övriga sålda aktier Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring i övriga aktier Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av lån till dotterbolag Totalt kassaflöde från årets verksamhet Kassaflöde använt för investeringar Investeringar i kontorsinventarier - -8 Totalt kassaflöde använt för investeringar - -8 Kassaflöde använt för/från finansiering Återköp av egna aktier Återbetalning av lån från anställda - 23 Totalt kassaflöde använt för/från finansiering Förändring av kassa och bank Kassa och bank vid periodens början Kassa och bank vid periodens slut * Med beaktande av korrigerade ränteintäkter och, som en följd därav, ändrade nedskrivningar på lånefordringar på dotterbolag. Not 1 Intresseföretag Vostok Nafta har under tolvmånadersperioden fram till den 30 september 2001 ökat sitt värdepappersinnehav i Pskovenergo till att överstiga 20%. Således har värdepappersinnehavet i Pskovenergo övergått till att redovisas som ett intresseföretag i Vostok Naftas koncernredovisning. Not 2 Utdelningsintäkter Utdelningsintäkter har tidigare redovisats enligt kontantmetoden. Redovisningen av utdelningsintäkter har under tolvmånadersperioden fram till den 30 september 2001 ändrats. Ändringen innebär att utdelningen intäktsförs när betalningen bedöms som säker. 18

19 Vidare har redovisningen av utdelningsintäkter ändrats så att utdelningen numera redovisas före avdrag av kupongskatt. Kostnader för kupongskatt redovisas i resultaträkningen eller som en kortfristig fordran beroende på om kupongskatten kommer att återbetalas eller ej. Den 22 november 2001 Per Brilioth Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta Per Brilioth: Telefon: An English version of this report is available upon request from the company. 19

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Sexmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 oktober mars 2003

Sexmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 oktober mars 2003 Pressmeddelande 19 maj 2003 Sexmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 oktober 2002 31 mars 2003 Periodens resultat blev 15,09 miljoner US dollar (MUSD) (56,14 för motsvarande

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 oktober september 2003

Bokslutskommuniké Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 oktober september 2003 Pressmeddelande 17 november 2003 Bokslutskommuniké Vostok Nafta Investment Ltd. avseende perioden 1 oktober 2002 30 september 2003 - Periodens resultat blev 116,52 miljoner US dollar (MUSD) (56,44 för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41)

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 11,0 % inklusive lämnad utdelning (6,9 % föregående år) Den 31 december var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer