Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014"

Transkript

1 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars

2 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den bild av verksamheten som omvärlden skapar. En organisations eller ett företags identitet (profil) är det som organisationen själv definierar. Ju mer konsekvent organisationen är i sitt uttryck och i sin kommunikation med omvärlden, desto mer enhetlig och sann blir den image som organisationen får. Detta gäller både vid personliga möten, genom de lokaler verksamheten väljer att operera från, via tonen och budskapet i kommunikationen utåt och via den grafiska profilen som paketerar kommunikationen. Den grafiska profilen är de visuella delar som JAK Medlemsbank består av. Logotyp, färger, typsnitt, bilder och övrig formgivning. Den grafiska profilen ska spegla JAKs identitet via ovanstående delar. För att kunna använda den grafiska profilen är det bra att ha en grafisk manual. En grafisk manual är i första hand ett redskap, som en kokbok, som hjälper till att hantera de grafiska element som ingår i profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom grafisk design kunna följa de regler som finns för att profilen ska hanteras på ett korrekt sätt. 2

3 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL HUR SKA MANUALEN ANVÄNDAS Hur ska manualen användas? Kanske är du representant för en lokalavdelning som ska göra ett utskick till medlemmarna. Några får det via mail, andra vill ha ett brev på posten. På samma sätt som du representerar JAK genom det du säger och skriver, ska ditt utskick i sin form vara en del av banken. Vi har en värdegrund som vi jobbar från vad gäller stora och små frågor, och vi har en visuell identitet som paketerar budskapet vår grafiska profil. Vi hoppas att du ser den här manualen som en hjälp, inte som ett hinder i din kommunikation. En hjälp att skapa kommunikation som ser professionell ut och ökar trovärdigheten i det du vill säga. En hjälp att snabbt få ut buskap och kunna fokusera på VAD du vill säga, inte HUR du presenterar det. Vi ser gärna att du använder manualen och tillhörande mallar/logotyper när du skickar inbjudningar, gör affischer, skickar brev med posten eller gör andra trycksaker där JAK Medlemsbank är avsändare. En tydlig grafisk profil som används konsekvent bidrar till att ge en enhetligt och stark bild av JAK och vår verksamhet. Kraften i det visuella uttrycket blir störst om alla medarbetare, medlemmar och ideella resurspersoner arbetar i enlighet med den grafiska manualen oavsett om det gäller tryckt eller digital form. Genom att vi konsekvent håller oss till riktlinjerna hjälper vi till att: Öka JAKs trovärdighet Stärka vårt goda rykte Skapa enhetlighet vad gäller vår visuella identitet Ge omvärlden en tydlig bild av vilka vi är och vad vi står för Kommunicera på ett professionellt sätt 3

4 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL IDENTITET & IMAGE VÄRDEGRUND SPRÅK / UTTRYCK JAK Medlemsbank, Identitet och Image RIKTLINJER STRATEGIER REGLER & STADGAR MEDLEMMAR IDEELLA RESURSPERSONER ANSTÄLLDA LOKALER IDENTITET/PROFIL KOMMUNIKATION I ORD OCH BILD IMAGE OMVÄRLDENS TOLKNING TYPOGRAFI LOGOTYPE FÄRGER FOTON 4

5 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Innehåll OM MANUALEN 2 BILDEN AV JAK 6 BASREGLER 8 Logotyp 8 EXEMPEL PRODUKTER Inbjudan & Affisch 18 Image Annons 20 Webb 21 Typografi 11 Färger 15 Fotografering 17 5

6 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BILDEN AV JAK Bilden av JAK VÄRDEGRUND HELHETSSYN Vi anser att: människor ska mötas som fria, jämlika och jämställda individer. Vi tror på mångfald och solidarisk samverkan. hållbara ekonomiska relationer är möjliga. etiska avvägningar och gemensam nytta ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv. att ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling. EKOLOGI Vi anser att: den ekonomiska verkligheten ska anpassas till kraven på ekologisk uthållighet. försörjning och hushållning ska ordnas på ett sådant 6 sätt att ekosystemen inte äventyras. Därför tar vi ställning mot kravet på ständig tillväxt. räntefri finansiering främjar hållbara investeringar medan ränteekonomin bidrar till en utarmning av jordens resurser. RÄTTVISA Vi anser att: ekonomin ska motverka klyftor mellan fattiga och rika. räntesystemet är orättvist eftersom det omfördelar pengar från dem som har lite till dem som har mycket. ekonomiska relationer ska präglas av rättvisa och hushållning inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar. DEMOKRATI Vi anser att: en rättvis ekonomi förutsätter en demokrati där allas åsikter och meningar kan göra sig gällande med samma tyngd. alla ska ha tillgång till den information som behövs för att kunna delta i beslutsfattandet. debatt och samtal med respekt för skilda synsätt ska stimuleras.

7 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BILDEN AV JAK VARUMÄRKE LOKALT OCH GLOBALT Vi anser att: sunda lokala ekonomier är grunden för en sund 7 globalisering. pengar främst ska inriktas på att användas lokalt där människorna är och för reella behov. EKONOMISK FRIGÖRELSE Vi anser att: pengar ska brukas som ett räntefritt bytesmedel som underlättar samverkan och utbyte av varor och tjänster, inte användas för spekulation. pengarnas viktigaste funktion är att åstadkomma ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället. JAK Medlemsbank är ett av verktygen för förverkligandet av denna ekonomiska frigörelse. För att ett varumärke ska bli värdefullt måste det kunna urskiljas från mängden genom dess positiva och exceptionella egenskaper. I marknadsföringssammanhang talar man om ett relationsskapande mellan varumärket och dess användare. JAK Medlemsbank är en bank som skiljer sig från de stora bankerna i Sverige i dag. Vår värdegrund bygger på en kooperativ grundsyn, sammanfattad i värdeord som Idéburet sparande, Ansvarsfull utlåning och Samverkan. Samtidigt opererar vi i samma verklighet som de stora bankerna och våra medlemmar finns ofta både hos oss och de stora bankerna. Allt detta ska rymmas i det uttryck JAK Medlemsbank har. Vi skiljer oss från mängden, men är likväl en bank med en seriös verksamhet i en global finansvärld. I detta ligger en utmaning, samtidigt är det precis dessa skillnader som gör att vi har ett starkt varumärke. Låt oss jobba vidare med att stärka vårt varumärke genom att använda oss av de redskap vi har när vi förmedlar vårt budskap: vår värdegrund och vår grafiska profil.

8 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER LOGOTYPE LOGOTYP Logotypen är den enskilt viktigaste identitetsbärande komponenten i vår grafiska profil och ska därför finnas med på allt kommunikativt material som har JAK Medlemsbank som avsändare. Original logotype i grön färg PMS 371 JAKs logotyp är grön, PMS 371. Den består av bokstäverna JAK med ett blad i mitten av A samt texten MEDLEMSBANK direkt under. Denna logotyp ska man aldrig skaländra eller försöka skapa själv. Original ska alltid användas. Du finner original för nedladdning på vår hemsida under Lite kuriosa: lövet i loggan kommer från namnet på fastigheten i Skövde, Björken I, där banken har sina lokaler. 8

9 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER LOGOTYPE LOGOTYPFÄRGER Logotype i svartvitt JAKs logotyp får bara förekomma i följande färgvarianter: grön, svart eller vit (negativ). Logotypen i grönt mot vit bakgrund är den rekommenderade och ska användas överallt där det är möjligt. Den svarvita varianten använder vi för dokument som ska skrivas ut i svartvitt. Den vita varianten kan vi med fördel använda när bakgrunden inte är vit utan en färg eller ett foto. Bakgrunden måste vara så pass mörk att den vita logotypen famträder tydligt. LOGOTYPSTORLEK Vit/negativ logotype mot färgad bakgrund och fotografier. JAK Medlemsbanks logotyp får inte göras för liten. Detta för att säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen (oavsett version) får därför inte göras mindre än att texten MEDLEMSBANK är läsbar. 9

10 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI Aa Georgia 200 punkter Aa Trebuchet MS 200 punkter TYPOGRAFI Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Våra huvud typsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter, samt för sin tillgänglighet. Trebuchet och Georgia är båda användningsbara, välkända, enkla och mycket läsbara typsnitt som bör finnas i alla datorer, både Mac och PC. Det finns två grundtyper bland teckensnitten, de med seriff och utan seriff (sans seriff). En seriff är en klack som avslutar stapeln på en bokstav, se Georgia ovan. Trebuchet är exempel på teckensnitt utan seriff. Seriffen Georgia i rubriker ger en bra balans till den i 10 övrigt relativt dynamiska och moderna grafiska formen. Traditionellt använder man oftare seriffer i brödtexter, det vill säga längre textstycken, för dess goda läsbarhet i print. Trebuchet är en ren sans seriff, som ger en modern look och samtidigt är ett bra komplement till Georgia. Sans seriffer används med fördel för texter på webben då de här anses ha bättre läsbarhet, samt som rubriker för att kontrastera till brödtexten. Vid längre texter, exempelvis avhandlingar och böcker, används Georgia i brödtexter - vid kortare texter som här i manualen och på webben använder vi Trebuchet som brödtypsnitt. För att få en dynamisk kommunikation försöker vi använda oss av kontraster mellan brödtext och rubriker. Genom att konsekvent använda typsnitten som är angivna på efterföljande sidor får JAK Medlemsbank ett enhetligt uttryck som är med och bygger förtroende och stärker varumärket.

11 Print JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI RUBRIK ANNONS TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TEXT ANNONS TYPSNITT TREBUCHET REGULAR 12 punkter och större abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö RUBRIK DOKUMENT TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö INGRESS DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET ITALIC Samma storlek som brödtexten (10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö BRÖDTEXT DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET REGULAR Storlek 10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö BRÖDTEXT DOKUMENT LÄNGRE TEXTER TYPSNITT GEORGIA REGULAR Storlek 10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MELLANRUBRIK DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET REGULAR VERSALER Samma storlek som brödtexten, alternativt 2 grader högre 11

12 Webb JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI RUBRIK TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö INGRESS OCH CITAT TYPSNITT GEORGIA ITALIC Samma storlek som brödtexten, 10 eller 12 punkter (nedan i 12 p) abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MELLANRUBRIK TYPSNITT TREBUCHET VERSALER Samma storlek som brödtexten (10 eller 12 punkter) BRÖDTEXT TYPSNITT TREBUCHET 10 eller 12 punkter med dubbelt radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 12

13 Rubrik i Georgia 24 punkter, grön. Rubrik i Trebuchet 24 punkter, grön. JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI Två mellanslag ned har vi här ingressen som berättar vad brödtexten ska handla om. Ingressen skrivs i Trebuchet italic 10 punkter. Och här kommer brödtexten i Trebuchet regular 10 punkter. Här med dubbelt radavstånd (14 punkter). Ficte nossuntibus aut et ius possinventi omnis abo. Ita dendignietur aut mo ea commodi pienimus post fugit, voluptas essimpe rferibus de volor soluptatur molorep eritibus re cum quossimostem qui aut perumqu iaestis disquis dolorei undempero estestemped estem quaerio. Pos quis pe sapelec tasima volorrovit auta eliquatet acipsum facepel labore verum nest aut laces moluptatem que doluptat. HÄR KOMMER EN MELLANRUBRIK Mellanrubriken är skriven i Trebuchet regular, versaler, 10 punkter. Texten följer direkt under mellanrubriken, alltså enkelt mellanslag. Mellanrubriken skrivs gärna i grönt för att synas bättre. Empe volorem ea velland igenimus quam, veriam, odit, nem derepta tuscipitae eliqui ipienimus everferiosae dolupta temquam voles eosante perspe nonsenis et ipsus etur? Qui occum faciet vel is ent apernatia sit ex eosti dent volum quae sumquo quiatus remporit aute di dis dentur a quam fugia eatemqui invelluptus arumet untempo rerrum is debis alia audis dolupta sincidi quasinietur, secus magnime nihicatur aut exerrunda peliquidest autat et ati undipsam, con eum andigenim verrovi tiostib usapita sperspe nate nulpa net, comnisque sam alibeaquas delendae entem vol- 13 Två mellanslag ned har vi ingressen som berättar vad den längre brödtexten ska handla om. Den här ingressen är också skriven i Trebuchet italic men i 12 punkter. Och här kommer brödtexten i Georgia regular 12 punkter. Även här med dubbelt radavstånd (18 punkter). Ficte nossuntibus aut et ius possinventi omnis abo. Ita dendignietur aut mo ea commodi pienimus post fugit, voluptas essimpe rferibus de volor soluptatur molorep. MELLANRUBRIK TREBUCHET VERSAL GRÖN Mellanrubriken är skriven i Trebuchet regular, versaler, 12 punkter. Texten följer direkt under mellanrubriken, alltså enkelt mellanslag. Mellanrubriken skrivs gärna i grönt för att synas bättre. MELLANRUBRIK TREBUCHET VERSAL GRÖN Mellanrubriken kan även ligga ett mellanslag från texten under. Lämpligt om man vill ha mer luft och förstärka mellanrubriken. PRAKTISKA EXEMPEL PÅ TYPOGRAFI Här kan du se hur du kan använda dig praktiskt av våra typografiska reger. 1. Längre texter har Georgia som brödtext, exempelvis vid avhandlingar, längre brev, etc. 2. Kortare texter har Trebuchet som brödtext och då går det bra att använda Georgia som huvudrubrik för att skapa dynamik i det visuella.

14 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER FÄRGER cmyk C67 M37 Y100 K28 PMS 371 RGB R86 G107 B33 cmyk C0 M43 Y92 K0 PMS 137 RGB R252 G163 B20 cmyk C36 M38 Y43 K20 PMS 409 RGB R153 G137 B124 50% 50% 50% 30% 30% 30% FÄRGSYSTEM JAK Medlemsbanks färger har ett eget och särskiljande visuellt färguttryck. De förstärker också vår värdegrund; ekologi, rättvisa, demokrati, lokalt & globalt samt ekonomisk frigörelse. Grönt är JAK Medlemsbanks huvudfärg. Orange är en komplementfärg som vi använder för att förstärka delar av kommunikationen med. Den bruntonade färgen mullvad används som komplement till både grönt och gult men främst i sina ljusare varianter som bakgrund. 14 Grönt har sitt ursprung i vår logotyp och bankens huvudfärg. Grön är en internationellt godtagen färg för ekologi och miljö. Samtidigt visar den i sin mörkare variant på stabilitet. Orange ska symbolisera nytänkande, framåtanda och värme. Vi är inte någon traditionell bank och det ska framgå i vår grafiska profil. Mullvad är en neutral, jordnära färg som kompletterar bra med både grön och gul. Färgerna är också valda för att harmoniera med färgerna i logotypen. Pastell färgerna i 50 och 30 % ska användas ytterst sparsmakat, t ex som bakgrundsplattor till diagram och text.

15 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER FÄRGER Aa Aa cmyk C0 M0 Y0 K100 RGB R0 G0 B0 cmyk C67 M37 Y100 K28 PMS 371 RGB R86 G107 B33 Aa Aa TEXTFÄRGER Svart, tonade varianter av svart, grön, orange och mullvad är godkända text färger. Använd svart eller tonad variant (grå) av svart i normalfall. Övriga färger kan användas för att förstärka rubriker och mellanrubriker. cmyk C0 M43 Y92 K0 PMS 137 RGB R252 G163 B20 cmyk C36 M38 Y43 K20 PMS 409 RGB R153 G137 B Aa Aa Aa Aa EN KORT INTRODUKTION TILL FÄRGLÄRA: CMYK används vid 4-färgstryck. PMS+ (Pantone Matching System) används när man trycker med en eller flera separerade färger, tex visitkort med logotypen som enda färgdetalj. Ju fler PMSfärger i ett tryck, desto dyrare. RGB används till digitala applikationer som till exempel Powerpoint och allt som har med webben att göra. Notera! Kontakta alltid tryckeriet du ska anlita och fråga i vilket färgsystem de vill ha materialet.

16 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER BILDMANÉR BILDMANÉR Tillsammans med logotyp, färger och typografi skapar bildmanéret JAK Medlemsbanks grafiska profil. På samma sätt som vi jobbar med en färgpalett i orange, grönt och mullvad i olika nyanser kan vi jobba med en variation av olika sorters fotografier. Fotografierna ska hjälpa till att särskilja oss från andra bankers grafiska uttryck. De ska vara med och bygga upp den bild av JAK Medlemsbank som vi vill förmedla. Viktigt är att människorna som gestaltas representerar en mångfald i form av kön, etnisk tillhörighet, ålder och religion. JAK har sedan tidigare en mängd bilder 16 på medlemmar från möten och sammankomster. Det är dokumentära bilder i färg med glada, fritidsklädda människor i kursgårdsmiljö, på landet etc. Bilderna är varma och naturliga. De inger förtroende och förmedlar känslan av en öppen kooperativ bank som verkar i en folkrörelsetradition. Dessa behöver dock kompletteras med professionella bilder som även visar vilka mål vi har med vår verksamhet, vilka vi vänder oss till och att vi kan axla uppgiften som bank, minst lika bra som någon av storbankerna. Vi arbetar med två spår i vårt bildmanér: 1. BILDER PÅ MEDLEMMAR Tagna i naturliga situationen av någon med bra kamera och känsla för fotografi. Bilderna kan visas både i färg eller svartvitt. Bilderna ska visa personer som utför någon form av syssla eller vara porträtt på en eller flera som medvetet tittar in i kameran. Personerna kan beskäras och ska helst inte vara för små i relation till övrigt innehåll i bilden.

17 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER BILDMANÈR 2. BILDER TAGNA AV PROFESSIONELL FOTOGRAF Med syfte att illustrera specifika händelser eller vid framtagning av presentationsmaterial. Dessa ska alltid levereras i färg och svartvitt. Bilderna ska gärna ha kort skärpedjup för att lyfta fram det viktiga i bilden eller trolla bort en rörig bakgrund. Bilderna ska ge en dokumentär känsla. Bilderna ska inte vara frilagda. Om de illustrerar ett föremål ska detta i så fall porträtteras på ren yta med skuggor. Bilderna ska visa på variation och dynamik. 17 Bilderna kan visa både på glädje och allvar med en varm underton. Bilderna får gärna visa på professionalitet i olika former. Bankens professionalitet, eller olika medlemmars kunnande och drivkraft. Bilderna får gärna vara något opolerade och ur ovanliga vinklar. Arbeta gärna med så rena bilder som möjligt. Jobba med kontraster i både färger, mörker/ljus och avstånd.

18 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER MALLAR FÖR JAKs MEDLEMMAR Vi har tagit fram mallar för inbjudningar och affischer i A4-format. Dessa är i formatet word och kan lätt laddas ned på vår hemsida under Mallarna är utformade enligt våra grafiska riktliner och är tänkt att underlätta i samband med en aktivitet, där man vill göra ett utskick eller sätta upp en affisch. MALL FÖR INBJUDAN Finns i orange och mullvad med plattan i 30% transparens. HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag En inledande ingress som i övergripande drag berättar vad det här brevet eller inbjudan handlar om. Texten kan vara cirka 3-5 meningar, beroende på hur mycket som är viktigt att lyfta fram. HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA TVÅ RADER Anlednings Plats Datum Klockslag En inledande ingress som i övergripande drag berättar vad det här brevet eller inbjudan handlar om. Texten kan vara cirka 3-5 meningar, beroende på hur mycket som är viktigt att lyfta fram. Färger och bilder är gjorda för tryck på tryckeri men kan självklart även skrivas ut i en vanlig färgskrivare. Alternativt i svart/vitt. Då är den grå mallen att rekommendera, se nedan. Behöver ni hjälp med Wordsmallarna finns det manualer till dem på Youtube. Generell manual: Hur man byter bild på affischen: Det här är brödtexten, som kan fylla hela sidan eller bara vara några stycken lång. Gör det lätt för läsaren genom att dela upp långa textstycken med dubbla mellanslag, som det är gjort här i exemplet. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Psantur, unt, sit est ventet, te endi que con consequatem qui rem fugias mint quatur modiantium et, cor ma ipsunt, ullam essusam idis eumquist dolorempor autem. Et il magnisque ad qui aut que quistrum alit maximet idebitate derspis sendani enih. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. Kontakt: Förnamn Efternamn Tel: Mail: Det här är brödtexten, som kan fylla hela sidan eller bara vara några stycken lång. Gör det lätt för läsaren genom att dela upp långa textstycken med dubbla mellanslag, som det är gjort här i exemplet. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Psantur, unt, sit est ventet, te endi que con consequatem qui rem fugias mint quatur modiantium et, cor ma ipsunt, ullam essusam idis eumquist dolorempor autem. Et il magnisque ad qui aut que quistrum alit maximet idebitate derspis sendani enih. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. Kontakt: Förnamn Efternamn Tel: Mail: För övriga frågor kring manualen eller mallarna, kontakta kommunikationsansvarig Louise Clausen, , JAK Medlemsbank Huvudkontor i Skövde Org.nr Box 216, SKÖVDE (Vasagatan 14) Tel Fax Lokalkontor i Orsa Box 43, ORSA (Dalagatan 1) Tel Fax JAK Medlemsbank Huvudkontor i Skövde Org.nr Box 216, SKÖVDE (Vasagatan 14) Tel Fax Lokalkontor i Orsa Box 43, ORSA (Dalagatan 1) Tel Fax

19 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER MALL FÖR AFFISCH MED FOTOGRAFI Fotografiet går att byta med andra bilder ur vår bildbank, se MALL FÖR AFFISCH MED GRAFIK I GRÖNT (30%) HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag HÄR ÄR DET PLATS FÖR EN TEXT VAD DET HANDLAR OM. Enihit hicae conem quisquae. Et ut unt. Ehendit ium quibusa volorepro tectas recaboriate Vihiliquas et et repelenditia pliant pa volor. Debit resectet venit verum cum am harum nonest, omnimus. HÄR ÄR DET PLATS FÖR EN TEXT VAD DET HANDLAR OM. Enihit hicae conem quisquae. Et ut unt. Ehendit ium quibusa volorepro tectas recaboriate Vihiliquas et et repelenditia pliant pa volor. Debit resectet venit verum cum am harum nonest, omnimus. 19

20 ANNONS I STUDENTMAGASINET VÅREN 2014 Tidningen har en läsekrets på studenter och kommer ut fem gånger per år. Foto: Amanda Svensson Dags för uppsats? Du som läser på universitet eller högskola du vet väl om att du kan söka JAKs stipendium? Stipendiet är avsett för studier inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Eftersom JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition, ser vi samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv. Sista ansökningsdag 1 maj. Läs mer på jak.se/stipendium IMAGE- OCH PRODUKTANNONSER På kommunikationsavdelningen tar vi fram så kallad image- eller produktannonser där det är varumärket och bankens erbjudanden/produkter som lyfts fram. För att uppmärksamma varumärket JAK låter vi lövet i JAK-loggan få en framträdande plats i bilden. Samtidigt lyfter vi fram färgerna grönt eller orange, genom att lägga den som en färgplatta i anslutning till fotot. I denna typ av annonser arbetar vi fortfarande med typsnitten Trebuchet och Georgia, men beroende på annonsens yta görs en bedömning av hur de ska användas för att passa in i helheten. 20

21 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER WEBB Under 2013 kom JAK Medlemsbanks nya hemsida upp. Här har vi jobbat med alla delarna i JAKs grafiska profil. Från färger, till hur vi använder oss av bilder. Designen är stramt mallad, men innehåller detaljer i färg som lyfter sidan. På webben har vi valt att i första hand använda färgen grönt till allt som har med banken och nuvarande medlemmar att göra. Innehåll som har med nya medlemmar och nyheter att göra, utmärks av den orange färgen. Mullvad används i neutrala tilltal och som bakgrundsfärg för att ge harmoni i bilden. På knappar använder vi oss av de olika färgerna för att ge dem interaktiv utseende. Sidan är delad i tre spalter för att vara både flexibel och strukturerad. 21

22 JAK Medlemsbank grafisk profil För frågor om den grafiska profilen kontakta kommunikationsansvarig Louise Clausen Tel , Mail: Läs mer om JAK Medlemsbank på 22

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

DECEMBER 2012 ISSUE 1

DECEMBER 2012 ISSUE 1 DECEMBER 2012 ISSUE 1 HIS Välkommen till Grafit! Här kan du läsa om allt du behöver veta om grafisk design. Vare sig du är amatör eller expert har vi alltid något som kan vara intressant för just dig.

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil

Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil Förbättring av företagsidentiteten med grafisk profil case MMT-Palvelu Ingrid Öhberg Examensarbete för (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Företagekonomi Åbo 2013 EXAMENSARBETE Författare: Ingrid Öhberg

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer