Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB"

Transkript

1 Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys 6-8 DuPontmodellen 8-9 Nyckeltal 9-10 Redovisningsprinciper Jämförande bransch 11 Analys Källförteckning 13 Bilaga 1

3 Inledning I kursen externredovisning C ingår en uppgift att skriva ett pm om ett börsnoterat ITbolag. Vi blev tilldelade att analysera bolaget Viking Telecom AB. Viking Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system för access till dagens och framtidens kommunikationsnät. Företaget består av två affärsområden, Microwave och Telecom. Bolaget grundades 1988 och är noterat på Stockolmsbörsens O-lista. Finns att hitta under namnet VIKT. Syfte Syftet med detta arbete är att analysera Viking Telecoms finansiella ställning utifrån årsredovisningarna. Analysen grundas på Viking Telecoms räkenskaper och tidigare års resultat. Analysen ska baseras på fem år. Metod Som grund till arbetet har vi använt oss av Viking Telecoms olika årsredovisningsrapporter. Utifrån kurslitteratur och föreläsningar har vi fått information om hur analysen ska genomföras. Vi har även använt oss av den information som finns att tillgå på Internet. För året 1999 är uppgifterna begränsade, vilket har medfört att vi bortsett från det årets räkenskaper. I vissa fall har endast avrundade siffror funnits att tillgå. Avgränsningar Vi har valt att bortse från beräkningar för år 1999 då informationen var bristfällig. 2

4 Affärsidé Viking Telecom är ett IT-företag vars affärsidé är att hjälpa nätoperatörer att öka trafiken i deras nät. Företaget grundades år 1988 och är noterat på Stockholmbörsens O-lista under namnet VIKT sedan år Viking Telecoms huvudkontor är beläget till Göteborg med dotterbolag i Stockholm och Hong Kong. Deras affärsidé är att utveckla produkter och system som ger tillgång till nät och tjänster. Viking Telecoms mål är att erbjuda kunderna en högre nyttjandegrad av deras infrastruktur genom att tillhandahålla accessprodukter som generar mer trafik i deras nät. Konkurrenskraften i Viking Telecom baseras på förmågan att snabbt gå från idé till leverans. 1 Viking Telecom består av två affärsområden, Telecom och Microwave. Inom Telecom utvecklar och marknadsför Viking Telecom produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster i fasta och mobila nät. Det centrala inom affärsområdet Telecom är den serverteknologi - FMG (Fixed Messaging Gateway) som Viking utvecklat. Det är ett nav som knyter ihop SMS i fasta och mobila nät. De senaste årens utveckling av FMG ger Viking Telecom möjlighet att på ett mer kostnadseffektivt sätt erbjuda nya tjänster. Det andra affärsområdet Microwave, som startades för tre år sedan, utvecklar och marknadsför accesslösningar för bredbandsoperatörer och privata nätägare med krav på hög kapacitet. Det görs genom att erbjuda mikrovågslänkar för höghastighetskommunikation. I Viking Telecom-koncernen ingår förutom Viking Telecom AB dotterbolagen Viking Microwave AB, Viking Telecom Solutions AB, Viking Asia Ltd samt Viking Telecom Telesystems AB där det dock inte pågår någon aktiv verksamhet. Antalet anställda inom koncernen uppgick vid årsskiftet 2003 till 49 personer. 2 1 Årsredovisning Viking Telecom 2 Årsredovisning 3

5 Affärshändelser under året 2003 blev ett nytt förlustår för affärsområdet Telecom. Under året har försäljningen minskat och den kan främst ha berott på att antalet levererade enheter minskat med 35 %, försäljningspriserna har fallit samt en nedgång av dollarkursen. 3 Intressebolaget Hylink som ägs tillsammans med AxxessIT ASA har under året avyttrats. Avvecklingskostnader för Hylink uppgick till 10,7 Mkr för räkenskapsåret Någon direkt information om Hylink och dess koppling till Viking Telecom har ej gått att finna. I samband med uppsägning av personal uppgick kostnaderna till 7,0 Mkr. Viking har övertagit de immateriella rättigheterna avseende produktutbudet inom mikrovågsteknologin. Den har dock inte upptagits som någon inköpt tillgång i balansräkningen. 4 Börsvärde Det totala börsvärdet för Viking Telecom uppgick år 2003 till 58 Mkr med en aktiekurs på 2,94 kr per aktie. Börsvärdet har försämrats sedan år 2002 då motsvarande värde uppgick till 67 Mkr. Det totala börsvärdet och värdet per aktie visas i bilagan. Vi har använt oss av köpkursen per den 31/12 för åren Antalet Vi har valt att ta fram börsvärdet för Viking Telecom under åren Antalet aktier och det totala börsvärdet för 2001 gick inte att finna. Vi kontaktade Viking Telecom via mail angående uppgifterna men fick inget svar. Som siffrorna klart och tydligt visar så har värdet per aktie sjunkit kraftigt. Den stora förändringen mellan år beror främst på att en nyemission och fyra apportemissioner genomförts. När Viking Telecoms aktier inregistrerades på Stockholms Fondbörs O-lista den 30/5 år 2000 noterades aktien till 29 kr. Lönsamhetsmätning Lönsamhet för ett företag kan mätas på flera olika sätt. Det mest övergripande måttet på ett företags lönsamhet är räntabilitet på eget kapital, Re. Re = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Summa genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital = (IB eget kapital + UB eget kapital )/ 2 Räntabiliteten på eget kapital visar företagets lönsamhet sett ur aktieägarnas perspektiv. Måttet visar hur väl Viking Telecom lyckats med sin investerings- och finansieringsstrategi. 5 År Re 0,064 0, ,523-0,806 3 Årsredovisning 4 Årsredovisning 5 Nilsson, Isaksson, Martikainen Företagsvärdering (2002) s.138 4

6 Utifrån tabellen för Re kan vi utläsa att räntabiliteten på eget kapital har sjunkit avsevärt under åren En av orsakerna är ett försämrat resultat för hela koncernen samt en minskad lönsamhet för hela branschen. Räntabilitet på det totala kapitalet, Rt, visar företagets avkastning på tillgångarna. Rt ger alltså en bild av hur väl företagets investeringar utfallit under året samt hur väl företaget förräntat det kapital som både aktieägare och långivare ställt till förfogande. Räntabilitet på det totala kapitalet brukar jämföras med WACC, genomsnittliga kapitalkostanden. Rt= Resultat efter finansiella poster + räntekostnader / Genomsnittligt totalt kapital 6 År Rt 0,04 0,11-0,45-0,83 Tabellen för räntabiliteten för totalt kapital visar en uppgång från åren Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital illustreras av den s.k. hävstängsformeln: Räntabilitet på eget kapital = Räntabilitet på totalt kapital + (Räntabilitet på totalt kapital Genomsnittlig skuldränta) * Skuldsättningsgrad Med hjälp av hävstångsformeln kan företaget separera investeringsbesluten från finansieringsbesluten. Lönsamheten beror dock på en kombination av dessa. Genom att öka skuldsättningen kan företaget få en s.k. hävstångseffekt på det egna kapitalets räntabilitet. Det finns tre sätt för ett företag att öka lönsamheten: 1. Öka avkastningen på rörelsen 2. Låna mer pengar och förvalta dem bättre än skuldräntan (Rt > Rs) 3. Minska skuldräntan 7 Genomsnittlig skuldränta (Rs) är ytterligare ett nyckeltal som visar vilken ränta företaget fått betala för sina skulder. Rs = Räntekostnader / Genomsnittliga totala skulder Med skuldsättningsgrad (S/E) menas hur stora de genomsnittliga skulderna är sett till det genomsnittliga egna kapitalet. Den genomsnittliga skuldräntan ses som ett minimikrav på tillgångarnas avkastning. Då företaget ligger precis på miniminivån klarar de precis att täcka sina räntekostnader. S/E = Genomsnittliga totala skulder / Genomsnittligt eget kapital 6 Nilsson m fl, s Nilsson m. fl s 145 5

7 M.a.o. kan hävstängsformeln uttryckas enligt följande: Re = Rt + (Rt Rs)S/E 8 Hävstångsformeln Räntabilitet på totalt kapital 0,04 0,11-0,45-0,83 Genomsnittlig skuldränta -0,03-0,039-0,045-0,2642 Skuldsättningsgrad 0,59 0,36 0,63 0,51 Räntekostnader Genomsnittliga totala skulder Genomsnittligt eget kapital Räntabilitet på eget kapital 0,0813 0,16-0,5954-0,8796 Hävstångsmodellen kan även illustreras på följande sätt för år 2003: 9 Företagets totala lönsamhet Re = -139 % Resultat av investeringsstrategi Rt = - 83 % Resultat av finansieringsstrategi (finansiell hävstång) (Rt-Rs)S/E = - 56 % Källa: Nilsson s.145 Den finansiella hävstångsmodellens resultat är inte alltid tillämpbar vid beräkning av företagets lönsamhet. Den visar inte utförligt hur en förändring av finansiering påverkar räntabiliteten på totalt kapital. Kassaflödesanalys En kassaflödesanalys visar de in- och utbetalningar som skett under året. Analysen består av tre olika verksamhetsdelar: 1. Löpande verksamheten (återspeglas i företagets resultaträkning) 2. Investeringsverksamheten (utgör balansräkningens debetsida) 3. Finansieringsverksamheten (utgör balansräkningens kreditsida) 10 Utgångspunkten angående den löpande verksamheten är att en förändring av de likvida medlen har skett. Investeringsverksamheten består av företagets anläggningstillgångar: materiella, immateriella och finansiella. Finansieringsverksamheten behandlar de långfristiga lånen och visar vad som skett över det egna kapitalet Nilsson m fl, s Nilsson m fl. s Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensioner 2000, s Bengtsson, s 73 6

8 Syftet med en kassaflödesanalys är att granska varför de likvida medlen förändrats under räkenskapsåret. Man avgör orsaken till förändringen utifrån de tre ovanstående verksamhetsdelarna. Kassaflödesanalysen kan också användas som ett verktyg för att visa en långsiktig kreativ redovisning. Vid beräkning av omsättningstillgångar exklusive likvida medel har vi bortsett från kassa o bank samt kortfristiga finansiella placeringar enligt redovisningsprinciper i Viking Telecoms årsredovisning. 12 Vid beräkning av den löpande verksamheten har vi använt oss av nettoomsättningen. Resultatet av den löpande verksamheten för år 2003 uppgår till kkr enligt våra beräkningar. För år 2002 uppgick resultatet till kkr. M.a.o. har det skett en kraftig nedgång med kkr. En anledning till att räntekostnaderna fördubblats under år 2003 är att valutakursdifferenser på 3,1 Mkr uppstod vid avvecklingen av Hylink. Minskningen av kortfristiga skulder för år 2003 grundas på att leverantörsskulderna minskat från tkr (2002) till 9479 tkr (2003). För åren 2000 och 2001 fanns inga korrekta siffror avseendefinansiella intäkter och kostnader, utan vi har använt oss av avrundade siffror från femårigt sammandrag hämtat ur årsredovisningen. Jämförande diagram Tkr Löpande verksamhet Redovisat resultat År I tabellen ovan visas sambandet mellan den löpande verksamheten och redovisat resultat. Grafen omfattar perioden Grafen visar att resultaten skiljer sig markant från varandra. Det beror på flera faktorer. En anledning är att det redovisade resultatet för år 2000 skiljer sig åt mellan olika uppgiftskällor. Vi jämförde fem år i sammandrag (2003) med 2000 års årsredovisning. Vi fann en skillnad på 2,6 Mkr. Vi har gått efter 2000 års årsredovisning. Diagrammet visar att även den löpande verksamheten svängt kraftigt mellan åren. Att det uppkommit så stora skillnader mellan det redovisade resultatet och 12 Årsredovisning 7

9 den löpande verksamheten beror på hur man väljer att värdera de olika posterna i balansräkningen. DuPontmodellen DuPontmodellen används när man vill bryta upp lönsamheten i mindre delar. Enligt DuPontmodellen består företagets verksamma lönsamhet, Rt, av företagets vinstmarginal och tillgångarnas omsättningshastighet. Vinstmarginalen beräknas utifrån följande formel: Vinstmarginal = (Resultat före finansiella poster + finansiella intäkter) / Omsättning Formeln visar hur mycket vinst företaget får för varje omsatt krona. År Resultat Vinstmarginal 0,05 0,06-0,4245-0,8734 För fullständiga beräkningar se bilaga. Tillgångarnas omsättningshastighet beräknas enligt följande formel: Tillgångarnas omsättningshastighet = Omsättning / Genomsnittligt totalt kapital Formeln visar i det här fallet den omsättning varje tillgångskrona skapat. År Resultat Tillgång. omsättn. hastighet 1,8 1,78 0,96 0,95 För fullständiga beräkningar se bilaga. Rt = (Vinstmarginal / Omsättning) * (Omsättning / Tillgångar) År Resultat Rt 0,09 0,11-0,41-0,83 För fullständiga beräkningar se bilaga. Utifrån resultatet ovan ser vi att Viking Telecom har en kraftigt negativ räntabilitet på totalt kapital för år Beräkningarna vi fått fram visar att DuPontmodellen och hävstångsformeln visar samma resultat för Rt. Om företaget har en hög vinstmarginal innebär det att tillgångarnas omsättningshastighet blir lägre. I vårt fall är det tvärtom då vinstmarginalen för Viking Telecom är låg enligt beräkningar vilket medför att de i stället har en hög omsättningshastighet. Sambandet mellan vinstmarginalen och tillgångarnas omsättningshastighet visar att företaget kan öka Rt på två sätt: 1 Tjäna mer pengar på varje såld produkt 2 Sälja fler produkter utan ökad tillgångsmassa Vid beräkning av DuPontmodellen använder vi oss av nettoomsättnin gen och 2003 års siffror. 8

10 Resultat före fin. Poster + fin. Intäkter= Dividerat med Omsättning Omsättning Dividerat med Tillgångar Kapitalersättnings - Marginal -0,8734 Multiplicerat med Kapitalomlopp 0,95 Räntabilitet på totalt kapital -0,83 Källa: Nilsson s.147 Nyckeltal Nyckeltal används för att mäta ett företags viktiga poster som t.ex. lönsamhet, vinst och omsättning. Det finns olika typer av nyckeltal, de tre som kan användas i en analys är 1. Egna nyckeltal 2. Konkurrenternas nyckeltal 3. Branschnyckeltal Soliditet är det vanligaste måttet för att mäta den finansiella styrkan. Soliditet visar hur företaget kan klara sig på lång sikt. Ju högre soliditet ett företag har, desto lättare kan företaget klara sig i dåliga tider. Genomsnittet varierar från bransch till bransch, i snitt brukar det ligga mellan %. Formeln ser ut på följande sätt: Soliditet = Eget kapital / Skulder och eget kapital 13 År Soliditet 0,629 0,7341 0,6134 0,6636 Soliditeten för Viking Telecom uppgick till 66,4 % för 2003 vilket är bättre än föregående års soliditet som uppgick till 61,3 %. Det egna kapitalet för Viking Telecom har minskat från 136,6 Mkr för 2002 till 56,1 Mkr Åren 2002 och 2003 har dock resultat varit negativt. För 2003 uppgick resultatet till -81,9 Mkr. 13 Nilsson m.fl s 153 9

11 Likviditet är ett annat nyckeltal och mäter företagets finansiella förmåga att betala kortfristig skulder. Likviditet delas in i bl.a. kassalikviditet och balanslikviditet. Kassalikviditeten bör vara minst 100 % för företaget vilket visar att tillgångarna är minst lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar Varulager) / Kortfristiga skulder Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 14 År Resultat kassalikvidet 2,4 2,87 1,75 1,99 Resultat balanslikviditet 2,6 3,68 2,15 2,36 Viking Telecom har en god kassalikviditet enligt beräkningar. För fullständiga beräkningar se bilaga. I vårt fall ligger kassalikviditeten över 100 %. Balanslikviditeten är också hög, över 200 %, vilket är goda siffror. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och har under år 2003 skrivits ned med 10,2 Mkr enligt balansräkningen. Det minskade varulagret är en bidragande orsak till att kassalikviditeten ökat. Vi har även beräknat räntabilitet på eget och totalt kapital som har redovisats tidigare i arbetet. Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper är ett av de verktyg som företag kan använda för att förbättra det redovisade resultatet. Viking Telecom tillämpar följande redovisningsprinciper som överensstämmer med ÅRL och RRs rekommendationer och uttalanden:?? RR 22 Utformning av finansiella rapporter?? RR 25 Rapportering för segment?? RR 26 Händelser efter balansdagen?? RR 27 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering Anpassning till de nya rekommendationerna har inte medfört någon effekt på resultatet eller ingående eget kapital. Viking Telecom tillämpar RRs rekommendation 1:00 angående koncernredovisning och upprättar koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden vilket innebär att det egna kapitalet i ett förvärvat bolag bestäms utifrån marknadsvärden för tillgångar och skulder vid anskaffningstillfället. Viking-koncernen använder sig av dagskursmetoden vid omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar. Omräkning sker till SEK. För poster som finns i balansräkningen omräknas dessa till balansdagens kurs medan poster i resultaträkningen beräknas till genomsnittlig kurs. Då Viking Telecom äger eller har betydande inflytande i utländska dotterbolag värderas även de fordringarna och skulderna till balansdagens kurs. 14 Nilsson m fl s

12 Jämförande bransch Konkurrensen inom IT-branschen är tuff då det finns många leverantörer med liknande produkter. En viss utslagning av företag har skett på marknaden. En av orsakerna till detta är att prispressen ökat p.g.a. standardiserade produkter. Trots att konkurrerande leverantörer i Asien t.ex. kommer med samma produkter som Viking så är det en fördel för dem att flera tillverkare av telefoner lanserar SMSfunktionalitet. Ett stort utbud på marknaden av dessa terminaler är en förutsättning för att Viking Telecoms lansering ska fortgå i framtiden. Enligt uppgiften ska vi jämföra Viking Telecom med branschen eller något mera känt företag inom IT-sektorn. Vi har valt att jämföra Viking Telecom med konkurrenterna Philips och Siemens. Både företagen är kända varumärken och har ett brett produktutbud. Där ingår likvärdiga produkter gällande SMS-stöd som Viking Telecom har. Philips är världens största elektronikföretag med en bred produktportfölj. Philips Semiconductors är en av världens största leverantör av halvledarkomponenter och ledande inom telekommunikation, datatillbehör och nätverk 15 Siemens är även de ledande på världsmarknaden. De områden de är verksamma inom är IT, elektronik och elteknik. Deras nästa steg inom mobil kommunikation är att sammanföra data, Internet och telefoni i en och samma enhet. 16 Analys De senaste åren har kursen utvecklats negativt för Viking Telecom. Med vårt arbete som utgångspunkt, drar vi slutsatsen om att stora förändringar kommer krävas i framtiden för att höja efterfrågan för Viking Telecoms produkter. Med en ökad efterfrågan följer en ökad kursutveckling. Under året som gått har flera kostnadsrationaliseringar genomförts, bl.a.uppsägning av personal. Telekommarknaden börjar dock påvisa en viss återhämtning vilket Viking Telecom tror kan innebära att man går mot en ljusare framtid, även om det fortfarande finns många problem som måste lösas. Utifrån vad man idag kan utläsa från Viking Telecoms årsredovisningar tror vi inte att det inom en snar framtid kommer ha någon möjlighet att förvärva ett annat bolag. De har en ljus syn på framtiden vilket påverkar beslutet och möjligheten till att fortsätta med sin verksamhet. I arbetet har vi tagit fram ett jämförande diagram över den löpande verksamheten och det redovisade resultatet. Stora skillnader uppkom mellan resultaten. Vi antar att tidsperioden på fyra år ska ses som ett medellångt perspektiv. Det är egentligen på kort sikt som det redovisat resultat kan avvika från den löpande verksamheten men om det ändå uppstår skillnader mellan den löpande verksamheten och det redovisade resultatet tyder det på att företagets balansräkning bygger på subjektiva värderingar. Då differensen är mycket stor mellan den löpande verksamheten och det redovisade resultatet ger detta en indikation på att det finns poster i balansräkningen som inte är omsättningsbara i pengar. För år 2003 uppgick differensen till tkr. Den löpande verksamheten uppgick till tkr och det redovisade resultatet till tkr Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensione- logik och konsekvens 2002, s

13 Risken för nyemissioner anser vi vara liten då dels värdet per aktie har minskat kraftigt genom åren och att man redan genomfört ett antal emissioner mellan åren Då Viking Telecom har ett högt betavärde (1,89) 18 tyder detta på att risken är stor vid eventuell investering i bolaget. Om bolaget går bra i framtiden kan man som aktieägare förvänta sig en hög avkastning. Någon utdelning i dagsläget är inte att förvänta sig enligt vår analys av företaget

14 Källförteckning Litteratur Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensioner - logik och konsekvens, Liber AB, Malmö 2002 Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensioner, Liber AB, Malmö 2002 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering, Studentlitteratur, Lund 2002 Internet Årsredovisningar ( )

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer