Alltransport Ingenting är omöjligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltransport 2007. Ingenting är omöjligt"

Transkript

1 Alltransport 2007 Ingenting är omöjligt

2 Inledning & nyckeltal 2 VD kommentarer 4 Bygg & Anläggning 6 Fjärr & Distribution 8 Lyft & Tunghantering 10 Tank & Miljö 12 Styrelsen 14 Ledningsgruppen 16 OnRoad - Ett företag på väg 18 Ankers - Ett samarbete på räls 20 Årsredovisning Förvaltningsberättelsen 22 s Resultaträkning 25 s Balansräkning 26 s Kassaflödesanalys 28 Moderbolagets Resultaträkning 29 Moderbolagets Balansräkning 30 Moderbolagets Kassaflödesanalys 32 Tilläggsupplysningar 34 Noter 36 Underskrifter 39 Revisionsberättelse 40 Aktieägare 42 Alltransport i Östergötland AB är en av Sveriges största transportförmedlingar med en omsättning på 650 miljoner kronor under I koncernen arbetar 105 medarbetare fördelat på 54 tjänstemän och 51 kollektivanställda. Därutöver är cirka 500 personer direkt sysselsatta via samverkande åkerier. s verksamhet drivs från kontoren i Norrköping (huvudkontor), Linköping, Nyköping och Motala. Verksamheten bedrivs genom 147 åkerier som är leverantörer och ägare. Alltransport i Östergötland AB är moder eget kapital och soliditet Eget kapital Soliditet Nyckeltal koncernen Omsättning Mkr Resultat efter finans poster 15,0 8,5 0,0 9,0 5,3 Årets resultat efter skatt 10,3 6,5 0,0 7,6 3,8 Eget kapital 50,9 43,5 37,1 37,1 29,4 Balansomslutning 176,3 150,1 139,3 116,9 98,9 Sysselsatt kapital 116,3 78,5 79,6 62,3 53,6 Investeringar 11,0 2,5 11,0 11,0 7,4 Soliditet i % Avkastning på sysselsatt kapital 17,8 12,8 2,3 17,8 12,5 Medelantal anställda bolag till de helägda dotterbolagen Allyft i Östergötland AB, Alltransport Fastighets AB, Återanvändning i Östergötland AB och Allbudet i Norrköping AB. Alltransport är även delägare i det moderna svenska inrikesnätet OnRoad. Alltransports affärsidé är att, med fokus Omsättning 650 Mkr (624) Årets resultat efter finansiella poster 15,0 Mkr (8,5 Mkr) Året har präglats av högkonjunktur inom alla affärsområden Alltransportkoncernen har firat 70-årsjubileum Deltagande i ISO-standard för trafiksäkerhet Genomfört pilotprojekt med mobil kommunikation Hållbarhetsredovisning reviderad av extern revisor på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena; Tank & Miljö, Fjärr & Distribution, Bygg & Anläggning samt Lyft & Tunghantering. Tjänsterna skall präglas av långsiktighet, modern teknik, miljö- och trafiksäkerhetshänsyn samt hög kundnytta fakta Snabb Startades 1937, Ägas av 147 åkerier, Huvudkontor i Norrköping, 105 Anställda, Omsättning 2007: 650 Mkr s Omsättning Omsättning i Mkr 2008 och framåt Försäljning av aktier i dotterbolaget Allyft i Östergötland AB Branschens strukturomvandling fortsätter Utökning av fordonskommunikation Fortsatt kompetensutveckling med satsning på utbildning Ökad konkurrenskraft genom att söka samarbete/bygga nätverk Fortsatt fokus på förbättringsarbete och hållbarhet Fortsatt satsning på trafiksäkerhet 2

3 Peter Nilsson 2007 har varit ett mycket bra år för Alltransports alla affärsområden. För Bygg & Anläggning och Lyft & Tunghantering som är våra mest konjunkturkänsliga affärsområden har året varit extremt bra. Vi kan med facit i hand också se tillbaka på ett år som haft en fantastisk konjunktur vilket omsättningsmässigt lett till ett rekordår på Alltransport. Att detta fenomenala år valde att infinna sig vid samma tidpunkt som företagets 70 årsjubileum gav extra tyngd åt uttrycket En stor stark 70-åring och möjliggjorde även vårt storslagna firande tillsammans med kunder, samarbetspartners, ägare, anställda, chaufförer och allmänhet. Lyft & Tunghantering Allyft har en mycket stark position på den regionala marknaden. Under 2007 har man lyckats bibehålla och förbättra den, bland annat tackvare investeringar. Ett av de roligaste ögonblicken under 2007 var när den helt nya 500-tons mobilkranen levererades. Kranen är en av de största kranarna i hela Norden och Alltransports största enskilda investering i en maskin någonsin. Fjärr & Distribution Under 2007 har affärsområdet konsoliderats och verksamheten har sett över sina rutiner. En ny ersättningsreform har genomförts och vi ser redan att affärsområdet fått bättre kontroll över den faktiska transportkostnaden. Genom att tillsätta en ny affärsområdeschef 2008 som fullt ut kan ägna sig åt områdets utveckling skapar vi tydligare fokus på verksamheten. Tank & Miljö Det är mycket roligt att kunna säga att vårt omfattande uppdrag för IL Recycling gick igång under hösten och fungerar i dag smärtfritt, mycket tack vare stort engagemang från alla inblandade. Vår satsning på återvinningsbranschen har satt fart under 2007 och vi ser en fortsatt utveckling Bygg & Anläggning Som tidigare nämnts har affärsområdet haft ett rekordår där vi varit tvingade att tacka nej till uppdrag för att kunna hålla kvalitén mot våra kunder. Det varma vintervädret har också bidragit till att arbetet kan fortgå och efterfrågan har fortsatt vara hög även under årets kallare del. Kundundersökning Den aktiva marknaden har genererat otroligt mycket nya jobb, vilket resulterat i en hög arbetsbelastning på företagets alla områden. Vi är därför extra stolta över att inte ha tappat i service- och utförandenivå vilket vi kan utläsa av den kundundersökning som gjordes i slutet av Tvärtom har vi förbättrat oss på alla punkter sedan föregående undersökning och kan med glädje se att våra kunder upplever en markant förbättring på de områden där extra resurser satsats. Affärsplan Under året har affärsplanen åter genomlysts, uppdaterats och kompletterats. Det är roligt att se hur vi hela tiden tar steg framåt och fortsätter på den inslagna vägen. Styrelsen har fortsatt arbetet med strukturella förändringar och som ett led i det arbetet säljs Allyft under 2008 och Alltransport fokuserar på kärnverksamheten. Miljö och kvalitet Under året har flera administrativa utvecklingsprojekt löpt och till följd av dessa satsar Alltransport på en vidareutvecklad Hållbarhetsredovisning som kommer granskas av revisorer från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Satsningen syftar till att öka nyttan och strukturen på företagets hållbara utveckling. Pilotprojektet med fordonskommunikation har under året avlöpt väl och permanentas under 2008 vilket kommer att innebära investeringar och stora förbättringar i hantering, miljöpåverkan och trafiksäkerhet. Kommunikation och marknad Under året har Alltransport förstärkt sin position på marknaden, inte minst tack vare OnRoads utveckling och erkännande i branschen, där man idag står stark som Sveriges fjärde största inrikesnätverk. Alltransport har även satsat stort på att förbättra kommunikationen och informationen till våra kunder och övriga intressenter vilket under året tagit sin form i AT-Dagen då vi visade upp vår verksamhet tillsammans med artister utställare och attraktioner. Vår nya kundtidning AT-News och ökad kommunikation med media är andra delar i företagets marknadssatsning Vi ser fram mot 2008 med stor förväntan. Ett år som kommer att innebära en ökad säljaktivitet, fortsatt satsning på hållbarutveckling, marknadsfrågor och förbättringar i administrationen samtidigt som arbetet med att söka nya alternativ till utveckling av företagets kärnverksamhet fortsätter. 4

4 Bygg & Anläggning 2007 Året 2007 har präglats av en mycket god byggkonjunktur och en så pass hög beläggning av företagets enheter att Alltransport varit tvungna att tacka nej till uppdrag. Det är inte ovanligt att många stora projekt kommer på en gång i byggbranschen då de till stora delar är anslagsbaserade från stat och kommun. Anslag till bygg- branschen är sedan länge ett sätt att elda på ekonomin. Dessvärre kan anhopningen av projekt leda till en överhettning och där har vi varit under 2007 säger AO-chef Åke Eklund. Vi ser en stor investeringsvilja inte minst i stora köpcentra där vi under 2007 haft mycket arbete på Ingelsta i Norrköping. Av tradition har Bygg & Anläggningsverksamheten ganska kraftiga säsongssvängningar då det är svårt att utföra vissa arbeten under vintern med tjäle i marken och stora mängder snö. I och med det förändrade klimatet med betydligt mildare vintrar kan arbetet fortgå och efterfrågan fortsätter vara hög även vintertid trots att snöröjningsuppdragen minskar. Vi ser ökade krav på trafiksäkerhet från både samhälle och kunder. Under 2007 kom bland annat de nya arbetstidsföreskrifterna om kör- och vilotider. Vissa av våra uppdragsgivare har för att öka trafiksäkerheten börjat föra in straffavgifter för överlaster i sina entreprenadavtal. Kraven på åkerierna att efterfölja regelverken som byggts upp kring kör- och vilotider skärps. Påföljderna om man ertappas med att inte följa föreskrifterna är så stora att det kan leda till att man tvingas helt upphöra med verksamheten. Risken är att en oseriös och osund konkurrens uppkommer så nu gäller det att vidareutveckla kontroll och uppföljning för att få bort orättvisor och kryphål Inför 2008 ser Åke Eklund en fortsatt god efterfrågan med många stora projekt som är i sin linda. Utmaningen blir att möta upp efterfrågan, påbörja generationsskiftet både bland åkare och anställda och att kunna investera i fordon och maskiner med ny teknik. Historia Bygg- och anläggningsverksamheten har funnits i Alltransport sedan starten Under åren fram till idag kan man se en stadig omsättningsökning som 2007 slår all time high. Under de 70 år som Alltransport har bedrivit verksamheten har även fordon och maskiner utvecklats. Trenden är att enheterna blir större, mer datoriserade och klarar av att hantera mer arbete. Organisation Affärsområdet sysselsätter idag cirka 70 åkerier, 80 fordon, 80 maskiner och 6 tjänstemän. Tjänstemännen är fördelade på en områdeschef, två arbetsledare och en expedition om tre personer. Affärsområdet arbetar huvudsakligen i Norrköping och dess omnejd. Kunder Utvecklingen av våra kunder under 2007 har varit god. Det är en statisk bransch, med samma spelare från år till år, säger Åke Eklund som är affärsområdeschef för Bygg & Anläggning. Vi beräknar att vi har ca 80% av marknaden inom vårt verksamhetsområde, tack vare goda relationer till våra kunder. Utöver de lokala aktörerna har vi inte sett ny konkurrens från aktörer från andra delar av Sverige eller Europa. Däremot är det oundvikligt att det uppstår flera små aktörer när vi måste tacka nej till arbeten på grund av resursbrist. Det är en kapitalkrävande verksamhet att starta ett företag inom Bygg & Anläggning. Samtidigt är branschen väldigt prispressad. Jag ser en eller flera eventuella fusioner/uppköp som den bästa vägen för att lösa de utmaningar vi står inför Fakta: Affärsområdet har 8 anställda och 160 enheter. Verksamheten startades 1937 och affärsområdet har funnits sedan

5 Lyft & Tunghantering 2007har varit ett roligt år med fantastiskt mycket jobb. Problemet vi haft är snarare att det har varit svårt att hinna med våra kunder som ibland fått höra att vi haft över en veckas väntetid på mobilkranar säger Stig Mattsson, chef för affärsområdet. Ett jobb som sticker ut lite extra är det containerfartyg som gick på grund utanför Historia Allyfts historia börjar inte hos Alltransport utan är från början en avknoppning från Sellbergs Alltransport började med lyftverksamhet köpte Alltransport Allyft, som man ända sedan Allyfts start haft ett nära samarbete med. Under åren har affärsområdets storlek, omsättning och lönsamhet Oxelösund i februari månad. För att få fartyget lättare kördes Allyfts 300-tons mobilkran ut på en pråm. Med kranen lyfte man över lasten till pråmen som bogserades till land där en 160-tons kran sedan lyfte iland lasten. Efter 3 dygn hade så mycket last lyfts bort att fartyget kunde dras loss från grundet. Även ekonomiskt var 2007 ett fantastiskt år som gör att affärsområdet visar bättre siffror än någonsin. Under året har Allyft fortsatt att förnya och utveckla kranparken. I oktober levererades en 45-tons mobilkran och i december kom företagets största investering någonsin. En 500-tons mobilkran som är en av nordens största. Stig är mycket nöjd med den nya 500-tonskranen som mött skiftat ganska kraftigt. Men under de senaste fyra åren har en kraftig ökning skett både i omsättning och antal kranar. Tittar man på hur fordonen skiljer sig idag jämfört med starten 1963 kan vi se en stor utveckling. Många moment har blivit datoriserade och i med det även automatiserade vilket i sin tur leder till att enheterna som vi arbetar med idag är betydligt säkrare. en oväntat stor efterfrågan. Med den nya kranen kommer vi åt en helt ny marknad med bland annat montage och underhåll av större vindkraftverk. Antalet vindkraftverk förväntas växa kraftigt under de kommande åren och flera av de redan befintliga börjar bli till åren och kommer kräva underhåll. Allyft har en mycket stark position på den regionala marknaden. Under 2007 upplever man att man lyckats bibehålla sin position men märker också av en ökad konkurrens från stora aktörer i övriga Sverige. Marknaden tenderar till att centraliseras i den bemärkelsen att de stora företagen blir ännu större genom förvärv och fusioner. Organisation Affärsområdet sysselsätter 28 kranförare, en montör och sex tjänstemän. Man har trailerfordon, kranbilar, mobilkranar och tunghanteringsutrustning vid tre depåer i Linköping, Norrköping och Nyköping samt 2 kranar som är stationerade i Motala. Allyft arbetar i första hand i Östergötland, Sörmland och Småland men de större kranarna rör sig med en radie på 60 mil från Linköping och över hela södra och mellersta Sverige Även 2008 ser ut att bjuda på bra beläggning och många projekt. 1 februari 2008 byter Allyft ägare då Havator AB förvärvar företaget från Alltransport. I köpet ingår mobilkransverksamheten och all personal på Allyft. Fram till den 1 augusti 2008 kommer Alltransport att fortsätta sköta administrationen av företaget. Havator och Alltransport har en ömsesidig avsikt om att fortsätta samarbeta. Affärsområdet Lyft & Tunghantering kommer leva kvar i Alltransport med trailerfordon, kranbilar, och tunghanteringsutrustning. Fakta:Affärsområdet har 35 anställda och 65 enheter. Verksamheten startades 1963 och affärsområdet har funnits sedan

6 Fjärr & Distribution 2007 har varit ett väldigt bra år. Högkonjunkturen har märkts av och alla enheter har haft full beläggning och under delar av året har man varit tvungna att köpa in fler externa resurser för att kunna hålla kvalitén i verksamheten. Under 2007 har en översyn av affärsområdet verksamheten och dess rutiner genomförts. Ett resultat av det arbetet är en Fordonskommunikation Under 2007 har Alltransports distributionsverksamhet deltagit i företagets pilotprojekt gällande fordonskommunikation. Tekniken där varje chaufför får uppgifter om kund, gods, destination med mera direkt i en handdator som är monterad i bilen innebär många fördelar. Tidigare har förarna fått sina instruktioner per telefon. Den nya tekniken gör att vi eliminerar de situationer när föraren pratar i telefon och antecknar uppgifter om godset samtidigt som ny ersättningsreform mot åkerierna. I och med reformen fick affärsområdet bättre kontroll över den faktiska transportkostnaden och ser idag ett klart förbättrat resultat som följd. Affärsområdet har per den 1 januari 2008 tillsatt en ny affärsområdeschef i Mattias Bodin. Ett ansvar som sedan flera år tillbaka har legat på VD Peter Nilsson. Det kommer att bli ytterligare ett lyft för verksamheten att nu ha en person som ägnar hela sin tid åt att utveckla affärsområdet och teamet som jobbar på avdelningen, säger VD Peter Nilsson. I och med årsskiftet 2006/2007 flyttade affärsområdet till nya lokaler. Detta har inneburit att man under 2007 haft lokaler som är bättre lämpande för terminalverksamhet, fler last- och lossningsplatser och all personal i samma utrymmen. han/hon kör. Där vinner vi bättre trafiksäkerhet. Transportledarna får en enklare hantering av bokningarna. Det gör att vi sparar tid. Vi ökar även säkerheten i tjänsten i och med att chauffören alltid får all den information han behöver. För våra kunder innebär det en ökad leveransuppföljning. När vi under 2008 permanentar projektet för att installera fordonskommunikation i alla distributionsfordon kommer transportledarna via GPS kunna välja den bil som har kortast väg till godset. Det kommer att innebära bättre täckningsgrader och minskad påverkan på miljön. Affärsområdet har fått flera nya stora kunder som Bauhaus, Green Cargo och Printcom under året. OnRoad fortsätter att utvecklas och har under 2007 genererat både större volymer och ett utvecklat trafiknät. På Alltranport kan vi se en markant ökning av stora förfrågningar, säger AO-chef Mattias Bodin. Bara under de senaste åren har vi med vår lokala kännedom, goda rykte och OnRoad, som nu visat att man är en av de största aktörerna på inrikesmarknaden, stärkt vår position och får därmed även fler anbudsförfrågningar. Även återväxten på nya unga åkerier är god på Fjärr & Distribution. Alltransport ser med glädje på en god tillväxt när befintliga åkerier knoppar av. Samarbeten Alltransport samarbetar sedan 2004 med JETPAK där ett av de till Alltransport anslutna åkerierna är ombud för JETPAKs budverksamhet i Östergötland. Sedan hösten 2006 är Alltransport delägare i det moderna svenska inrikesnätet OnRoad. Via OnRoad kan Alltransport hantera avtal som kräver stora flöden och transporter som sträcker sig mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets. Vi ser fler och fler samarbeten ta form och känner att vi stärks av dem. Med OnRoad och JETPAK som ett komplement till vår övriga verksamhet kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande inrikeslösning för alla typer av transporter säger Mattias Bodin Förväntningarna på 2008 är stora. Affärsområdet ser fram mot att skörda frukterna av de förbättringar och den kompetensutveckling man gjort under 2007, samtidigt fortsätter utvecklingen av verksamheten. Det fortsatta arbetet med fordonskommunikationen för med sig stor potential inom såväl kvalité, miljö, trafiksäkerhet och effektivisering. Under 2008 ligger även en stor satsning på försäljning och ökad kundkontakt gällande såväl befintliga som presumtiva kunder. OnRoads fortsatt snabba utveckling förväntas bestå och generera nya volymer. Fakta: Affärsområdet har 15 anställda och 100 enheter. Verksamheten startades 1937 och affärsområdet har funnits sedan

7 Tank & Miljö 2007 har varit ett mycket positivt år där affärsområdet på grund av nya uppdrag har utökat på tjänstemannasidan. Uppdraget för IL Recycling gick igång den 1 september och sysselsätter idag åtta komprimatorbilar på heltid. Under slutet av 2007 arbetades även ett avtal med Returpak fram gällande insamling av petflaskor och returburkar som kommer att sysselsätta tre komprimatorbilar. Historia Alltransport började köra petroleumtransporter i mitten av 1950-talet. Verksamheten har varit större till antalet anställda men genom effektiviseringar och en bra sammansättning av åkare och duktiga tjänstemän har affärsområdet sedan 2000 haft en positiv utveckling med ökad omsättning och marknadsandelar utan att växa i motsvarande antal administrativ personal. Den utveckling vi har haft hade inte varit möjlig om vi Uppdraget startar 1 januari Vi ser att återvinningsbranschen har en expansiv framtid och vi satsar stort på den marknaden, vilket också givit resultat, säger AO-chef Magnus Andersson. Petroleumsidan har haft ett mörkt år för vår del. Tyvärr förlorade vi två stora uppdrag som har utförts under många år. Däremot ser vi en utökning på Kemsidan som kommer att ge ett positivt resultat under Spol- och sugavdelningen har haft en mycket bra utveckling där TVinspektionen är en del i verksamheten som tack vare kompetenta åkerier och personal har haft en extra bra utveckling under Magnus menar att förklaringen till utvecklingen är enkel; På detta område har vi verkligen varit med och utvecklat uppdragen tillsammans med kunden och det ger goda resultat. inte haft turen att arbeta tillsammans med kompetenta och investeringsvilliga åkare som utöver sina uppdrag även sköter delar av försäljningen och kontakterna med våra kunder, säger affärsområdets chef Magnus Andersson. Liksom övriga affärsområden ser Tank & Miljö en väldig utveckling som bland annat inneburit datorisering, kraftigare pumpar och kompressorer i verksamhetens fordon. Förväntningarna var att 2007 skulle bli ett år med många stora upphandlingar men så har inte blivit fallet. Istället har kunderna förlängt de befintliga avtalen med 6 till 12 månader. Anledningen är intresset för nya fordon med alternativa, mer miljövänliga bränslen, som Volvo och Scania lanserar under Vi är mycket positiva till marknadens ökade intresse i miljöfrågorna och hoppas på att stat och kommun vill skynda på den utvecklingen med hjälp av lagar och krav som kan minska branschens påverkan på miljön. Åldersproblematiken i branschen har inte nått Alltransports Tank & Miljö. Det finns en bra spridning mellan unga och erfarna ägare i åkerierna som är knutna till affärsområdet och Alltransport ser inga problem med att utvidga verksamheten då många av åkerierna har stor expansionsvilja. Organisation Under 2007 har Tank & Miljö jobbat fram en ny organisation som börjar gälla från och med den 1 januari Tanken med omorganisationen är dels att tydliggöra medarbetarnas roller samtidigt som man möjliggör för rotation vid sjukdom och semester på ett bättre sätt än tidigare. Med den nya organisationen kommer vi att klara av en ökad belastning och säkerställer även kvalitén vid sjukdomsoch semesterperioder. Vi utökar även våra säljresurser, vilket vi är säkra på kommer att ge resultat Inför 2008 ser affärsområdet en liten avmattning av tillväxten men genom att följa affärsplanen och dra nytta av de ökade säljresurserna som man får vid omorganisationen tror man sig kunna öka volymen inom alla segment. Tillväxt genom strukturella förändringar är även det en möjlighet som kommer bearbetas under Under 2008 kommer de bilar som går i IL-uppdraget att utrustas med fordonskommunikation vilket kommer att göra transporterna säkrare, mer effektiva och minska uppdragets miljöpåverkan. Vi kommer även att utöka med ett bulkfordon avsett för cementtransporter. Fakta: Affärsområdet har 15 anställda och 70 enheter. Verksamheten startades på 50-talet och affärsområdet har funnits sedan

8 Ledningsgruppen Stig Mattsson har arbetat på Allyft sedan 2003 och är AO-chef (Affärsområdeschef) för Lyft & Tunghantering Peter Nilsson är Alltransports VD sedan 2002 Magnus Andersson har arbetat på Alltransport sedan 1972 och är AO-chef för Tank & Miljö Hans Nyren har arbetat på Alltransport sedan 2001 och ansvarar idag för företagets affärsutveckling. Mattias Bodin har arbetat på Alltransport sedan 2003 och är AO-chef för Fjärr & Distribution Bengt Sigvald har arbetat på Alltransport sedan 1989 och är idag miljö- & kvalitetsansvarig. Hanna Andersson har arbetat på Alltransport sedan 2004 och är idag Ekonomichef och ansvarig för den administrativa avdelningen Olof Kånge har arbetat på Alltransport sedan 2004 och är Marknadsschef Åke Eklund har arbetat på Alltransport sedan 1996 och är AO-chef för Bygg & Anläggning 14

9 Styrelsen Göran Pihlström, ledamot och fackligt ombud Håkan Nilsson, ledamot och åkare, sakkunnig inom Lyft & Tunghantering Lennart Eriksson, ledamot och sakkunnig med stor erfarenhet från byggbranschen. Peter Nilsson, VD Kenneth Wall, ledamot och åkare, sakkunnig inom Tunga transporter Lars-Göran Carlsson, ledamot och åkare, sakkunnig inom Fjärr & Distribution Håkan Wilsson, ledamot och åkare, sakkunnig inom Tank & Miljö Claes Egnell, ordförande och advokat. Stefan Åstrand, ledamot och åkare, sakkunnig inom Fjärr & Distribution Torbjörn Månsson, ledamot och åkare, sakkunnig inom Bygg & Anläggning 16

10 OnRoad - ett företag på väg OnRoad, det moderna svenska inrikesnätet är ett av Alltransport delägt bolag. Företaget som är en uppstickare på inrikesmarknaden startades 2005 och konkurrerar med bland andra DHL och Schenker. Utvecklingen har gått snabbt och är idag det fjärde största transportnätverket i Sverige på sin marknad och upplever en mycket positiv anda både i och runt företaget. Vi har kommit otroligt långt på väldigt kort tid, säger VD Göran Arkler. Under 2007 gjordes några förstärkningar på OnRoad för att ytterligare skynda på och strukturera företagets utveckling. En IT-chef och en Trafikchef anställdes som båda har ett övergripande ansvar för OnRoads utveckling inom respektive område. Det har inneburit ett stort steg framåt under året menar Göran. OnRoads framgångsfaktor bygger på fyra grundpelare: - Bli stor genom att våga vara liten. - Vara modern genom att vara lite gammalmodig. - Skapa nytt genom att använda befintligt - Liten central organisation De fyra gundpelarna gör OnRoad unikt säger Göran. Vi värnar om lokal närvaro och personlig kontakt. Istället för en stor central organisation med callcenterlösningar ser vi hellre att det finns flera fungerande lokala kontor, där man är närmare kunden och på ett enklare sett kan tillgodose de behov som finns. Vi tror att det är genom att våga vara lokala och använda den gemensamma erfarenheten som vi kan växa oss riktigt stora och starka. Fakta Delägare: AA Bolagen Alltransport i Östergötland Ekdahls Åkeri Itella Logistics Kuehne+Nagel LBC Frakt Värmland Närkefrakt TC Halmstad VTS Sweden Övriga fakta: Underleverantörer: 4 Transportörer: 15 Antal säljare: 20 Antal enheter: 650 Omsättning nätverket: 450 Trafik Tack vare den nyrekryterade trafikchefen har trafiknätet utvecklats mycket under året. Dels genom nya linjer som de befintliga medlemsföretagen utvecklat men även genom nytillskott av transportörer och underleverantörer som täcker problematiska geografiska områden som Småland, Blekinge, Norrland och Västkustens ytterskärgård. Idag finns över 60 linjer och 20 terminaler från Luleå i norr till Malmö i söder. Unika kundlösningar För OnRoad, liksom för Alltranport, är inget omöjligt. Man lägger stort värde vid att alltid lösa kundens behov. Oavsett om det är reservdelar som måste levereras och lastas på bestämda slottider till och från Scania, bröd från Fazer till hela Sveriges speceriaffärer eller slingturer åt Termisol så har OnRoad lösningen, och viktigaste av allt är att kunderna är nöjda. Alltransport + OnRoad = Sant Alltranport är en av nio delägare i OnRoad och ansvarar för hämtning och distribution i Östergötland, ett antal linjer med utgångspunkt från Norrköpingsterminalen och själva terminalhanteringen. Alltransports VD Peter Nilsson har sedan OnRoads start 2005 varit styrelseordförande i företaget har varit ett mycket positivt år för OnRoad och Alltransports gemensamma arbete. Under året har vi även haft en stadig ökning av förfrågningar, det märks att OnRoad nu är ett etablerat och hållbart alternativ på inrikesmarknaden berättar AO-chef Mattias Bodin. Fokus Ledande av modern teknik för branschen - Kvalité- och miljöfokus - Kommunikationsstrategi - Organisationsanpassning - Intensifiering av kundbearbetning - Fortsatt utveckling av trafiknätets täthet 18

11 Anker, ett samarbete på räls Anker AB är ett lagom stort företag med 20 medarbetare som är specialister på järnvägs- och spårvägsarbeten. Företaget har sitt huvudkontor i Varberg men arbetar över hela södra och mellersta Sverige. Verksamheten centreras i första hand 2003 ett heltäckande industrispårsavtal som gäller allt från daglig skötsel, underhåll till reparationer av spåren. När vi tog över avtalet 2003 var Norrköpings industrispår i skriande behov av underhåll och reparationer, säger företagets VD Lena Jogersten. städning av banvallen och mindre spårjobb. Den andra deltar i spårbyggnationen genom att i första hand bistå med bemannade grävmaskiner. Vi är jättenöjda med samarbetet. Alltransport med de ansvariga åkerierna har en I Norrköping ansvarar Anker även för all skötsel, underhåll och reparationer av spårvägsanläggningen vilket innebär de spår som stadens spårvagnar färdas på samt kontaktledning och signalstyrning av växlar. Uppdraget innebär allt från snöröjning, sopning och daglig skötsel av hållplatserna, till spårbyten, växelreparationer känna oss trygga med att spårvägsanläggningen håller en hög standard och är säkra att färdas på berättar Lena. Arbeten - Just nu arbetar Anker mycket med slipers- och rälsbyten på industrispåren. Detta är vanliga underhållsarbeten som man kan göra under trafik. Då det inte finns så mycket spårväg i Göteborg är den staden som har mest spårväg i Sverige idag, där jobbar Anker mycket med underhållet som Göteborgs Spårvägar för ansvarar. Norrköping är den näst största staden. Anker är absolut bland de tre största inom spårvägsbyggnation och har specialiserat sig på svets och de svåra växelkomplexbyggnationerna. till Göteborg och Norrköping. Två av Sveriges tre spårvägsstäder. Utöver spårvägsarbeten arbetar Anker mycket med industri- och hamnspår. I Norrköping har Anker sedan Företaget har arbetat tillsammans med Alltransport sedan 2003 då man övertog Industrispårsavtalet i Norrköping. Anker har idag ett nära samarbete med två av Alltransports delägare där den ena står för all daglig skötsel av spårväg men även mycket hög servicenivå och är samtidigt, kunniga, engagerade och roliga att arbeta med. Det kvittar vilken dag eller tid jag ringer, jag får alltid den hjälp jag behöver, säger Lena. och besiktningar. Det är roligt att arbeta i Norrköping. Kommunen har kunnig personal med bra inställning och ett stort säkerhetstänk där de inte blundar för det underhåll som fordras. Det gör att vi kan utföra det arbete som behövs och kan Sverige utan bara i Göteborg, Norrköping och Stockholm, samt en liten museispårväg i Malmö, finns det naturligtvis heller inte så många som arbetar med det, inte alls som inom järnvägen där det finns många och stora företag. 20

12 Styrelsen och verkställande direktören för Alltransport i Östergötland AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Alltransport i Östergötland AB bedriver transportförmedling med 147 åkerier som transportörer och ägare. Bolaget är moderbolag till de helägda dotterbolagen Allyft i Östergötland AB, Alltransport Fastighets AB, Återanvändning i Östergötland AB och Allbudet i Norrköping AB. Väsentliga händelser Året har präglats av högkonjunktur inom alla affärsområden vilket har avspeglats på koncernens omsättning och resultat. Speciellt framgångsrikt har koncernens kranbolag varit, men även bygg och anläggningsverksamheten har gått över förväntan. Den 1 januari 2007 sålde moderbolaget sina aktier i dotterbolagen Krantjänst i Linköping AB och Allkranar i Norrköping AB till Allyft i Östergötland AB. Till följd av detta kunde en fusion av de tre kranbolagen genomföras. Fusionen genomfördes i september Bakgrunden till fusionen är att bolagen bedrivit samma verksamhet och att genom en sammanslagning förenklas orderhanteringen samt leder till minskade administrativa kostnader. Fusionen har inte inneburit någon förändrad verksamhet i bolagen. Under året har Alltransportkoncernen firat 70-årsjubileum. Det har uppmärksammats vid flera tillfällen under året. AT-Dagen ägde rum den 1 september och firades med artister, utställare, idrottsstjärnor och andra aktiviteter tillsammans med allmänhet och kunder Händelser efter räkenskapsårets utgång Under slutet av år 2007 inleddes förhandlingar avseende försäljning av aktierna i Allyft i Östergötland AB till Havator AB. Beslut om försäljning togs av Alltransports aktieägare på extrastämma i slutet av januari och försäljningen genomfördes den 1 februari Försäljningen kommer att säkerställa Allyfts utveckling och framtid inom kranverksamheten, samtidigt som Alltransport kan fokusera på sin kärnverksamhet. Investeringar Totalt har koncernen under 2007 investerat 5 mkr i maskiner och 6 mkr i övrig teknisk utrustning. Miljöpåverkan Minskad miljöpåverkan kan ske genom insikt av vårt totala hållbarhetsarbete. Därför har vi för 2007 utvecklat tidigare års hållbarhetsredovisning enligt en självutvärdering gentemot internationella G3-riktlinjerna av Global Reporting Initiative (GRI). Granskningen är utförd av revisionsfirman Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Under 2007 har miljötrenden växt sig starkare än någonsin i Sverige och övriga världen. Alltransport ser mycket positivt på detta och ser ett direkt samband till att hållbarhetsfrågorna kommer att få större tyngd. Vi har en stark uppfattning om att den enda framkomliga väg för att vara konkurrenskraftig även i fortsättningen är genom hållbar utveckling, där miljöpåverkan är en stor del. Under året som gått har Alltransport tillsammans med bland annat Vägverket Sydöst, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, TRB Sverige AB drivit projektet UTVALS som tagit fram underlag för ett trafiksäkerhetsledningssystem. Med projektarbetet som grund skickade UTVALS in en ISO-ansökan som godkändes i slutet av Ett annat steg för att förbättra trafiksäkerheten är vårt alkolåsprojekt som slutfördes under 2007 då vi sedan 2006 installerat alkolås i alla egna fordon. Under 2007 genomfördes även ett pilotprojekt där vi utvärderade tre leverantörer av fordonskommunikation. Projekt avslutades med gott resultat och de märkbara effekterna av fordonskommunikationen är minskad administration, ökad korrekthet, snabbare leveranser, minskad transportsträcka, förbättrad trafiksäkerhet och höjda fyllnadsgrader. Även i samband med 70-års firandet märktes vår satsning på trafiksäkerhet. Besökarna på AT-dagen fick möjlighet att ta en ecodriving tur med Centrala Trafikskolan, se NTF demonstrera hur det är att välta med lastbil, prova på Vägverkets simulerade Drinking and Driving, göra moraltester för journalister eller provköra en biogaslastbil från Svensk Biogas. Alltransports tyngsta miljöaspekt är utsläpp till luften i samband med transport- och maskintjänster. Årligen släpper företaget ut cirka 22,6 tusen ton koldioxid varav cirka 13 % av koldioxiden kommer från entreprenadmaskinerna. Alltransport arbetar aktivt för att effektivisera transporterna och minska utsläppen. Alltransports miljöpåverkan i förhållande till utfört arbete har minskat på grund av förnyelse av maskin- och fordonsparken och ökat fokus på bränsleförbrukningen. bedriver i moderbolaget tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken med försäljningsställen för drivmedel, där ca kbm motorbränslen (diesel och bensin) hanteras årligen, vilket motsvarar 12 % av koncernens totala omsättning. Bolaget bedriver även mellanlagring av farligt avfall, som skall vidaretransporteras för återvinning eller destruktion. Personal Alltransport bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete efter anvisningar i ledningssystem som bygger 22

13 på arbetsmiljölagen, SAM och kraven enligt OH SAS Samtliga anställda i koncernen har utsedda representanter i skyddskommittén för både kollektivanställda och tjänstemän. I koncernens Verksamhetshandbok finns tydliga anvisningar och information som berör internkontroll och arbetsmiljön. Under året har förebyggande åtgärder genomförts som t.ex. skyddsronder, arbetsplatsträffar och riskanalyser. För att höja kvalitén på Organisation 2007 Bygg & Anläggning Åke Eklund Ekonomi Hanna Andersson Marknad Olof Kånge Fjärr & Distribution Peter Nilsson Styrelse VD - Peter Nilsson arbetsmiljöarbetet har även utbildningar för alla chefer, medverkande i skyddsombudet och skyddskommittén genomförts under Alltransportkoncernen har en aktiv personalpolitik som stimulerar den enskilde medarbetarens egen vilja till utveckling och initiativ. Under 2007 har vi tagit fram en utbildningskatalog som ska främja utbildningsambitionen hos delägare och Affärsutveckling Hans Nyrén Lyft & Tunghantering Stig Mattsson Tank & Miljö Magnus Andersson anställda samt erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. I samband med budgetarbetet inför år 2007 upprättades en personlig utbildningsplan för varje anställd som bygger på genomförda medarbetarsamtal där kompetensutveckling är en punkt på agendan. Alltransport arbetar enligt en etik- och jämställdhetspolicy där det framgår att jämställdhetsfrågor ska tas upp i samband med medarbetarsamtal. I koncernen pågår arbete för att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män vid rekrytering av personal skall, vid lika meriter, förtur till sökande av underrepresenterat kön eller etnisk bakgrund ges. Även lika lön för lika arbete, prestation och erfarenhet, oavsett kön, ingår i policyn. Alltransport i Östergötland AB är medlem i Svenskt Näringsliv och i följande arbetsgivareförbund: Maskinentreprenörerna, Sveriges Byggindustrier, Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Sveriges Bergmaterialindustri. Arbets- och anställningsvillkor för alla anställda inom koncernen följer de kollektivavtal som tecknats mellan parterna. på bolagets tjänster förväntas i stort sett bli oförändrad jämfört med föregående år med viss reservation för en förväntad eventuell stagnation inom byggbranschen mot slutet av året. Under 2008 kommer Alltransport i affärsplanen integrera frivilliga åtaganden, såsom ISO-standarder, hållbarhetsriktlinjer m.fl. Därigenom skapar vi ett helhetsgrepp, där säljaktiviteter, satsning på hållbar utveckling, effektivare administration och utveckling av företagets kärnverksamhet går hand i hand. Detta förutsätter en samsyn och allas engagemang, vilket ett planerat program för ledarskap och medarbetarskap ska hjälpa till med under Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt koncernen Kkr Omsättning Resultat e finansiella poster Balansomslutning Soliditet i procent Medelantal anställda s fria kapital enligt koncernbalansräkning uppgår till kkr varav årets resultat uppgår till kkr Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att till aktieägarna utdelas 24 kronor per aktie i ny räkning överföres Förväntad utveckling Efterfrågan 24

14 s Resultaträkning Kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Transporttjänster och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat s Balansräkning Kkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Den 1 september firade vi Alltransports 70-årsdag. Alla var välkomna och under en hel dag samlade vi artister, utställare, idrottsstjärnor och tusentals östgötar för att fira. Under hela 2007 valde vi att fira och titta framåt istället för bakåt, så det var en självklarhet att AT-Dagen till stor del skulle vara till för barnen och ha en miljö- och trafiksäkerhetsprofil. Ballongclowner, go-cart, minibilar och idrottsstjärnor fick kämpa om barnens uppmärksamhet med Linda Bengtzing, Magnus Bäcklund och världens starkaste brorsa Torbjörn Samuelsson. 26

15 s Balansräkning Kkr Not Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 17 Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s Kassaflödesanalys Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa eget kapital och skulder Årets kassaflöde Ställda säkerheter - För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Garantiförbindelser Transportfordon med äganderättsförbehåll Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Linda Bengtzing var AT-dagens stora solstråle. Efter att ha bjudit på några av sina låtar bad hon alla barn som ville att komma upp på scenen. Fler barn och ungdomar än vad scenen kunde bära, rusade fram och blev en del av Lindas show och det kommande numret var en av dagens riktiga höjdpunkter. 28

16 Moderbolagets Resultaträkning Kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Moderbolagets Balansräkning Kkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Rörelsens kostnader Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Transporttjänster och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Vad gör vi egentligen? Det är inte alltid så lätt att veta vad Alltransport verkligen gör. Fyra affärsområden med vitt skilda uppdrag gör förvirringen stor ibland. Under AT-Dagen fick vi möjlighet att visa upp alla våra affärsområden och den stora variation vi har i fordonsparken. Budbilar, sidlastare, tankbilar, lastbilar, tungtransporter, kranbilar, mobilkranar och enteprenadmaskiner, allt fanns där. Mest uppskattat var, av kön att döma, mobilkranen som erbjöd en en åktur 50 meter upp i luften. Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

17 Moderbolagets Balansräkning Obeskattade reserver Not Obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Garantiförbindelser Moderbolagets Kassaflödesanalys Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Utbetald utdelning Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut En ny Jessica Magnus Bäcklund kom som den stora finalen i slutet av AT-Dagen. Tidigare har han som bekant arbetat med Jessica Andersson och tillsammans bildar de gruppen Fame som bland mycket annat vunnit Melodifestivalen. Fame är förnärvarande lagt åt sidan till förmån för två solokarriärer så när Magnus behövde en duettpartner vände han sig till publiken. Som om hon aldrig gjort annat kom så en ny liten Jessica och sjöng så att stormvinden gick ur Carola och publikens hjärtan smälte! Världens starkaste brorsa En stor stark 70-åring, det var Alltransports devis under hela 2007 och hur ska en stor stark 70-åring fira födelsedagskalas utan världens starkaste brorsa. Torbjörn Samuelsson visade vad det innebär att vara stor och stark när han drog en av Alltransports lastbilar, lyfte två 75 kilos yxor samt öppnade och serverade läsk på ett minst sagt okonventionellt sätt. 32

18 2007 Redovisningsprinciper Allmänna principer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. I moderbolaget redovisas entreprenadupp- drag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: år, Inventarier, verktyg och installationer: 3-10 år, Förbättringsarbeten på hyrd fastighet: 20 år. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderings- och omräkningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Grunden för klassificering som dotterbolag Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Redovisning av intressebolag Som intressebolag betraktas de företag som inte är dotterbolag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Konsolideringsmetod Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 34

19 Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter -Noter Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter -Noter 1 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag Moderbolaget Inköp 11 % 11 % Försäljningar 2 % 3 % 2 Leasingavtal I rörelsen kostnader ingår leasinghyror för inventarier med kkr (6 605 kkr). Kvarvarande anskaffningsvärde för dessa inventarier utgjorde per kkr ( kkr) vilka leasas enligt plan på 3-10 år Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år Moderbolaget I rörelsen kostnader ingår leasinghyror för inventarier med 627 kkr (368 kkr). Kvarvarande anskaffningsvärde för dessa inventarier utgjorde per kkr (2 468 kkr) vilka leasas enligt plan på 3 år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Revisionsuppdrag Andra uppdrag Moderbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Revisionsuppdrag Andra uppdrag Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 5,90 % 6,60 % Andel långtidssjukfrånvaro 69,28 % 27,01 % Kvinnor 6,60 % 6,70 % Män 2,02 % 1,40 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 1,72 % 7,60 % Anställda i åldrarna mellan år 8,09 % 7,40 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 8,30 % 6,10 % Moderbolaget Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 4,46 % 2,90 % Andel långtidssjukfrånvaro 65,73 % 56,65 % Kvinnor 5,42 % 3,10 % Män 2,02 % 2,30 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 1,57 % 1,30 % Anställda i åldrarna mellan år 5,76 % 2,20 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 4,10 % 3,70 % 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övr. anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Resultat enligt kapitalandelsmetoden Bokslutsdispositioner Moderbolaget Avsättning till periodiseringsfond Förändring av överavskr, mask och inv Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärde byggnader i Sverige Taxeringsvärde mark i Sverige Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans

20 Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter -Noter Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter - Noter -Noter 12 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Eget kapitalandel Rösträttsandelar Antal Bokfört värde Eget kapital Allyft i Östergötland AB Alltransport i Österg Fastighet AB Återanvändning i Östergötland AB Allbudet i Norrköping AB Uppgifter om org.nr. och säte: Org.nr Säte Uppgifter om org.nr. och säte: Org.nr Säte Alltransport i Österg Fastighet AB Linköping Allyft i Östergötland AB Norrköping Återanvändning i Östergötland AB Norrköping Allbudet i Norrköping AB Norrköping 13 Specifikation andelar i intresseföretag Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingavgifter Upplupna intäkter Övriga poster Förändring av eget kapital Moderbolaget Förutbetalda leasingavgifter Upplupna intäkter Övriga poster Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Utdelning Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång ÖMT AB 32, Uppgifter om org.nr. och säte: Org.nr Säte ÖMT AB Linköping Intressebolaget har inga skulder, ansvarsförbindelser eller åtaganden om framtida investeringar som koncernen kan bli betalningsansvarig för. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Moderbolaget Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Moderbolaget Aktiekapital Överkursfond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets årsstämma Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång ÖMT AB 32, Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav och moderbolaget Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Fraktalliansen i Stockholm AB Risängens Företagsgrupp 1 0 TRB Miljö AB OnRoad AB Alltransports Transportörer AB Östgötafrakt AB Uppgifter om org.nr. och säte: Org.nr Säte Fraktalliansen i Stockholm AB Linköping Risängens Företagsgrupp Norrköping TRB Miljö AB Kungsbacka OnRoad AB Norrköping Alltransports Transportörer AB Norrköping Östgötafrakt AB Linköping 15 Pågående arbeten Nedlagda kostnader Förskott från kunder Obeskattade reserver Moderbolaget Periodiseringsfond tax Avs till per fond tax Ack överavskr på mask och inventarier Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver uppgår till Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2007 Avskrivningar Förändringar i avsättningar -750 Resultatandel från intressebolag Långfristiga skulder & moderbolaget Låneskulder som förfaller till betalning senare än 5 år uppgår till kkr för koncernen och 0 kr för moderbolaget 20 Checkräkningskredit & moderbolaget För koncernen avser checkräkningskrediten utnyttjad del av beviljad kredit på centralkontot. Totalt limit för koncernen tkr Moderbolaget Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Moderbolaget 2007 Förändring i avsättningar -750 Avskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer