Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014"

Transkript

1 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars

2 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den bild av verksamheten som omvärlden skapar. En organisations eller ett företags identitet (profil) är det som organisationen själv definierar. Ju mer konsekvent organisationen är i sitt uttryck och i sin kommunikation med omvärlden, desto mer enhetlig och sann blir den image som organisationen får. Detta gäller både vid personliga möten, genom de lokaler verksamheten väljer att operera från, via tonen och budskapet i kommunikationen utåt och via den grafiska profilen som paketerar kommunikationen. Den grafiska profilen är de visuella delar som JAK Medlemsbank består av. Logotyp, färger, typsnitt, bilder och övrig formgivning. Den grafiska profilen ska spegla JAKs identitet via ovanstående delar. För att kunna använda den grafiska profilen är det bra att ha en grafisk manual. En grafisk manual är i första hand ett redskap, som en kokbok, som hjälper till att hantera de grafiska element som ingår i profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom grafisk design kunna följa de regler som finns för att profilen ska hanteras på ett korrekt sätt. 2

3 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL HUR SKA MANUALEN ANVÄNDAS Hur ska manualen användas? Kanske är du representant för en lokalavdelning som ska göra ett utskick till medlemmarna. Några får det via mail, andra vill ha ett brev på posten. På samma sätt som du representerar JAK genom det du säger och skriver, ska ditt utskick i sin form vara en del av banken. Vi har en värdegrund som vi jobbar från vad gäller stora och små frågor, och vi har en visuell identitet som paketerar budskapet vår grafiska profil. Vi hoppas att du ser den här manualen som en hjälp, inte som ett hinder i din kommunikation. En hjälp att skapa kommunikation som ser professionell ut och ökar trovärdigheten i det du vill säga. En hjälp att snabbt få ut buskap och kunna fokusera på VAD du vill säga, inte HUR du presenterar det. Vi ser gärna att du använder manualen och tillhörande mallar/logotyper när du skickar inbjudningar, gör affischer, skickar brev med posten eller gör andra trycksaker där JAK Medlemsbank är avsändare. En tydlig grafisk profil som används konsekvent bidrar till att ge en enhetligt och stark bild av JAK och vår verksamhet. Kraften i det visuella uttrycket blir störst om alla medarbetare, medlemmar och ideella resurspersoner arbetar i enlighet med den grafiska manualen oavsett om det gäller tryckt eller digital form. Genom att vi konsekvent håller oss till riktlinjerna hjälper vi till att: Öka JAKs trovärdighet Stärka vårt goda rykte Skapa enhetlighet vad gäller vår visuella identitet Ge omvärlden en tydlig bild av vilka vi är och vad vi står för Kommunicera på ett professionellt sätt 3

4 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL IDENTITET & IMAGE VÄRDEGRUND SPRÅK / UTTRYCK JAK Medlemsbank, Identitet och Image RIKTLINJER STRATEGIER REGLER & STADGAR MEDLEMMAR IDEELLA RESURSPERSONER ANSTÄLLDA LOKALER IDENTITET/PROFIL KOMMUNIKATION I ORD OCH BILD IMAGE OMVÄRLDENS TOLKNING TYPOGRAFI LOGOTYPE FÄRGER FOTON 4

5 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Innehåll OM MANUALEN 2 BILDEN AV JAK 6 BASREGLER 8 Logotyp 8 EXEMPEL PRODUKTER Inbjudan & Affisch 18 Image Annons 20 Webb 21 Typografi 11 Färger 15 Fotografering 17 5

6 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BILDEN AV JAK Bilden av JAK VÄRDEGRUND HELHETSSYN Vi anser att: människor ska mötas som fria, jämlika och jämställda individer. Vi tror på mångfald och solidarisk samverkan. hållbara ekonomiska relationer är möjliga. etiska avvägningar och gemensam nytta ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv. att ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling. EKOLOGI Vi anser att: den ekonomiska verkligheten ska anpassas till kraven på ekologisk uthållighet. försörjning och hushållning ska ordnas på ett sådant 6 sätt att ekosystemen inte äventyras. Därför tar vi ställning mot kravet på ständig tillväxt. räntefri finansiering främjar hållbara investeringar medan ränteekonomin bidrar till en utarmning av jordens resurser. RÄTTVISA Vi anser att: ekonomin ska motverka klyftor mellan fattiga och rika. räntesystemet är orättvist eftersom det omfördelar pengar från dem som har lite till dem som har mycket. ekonomiska relationer ska präglas av rättvisa och hushållning inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar. DEMOKRATI Vi anser att: en rättvis ekonomi förutsätter en demokrati där allas åsikter och meningar kan göra sig gällande med samma tyngd. alla ska ha tillgång till den information som behövs för att kunna delta i beslutsfattandet. debatt och samtal med respekt för skilda synsätt ska stimuleras.

7 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BILDEN AV JAK VARUMÄRKE LOKALT OCH GLOBALT Vi anser att: sunda lokala ekonomier är grunden för en sund 7 globalisering. pengar främst ska inriktas på att användas lokalt där människorna är och för reella behov. EKONOMISK FRIGÖRELSE Vi anser att: pengar ska brukas som ett räntefritt bytesmedel som underlättar samverkan och utbyte av varor och tjänster, inte användas för spekulation. pengarnas viktigaste funktion är att åstadkomma ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället. JAK Medlemsbank är ett av verktygen för förverkligandet av denna ekonomiska frigörelse. För att ett varumärke ska bli värdefullt måste det kunna urskiljas från mängden genom dess positiva och exceptionella egenskaper. I marknadsföringssammanhang talar man om ett relationsskapande mellan varumärket och dess användare. JAK Medlemsbank är en bank som skiljer sig från de stora bankerna i Sverige i dag. Vår värdegrund bygger på en kooperativ grundsyn, sammanfattad i värdeord som Idéburet sparande, Ansvarsfull utlåning och Samverkan. Samtidigt opererar vi i samma verklighet som de stora bankerna och våra medlemmar finns ofta både hos oss och de stora bankerna. Allt detta ska rymmas i det uttryck JAK Medlemsbank har. Vi skiljer oss från mängden, men är likväl en bank med en seriös verksamhet i en global finansvärld. I detta ligger en utmaning, samtidigt är det precis dessa skillnader som gör att vi har ett starkt varumärke. Låt oss jobba vidare med att stärka vårt varumärke genom att använda oss av de redskap vi har när vi förmedlar vårt budskap: vår värdegrund och vår grafiska profil.

8 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER LOGOTYPE LOGOTYP Logotypen är den enskilt viktigaste identitetsbärande komponenten i vår grafiska profil och ska därför finnas med på allt kommunikativt material som har JAK Medlemsbank som avsändare. Original logotype i grön färg PMS 371 JAKs logotyp är grön, PMS 371. Den består av bokstäverna JAK med ett blad i mitten av A samt texten MEDLEMSBANK direkt under. Denna logotyp ska man aldrig skaländra eller försöka skapa själv. Original ska alltid användas. Du finner original för nedladdning på vår hemsida under Lite kuriosa: lövet i loggan kommer från namnet på fastigheten i Skövde, Björken I, där banken har sina lokaler. 8

9 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER LOGOTYPE LOGOTYPFÄRGER Logotype i svartvitt JAKs logotyp får bara förekomma i följande färgvarianter: grön, svart eller vit (negativ). Logotypen i grönt mot vit bakgrund är den rekommenderade och ska användas överallt där det är möjligt. Den svarvita varianten använder vi för dokument som ska skrivas ut i svartvitt. Den vita varianten kan vi med fördel använda när bakgrunden inte är vit utan en färg eller ett foto. Bakgrunden måste vara så pass mörk att den vita logotypen famträder tydligt. LOGOTYPSTORLEK Vit/negativ logotype mot färgad bakgrund och fotografier. JAK Medlemsbanks logotyp får inte göras för liten. Detta för att säkerställa läsbarhet och tydlighet. Logotypen (oavsett version) får därför inte göras mindre än att texten MEDLEMSBANK är läsbar. 9

10 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI Aa Georgia 200 punkter Aa Trebuchet MS 200 punkter TYPOGRAFI Typsnitten är en viktig del av vår grafiska profil. Våra huvud typsnitt är valda för sina estetiska och kommunikativa kvaliteter, samt för sin tillgänglighet. Trebuchet och Georgia är båda användningsbara, välkända, enkla och mycket läsbara typsnitt som bör finnas i alla datorer, både Mac och PC. Det finns två grundtyper bland teckensnitten, de med seriff och utan seriff (sans seriff). En seriff är en klack som avslutar stapeln på en bokstav, se Georgia ovan. Trebuchet är exempel på teckensnitt utan seriff. Seriffen Georgia i rubriker ger en bra balans till den i 10 övrigt relativt dynamiska och moderna grafiska formen. Traditionellt använder man oftare seriffer i brödtexter, det vill säga längre textstycken, för dess goda läsbarhet i print. Trebuchet är en ren sans seriff, som ger en modern look och samtidigt är ett bra komplement till Georgia. Sans seriffer används med fördel för texter på webben då de här anses ha bättre läsbarhet, samt som rubriker för att kontrastera till brödtexten. Vid längre texter, exempelvis avhandlingar och böcker, används Georgia i brödtexter - vid kortare texter som här i manualen och på webben använder vi Trebuchet som brödtypsnitt. För att få en dynamisk kommunikation försöker vi använda oss av kontraster mellan brödtext och rubriker. Genom att konsekvent använda typsnitten som är angivna på efterföljande sidor får JAK Medlemsbank ett enhetligt uttryck som är med och bygger förtroende och stärker varumärket.

11 Print JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI RUBRIK ANNONS TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö TEXT ANNONS TYPSNITT TREBUCHET REGULAR 12 punkter och större abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö RUBRIK DOKUMENT TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö INGRESS DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET ITALIC Samma storlek som brödtexten (10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö BRÖDTEXT DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET REGULAR Storlek 10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö BRÖDTEXT DOKUMENT LÄNGRE TEXTER TYPSNITT GEORGIA REGULAR Storlek 10 eller 12 punkter med 1,5 radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MELLANRUBRIK DOKUMENT TYPSNITT TREBUCHET REGULAR VERSALER Samma storlek som brödtexten, alternativt 2 grader högre 11

12 Webb JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI RUBRIK TYPSNITT GEORGIA REGULAR 14 punkter och större Infoga minst en tom rad innan brödtext, ingress eller mellanrubrik abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö INGRESS OCH CITAT TYPSNITT GEORGIA ITALIC Samma storlek som brödtexten, 10 eller 12 punkter (nedan i 12 p) abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö MELLANRUBRIK TYPSNITT TREBUCHET VERSALER Samma storlek som brödtexten (10 eller 12 punkter) BRÖDTEXT TYPSNITT TREBUCHET 10 eller 12 punkter med dubbelt radavstånd abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 12

13 Rubrik i Georgia 24 punkter, grön. Rubrik i Trebuchet 24 punkter, grön. JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER TYPOGRAFI Två mellanslag ned har vi här ingressen som berättar vad brödtexten ska handla om. Ingressen skrivs i Trebuchet italic 10 punkter. Och här kommer brödtexten i Trebuchet regular 10 punkter. Här med dubbelt radavstånd (14 punkter). Ficte nossuntibus aut et ius possinventi omnis abo. Ita dendignietur aut mo ea commodi pienimus post fugit, voluptas essimpe rferibus de volor soluptatur molorep eritibus re cum quossimostem qui aut perumqu iaestis disquis dolorei undempero estestemped estem quaerio. Pos quis pe sapelec tasima volorrovit auta eliquatet acipsum facepel labore verum nest aut laces moluptatem que doluptat. HÄR KOMMER EN MELLANRUBRIK Mellanrubriken är skriven i Trebuchet regular, versaler, 10 punkter. Texten följer direkt under mellanrubriken, alltså enkelt mellanslag. Mellanrubriken skrivs gärna i grönt för att synas bättre. Empe volorem ea velland igenimus quam, veriam, odit, nem derepta tuscipitae eliqui ipienimus everferiosae dolupta temquam voles eosante perspe nonsenis et ipsus etur? Qui occum faciet vel is ent apernatia sit ex eosti dent volum quae sumquo quiatus remporit aute di dis dentur a quam fugia eatemqui invelluptus arumet untempo rerrum is debis alia audis dolupta sincidi quasinietur, secus magnime nihicatur aut exerrunda peliquidest autat et ati undipsam, con eum andigenim verrovi tiostib usapita sperspe nate nulpa net, comnisque sam alibeaquas delendae entem vol- 13 Två mellanslag ned har vi ingressen som berättar vad den längre brödtexten ska handla om. Den här ingressen är också skriven i Trebuchet italic men i 12 punkter. Och här kommer brödtexten i Georgia regular 12 punkter. Även här med dubbelt radavstånd (18 punkter). Ficte nossuntibus aut et ius possinventi omnis abo. Ita dendignietur aut mo ea commodi pienimus post fugit, voluptas essimpe rferibus de volor soluptatur molorep. MELLANRUBRIK TREBUCHET VERSAL GRÖN Mellanrubriken är skriven i Trebuchet regular, versaler, 12 punkter. Texten följer direkt under mellanrubriken, alltså enkelt mellanslag. Mellanrubriken skrivs gärna i grönt för att synas bättre. MELLANRUBRIK TREBUCHET VERSAL GRÖN Mellanrubriken kan även ligga ett mellanslag från texten under. Lämpligt om man vill ha mer luft och förstärka mellanrubriken. PRAKTISKA EXEMPEL PÅ TYPOGRAFI Här kan du se hur du kan använda dig praktiskt av våra typografiska reger. 1. Längre texter har Georgia som brödtext, exempelvis vid avhandlingar, längre brev, etc. 2. Kortare texter har Trebuchet som brödtext och då går det bra att använda Georgia som huvudrubrik för att skapa dynamik i det visuella.

14 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER FÄRGER cmyk C67 M37 Y100 K28 PMS 371 RGB R86 G107 B33 cmyk C0 M43 Y92 K0 PMS 137 RGB R252 G163 B20 cmyk C36 M38 Y43 K20 PMS 409 RGB R153 G137 B124 50% 50% 50% 30% 30% 30% FÄRGSYSTEM JAK Medlemsbanks färger har ett eget och särskiljande visuellt färguttryck. De förstärker också vår värdegrund; ekologi, rättvisa, demokrati, lokalt & globalt samt ekonomisk frigörelse. Grönt är JAK Medlemsbanks huvudfärg. Orange är en komplementfärg som vi använder för att förstärka delar av kommunikationen med. Den bruntonade färgen mullvad används som komplement till både grönt och gult men främst i sina ljusare varianter som bakgrund. 14 Grönt har sitt ursprung i vår logotyp och bankens huvudfärg. Grön är en internationellt godtagen färg för ekologi och miljö. Samtidigt visar den i sin mörkare variant på stabilitet. Orange ska symbolisera nytänkande, framåtanda och värme. Vi är inte någon traditionell bank och det ska framgå i vår grafiska profil. Mullvad är en neutral, jordnära färg som kompletterar bra med både grön och gul. Färgerna är också valda för att harmoniera med färgerna i logotypen. Pastell färgerna i 50 och 30 % ska användas ytterst sparsmakat, t ex som bakgrundsplattor till diagram och text.

15 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER FÄRGER Aa Aa cmyk C0 M0 Y0 K100 RGB R0 G0 B0 cmyk C67 M37 Y100 K28 PMS 371 RGB R86 G107 B33 Aa Aa TEXTFÄRGER Svart, tonade varianter av svart, grön, orange och mullvad är godkända text färger. Använd svart eller tonad variant (grå) av svart i normalfall. Övriga färger kan användas för att förstärka rubriker och mellanrubriker. cmyk C0 M43 Y92 K0 PMS 137 RGB R252 G163 B20 cmyk C36 M38 Y43 K20 PMS 409 RGB R153 G137 B Aa Aa Aa Aa EN KORT INTRODUKTION TILL FÄRGLÄRA: CMYK används vid 4-färgstryck. PMS+ (Pantone Matching System) används när man trycker med en eller flera separerade färger, tex visitkort med logotypen som enda färgdetalj. Ju fler PMSfärger i ett tryck, desto dyrare. RGB används till digitala applikationer som till exempel Powerpoint och allt som har med webben att göra. Notera! Kontakta alltid tryckeriet du ska anlita och fråga i vilket färgsystem de vill ha materialet.

16 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER BILDMANÉR BILDMANÉR Tillsammans med logotyp, färger och typografi skapar bildmanéret JAK Medlemsbanks grafiska profil. På samma sätt som vi jobbar med en färgpalett i orange, grönt och mullvad i olika nyanser kan vi jobba med en variation av olika sorters fotografier. Fotografierna ska hjälpa till att särskilja oss från andra bankers grafiska uttryck. De ska vara med och bygga upp den bild av JAK Medlemsbank som vi vill förmedla. Viktigt är att människorna som gestaltas representerar en mångfald i form av kön, etnisk tillhörighet, ålder och religion. JAK har sedan tidigare en mängd bilder 16 på medlemmar från möten och sammankomster. Det är dokumentära bilder i färg med glada, fritidsklädda människor i kursgårdsmiljö, på landet etc. Bilderna är varma och naturliga. De inger förtroende och förmedlar känslan av en öppen kooperativ bank som verkar i en folkrörelsetradition. Dessa behöver dock kompletteras med professionella bilder som även visar vilka mål vi har med vår verksamhet, vilka vi vänder oss till och att vi kan axla uppgiften som bank, minst lika bra som någon av storbankerna. Vi arbetar med två spår i vårt bildmanér: 1. BILDER PÅ MEDLEMMAR Tagna i naturliga situationen av någon med bra kamera och känsla för fotografi. Bilderna kan visas både i färg eller svartvitt. Bilderna ska visa personer som utför någon form av syssla eller vara porträtt på en eller flera som medvetet tittar in i kameran. Personerna kan beskäras och ska helst inte vara för små i relation till övrigt innehåll i bilden.

17 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL BASREGLER BILDMANÈR 2. BILDER TAGNA AV PROFESSIONELL FOTOGRAF Med syfte att illustrera specifika händelser eller vid framtagning av presentationsmaterial. Dessa ska alltid levereras i färg och svartvitt. Bilderna ska gärna ha kort skärpedjup för att lyfta fram det viktiga i bilden eller trolla bort en rörig bakgrund. Bilderna ska ge en dokumentär känsla. Bilderna ska inte vara frilagda. Om de illustrerar ett föremål ska detta i så fall porträtteras på ren yta med skuggor. Bilderna ska visa på variation och dynamik. 17 Bilderna kan visa både på glädje och allvar med en varm underton. Bilderna får gärna visa på professionalitet i olika former. Bankens professionalitet, eller olika medlemmars kunnande och drivkraft. Bilderna får gärna vara något opolerade och ur ovanliga vinklar. Arbeta gärna med så rena bilder som möjligt. Jobba med kontraster i både färger, mörker/ljus och avstånd.

18 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER MALLAR FÖR JAKs MEDLEMMAR Vi har tagit fram mallar för inbjudningar och affischer i A4-format. Dessa är i formatet word och kan lätt laddas ned på vår hemsida under Mallarna är utformade enligt våra grafiska riktliner och är tänkt att underlätta i samband med en aktivitet, där man vill göra ett utskick eller sätta upp en affisch. MALL FÖR INBJUDAN Finns i orange och mullvad med plattan i 30% transparens. HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag En inledande ingress som i övergripande drag berättar vad det här brevet eller inbjudan handlar om. Texten kan vara cirka 3-5 meningar, beroende på hur mycket som är viktigt att lyfta fram. HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA TVÅ RADER Anlednings Plats Datum Klockslag En inledande ingress som i övergripande drag berättar vad det här brevet eller inbjudan handlar om. Texten kan vara cirka 3-5 meningar, beroende på hur mycket som är viktigt att lyfta fram. Färger och bilder är gjorda för tryck på tryckeri men kan självklart även skrivas ut i en vanlig färgskrivare. Alternativt i svart/vitt. Då är den grå mallen att rekommendera, se nedan. Behöver ni hjälp med Wordsmallarna finns det manualer till dem på Youtube. Generell manual: Hur man byter bild på affischen: Det här är brödtexten, som kan fylla hela sidan eller bara vara några stycken lång. Gör det lätt för läsaren genom att dela upp långa textstycken med dubbla mellanslag, som det är gjort här i exemplet. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Psantur, unt, sit est ventet, te endi que con consequatem qui rem fugias mint quatur modiantium et, cor ma ipsunt, ullam essusam idis eumquist dolorempor autem. Et il magnisque ad qui aut que quistrum alit maximet idebitate derspis sendani enih. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. Kontakt: Förnamn Efternamn Tel: Mail: Det här är brödtexten, som kan fylla hela sidan eller bara vara några stycken lång. Gör det lätt för läsaren genom att dela upp långa textstycken med dubbla mellanslag, som det är gjort här i exemplet. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Delibus eos aciis accum nis ipsum vollanti anis ne nis simendi gnatur reni nulla niet aliciasint et es eturitaquiae corent volupta tendaes maximagnam quodigentor minvendiatus maxiir. Psantur, unt, sit est ventet, te endi que con consequatem qui rem fugias mint quatur modiantium et, cor ma ipsunt, ullam essusam idis eumquist dolorempor autem. Et il magnisque ad qui aut que quistrum alit maximet idebitate derspis sendani enih. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante. l aborepr ovidend erchilicium facitem que dia quatibea incit as sitassi nciassit officae.num ipsam es sant moluptat faci nonse none repror aut laeriante labo. Itaque doluptate vellabo rehenis et pelicimus, sandus ex eatur arum id. Kontakt: Förnamn Efternamn Tel: Mail: För övriga frågor kring manualen eller mallarna, kontakta kommunikationsansvarig Louise Clausen, , JAK Medlemsbank Huvudkontor i Skövde Org.nr Box 216, SKÖVDE (Vasagatan 14) Tel Fax Lokalkontor i Orsa Box 43, ORSA (Dalagatan 1) Tel Fax JAK Medlemsbank Huvudkontor i Skövde Org.nr Box 216, SKÖVDE (Vasagatan 14) Tel Fax Lokalkontor i Orsa Box 43, ORSA (Dalagatan 1) Tel Fax

19 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER MALL FÖR AFFISCH MED FOTOGRAFI Fotografiet går att byta med andra bilder ur vår bildbank, se MALL FÖR AFFISCH MED GRAFIK I GRÖNT (30%) HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag HÄR ÄR DET PLATS FÖR RUBRIK SOM KAN VARA I TVÅ RADER. Anledning Plats Datum Klockslag HÄR ÄR DET PLATS FÖR EN TEXT VAD DET HANDLAR OM. Enihit hicae conem quisquae. Et ut unt. Ehendit ium quibusa volorepro tectas recaboriate Vihiliquas et et repelenditia pliant pa volor. Debit resectet venit verum cum am harum nonest, omnimus. HÄR ÄR DET PLATS FÖR EN TEXT VAD DET HANDLAR OM. Enihit hicae conem quisquae. Et ut unt. Ehendit ium quibusa volorepro tectas recaboriate Vihiliquas et et repelenditia pliant pa volor. Debit resectet venit verum cum am harum nonest, omnimus. 19

20 ANNONS I STUDENTMAGASINET VÅREN 2014 Tidningen har en läsekrets på studenter och kommer ut fem gånger per år. Foto: Amanda Svensson Dags för uppsats? Du som läser på universitet eller högskola du vet väl om att du kan söka JAKs stipendium? Stipendiet är avsett för studier inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. Eftersom JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition, ser vi samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv. Sista ansökningsdag 1 maj. Läs mer på jak.se/stipendium IMAGE- OCH PRODUKTANNONSER På kommunikationsavdelningen tar vi fram så kallad image- eller produktannonser där det är varumärket och bankens erbjudanden/produkter som lyfts fram. För att uppmärksamma varumärket JAK låter vi lövet i JAK-loggan få en framträdande plats i bilden. Samtidigt lyfter vi fram färgerna grönt eller orange, genom att lägga den som en färgplatta i anslutning till fotot. I denna typ av annonser arbetar vi fortfarande med typsnitten Trebuchet och Georgia, men beroende på annonsens yta görs en bedömning av hur de ska användas för att passa in i helheten. 20

21 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL PRODUKTER WEBB Under 2013 kom JAK Medlemsbanks nya hemsida upp. Här har vi jobbat med alla delarna i JAKs grafiska profil. Från färger, till hur vi använder oss av bilder. Designen är stramt mallad, men innehåller detaljer i färg som lyfter sidan. På webben har vi valt att i första hand använda färgen grönt till allt som har med banken och nuvarande medlemmar att göra. Innehåll som har med nya medlemmar och nyheter att göra, utmärks av den orange färgen. Mullvad används i neutrala tilltal och som bakgrundsfärg för att ge harmoni i bilden. På knappar använder vi oss av de olika färgerna för att ge dem interaktiv utseende. Sidan är delad i tre spalter för att vara både flexibel och strukturerad. 21

22 JAK Medlemsbank grafisk profil För frågor om den grafiska profilen kontakta kommunikationsansvarig Louise Clausen Tel , Mail: Läs mer om JAK Medlemsbank på 22

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK v 3.1 DEC 2016

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK v 3.1 DEC 2016 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK v 3.1 DEC 2016 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Vår grafiska profil.

Vår grafiska profil. Vår grafiska profil. September 2016 Innehåll Hur vi uppfattas beror på oss... sid 4 Logotypen - vårt varumärke... sid 5 RBU: färger... sid 7 Typsnitt... sid 8 Typografi... sid 9 Trycksaker... sid 10 Bildspråk...

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp

Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Anvisningar beträffande användning av destinationslogotyp Halmstad DECEMBER 2010 Om Varför en destinationslogotyp? För att skapa en tydligare profil åt Halmstad som destination och etableringsort, samt

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 inledning färg Blå Loggo PMS 287 C CMYK 100, 87, 20, 10 RGB 0, 56, 147 #003893 svart PMS Process Black C CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 255, 255, 255 #000000 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters. Grafisk profil FNUF - Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning,

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker FÖRORD Den grafiska manualen beskriver vad vårt varumärke står för, hur det fungerar och hur vi kommunicerar det till omvärlden.

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial

PROFILMANUAL. Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial PROFILMANUAL Riktlinjer för grafi sk produktion, informations- och presentationsmaterial INNEHÅLL Vårt varumärke 3 Grafi ska riktlinjer Logotyp 4 Färger 5 Format och papper 6 Typsnitt 7 Ton och attityd

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Nordjobbs grafiska manual

Nordjobbs grafiska manual Grafisk manual Nordjobbs grafiska manual Nordjobbs grafiska manual har utarbetats för att samla Nordjobbs grafiska profil. Den innehåller riktlinjer, bland annat om hur logotyp, typografi och färger ska

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer