Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2014"

Transkript

1 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2014

2 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats av Enheten för Analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Tidigare underlag kan hämtas hem via Länsstyrelsens hemsida: Kontaktuppgifter Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för Analys Per Bark tfn e-post: - 2 -

3 Inledning Framtidsutsikterna för den svenska ekonomin är försiktigt positiv. Hushållen står väl rustade med goda reallöneökningar under de senaste åren och konsumtionen förväntas bidra positivt till BNPutvecklingen. Vidare fortsätter näringslivet att se positivt på konjunkturutveckling där Konjunkturinstitutets barometer visar att företagens bedömning om nuläge och framtid präglas av optimism. Efter några turbulenta år i omvärlden har läget stabiliserats och därmed ökar förhoppningen om en ökad exportefterfrågan framöver. Enligt Nordea ljusnar läget i samtliga regioner, men Mälardalen förväntas ha högst tillväxt och drar därigenom ifrån övriga riket under de närmaste åren. Arbetsmarknaden i Stockholms län (och Sverige) förväntas ha en god utveckling under året. I december presenterade till exempel Arbetsförmedlingen sin prognos där arbetslösheten förväntas minska och antalet sysselsatta öka under Samtidigt är matchningsproblematiken på arbetsmarknaden en fortsatt stor utmaning och säkerligen ett område som kommer att aktualiseras under ett valår som Sammanfattning Sysselsättningen i Stockholms län beräknas till 70,6 procent. Under fjärde kvartalet 2012 låg sysselsättningen på 69,7 procent. Under det senaste året har antalet sysselsatta ökat med personer. Det är framförallt en ökning av antalet inrikes födda kvinnor som ligger bakom den starka sysselsättningsutvecklingen. Arbetslösheten i Stockholms län uppgår till 6,1 procent, vilket motsvarar personer. Antal personer berörda av varsel minskade kraftigt under fjärde kvartalet. Såväl nyföretagandet som antalet konkurser ökade marginellt under Antalet personer som varslades om uppsägning minskade. I det följande behandlas arbetsmarknaden, nystartade företag och konkurser i Stockholms län. Underlaget avslutas med övriga nyheter i korthet som relaterar till den allmänekonomiska utvecklingen. I tabell 1 redovisas några av regionens nyckeltal. Nyckeltal Förändring Sysselsättning (fjärde kvartalet) 70,6 % 69,7 % +0,9 p.e Arbetslöshet (fjärde kvartalet) 6,1 % 6,7 % -0,6 p.e Nystartade företag (fjärde kvartalet) % Konkurser (fjärde kvartalet) % Varsel (fjärde kvartalet) % Tabell 1. Nyckeltal för Stockholmsregionen - 3 -

4 Utvecklingen på arbetsmarknaden I detta avsnitt presenteras utvecklingen och nuläget på arbetsmarknaden. När det gäller uppgifter på länsnivå används den officiella arbetsmarknadsstatistiken (AKU) från Statistiska Centralbyrån. Avslutningsvis ges en kortfattad bild kring läget på kommunnivå genom Arbetsförmedlingens statistik. Denna bör inte jämföras med den som tillhandahålls via SCB. Se bilaga 1 för mer information kring arbetsmarknadsstatistik, AKU och om revideringen av AKU för åren Några definitioner Arbetskraft, sysselsättning, och arbetslöshet är tre makrovariabler med vilka utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas. När man analyserar utvecklingen på arbetsmarknaden är det avgörande att känna till hur begreppen definieras och hur förändringar ska tolkas. Arbetskraften är summan av antalet sysselsatta och arbetslösa. Arbetskraftsdeltagandet är arbetskraften i förhållande till befolkningen i åldersgruppen år (SCB). Andelen sysselsatta beräknas genom att sätta antalet sysselsatta i förhållande till befolkningen, år (SCB). Andelen arbetslösa definieras som antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften (SCB). Antalet sysselsatta ökade med personer Utvecklingen under fjärde kvartalet 2013 visar på en stärkt arbetsmarknad i Stockholms län. Arbetskraften, sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökade jämfört med fjärde kvartalet I riket som helhet har antalet sysselsatta ökat med drygt personer under det senaste året. 1 Det innebär att antalet sysselsatta uppgår till drygt 4,7 miljoner. I Stockholms län ökade antalet sysselsatta med personer vilket innebär att regionen svarade för hälften av rikets sammanlagda sysselsättningsökning. Det motsvarar en ökning av antalet sysselsatta med knappt tre procent. Det kan jämföras med knappt en procent i övriga riket, se diagram 2. Bortsett från 2008 är det den högsta sysselsättningsökning (på årsbasis) som uppmätts. Det som drar upp sysselsättningen är framförallt en ökning bland inrikes födda kvinnor. Knappt av sysselsättningsökningen förklaras av en ökning av antalet anställda. Andelen sysselsatta i Stockholms län uppgår därmed till 70,6 procent och regionen har fortsatt högst sysselsättning av samtliga län. Trots en god utveckling för kvinnor har män (72,4 procent) alltjämt en högre sysselsättning än kvinnor (68,8 procent). I övriga riket beräknas andelen till 64,2 procent 2 vilket är signifikant lägre än i Stockholm. Om övriga riket hade samma sysselsättningsgrad som Stockholms län hade fler varit 1 Under tidsperioden 2012 K4 till 2013 K4 2 Inkluderas Stockholms län uppgår andelen sysselsatta i riket som helhet till 65,6 procent - 4 -

5 sysselsatta. En delförklaring till regionens höga sysselsättning är länets gynnsamma åldersprofil. Regionen har en stor andel av sin befolkning i en ålder där sysselsättningen är som allra högst. Avslutningsvis kan det konstateras att Västra Götaland (66,3 procent) har en högre sysselsättning än Skåne (63,4), se diagram 1. 74% 72% 70% Stockholms län 5% 4% 3% 68% 66% 64% V. Götaland Övriga riket (ex. AB län) 2% 1% AB län Övr. riket 62% Skåne -1% 60% -2% 58% -3% -4% 2005 K K K K K4 Diagram 1. Andel sysselsatta (15-74 år) i storstadsregionerna och övriga riket, 2005 K K4. Källa: SCB/AKU 2006 K K K K K4 Diagram 2. Förändring av antal sysselsatta i Stockholms län och övriga riket under senaste året. Källa: SCB/AKU Av övriga län har Gävleborg (60 procent) och Örebro (60,4) lägst medan Jönköping (68,8) och Halland (67,7) har högst sysselsättning, se bilaga är undersysselsatta Av sysselsatta personer uppger (eller sju procent) att de är undersysselsatta. Det innebär att de kan och vill arbeta mer 3. I övriga riket är kvinnor i högre utsträckning än män undersysselsatta. I Stockholms län kan en sådan inte skillnad noteras, se diagram 3 och 4. Uppdelat på ålder framgår det att ungdomar svarar för omkring av antalet undersysselsatta vilket är omkring 16 procent av sysselsatta ungdomar. För personer 25 år eller äldre uppgår andelen undersysselsatta till knappt sex procent, se diagram 5 och 6. Stockholm Övriga riket Även när det gäller tidsbegränsade anställningar är ungdomar (15-24 år) överrepresenterade. Knappt hälften av sysselsatta ungdomarna har en tidsbegränsad anställning vilket kan jämföras elva procent bland personer som kvinnor män kvinnor män Diagram 3 & 4. Antal undersysselsatta kvinnor och män i Stockholms län och övriga riket, 2013 K4. Källa: SCB 3 Det som mäts är upplevd undersysselsättning, en person kan (teoretiskt) jobba 40 timmar per vecka men ändå räknas som undersysselsatt - 5 -

6 är 25 år eller äldre. Andelen med tidsbegränsad anställning är ungefär densamma i Stockholms län som i övriga riket. Sedan 2009 har antalet med tidsbegränsad anställning ökat mer än antalet sysselsatta. Tidigare studier har visat att personer som blir arbetslösa ofta kommer från en tidsbegränsad anställning % % % % % % 2009 K K K K K K4 Tidsbegr. anställda, år Tidsbegr. anställda, år Undersysselsatta, år Undersysselsatta, år Diagram 5. Antal tidsbegränsat anställda och undersysselsatta i Stockholms län, 2009 K K4. Källa: SCB Diagram 6. Andel tidsbegränsat anställda och undersysselsatta i Stockholms län, 2009 K K4. Källa: SCB Stark sysselsättningsutveckling bland inrikes födda kvinnor Sysselsättningen bland inrikes födda kvinnor har ökat från 69,5 procent till 72 procent under det senaste året, se diagram 7. Den positiva utvecklingen förklarar en stor del av regionens totala sysselsättningsökning. Bland inrikes födda män var förändringen marginell och sysselsättningen beräknas till 73,7 procent. När det gäller utveckling bland utrikes födda är nivån mer eller mindre oförändrad. Kvinnornas sysselsättning uppgår till 60,1 procent och männens till 68,2 procent. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda kvinnor uppgår därmed till knappt tolv procentenheter medan skillnaden mellan männen är 5,5 procentenheter. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 64 % (-0,2) utrikes födda När det gäller nettoökningen av antal sysselsatta så svarar utrikes födda för drygt 40 procent av ökningen sedan 2009 i Stockholms län. Motsvarande mönster där utrikes födda svarar för en stor ,9 % (+1,4) Inrikes födda 68,2 % (+0,4) 73,7 % (+0,3) 60,1 % (-0,6) 72 % (+2,5) alla män kvinnor Diagram 7. Sysselsättning bland inrikes och utrikes födda, 2013K4 i Stockholms län. Källa: SCB

7 del av nettoökningen i antalet sysselsatta kan observeras i övriga riket. Det innebär att antalet inrikes födda som är sysselsatta ökat med sex procent medan motsvarande ökning för utrikes födda är knappt 15 procent, vilket till stor del förklaras av att den demografiska gruppen 4 utrikes födda ökar i en snabbare takt. Fortsatt positiv utveckling i huvudstaden Antalet sysselsatta i Stockholms stad har ökat med under den senaste tolvmånadersperioden. Andelen sysselsatta beräknas därmed till 73,9 procent vilket kan jämföras med 72,7 procent under fjärde kvartalet Stockholm stad fortsätter därmed att dra upp länets sammanlagda sysselsättning och skillnaden till övriga länet uppgår numera till 5,7 procentenheter. Stockholms stad (och övriga länet) har även en högre sysselsättning än övriga storstadskommuner. Skillnaden med Malmö och Göteborg är 10 respektive 8,6 procentenheter, se diagram % 74 % Stockholms stad 100' 90' Stockholms stad 72 % 70 % 68 % Övriga länet 80' 70' 60' Malmö + Gbg 38' 66 % 64 % 62 % 60 % Göteborg Malmö 50' 40' 30' 20' Göteborg Malmö 58 % 10' 2005 K K K K K K K K K K4 Diagram 8. Andel sysselsatta i storstadskommunerna och i övriga länet, 2005 K K4. Källa: SCB/AKU Diagram 9. Förändring av antalet sysselsatta (tusentals), kumulativ utveckling med basen 2005 K4. Källa: SCB/AKU Via en enkel överslagsräkning kan det konstateras att gapet till Stockholm stad skulle slutas om arbetsgivarna Malmö och Göteborg stad fördubblade antalet anställda (lite drygt), under förutsättning att rekryteringen sker via arbetslösa och personer utanför arbetskraften 5. Studerar man den kumulativa utvecklingen sedan 2005 (se diagram 9) har antalet sysselsatta ökat med i Stockholm. Det är fler än i Malmö och Göteborg tillsammans. Andelen arbetslösa uppgår till 6,1 procent i Stockholms län Antalet personer (15-74 år) i Stockholms län som inte arbetar uppgår till (knappt 2,5 miljoner i riket som helhet). Denna grupp utgörs dels av arbetslösa, dels av personer utanför 4 Det vill säga befolkningen i åldersintervallet år oavsett anknytning till arbetsmarknaden 5 Malmö stad sysselsätter omkring personer och Göteborg stad personer - 7 -

8 arbetskraften som t.ex. pensionärer och studerande. Som andel av befolkningen tyder utvecklingen på att denna grupp minskat med en knapp procentenhet under det senaste året, I riket som helhet uppgår antalet arbetslösa till personer. Av dessa svarar storstadsregionerna för drygt Stockholms län svarar i sin tur för personer av samtliga arbetslösa, vilket är lägre än regionens arbetsmarkandsandel. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Övriga riket (ex AB län) Skåne Stockholms län V. Götaland V. Götaland Stockholms län Skåne 1% K K K K K K K K K K4 Diagram 10. Arbetslöshet i storstadsregionerna och övriga Diagram 11. Antal arbetslösa i storstadsregionerna riket, 2005 K K4. Källa: SCB och i övriga riket 2005 K K4. Källa: SCB Uttryckt i förhållande till arbetskraften beräknas arbetslösheten till 6,1 procent 6. Vid sidan av Gotland och Halland noterar regionen därmed den tredje lägsta arbetslösheten. Arbetslösheten är vidare lägre än i storstadsregionerna Västra Götaland (7,9 procent) och Skåne (9,4), se diagram 10 och 11. I övriga riket uppgår arbetslösheten till 7,9 procent 7. Stockholms stad har samma arbetslöshetsnivå som länet (6,1) medan Malmö och Göteborg har en arbetslöshet på 11,2 respektive 9,9 procent. Se bilaga 2 för arbetslöshets- och sysselsättningsstatistik för övriga län. Arbetslösheten för kvinnor och män Som framgått ovan så har kvinnorna i Stockholms län haft en starkare sysselsättningsutveckling än männen på ett års sikt. Jämfört med föregående kvartal (tredje kvartalet) tycks kvinnorna även haft en god utveckling även när det gäller arbetslöshet. Inte sedan några kvartal under har kvinnornas estimerade arbetslöshet varit lägre. Region Stockholms län Skåne Västra Götaland totalt män kvinnor 6,1 % 9,4 % 7,9 % 6,3 % 10,1 % 7,9 % 5,9 % 8,7 % 7,9 % Övr. riket (ex AB län) 7,9 % 8,1 % 7,7 % Tabell 2. Arbetslösheten bland kvinnor och män i storstadsregionerna och i övriga riket, 2013 K4. Källa: SCB Under det fjärde kvartalet uppgår männens arbetslöshet till 6,3 procent och kvinnornas till 5,9 procent, se tabell 2. Både männen och kvinnorna har en lägre arbetslöshetsnivå än övriga 6 Under motsvarande kvartal 2012 uppgick arbetslösheten till 6,7 procent 7 Riket som helhet har en arbetslöshet på 7,4 procent - 8 -

9 storstadsregioner. Avslutningsvis har arbetslöshetstidens längd ökat för männen vilket tyder på att det är korttidsarbetslösa som framförallt stått för nettoutflödet ur arbetslösheten. Det är förhållandevis ganska små skillnader i arbetslöshet mellan utrikes födda kvinnor och män, se diagram 12 och 13. Mot bakgrund av att utrikes födda män har en betydligt högre sysselsättning än utrikes födda kvinnor är annars den intuitiva känslan att kvinnor bör ha en klart högre arbetslöshet än männen. Förhållandet med små skillnader förklaras av att utrikes födda kvinnor i högre utsträckning än män befinner sig utanför arbetskraften. Det är visserligen sant även för inrikes födda men differensen är klart högre bland utrikes födda. I Stockholms län befinner sig 31 procent av utrikes födda kvinnor utanför arbetskraften medan motsvarande andel bland männen är 23 procent. Mätt som andel som inte arbetar (det vill säga arbetslösa och personer utanför arbetskraften) uppgår utrikes födda kvinnors andel till 40 procent medan 32 procent av männen inte är sysselsatta. 9% Inrikes födda 20% Utrikes födda 8% 18% 7% 16% 6% 14% 5% 4% 3% 12% 10% 8% 6% 2% 4% 1% 2% 2009 K K K K K K K K K K4 män (sthlm) kvinnor (sthlm) män (övriga riket) kvinnor (övriga riket) Diagram 12. Arbetslöshet bland inrikes födda, kvinnor och Diagram 13. Arbetslöshet bland utrikes födda, kvinnor män, i Stockholms län och övriga riket, 2009 K K4. och män, i Stockholms län och övriga riket, 2009 K4 - Källa: SCB 2013 K4. Källa: SCB Arbetslösheten bland ungdomar i Stockholms län uppgår till 15,2 procent att jämföra med 19,5 procent under motsvarande kvartal Bland kvinnorna är arbetslösheten 12,1 procent, vilket kan jämföras med ungdomsarbetslösheten bland män som beräknas till 18,6 procent. Räknat i personer uppgår antalet arbetslösa ungdomar till , varav ungefär hälften är heltidsstuderande. Andelen arbetslösa i kombination med att de inte är heltidsstuderande är med andra ord lägre än 15,2 procent. Precis som i andra grupper är ungdomsarbetslösheten högre i övriga riket än i Stockholms län. Färre personer berörda av varsel Under 2013 varslades totalt personer om uppsägning i Stockholms län. Det är färre än under Motsvarande nedgång kan noteras i övriga riket. Studerar man enbart det fjärde kvartalet halverades antalet personer som berördes av varsel, vilket förklaras av en kraftig - 9 -

10 uppgång under 2012 års sista tre månader. Nedgången under det sista kvartalet förklarar hela nedgången för helåret I januari 2014 varslades knappt personer om uppsägning. Det är drygt 20 procent lägre (eller drygt 300 färre) än under 2012 års första månad. Mot bakgrund av lägre varselnivåer är det rimligt att anta att inflödet till arbetslöshet under inledningen av 2014 kommer att vara något lägre - ceteris paribus än under föregående år. Samtidigt så svarar varsel för en mindre del av inflödet än t.ex. en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Den inomregionala bilden De uppgifter som anges under detta avsnitt ska inte sammanblandas med de mått och definitioner som återgetts ovan. Uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingen och avser inskrivna arbetslösa i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Inskrivna arbetslösa består av öppet arbetslösa och personer i program, se bilaga 1 för mer information. Inom länet är arbetslösheten lägst i Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Ekerö, se karta 1 och tabell 3. Ingen av kommunerna i övriga riket har lägre arbetslöshet än dessa fem stockholmskommuner. Under det senaste året har arbetslösheten sjunkit i merparten av länets

11 kommuner och ökat i några enstaka. Sammantaget är utvecklingen därmed positiv men inga större upp- eller nedgångar kan noteras i någon av länets kommuner. Vaxholm, Nynäshamn, Tyresö, Österåker och Norrtälje har mot den bakgrunden haft den starkaste utvecklingen medan arbetslösheten har ökat mest i Järfälla, Lidingö och Botkyrka. Södertälje (14,2 procent), Botkyrka (12,6) och Järfälla (8,8) är de kommuner med en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Sett till samtliga kommuner i riket är det bara sju kommuner som en högre arbetslöshet än Södertälje och 26 kommuner som har en högre arbetslöshet än Botkyrka. Landskrona (16,2 procent), Haparanda (15,5) och Trollhättan (15,3) har högst av samtliga kommuner. Av de fem stockholmskommuner som har lägst arbetslöshet har Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Täby även lägst arbetslöshet bland utrikes födda. Generellt har kommunerna i länet en lägre arbetslöshet bland utrikes födda än andra kommuner och skillnaderna mot övriga riket är större när det gäller utrikes födda än arbetslösheten i sin helhet. Som illustration på det kan det nämnas att av de 35 kommuner i riket som har lägst arbetslöshet bland utrikes födda ligger 16 i Stockholms län. Bilden är densamma om man tittar på andelen arbetslösa ungdomar. Den kommun i länet som har högst ungdomsarbetslöshet (Södertälje) ligger ändå på den övre delen om man sorterar Sveriges kommuner efter hur hög ungdomsarbetslösheten är. Konkurser och nystartade företag Under 2013 startades företag i Stockholms län. Det är marginellt fler (165) än under 2012, men färre än under rekordåret Samtidigt startades det fler företag i Stockholms län än det sammanlagda antalet i Skåne och Västra Götaland, se diagram 14. Jämfört med 2012 sjönk nyföretagandet svagt i såväl Skåne och Västra Götaland. I övriga riket (exklusive storstadsregionerna) sjönk nyföretagandet något mer (fem procent). Tittar man däremot på fjärde kvartalet 2013 så ökade nyföretagandet i Stockholm (8 procent), Skåne (4), Västra Götaland (3) och övriga riket (1), se tabell 4. Se bilaga 4 för nyföretagande i länets kommuner. 26' 24' 22' 20' 18' 16' 14' 12' 10' 8' 6' 4' 2' Stockholms län Skåne + V. Götaland Övr. riket (ex storstadsregioner) Diagram 14. Antal nystartade företag i storstadsregionerna och riket, , i tusentals. Källa: Bolagsverket Region Stockholm Skåne Övriga riket Riket Antal 2013 K4 Antal 2012 K Förändring 8 % 4 % V. Götaland % 1 % 4 % Tabell 4. Antal nystartade företag 2013 K4 och 2012 K4 i storstadsregionerna och riket. Källa: Bolagsverket

12 Drygt företag försattes i konkurs Under 2013 försattes företag i konkurs i Stockholms län. Det är en marginell ökning (två procent), men mindre än i Skåne, Västra Götaland och övriga riket. Däremot, om man enbart studerar det fjärde kvartalet var utvecklingen gynnsammare i Stockholms län än i övriga storstadsregioner, se tabell 5. För såväl helåret som sista kvartalet svarade regionen för ungefär en tredjedel av rikets samtliga konkurser. I Stockholms län svarade branscherna byggindustri (453), företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (297) och detaljhandel (184) för flest antal konkurser 8. Region Stockholm Skåne Antal 2013 K4 Antal 2012 K Förändring 3% -4% 53 av företagen som försattes i konkurs hade 20 eller fler anställda. Sammantaget sysselsatte de konkursdrabbade företagen drygt vilket är färre än under Även om antalet företagskonkurser och anställda i dessa företag enbart i marginell utsträckning kan fungera som förklaringsfaktor till inflödet i arbetslöshet är utvecklingen ändå en liten V. Götaland % Övriga riket indikation på ett något lägre inflöde framgent. Rikets samtliga företagskonkurser hade sammantaget knappt anställda vilket är ungefär samma antal som Riket % -3% Tabell 5. Antal konkurser i storstadsregionerna och övriga riket. Källa: Bolagsverket 8 Avser helåret

13 Övrigt i korthet Åtta Stockholmskommuner bland de tio kommuner med högst medianinkomst 2012 låg medianinkomsten på kronor. Det är drygt två procent högre än 2011 och drygt 20 procent högre än Medianinkomsten var högst i Stockholms län ( ) och lägst på Gotland ( ). För männen i Stockholms län uppgick medianinkomsten till drygt och för kvinnor till knappt kronor. Tio procent av befolkningen hade en inkomst på minst i Stockholms län. Motsvarande andel i övriga riket är fyra procent, se diagram 15 och tabell % Inkomstklass AB län Övr. riket 25 % 0 tkr 1-99 tkr % tkr tkr % tkr tkr % 5 % Stockholms län Övriga riket tkr tkr tkr Totalt tkr 1-99 tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Diagram 15. Andel av befolkningen (20-64 år) i respektive inkomstklass (tusentals) i Stockholms län och övriga riket, Källa: SCB Tabell 6. Antal i respektive medianinkomstklass. Källa: SCB Den starkaste utvecklingen under 2000-talet svarar Kiruna och Pajala för. Det förklaras till stor del av gruvindustrins högkonjunktur under den aktuella tidsperioden. I Stockholms län har Vaxholm haft den starkaste inkomstutvecklingen under 2000-talet. Högst medianinkomst har invånarna i Danderyd och Täby kommun. Vid sidan av Lomma och Kiruna är samtliga kommuner bland de tio kommuner med högst inkomst belägna i Stockholms län. Länets befolkning ökade med under de tre första kvartalen Under de tre första kvartalen ökade länets befolkning med till I riket som helhet ökade befolkningen med drygt till Befolkningsökningen i länet är därmed i nivå med utvecklingen under de tre första kvartalen Flyttnettot uppgick till knappt personer, varav var ett positivt flyttnetto från utlandet. Flyttnettot med utlandet ligger därmed något lägre än under 2012, men födelseöverskottet ligger högre än under Alla kommuner i länet hade en folkökning under årets första tre kvartal. Mätt i antal svarade Stockholms stad för den högsta ökningen (knappt ) följt av Sundbyberg (drygt 1 400). I förhållandet till sin befolkningsstorlek ökade Sundbyberg mest av alla kommuner. Den 19 februari presenteras statistiken för helåret

14 Mälardalen förväntas ha högst tillväxt de kommande åren I februari presenterade Nordea sin regionala konjunkturrapport, se tabell 7. Den visar att Sveriges ekonomi växlar upp och ekonomin tar fart i samtliga regioner. Mälardalen antas ha den högsta tillväxten fram till En del av detta beror på att regionen gynnas särskilt av den nuvarande expansiva finans- och penningpolitik som förväntas ha effekter på hushållens konsumtion. Det gynnar regionerna som Mälardalen med en tyngdpunkt i tjänstenäringar. Bruttoregionprodukt Prognos Mälardalen 1,6 1,7 3,1 3,0 Sydsverige 0,6 1,7 2,1 2,2 Västsverige 1,0 0,6 2,3 2,3 Övriga riket 0,2 0,2 1,7 1,8 Totalt, Sverige BNP 0,9 1,0 2,4 2,4 Tabell 7. Prognos över BRP- och BNP-utvecklingen till och med Källa: Nordea

15 Bilaga 1 Kort om arbetsmarknadsstatistik Arbetskraftsundersökningarna (AKU) utförs löpande av SCB. För riket presenteras undersökningen månatligen. På regional nivå sker dock redovisningen per kvartal. Den statistik som presenteras genom AKU är de officiella arbetslöshetstalen och följer International Labour Organizations (ILO) och EU:s riktlinjer. Vid internationella jämförelser är det med andra ord AKU:s arbetsmarknadsstatistik som ska användas. Figuren nedan redovisar Arbetskraftsundersökningarnas indelning av arbetsmarknaden för befolkningen i åldern år. I ett första steg delas befolkningen in i arbetskraften och ej i arbetskraften. I Stockholms län var ej i arbetskraften. Denna kategori utgörs av studerande, sjuka (t.ex. förtidspensionärer av hälsoskäl), pensionärer och övriga av länets befolkning definieras vara i arbetskraften vilket innebär att man antingen är sysselsatt eller arbetslös. Sysselsättningen beräknas genom att sätta antalet sysselsatta i förhållande till befolkningen i det aktuella ålderintervallet. Kvoten uppgår till 0,706 vilket innebär att sysselsättningsgraden är 70,6 procent. Arbetslöshet definieras däremot som andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften (inte befolkningen) vilket under fjärde kvartalet 2013 uppgick till 6,1 procent. På grund av att den relativa sysselsättningen och arbetslösheten relateras till olika storheter (arbetskraften och befolkningen) kan t.ex. arbetslösheten gå upp utan att sysselsättningen förändras. Befolkningen (15-74 år) I arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Studerande Pensionärer I arbete Frånvarande Sjuka Övriga Semester Sjukdom Föräldrarledig Övriga skäl Figur B1. Arbetsmarknaden i antal för befolkningen (15-74 år), Stockholms län, fjärde kvartalet Arbetskraftsundersökningarna är en urvalsundersökning baserad på intervjuer med enskilda personer. Därutöver använder sig SCB av två andra undersökningar för att spegla utvecklingen på arbetsmarknaden: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Den förstnämnda vänder sig till företag/arbetsgivare via enkäter för att ta reda på antalet anställningar. Undersökningen redovisas på kvartalsnivå. RAMS bygger

16 på kontrolluppgifter från Skatteverket och omfattar alla som har inkomst från arbete och eftersom det inte är en urvalsundersökning - presenterar den säkraste statistiken över arbetsmarknaden. Det innebär att statistiken kan brytas över flera faktorer utan att sanningshalten går förlorad. Samtidigt innebär insamlingsmetoden att statistiken presenteras med fördröjning och kan inte användas som korttidsindikator. Arbetskraftsundersökningens precision Arbetskraftsundersökningarna är en urvalsundersökning och inte en totalundersökning. Det betyder att det finns en viss osäkerhet vid skattningarna (estimaten). Förändringar från ett år till ett annat i andelar på länsnivå når inte alltid upp till så kallad statistiskt signifikans men i regel om vi t.ex. jämför Stockholm med övriga riket eller andra län. De skattade värden som redovisas ska ses som indikationer på utvecklingen. Arbetskraftsundersökningarna jämfört med Arbetsförmedlingen statistik Arbetsförmedlingens statistik är mer att betrakta som verksamhetsstatistik eftersom det bygger på antalet inskrivna som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vilket innebär att nivån är lägre än AKU:s arbetslöshetstal. Sedan hösten 2011 relateras antalet till en uppskattning av arbetskraften. Tidigare sattes antalet arbetslösa i förhållande till befolkningen. Arbetsförmedlingens statistik täcker av naturliga skäl inte in dem som är arbetslösa, men som inte skrivit in sig på arbetsförmedlingen. Dessutom använder sig SCB/AKU av åldersintervallet år medan Arbetsförmedlingen har år vilket ytterligare ökar diskrepansen mellan de två måtten. En av fördelarna med Arbetsförmedlingens insamlingsmetod är att registerdata möjliggör snabbare uppdatering och att antalet inskrivna som arbetslösa kan fördelas på fler grupper (åldersgrupper, kön, utrikes födda etc.) utan att sanningshalten går förlorad. Begreppet andel/antal personer som saknar arbete omfattar såväl öppet arbetslösa som personer i program. Revidering av AKU I februari 2013 meddelade SCB att Arbetskraftsundersökningarnas tabellpaket och tidsserier uppdateras. Uppdateringen avser och sker med anledning av en förbättrad beräkningsmetod. Skillnaderna mot tidigare publicerade uppgifter är i huvudsak marginella och ändrar inte beskrivningen av arbetsmarknaden och dess utveckling, men sysselsättning ligger något lägre och arbetslöshet marginellt högre. Jämförbarheten med perioden är fortsatt god

17 Bilaga 2 Arbetslöshet och sysselsättning per län Län Arbetslöshet Sysselsättning Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Stockholms län 6,3 % 5,9 % 6,1 % 72,4 % 68,8 % 70,6 % Uppsala län 6,2 % 6,4 % 6,3 % 68,3 % 62,9 % 65,6 % Södermanland 8,5 % 6,9 % 7,8 % 64,4 % 61,2 % 62,8 % Östergötlands län 8,7 % 7,7 % 8,2 % 65,3 % 59,4 % 62,4 % Jönköpings län 6,0 % 6,9 % 6,4 % 70,1 % 65,3 % 67,8 % Kronobergs län 8,2 % 5,3 % 6,9 % 67,8 % 66,1 % 67,0 % Kalmar län 6,2 % 6,6 % 6,4 % 63,3 % 59,3 % 61,3 % Gotlands län 4,5 % 6,2 % 5,3 % 68,9 % 59,8 % 64,5 % Blekinge län 9,3 % 6,1 % 7,9 % 63,8 % 59,0 % 61,4 % Skåne län 10,1 % 8,7 % 9,4 % 66,0 % 60,9 % 63,4 % Hallands län 5,5 % 6,0 % 5,8 % 69,6 % 65,7 % 67,7 % V. Götalands län 7,9 % 7,9 % 7,9 % 68,7 % 63,8 % 66,3 % Värmlands län 7,5 % 9,6 % 8,5 % 65,9 % 58,8 % 62,5 % Örebro län 10,1 % 8,5 % 9,4 % 63,9 % 57,0 % 60,4 % Västmanlands län 6,6 % 11,4 % 8,9 % 68,9 % 59,8 % 64,4 % Dalarnas län 7,3 % 8,6 % 7,9 % 65,5 % 62,0 % 63,8 % Gävleborgs län 10,0 % 8,8 % 9,5 % 61,6 % 58,2 % 60,0 % Västernorrland 6,7 % 5,8 % 6,3 % 66,7 % 60,3 % 63,6 % Jämtlands län 6,6 % 5,7 % 6,2 % 64,5 % 62,1 % 63,4 % Västerbottens län 8,3 % 6,8 % 7,6 % 68,2 % 58,7 % 63,5 % Norrbottens län 7,4 % 4,6 % 6,2 % 64,0 % 59,8 % 62,0 % Tabell B2. Andel sysselsatta och arbetslösa per län, 2013 K4. Källa: SCB/AKU

18 Bilaga 3 Arbetslösa i länets kommuner Kommun kvinnor män öppet arbetslösa i program totalt öppet arbetslösa i program totalt Botkyrka 7,9 % 5,8 % 13,7 % 7,1 % 4,6 % 11,6 % Danderyd 1,8 % 0,7 % 2,5 % 1,7 % 0,6 % 2,3 % Ekerö 2,1 % 1,1 % 3,2 % 2,2 % 0,9 % 3,1 % Haninge 4,6 % 2,9 % 7,5 % 4,8 % 2,6 % 7,4 % Huddinge 3,9 % 2,8 % 6,6 % 4,2 % 2,6 % 6,8 % Järfälla 6,3 % 2,5 % 8,8 % 5,9 % 2,9 % 8,8 % Lidingö 2,4 % 1,3 % 3,8 % 2,5 % 1,2 % 3,7 % Nacka 3,2 % 1,6 % 4,8 % 3,1 % 1,8 % 4,9 % Norrtälje 2,3 % 2,5 % 4,8 % 3,0 % 2,3 % 5,2 % Nykvarn 2,7 % 1,8 % 4,5 % 3,1 % 1,8 % 4,9 % Nynäshamn 4,0 % 2,7 % 6,6 % 3,9 % 2,9 % 6,8 % Salem 3,2 % 2,1 % 5,3 % 3,2 % 2,2 % 5,4 % Sigtuna 4,7 % 2,5 % 7,3 % 4,7 % 2,4 % 7,1 % Sollentuna 3,6 % 1,6 % 5,2 % 3,5 % 1,6 % 5,1 % Solna 4,1 % 1,6 % 5,7 % 3,6 % 1,7 % 5,3 % Stockholm 4,3 % 2,4 % 6,7 % 4,6 % 2,4 % 7,0 % Sundbyberg 5,5 % 2,8 % 8,3 % 5,6 % 2,8 % 8,4 % Södertälje 8,2 % 7,4 % 15,6 % 7,2 % 5,8 % 13,0 % Tyresö 2,9 % 1,6 % 4,4 % 3,1 % 1,6 % 4,7 % Täby 2,1 % 0,9 % 3,0 % 2,1 % 0,8 % 3,0 % Upplands-B 5,0 % 2,7 % 7,6 % 4,5 % 2,2 % 6,7 % Upplands V. 3,7 % 2,5 % 6,2 % 4,4 % 2,4 % 6,8 % Vallentuna 1,7 % 1,1 % 2,8 % 1,9 % 1,1 % 3,1 % Vaxholm 1,8 % 0,8 % 2,6 % 1,6 % 0,8 % 2,4 % Värmdö 2,6 % 1,5 % 4,1 % 2,9 % 1,5 % 4,4 % Österåker 2,1 % 1,2 % 3,3 % 2,6 % 1,6 % 4,2 % AB län 4,2% 2,5% 6,7% 4,3% 2,4% 6,8% Tabell B3. Andel öppet arbetslösa och andel i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, januari Källa: Arbetsförmedlingen

19 Bilaga 4 Nystartade företag i länets kommuner Kommun Förändring antal procent Botkyrka % Danderyd % Ekerö % Haninge % Huddinge % Järfälla % Lidingö % Nacka % Norrtälje % Nykvarn % Nynäshamn % Salem % Sigtuna % Sollentuna % Solna % Stockholm % Sundbyberg % Södertälje % Tyresö % Täby % Upplands Väsby % Upplands-Bro % Vallentuna % Vaxholm % Värmdö % Österåker % Stockholms län % Tabell B4. Antal nystartade företag 2012 och 2013 i länets kommuner. Källa: Bolagsverket

20 Bilaga 5 Medianinkomst (2012) i länet kommuner Kommun Medianinkomst kvinnor och män män kvinnor Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Riket Tabell B5. Medianinkomst i länets kommuner 2012, år (boende i Sverige hela året). Källa: SCB

21

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. november 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. november 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi november 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi mars 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2017

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2017 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi mars 2017 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2017

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2017 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 217 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2010

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2010 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2010 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. Arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. 1 oktober, 2010

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. 1 oktober, 2010 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi 1 oktober, 2010 Detta underlag är en sammanställning av nyheter och statistik med bäring på utvecklingen på arbetsmarknaden och allmänekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober påbörjade 1 236 arbetssökande någon form av

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer