En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson"

Transkript

1

2 En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson Grafisk form: Boklarssons Foto: AdvisoryBoard och Ängelholms kommun Bilder och modeller i denna skrift tillhör företaget AdvisoryBoard. Kopiera och sprid gärna materialet, men ange alltid källan advisoryboard.se.

3 En agil utvecklings- och servicekommun Innehållsförteckning Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län Förord Bakgrund och uppdrag Genomförande Analys Ny organisation Huvuduppdrag 20 Från förvaltning och funktion till samverkande arenor för medborgarens nytta och behov 06. Huvuduppdragens innehåll, omfattning och verksamheter Servicestöd Ledningsstab Strategisk samordningsgrupp Agil arena för utveckling och service PULS Tre konceptuella exempel på agil arena för utveckling och service Synkronisering mellan huvuduppdrag och politisk organisation Framgångsfaktorer och risker Behov och idéer från arbetsprocessen Viktiga utvecklingsområden 54 Slutord 60 Tack! 64

4 Förord Drygt 200 medarbetares och chefers associationer till staden Ängelholm Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. (Vision för Ängelholm 2020) 6 Visionen för Ängelholms kommun är framtagen i samverkan med ett partnerskap av cirka 60 företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar och myndigheter som har en direkt anknytning till kommunens arbete. Partnerskapet har träffats återkommande sedan början av juni 2010 och har tillsammans byggt och utvecklat visionsarbetet för Ängelholms kommun. Ängelholms kommun har under de senaste åren utvecklat sin attraktionskraft som en kommun där det finns goda förutsättningar att leva, bo och verka. Olika nationella jämförelser har visat på goda värden i bland annat undersökningar om skolans verksamhet, företagsklimat, hälsoläget etc. Genom framtagandet av en helt ny kommunorganisation är ambitionen att öka graden av samverkan internt och med omvärlden för att i ännu högre grad kunna förverkliga visionen för Ängelholms kommun.

5 1. Bakgrund och uppdrag Den nya kommunorganisationen kommer att träda i kraft den 1 januari, 2015 (Kommunstyrelsens beslut, 11 juni 2014). Denna rapport är ett resultat av det arbete som AdvisoryBoard och kommunen genomfört under senhösten 2013 och våren I mars 2013 tog kommunfullmäktige beslut om en ny politisk organisation som ska träda i kraft i januari I samband med detta beslutade fullmäktige även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en ny kommunorganisation med förmåga att vara kompatibel med den nya politiska organisationen. En särskild projektplan arbetades fram för uppdragets genomförande med hänsyn till att den nya organisationen skulle utgå ifrån att i högre grad tillgodose medborgarbehov och därför ha ett tydligt medborgarperspektiv. Vidare förväntades organisationen utöka samarbetet och samverkan mellan kommunens olika kompetenser för att uppnå en högre servicenivå för medborgaren. Projektets intention var att genomföras utifrån ett arbetssätt där strukturen bygger på en hög delaktighet från organisationens chefer och medarbetare. Slutligen förväntades att en ny kommunorganisation skulle kunna träda i kraft samtidigt med den nya politiska organisationen. 8 9 Kommunen har i samarbete med företaget AdvisoryBoard arbetat med projektets genomförandefas. Under perioden 2013 till våren 2014, har en ny kommunorganisation vuxit fram och formats tillsammans med samtliga av kommunens chefer, flera politiker samt utvalda medarbetare från kommunens brukarnära verksamheter. Arbetet har resulterat i en helt ny agil kommunorganisation för utveckling och service med helt nya krav på chefers och medarbetares förmåga att kommunicera och samarbeta med medborgarens bästa i fokus.

6 10 2. Genomförande AdvisoryBoard-metoden Företaget AdvisoryBoard arbetar med en metod som består av tre delar intressentdialog, utvecklingscell och konstruktionscell där intressentdialog både inleder och avslutar uppdraget. Processen inleds av öppna frågeställningar i intressentdialogen vilka styr inriktningen av efterföljande utvecklings- och konstruktionsceller. De två senare delarna, utvecklings- och konstruktionscell, ger möjlighet för intressenterna att tillsammans med utvalda specialister fördjupa kunskapen inom varje intressents prioriterade delområde. Detta arbete sätter agendan för den slutgiltiga intressentdialogen. Processvägen Processvägen i Ängelholm har bestått av de medverkandes erfarenheter, kunskaper och avsikter. Genom ledarforum, intressentdialoger, utvecklings- och konstruktionsceller har deltagarnas förmågor tagits tillvara och ett synsätt förankrats. Från det inledande mötet i september 2013 där chefer inom Ängelholm träffades, har cirka 200 personer kommit till tals i ett stort urval av berörda aktörer allt från ledande politiker och tjänstemän till medarbetare närmast brukaren. Ledarforum 20 sept Utvecklingscell jan Intressentdialog 6 december Utvecklingscell feb 11 En advisoryboardprocess involverar personer med olika kompetenser och med växlande kunskap, personlighet och erfarenheter. Metoden är en demokratisk samverkansform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft och kompetens. Resultatet återspeglas i ökad förmåga att lyssna, lära, reflektera och omsätta ny kunskap till handling i den egna organisationen. Mellan varje intressentdialog, utvecklings- och konstruktionscell, har processen fortsatt med analyser och bearbetning av mötenas resultat. Detta arbete har företrädesvis genomförts av AdvisoryBoard tillsammans med kommunens interna projektgrupp och ledningsgrupp där även kontinuerliga avstämningar skett löpande. Efter sista konstruktionscellen överlämnades resultat av procesen till uppdragsgivaren för konkretisering och fortsatt beredning. Utvecklingscell feb Konstruktionscell 2 24 april Preliminär avslutande Intressentdialog hösten 2014 Konstruktionscell 1 8 april

7 Medskapande process med medborgaren i fokus Vid samtliga möten under hela processen har kommunens chefer och medarbetare ställt tydliga krav på att den nya kommunorganisationen behöver bli bättre på att sätta medborgarens behov i fokus. Vid varje utvecklingscell har cirka sjuttio chefer och medarbetare deltagit, där majoriteten varit direkt hämtad ur brukarnära verksamheter som återspeglade de olika generationsperspektiven. Resultatet av deltagarnas arbete under utvecklingscellerna formade innehållet för de två avslutande konstruktionscellerna. I konstruktionsarbetet har kommunledningsgruppen tillsammans med samtliga chefer och medarbetare som deltagit i arbetet format grunden till det förslag på ny kommunorganisation som presenteras i denna rapport Ett genomgående tema i samtliga tre utvecklingsceller har varit att titta närmare på hur kommunen i högre grad kan tillfredsställa olika typer av medborgarbehov. Dels genom att selektera medborgarbehov utifrån olika generationsperspektiv, dels genom att titta på medborgarnas behov med hänsyn till kulturella, sociala och individuella förutsättningar. Intern projektgrupp Under hela genomförandefasen har AdvisoryBoard haft stöd av Ängelholms interna projektgrupp. Tolv processledare var särskilt rekryterade från kommunens olika verksamheter för att bistå projektledningen med analyser, reflektioner och processförberedelser.

8 3. Analys Under utvecklingscellerna utarbetade deltagarna ett antal krav och förväntningar på den nya kommunorganisationen. Dessa sammanfattades i följande punkter: och ständigt anpassa sig efter föränderliga behov. grunduppdrag. 1) Proaktivt utföra kommunens grunduppdrag och myndighetsansvar. 2) En servicefunktion med mandat att frigöra och leda kommunens kompetenser i syfte att tillfredsställa komplexa medborgarbehov. kartläggas och exponeras. alla chefer och medarbetare i alla organisationens delar och uppdrag. med en rörlig del avsatt för samverkan. projektbudgetering. samverkan och agera för att tillvarata varandras kompetenser. tillfredsställa specifika medborgarbehov Med utgångspunkt från dessa krav och förväntningar har olika organisatoriska modeller utvärderats i konstruktionscellerna. Dels några befintliga kommunala organisationer med en liknande politisk styrmodell som kommunen ska införa, dels tre olika exempel på agila och serviceorienterade organisationsmodeller som var direkt formade från utvecklingscellernas resultat. Agilt förhållningssätt i en serviceorienterad organisation Ordet agilt är hämtat från engelskans agile och betyder lättrörligt och anpassningsbart. Utvecklingscellernas tolkning av ordet agilt handlar framförallt om den nya organisationens förmåga att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet.

9 En unik faktor i utvecklingsarbetet är att deltagarna återkommande har konstaterat att samverkan kring medborgarens behov inte kan organiseras i traditionella organisationsrutor utan kräver en särskild funktion eller arena med ett eget mandat att samverka för medborgarens bästa. Det som utmärker en agil och serviceorienterad organisation är framförallt ett decentraliserat beslutsfattande och en hög flexibilitet att organisera verksamheten efter föränderliga behov. Exempel på agila och serviceorienterade organisationer utifrån arbete i utvecklings- och konstruktionsceller Nationella referenspunkter Projektet har tillsammans med kommunledningen även besökt ett antal kommuner med en liknande politisk styrmodell för att närmare titta på hur kommunorganisationen har matchat den politiska organisationen. Kommunledningen, AdvisoryBoard och den interna projektledningen har också tagit del av ett antal utvärderingsrapporter från andra kommuner med liknande politisk styrmodell samt nationellt genomfört ett antal informella samtal med olika funktioner från ett flertal organisationer och kommuner I konstruktionscellernas analys framkom att den modell som bäst överensstämmer med utvecklingscellernas krav och förväntningar på en ny kommunorganisation, är en agil och serviceorienterad organisationsmodell, vilket beskrivas närmare i följande avsnitt i rapporten.

10 4. Ny organisation Utvecklings- och serviceorganisation Organisationen bygger på valet av modell för en agil och serviceorienterad organisation som arbetades fram vid konstruktionscellerna. Strukturen för en Utvecklings- och serviceorganisation bygger på tre huvuduppdrag: Till stöd för huvuduppdragens genomförande finns en enhet för servicestöd och en ledningsstab. Till stöd för ett nytt arbetssätt med en högre grad av samverkan och samarbete ska agila arenor för utveckling och service etableras. Samtliga delar i utvecklings- och serviceorganisationen beskrivs mer detaljerat i kommande avsnitt

11 5. Huvuduppdrag Ansvarsområde Kommunens tre huvuduppdrag ansvarar gemensamt och var för sig för att utveckla kommunens grunduppdrag och myndighetsansvar utifrån den politiska målbilden. Varje huvuduppdrag har också ett ansvar att ständigt anpassa verksamheten och säkerställa service efter föränderliga behov. När behov uppstår som kräver flera kompetenser i samverkan, ska arbetet delegeras och genomföras i en agil arena för utveckling och service. Uppdragsgivare Kommundirektörens uppdrag utgår från politiska beslut, mål och inriktningar. Cheferna för huvuduppdragen och cheferna för servicestöd bildar tillsammans med kommundirektören kommunens strategiska samordningsgrupp Chefsuppdrag Varje huvuduppdrag har en chef: I chefsuppdraget ingår att: arbetet att ta fram en gemensam budget och verksamhetsplan för kommunen. huvuduppdraget. huvuduppdraget. huvuduppdraget. och beteende som ger underställda chefer bättre förutsättningar att tillvarata kompetenser och kunskaper. medborgarbehov och etableringen av agila arenor för utveckling och service. service när särskilda behov uppstår. ett agilt och medskapande ledarskap som accepterar ett levande och föränderligt arbetssätt. roller i det egna huvuduppdraget. nya rutiner för organisationens stödfunktioner såsom Kravprofil chef för huvuduppdrag:

12 Chefen behöver ha en förmåga att: 22 Exempel på gemensamma nyckeltal för huvuduppdragen: förhållande till arenans effekt för brukaren/ medborgaren utifrån förutbestämda kriterier. case i kompetensbank. 23

13 24 6. Huvuduppdragens innehåll, omfattning och verksamheter Den nya kommunorganisationen kommer att bestå av tre huvuduppdrag med uppdrag att leda och utveckla kommunens grunduppdrag och myndighetsansvar utifrån den politiska målbilden och är indelade i verksamhetsområdena Lärande och Lärande och familj familj har som syfte att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att sammanföra kommunens individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionshindrade och arbetsmarknadsåtgärder med samtliga utbildningsverksamheter skapas nya förutsättningar för att både förebygga och tillfredsställa behov hos bland annat unga arbetslösa, barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa samt barn och unga som hamnat eller riskerar att hamna i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. verksamheter: Ängelholm socialförvaltning) 25 * Kundtjänst ingår som en del i respektive huvuduppdrag. Kundtjänst ska fortsätta vara en sammanhållen organisation med bibehållet uppdrag. En av cheferna för huvuduppdragen kommer att ansvara för den övergripande ledningen av kundtjänst.

14 Hälsa helhet kring kommunens vård- och omsorgstjänster för äldre. Genom att koncentrera kommunens samtliga verksamheter inom uppdrag skapas goda förutsättningar för att bättre tillfredsställa behoven hos äldre medborgare i behov av stöd och omsorg. Samhällsutveckling en större helhet kring medborgarnas livskvalitet och möjlighet att kunna påverka sina levnadsförhållanden. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan medborgarnas förväntningar på livskvalitet med den kommunala utvecklingen av näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, handel, miljö och kultur. För medborgargruppen mest sjuka äldre kan särskilda samordningsvinster och kvalitetshöjande insatser genereras genom ett fortsatt samarbete med den regionala hälso- och sjukvården Huvuduppdraget för Hälsa består av följande verksamheter: socialförvaltning) * Kundtjänst ingår som en del i respektive huvuduppdrag. Kundtjänst ska fortsätta vara en sammanhållen organisation med bibehållet uppdrag. En av cheferna för huvuduppdragen kommer att ansvara för den övergripande ledningen av kundtjänst. Genom att sammanföra nuvarande Tekniska förvaltningen, Miljökontoret, Stadsarkitektkontoret och Kultur och Fritid finns goda förutsättningar att utveckla och samordna insatser kring ett socialt och miljömässigt hållbart Ängelholm. Gemensamt kan huvuduppdragets verksamheter skapa förutsättningar för en god infrastruktur, en attraktiv stadsmiljö, en tillgänglig arbets- och bostadsmarknad samt ett rikt utbud av kultur och fritid. verksamheter: verksamheter

15 Myndighetsenhet En särskild myndighetsenhet/kontor inrättas inom huvuduppdraget Samhällsutveckling. Enhetens uppdrag är att ge samordnad service till myndighetsnämndens ansvarsområde. Delegeringsregler ska utarbetas för att undvika jäv vid handläggning och tillsyn avseende den egna verksamheten. Huvuduppdragens omfattning Överförmyndarverksamheten Överförmyndarverksamhetens organisatoriska tillhörighet kommer att beslutas i samband med huvuduppdragens detaljorganisering. Fördelningen över antal anställda i de olika huvuduppdragen och verksamheten som stödjer dessa, dvs. servicestöd. Totalt omsätter kommunens verksamheter 3022 anställda Fördelning i miljoner kronor per huvuduppdrag och servicestöd enligt 2014 års budget som totalt omsätter 2390 miljoner kronor. * Kundtjänst ingår som en del i respektive huvuduppdrag. Kundtjänst ska fortsätta vara en sammanhållen organisation med bibehållet uppdrag. En av cheferna för huvuduppdragen kommer att ansvara för den övergripande ledningen av kundtjänst.

16 7. Servicestöd Ansvarsområde Organisationens servicestöd ansvarar för att stödja och möjliggöra huvuduppdragen och arenornas arbete genom att erbjuda anpassade supporttjänster för att: Uppdragsgivare Servicestödet arbetar på uppdrag av huvuduppdragen och den strategiska samordningsgruppen. Cheferna för servicestöd och cheferna för huvuduppdragen bildar tillsammans med kommundirektören den strategiska samordningsgruppen. Chefsuppdrag Servicestödets olika verksamheter drivs av tre chefer (ekonomi- 30 målsenliga rutiner till stöd för huvuduppdragens verksamheter. kompetens och administrativt stöd till den politiska organisationen. IT och övrig administration. enskild kompetens och specialistfunktion. kunskap och lärande från de agila arenorna för utveckling och service. lagring av arenornas återförda resultat. form av t.ex. strukturerade utvärderingsverktyg. arbetet att ta fram en gemensam budget och verksamhetsplan för kommunen. servicestödet. beteende som ger underställda chefer och medarbetare bättre förutsättningar att tillvarata kompetenser och kunskaper. och arenorna för utveckling och service efter behov. kartläggning av samtliga kompetenser och roller i det egna huvuduppdraget. Kravprofil 31

17 32 Förmågor Verksamheter

18 8. Ledningsstab Uppdragsgivare Ledningsstaben arbetar på uppdrag av kommundirektören. Ansvarsområde Ledningsstaben ansvarar för att stödja och möjliggöra kommundirektörens ledningsarbete. Ledningsstaben utgörs av cheferna inom Servicestöd samt vid behov adjungerade funktioner från Servicestöd som på del av sin tid bidrar med kunskap och kompetens för kommunens strategiska ledningsarbete. Chefsuppdrag Ledningsstaben drivs av kommundirektören med uppdrag att: gruppen driva arbetet med att ta fram en gemensam verksamhetsplan för kommunen. beteende som ger kommunen bättre förutsättningar att tillvarata kompetenser och kunskaper. 34 Ledningsstaben bidrar med kompetens inom följande områden: kommungemensamma statistiska underlag för planering och prognostisering. säkerhetsansvar. övergripande strategiskt perspektiv. Kravprofil Förmågor 35

19 9. Strategisk samordningsgrupp För att leda och driva kommunens samlade verksamheter bildar kommundirektören en övergripande strategisk samordningsgrupp (SSG). SSG består av de tre cheferna för huvuduppdragen och de tre cheferna för servicestöd. Ansvarsområde SSG ansvarar för att leda, driva och utveckla kommunens samlade verksamheter genom att: 36 kommunen. konkreta verksamhetsmål. service. kommunens verksamheter. och ledningsfrågor. 37

20 Agil arena för utveckling och service PULS Ansvarsområde Den agila arenan för utveckling och service är en renodlad samverkansfunktion med ansvar att tillfredsställa medborgarbehov som kräver flera kompetenser i samverkan, både inom och utom kommunen. En agil arena formas exempelvis när: som den egna verksamheten inte klarar av att hantera. läggningstider är alltför långa, vid förbättringsarbete för psykisk ohälsa hos unga, samverkan kring ungas sysselsättning eller trygga medborgare. högre grad av samverkan. Dessa behov kan uppstå i den direkta verksamheten, men kan även uppstå som en konsekvens av politiska beredningar, regionala, nationella och europeiska beslut och direktiv. När en chef eller medarbetare har identifierat ett samverkansbehov har man ett ansvar att signalera detta till närmsta chef som för detta vidare enligt fastställd rutin till till närmsta ledningsgrupp. Uppdragsgivare En agil arena för utveckling och service arbetar direkt på uppdrag av den strategiska samordningsgruppen. Arenan etableras och beställs efter gemensamt beslut i kommunledningsgruppen som även delar ut ändamålsenliga befogenheter. Koordinator Till varje agil arena utses en koordinator med ansvar att koordinera, bemanna och leda ett flexibelt team av kompetenser med förmåga att tillfredsställa de behov som är identifierade. Koordinatorn har även ett ansvar att förpacka, återföra och säkra kunskap till övriga delar av organisationen efter genomfört uppdrag. 39 Agila arenor för utveckling och service etableras löpande både inom respektive huvuduppdrag, emellan de olika huvuduppdragen och kan även inrättas inom fullmäktigeberedningarna. Arenan är agil vilket innebär att bemanningen av kompetenser ständigt anpassas efter de behov som uppstår. Signalansvar Alla chefer och medarbetare i organisationen har ett ansvar att signalera särskilda behov som kräver flera kompetenser i samverkan. Kravprofil koordinator Processledare i agilt ledarskap med: och verksamhet.

21 Pulsprogram Pulsprogrammet är arenans konkreta handlings- och genomförandeplan för det särskilda behov som ska lösas. Koordinatorn har i uppdrag att ta fram ett pulsprogram innehållande fyra steg: 1. P - Proaktivitet Identifiera vem mottagaren av arenans arbete är och utse en kommunikationsansvarig i arenan som löpande kommunicerar och återkopplar till medborgaren och/eller intressenten vars behov står i fokus U - Utveckling Rekryteringsplan för kompetenser som ska bemanna arenan för att utveckla den bästa lösningen för det särskilda behov som ska lösas L - Lärande Utvärderingsplan och upprättande av kunskapsbank för att säkerställa att arenan har förmåga att förpacka, återföra och säkra kunskap till övriga delar av organisationen efter genomfört uppdrag. 4. S - Service En konkret aktivitetsplan som beskriver arenans arbete steg för steg i lösningen av det särskilda behov som uppstått.

22 11. Tre konceptuella exempel på agil arena för utveckling och service 42 I den avslutande konstruktionscellen testades organisationens agila förmåga genom ett antal komplexa medborgarcase som konstruktionscellens deltagare fick pröva att tillfredsställa genom en agil arena för utveckling och service. Nedan följer en sammanfattning från tre av konstruktionscellens konceptuella arenor. 1. Medborgaruppdrag Ibrahim Ibrahim 18 år har nyligen blivit beviljad asyl i Sverige och bor i Strövelstorp i Ängelholms kommun. Ibrahim vill snabbt hitta ett jobb och är i akut behov av svenskundervisning, vägledning, sociala nätverk och krisstöd. För att möta Ibrahims olika behov etablerar kommunen en agil arena som innehåller exempelvis följande kompetenser: 2. Medborgaruppdrag Viktor Viktor 12 år har en pappa som är narkotikamissbrukare. Viktors föräldrar är skilda och han bor i Ängelholm tillsammans med sin mamma och lillebror. Viktor ligger långt efter i skolan, har börjat röka och dricka alkohol och har svårt att knyta an till kamrater i skolan. Viktors mamma är mycket orolig för Viktor och har själv börjat dricka alkohol för att dämpa sin ångest. För att möta Viktors olika behov etablerar kommunen en agil arena som innehåller exempelvis följande kompetenser: sjukvården, arbetsgivaren 3. Medborgaruppdrag Familjen Svensson Familjen Svensson har precis flyttat från Stockholm till Ängelholm med hopp om att börja ett nytt liv. Familjen har köpt en tomt i plan i området och att bygglovet inte kan beviljas förrän detaljplanen har antagits. Detta kan ta flera år. Beslutet tar hårt på familjen som bor tillfälligt inneboende hos mormor Greta. 43

23 Dottern i familjen utvecklar på nytt anorexi och pappan utvecklar ett spelmissbruk. För att möta familjen Svenssons olika behov etablerar kommunen en agil arena som innehåller exempelvis följande kompetenser: Kompetenser kring bygglov Mark och exploatering Bygglovs- och planhandläggare Miljöinspektör VA- och gatuingenjör Externa fastighetsägare 44 Kompetenser kring familjen Specialpedagog Skolsköterska Socialsekreterare med myndighetsutövning Specialist gällande anorexi och spelmissbruk

24 Synkronisering mellan huvuduppdrag och politisk organisation Genom skapandet av de tre huvuduppdragen - Lärande och samordning och samverkan mellan kommunens olika verksamheter och kompetenser. Genom att löpande etablera agila arenor för utveckling och service kan huvuduppdragen i högre grad tillfredsställa särskilda behov som kräver flera unika kompetenser i samverkan. Inom huvuduppdraget Lärande och familj finns kompetenser samlade som sammantaget ger bättre förutsättningar att arbeta utifrån en helhetssyn kring familj och skola. Beroende på ärendenas karaktär kan huvuduppdragen rapportera till antingen Välfärdsnämnden eller kommunstyrelsen. För rapportering till myndighetsnämnden ansvarar myndighetschefen inom Samhällsutveckling. En utgångspunkt i arbetet med den nya kommunorganisationen har varit att åstadkomma största möjliga samverkans- och samarbetsmöjligheter både inom och emellan de olika verksamheterna. För att uppnå en liknande dynamik i synkroniseringen mellan den politiska organisationen och kommunorganisationen är det avgörande att huvuduppdragen flexibelt kan rapportera till det politiska organ som är mest ändamålsenligt. Matchningen mellan den politiska organisationen och huvuduppdragens resultat förutsätter att politiken formulerar tydliga mål och förväntade resultat på medborgarnytta och service. Beredningsstöd En viktig del i den nya politiska organisationen är tillkomsten av fullmäktigeberedningarna. För att på bästa möjliga sätt stödja beredningarnas arbete skapas förutsättningar i den nya organisationens servicestöd att bistå beredningarna inom bland annat följande områden: 47 Till varje fullmäktigeberedning kommer det att utses en lämplig koordinator med uppdrag att samordna de tjänster beredningen behöver. Vid behov kan även stöd i processledning ges.

25 13. Framgångsfaktorer och risker nyttan av samarbete och samverkan. lärande som skapas i det nya arbetssättet. 48 Inför etableringen av en utvecklings- och serviceorganisationen finns ett antal avgörande framgångsfaktorer och risker som kommunledningsgruppen särskilt bör beakta och förhålla sig till. Dessa är direkt kopplade till deltagarnas synpunkter och reflektion i utvecklings- och konstruktionsarbetet. Framgångsfaktorer huvuduppdragen. grad av service till medborgare och intressenter med behov som kräver flera kompetenser i samverkan. grad av lärande i organisationen. naturligt sätt att arbeta. medarbetare. kompetens. förändringskatalysator i organisationen. medarbetare om varandras verksamheter och kompetenser i kommunen. Högre risker för respektive huvuduppdrag. genom att inte synkronisera verksamhetsplanerna. uppdraget vad gäller horisontellt-/tvärfunktionellt samarbete, förhållningssätt och beteende. tillräckligt hög utsträckning. förhållningssätt och beteende kring samarbete och samverkan. nikation och dialog till medborgare och medarbetare. Generella risker och prioriteringar. till negativa kompromisser. tenser när behov uppstår. befogenheter. 49

26 14. Behov och idéer från arbetsprocessen Prioriterade medborgarbehov Under utvecklingsarbetet med den nya kommunorganisationen har processens drygt tvåhundra chefer och medarbetare identifierat och prioriterat utmanande medborgarbehov som de anser att den nya kommunorganisationen bör utveckla nya lösningar för. Nedan följer ett axplock av dessa medborgarbehov utifrån den nya organisationens tre huvuduppdrag. Medborgarbehov - Hälsa och omsorg. 50 Medborgarbehov - Lärande och familj nyanlända. Medborgarbehov - Samhällsutveckling 51

27 Nya idéer och frön till agila arenor för utveckling och service Processens deltagare har även bidragit med en rad goda idéer som direkt kan förbättra kvaliteten för medborgaren. Nedan följer ett axplock av dessa goda idéer där många av idéerna har potential att utgöra en startpunkt för en agil arena för utveckling och service. 52 Idéer verksamheter. forskning kring ungdomskultur. stationsområdet till kulturaktiviteter. av kulturaktiviteter. 53

28 15. Viktiga utvecklingsområden avsändaren Ängelholm är avgörande för trovärdighet, tydlighet mellan kommunen, medarbetaren, brukaren och medborgaren. Med en ny organisation bör kommunikationen och medborgardialogen återspegla det politiska uppdraget och vad detta tillför i form av nytta för dem som lever och verkar i kommunen. 54 Kommunikation En hög kommunikativ förmåga hos samtliga chefer och medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för att en Utvecklingsoch serviceorganisation ska kunna fungera i praktiken. Om organisationen ska kunna säkerställa en högre grad av service till brukaren och medborgaren måste kommunikationen handla om vad kommunen gör och vilka värden kommunen skapar för den mångfald av brukar- och medborgargrupper och behov som finns och hela tiden uppstår. Att säkerställa en högre grad av service skapar möjligheter för kommunens kommunikatörer att sortera och selektera i relevanta kanaler för att på bästa sätt nå fram till särskilda brukar- och medborgargrupper som till exempel unga, äldre och nyanlända på deras villkor. Som exempel kan värderingsmässiga, språkliga, sociala, kulturella, åldersmässiga, intressestyrda incitament göra att olika medborgare tar till sig budskap på olika sätt och i olika kanaler. I en förenklad form kan man säga att få äldre finns i sociala medier och inte många unga läser lokaltidningar. Ekonomi Om organisationen ska kunna införliva ett nytt arbetssätt och framgångsrikt etablera agila arenor för utveckling och service behöver kommunen ha ett mer flexibelt och långsiktigt synsätt på pengar och resurser. Genomgående under samtliga möten har projektets deltagare lyft ekonomins betydelse för samverkan och ställt följande krav och förväntningar på ekonomin: samverkan. 55 Tydlig kommunikation inger trygghet. Därför är det viktigt att fastställa den långsiktiga planen för medborgardialog, förhållningssätt till varumärket och riktlinjer för hur vi kommunicerar bilden av Ängelholm strategiskt över tiden. Det övergripande ansvaret för Varumärket Ängelholm bör tas av kommunledningen och förankras med den politiska ledningen. Riktlinjer för hur kommunen vårdar, förvaltar och kommunicerar

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06 AdvisoryBoard Trygg i livet 2020 Erbjudande Partnerskap Uppdrag Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Ängelholms Näringsliv - nuläge och några av våra viktiga frågor framöver Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 5 plats i Sv. Näringslivs företagsranking 2012

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

2011-11-09. Jan-Olof Friman informerar om att de ärenden som förvaltningschefsgruppen för diskussion om är detsamma som behandlas inom CeSam.

2011-11-09. Jan-Olof Friman informerar om att de ärenden som förvaltningschefsgruppen för diskussion om är detsamma som behandlas inom CeSam. SALA '(OMMUN Bilaga KS 2011/60/3 Centrala samverkans gruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-11-09 4 (S) SALA i

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2

GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 GoingeLean Strategi, struktur och kultur en väg till förändring? Seminarium 1:2 Föreläsare: Tommy Johansson, kommunalråd Östra Göinge kommun tommy.johansson@ostragoinge.se Erik Lidberg, kommunchef Östra

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Staffan Roos Örkelljunga och Jonny Wedin Landskrona Lena Östblom Ängelholm, Frida Mattelin och Anna Rydberg

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer