Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

2

3 Innehåll Viktiga händelser Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje Eskilstuna och Strängnäs Malmö Haninge Göteborg Uppsala Linköping Markarydsbostäder Nyckeltal Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 3

4 Aspen 1 2 i Markaryd 4 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

5 Viktiga händelser 2012 REFINANSIERING AV MARKARYDSBOSTÄDER, LINKÖPING OCH SÖDERTÄLJE Bolaget refinansierade med verkan från 19 december 2012 de tre bostadsportföljerna Markarydsbostäder, Södertälje och Linköping med en ny lånefacilitet på miljoner kronor. Refinansieringen har gjorts med Deutsche Pfandbriefbank och löper ut den femte december REFINANSIERING AV HANINGE OCH GÖTERBORG Låneavtalet för portföljerna Haninge och Göteborg refinansierades med verkan från den 24:e september 2012 med en ny lånefacilitet på 550 miljoner kronor. Refinansieringen har gjorts med Deutsche Pfandbriefbank och löper fram till den 20:e november FÖRSÄLJNING AV ROSENGÅRD Efter en grundlig utvärdering beslöt bolaget med anledning av det förväntade kapitalbehovet, och osäkerheten kring dess storlek, att den bästa lösningen var att avyttra investeringen. Efter en omfattande process såldes portföljen i december 2012 till Viktoria Park AB. Portföljen såldes för 280 miljoner kronor. FÖRSÄLJNING I MARIEFRED I december 2012 sålde bolaget sina fastigheter i Mariefred ur Graflundsportföljen. Totalt bestod portföljen av cirka kvadratmeter fördelade på 196 lägenheter. Priset motsvarar ett fastighetsvärde på 126,8 miljoner kronor. Försäljningen genomfördes i syfte att koncentrera fastighetsportföljen och effektivisera förvaltningen genom att ha större portföljer på färre orter. DELFÖRSÄLJNING I HANINGE I Haninge såldes under 2013 fyra fastigheter med totalt 108 lägenheter till nystartade bostadsrättsföreningar. Priset uppgick till totalt 72 miljoner kronor och avkastningen på insatt eget kapital beräknas vara cirka 285 procent. INGEN UTDELNING Osäkerheten på kapitalmarknaden har minskat under det senaste året, men det finns fortfarande risker knutna till likviditetsbehovet för att säkra värdena i bolaget. Styrelsen har därför beslutat att det ligger i bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse att inte betala ut någon utdelning för räkenskapsåret Slutgiltigt beslut fattas på årsstämman i juni. Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 5

6 Ca aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Ca aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding II AS (Norge) Hyresfastigheter Holding II AB (Sverige) ca 80 % ca 20 % Hyresbostäder i Sverige II AB 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Södertälje (Kungskatten Holding AB) Eskilstuna/ Strängnäs (Graflunds Fastighets AB) Haninge (Fastighetsbolaget Kullerstensv./ Sågenv. AB) Göteborg (Fastighetsbolaget Bredfjäll AB) Uppsala (Fastighets AB Linrepan) Linköping (Fastighets AB Ostbrickan) Markarydsbostäder (Markarydsbostäder Holding AB) Ronna Park lägenheter kvm Hyra MSEK 100 Förvärvat nov Andel av inv. kapital 9 % Graflunds lägenheter kvm Hyra MSEK 173 Förvärvat des Andel av inv. kapital 20 % Haninge lägenheter kvm Hyra MSEK 89 Förvärvat mars 2005 Andel av inv. kapital 15 % Hammarkullen 895 lägenheter kvm Hyra MSEK 57 Förvärvat mars 2005 Andel av inv. kapital 3 % Valsätra 944 lägenheter kvm Hyra MSEK 66 Förvärvat februar 2005 Andel av inv. kapital 7 % Ryd/Skäggetorp lägenheter kvm Hyra MSEK 97 Förvärvat april 2005 Andel av inv. kapital 7 % Sverige lägenheter kvm Hyra MSEK 435 Förvärvat juni 2005 Andel av inv. kapital 33 % Hyresfastigheter Holding II AB Inledning Årsrapporten innehåller, förutom en komplett årsredovisning, information om utvecklingen på fastighetsmarknaden i Sverige och Norden samt en uppdatering om viktiga händelser i förvaltningen av de investerade portföljerna i Hyresfastigheter Holding II AB (HFH II). Struktur och översikt HFH II är en fastighetsportfölj som består av hyresbostäder med centralt läge (befolkning, kommunikation) i Norden. Investeringarna har gjorts tillsammans med det norska systerbolaget Boligutleie Holding II AS (BUH II) genom det gemensamt ägda bolaget Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II). HBS II ägde per december 2012 totalt lägenheter i Sverige. Under 2012 såldes 196 lägenheter i Mariefred (Graflunds-portföljen) och 867 lägenheter i Malmö (Rosengård). Enligt bolagets investeringsmandat ska fastighetsportföljen realiseras mellan 2013 och 2016, beroende på när marknadsläget är mest gynnsamt ur investerarsynpunkt. Om bolagets styrelse anser att det finns starka skäl att förlänga perioden kommer detta att presenteras på årsstämman. Försäljning av delar av portföljen kan dock ske under bolagets hela livslängd. Läge Fastighetsportföljen består av totalt sju portföljer. Sex av portföljerna ligger i de sex kommunerna Haninge (Storstockholm), Göteborg, Uppsala, Eskilstuna, Södertälje och Linköping. Markarydsbostäder har lägenheter i, eller nära, städerna Stockholm, Norrköping, Södertälje, Landskrona och Markaryd. Figuren på nästa sida visar fastigheternas geografiska läge. I figuren ovan sammanfattas portföljens struktur för BUH II och HFH II. Bolaget är inne på sitt åttonde normala verksamhetsår. Graflunds, som är HBS II:s eget förvaltningsbolag, förvaltar nu samtliga portföljer i HBS och har byggt upp ett starkt varumärke på de lokala marknader där de är verksamma. Portföljen i Malmö förvaltades fram till utgången av 2012 av Söderlindh og Jeppsson. 6 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

7 Luleå Umeå Östersund 5 Karlstad Eskilstuna STOCKHOLM Linköping Göteborg 4 Jönköping 7 7 Malmö Fastigheter 1. Södertälje 5. Uppsala 2. Eskilstuna/Strängnäs 6. Linköping 3. Haninge 7. Markarydsbostäder 4. Göteborg Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 7

8 BNP tilväxt i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % e Norge Sverige Finland Danmark Kilde: IMF, SBB, SCB Transaktionsvolym (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Kilde: Jones Lang Lasalle Marknadsuppdatering Utveckling av fastighetsmarknaden i Norden De nordiska marknaderna har påverkats av finansoron i euroområdet i varierande grad. Oslo och de tre storstadsområdena i Sverige klarar sig fortsatt bra, medan Helsingfors och Köpenhamn har en svårare situation. För Norden har det gått bättre än för andra europeiska ekonomier blir troligen ett krävande år för de flesta marknader, även om prognoserna för Oslo är positiva. Fastighetsmarknaderna i Sverige och Norge utvecklades starkt under det första kvartalet Under andra kvartalet stagnerade transaktionsvolymen i Norge på grund av strängare kreditkrav hos bankerna medan transaktionsvolymen i Sverige var oförändrad. Skuldkrisen bland de europeiska länderna inverkade under 2012 negativt på transaktionsmarknaden i Danmark och Finland, som låg en bra bit lägre än före finanskrisen. Bra bankkontakter och tillgång till kreditobligationsmarknaden blev ännu viktigare under hösten då den europeiska skuldkrisen eskalerade. Under fjärde kvartalet 2012 rådde hög transaktionsaktivitet, särskilt i Oslo och i svenska storstadsområden. Exempelvis utgjorde transaktionsvolymen i Sverige under fjärde kvartalet 49 av totalt 115 miljarder kronor för hela I Oslo skedde 40 procent av alla transaktioner under fjärde kvartalet. Gemensamt för de nordiska länderna under 2012 var ett konsekvent intresse bland investerarna för attraktiva fastigheter med bra läge. Omsättningen av sekundära fastigheter utanför storstadsområden har minskat i takt med att riskbenägenheten i banksektorn gått ner. Avkastningskraven/»yield» 1 har legat stabilt på de flesta nordiska marknader och denna trend förväntas hålla i sig under det kommande året. På hyresmarknaden har intresset varit störst för moderna och effektiva kontorslokaler med bra läge. På de flesta nordiska marknader har utbudet av attraktiva kontorslokaler varit begränsat medan volymen för nya kontorslokaler samtidigt varit blygsam. I Helsingfors ökar vakansgraden på grund av fler stora byggnadsprojekt. Hyresnivåerna har under 2012 varit stabila med undantag av Stockholm och Oslo som upplevt en ökning på cirka fem procent under året. Hyresnivåerna i CBD i Stockholm antas inte stiga över den nuvarande nivån på kronor per kvadratmeter under Källor: Newsec, JLL Makroekonomisk utveckling i Sverige BNP-tillväxten var 0,8 procent under 2012, vilket är en betydlig minskning jämfört med nivån för år 2011, som var på cirka fyra procent. Riksbanken spår fortsatt låg tillväxt under 2013 med en prognos på 1,2 procent. Riksbanken förväntas hålla styrräntan oförändrad till början av 2014, vilket är nödvändigt för att stimulera tillväxten framöver. Skuldkrisen i euroområdet är fortsatt en osäkerhetsfaktor som påverkar tillväxtutsikterna i Sverige för det kommande året. 70 procent av den svenska exporten går till Europa, som befinner sig i recession och tillväxtutsikterna för 2013 är svaga. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige bromsade in i slutet av 2011 och arbetslösheten ligger nu på 8,5 procent. Produktions- och anläggningsverksamhet har det särskilt svårt. Orderingången och byggproduktionen har sjunkit och företagen har tvingats göra ytterligare personalnedskärningar. Arbetslösheten spås bli fortsatt hög fram till 2014 innan den vänder nedåt igen. 1 Direktavkastning/»yield» kan definieras som driftnetto (hyresintäkter minus driftkostnader) dividerat med fastighetens värde. Vid oförändrat driftnetto ger en ökad direktavkastning lägre fastighetsvärde, medan en minskad direktavkastning ger högre fastighetsvärde. 8 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

9 Hushåll och företag är fortsatt osäkra vilket kännetecknas av försiktighet och uppskjutna investeringar. Det finns ändå några ljuspunkter i omvärlden som kan få den svenska tillväxten på fötter snabbare. Många tillväxtekonomier ökar starkt och de ekonomiska utsikterna i USA förbättras ständigt. Med positiva tillväxtsignaler och minskad finansiell oro antas konsumtionen i Sverige att återhämta sig framöver. Investerarna fokuserar fortsatt på segment med relativt låg risk såsom bostäder i tillväxtområden, främst i större städer. I takt med att rädslan avtar på finansmarknaderna och de låga räntenivåerna ligger kvar, förväntas efterfrågan på mer riskabla tillgångsslag att öka med högre förväntad avkastning som följd. Således är en ökad riskbenägenhet att vänta även på fastighetsmarknaden framöver. Källor: SCB, Riksbanken Fastighetsmarknaden i Sverige Aktiviteten på fastighetsmarknaden tog sig rejält under det fjärde kvartalet 2012 med en transaktionsvolym på 49 miljarder kronor, motsvarande drygt 40 procent av hela transaktionsvolymen för Utländska aktörer utgjorde under andra halvåret 45 procent av transaktionsvolymen i Sverige och ligger därmed betydligt högre än övriga nordiska länder där motsvarande andel ligger under tio procent. En stor del av transaktionerna sker i de centrala områdena i storstäderna men sekundära lägen är fortsatt mindre attraktiva. Här är tillgången på investeringskapital också mer begränsad. Avkastningsnivåerna har varit förhållandevis stabila under 2012 och inga större förändringar väntas heller under Hyresnivåerna har också legat relativt stabilt det senaste året med undantag för de bästa lägena i Stockholm och Göteborg som haft hyresökningar på upp till fem procent. Valsätra, Uppsala Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 9

10 Årlig hyresökning för hyresbostäder i Sverige (genomsn. SEK per kvm) Kilde: SCB Utvecklingen under 2013 tros bli flack. I Göteborg utvecklades vakansgraden i positiv riktning under 2012 och vid ingången av 2013 var vakansen 6,5 procent, vilket är den lägsta nivån på tio år. I Stockholm ökade vakanserna något under andra halvan av 2012 och låg vid årsskiftet på 9,6 procent. Det har blivit vanligare att söka alternativa finansieringskällor såsom obligationslån, eftersom bankerna fortsatt är relativt återhållsamma med sin utlåning. Under första delen av 2013 har det ändå funnits tecken som tyder på att flera banker åter är mer aktiva på finansieringssidan. Likväl förväntas kredittillgången bli fortsatt stram och marginalerna kommer att vara höga under en lång tid framöver och det räknas därför med att marknaden i allt större utsträckning kommer att domineras av privata och institutionella investerare med god tillgång på kapital. Källor: Newsec, JLL Bostadsmarknaden i Sverige Bostäder är det fastighetssegment som har haft högst genomsnittlig avkastning och lägst volatilitet (prisvariation) under de senaste decennierna. Den svenska bostadsmarknaden är uppdelad i två segment: en reglerad hyresmarknad och en bostadsrättsmarknad som är fri. Värdet på hyreslägenheter påverkas i centrala och attraktiva områden av möjligheten att ombildas till bostadsrätter. Under 2012 minskade antalet ombildningar drastiskt med uppskattningsvis 40 procent. Huvudorsaken till detta var sämre kredittillgång för såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar, men även därför att flera av de stora kommunerna har avslutat de säljprogram som pågått de senaste åren. Efterfrågan på hyresbostäder är hög i svenska storstäder med god befolkningstillväxt. En investering i hyresbostäder är förknippad med låg risk och ett stabilt och säkert kassaflöde, framför allt i områden med underskott på hyresbostäder. Antalet svenska kommuner som har underskott på hyresbostäder har ökat de senaste åren och utgör nu cirka 80 procent. Anledningen till detta är att det inte byggs mycket nytt och att befolkningen ökar. Över tid har hyresbostäder givit en mycket attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med aktiemarknaden. Enligt analysföretaget Investment Property Databank (IPD) har hyresbostäder i Sverige genererat en avkastning på totalt 6,8 procent i genomsnitt under de senaste fem åren, jämfört med 8,6 procent för Stockholmsbörsen (SIX Return Index). Rikshem och Willhem (som ägs av AP-fonderna) var de mest aktiva köparna på bostadsmarknaden under De beräknas också vara aktiva under På sistone har diskussioner pågått om underhållsbehovet i flera av de kommunala bostadsbolagen och flera av dessa förväntas sälja en del av sina tillgångar för att kunna finansiera nybyggnation och renoveringar av befintliga fastigheter. Av den anledningen beräknas transaktionsvolymen öka på denna marknad framöver. Under 2013 spås en fortsatt positiv värdeutveckling för väl underhållna bostadsfastigheter i tillväxtområden. För fastigheter i svagare områden och fastigheter med stort underhållsbehov spås en svag negativ utveckling för Källor: NAI Svefa, Newsec, IPD 10 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

11 Gården Gården 1 5. Sjöboden Fäboden 3 Södertälje Portföljen i Ronna Park i Södertälje består av 22 byggnader, fördelat på fyra fastigheter. Fastigheterna är uppförda i slutet av 1960-talet, men renoverades under och 90-talen och är i relativt bra tekniskt skick. Södertälje är en kommunikationsknutpunkt för Mälardalsregionen och här möts Europavägarna E4 och E20 samt tåg- och pendeltågstrafik. Södertälje är en förortskommun till Stockholm och ingår i Stockholms läns väl utbyggda kollektivtrafiknät. Pendeltåget till och från Stockholm går fyra gånger i timmen och tar cirka 40 minuter. Portföljen i Södertälje har låg vakansgrad och efterfrågan på lägenheter i området är hög. Hyresgästomsättningen i portföljen har också sjunkit markant sedan ett par år tillbaka, vilket minskar slitage och kostnader för att få in nya hyresgäster. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla området och under 2012 har flera lägenheter renoverats och utomhusområden rustats upp. Det har också gjorts en del underhåll på tak och hissar under 2012 för att minimera framtida skador inleddes ett byte av avloppsrör och projektet kommer att fortlöpa även under Arbetet görs för att man på Andel av årliga hyresintäkter 9 % lång sikt ska minska kostnaderna för underhåll och skador. Historiskt sett har det funnits utmaningar i anslutning till avfallshanteringen i portföljen, men bolaget har nu lyckats få detta under kontroll och kostnaderna kopplade till de här tjänsterna har minskat. Förvaltningen arbetar aktivt med Södertälje kommun och andra intressenter för att öka områdets status och attraktivitet. Portföljen refinansierades i december 2012 med nya villkor. Det nya lånet löper fram till december Nyckeltal Antal fastigheter 22 Antal lägenheter Yta kvm andel bostäder 94 % andel kommersiella lokaler 6 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 100 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle november 2004 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 11

12 Bonden Forbomsvreten Frimuraren 8 4. Nybyggaren 9 5. Notarien Nybyggaren Vaksamheten 8 8. Fäktaren Eskilstuna och Strängnäs Portföljen består av fastigheter med centralt läge i Eskilstuna och Strängnäs/Mariefred. De flesta fastigheterna i Eskilstuna är byggda under och 1970-talen, medan fastigheterna i Strängnäs och Mariefred är byggda på 1970-talet. Eskilstuna och Strängnäs är två städer i Mälardalen med goda kommunikationer till Stockholm. Med tåg tar det cirka en timme respektive 50 minuter till Stockholms centralstation. Framför allt har Strängnäs under de senaste åren fått allt fler invånare som pendlar till Stockholm. Portföljen har under 2012 fortsatt sin positiva trend när det gäller vakansgraden och efterfrågan har lett till att vakansgraden i portföljen idag är låg eller nästan obefintlig. Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att öka säkerheten och trivseln i områdena under det senaste året. Bättre säkerhetslösningar, renovering av hissar och upprustning av utomhusområden är exempel på åtgärder som vidtogs under I december såldes två fastigheter i Mariefred till BroGripen Fastighets AB. Beståndet bestod av 196 lägenheter fördelade på kvadratmeter. Försäljningspriset för fastigheten blev 126 miljoner kronor och avkastningen på investerat eget kapital beräknas till cirka 139 procent. Andel av årliga hyresintäkter 16 % Nyckeltal Antal fastigheter 67 Antal lägenheter Yta kvm andel bostäder 89 % andel kommersiella lokaler 11 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 173 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle desember Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

13 Kronodirektören Malmö Portföljen i Malmö bestod av 21 fastigheter i ett bostadsområde i stadsdelen Rosengård. Fastigheterna har tre, sex respektive nio våningar med gemensam infrastruktur och utemiljö. Stadsdelen Rosengård har cirka invånare. Den tekniska standarden i portföljen har krävt betydligt större investeringar än förväntat vid investeringstillfället. Bolaget har ägt Malmöportföljen sedan 2004 och rustat upp hela beståndet genom omfattande investeringar under ägarperioden. I det renoveringsprojekt som genomförts har 726 badrum, 726 toaletter och 701 kök renoverats. 843 fönster har bytts ut, källarna i nio byggnader har fått ny belysning, 24 tvättstugor och 31 trappuppgångar har renoverats och sex nya hissar har installerats. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att förbättra boendemiljön. Efter en grundlig utvärdering beslöt bolaget med anledning av det förväntade kapitalbehovet, och osäkerheten kring dess storlek, att den bästa lösningen var att avyttra investeringen. Efter en omfattande process såldes portföljen i december 2012 till Viktoria Park AB. Andel av årliga hyresintäkter 6 % Nyckeltal Antal fastigheter 8 Antal lägenheter 867 Yta kvm andel bostäder 96 % andel kommersiella lokaler 4 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 61 Teknisk och ekonomisk förvaltare Söderlindh og Jeppsson Investeringstillfälle desember 2004 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 13

14 Kalvsvik 11: Kalvsvik 11: Kvalsvik 11: Vendelsö 3: Haninge Fastighetsportföljen ligger i Haninge kommun som är en del av Storstockholmsregionen. Fastigheterna ligger i två områden i Haninge, båda i nära anslutning till stora grönområden. Haninge är en attraktiv kommun, två mil från centrala Stockholm och är ett av landets största tillväxtområden. Närheten till storstaden kombineras med närheten till en vacker skärgård och vidsträckt natur. Kommunikationsmöjligheterna från Haninge in till huvudstaden är goda. Den PCB-sanering som påbörjades under 2010 har fortsatt även under Projektet sträcker sig över fyra år och ska vara klart Ett projekt som inleddes 2010 för att minska kostnaderna för avfallshantering färdigställdes Projektet beräknas sänka kostnaderna för avfallshantering markant. Åtgärder vidtogs också i syfte att öka tryggheten för hyresgästerna ytterligare genom byte och renovering av entréer. Projektet startade 2011 och färdigställdes Förvaltningen är engagerad i trygghets- och bostadsmiljöfrågor och samverkar med kommunen, polisen och andra aktörer för att göra området mer attraktivt. Den sista fastigheten i Vendelsö, består av 108 lägenheter och såldes till en nystartad bostadsrättsförening i februari Försäljningspriset för fastigheten blev 72 miljoner kronor och avkastningen på investerat eget kapital beräknas till cirka 285 procent. Efter denna transaktion har bolaget inga fastigheter krav i området Vendelsö. Portföljen refinansierades i september 2012 med nya villkor. Det nya lånet löper fram till september Nyckeltal Antal fastigheter 53 Antal lägenheter Yta kvm andel bostäder 96 % andel kommersiella lokaler 4 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 89 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle mars Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

15 Hjällbo 35:2-35: Hjällbo 31:8 Göteborg Göteborgsportföljen består av två fastigheter i stadsdelen Hammarkullen, knappt två mil norr om Göteborgs centrum. Byggnaderna uppfördes 1968/1969. Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt invånare och en fortsatt stark befolkningsökning. Hammarkullen är en förort i nordöstra Göteborg. Området är anslutet till Göteborgs mycket goda kollektivtrafiknät. Portföljen har stor efterfrågan och det finns inga vakanser. Under 2011 inleddes ett omfattande arbete med att installera vattenmätare i samtliga lägenheter. Detta projekt slutfördes under Förvaltaren har tillsammans med Hyresgästföreningen enats om en normal årlig vattenförbrukning som ska ingå i hyran. All överskjutande förbrukning faktureras direkt till hyresgästen. På så sätt har vattenförbrukningen minskats avsevärt och bolagets nettoresultat har ökat med cirka 2,6 miljoner kronor per år. Ett nytt ventilationssystem installerades 2011 och rengöringen av ventilationskanaler genomfördes under Utöver detta har badrumsrenoveringar, hissbyten och vissa takarbeten genomförts under året. Andel av årliga hyresintäkter 5 % Nyckeltal Antal fastigheter 15 Antal lägenheter 895 Yta kvm andel bostäder 96 % andel kommersiella lokaler 4 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 57 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle mars 2005 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 15

16 Valsätra Uppsala Portföljen består av nio fastigheter i Valsätra i Uppsala kommun, cirka sju kilometer sydväst om centrum. Fastigheterna består av sex punkthus och 38 lägre hus som ligger samlade med ett gemensamt grönområde. Byggnaderna uppfördes under perioden Uppsala har haft en stark befolkningsutveckling under de senaste åren och är med sina cirka invånare Sveriges fjärde största stad. Tillväxten förväntas fortsätta, inte minst tack vare utbyggnaden av infrastrukturen i området. Driften av portföljen i Uppsala är stabil. En stark befolkningsökning leder till stor efterfrågan på hyresbostäder och det finns inga vakanser i portföljen. Omsättningen av hyresgäster är också låg. Bolaget förväntar att trenden kommer att hålla i sig tack vare Uppsalas stabila befolkningsökning och således ökade efterfrågan på lägenheter. För att förebygga vattenskador har vattenledningar renoverats och förstärkts. Sista delen av detta projekt utfördes under En sanering av PCB har inletts och kommer att pågå under Flera lägenheter har också renoverats under En hiss har renoverats för att öka driftsäkerheten och låssystemet har moderniserats för att öka säkerheten. Andel av årliga hyresintäkter 6 % Nyckeltal Antal fastigheter 44 Antal lägenheter 944 Yta kvm andel bostäder 91 % andel kommersiella lokaler 9 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 66 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle februar Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

17 Gulsparven Ostbrickan 2 Linköping Portföljen består av fastigheter i stadsdelarna Skäggetorp och Ryd i Linköpings kommun. Huvuddelen av portföljen ligger i Ryd, i närheten av universitetet i Linköping. Linköping är Sveriges femte största stad med cirka invånare. Högteknologisk och forskningsinriktad industri har länge varit utmärkande för staden. Staden har goda kommunikationsmöjligheter genom vägnät och järnväg. Stadsdelarna Skäggetorp och Ryd ligger nordväst respektive väster om Linköpings centrum. Ryd är den stadsdel i Linköping där det bor flest studenter. Det målinriktade arbetet med uthyrning och aktiv marknadsföring har fått fortsatt positiva effekter och vakansgraden i portföljen minskade ytterligare under Tidigare beviljade rabatter kommer också att fasas ut successivt. Stora delar av fastigheterna i Ryd är fortsatt uthyrda till studenter, vilket leder till högre omsättning av hyresgäster och fler vakanser under sommarmånaderna. Det fanns tidigare ett program för valfritt underhåll av lägenheterna i portföljen. I programmet har underhållet lagts ut på hyresgästen vid inflyttning mot en minskning av Andel av årliga hyresintäkter 9 % hyresnivån. Detta program förhandlades emellertid bort vid årets hyresförhandlingar, vilket så småningom medför en ökning av hyresnivån. Under 2012 har extra resurser investerats i renovering av lägenheter vid byte av hyresgäst. Badrum har också renoverats i syfte att minska antalet vattenskador. Portföljen refinansierades i december 2012 med nya villkor. Det nya lånet löper fram till december Nyckeltal Antal fastigheter 112 Antal lägenheter Yta kvm andel bostäder 97 % andel kommersiella lokaler 3 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 97 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle april 2005 Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 17

18 1. Bäckgården 1 5 (Huddinge) 2. Renen 13 (Markaryd) 3. Kopparägen 3 (Landskrona) 4. Märsta 1: Ekoporten (Norrköping) 6. Porten (Norrköping) 7. Grindstugan 1 (Södertälje) Rödvenen 4 (Södertälje) Luleå Markarydsbostäder Östersund Umeå Markarydsbostäder är en spridd portfölj med fastigheter i Märsta, Upplands Bro, Huddinge, Södertälje, Norrköping, Markaryd och Landskrona. Portföljen består av cirka lägenheter och är den största enskilda investering som gjorts i HFH II. Cirka 55 procent av intäkterna kommer från områdena Norrköping och Södertälje. Karlstad Eskilstuna Söderhamn STOCKHOLM Linköping Portföljen i Norrköping fortsätter sin positiva utveckling när det gäller antalet lediga lägenheter och vid utgången av 2012 hade området en vakansgrad på under en procent. I Norrköping inträffade i juli 2012 en stor brand som totalförstörde en byggnad. Fastigheten byggs nu upp på nytt och bolaget har i samband med detta förbättrat standarden i den för att kunna höja hyresnivåerna. Byggnadsarbetet täcks till stor del av bolagets försäkring. I Märsta och Bro norr om Stockholm genomfördes under 2012 flera större renoveringar av utomhusområden, tvättstugor, belysning och fasader. Dessutom har ett projekt genomförts i syfte att reducera elförbrukningen. Vakansgraden är låg och efterfrågan på lägenheter i området är stor. I Södertälje och Vårby har förvaltningen fokuserat på att renovera lägenheter, rusta upp utomhusområden samt öka trivseln för hyresgästerna i området. Det pågår fortfarande badrumsrenoveringar. Den PCB-sanering som påbörjades under 2011 fortsatte även under Södertälje och Vårby har mycket låga vakansgrader och hyresgästomsättningen har minskat under de senaste åren. Markaryd har fortsatt hög vakansgrad. Detta beror bland annat på stark konkurrens från stora hyresaktörer på den lokala marknaden. Detta i kombination med sjunkande invånartal gör att det finns cirka 90 lediga lägenheter. En ny tågstation som ska stå klar 2013 är ett av kommunens initiativ för att vända den negativa befolkningstrenden i Markaryd. Vakans är även ett problem i Landskrona där cirka sju procent av lägenheterna var outhyrda per december I hela kommunen finns i dagsläget cirka 400 lediga lägenheter varav bolaget har cirka 35. Befolkningsökningen är stabil och etableringen av ny affärsverksamhet har bidragit positivt på bostadsmarknaden, men arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen. Portföljen refinansierades i sin helhet i december 2012 med nya villkor. Det nya lånet löper fram till december Nyckeltal Göteborg Malmö Jönköping Antal fastigheter 215 Antal lägenheter Yta kvm andel bostäder 92 % andel kommersiella lokaler 8 % Budgeterade hyresintäkter 2013 MSEK 435 Teknisk och ekonomisk förvaltare Graflunds Investeringstillfälle juni Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

19 Nyckeltal Hyresfastigheter Holding II AB äger 20,26 % av aktierna i Hyresbostäder i Sverige II AB («HBS II»). Koncernredovisningen upprättas av det norska moderbolaget. Den officiella årsredovisningen för HFH II omfattar endast moderbolagets redovisning, och visar inte utfallet från den underliggande driften i fastighetsportföljerna. Nedan visas därför nyckeltal från resultat- och balansräkningen för HBS II. Hyresbostäder i Sverige II AB (SEK i tusentals kronor) Resultaträkning Intäkter Driftskostnader Övriga kostnader Avskrivninger Nedskrivningar Driftsresultat Finansiellt resultat Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt (SEK i tusentals kronor) Balansräkning Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital Avsättningar och obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB 19

20 Information om finansiering Bolagets lånefinansiering är knuten till varje enskild investering i etablerade single purpose bolag. Varje enskilt låneavtal kommer således ha egna lånevillkor att förhålla sig till. Här presenteras en översikt över bolagens totala lån och de villkor som föreligger: Portfölj Bank Lånebelopp Valuta Förfall ICR krav *) LTV krav **) Faktisk ICR Faktisk LTV Södertälje 1 ) Deutsche Pfandbriefbank SEK ,7 65 % 1,97 60 % Graflunds Swedbank SEK ,4 80 % 1,70 51 % Uppsala DnB SEK ,2 75 % 1,74 57 % Haninge/Göteborg 2 ) Deutsche Pfandbriefbank SEK ,5 65 % 3,07 48 % Markarydsbostäder 1 ) Deutsche Pfandbriefbank SEK ,7 65 % 1,97 60 % Linköping 1 ) Deutsche Pfandbriefbank SEK ,7 65 % 1,97 60 % *) ICR: Interest Coverage Ratio. Räntetekningsgraden är ett nyckeltal för både soliditet och lönsamhet, då den visar i vilken grad bolaget är kapabelt att betala sina räntekostnader och förmåga att påta sig större lån. Generellt beräknas ränteteckningsgraden genom att ta EBIT och dela på räntekostnader, men de flesta låneavtal har en egen definition där bland annat investeringar i många tillfällen exkluderas EBIT. **) LTV: Loan to Value Ratio. Lånebeloppet delas på markedsvärdet av fastighetsportföljen. 1 ) Södertälje, Markarydsbostäder och Linköping refinansierades med ett gemensamt lån för de tre portföljerna. Lånekriterierna i låneavtalet gäller det totala lånebeloppet, och ICR och LTV beräknas för portföljerna gemensamt. Första beräkning och rapportering var Det totala lånebeloppet kommer reduceras till , per var det totala lånebeloppet ) Haninge / Göteborg refinansierades Första beräkning och rapportering av lånekriterier var Räntederivat Bolaget har som strategi att säkra upp till 100% av räntebärande lån vid investeringar. Låneavtalen ingås primärt med rörliga lånevillkor, men långivare kommer normalt kräva kontrakt på separata derivatkontrakt motsvarande lånebeloppet som säkrar löpande fastränta. Finanskostnaderna är presenterade netto. Värdet av derivatpositionerna är inte balansförda enligt god redovisningssed i Norge och värdeförändringar är således heller inte överförda i bolagets resultat. Nedan följer en översikt över bolagets räntederivat per 31/12: Portfölj Bank Lånebelopp Valuta Fast ränta Startdatum Slutdatum Orealiserad vinst / (-) förlust per 31 december Södertälje Deutsche Pfandbriefbank SEK 1,69 % Graflunds Handelsbanken SEK 4,18 % Uppsala DnB SEK 3,21 % Haninge/Göteborg Deutsche Pfandbriefbank SEK 1,59 % Haninge/Göteborg Deutsche Pfandbriefbank SEK 1,59 % Haninge/Göteborg Deutsche Pfandbriefbank SEK 1,59 % Haninge/Göteborg Deutsche Pfandbriefbank SEK 1,59 % Markarydsbostäder Deutsche Pfandbriefbank SEK 1,69 % Summa orealiserad vinst / (-) förlust SEK Årsrapport 2012, Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2010 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Årsrapport 2010. Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2010. Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2010 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013 Pagenfelder Straße 20, Hamburg Akelius Fastigheter Akelius Fastigheter i korthet 41 000 lägenheter i tre länder 44 mdkr i verkligt värde fastigheter 15 000 kr per kvadratmeter i verkligt värde fastigheter

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Akelius Residential Property AB (publ) Årsredovisning 2014 Brent House, London, England Akelius i korthet 48 000 lägenheter i fem länder 58 mdkr i verkligt värde fastigheter 17 000 kr per kvadratmeter

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsrapport 2008 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2008 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2008 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

registreringsdokument

registreringsdokument registreringsdokument 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Riskfaktorer... 3 2 Riskhantering... 7 3 Ansvariga personer... 7 4 Revisorer... 7 5 Utvald finansiell information... 7 6 Historisk finansiell information...

Läs mer