Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj"

Transkript

1 Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

2 Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3

3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas valda ombud till förbundsstämma Förbundsstyrelsens ledamöter Härmed översänds handlingar till Moderata Samlingspartiet i Stockholms stads ordinarie förbundsstämma fredagen den 8 maj 2013 kl och lördagen den 9 maj 2013 kl till ca kl med reservtid till och reservtid på söndagen den 10 maj med början kl Om boken Utgiven av Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad 2015 Redaktör Johan Hjelmstrand Grafisk form Fredrik Wennerlund Foto Moderaternas bildarkiv, Fredrik Wennerlund Förbundstämmoförhandlingarna sker i Essinge Konferenscenter på Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, i Stockholm. Ombuden avprickas mot röstlängden innan stämman börjar och registreringen sker utanför stämmolokalen. Vid registreringen delas röstkort ut. Ombud som är förhindrad att närvara ska i samråd med sin föreningsordförande kontakta och informera sin ersättare samt överlämna stämmohandlingarna till den ersättare som ska tjänstgöra. Anmälan Vid stämman har enskild medlem i förbundets föreningar, efter anmälan, närvaro- och yttranderätt vid förhandlingarna. Anmälan ska ske via stämmans anmälningssida på moderaterna.net/stammastad senast 3 maj. Välkommen! Tryck Åtta45 Tryckeri AB, Solna Henry Sténson förbundsordförande Irene Svenonius tf. chefsombudsman 4 5

4 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse MUF Verksamhetsberättelse MUF Bilder 8 Valberedningens förslag 157 Behandlingsordning 19 Proposition 1 ang. medlemsavgiften 161 Föredragningslista 21 Proposition 2 ang. nomineringsregler 163 Procedurregler 22 Motionsförteckning 178 Förbundets årsberättelser för 2013 och V välfärdsfrågor 188 Årsbokslut J jobb, integration, tillväxt 248 Årsbokslut T R trafik, infrastruktur, bostadsbyggande rättsväsende, juridiska frågor, demokrati Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktigegruppen U S utrikes-, säkerhets- och miljöpolitik skattefrågor Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen A andra motioner

5 Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill behålla RUT-avdraget. Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill leda trafiken runt stan. Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill bygga ut tunnelbanan med 9 stationer. Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill behålla en låg arbetsgivaravgift för unga. moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill ha friheten att välja skola åt dina barn. Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill bygga nya hem i Stockholm. Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna om du vill behålla Bromma flygplats. Om de rödgröna får bestämma kan vi säga ajöss till många bra saker. Rösta på Nya Moderaterna för fler arbetstillfällen i Stockholm. moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm 8 9

6 YES BOX BOX Ja till Förbifart Stockholm Ja till RUT-avdraget Förbifart Stockholm Ja Ja till Bromma RUT-avdraget flygplats Ja Ja till till 140 Bromma 000 nya flygplats bostäder Ja Ja till till det 140 det fria 000 fria skolvalet nya bostäder Ja Ja till till låg det låg arbetsgivaravgift arbetsgivaravgift fria skolvalet för för unga unga Ja Ja till till nio låg nio nya arbetsgivaravgift nya t-banestationer t-banestationer för unga Rösta Ja Rösta till nio på på Nya Nya nya Moderaterna Moderaterna t-banestationer Rösta på Nya Moderaterna moderaterna.net/sthlm moderaterna.net/sthlm facebook.com/moderaternasthlm

7 12 13

8 14 15

9 16 17

10 Behandlingsordning Fredag 8 maj kl Stämmans inledning (föredragningslistans punkter 1 8) Föregående verksamhetsperiod (föredragningslistans punkter 9 13) Proposition nr 1 ang. medlemsavgifter för åren (föredragningslistans punkt 14) Proposition nr 2 ang. nomineringsregler inför valen 2018 (föredragningslistans punkt 15) Lördag 9 maj kl Motionsbehandling (föredragningslistans punkt 16) föreslås behandlas ämnesvis och enligt nedan tilldelad tid och ordning. Eventuella kvarvarande motioner när tiden förbrukats tas upp när samtliga ämnen behandlats. V: Välfärdsfrågor. 60 minuter J: Jobb, integration och tillväxt. 60 minuter. T: Trafik, infrastruktur, bostadsbyggande. 60 minuter. R: Rättsväsende, juridiska frågor, demokrati. 60 minuter. U: Utrikes-, säkerhets- och miljöpolitik. 60 minuter

11 S: Skatter. 45 minuter. A: Andra motioner. 45 minuter. Valärenden (föredragningslistans punkt 17-22) Övriga frågor (föredragningslistans punkt 23) Avslutning Föredragningslista 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna. 3. Val av sekreterare. 4. Val av två justerare för protokollet och två rösträknare. 5. Föredragningslistans fastställande. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 8. Godkännande av arbetsordning och procedurregler. 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för åren Förbundsstyrelsens årsbokslut för åren 2013 och Revisorernas berättelse. 12. Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar. 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 14. Proposition 1 angående fastställande av medlems årsavgifter till förbundet för nästkommande år och året därefter. 15. Proposition 2 angående nomineringsregler inför Inkomna övriga förslag (motioner). 17. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen. 18. Val av 14 ledamöter i förbundsstyrelsen. 19. Val av två revisorer med ersättare. 20. Val av ombud till partistämman med ersättare. 21. Val av representation i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar (regionstämman). 22. Val av valberedning och ordförande i denna. 23. Övriga frågor. 24. Avslutning

12 Procedurregler 1. Yttranderätt har enligt stadgarna förbundets till stämman föranmälda medlemmar. Alla yttranden görs från talarstolen. 2. Replikrätt har endast den som beviljas replik av förhandlingsordföranden. 3. Begäran om ordet för inlägg eller replik ska ske skriftligen till förhandlingspresidiet. 4. Yrkanderätt har förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter samt föreningarnas tjänstgörande ombud. 5. Yrkande måste, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen till förhandlingspresidiet. 6. Huvudförslag är förbundsstyrelsens yrkande. Under plenum väckta yrkanden upptas regelmässigt som motförslag. 7. Votering, om det begärs, görs genom handuppräckning med röstkort. Votering med rösträkning verkställs om röstberättigad begär det. Votering i personval sker alltid med slutna röstsedlar. 8. Valsedel i personval ska, för att vara giltig, uppta det antal namn valet avser. Valsedel, som upptar inte föreslaget namn är ogiltig. 9. Reservation och avvikande mening mot fattade beslut ska omedelbart anmälas till förhandlingspresidiet samt inlämnas skriftligen senast före stämmans avslutande. 10. Reservationsrätt har vid stämman röstberättigade. 11. Avvikande mening får till protokollet antecknas av förbundets tjänstemän. 12. Tidsbegränsning gäller under stämmoförhandlingarna enligt följande: 4 minuter förbundsstyrelsens svar på flera motioner 2 minuter debattinlägg, förbundsstyrelsens svar på 1 motion 1 minut replik Stämman kan under förhandlingarnas gång besluta om ytterligare tidsbegränsning om det behövs. 13. Streck i debatten sätts om stämman så beslutar. Talarlista och yrkande justeras då. Efter det att streck satts får nya yrkanden inte väckas. Förbundets årsberättelser för åren 2013 och 2014 Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Org. nr Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad får härmed avge följande berättelse över verksamheten under åren 2013 och Verksamhetsberättelser för Moderata ungdomsförbundet i Stockholms län, Moderata gruppen i Stockholms kommunfullmäktige och för Moderata gruppen i Stockholms läns landsting, biläggs. Sammanfattning Förbundsstyrelsens verksamhet åren 2013 och 2014 har till största del handlat om att förbereda och genomföra valrörelserna i samband med valet till Europaparlamentet på våren 2014 och de allmänna valen hösten Förbundsstämmor Ordinarie förbundsstämma hölls maj 2013 i på Polstjärnan Konferens, Stockholm. Vid förbundsstämman deltog ombud från föreningar, förbundsstyrelseledamöter, inbjudna gäster och ett antal övriga intresserade medlemmar. Stämmoförhandlingarna leddes av Gunnar Hökmark, ordförande, Michael Storåkers, 1:e vice ordförande och Sofia Arkelsten, 2:e vice ordförande. Utöver sedvanliga formella ärenden fanns för behandling 9 propositioner och 72 motioner. Förtjänsttecken i silver utdelades till Vija Freimanis, Lotta Juul Martin Löf, Kerstin Gustafsson, Madeleine Jacobsson, Mats Olstedt, Marie Vallée, Anne Wompa, Kristina Alvendal och Märta Almshult. 12 stycken under perioden avgångna föreningsordföranden avtackades

13 Förbundsstyrelse Förbundsstämman valde förbundsstyrelse för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Förbundsordförande: Henry Sténson 1:e vice ordförande: Christer G Wennerholm 2:e vice ordförande: Anna König Jerlmyr Ledamöter: Cecilia Brinck, Charlotte Broberg, Christina Elffors-Sjödin, Harald Eriksson, Andrea Femrell, Johan Forssell, Håkan Franzén, Tina Ghasemi, Aleks Sakala, Johanna Sjö, Michael Storåkers, Gunnar Strömmer, Kristoffer Tamsons och Dennis Wedin. I förbundsstyrelsen har som självskriven ledamot ingått: Jessica Rosencrantz (MUF) med ersättare Filip Solsjö och därefter ersättare Andrea Ström. Förbundsstyrelsens sekreterare har varit Håkan Wallensten till och med oktober 2014 och därefter Johan Hjelmstrand. Till förbundsstyrelsen adjungerades: Eva Solberg (Moderata Kvinnor), Margareta Olgart Holmberg (Moderata Seniorer), Per Sörman (Moderata Företagarrådet), Gunnar Hökmark och Sten Nordin. Förbundsstyrelsen beslöt att till arbetsutskott välja Henry Sténson, Christer Wennerholm, Anna König Jerlmyr samt Jessica Rosencrantz (MUF). Revisorer Till revisorer valdes på förbundsstämman: Ordinarie: Thomas Lönnström, Ernst & Young (aukt.) och Marie Ljungberg Schött Ersättare: Elisabeth Raun, Ernst & Young (aukt.) och Bengt Carlsson. Valberedning Förbundsstämman valde till valberedning: Ordförande Sten Nordin, samt som ledamöter per valkrets: I: Thomas Eriksson, Sofia - ersättare Marianne Pettersson, Maria II: Sara Jendi Linder, S:t Göran - ersättare Johan Andreasson, Västerled III: Pia Helleday, Oscar Södra - ersättare Pär Henriksson, Norrmalm IV: Lisbeth Crabo Ljungman, Farsta - ersättare Gustav Johansson, Vantör V: Elisabeth Johnson, Skärholmen - ersättare Torbjörn Erbe, Brännkyrka VI: Bo Arkelsten, Vällingby - ersättare Inger Akalla, Spånga MUF: Arba Kokalari - ersättare Sophia Granswed Nomineringskommittéer och nomineringsstämmor På förbundsstämman 2013 valdes tre nomineringskommittéer med uppgiften att föreslå valsedlar till kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Som en av flera faktorer användes resultatet från försöksnomineringarna där röstberättigade medlemmar via webben röstat på de personer de helst vill se högst upp på valsedlarna. Kommittéerna sammanträdde under hösten 2013 fram till nomineringsstämmorna i början av Kommittéernas förslag behandlades därefter på nomineringsstämmor som slutgiltigt fastställde valsedlarna. Övriga val Förbundsstämman beslutade att till ombud vid Medborgarskolans Stockholmsregions regionstämma välja Helena Bonnier med Christina Elffors-Sjödin som ersättare. Vid stämman valdes även 21 ombud med ersättare till partistämmor. Förbundsråd Förbundsrådet som består av partiföreningsordförandena, MUFordförandena och förbundsstyrelsens ledamöter har inte sammanträtt 24 25

14 under perioden. Förtroendevalda i beslutande församlingar Landstingsfullmäktigeledamöter från Stockholms stad framgår av bifogade verksamhetsberättelser för landstingsgruppen. Kommunfullmäktigeledamöterna i Stockholm framgår av bifogade verksamhetsberättelser för kommunfullmäktigegruppen. Riksdagsledamöter Efter riksdagsvalet 2014 representerade följande personer Moderaterna i Stockholms stad: Maria Abrahamsson, Amir Adan, Sofia Arkelsten, Beatrice Ask, Margareta Cederfelt, Johan Forssell, Tina Ghasemi, Fredrik Reinfeldt och Jessica Rosencrantz. Representation i andra organ Regionala valberedningen: Catharina Elmsäter-Svärd, ordf, Henry Sténson, vice ordf, Torbjörn Rosdahl, Sten Nordin (från hösten 2014 Anna König Jerlmyr) och Lennart Kalderén. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne: Johan Brege. Nämndemän Förbundet har biträtt moderaternas valberedningar i stadshuset och i landstinget med sammanställning av nominerade nämndemän. Förbundskansli Förbundskansliet är gemensamt kansli för de båda förbunden Stockholms län och Stockholms stad. Kansliet är både en serviceorganistion och kampanjorganisation för hela länet. Kontoret är förlagt till Moderaternas hus, Stora Nygatan 30, 4 trappor i Gamla stan, Stockholm. de båda valrörelserna utgjorde stöd till olika kommuner och föreningar i stad och län. Medlemmar Förbundet hade vid årsskiftet inkl MUF: 2014/2015: medlemmar 2013/2014: medlemmar 2012/2013: medlemmar Förbundets medlemsregistersystem är samma som partiets riksorganisations. Föreningarna Förbundet har idag 28 verksamma lokala partiföreningar Föreningarna inom de kommunala valkretsarna är: Krets 1: Krets 2: Krets 3: Krets 4: Krets 5: Krets 6: Enskede-Årsta, Hammarby Sjöstad, Högalid, Katarina, Maria och Sofia Bromma, Essingen, Kungsholmen, St Göran och Västerled Engelbrekt, Gärdet, Hedvig Eleonora, Norrmalm, Oscar Norra och Oscar Södra. Farsta, Skarpnäck och Vantör Brännkyrka, Hägersten och Skärholmen Hässelby, Kista, Spånga, Tensta-Rinkeby och Vällingby Ordförandeträffar Ordförandena i förbundets föreningar har inbjudits till diskussioner och överläggningar kring förbundets och föreningarnas verksamhet och om valfrågor. Från den 15 januari 2014 anställdes 12 valcoacher som under året och i 26 27

15 Kampanj och kommunikation 2013 ägnades till stora delar åt förberedelser inför valåret 2014 och 2014 genomfördes valrörelser för val till Europaparlamentet samt till kommun, landsting och riksdag. Förbundet har utöver egna medarbetare på kansliet samt i stadshuset och landstinget samarbetat med externa företag inom reklam, mediabokning, undersökningar och analyser i arbetet med att planera och genomföra valrörelserna Utåtriktade aktiviteter 2013 Deklarationskampanj 2 maj kl utanför skattekontoret på Magnus Ladulås gata 67. Vårkampanj april Under vårkampanjen april fortsatte de lyssnande samtalen. Kampanjen förstärktes med en valstuga som placerades på Norrmalmstorg samt en medlemsvärvarbuss som besökte länets kommuner och stadens valkretsar. Stockholm Pride 30 juli- 3 augusti För fjortonde året i rad samarbetade moderaterna med Öppna Moderater och deltog i Stockholm Pride. 17 augusti höll Fredrik Reinfeldt sitt traditionsenliga sommartal i Strandvik i Gustavsberg, Värmdö. Hösten inleddes med en skolkampanj med t-banebanners, reklam i digitala kanaler och utskick som stöd till föreningsaktiviteterna. Kampanjen fokuserade på de förbättringar som Moderaterna ville genomföra i skolan både nationellt och lokalt i Stockholm såsom läxhjälp, sommarskola och mer vuxennärvaro i lågstadiet. Höstkampanj I staden följdes skolkampanjen upp redan i oktober med en höstkampanj av större omfattning. Annonsplatser köptes i tunnelbanan, på busshållplatser och andra utomhustavlor. Dessutom gjordes en stor satsning på digitala kanaler med budskap som länkade till en kampanjsajt. På sajten lanserades även nya Stockholmskartan. Kartan redovisade genomförda förbättringar så som nya bostäder, idrottsanläggningar, äldreboenden, grönområden med mera. Höstkampanjen pågick intensivt under två veckor i oktober men den digitala delen fortsatte ytterligare ett par veckor. Fortsättningsvis marknadsfördes nya Stockholmskartan via en lågintensiv kampanj i köpta digitala kanaler. Kampanjen intensifierades sedan under början av Utåtriktade aktiviteter 2014 Våren 2014 ökade kampanjintensiteten och föreningarna kampanjade utifrån ett antal tema-helger som stöttades med annonsering i dagspress, internetannonsering samt utdelarmaterial. Temahelgerna pågick tills det var dags att övergå till EP-valrörelse under de tre sista veckorna i maj. Val till Europaparlamentet 25 maj Valet till europaparlamentet bedrevs som en ordinarie valrörelse, dock i något mindre omfattning. Förbunden i Stockholms stad och län profilerade sina kampanjer kring toppkandidaterna och Stockholmskandidaterna Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner, Anna Maria Corazza Bildt, Arba Kokalari samt Jelena Drenjanin. Material Riksorganisationens material användes och förstärktes med affischer och foldrar på topp- och Stockholmskandidaterna. Valupptakten till europavalet ägde rum 3 maj kl. 11:00 på Norrmalmstorg. Medverkade gjorde Fredrik Reinfeldt, Kent Persson, Catharina Elmsäter-Svärd, Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt samt Christofer Fjellner. Den 3:e maj startade även affischeringen i Stockholms stad. Förtidsröstning Förtidsröstningskampanjen startade i samband med att förtidsröstningslokalerna öppnade den 7 maj med en mängd olika aktiviteter. Under sommarmånaderna fortsatte vår väljarkommunikation med en 28 29

16 digital kampanj inom ämnena bostäder, kollektivtrafik, förbifart med Sten Nordin som avsändare. Pride För femtonde året i rad samarbetade Moderaterna med Öppna Moderater och deltog i Stockholm Pride. Moderaterna deltog under seminarier och debatter, Prideområdet på Östermalms IP, samt i paraden. Valrörelsen Vår kommersiella kampanj i valrörelsen var omfattande vad gäller antal ytor och genomslaget var starkt. Målgruppen omfattade 1,6 miljoner individer och vår nettoräckvidd låg strax över 90 %. Drygt 80 % av målgruppen mötte vår kampanj minst 3 gånger. Syftet med budskapen i kampanjen var att rikta uppmärksamheten mot våra starka frågor kombinerat med återkommande pressutspel runt samma ämnen. Vi lyckades fånga medias och väljarnas uppmärksamhet då kampanjen hade ett starkt genomslag och kommenterades både av media såväl som av motståndarna. Valstugor Valstugor fanns placerade på ett flertal platser i staden och länet. Vid 5:e Hötorgshuset fanns huvudvalstugan som även fungerade som en nationell valstuga. Valupptakt Valupptakten ägde rum 16 augusti kl. 13:00 på Norrmalmstorg. Fredrik Reinfeldt valupptaktstalade. Spurtkampanj Spurtkampanjen, som även kallades 99-timmarskampanjen, invigdes kl. 17:00 den 10 september med en upptakt vid valstugan utanför 5:e Hötorgshuset där Catharina Elmsäter-Svärd och Kent Persson medverkade. Aktiviteter Alliansmöten: Under valrörelsen genomfördes flertalet aktiviteter tillsammans med de övriga Allianspartierna. Bl.a. talade alliansens partiledare den 6:e september i Kungsträdgården och 13:e september på Norrmalmstorg. Samtalskampanj Målet med samtalskampanjen, som var att fram till valdagen samtala med personer via hembesök eller på gator och torg, slogs med råge och på valdagen hade samtal inrapporterats. Samtalen ägde för det mesta rum i de valdistrikt där Moderaterna ökade och Socialdemokraterna backade under valen 2006 och Material till föreningarna Materialproduktionen till föreningarna var omfattande och över 200 varianter på föreningsaffischer trycktes tillsammans med lokala foldrar, sakfrågefoldrar och flygblad. Många av våra kandidater valde dessutom att beställa eget personvalsmaterial. Hushållsutskick I samband med att förtidsröstningen startade den 27 augusti skickades valsedlar till samtliga hushåll i Stockholms län. Utskicket innehöll folder med nationellt, regional och lokalt kommunalt budskap samt valsedlar till riksdag, landsting och kommun. I slutet av valrörelsen gjordes ett par riktade utskick till specifika målgrupper..net Inför valrörelsen gjordes ett omfattande arbete dels med ny design, dels med att fylla hemsidan med uppdaterat politiskt innehåll för samtliga kommuner i länet. Sidan uppdaterades kontinuerligt med aktualiteter och via sökordsmarknadsföring drevs trafik mot sidan. Medlemsvärvning Under perioden arbetades långsiktigt och kontinuerligt med medlemsvärvning. Medlemsvärvning var ett självklart inslag i alla kampanjer, ofta med Värvarbussen som stöd. Ett antal frukostmöten arrangerades och en större satsning mot våra egna medlemmar gjordes med +1, ett utskick som uppmanade medlemmar att värva ytterligare 1 medlem

17 Sociala medier Som ett led i satsningen på sociala medier och digital kommunikation utsågs André Assarsson sommaren 2014 till teamchef och Johan Hjelmstrand till vice teamchef för en kampanjinsats som uteslutande syftade till att vinna valet med onlinemetoder. Efter sex veckors dagligt kampanjarbete från tidig morgon till sen kväll kan konstateras att Stockholmsmoderaternas digitala satsning blev en formidabel succé: massmedialt genomslag (utöver de ordinarie artiklarna om Moderaterna i Stockholm) i TT, SVT, SR P1, TV4, SR Ekot, SR P3 Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Kvällsposten m.fl. Tidningen Direktpress konstaterade efter valdagen att kampanjen var lika synlig som samtliga övriga partier tillsammans med beröm till sociala medierarbetet. Dagligen genomfördes samtal med stockholmare om riktade budskap, relevant innehåll för just dem och moderata budskap i realtid på superaktuella nyhetshändelser. Moderaterna i Stockholm blev också först i Sverige med att annonsera på Twitter som politiskt parti, tack vare ett unikt samarbete med ett kommunikationsföretag. Detta möjliggjorde att pressreleaser och budskap dagligen i realtid nådde hundratals journalister. Kampanjsajten Stockholmsskatten.se fick över unika besökare på en vecka där besökarna med några enkla knapptryck kunde få reda på vad deras nya skattebesked blir om de rödgröna kom till makten. hade större genomslag än både Socialdemokraterna och Moderaterna nationellt med över retweets på 757 tweets. Utöver det externa kommunikationsarbetet att vinna väljare och bildsätta konflikterna på rätt sätt med massmedialt genomslag, stöddes också det interna kampanjarbetet upp med särskilda musikvideos. Dessa konceptualiserades och producerades med Tobias Sjö från landstinget som frontfigur. Filmerna fick över visningar i sociala medier på bl.a. YouTube där Rädda Bromma (flygplats) hade störst genomslag, därefter Bye Bye RUT och Visa till Universal. Kändisar som Carl Bildt, Anna Kinberg Batra & Bingo Rimér medverkade i dessa. Filmerna visade sig vara mycket uppskattade även inom den egna kampanjorganisationen och i samband med Sten Nordins Vasaparksduell skedde även ett liveframträdande där sångerna framfördes inför publik. Avslutningsvis råder det inga tvivel om att valrörelsen 2014 går till historien som den första digitala valrörelsen där realtidskommunikation och kampanjarbete online visade sig vara ett mycket effektivt sätt att samtala med väljarna på deras villkor. Medan vänstern nationellt dominerade på nätet stora delar av året och tidigare år gjordes en kraftansträngning från Stockholmsmoderaterna som också gav resultat i valet Uppsatta mål överträffades och Stockholmsmoderaterna bedrev regionalt en mer framgångsrik valkampanj än vad rikspartierna gjorde eftersom Stockholm satsade på att använda de senaste kampanjmetoderna, vara offensiva och hade ett tydligt mandat från valledningen att bära kampanjen online. Utbildning Utbildningsplanen är gemensam för Moderaterna i Stockholms stad och län. Planen tar sin utgångspunkt i de av stadgan formulerade huvuduppgifterna för partiet: formulera politik, vinna väljare och genomföra politik. Utbildningarna har i huvudsak arrangerats i regi av de båda förbundens gemensamma verksamhet, M-akademin. M- kvinnor har även bedrivit egen utbildningsverksamhet. Som förberedelse för valrörelse har även kandidatutbildning genomförts. Samarbete med Medborgarskolan har skett i en del av utbildningsverksamheten. En rad utbildningar och konferenser för Moderaterna i Stockholms stad har genomförts under verksamhetsperioden. Det har varit en intensiv utbildningsaktivitet som engagerat och lockat smått fantastiska deltagare under året vid 82 utbildningstillfällen under 2013, varav 20 i regi av Moderata Kvinnor i stad och län. Under 2014 har naturligen arbetet med valkampanj och utåtriktade aktiviteter prioriterats. 16 utbildningar har dock genomförts, varav 4 av Moderata Kvinnor, som totalt haft 893 deltagare. Aktiviteter 2013 Kommunstyrelsekonferens Presentation av den ekonomiska vårpropositionen Nymedlemsmöten 32 33

18 Grundutbildning 1 och 2 vid flera tillfällen Befattningsmöte, medlemsansvariga Presentation av Alliansens ekonomiska höstproposition Utbildningsledarkonferens Utbildningar har genomförts bl a inom följande områden; Motionsskrivande Medieträningar Mentorsprogram Tvåårsutbildning inom M-kvinnorna Introduktion i personligt ledarskap Sammanträdesteknik UPP (Utveckling av person och politik) inom olika ämnen Sociala medier Idépolitik Retorik Kandidatutbildning i flera steg Aktiviteter 2014 Presentation av den ekonomiska vårpropositionen Nymedlemsmöten Grundutbildning 1 och 2 vid flera tillfällen Befattningsmöte, medlemsansvariga Presentation av Alliansens ekonomiska höstproposition Vårkonferens Utbildningar har genomförts inom bl a följande områden; Kandidatutbildning del 1-3 Moderata kvinnors tvåårsutbildning Sociala medier Sammanträdesteknik Medieföreläsning Webb- och IT Webb- & It-miljö Under perioden har förbundets IT-avdelning fortsatt arbetet med att modernisera och förnya de digitala verktygen kansliet använder för att arbeta på ett effektivt sätt innan och under en valrörelse. Moderaterna.net Moderaterna.net genomgick en visuell och strukturell förändring för att kunna möta dagens behov av en webbplats. I praktiken innebar det att göra den designen modern och responsiv (anpassad för dator, mobil och läsplatta). Förbundet har fortsatt att ha webbsystemet i den väldigt populära Open Source-lösningen Wordpress. Webbsidor för företrädare Under perioden har det tagits fram personliga webbsidor för en del av våra heltidsarvoderade politiker. Alla dessa har utgått från en förnyad företrädarmall som anpassats personligen. Även dessa sidor har ingått i förbundets webbsystem baserat på Wordpress. Grafik under valvakor Till valvakorna producerades en webbsida med anpassad grafik för att visa valresultat och sammanställningar. Datat till graferna hämtas automatiskt och live från Valmyndigheten. Mobil app (Lyssna & Förnya, Hallå Sverige) För att kunna hantera rapporteringen för samtalskampanjen Lyssna & förnya från medlemmar och föreningar behövdes ett digitalt system. Därför producerade förbundet en egen app för samtalsrapportering. I den adderades även funktioner för att se topplista av samtalare nedbrutet på föreningsnivå, ett flöde av internnyheter, ett politiskt abc samt en medlemsvärvarsida. Appen blev så pass lyckad att Moderaternas riksorganisation lät oss göra en något modifierad version (för att kunna hantera fler förbund) av Lyssna & Förnya till en nationell app som fick heta Hallå Sverige

19 Kampanjsidor Före och under valrörelsen har flertalet mindre kampanjsidor producerats. Ett exempel är Stockholmsskatten. Den gjordes mobilanpassad med målet att visualisera hur de rödgrönas skattepolitik skulle straffa Stockholmare ekonomiskt på personnivå. Marknadsföringen av sidan gjordes till största del på sociala medier. Nya Stockholmskartan I början på perioden lanserades även webbkampanjen Nya Stockholmskartan. Syftet var att på en responsiv kartsida visualisera alla projekt som Moderaterna sett till att genomföra i Stockholms stad kategoriserat i olika områden. Varje punkt på kartan representerade ett enskilt projekt. Under valet byggdes kampanjsidan ut med vad vi ville göra under kommande mandatperiod. Incheckning Det tidigare incheckningssystemet har omarbetats för att effektivisera och snabba upp incheckning av deltagare under stämmor och andra större evenemang. Med hjälp av streckkodsläsare och förtryckta biljetter sker nu incheckning med ett enkelt klick på någon enstaka sekund. Det går nu även att få ut rapporter på t ex deltagare som ej närvarade och vilka personer som är på plats. Försöksnominering Ett elektroniskt försöksnomineringssystem utvecklades internt för användning under försöksnomineringsperioden. Allt från insamling av kandidatuppgifter till röstning och framtagande av underlag till nomineringskommittéerna skedde digitalt. För att garantera valhemlighet, samt undvika att information om resultat blev känt under pågående röstningsperiod, krypterades rösterna direkt i den röstandes webbläsare innan rösten skickades in till den elektroniska valurnan. När röstningen var avslutad dekrypterades alla röster med nycklar som inte systemadministratörer haft tillgång till under röstningsperioden. Med hjälp av denna uppdelning av information och ansvar uppnådde systemet paritet med vissa länders elektroniska valsystem. Genom det nya systemet kunde man spara in höga portokostnader samt att rösträkningen kunde verifieras och levereras inom ett par minuter efter att röstningen avslutades. Webbutbildningar Under perioden har ett flertal utbildningar hållits för webbansvariga för att presentera och instruera webbverktyget Wordpress och föreningswebbsystemet. Råd och nätverk Förbundsstyrelsen har knutit till sig ett antal nätverk för att ha bredd i verksamheten och engagera många: Moderata Kvinnor i Stockholms stad, Moderata Seniorer i Stockholms stad samt det med Stockholms län gemensamma Företagarrådet. Förutom de till förbundsstyrelsen knutna nätverken finns Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län, som är en del av partiorganisationen, och den helt fristående organisationen Öppna Moderater. Nedan redovisas i sammanfattning verksamheten i de till förbundsstyrelsen knutna råden samt för Öppna Moderater och MUF:s verksamhetsberättelser för åren 2013 och Moderatkvinnorna Styrelse Eva Solberg, ordförande Sara Jendi Linder, vice ordförande Rahma Dirie, ledamot Jane Gustavsson, ledamot Monika Lozancic, ledamot Andréa Ström, ledamot Mål Ett av Moderatkvinnornas, i Stockholms stad men även nationellt, mål är att få fler kvinnor att rösta på Moderaterna

20 Moderatkvinnorna arbetar med en långsiktig strategisk planering för de nästkommande två åren. I detta dokument presenteras vad vi har genomfört men ges även inriktningen för de kommande två åren. Övergripande mål Med sikte på 2014 hade vi som mål att 1 att 2 att 3 öka vårt väljarstöd hos kvinnor från dagens 25,7 procent till 35 procent vid valet 2014, vilket vi inte nådde fram till. minst 40 procent av våra förtroendeposter inom partiet ska innehas av kvinnor (över en bredd av poster på alla nivåer och inom alla ämnesområden.) Detta nådde vi. öka antalet förtroendevalda till ordförandeposter i kommuner från dagens 33 procent till 40 procent. Stockholms stad ligger bättre till i jämförelse med andra kommuner 1, vi har också sett att fler kvinnor fått nya och tyngre uppdrag. Det gläds vi alla för. Det gynnar staden och partiet att kunniga kvinnor finns med och det stärker förtroendet för partiet och våra mål. Dock måste vi fortsätta att arbeta för att få fler kunniga förtroendevalda kvinnor. att 4 öka antalet kvinnliga medlemmar från dagens 41,9 procent till 52 procent. Nåddes ej. Metod Moderatkvinnorna har kommunicerat via tal och skrift, genomfört verksamhetsbesök, skapat aktiva nätverk, inspirerat, stärkt den interna organisationen och drivit kampanjer för att visa var vi stått i olika frågor. 1 I dagsläget uppgår antalet kvinnor på ordförandeposter i landsting till 48 procent och därför utelämnas mål keing detta. För Moderatkvinnorna i Stockholms stad har det varit viktigt att presentera och marknadsföra vår politik på ett tilltalande sätt för väljarna. Det har vi gjort med en politik som kvinnor känner igen sig i och som ger svar på deras frågor. Internt har vi stärkt organisationen med nya former av utbildningar, samt ökad kontakt med föreningarna/nätverken. Syftet är att stärka och att stödja det politiska arbetet i lokalföreningarna och nätverken. Vi har varit aktiva i valprocesser och tillsättningar samt samordnar och följer upp i staden med utbildningsinsatser inom ramen för vårt politiska arbete. Vi har även deltagit i politikutvecklingsgrupper: både lokala, regionala och på riksnivå. Vi ingår i M-akademins ledningsgrupp och ordförande är adjungerad till förbundsstyrelsen. Ledning och samordning Styrelsen Styrelsen planerar och samordnar nätverkets löpande verksamhet under året. Styrelsemöten hålls cirka en gång per månad och dessa föregås av presidiemöte där ordförande och vice ordförande bland annat beslutar om vad som ska tas upp på kommande styrelsemöte. En gång per år fastställs kalendariet för fasta aktiviteter under kommande år. Till detta kommer löpande aktiviteter samt inbjudningar. Samverkan: Styrelsen samverkar bland annat med Allianskvinnorna i Stockholm, Q4, EPP Women (European Peoples Party Women), EUW samt Öppna. Under 2014 som var supervalåret deltog vi i nästan alla kampanjer som föreningarna anordnade. Vi hoppas att framöver även stärka banden till moderata seniorer och med Företagarrådet. MQ-representanterna länken till föreningar & nätverket MQ-representanternas roll är att få fler kvinnor att intressera sig för moderat politik och få fler att vilja rösta på Moderaterna i valet Representanterna ska på olika sätt: 38 39

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Det här har vi hört och så går vi vidare.

Det här har vi hört och så går vi vidare. Det här har vi hört och så går vi vidare. 1 Inledning Innehåll Inledning 3 Varför Lyssna & Förnya? 4 Hur startade Lyssna & Förnya? 6 Hur har vi lyssnat? 7 Vad handlade samtalen om? 8 Vad tycker stockholmarna

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2010

Årsmöteshandlingar 2010 Årsmöteshandlingar 2010 - Dagordning - Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse - Revisionsrapport - Propositioner (förslag från styrelsen) - Motioner med styrelsens kommentarer - Valberedningens

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer