Datum Bakgrund Arlandastad Projekt AB detaljplanerar för företagsetableringar på rubricerad fastighet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-02-07. Bakgrund Arlandastad Projekt AB detaljplanerar för företagsetableringar på rubricerad fastighet."

Transkript

1 Enheten för kulturmiljö Michael Olausson (10) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FU ÖSTRA ARLANDASTAD Förfrågan om undersökningsplan och kostnadsberäkning, inför arkeologisk förundersökning etapp I av fornlämningar RAÄ-nr Norrsunda 205:1, 206:1, 208:1, 218:1, 219:1, 219:2, 258:1, 259:1, fastigheten Norslunda 50:1, Norrsunda socken, Sigtuna kommun. Uppdraget Länsstyrelsen i Stockolms län inbjuder er att inkomma med anbud i form av undersökningsplaner och kostnadsberäkningar för arkeologisk förundersökning etapp I, enligt 2 kap 13 lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) av boplatserna RAÄ-nr Norrsunda 205:1, 218:1, 219:1, 258:1 och 259:1, stensättningarna RAÄ-nr Norrsunda 208:1 och 219:2 samt hägnaden RAÄ-nr Norrsunda 206:1. Enligt önskemål från uppdragsgivaren genomför Länsstyrelsen i enlighet med 14 andra punkten KRFS 2007: 2 ett anbudsförfarande vid val av undersökare. Bakgrund Arlandastad Projekt AB detaljplanerar för företagsetableringar på rubricerad fastighet. En särskild arkeologisk utredning har utförts av Arkeologikonsult år 2008 ( se Rapport 2008:2 189). RAÄ-nr Norrsunda 205:1 påträffades i samband med en utredning år 1996 och året därpå genomfördes en avgränsande förundersökning, båda av RAÄ UV-Mitt (se Rapport 1996:99, 2000:48 samt 1998:97). I närområdet har ett flertal arkeologiska undersökningar genomförts. Nämnas kan området väster om E 4, det s.k. Arlandastad men även i det som kom att bli 3:e landningsbanan. År 2008 genomfördes en särskild undersökning av boplatsen RAÄ-nr Norrsunda 223, en mellan- och senneolitiskt boplats vid Norslunda. Denna boplats ligger granne med de nu aktuella lokalerna (SAU Rapport 2009:11). Arlandastad Projekt AB har ansökt om tillstånd att få ta bort de fornlämningar som berörs för att kunna fullfölja sina planer. Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk förundersökning ska utföras för att ge Länsstyrelsen underlag för vilken exploatering som är tillåtlig enligt KML samt vilka krav som ska ställas vid ett eventuellt beslut om särskild undersökning. För att få ett så fullgott underlag Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan (vxl) Enheten för kulturmiljö Fax Box STOCKHOLM

2 2 (10) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FU ÖSTRA ARLANDASTAD som möjligt anser länsstyrelsen att den arkeologiska förundersökningen ska genomföras i två etapper. Observera att detta förfrågningsunderlag och kravspecifikationen därför rör förundersökningens första etapp. Det företag som får högsta poäng i vår bedömning av anbudssvaren, kommer under förutsättning att vår kravspecifikation rörande etapp I har uppfyllts, även kommer att genomföra förundersökningens andra etapp. RAÄ 205:1 RAÄ-nr 205:1 utgörs av en boplats, ca 180 x 70 meter i NV-SÖ. Vid utredningen 19 påträffades keramik, kvartsavslag, sot och kol. Vid förundersökningen 1997 påträffades i västra delen en stenrad, en ränna, skärvsten samt ett fyndförande lager innehållande slagna kvartsfragment, flinta, bergart, keramik, en nitbricka av järn och slaggklumpar. RAÄ 206:1 RAÄ-nr 206:1 utgörs av en mindre hägnadsrest. RAÄ 208:1 RAÄ-nr 208:1 utgörs av en stensättning, 4 m i diam., 0,4 m hög. RAÄ 218:1 RAÄ-nr 218:1 utgörs av en boplats, ca 70x 40 meter i NV. Boplatsen har utredningsgrävts två gånger, vid båda framkom ett fåtal keramikskärvor. RAÄ 219:1 RAÄ-nr 219:1 utgörs av en boplats, ca 50x70 meter stor. Boplatsen är utredningsgrävd i två omgångar med fynd av skärvsten, keramikskärvar bla en med tvärsnoddsdekor. RAÄ 219:2 RAÄ-nr 219:2 utgörs av en osäker stensättning, 3,5 m i diam. och 0,3 m hög. RAÄ 258:1 RAÄ-nr 258 utgörs av en boplats, ca 60x meter i Ö-V. I samband med utredningen 2008 påträffades en större keramikskärva samt nio mindre. RAÄ 259 RAÄ-nr 259 utgörs av en boplats, ca 50 x 30 meter i N-S. Inom området påträffades vid utredningen 2008 nio bitar bränd lera, en keramikskärva och kvartsnodul.

3 3 (10) Upphandlingsföreskrifter Tidsaspekter En förutsättning för uppdraget är att förundersökningens etapp I och II genomförs senast under våren Anbuden ska senast den 10 mars 2011 ha inkommit till: Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för kulturmiljö Box 22067, Stockholm För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas. Länsstyrelsen avser att avsluta utvärderingen v 12. Innan Länsstyrelsen fattar beslut ges uppdragsgivaren möjlighet att ta del av och yttra sig över den antagna undersökningsplanen och kostnaden. Beslutet meddelas skriftligt samtliga anbudsgivare. Inlämnande Anbudet ska vara skriftligt och förseglat i ett anonymt ytterkuvert (dvs. utan avsändare eller logotyper) märkt med: Anbud: FU Östra Arlandastad, dnr Ytterkuvertet ska innehålla tre förseglade anonyma kuvert (dvs. utan avsändare eller logotyper). Ett kuvert ska innehålla undersökningsplaner utskrivna i två exemplar. Kuvertet märks med Undersökningsplan FU Östra Aalandsstad, dnr. Ett kuvert ska innehålla kostnadsberäkningar utskrivna i två exemplar, kuvertet märks med Kostnadsberäkning FU Östra Arlandastad, dnr Ett kuvert ska innehålla uppgifter om anbudsgivaren (företag, projektledning och övrig projektmedarbetare), kuvertet märks med Projektplan FU Östra Arlandastad, dnr. Häfta inte ihop handlingarna. Anbudets innehåll Anbud i form av projektplan, undersökningsplan och kostnadsberäkning ska upprättas i enlighet med kravspecifikationen i de för ärendet specifika digitala mallar som tillhandahålls av länsstyrelsen. Undersökningsplan och kostnadsberäkning ska vara anonyma, dvs. ni ska inte infoga logotyper och/eller företagsnamn i dessa dokument, eller på annat sätt ange ursprung (eventuella avvikelser i detta hänseende kan leda till att anbudet utesluts). Er egen text ska endast skrivas i de markerade fälten, använd typsnitt Arial (10 pt) för er text.

4 4 (10) Anbudsgivaren ska besvara samtliga frågor och bifoga efterfrågad dokumentation med anbudet. Ofullständigt besvarade anbud kan uteslutas från urvalsförfarandet. Anbudsgivare måste även lämna in en så kallad intresseanmälan för arkeologiska uppdrag för år 2011 på särskild blankett, blanketten kan laddas ned från kulturmiljös hemsida (se: Intresseanmälan för arkeologiska uppdrag ). Intresseanmälan ska insändas separat och måste ha inkommit till länsstyrelsen senast den 8 mars 2011, annars anses inlämnade anbud som ofullständiga och utesluts från anbudsförfarandet. Anbudsprövning och utvärdering Urvalsförfarandet genomförs av Länsstyrelsen, vår arbetsprocess följer nedanstående steg: Anbuden öppnas av personal som inte deltar i bedömningen av anbuden. Handlingarna märks så att undersökningsplan och kostnadsberäkning kan kopplas till korrekt anbudsgivare. I samband med detta kontrolleras att anbudsgivaren lämnat en intresseanmälan för 2011 och att anbuden inkommit i rätt tid och uppfyller de av Länsstyrelsen uppställda ska- krav som gäller för anbudsinlämning. Därefter bedöms och betygssätts anbuden av en grupp om minst två ur länsstyrelsens personal med ansvar för fornlämningsärenden och arkeologi. Prövningen görs först separat för de tre dokument som ska ingå i anbuden, dvs. undersökningsplan, kostnadsberäkning och projekt. Varje bedömning inleds med en kontroll att dokumenten uppfyller övriga krav som ställs (alla efterfrågade uppgifter ska finnas med och vara uppställda i enlighet med förfrågningsunderlaget). Länsstyrelsen kan därefter begära kompletteringar/förtydliganden. Följande utvärderingskriterier kommer att användas: 1. Kompetens (företag), 2. Genomförande (metodval, analyser), 3. Kostnad. Bedömningen för samtliga kriterier utom anbudspris anges från en niogradig betygsskala (1,0-1,5-2,0 t.o.m. 5,0), där 5 = mycket bra och 1 = otillräcklig. Om ett anbud får bedömningspoäng 2 eller lägre för något av kriterierna 1-3 utesluts det direkt och bedöms inte vidare. Kostnaderna poängsätts genom en beräkning. För varje anbudspris bildas ett relationstal (kvot) genom att lägsta pris divideras med respektive anbudspris. Relationstalet ger uttryck för skillnader i pris. Bedömningspoängen för respektive anbud fås genom att relationstalet multipliceras med 5. Anbudet med den lägsta kostnaden får därigenom högsta möjliga poäng (5) och anbud med högre kostnad får lägre bedömningspoäng utifrån hur mycket de överstiger den lägsta kostnaden. (Lägsta anbudspris/aktuellt anbudspris= relationstal. Relationstal 5= bedömningspoäng).

5 5 (10) Kriterierna tillmäts olika stor betydelse och är därför viktade. För att erhålla resultatpoängen multipliceras bedömningspoängen för varje kriterium med en procentsats enligt följande: Kompetens (företag) 20 %, Genomförande 40 %, Kostnad 40 %. Utvärderingskriterier 1. Kompetens Företagets erfarenhet av och förmåga att genomföra, bearbeta och rapportera undersökningar av motsvarande omfattning och komplexitet bedöms utifrån inlämnade uppgifter och Länsstyrelsens erfarenheter av tidigare genomförda uppdrag. Förmåga att kunna slutföra uppdrag i tid och i enlighet med överenskommelser bedöms. 2. Genomförande - att undersökaren redovisar adekvata och tydligt beskrivna metoder att valda metoder är relevanta utifrån de enskilda fornlämningarnas förutsättningar Att metoderna har valts med utgångspunkt i undersökningsområdets förutsättningar vad gäller topografiska, geologiska och kunskapsmässiga aspekter för att kunna bestämma fornlämningarnas karaktär, omfattning och datering. En samlad bedömning görs utifrån undersökningsplan och kostnadsberäkning. Kostnadens rimlighet i relation till undersökningsplanens genomförande granskas. Om kostnaden bedöms som orealistisk (för hög eller för låg) i förhållande till planerade åtgärder enligt undersökningsplanen, kan poängen i omdömet sänkas Betygs Viktning Max poäng poäng % 1, % 2,0 3. Kostnad för undersökningarna > % 2,0 Först bedöms alla undersökningsplaner och betygssätts för avseende kompetens och genomförande. Därefter beräknas bedömningspoäng för alla kostnadsberäkningar. Därefter kopplas undersökningsplaner till respektive kostnadsberäkning och en samlad bedömning görs utifrån undersökningsplan och kostnadsberäkning. Kostnadens rimlighet(dvs. de beräknade resurserna) i relation till undersökningsplanens genomförande granskas, i samband med detta kan betyget för genomförande komma att justeras. Därefter bedöms och betygssätts anbudsgivarnas kompetens för uppdraget. Slutligen kopplas undersökningsplaner och kostnadsberäkningar till respektive anbudsgivare så att ett samlat resultat erhålls. Det kan bli aktuellt med överläggning om undersökningsplan och kostnader när Länsstyrelsen tagit ställning till vem som bör tilldelas uppdraget. Länsstyrelsen

6 6 (10) kan även förhandla med flera anbudsgivare om deras anbud bedöms som jämngoda. Det anbud som har högst resultatpoäng antas. Beslut fattas efter samråd med uppdragsgivaren och meddelas skriftligt till samtliga anbudsgivare. Till beslutet bifogas ett utvärderingsprotokoll. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta urvalsförfarandet och förkasta samtliga anbud. Kravspecifikation Till kravspecifikationen hör tre digitala mallar för upprättande av tre separata dokument som anbudet ska bestå av: projektplan, undersökningsplan och kostnadsberäkning (se bilaga 1-3). Frågor Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska ställas skriftligt eller per e-post senast vecka 9 till: Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för kulturmiljö Box Stockholm Inkomna frågor och våra svar publiceras på enheten för kulturmiljös hemsida under vecka 10. Michael Olausson Bilaga: 1. Mall för projektplan 2. Mall för undersökningsplan 3. Mall för kostnadsberäkning 4. Karta med fornlämningarna markerade Kopia: Mk (exp.) Arlandastad Projekt AB

7 7 (10) Kravspecifikation Projektplan Anbudets författare Ange huvudförfattare och eventuella delansvariga. Administrativa uppgifter Projektplanen ska innehålla följande uppgifter: Länsstyrelsens beteckning, Fastighet, Fornlämningsnummer, Socken och kommun, Undersökare/anbudsgivare (adress, tfn, e-post), Egen beteckning (dnr el annan), Ansvarig chef, Projektledare, Bitr projektledare (tfn, e-post) Personal Ange projektledare och övrig tilltänkt personal. För projektledare ska ni ange minst tre relevanta undersökningar som projektledaren ansvarat för (obs! avrapporterade undersökningar). För biträdande projektledare (eller motsv.) anges meriter på samma sätt. Kvalitetssäkring Länsstyrelsen förutsätter att kvalitetskontroll och egenkontroll redovisats i intresseanmälan för år Projektplanen ska vara undertecknad av projektledare och ansvarig chef. Kravspecifikation Undersökningsplan Administrativa uppgifter Undersökningsplanen ska innehålla följande uppgifter: Länsstyrelsens beteckning, Fastighet, Fornlämningsnummer, Socken och kommun Tidplan En tidplan ska upprättas som är uppdelad i förberedelsearbete, fältarbete, och rapportering. Syfte och ambitionsnivå I förundersökningens första etapp, är syftet att tydligt avgränsa boplatserna, samt att inför förundersökningens etapp II, ge ett preliminärt underlag för bedömning

8 8 (10) av lagerförekomst, tjocklek inom ett antal strategiskt valda avsnitt inom ytorna. Enstaka ströfynd är väsentliga för en bedömning av helheten men då boplatserna tydligt ska avgränsas, avses här tydliga lager, alternativt mer distinkta ansamlingar av fynd. Detta utgör också ett väsentligt underlag inför etapp II. Flera av de tidigare undersökta stenåldersboplatserna i närområdet har gett fynd från yngre perioder, inte minst järnålder, exempelvis inom RAÄ 205, den topografiskt lägst belägna av de aktuella boplatserna. På motsvarande sätt har järnåldersboplatser genererat fynd från mellan- och senneolitikum liksom äldre bronsålder. Detta är ett viktigt problem att ringa in i samband med förundersökningens första etapp. Metodiskt torde detta kunna tacklas med hjälp bla av sökschakt och provrutor som läggs på alla nivåer. Det betyder att man måste gå utanför de förmodade, uppskattade gränserna för de neolitiska boplatserna som de anges i Fmis. För boplatsen RAÄ 205 måste det påpekas att den äldre gjorda gränsdragningen mot väster, huvudsakligen grundar sig på att här finns ett dike samt en brukningsväg. Man ska därför även undersöka ytan på den västra sidan av vägen. Den sedvanliga målsättningen att fastställa och beskriva de berörda fornlämningarnas karaktär, tidsställning, sammansättning och komplexitet är därför inte aktuellt i detta skede, utan relevant först i förundersökningens andra etapp. För de övriga lokalerna gäller följande: Boplatsen RAÄ-nr Norrsunda 258:1 ska med mindre insatser endast avgränsas mot öster och sydöst, ingenting annat. Stensträngen RAÄ-nr Norrsunda 206:1 ska endast karteras och läggas in på grundkarta. I detta skede ska stensättningen RAÄ 208:1 inte förundersökas. Däremot ska området kring denna schaktas för att om möjligt finna ytterligare gravanläggningar. Karaktären av den osäkra stensättningen RAÄ-nr Norrsunda 219:2 ska tydligt fastställas. Dessutom ska man kontroller om det finns andra möjliga gravanläggningar i anslutning till lämningen. Målgrupper Förundersökningar är en del av Länsstyrelsens prövning av ett ärende, varför Länsstyrelsen är en given målgrupp. Därutöver är Arlandastad Projekt AB den främsta intressenten.

9 9 (10) Genomförande. Det är av stor vikt att samtliga boplatsers fysiska utbredning säkerställs under förundersökningen och att tillräckligt stora ytor tas upp för detta syfte. Beskriv hur ni avser att genomföra undersökningen för att kunna uppfylla undersökningens syfte. Följande ska anges: Metod och teknik. Dokumentationsmetoder Omfattning: hur stor yta som ni beräknar att schakta i m 2 Omfattning: antal anläggningar som ni beräknar att undersöka helt eller delvis. Detta ska göras synnerligen selektivt och endast i de fall där det råder oklarhet om karaktär av lager, anläggning som framkommit i ett schakt. Fynd Insamling och omhändertagande av fynd ska vara restriktivt och kopplat till undersökningens syfte. OBS! Inga fynd får återdeponeras. Fynden ska hanteras och förvaras så att de skyddas från mekanisk och kemisk nedbrytning. En fyndstrategi, d.v.s. hur insamling, dokumentation, hantering och eventuellt urval/selektion görs under och efter fälttiden ska redovisas. Här ska även beskrivas hur olika typer av fynd förvaras under tiden fram tills fynden tillförs museimagasin. Fyndhanteringen i fält ska vara översiktlig. Rapport En rapport är inte aktuell i detta skede. Däremot ska resultaten redovisas i form av ett Pm till länsstyrelsen och uppdragsgivaren snarast efter avslutad undersökning. Fortsättningen av förundersökningen genom en etapp II ska påbörjas så snart som möjligt. Detta Pm ska innehålla en kortfattad beskrivande text samt en kortfattad utvärdering. Till texten ska ett antal relevanta, skalenliga och inbördes jämförbara schaktplaner fogas. Förundersökning etapp II Efter avslutad undersökning och att en Pm levererats samt en avstämning gjorts med Länsstyrelsen, kommer förutsättningarna för etapp II att formuleras. Denna ska därefter startas så snart som möjligt Kravspecifikation Kostnadsberäkning Kostnadsberäkningen ska upprättas i distribuerad mall i enlighet med nedanstående ordning, tabellen får utökas med ytterligare rader för poster där specificering efterfrågas/erfordras.

10 10 (10) Timtaxa Specificera gällande timtaxa för olika personalkategorier. Fältarbete Ange antal dagsverken i fält och antal personer. Ange antal timmar för grävmaskin, dumper och eventuell grovarbetskraft. Kostnadsberäkning Kostnader ska anges exklusive moms. För varje moment ska tid (alt. antal) och kostnader redovisas. På begäran ska ett mer detaljerat kostnadsunderlag tillställas Länsstyrelsen. Moment (specificera för olika personalkategorier vid differentierad taxa) Projektledning Administration Projektledning i fält Fältarbete Grovarbetskraft Rapportering i form av Pm Fyndhantering (omhändertagande, registrering) Resor och omkostnader (hyrbil, reseersättningar, traktamente, logi) Hyreskostnader (totalstation m.m.) Grävmaskin (ev dumper och transport av grävmaskin) Etablering (antal dygn, summa) Övriga kostnader (specificera) Summa (avrunda till hundratal kronor) tim./antal Taxa/ à pris Kostnad Totalkostnad Den totala undersökningskostnaden ska beräknas exklusive moms.

INBJUDAN 1(6) För att möjliggöra exploateringen har Länsstyrelsen för avsikt att medge tillstånd till borttagande av de berörda fornlämningarna.

INBJUDAN 1(6) För att möjliggöra exploateringen har Länsstyrelsen för avsikt att medge tillstånd till borttagande av de berörda fornlämningarna. 1(6) Ann Luthander 10155.26 41 31 Inbjudan till att inkomma med undersökningsplan och kostnadsberäkning för en arkeologisk förundersökning av stenåldersboplatserna Kjula 292, 293, 295, 296, 297, 298 och

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. KRFS 2007:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer