Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer."

Transkript

1 Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1

2 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer i Sollentuna. Den finns för att synliggöra de idéburna organisationernas viktiga roll i Sollentuna. Den formulerar en vision och principer för det framtida samspelet mellan parterna. Överenskommelsens parter Parterna i överenskommelsen är Sollentuna kommun och de idéburna organisationer i Sollentuna som väljer att underteckna överenskommelsen. Vision Sollentuna är ett långsiktigt hållbart samhälle där idéburna organisationer har en viktig och självklar roll i invånarnas liv. Mål Målet är att överenskommelsen ska vara en plattform utifrån vilken kommunen och idéburna organisationer ska kunna ta avstamp i gemensamma och individuella åtaganden för att skapa ökade mervärden för invånare och andra som vistas i Sollentuna. Målet ska nås genom att: Skapa förutsättningar och långsiktigt hållbara strukturer för dialog och samverkan mellan parterna Tydligt fokusera på invånarnas ökade mervärden i all samverkan mellan parterna Stärka idéburna organisationers möjligheter att påverka samhällsutvecklingen 2

3 De idéburna organisationernas roll Överenskommelsen utgår från att de idéburna organisationerna har ett intresse och självpåtaget uppdrag om att bidra till ett bättre samhälle. Den idéburna sektorn är inte homogen. Bland de olika organisationerna återfinns till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kooperativ, samfund och stiftelser. En del organisationer har tagit rollen som folkrörelse, röstbärare och opinionsbildare, medan andra finns till för att huvudsakligen utföra verksamhet av konkret och direkt nytta för den enskilda individen eller avgränsade gruppen. Somliga organisationer bygger hela sin verksamhet på medlemmar och frivilliga medan andra har anställd personal. En gemensam nämnare för de idéburna organisationerna är att medlemmarna på frivillig grund valt att samlas kring en idé eller värdegrund där allmännytta eller medlemsnytta står i centrum. En viktig princip är att idéburna organisationers eventuella resursöverskott återinvesteras i verksamheten och skapar på så vis förutsättningar för ökad samhällsnytta. Oberoende av en idéburen organisations uppdrag eller hur den valt att organisera sig är den enskilda människans engagemang en möjlighet till personlig utveckling och ökad samhörighet och gemenskap. De idéburna organisationerna fungerar som mötesplatser som samlar människor med likartade intressen och behov, de bidrar till att utveckla välfärden genom att identifiera outnyttjad potential och möjligheter, och de låter människor växa genom kompetensutveckling på efter egna förutsättningar. De idéburna organisationerna ger röst åt utsatta grupper och bidrar till att stärka demokratin genom upplyst förståelse, deltagande och dialog. Sollentuna kommuns roll Överenskommelsen utgår från att kommunen har ett intresse av en positiv samhällsutveckling och ett lagstadgat ansvar för stora delar av välfärden. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation vars möjligheter och skyldigheter regleras i lag. Ansvaret för kommunens verksamhet ligger hos förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Verksamheten utförs och utvecklas av ett antal förvaltningar. Kommunen har bland annat ansvar inom områdena skola och utbildning, vård och omsorg, miljö och samhällsplanering, kultur och fritid samt socialtjänst och försörjning. Kommunen ger också bidrag till idéburna organisationer. Kommunen har åtagit sig att ställa resurser till förfogande för uppföljning och spridning av överenskommelsen. De kommunala förvaltningarna ska medverka i arbetet med att nå målet för överenskommelsen och bidra till en samhällsutveckling i dialog med de idéburna organisationerna. 3

4 Utgångspunkter för samverkan I Sollentuna finns en bred flora av idéburna organisationer som utför en mängd verksamheter för invånare och andra som vistas i kommunen. Flera av dessa organisationer samverkar idag med kommunen på olika sätt. Från båda parternas håll finns dock en önskan om att förtydliga och förstärka denna samverkan samt att finna former för hur samverkan kan struktureras utifrån de behov som identifieras av de idéburna organisationerna och kommunen gemensamt. För att samverkan ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart behöver det i grunden finnas en ömsesidig förståelse för parternas uppdrag och roller samt ett gemensamt förhållningssätt till det arbete och den utveckling man vill uppnå. Principer för samverkan Med utgångspunkt i regeringens överenskommelse med idéburna organisationer och SKL har representanter för Sollentuna kommun och idéburna organisationer formulerat sex principer som ska prägla samverkan mellan parterna. Kopplat till varje princip finns en förklaring till dess innehåll och åtaganden för respektive part. Principerna presenteras utan inbördes rangordning, då alla principer är lika viktiga byggstenar för en sund utveckling av samverkan mellan parterna. Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald På följande sidor finns en beskrivning av de sex principerna som ska vara vägledande för den fortsatta samverkan mellan parterna. Principerna statuerar riktlinjer för det förhållningssätt kommunen bör ha till de idéburna organisationerna, och omvänt, för att tillsammans nå målet om ökade värden för invånare och andra som vistas i kommunen. 4

5 PRINCIP NR 1: Självständighet och oberoende De idéburna organisationernas oberoende roll är en förutsättning för opinionsbildande och röstbärande verksamhet och bidrar till att fördjupa och utveckla demokratin. Idéburna organisationers verksamhet vilar på ett självpåtaget uppdrag som bygger på organisationens värdegrund. Varje organisation är en självständig röstbärare, också i samverkan med andra aktörer. Utan risk för ekonomiska eller andra sanktioner i relationen till kommunen ska de idéburna organisationerna kunna vara kritiskt granskande och opinionsbildande. PARTERNAS ÅTAGANDEN Sollentuna kommun Kommunen ska erkänna och uppmuntra de idéburna organisationernas roll som oberoende röstbärare och opinionsbildare. Kommunen ska visa respekt för enskilda organisationers egenvärde och den värdegrund deras verksamhet vilar på. De idéburna organisationerna De idéburna organisationerna ska eftersträva ett självständigt förhållningssätt till kommunen och andra aktörer och bistå kommunen med en röst för utsatta grupper. Organisationerna ska också respektera kommunens demokratiska processer och uppdrag. PRINCIP NR 2: Dialog De idéburna organisationerna är en viktig aktör i en inkluderande demokrati. Genom röstbärarrollen likväl som genom utbildning bidrar organisationerna till ett ökat demokratiskt deltagande. Dialogen mellan kommunen och de idéburna organisationerna bör därför syfta till att bredda och fördjupa beslutsunderlag, med respekt för varandras olika perspektiv och förutsättningar. En effektiv dialog mellan kommunen och de idéburna organisationerna ska vara öppen, inkluderande och återkommande. PARTERNAS ÅTAGANDEN Sollentuna kommun Kommunen ska sträva efter att kontinuerligt utveckla och förbättra formerna för dialog med idéburna organisationer, med hänsyn till de idéburna organisationernas heterogenitet. Inom ramen för de demokratiska processerna ska kommunen vara lyhörd för de idéburna organisationernas synpunkter och åsikter. Kommunen ska också arbeta för att underlätta dialogen mellan de idéburna organisationerna. De idéburna organisationerna De idéburna organisationerna ska aktivt söka och bidra i dialog med kommunen och framföra sina oberoende synpunkter. De ska också ta ansvar för och sträva efter en utvecklad dialog mellan de idéburna organisationerna. 5

6 PRINCIP NR 3: Kvalitet Det gemensamma målet för samverkan mellan de idéburna organisationerna och kommunen är att samverkan ska bidra till ökade värden för invånare och andra som vistas i Sollentuna. Samverkan håller en hög kvalitet när den är organiserad och genomförs på ett sådant sätt att den i så stor utsträckning som möjligt bidrar till detta gemensamma mål. En samverkan av god kvalitet genomförs med respekt för de bägge parternas värdegrunder. PARTERNAS ÅTAGANDEN Sollentuna kommun Kommunen ska verka för att samverkan med de idéburna organisationerna utformas och genomförs på ett sätt som ökar möjligheterna att bidra till det mål som formuleras i överenskommelsen. Arbetet ska ske med respekt för de idéburna organisationernas värdegrund. Därutöver ska kommunen sträva efter att formerna för samverkan ska vara så tillgängliga som möjligt för de idéburna organisationerna. Exempelvis vad gäller arbetstider, lokalisering av mötesplatser och språkbruk. De idéburna organisationerna De idéburna organisationerna ska verka för att samverkan med kommunen utformas och genomförs på ett sätt som ökar möjligheterna att bidra till det mål som formuleras i överenskommelsen. Arbetet ska ske med respekt för kommunens demokratiska processer och uppdrag. Därutöver ska de idéburna organisationerna förhålla sig sakligt och stringent i samarbetet med kommunen. PRINCIP NR 4: Långsiktighet För att skapa en väl fungerande samverkan mellan kommunen och de idéburna organisationerna är det viktigt att de idéburna aktörerna har möjlighet att, i så stor utsträckning som möjligt, driva sina verksamheter med framförhållning och långsiktighet. Det bör även finnas en långsiktighet i själva samverkansformerna mellan kommunen och de idéburna organisationerna. PARTERNAS ÅTAGANDEN Sollentuna kommun Kommunen ska sträva efter att skapa långsiktighet och framförhållning i sin samverkan med de idéburna organisationerna och i sitt stöd till dessa. Genom att etablera rutiner och väl förankrade arbetsformer ska kommunen verka för att förhindra ett personberoende i dessa frågor. De idéburna organisationerna De idéburna organisationerna ska sträva efter att säkra långsiktighet både inom den egna verksamheten och i sina kontakter med kommunen. Detta ska, bland annat, ske genom ett lärande inom organisationerna som minskar personberoendet. 6

7 PRINCIP NR 5: Öppenhet och insyn Samverkan i ömsesidigt förtroende bygger på öppenhet och tillgänglig information. Principen om öppenhet ska tillämpas på ett sätt som inte är till skada för människor, samverkanspartners eller organisationens inre demokrati. Genom öppenhet och insyn skapas möjlighet till förståelse för varandras handlingar och beslut. Detta kräver och ger förutsättningar för en ömsesidig respekt för att kommunen och de idéburna organisationerna kan ha olika synsätt i sak- liksom principfrågor. Öppenhet och insyn ska föregå beslut, men parterna bestämmer själva gränserna för sin öppenhet. PARTERNAS ÅTAGANDEN Sollentuna kommun Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Kommunen ska tillhandahålla en tydlig kommunikationsväg för de idéburna organisationerna, som samordnar de olika förvaltningarnas kontakter med organisationerna. Beslutsprocesser i frågor som rör idéburna organisationer ska vara öppna och tillgängliga. De idéburna organisationerna De idéburna organisationerna ska tillhandahålla relevant information om sin verksamhet och underlätta kommunikation genom uppdaterade kontaktuppgifter. De idéburna organisationerna ska sträva efter en långtgående öppenhet och transparens gentemot kommunen. PRINCIP NR 6: Mångfald En mångfald av idéburna organisationer är bra för innovationskraften i kommunen och bidrar till att fler individer får möjlighet att påverka sina liv. Det är därför viktigt att skapa ett klimat där många olika sorters organisationer bildas, tillåts växa och kan hjälpa varandra att utvecklas. Ett sådant klimat grundar sig på en öppenhet för olikheter som möjliggör att olika kompetenser tas tillvara. PARTERNAS ÅTAGANDEN Sollentuna kommun Kommunen ska verka för att stimulera en mångfald av organisationer och föreningar som är verksamma i kommunen samt en mångfald bland kommunens samverkansparter. Kommunen ska även verka för att främja en värdegrund i den egna verksamheten som gynnar mångfald. De idéburna organisationerna De idéburna organisationerna ska bidra med erfarenhet, kompetens och information till organisationer som vill starta upp en verksamhet eller etablera sig i kommunen, givet att detta inte strider mot den egna organisationens värdegrund. 7

8 Den lokala överenskommelsen mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer är mer omfattande än detta dokument, som statuerar visionen, mål och principer för en utvecklad samverkan. Parterna bakom överenskommelsen är angelägna om att ledorden för dess förverkligande ska vara handlingskraft och praktisk samverkan. Utöver ovanstående skriftliga del består överenskommelsen också av: Styrgruppen I syfte att driva överenskommelsen vidare och säkerställa att den leder till praktisk samverkan och en positiv utveckling kommer överenskommelsen drivas av en partsgemensam styrgrupp. Styrgruppen består av tre representanter för kommunen, som också innehar ordförandeposten, och fem representanter för de idéburna organisationerna. Styrgruppens beslutsförhet kräver en majoritet bland kommunens representanter och en majoritet bland den idéburna sektorns representanter. Styrgruppen arbetar på uppdrag av kommunen och den idéburna sektorn och representerar därmed inte ledamöternas respektive organisationer eller nämnder/förvaltningar. Styrgruppens kontaktuppgifter ska vara tillgängliga för alla idéburna organisationer. Gemensamma arbetsgrupper Överenskommelsen ska vara levande och ständigt utvecklas. Detta ska kunna ske i många riktningar samtidigt. Styrgruppen har därför mandat att efter behov tillsätta partsgemensamma arbetsgrupper. Syftet med arbetsgrupperna är att ta fram sak- eller områdesspecifika förslag på nya samverkansprojekt eller samarbeten i andra former, samt på åtgärder som kan underlätta samverkan och som kan förbättra de idéburna organisationernas möjligheter att verka i Sollentuna. Deltagande i arbetsgrupperna är frivilligt för de organisationer som undertecknat överenskommelsen. Den årliga handlingsplanen För varje år specificeras en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller mål och planerade aktiviteter för perioden. Där specificeras också vilka arbetsgrupper som planeras drivas under året. Styrgruppen har rätt att löpande under året komplettera eller förändra handlingsplanen. Den årliga uppföljningskonferensen Varje år ska en uppföljningskonferens anordnas till vilken samtliga idéburna organisationer som är eller vill vara verksamma i Sollentuna är välkomna. Vid konferensen redovisar styrgruppen och arbetsgrupperna årets verksamhet och planer inför kommande år. Vid konferensen kan även motioner lämnas till styrgruppen angående till exempel tillsättandet av nya arbetsgrupper eller förslag på nya samverkansprojekt. Val av styrgruppsrepresentanter Vid den årliga uppföljningskonferensen tillsätts de idéburna organisationernas representanter i styrgruppen genom val. Den idéburna sektorns representanter i styrgruppen företräder hela den idéburna sektorn. Hur dessa nomineras beslutas av den idéburna sektorn. Valbara personer är sådana som representerar en förening som har skrivit på överenskommelsen. Ledamöter väljs på två år. Vid första valet väljs tre av dessa ledamöter på 1 år. Endast de organisationer som skrivit under överenskommelsen har rösträtt. Kommunens representanter utses av kommunstyrelsen. 8

9 Bilaga 1: Kommunens inledande åtagande För att skapa förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan kommunen och den idéburna sektorn redan från den lokala överenskommelsens ikraftträdande åtar sig kommunen att tillhandahålla en samordnande tjänst. Kommunen skapar därigenom en väg in för den idéburna sektorn. Den samordnande tjänsten kommer att öka kommunens tillgänglighet och underlätta för de idéburna organisationerna att kontakta kommunen i alla sina frågor. Genom tjänsten kan de idéburna organisationerna snabbt få svar på sina frågor och bli hänvisade till rätt instans inom kommunen för sina olika ärenden. Den samordnande tjänsten kommer finnas på plats under det första kvartalet 2015, och information om detta kommer på lämpligt sätt att kommuniceras till den idéburna sektorn. Bilaga 2. Arbetsgrupper 2015 De gemensamma arbetsgrupper som planeras inleda arbetet i överenskommelsen under 2015 är: Arbete och utbildning Samhällsskydd oc civil beredskap Inkludering och gemenskap Arbetsgrupperna ska för respektive ämnesområde ta fram förslag på hur samverkan mellan kommunen och idéburna organisationer kan utvecklas. Bilaga 3. Exempel på samverkansformer Det är för alla parter i den lokala överenskommelsen viktigt att samarbetet leder till konkret verksamhet. Detta ställer krav på en fungerande gemensam process, men också att samtliga parter är införstådda med de förutsättningar som råder både för kommunen och för de idéburna organisationerna. Processen bör inledas med att kommunen och den idéburna sektorn gemensamt identifierar behov som bör och kan åtgärdas. Detta ställer krav på en fungerande och utvecklad dialog mellan de olika sektorerna och organisationerna. Därpå kan någon av följande samverkansformer initieras för att fylla detta behov: Gemensamma projekt initieras i syfte att fylla identifierade behov eller på annat sätt skapar mervärden för kommunens invånare. Kommunen kan efter prövning i det individuella fallet ge olika typer av bidrag till organisationer som utför angelägen verksamhet. Kommunen kan efter prövning i det individuella fallet upplåta lokaler för angelägen verksamhet. Kommunen upphandlar tjänster. Dessa samverkansformer ska ses som exempel på hur kommunen och den idéburna sektorn kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det är dock inte en heltäckande lista utan det står parterna fritt att i dialog finna alternativa lösningar till de behov som finns. 9

10 Om överenskommelsen Överenskommelsen bygger på den nationella överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och de idéburna organisationerna på nationell nivå, med inspiration från andra lokala överenskommelser. Den lokala överenskommelsen har tagits fram av en partsgemensam styrgrupp där representanter för kommunen och de idéburna organisationerna i Sollentuna har medverkat. Spridning av överenskommelsen Båda parter verkar för att överenskommelsen, dess åtaganden och principer för samverkan blir kända bland medborgare, medlemmar, anställda och samarbetspartners i Sollentuna kommun och i den idéburna sektorn. Hur ansluter man sig till överenskommelsen? Sollentuna kommuns åtagande gentemot de idéburna organisationerna påverkas inte av om organisationerna skrivit under överenskommelsen eller inte. Idéburna organisationer i kommunen kan ansluta sig till överenskommelsen genom att underteckna den. Anmälan tas emot löpande under året. Undertecknandet bekräftas officiellt vid den årliga uppföljningskonferens som överenskommelsens styrgrupp anordnar. En idéburen organisation som väljer att ansluta sig till den lokala överenskommelsen ställer sig bakom överenskommelsen i sin helhet. Varje organisation beslutar självständigt om man vill ansluta sig. För att ansluta sig till överenskommelsen lämnas undertecknad anmälningsblankett till Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, Sollentuna kommun, , Sollentuna. Vill du veta mer? Kontakta överenskommelsens styrgrupp på e-post: eller ring Ola Mårtensson, Sollentuna kommun, tel:

11 Tack för ert engagemang! 11

12 Turebergshuset, Turebergs torg 1 Telefon:

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Göteborgs stads samverkan med social ekonomi

Göteborgs stads samverkan med social ekonomi Göteborgs stads samverkan med social ekonomi Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen Civila samhällets roll Innehåll Definition av civila samhället Principer för relationen kommun - civila samhället och roller som civila samhällets organisationer har Modeller för samspelet som var och

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

- överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland

- överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland Länsöverenskommelsen Västernorrland - överenskommelse om samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn i Västernorrland 1 S ida Innehåll Innehåll... 0 1. Inledning... 2 2. Syfte... 2 3. Vision...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Program ikväll Välkomna Bakgrund Grupp Expo Initiativ, fortsättning Slut

Program ikväll Välkomna Bakgrund Grupp Expo Initiativ, fortsättning Slut Välkommna! Program ikväll 19.00 Välkomna 19.10 Bakgrund 19.30 Grupp Expo 21.45 Initiativ, fortsättning 22.00 Slut Regionens beslut Det viktigaste målet att stärka de idéburna nas självständiga och oberoende

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast

Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast 2010-11-30 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har lång erfarenhet av sociala insatser för personer med missbruk, kriminalitet eller sociala/psykosociala

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Till alla ideella föreningar i kommunen, studieförbund samt kommunens samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Detta är ett förslag på hur föreningslivet och kommunen i Västervik

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!---

Agenda MixadMaxadMångfald! för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Agenda 2016-2018 för idéer innovationer kultur egenorganisering. ---När möten betyder något!--- Ett tryggt och engagerande lokalsamhälle behövs mer än någonsin! för idéer innovationer kultur egenorganisering.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Dir. 2014:40. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Dir. 2014:40. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Ett stärkt och självständigt civilsamhälle Dir. 2014:40 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Styrgruppsmöte Överenskommelsen

Styrgruppsmöte Överenskommelsen Styrgruppsmöte Överenskommelsen Minnesanteckningar 1 (5) Styrgruppsmöte Överenskommelsen Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, Lund, klockan 10:00-11:15 Ledamöter Övriga Elin Gustafsson (S) ordf. Philip Sandberg

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Seminariet om Överenskommelsen inom integrationsområdet. Eskilstuna 1 mars 2014

Seminariet om Överenskommelsen inom integrationsområdet. Eskilstuna 1 mars 2014 Seminariet om Överenskommelsen inom integrationsområdet Eskilstuna 1 mars 2014 Disposition Överenskommelsen inom integrationsområdet (ÖKI) Organisationernas utgångspunkter SIOS deltagande i ÖKI 2011-10-132010-09-11

Läs mer

Utdrag till De organisationer som har omfattats av dialogen, se bilaga 2 Sveriges Kommuner och Landsting

Utdrag till De organisationer som har omfattats av dialogen, se bilaga 2 Sveriges Kommuner och Landsting Integrations- och jämställdhetsdepartementet Utdrag Protokoll 1 vid regeringssammanträde 2008-10-23 IJ2008/2110/UF (delvis) Bemyndigande att underteckna en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer

Läs mer

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Efter dialog med cirka 90 organisationer presenterades en första version av Överenskommelsen

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 PM 2016:116 RI (Dnr 110-658/2016) Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 13 juli 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Dialogmöte 3 december Lokal Överenskommelse med idéburna organisationer.

Dialogmöte 3 december Lokal Överenskommelse med idéburna organisationer. Free and Focus co-energy. Dialogmöte 3 december Lokal Överenskommelse med idéburna organisationer. Region Gotland, Visborg, Ljusgården Facilitering, foto och dokumentation: Ingrid Lysell Smålänning, Innotiimi

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

SEÖN 11 december 2015

SEÖN 11 december 2015 SEÖN 11 december 2015 1 SAMHÄLLSUTVECKLING Ett samhälle utvecklas bäst när alla aktörer som finns på orten samverkar! (Har en roll lokalt Gör något lokalt Samverkar) Samhället är större än staten och marknaden

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer