INBJUDAN 1(6) För att möjliggöra exploateringen har Länsstyrelsen för avsikt att medge tillstånd till borttagande av de berörda fornlämningarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN 1(6) För att möjliggöra exploateringen har Länsstyrelsen för avsikt att medge tillstånd till borttagande av de berörda fornlämningarna."

Transkript

1 1(6) Ann Luthander Inbjudan till att inkomma med undersökningsplan och kostnadsberäkning för en arkeologisk förundersökning av stenåldersboplatserna Kjula 292, 293, 295, 296, 297, 298 och 299, belägna inom fastigheterna Aspestahult 1:1, Apestahult 1:3, Tveskifte 1:2, Kjula- Åstorp 2:1 och Kjula-Blacksta 1:5 i Kjula socken, Eskilstuna kommun Uppdraget Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder er att inkomma med anbud med undersökningsplan och kostnadsberäkning för en arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 13 KML av stenåldersboplatserna Kjula 292, 293, 295, 296, 297, 298 och 299 (bilaga 2-3). Boplatserna Kjula 292 ska förundersökas med syfte att avgränsa fornlämningen. Övriga boplatser ska förundersökas inför slutundersökning. Länsstyrelsen gör bedömningen att den samlade kostnaden för förundersökningen kommer att överstiga 20 Pbb och i enlighet med 14 andra punkten KRFS 2007:2 genomför Länsstyrelsen därför ett anbudsförfarande vid val av undersökare. Fältarbetet ska vara färdigt senast den 14 september Bakgrund Eskilstuna kommun planerar att anlägga en logistikpark inom ett närmare 4 km 2 stort område intill Kjulaåsen. I området planeras för verksamhetsområden, service och hotellverksamhet, ny infrastruktur m m. Området avgränsas i norr och söder av E20 respektive Svealandsbanan medan de västra och östra gränserna utgörs av Ärlavägen (väg 899) och Eskilstuna flygplats (bilaga 1). Området har uppdelats i två detaljplaner, vars skilje är flygplatsvägen i områdets mitt. Arbeten för industrispår har påbörjats i områdets södra del. Några områden kommer att avsättas för naturmark. För att möjliggöra exploateringen har Länsstyrelsen för avsikt att medge tillstånd till borttagande av de berörda fornlämningarna. Eskilstuna kommun har ansökt om att få arkeologiska förundersökningar utförda. De ytor och schakt som öppnas vid förundersökningen och som ligger inom fornlämning ska efter avslutat fältarbete täckas med fiberduk. Schakt som tas upp inom tomtmarken till fastigheten Tveskifte 1:2 (Kjula 293) ska först täckas med fiberduk och därefter fyllas igen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NYKÖPING Stora torget växel Organisationsnr PlusGiro Bankgiro Faktureringsadress Internet FE STRÖMSUND

2 2(6) med vegetationsskikt och grästorv överst. Schakten i anslutning till boplatsen Kjula 292 ska läggas igen efter avslutat fältarbete. Uppdragsgivaren har uppmärksammats på att alla boplatser utom Kjula 292 ska avverkas innan förundersökningarna påbörjas. Kommunen ska också informera berörda arrendatorer om att arkeologiska förundersökningar kommer att utföras. De aktuella fornlämningarna framkom inom ramen för en arkeologisk utredning som genomfördes av UV Mitt under 2006 (Bondesson 2007 UV Mitt rapport 2007:7). Utredningen finns på UV Mitts hemsida: Inom logistikparkområdets norra del har tidigare två mindre särskilda arkeologiska utredningar genomförts: Johansson UV Mitt rapport 2002:14, UV Mitt rapport 2003:1. Arkeologiska utredningar för E20 och Svealandsbanan gjordes i början av 1990-talet av UV Mitt (E20: Johansson 1991, UV Mitt rapport dnr ; Svealandsbanan: Beckman-Thor 1993 UV Mitt rapport 1993:26, Schierbeck 1994, UV Mitt rapport 1994:10). I omgivningarna har tidigare tre boplatser undersökts. Inför anläggande av Svealandsbanan undersöktes boplatsen Strängnäs 337:1, Stadsskogen (Drotz 1995, UV Mitt rapport 1995:43), Kloster 603, Kalkbergstorp (Lindgren 2005, UV Mitt rapport 1995:1), och Kloster 604, Odlaren (Neander 2000, UV Mitt rapport 2000:11). Miljö Naturmiljön kännetecknas av ett småbrutet landskap öster om åsen med skogsmark och igenväxande åkermark samt även delvis inom tomtmark, inom ett tämligen flackt landskap med en del uppstickande moränhöjder. Jordarten består av sand/mo, morän på höjderna, moig lera i lägre delar. Områdets nivåer varierar mellan 30 och 65 meter över havet. Boplatserna är belägna på avsatser och i gipar mellan höjder inom höjdsträckningar. Några av lokalerna ligger inom eller omgiven av förhållandevis stenig terräng. Boplatserna har vid utredningen framstått som platser med fynd av två/tre till tio bitar slagen kvarts. Fynden har vid vissa platser kunnat specificeras till kärnor i kvarts, spån/mikrospån i kvarts/kvartsit, tvärpilsformade avslag i kvarts. Materialet består av kvarts, rökkvats och kvartsit. Någon bit har retuscherad egg. De sju boplatserna har med ledning nivåerna (45-55 m ö h) och fynd av främst slagen kvarts antagits härröra från senmesolitikum. Inom området har 15 lösfynd (RAÄ Kjula 198, 200, 286, 300, 301) i form av 14 stenyxor och en bit slagen flinta med bevarad crusta påträffats vid jordbruksarbete, i potatisland eller vid utredningsgrävningen (se bifogad karta). Flera av yxorna har mer neolitiska än mesolitiska kännetecken, vilket visar att aktiviteter förkommit i området även under senare delen av stenåldern. Inga boplatslämningar återfanns i allmänhet i närheten av fyndplatserna eller inom de åkrar där yxorna enligt uppgift hittats, trots idogt schaktande. Yxorna har vid utredningen tolkats som depåfynd eller att man tappat, slängt eller offrat dem. Utredningen

3 3(6) argumenterar för att yxorna troligen främst utgör medvetna depositioner. De två yxorna och flintstycket vilka hittats vid torpet Stensäter (Kjula 200) har vid utredningen införlivats i boplatsen Kjula 293. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Tidsaspekter Anbuden ska senast torsdagen den 24 maj 2012 ha inkommit till: Länsstyrelsen i Södermanlands län Samhällsbyggnadsenheten, kulturmiljö Nyköping För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas. Beslut om val av undersökare fattas av Länsstyrelsen senast fredagen den 8 juni 2012 och meddelas skriftligen till samtliga anbudsgivare. Inlämnande Anbudet ska vara skriftligt och förseglat i ett anonymt ytterkuvert och märkt med: ANBUD: Förundersökning Kjula logistik, dnr Ytterkuvertet ska innehålla två förseglade kuvert försedda med anbudsgivarens namn och/eller logotyper. Det ena kuvertet ska innehålla undersökningsplanen utskriven i två exemplar. Kuvertet märks med Undersökningsplan förundersökning Kjula logistik, dnr Det andra kuvertet ska innehålla kostnadsberäkningar utskrivna i två exemplar, kuvertet märks med Kostnadsberäkning förundersökning Kjula logistik, dnr (häfta inte ihop handlingarna) Anbudets innehåll Anbud i form av undersökningsplan och kostnadsberäkning ska upprättas utifrån bifogad kravspecifikation. Anbudsgivaren ska lämna anbud i form av undersökningsplan och kostnadsberäkning i utskrivet format. Anbudet ska upprättas i digitala mallar, använd typsnitt Arial(10 pt) för er text (bilaga 1-2). Infoga er logotyper och/eller företagsnamn överst på varje sida i er undersökningsplan och i kostnadsberäkningen. Undersökningsplan och kostnadsberäkning ska undertecknas av tilltänkt projektledare och ansvarig chef. Till anbudet ska även bifogas uppgifter om anbudsgivarens egen organisation på särskild blankett, blanketten kan laddas ned från Länsstyrelsens hemsida för Samhällsplanering och kulturmiljö (se: Intresseanmälan för arkeologiska undersökningar ). Anbudsgivare som redan har lämnat in en intresseanmälan för år 2012 med en fullständigt ifylld blankett behöver inte skicka in denna på nytt. Anbudsgivaren ska besvara samtliga frågor och bifoga efterfrågad dokumentation med anbudet. Ofullständigt besvarade anbud kan uteslutas från urvalsförfarandet.

4 4(6) Anbudsprövning och utvärdering Urvalsförfarandet genomförs av Länsstyrelsen, vår arbetsprocess följer nedanstående steg: Först prövas att anbuden inkommit i rätt tid och uppfyller de ska- satser som gäller för anbudsinlämning och övriga krav som ställts på anbudsgivaren (alla efterfrågade uppgifter ska finnas med och vara uppställda i enlighet med förfrågningsunderlaget). Länsstyrelsen kan begära kompletteringar/förtydliganden. Därefter bedöms och betygssätts anbuden. Följande fyra utvärderingskriterier kommer att användas: 1) Kompetens (företag), 2) Kompetens (personal) 3) Genomförande (förståelse av uppdraget, metodval, analyser), 4) Kostnad. Bedömningen för samtliga kriterier utom anbudspris anges från en femgradig poängskala (1-5), där 5 = mycket bra och 1 = otillräcklig. Om ett anbud får bedömningspoäng 1 för något av kriterierna 1-3 utesluts det direkt och bedöms inte vidare. Utvärderingskriterierna tillmäts olika stor betydelse och är därför viktade. För att erhålla resultatpoängen multipliceras bedömningspoängen för varje kriterium med en procentsats enligt följande: Kompetens företag 10 %, Kompetens personal 30 %, Genomförande 40 %, Kostnad 20 %. Kostnaderna poängsätts genom en beräkning. För varje anbudspris bildas ett relationstal (kvot) genom att lägsta pris divideras med respektive anbudspris. Relationstalet ger uttryck för skillnader i pris. Bedömningspoängen för respektive anbud fås genom att relationstalet multipliceras med 5. Anbudet med den lägsta kostnaden får därigenom högsta möjliga poäng (5) och anbud med högre kostnad får lägre bedömningspoäng utifrån hur mycket de överstiger den lägsta kostnaden. (Lägsta anbudspris/aktuellt anbudspris= relationstal. Relationstal 5= bedömningspoäng). Slutligen görs en samlad bedömning utifrån undersökningsplan och kostnadsberäkning. Då granskas rimligheten i beräknad tidsåtgång för olika moment i relation till genomförandeplanen. Om de beräknade resurserna bedöms som för höga eller för låga i förhållande till planerade åtgärder, kan poängen sänkas i omdömet för genomförande. Om kostnadsberäkningen bedöms som orealistisk utesluts anbudet från anbudsförfarandet. Det kan bli aktuellt med överläggning om undersökningsplan och kostnader när Länsstyrelsen tagit ställning till vem som bör tilldelas uppdraget. Länsstyrelsen kan även förhandla med flera anbudsgivare om deras anbud bedöms som jämngoda, dvs. anbuden har fått samma bedömningspoäng. Det anbud som har högst bedömningspoäng antas. Beslut fattas efter samråd med uppdragsgivaren och meddelas skriftligt till samtliga anbudsgivare. Till beslutet bifogas ett utvärderingsprotokoll.

5 5(6) Utvärderingskriterier 1. Kompetens företag Företagets förmåga att genomföra och rapportera arkeologiska förundersökningar bedöms utifrån inlämnade uppgifter och Länsstyrelsens erfarenheter av tidigare genomförda uppdrag, liksom referenser. 1. Kompetens personal Hela personalens specifika kompetens med relevans för det aktuella uppdraget. Projektledningens erfarenhet av och förmåga att genomföra, bearbeta och rapportera arkeologiska förundersökningar av motsvarande omfattning och komplexitet 2. Genomförande Undersökarens redovisade förståelse och insikt för uppdragets förutsättningar Att undersökaren redovisar adekvata och tydligt beskrivna metoder Att valda metoder är relevanta utifrån de enskilda fornlämningarnas förutsättningar. Att kostnaden är rimlig i relation till de planerade åtgärderna Betygs Viktning Bedömnings Poäng poäng(max) % 0, % 1, % 2,0 3. Kostnad > % 1,0 Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta urvalsförfarandet och förkasta samtliga anbud Ann Luthander

6 6(6) Bilagor: 1) Kravspecifikation, undersökningsplan. 2) Kravspecifikation, kostnadsberäkning. 3) Orienteringskarta. 4a-c) Karta med aktuella fornlämningar och omnämnda lösfynd markerade. 5a-e) Planer med utredningens schakt. Kopia: Eskilstuna kommun PQ Projektledning AB Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer