Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB"

Transkript

1 Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys 6-8 DuPontmodellen 8-9 Nyckeltal 9-10 Redovisningsprinciper Jämförande bransch 11 Analys Källförteckning 13 Bilaga 1

3 Inledning I kursen externredovisning C ingår en uppgift att skriva ett pm om ett börsnoterat ITbolag. Vi blev tilldelade att analysera bolaget Viking Telecom AB. Viking Telecom utvecklar och marknadsför produkter och system för access till dagens och framtidens kommunikationsnät. Företaget består av två affärsområden, Microwave och Telecom. Bolaget grundades 1988 och är noterat på Stockolmsbörsens O-lista. Finns att hitta under namnet VIKT. Syfte Syftet med detta arbete är att analysera Viking Telecoms finansiella ställning utifrån årsredovisningarna. Analysen grundas på Viking Telecoms räkenskaper och tidigare års resultat. Analysen ska baseras på fem år. Metod Som grund till arbetet har vi använt oss av Viking Telecoms olika årsredovisningsrapporter. Utifrån kurslitteratur och föreläsningar har vi fått information om hur analysen ska genomföras. Vi har även använt oss av den information som finns att tillgå på Internet. För året 1999 är uppgifterna begränsade, vilket har medfört att vi bortsett från det årets räkenskaper. I vissa fall har endast avrundade siffror funnits att tillgå. Avgränsningar Vi har valt att bortse från beräkningar för år 1999 då informationen var bristfällig. 2

4 Affärsidé Viking Telecom är ett IT-företag vars affärsidé är att hjälpa nätoperatörer att öka trafiken i deras nät. Företaget grundades år 1988 och är noterat på Stockholmbörsens O-lista under namnet VIKT sedan år Viking Telecoms huvudkontor är beläget till Göteborg med dotterbolag i Stockholm och Hong Kong. Deras affärsidé är att utveckla produkter och system som ger tillgång till nät och tjänster. Viking Telecoms mål är att erbjuda kunderna en högre nyttjandegrad av deras infrastruktur genom att tillhandahålla accessprodukter som generar mer trafik i deras nät. Konkurrenskraften i Viking Telecom baseras på förmågan att snabbt gå från idé till leverans. 1 Viking Telecom består av två affärsområden, Telecom och Microwave. Inom Telecom utvecklar och marknadsför Viking Telecom produkter och system som möjliggör och effektiviserar leverans av befintliga och nya tjänster i fasta och mobila nät. Det centrala inom affärsområdet Telecom är den serverteknologi - FMG (Fixed Messaging Gateway) som Viking utvecklat. Det är ett nav som knyter ihop SMS i fasta och mobila nät. De senaste årens utveckling av FMG ger Viking Telecom möjlighet att på ett mer kostnadseffektivt sätt erbjuda nya tjänster. Det andra affärsområdet Microwave, som startades för tre år sedan, utvecklar och marknadsför accesslösningar för bredbandsoperatörer och privata nätägare med krav på hög kapacitet. Det görs genom att erbjuda mikrovågslänkar för höghastighetskommunikation. I Viking Telecom-koncernen ingår förutom Viking Telecom AB dotterbolagen Viking Microwave AB, Viking Telecom Solutions AB, Viking Asia Ltd samt Viking Telecom Telesystems AB där det dock inte pågår någon aktiv verksamhet. Antalet anställda inom koncernen uppgick vid årsskiftet 2003 till 49 personer. 2 1 Årsredovisning Viking Telecom 2 Årsredovisning 3

5 Affärshändelser under året 2003 blev ett nytt förlustår för affärsområdet Telecom. Under året har försäljningen minskat och den kan främst ha berott på att antalet levererade enheter minskat med 35 %, försäljningspriserna har fallit samt en nedgång av dollarkursen. 3 Intressebolaget Hylink som ägs tillsammans med AxxessIT ASA har under året avyttrats. Avvecklingskostnader för Hylink uppgick till 10,7 Mkr för räkenskapsåret Någon direkt information om Hylink och dess koppling till Viking Telecom har ej gått att finna. I samband med uppsägning av personal uppgick kostnaderna till 7,0 Mkr. Viking har övertagit de immateriella rättigheterna avseende produktutbudet inom mikrovågsteknologin. Den har dock inte upptagits som någon inköpt tillgång i balansräkningen. 4 Börsvärde Det totala börsvärdet för Viking Telecom uppgick år 2003 till 58 Mkr med en aktiekurs på 2,94 kr per aktie. Börsvärdet har försämrats sedan år 2002 då motsvarande värde uppgick till 67 Mkr. Det totala börsvärdet och värdet per aktie visas i bilagan. Vi har använt oss av köpkursen per den 31/12 för åren Antalet Vi har valt att ta fram börsvärdet för Viking Telecom under åren Antalet aktier och det totala börsvärdet för 2001 gick inte att finna. Vi kontaktade Viking Telecom via mail angående uppgifterna men fick inget svar. Som siffrorna klart och tydligt visar så har värdet per aktie sjunkit kraftigt. Den stora förändringen mellan år beror främst på att en nyemission och fyra apportemissioner genomförts. När Viking Telecoms aktier inregistrerades på Stockholms Fondbörs O-lista den 30/5 år 2000 noterades aktien till 29 kr. Lönsamhetsmätning Lönsamhet för ett företag kan mätas på flera olika sätt. Det mest övergripande måttet på ett företags lönsamhet är räntabilitet på eget kapital, Re. Re = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Summa genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt eget kapital = (IB eget kapital + UB eget kapital )/ 2 Räntabiliteten på eget kapital visar företagets lönsamhet sett ur aktieägarnas perspektiv. Måttet visar hur väl Viking Telecom lyckats med sin investerings- och finansieringsstrategi. 5 År Re 0,064 0, ,523-0,806 3 Årsredovisning 4 Årsredovisning 5 Nilsson, Isaksson, Martikainen Företagsvärdering (2002) s.138 4

6 Utifrån tabellen för Re kan vi utläsa att räntabiliteten på eget kapital har sjunkit avsevärt under åren En av orsakerna är ett försämrat resultat för hela koncernen samt en minskad lönsamhet för hela branschen. Räntabilitet på det totala kapitalet, Rt, visar företagets avkastning på tillgångarna. Rt ger alltså en bild av hur väl företagets investeringar utfallit under året samt hur väl företaget förräntat det kapital som både aktieägare och långivare ställt till förfogande. Räntabilitet på det totala kapitalet brukar jämföras med WACC, genomsnittliga kapitalkostanden. Rt= Resultat efter finansiella poster + räntekostnader / Genomsnittligt totalt kapital 6 År Rt 0,04 0,11-0,45-0,83 Tabellen för räntabiliteten för totalt kapital visar en uppgång från åren Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital illustreras av den s.k. hävstängsformeln: Räntabilitet på eget kapital = Räntabilitet på totalt kapital + (Räntabilitet på totalt kapital Genomsnittlig skuldränta) * Skuldsättningsgrad Med hjälp av hävstångsformeln kan företaget separera investeringsbesluten från finansieringsbesluten. Lönsamheten beror dock på en kombination av dessa. Genom att öka skuldsättningen kan företaget få en s.k. hävstångseffekt på det egna kapitalets räntabilitet. Det finns tre sätt för ett företag att öka lönsamheten: 1. Öka avkastningen på rörelsen 2. Låna mer pengar och förvalta dem bättre än skuldräntan (Rt > Rs) 3. Minska skuldräntan 7 Genomsnittlig skuldränta (Rs) är ytterligare ett nyckeltal som visar vilken ränta företaget fått betala för sina skulder. Rs = Räntekostnader / Genomsnittliga totala skulder Med skuldsättningsgrad (S/E) menas hur stora de genomsnittliga skulderna är sett till det genomsnittliga egna kapitalet. Den genomsnittliga skuldräntan ses som ett minimikrav på tillgångarnas avkastning. Då företaget ligger precis på miniminivån klarar de precis att täcka sina räntekostnader. S/E = Genomsnittliga totala skulder / Genomsnittligt eget kapital 6 Nilsson m fl, s Nilsson m. fl s 145 5

7 M.a.o. kan hävstängsformeln uttryckas enligt följande: Re = Rt + (Rt Rs)S/E 8 Hävstångsformeln Räntabilitet på totalt kapital 0,04 0,11-0,45-0,83 Genomsnittlig skuldränta -0,03-0,039-0,045-0,2642 Skuldsättningsgrad 0,59 0,36 0,63 0,51 Räntekostnader Genomsnittliga totala skulder Genomsnittligt eget kapital Räntabilitet på eget kapital 0,0813 0,16-0,5954-0,8796 Hävstångsmodellen kan även illustreras på följande sätt för år 2003: 9 Företagets totala lönsamhet Re = -139 % Resultat av investeringsstrategi Rt = - 83 % Resultat av finansieringsstrategi (finansiell hävstång) (Rt-Rs)S/E = - 56 % Källa: Nilsson s.145 Den finansiella hävstångsmodellens resultat är inte alltid tillämpbar vid beräkning av företagets lönsamhet. Den visar inte utförligt hur en förändring av finansiering påverkar räntabiliteten på totalt kapital. Kassaflödesanalys En kassaflödesanalys visar de in- och utbetalningar som skett under året. Analysen består av tre olika verksamhetsdelar: 1. Löpande verksamheten (återspeglas i företagets resultaträkning) 2. Investeringsverksamheten (utgör balansräkningens debetsida) 3. Finansieringsverksamheten (utgör balansräkningens kreditsida) 10 Utgångspunkten angående den löpande verksamheten är att en förändring av de likvida medlen har skett. Investeringsverksamheten består av företagets anläggningstillgångar: materiella, immateriella och finansiella. Finansieringsverksamheten behandlar de långfristiga lånen och visar vad som skett över det egna kapitalet Nilsson m fl, s Nilsson m fl. s Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensioner 2000, s Bengtsson, s 73 6

8 Syftet med en kassaflödesanalys är att granska varför de likvida medlen förändrats under räkenskapsåret. Man avgör orsaken till förändringen utifrån de tre ovanstående verksamhetsdelarna. Kassaflödesanalysen kan också användas som ett verktyg för att visa en långsiktig kreativ redovisning. Vid beräkning av omsättningstillgångar exklusive likvida medel har vi bortsett från kassa o bank samt kortfristiga finansiella placeringar enligt redovisningsprinciper i Viking Telecoms årsredovisning. 12 Vid beräkning av den löpande verksamheten har vi använt oss av nettoomsättningen. Resultatet av den löpande verksamheten för år 2003 uppgår till kkr enligt våra beräkningar. För år 2002 uppgick resultatet till kkr. M.a.o. har det skett en kraftig nedgång med kkr. En anledning till att räntekostnaderna fördubblats under år 2003 är att valutakursdifferenser på 3,1 Mkr uppstod vid avvecklingen av Hylink. Minskningen av kortfristiga skulder för år 2003 grundas på att leverantörsskulderna minskat från tkr (2002) till 9479 tkr (2003). För åren 2000 och 2001 fanns inga korrekta siffror avseendefinansiella intäkter och kostnader, utan vi har använt oss av avrundade siffror från femårigt sammandrag hämtat ur årsredovisningen. Jämförande diagram Tkr Löpande verksamhet Redovisat resultat År I tabellen ovan visas sambandet mellan den löpande verksamheten och redovisat resultat. Grafen omfattar perioden Grafen visar att resultaten skiljer sig markant från varandra. Det beror på flera faktorer. En anledning är att det redovisade resultatet för år 2000 skiljer sig åt mellan olika uppgiftskällor. Vi jämförde fem år i sammandrag (2003) med 2000 års årsredovisning. Vi fann en skillnad på 2,6 Mkr. Vi har gått efter 2000 års årsredovisning. Diagrammet visar att även den löpande verksamheten svängt kraftigt mellan åren. Att det uppkommit så stora skillnader mellan det redovisade resultatet och 12 Årsredovisning 7

9 den löpande verksamheten beror på hur man väljer att värdera de olika posterna i balansräkningen. DuPontmodellen DuPontmodellen används när man vill bryta upp lönsamheten i mindre delar. Enligt DuPontmodellen består företagets verksamma lönsamhet, Rt, av företagets vinstmarginal och tillgångarnas omsättningshastighet. Vinstmarginalen beräknas utifrån följande formel: Vinstmarginal = (Resultat före finansiella poster + finansiella intäkter) / Omsättning Formeln visar hur mycket vinst företaget får för varje omsatt krona. År Resultat Vinstmarginal 0,05 0,06-0,4245-0,8734 För fullständiga beräkningar se bilaga. Tillgångarnas omsättningshastighet beräknas enligt följande formel: Tillgångarnas omsättningshastighet = Omsättning / Genomsnittligt totalt kapital Formeln visar i det här fallet den omsättning varje tillgångskrona skapat. År Resultat Tillgång. omsättn. hastighet 1,8 1,78 0,96 0,95 För fullständiga beräkningar se bilaga. Rt = (Vinstmarginal / Omsättning) * (Omsättning / Tillgångar) År Resultat Rt 0,09 0,11-0,41-0,83 För fullständiga beräkningar se bilaga. Utifrån resultatet ovan ser vi att Viking Telecom har en kraftigt negativ räntabilitet på totalt kapital för år Beräkningarna vi fått fram visar att DuPontmodellen och hävstångsformeln visar samma resultat för Rt. Om företaget har en hög vinstmarginal innebär det att tillgångarnas omsättningshastighet blir lägre. I vårt fall är det tvärtom då vinstmarginalen för Viking Telecom är låg enligt beräkningar vilket medför att de i stället har en hög omsättningshastighet. Sambandet mellan vinstmarginalen och tillgångarnas omsättningshastighet visar att företaget kan öka Rt på två sätt: 1 Tjäna mer pengar på varje såld produkt 2 Sälja fler produkter utan ökad tillgångsmassa Vid beräkning av DuPontmodellen använder vi oss av nettoomsättnin gen och 2003 års siffror. 8

10 Resultat före fin. Poster + fin. Intäkter= Dividerat med Omsättning Omsättning Dividerat med Tillgångar Kapitalersättnings - Marginal -0,8734 Multiplicerat med Kapitalomlopp 0,95 Räntabilitet på totalt kapital -0,83 Källa: Nilsson s.147 Nyckeltal Nyckeltal används för att mäta ett företags viktiga poster som t.ex. lönsamhet, vinst och omsättning. Det finns olika typer av nyckeltal, de tre som kan användas i en analys är 1. Egna nyckeltal 2. Konkurrenternas nyckeltal 3. Branschnyckeltal Soliditet är det vanligaste måttet för att mäta den finansiella styrkan. Soliditet visar hur företaget kan klara sig på lång sikt. Ju högre soliditet ett företag har, desto lättare kan företaget klara sig i dåliga tider. Genomsnittet varierar från bransch till bransch, i snitt brukar det ligga mellan %. Formeln ser ut på följande sätt: Soliditet = Eget kapital / Skulder och eget kapital 13 År Soliditet 0,629 0,7341 0,6134 0,6636 Soliditeten för Viking Telecom uppgick till 66,4 % för 2003 vilket är bättre än föregående års soliditet som uppgick till 61,3 %. Det egna kapitalet för Viking Telecom har minskat från 136,6 Mkr för 2002 till 56,1 Mkr Åren 2002 och 2003 har dock resultat varit negativt. För 2003 uppgick resultatet till -81,9 Mkr. 13 Nilsson m.fl s 153 9

11 Likviditet är ett annat nyckeltal och mäter företagets finansiella förmåga att betala kortfristig skulder. Likviditet delas in i bl.a. kassalikviditet och balanslikviditet. Kassalikviditeten bör vara minst 100 % för företaget vilket visar att tillgångarna är minst lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar Varulager) / Kortfristiga skulder Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 14 År Resultat kassalikvidet 2,4 2,87 1,75 1,99 Resultat balanslikviditet 2,6 3,68 2,15 2,36 Viking Telecom har en god kassalikviditet enligt beräkningar. För fullständiga beräkningar se bilaga. I vårt fall ligger kassalikviditeten över 100 %. Balanslikviditeten är också hög, över 200 %, vilket är goda siffror. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och har under år 2003 skrivits ned med 10,2 Mkr enligt balansräkningen. Det minskade varulagret är en bidragande orsak till att kassalikviditeten ökat. Vi har även beräknat räntabilitet på eget och totalt kapital som har redovisats tidigare i arbetet. Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper är ett av de verktyg som företag kan använda för att förbättra det redovisade resultatet. Viking Telecom tillämpar följande redovisningsprinciper som överensstämmer med ÅRL och RRs rekommendationer och uttalanden:?? RR 22 Utformning av finansiella rapporter?? RR 25 Rapportering för segment?? RR 26 Händelser efter balansdagen?? RR 27 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering Anpassning till de nya rekommendationerna har inte medfört någon effekt på resultatet eller ingående eget kapital. Viking Telecom tillämpar RRs rekommendation 1:00 angående koncernredovisning och upprättar koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden vilket innebär att det egna kapitalet i ett förvärvat bolag bestäms utifrån marknadsvärden för tillgångar och skulder vid anskaffningstillfället. Viking-koncernen använder sig av dagskursmetoden vid omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar. Omräkning sker till SEK. För poster som finns i balansräkningen omräknas dessa till balansdagens kurs medan poster i resultaträkningen beräknas till genomsnittlig kurs. Då Viking Telecom äger eller har betydande inflytande i utländska dotterbolag värderas även de fordringarna och skulderna till balansdagens kurs. 14 Nilsson m fl s

12 Jämförande bransch Konkurrensen inom IT-branschen är tuff då det finns många leverantörer med liknande produkter. En viss utslagning av företag har skett på marknaden. En av orsakerna till detta är att prispressen ökat p.g.a. standardiserade produkter. Trots att konkurrerande leverantörer i Asien t.ex. kommer med samma produkter som Viking så är det en fördel för dem att flera tillverkare av telefoner lanserar SMSfunktionalitet. Ett stort utbud på marknaden av dessa terminaler är en förutsättning för att Viking Telecoms lansering ska fortgå i framtiden. Enligt uppgiften ska vi jämföra Viking Telecom med branschen eller något mera känt företag inom IT-sektorn. Vi har valt att jämföra Viking Telecom med konkurrenterna Philips och Siemens. Både företagen är kända varumärken och har ett brett produktutbud. Där ingår likvärdiga produkter gällande SMS-stöd som Viking Telecom har. Philips är världens största elektronikföretag med en bred produktportfölj. Philips Semiconductors är en av världens största leverantör av halvledarkomponenter och ledande inom telekommunikation, datatillbehör och nätverk 15 Siemens är även de ledande på världsmarknaden. De områden de är verksamma inom är IT, elektronik och elteknik. Deras nästa steg inom mobil kommunikation är att sammanföra data, Internet och telefoni i en och samma enhet. 16 Analys De senaste åren har kursen utvecklats negativt för Viking Telecom. Med vårt arbete som utgångspunkt, drar vi slutsatsen om att stora förändringar kommer krävas i framtiden för att höja efterfrågan för Viking Telecoms produkter. Med en ökad efterfrågan följer en ökad kursutveckling. Under året som gått har flera kostnadsrationaliseringar genomförts, bl.a.uppsägning av personal. Telekommarknaden börjar dock påvisa en viss återhämtning vilket Viking Telecom tror kan innebära att man går mot en ljusare framtid, även om det fortfarande finns många problem som måste lösas. Utifrån vad man idag kan utläsa från Viking Telecoms årsredovisningar tror vi inte att det inom en snar framtid kommer ha någon möjlighet att förvärva ett annat bolag. De har en ljus syn på framtiden vilket påverkar beslutet och möjligheten till att fortsätta med sin verksamhet. I arbetet har vi tagit fram ett jämförande diagram över den löpande verksamheten och det redovisade resultatet. Stora skillnader uppkom mellan resultaten. Vi antar att tidsperioden på fyra år ska ses som ett medellångt perspektiv. Det är egentligen på kort sikt som det redovisat resultat kan avvika från den löpande verksamheten men om det ändå uppstår skillnader mellan den löpande verksamheten och det redovisade resultatet tyder det på att företagets balansräkning bygger på subjektiva värderingar. Då differensen är mycket stor mellan den löpande verksamheten och det redovisade resultatet ger detta en indikation på att det finns poster i balansräkningen som inte är omsättningsbara i pengar. För år 2003 uppgick differensen till tkr. Den löpande verksamheten uppgick till tkr och det redovisade resultatet till tkr Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensione- logik och konsekvens 2002, s

13 Risken för nyemissioner anser vi vara liten då dels värdet per aktie har minskat kraftigt genom åren och att man redan genomfört ett antal emissioner mellan åren Då Viking Telecom har ett högt betavärde (1,89) 18 tyder detta på att risken är stor vid eventuell investering i bolaget. Om bolaget går bra i framtiden kan man som aktieägare förvänta sig en hög avkastning. Någon utdelning i dagsläget är inte att förvänta sig enligt vår analys av företaget

14 Källförteckning Litteratur Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensioner - logik och konsekvens, Liber AB, Malmö 2002 Bengt Bengtsson, Redovisningens dimensioner, Liber AB, Malmö 2002 Nilsson, Isaksson, Martikainen, Företagsvärdering, Studentlitteratur, Lund 2002 Internet Årsredovisningar ( )

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KSEK Kv 2 2012 - Kv 1 2013 Kv 1 2012 Kv 1 2013 2012 2011 Rörelsens intäkter Transaktionsbaserade intäkter 6121 7660 27199 29793 30632 Övriga intäkter 448 476 3 039 2 012 2 848 Summa rörelsens intäkter

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer