Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015"

Transkript

1 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015

2 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys m.fl. och bearbetats och analyserats vid Avdelningen för Tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län. Tidigare underlag kan hämtas hem via Länsstyrelsens hemsida: Kontaktuppgifter: Per Bark, analytiker Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för tillväxt Mobil: e-post: - 2 -

3 Inledning Preliminär statistik visar att BNP-tillväxten i Europeiska unionen (EU) uppgick till 0,4 procent under årets första kvartal, jämfört med föregående kvartal. Det är samma tillväxttakt som under det fjärde kvartalet, men tillväxten var nu mer jämnt fördelad inom unionen. Under första kvartalet var det framförallt Spanien och Frankrike som drog upp den samlade tillväxten medan en svagare utveckling i Tyskland och Storbritannien höll tillbaka densamma. Svensk BNP utvecklades i samma takt som genomsnittet i EU (0,4 procent 1 ). Det är en viss dämpning jämfört med fjärde kvartalet För svensk del utvecklades hushållens konsumtion svagare än förväntat medan bostadsinvesteringar ökade kraftigt, främst till följd av ökad nybyggnation. Exporten minskade men nettoexporten gav ändå ett positivt bidrag till tillväxten eftersom även importen minskade. Exportchefsindexet som mäter stämningsläget bland svenska exportföretag indikerar dock en god utveckling av exporten framöver. Den marknad som företagen tror kommer att öka sin efterfråga på svenska produkter mest är Nordamerika. I Stockholm bedöms konjunkturen vara något starkare än genomsnittet, vilket inte minst fler sysselsatta på ett års sikt vittnar om. Ett lågt oljepris, låga räntor och en svagare krona är annars faktorer som framförallt bör gynna industritäta och exportberoende regioner. Sammanfattning Antal sysselsatta i Stockholms län har ökat med personer på ett års sikt. Det är framförallt utrikes födda (21 800) som svarar för ökningen. Sysselsättningsgraden beräknas till 70,2 procent. Det kan jämföras med 69,4 procent under första kvartalet Utrikes födda män har under det senaste året ökat sysselsättningen med drygt tre procentenheter till 70,7 procent. Antal arbetslösa uppgår till personer. Av dessa är ungdomar (15-24 år). Det motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent i befolkningen som helhet och 22,2 procent bland ungdomar. Drygt personer har varslats om uppsägning i Stockholms län. Det är 29 procent fler än under motsvarande period Antalet konkurser (t.o.m. april) minskade med 16 procent medan nyföretagande (t.o.m. maj) ökade med en procent. Omsättningen i näringslivet var i stort sett oförändrad under det fjärde kvartalet på ett års sikt. Det var också första gången sedan tredje kvartalet 2013 som utvecklingen i näringslivet var starkare i övriga riket. Antalet nyregistrerade personbilar i Stockholms län har ökat med tio procent under Jämfört med första kvartalet i 2014 var BNP-tillväxten i Sverige 2,5 procent - 3 -

4 I april presenterade regering sin vårproposition Ett Sverige som håller ihop. Under 2015 lägger regeringen åtta miljarder kronor på olika reformer. Bland de reformer som har bäring på arbetsmarknaden märks till exempel höjt tak i a-kassan, ökad bemanning i äldreomsorgen och fler utbildningsplatser genom tillskott till Komvux, folkhögskola samt universitet/högskola. I det följande behandlas arbetsmarknaden, nystartade företag, konkurser och näringslivets omsättning i Stockholms län. Underlaget avslutas med övriga nyheter i korthet som relaterar till den allmänekonomiska utvecklingen. I tabell 1 redovisas några av regionens nyckeltal. Nyckeltal Referensperiod Förändring Sysselsättning första kvartalet 70,2% 69,4% 0,8 p.e Arbetslöshet första kvartalet 7,7% 7,6% 0,1 p.e Omsättning 2 fjärde kvartalet n/a n/a 0,1% Nystartade företag jan-maj % Konkurser jan-april % Varsel jan-april % Tabell 1. Nyckeltal för Stockholmsregionen Utvecklingen på arbetsmarknaden I detta avsnitt presenteras utvecklingen och nuläget på arbetsmarknaden. När det gäller uppgifter på länsnivå används den officiella arbetsmarknadsstatistiken (AKU) från Statistiska Centralbyrån (SCB). Avslutningsvis ges en kortfattad bild kring läget på kommunnivå genom Arbetsförmedlingens statistik. Denna bör inte jämföras med den som tillhandahålls via SCB. Se bilaga 1 för mer information kring arbetsmarknadsstatistik, AKU och om revideringen av AKU för åren Om inte annat anges avser AKU-statistiken det första kvartalet Förändringen på ett års sikt är således utvecklingen jämfört med första kvartalet Några definitioner Arbetskraft, sysselsättning, och arbetslöshet är tre makrovariabler med vilka utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas. När man analyserar utvecklingen på arbetsmarknaden är det avgörande att känna till hur begreppen definieras och hur förändringar ska tolkas. Arbetskraften är summan av antalet sysselsatta och arbetslösa. Arbetskraftsdeltagandet är arbetskraften i förhållande till befolkningen i åldersgruppen år (SCB). Andelen sysselsatta beräknas som antalet sysselsatta i förhållande till befolkningen, år (SCB). Andelen arbetslösa definieras som antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften (SCB). 2 Omsättningen i näringslivet avser fjärde kvartalet 2014 jämfört med fjärde kvartalet 2013 (kalender- och inflationsjusterat) - 4 -

5 Antalet sysselsatta har ökat med personer på ett års sikt På ett års sikt har antalet sysselsatta ökat med personer (15-74 år) i Stockholms län. Det innebär att antalet sysselsatta uppgår till personer. Sysselsättningsgraden beräknas därmed till 70,2 procent, jämfört med 69,4 procent första kvartalet 2014, se diagram 1 och 2. Det är framförallt männen som svarar för ökningen (i antal). Sysselsättningen för kvinnor och män beräknas till 67,8 respektive 72,6 procent. Av de som är anställda har 85 procent en fast anställning. Bland män är andelen något högre och bland kvinnor något lägre. Sysselsättningen är fortsatt signifikant högre än i övriga storstadsregioner och Stockholm har alltjämt den högst uppskattade sysselsättningen av samtliga län. I Skåne och Västra Götaland ökade antalet sysselsatta med respektive personer. Ökningarna är däremot inte (som i t.ex. Stockholms län) statistiskt signifikanta. I Skåne uppgår andelen sysselsatta därmed till 63,7 procent medan motsvarande andel i Västra Götaland beräknas till 65,8 procent. 72% 1 400' 70% 68% 66% 64% 62% 60% Stockholms län Västra Götaland Skåne Övriga riket (ex. AB län) 1 200' 1 000' 800' 600' 400' Stockholms län Västra Götaland Skåne 58% 200' 2006 K K K K1 Diagram 1. Sysselsättning (15-74 år) i storstadsregionerna och övriga riket, 2006 K K1. Källa: AKU/SCB 2006 K K K K1 Diagram 2. Sysselsatta (tusentals) i storstadsregionerna, 2006 K K1. Källa: AKU/SCB I Stockholm stad räknas antalet sysselsatta till drygt personer. Sysselsättningen är på ett års sikt mer eller mindre oförändrad (72,9 procent), men nivån är fortsatt högre än i övriga länet (68,2). Inga skillnader i utveckling mellan kvinnor och män kan noteras under det senaste året. 80% 70% 60% 50% 40% 71,6% 59,4% 61,7% 74,2% 68,7% 67,7% Sysselsättningen i Stockholms stad är omkring nio respektive åtta procentenheter högre än i Göteborg (64,7) och Malmö (63,9). Skillnaderna är signifikanta för såväl kvinnor som män men skillnaden mellan Stockholm och Göteborg/ Malmö är större bland kvinnor, se diagram 3. I riket som helhet ökade antalet sysselsatta med 30% 20% 10% Stockholm stad Malmö Göteborg Stockholm stad Malmö Kvinnor Män Diagram 3. Sysselsatta i storstadskommunerna 2015 K1, kvinnor och män. Källa: AKU/SCB Göteborg - 5 -

6 drygt personer, vilket främst förklaras av en ökning i antalet fast anställda. Exkluderas Stockholms län uppgår sysselsättningsökningen till knappt personer. Det innebär att Stockholmsregionen svarade för drygt 34 procent av den totala sysselsättningsökningen under det första kvartalet. Det är mer än regionens arbetsmarknadsandel och en större andel än för helåret 2014, men betydligt lägre än under 2012 och 2013 då regionen svarade för omkring hälften av den totala sysselsättningstillväxten. I förhållande till befolkningen uppgår sysselsättningen i övriga riket till 64,1 procent 3, vilket kan jämföras med 63,5 procent första kvartalet personer är undersysselsatta Undersysselsättning mäter en delmängd av överutbudet på arbetsmarknaden. För att räknas som undersysselsatt måste man vilja och kunna arbeta mer än vad man faktiskt gör. Det tas ingen hänsyn till hur mycket man faktiskt arbetar. Sammantaget uppgår antalet undersysselsatta i Stockholms län till personer. Det kan jämföras med drygt första kvartalet Av dessa är ungdomar (15-24 år). I förhållande till antalet sysselsatta är andelen undersysselsatta 6,1 procent, se diagram 4. Det är ungefär samma andel som i övriga riket. Bland ungdomar är motsvarande andel knappt 15 procent vilket innebär att andelen undersysselsatta som är 25 år eller äldre uppgår till drygt 5 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortsatt liten. I övriga riket är däremot kvinnor i högre grad än män undersysselsatta. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% kvinnor alla män 2009 K K K K1 Diagram 4. Undersysselsatta som andel av sysselsatta i Stockholms län, kvinnor och män. Källa: AKU/SCB Efterfrågan på arbetskraft oförändrad Efterfrågan på arbetskraft mätt som antal lediga jobb och vakanser är mer eller mindre oförändrad jämfört med Antalet lediga jobb under det första kvartalet uppgick till drygt , se diagram 5. Det är över genomsnittet för tidsserien, men i stort sett på samma nivå som I övriga riket kan däremot en ökning till lediga jobb noteras. Den så kallade rekryteringsgraden 4 i Stockholms län och riket som helhet beräknas därmed till 2,3 respektive 2,1. Det smalare måttet vakanser har en liknande utveckling, se diagram 6. Antalet vakanser (8 000), det vill säga lediga jobb som kan tillsättas omedelbart, är högre än genomsnittet men på i stort sett samma nivå som närmast föregående år. Sammantaget svarade regionen för en dryg tredjedel av såväl lediga jobb som vakanser. 3 I riket som helhet (inklusive Stockholms län) uppgår sysselsättningen till 65,5 procent 4 Rekryteringsgrad definieras som andelen lediga jobb av antalet anställda. Ju högre kvot desto högre rekryteringsaktivitet - 6 -

7 45' 16' 40' 14' 35' 30' 25' Övriga riket Stockholms län 12' 10' 8' 6' 10' 4' 5' 2' 2005 K K K K K K1 Diagram 5. Antal lediga jobb (tusentals) i Stockholms län och övriga riket. Källa: KS/SCB 2005 K K K K K K1 Diagram 6. Antal vakanser (tusentals) i Stockholms län och övriga riket. Källa: KS/SCB Utrikes födda svarar för sysselsättningsökningen Det var framförallt utrikes födda som svarat för den antalsmässiga sysselsättningsökningen under det senaste året. Totalt ökar antalet sysselsatta med personer. Av dessa är eller 79 procent - utrikes födda. Det går inte att slå fast inom vilka branscher som ökningen har skett, men antalet anställda ökar med personer 5. Av dessa har en fast anställningsform, varav en majoritet är kvinnor. Parallellt med den antalsmässiga sysselsättningsökningen växer befolkningen snabbare än bland inrikes födda, men det förklarar inte hela ökningen. Sysselsättningsökningen är nämligen kraftigare än befolkningsökningen vilket innebär att andelen sysselsatta ökar med tre procentenheter till 65,1 procent 6 jämfört med första kvartalet Den positiva trenden för utrikes födda som presenterades i den föregående versionen av Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi håller således i sig. Som jämförelse uppgår sysselsättningen bland utrikes födda i övriga riket till 55,2 procent. Sysselsättningen bland utrikes födda i Stockholms län är fortsatt signifikant lägre än bland inrikes födda (72 procent). I antal har utrikes födda kvinnor i Stockholms län ökat sin sysselsättning kraftigare än männen. Uttryckt i förhållande till befolkningen ökar däremot männen mer. Det förklaras av en kraftigare ökning av antalet utrikes födda kvinnor i befolkningen. På ett års sikt har andelen sysselsatta män ökat med 3,4 procentenheter till 70,7 procent. Även utrikes födda kvinnor tycks öka sin relativa sysselsättning, men ökningen är inte statistiskt signifikant. Skillnaden mellan utrikes födda män (70,7 procent) och kvinnor (60,1) är fortsatt signifikanta, till männen fördel, se diagram 7 och 8. I riket som helhet är sysselsättningen bland utrikes födda män och kvinnor till 61,9 respektive 54,9 procent, vilket är signifikant lägre än i Stockholms län. 5 Den resterande delen är företagare (eller medhjälpande hushållsmedlem) 6 I riket som helhet uppgår andelen till 58,3 procent - 7 -

8 72% Stockholm län 72% 68% 68% 64% 60% Riket 64% 60% Stockholm län 56% 52% Övriga riket (ex AB län) 56% 52% Riket 48% 48% Övriga riket (ex AB län) 2009 K K K K K K K K1 Diagram 7. Sysselsättning (utrikes födda män) i Stockholms Diagram 8. Sysselsättning (utr. f. kvinnor) i Stockholms län, riket och övriga riket, 2009 K K1. Källa: AKU/SCB län, riket och övriga riket, 2009 K K1. Källa: AKU/SCB fler sysselsatta sedan 2010 Såväl Stockholm som riket har under det senaste året haft en starkare sysselsättningsutveckling (i antal) än genomsnittet under de senaste fem åren. Utvecklingen innebär att Stockholm inte bara har en relativt högre sysselsättningsökning jämfört med Skåne och Västra Götaland, Stockholm har fortsatt en högre sysselsättningstillväxt än de övriga två storstadsregionerna tillsammans, se diagram 9 och 10. Sedan 2010 har antalet sysselsatta ökat med drygt personer i Stockholms län 7. Drygt hälften (54 procent) av dessa är utrikes födda. Motsvarande ökning i Skåne och Västra Götaland sammantaget uppgår till knappt personer, trots att regionernas sammanlagda befolkning (15-74 år) är större än Stockholms län. 40' 4% 30' 3% 20' 10' Stockholms län Skåne & V. Götaland 2% 1% Stockholms län Skåne & V. Götaland -10' -1% -20' 2007 K K K K K1 Diagram 9. Sysselsättning, förändring i antal på ett års sikt i Stockholms län och Skåne och Västra Götaland (sammantaget), tusental. Källa: AKU/SCB -2% 2007 K K K K K1 Diagram 10. Sysselsättning, förändring i procent på ett års sikt i Stockholms län och Skåne och Västra Götaland (sammantaget). Källa: AKU/SCB K1 uppgick sysselsättningen till 68,7 procent jämfört med 70,2 procent 2015 K1-8 -

9 personer är arbetslösa i Stockholms län Antalet arbetslösa i Stockholms län räknas till personer. Det är en marginell förändring jämfört med 2014 men fler än vid motsvarande tidpunkt 2008, se diagram 12. I förhållande till arbetskraften bestäms arbetslösheten därmed till 7,7 procent vilket är i nivå med andelen 2014, se diagram 11. Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden för personer 25 år eller äldre uppgick till drygt 38 veckor 8. Män tenderar att ha en längre arbetslöshetsperiod än kvinnor personer har en arbetslöshetsperiod som är 27 veckor eller längre. Knappt har en arbetslöshetperiod som uppgår till fyra veckor eller mindre. Av dessa är en majoritet ungdomar (15-24 år). I såväl Skåne som Västra Götaland uppgår antalet arbetslösa till omkring personer. Det motsvarar en arbetslöshet på 10,3 respektive 8,2 procent. Lägst uppskattad arbetslöshet har Uppsala (6 procent), följt av Kalmar och Halland (båda 6,2 procent). Omvänt är arbetslösheten högst i Blekinge (11) och Gävleborg (10,5), se bilaga 2 för arbetsmarknadsstatistik för samtliga län. I riket som helhet uppgår antalet arbetslösa till personer. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än 2014 (8,6 procent). Exkluderas Stockholms län uppgår arbetslösheten till 8,4 procent i övriga riket. I Stockholm stad uppgår arbetslösheten till 7,6 procent. Det kan jämföras med 13,1 procent i Malmö och 10,5 procent i Göteborg. 12% 120' 10% 8% Skåne Övr. riket (ex. AB län) Västra Götaland 100' 80' Stockholms län V. Götaland 6% Stockholms län 60' Skåne 4% 40' 2% 20' 2006 K K K K1 Diagram 11. Arbetslöshet (15-74 år) i storstadsregionerna och övriga riket, 2006 K K1. Källa: AKU/SCB 2006 K K K K1 Diagram 12. Arbetslösa (tusental) i storstadsregionerna, 2006 K K1. Källa: AKU/SCB Eftersom Arbetskraftundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning är det inte möjligt att inkludera detaljerade bakgrundsvariabler kring vilka dessa personer är. Arbetsförmedlingen har däremot i sitt arbete identifierat fyra grupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i (långvarig) arbetslöshet. Dessa benämns som utsatta grupper och består av (1) personer med högst förgymnasial utbildning, (2) personer födda utanför Europa, (3) personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och (4) äldre (55-64 år). I april tillhörde drygt sju av tio arbetslösa (72 procent) en eller flera av dessa grupper. Enligt Arbetsförmedlingen kan i stort sett hela ökningen av antalet inskrivna arbetslösa de senaste tio åren förklaras av en ökning av antalet arbetslösa som ingår i de utsatta grupperna. En viss försiktighet ska dock tillämpas när man jämför Arbetsförmedlingens statistik med SCB:s Arbetskraftsundersökningar (se bland annat bilaga 1). 8 För ungdomar (15-24 år) uppgår den genomsnittliga arbetslöshetsperioden till drygt 13 veckor - 9 -

10 Andelen på 72 procent kan inte direkt appliceras på AKU:s statistik över antalet arbetslösa men det ger ändå en fingervisning om de utmaningar som länet och övriga rikets arbetsmarknad står inför arbetslösa ungdomar Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) i Stockholms län uppgår till 22,2 procent, jämfört med 22,9 procent Det motsvarar drygt arbetslösa ungdomar, se diagram 13 och 14. Av dessa är drygt sex av tio heltidsstuderande. Det innebär vidare att ungdomar svarar för en knapp tredjedel av samtliga arbetslösa. I riket som helhet räknas antalet arbetslösa ungdomar till (varav var heltidsstuderande) eller 23,7 procent. Bland utrikes födda ungdomar uppgår arbetslösheten till 31,1 procent. Det kan jämföras med 20,8 procent bland inrikes födda. I övriga riket beräknas motsvarande arbetslöshetsnivå till 38,2 respektive 22,3 procent. 25% 24% 23% Kvinnor 35' 30' Totalt 22% 25' 21% 20% 19% Män 20' 15' Kvinnor Män 18% 10' 17% 16% 5' 2009 K K K K1 Diagram 13. Arbetslöshet, ungdomar (15-24 år) i Stockholms län 2009 K K1, kvinnor och män. Källa: AKU/SCB 2009 K K K K1 Diagram 14. Antal arbetslösa ungdomar i Stockholms län 2009 K K1, kvinnor och män. Källa: AKU/SCB Drygt personer har varslats om uppsägning under 2015 Till och med utgången av april hade personer varslats om uppsägning i Stockholms län. Det är eller 29 procent fler än under motsvarande period Under april sjönk däremot antalet varslade marginellt. I riket som helhet varslades drygt personer om uppsägning. Även det representerar en ökning (18 procent) jämfört med Tre kommuner i länet har högre arbetslöshet än riksgenomsnittet De uppgifter som anges under detta avsnitt ska inte sammanblandas med de mått och definitioner som återgetts ovan. Uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingen och avser inskrivna arbetslösa i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Inskrivna arbetslösa (benämns som arbetslös nedan) består av öppet arbetslösa och personer i program, se bilaga 1 för mer information

11 Vallentuna (2,4 procent), Danderyd (2,4), Täby (2,6), Vaxholm (2,6) och Ekerö (2,8) har återigen länets lägsta arbetslöshet, medan det omvända gäller för Järfälla (8,2), Botkyrka (11,6) och Södertälje (15), se karta 1 och tabell 2. De sistnämnda var de enda kommunerna i länet med en arbetslöshet högre än riksgenomsnittet. Södertälje har tillsammans med Landskrona högst arbetslöshet av rikets samtliga kommuner. På ett års sikt har antalet inskrivna som arbetslösa minskat i 21 och ökat i fem kommuner (Södertälje, Huddinge, Danderyd, Vaxholm och Nykvarn). Karta 1. Arbetslöshet i länets kommuner, april Källa: AF Tabell 2. Arbetslöshet i länets kommuner, april Källa: AF Överlag är skillnaderna mellan kvinnor och män små. Tre kommuner - Södertälje, Botkyrka och Norrtälje - har en differens på en procentenhet eller mer. I Norrtälje är det däremot - till skillnad från Södertälje och Botkyrka män som har en högre arbetslöshet än kvinnor, se bilaga 3 för samtliga kommuner

12 Det finns (av förklarliga skäl) ett starkt samband mellan hög arbetslöshet rent generellt och en hög arbetslöshet bland t.ex. utrikes födda och ungdomar. Är arbetslösheten i en kommun hög bland ungdomar är den (vanligtvis) även hög bland utrikes födda. Som framgår av diagram 15 är spridningen inom länet stor när det gäller arbetslöshet inom dessa grupper. Danderyd (2,8 procent), Lidingö (3,1), Öckerö (3,5) och Täby (3,7) hör till de kommuner med lägst ungdomsarbetslöshet medan Munkfors är den kommun där flest andel ungdomar (32,8) är arbetslösa. I förhållande till övriga 290 kommuner är arbetslösheten bland utrikes födda lägst i Täby (5,5), Vallentuna (5,8), Danderyd (6,3) och Knivsta (6,3). Dessa kommuner står i stark kontrast till Bollnäs, Ockelbo, Vilhelmina, Vingåker och Ovanåker där arbetslösheten bland utrikes födda når över 50 procent. Arbetslöshet utrikes födda 28% Södetälje 24% Riket 20% Järfälla Botkyrka Stockholms län 16% Nynäshamn 12% Lidingö Nykvarn 8% Danderyd 4% Täby 4% 8% 12% 16% Arbetslöshet ungdomar (18-24 år) Diagram 15. Andel arbetslösa ungdomar och utrikes födda, april Källa: AF Konkurser och nystartade företag Under årets fyra första månader försattes 674 företag i Stockholms län i konkurs. Det 129 färre än under 2014, diagram 16 och tabell 3. Flest konkurser skedde inom byggindustrin (129) följt av företagstjänster 9 (102) och Informations- och kommunikationsföretag (59). Den sistnämnda branschen var tillsammans med kreditinstitut och försäkringsbolag den näringsgren där antalet konkurser ökat mest 10. De konkursdrabbade företagen sysselsatta sammantaget personer. Det är nästan 700 personer färre än under företag hade 20 eller fler anställda och ett av de konkursdrabbade företagen (transport och magasinering) hade fler än 50 anställda. I Västra Götaland låg antalet konkurser på samma nivå som 2014 medan antalet minskade med 21 procent i Skåne. I övriga riket minskade antalet konkurser med sex procent, se tabell 3. I Skåne minskade antalet personer som var sysselsatta i företagen med 42 procent till drygt 600. I Västra Götaland var 850 personer sysselsatta i de konkursdrabbade företagen. Det motsvarar en minskning på 8,5 procent jämfört med Se bilaga 4 för antal konkurser i länets kommuner. 9 Omfattar SNI-koderna Små näringsgrenar (med färre än tio konkurser) är inte medräknade

13 3 000 Region 2014 jan-apr 2015 jan-apr Δ hela året Stockholms län % jan-april resp. år Skåne % V. Götaland % Uppsala % 500 Riket Övr. riket (ex. AB län) % -6% Diagram 16. Antal företagskonkurser i Stockholms län, Tabell 3. Antal företagskonkurser (jan-april) i Källa: SCB storstadsregionerna. Källa: SCB Under årets första fem månader startades drygt företag i Stockholms län, se diagram 16. Det är marginellt fler än under motsvarande period Sammantaget svarade regionen för knappt 36 procent av rikets nyföretagande. I övriga storstadsregioner och i riket sjönk (om än marginellt) nyföretagandet jämfört med 2014, se tabell 4. Nyföretagandet ökade i 15 och minskade i elva av länets kommuner. Flest antal företag startades i Stockholms stad (5 915), medan minst antal företag startades i Vaxholm (46). Nyföretagandet ökade mest i Salem och Ekerö, medan det minskade mest i Danderyd och Nynäshamn. Se bilaga 5 för samtliga kommuner Region 2014 jan-maj 2015 jan-maj Δ Stockholms län % jan-maj juni-dec Skåne V. Götaland Uppsala % -3% -3% Riket Övr. riket (ex. AB län) % -2% Diagram 17. Antal nystartade företag i Stockholms län, Tabell 4. Nystartade företag i storstadsregionerna, Källa: Bolagsverket 2014 och Källa: Bolagsverket Svag utveckling av näringslivets omsättning Omsättning i Näringslivet Statistiken kring näringslivets omsättning beställs från SCB och bygger på momsregistrerade företags skyldighet att lämna uppgifter om mervärdesskatt i en separat skattedeklaration till Skatteverket

14 Näringslivets omsättning utvecklades svagt i Stockholms län under förra årets sista kvartal. Efter justering för prisförändringar (KPI) och kalendereffekter ökade omsättning med blygsamma 0,1 procent på ett års sikt, se diagram 18. Det är lägre än den genomsnittliga utvecklingen (2,8 procent) sedan Det är också första gången sedan tredje kvartalet 2013 som näringslivet i Stockholms län utvecklades svagare än i övriga riket. Under de närmast föregående kvartalen har bland annat handeln bidragit till en god omsättningsutveckling i näringslivet som helhet. Under årets sista kvartal minskade - om än marginellt - däremot omsättningen på ett års sikt, se diagram 19. Branschen fungerade därmed som ett sänke för näringslivet som helhet. Handeln täcker dock in en stor del av ekonomin och vissa delsegment - som t.ex. handeln med motorfordon - fortsatte dock att utvecklas starkt. Bland de branscher som utvecklades starkt kan även hotell och restaurang samt byggindustrin nämnas. Sett till helåret 2014 ökade omsättningen i näringslivet med 2,6 procent jämfört med 2013, det är marginellt mer än i övriga riket. Ökningen kan tillskrivas det första halvåret, medan kvartal tre och fyra var svagare än normalt. Diagram 18. Utveckling av näringslivets utveckling på ett års sikt, 2009 K K4, i Stockholms län och övriga riket. Källa: SCB/egen bearbetning Diagram 19. Utveckling av näringsgrenen handel på ett års sikt, 2009 K K4, i Stockholms län och övriga riket. Källa: SCB/egen bearbetning Övrigt i korthet fler stockholmare Länets befolkning ökade med personer under det första kvartalet Det kan jämföras med drygt under föregående års första kvartal. Utvecklingen pekar på en viss inbromsning men inbromsningen förklaras främst av en så kallad registerrensning 11. I riket som helhet ökade befolkningen med personer, medan Västra Götaland och Skåne ökade sin befolkning med respektive personer. 11 Det handlar om personer som inte har inrapporterade kontrolluppgifter under de tre senaste åren och som därför antas ha flyttat utomlands

15 Stockholm stad ökar mest (nästan personer), följt av Södertälje (477) och Huddinge (453). I förhållande till sin befolkningsstorlek ökade Sundbyberg mest (1,3 procent), följt av Järfälla (0,6) och Tyresö (0,5). Danderyd var den enda kommunen i länet där antalet invånare minskade under årets första tre månader. Alla kommuner utom Danderyd, Norrtälje och Nynäshamn hade en positivt födelseöverskott. Se bilaga 6 för länets samtliga kommuner. Stockholmskonjunkturen starkare än normalt Enligt Handelskammarens Stockholmsbarometer var konjunkturen under första kvartalet starkare än normalt. Trots en marginell försvagning ligger nivån ändå över det historiska genomsnittet. Den så kallade konfidensindikatorn för näringslivet stärks och regionens företag går bättre än i övriga riket. Däremot har hushållen en mer pessimistisk syn på ekonomin. Skillnaden mellan företag och hushåll ökar och var under det första kvartalet den största på sju år. En av de branscher som går starkt är handel med motorfordon. För tillverkningsindustrin är situationen det omvända och konjunkturen bedöms som svagare än normalt. Antalet nyregistrerade personbilar ökar i Stockholms län Under maj månad registrerades knappt nya personbilar i Stockholms län, se diagram 20. Det är nio procent fler än under maj I riket som helhet registrerades drygt Det motsvarar en ökning på fem procent. Sammantaget uppgår antalet nyregistrerade personbilar i Stockholms län under 2015 till , se tabell 5. Det är den högsta noteringen i tidsserien och tio procent fler än under motsvarande period År (jan-maj) jan-maj Δ % (föregående år) Diagram 20. Antal nyregistrerade personbilar i maj för åren Tabell 5. Antal nyregistrerade personbilar för Källa: Trafikanalys perioden januari-maj för åren Källa: Trafikanalys

16 Bilaga 1 Kort om arbetsmarknadsstatistik Arbetskraftsundersökningarna (AKU) utförs löpande av SCB. För riket presenteras undersökningen månatligen. På regional nivå sker dock redovisningen per kvartal. Den statistik som presenteras genom AKU är de officiella arbetslöshetstalen och följer International Labour Organizations (ILO) och EU:s riktlinjer. Vid internationella jämförelser är det med andra ord AKU:s arbetsmarknadsstatistik som ska användas. Figuren nedan redovisar Arbetskraftsundersökningarnas indelning av arbetsmarknaden för befolkningen i åldern år. I ett första steg delas befolkningen in i arbetskraften och ej i arbetskraften. I Stockholms län var ej i arbetskraften. Denna kategori utgörs av studerande, sjuka (t.ex. förtidspensionärer av hälsoskäl), pensionärer och övriga av länets befolkning definieras vara i arbetskraften vilket innebär att man antingen är sysselsatt eller arbetslös. Sysselsättningen beräknas genom att sätta antalet sysselsatta i förhållande till befolkningen i det aktuella ålderintervallet. Kvoten uppgår till 0,702 vilket innebär att sysselsättningsgraden är 70,2 procent. Arbetslöshet definieras däremot som andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften (inte befolkningen) vilket under fjärde kvartalet kvartalet 2014 uppgick till 7,7 procent. På grund av att den relativa sysselsättningen och arbetslösheten relateras till olika storheter (arbetskraften och befolkningen) kan t.ex. arbetslösheten gå upp utan att sysselsättningen förändras. Figur B1. Arbetsmarknaden i antal för befolkningen (15-74 år), Stockholms län, första kvartalet Arbetskraftsundersökningarna är en urvalsundersökning baserad på intervjuer med enskilda personer. Därutöver använder sig SCB av två andra undersökningar för att spegla utvecklingen på arbetsmarknaden: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Den förstnämnda vänder sig till företag/arbetsgivare via enkäter för att ta reda på antalet anställda. Undersökningen redovisas på kvartalsnivå. RAMS bygger på kontrolluppgifter från Skatteverket och omfattar alla som har inkomst från arbete och eftersom det inte är en urvalsundersökning - presenterar den säkraste statistiken över arbetsmarknaden. Det innebär att

17 statistiken kan brytas över flera faktorer utan att sanningshalten går förlorad. Samtidigt innebär insamlingsmetoden att statistiken presenteras med fördröjning och kan inte användas som korttidsindikator. Arbetskraftsundersökningens precision Arbetskraftsundersökningarna är en urvalsundersökning. Det betyder att det finns en viss osäkerhet vid skattningarna (estimaten). Förändringar från ett år till ett annat i andelar på länsnivå når inte alltid upp till så kallad statistiskt signifikans men i regel om vi t.ex. jämför Stockholm med övriga riket eller andra län. De skattade värden som redovisas ska ses som indikationer på utvecklingen. Arbetskraftsundersökningarna jämfört med Arbetsförmedlingen statistik Arbetsförmedlingens statistik är mer att betrakta som verksamhetsstatistik eftersom det bygger på antalet inskrivna som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vilket innebär att nivån är lägre än AKU:s arbetslöshetstal. Sedan hösten 2011 relateras antalet till en uppskattning av arbetskraften. Tidigare sattes antalet arbetslösa i förhållande till befolkningen. Arbetsförmedlingens statistik täcker av naturliga skäl inte in dem som är arbetslösa, men som inte skrivit in sig på arbetsförmedlingen. Dessutom använder sig SCB/AKU av åldersintervallet år medan Arbetsförmedlingen har år vilket ytterligare ökar diskrepansen mellan de två måtten. En av fördelarna med Arbetsförmedlingens insamlingsmetod är att registerdata möjliggör snabbare uppdatering och att antalet inskrivna som arbetslösa kan fördelas på fler grupper (åldersgrupper, kön, utrikes födda etc.) utan att sanningshalten går förlorad. Begreppet andel/antal personer som saknar arbete omfattar såväl öppet arbetslösa som personer i program. Revidering av AKU I februari 2013 meddelade SCB att Arbetskraftsundersökningarnas tabellpaket och tidsserier uppdateras. Uppdateringen avser och sker med anledning av en förbättrad beräkningsmetod. Skillnaderna mot tidigare publicerade uppgifter är i huvudsak marginella och ändrar inte beskrivningen av arbetsmarknaden och dess utveckling, men sysselsättning ligger något lägre och arbetslöshet marginellt högre. Jämförbarheten med perioden är fortsatt god

18 Bilaga 2 Arbetslöshet och sysselsättning per län Län Arbetslöshet (%) Sysselsättning (%) Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Stockholms län 7,3 8,1 7,7 72,6 67,8 70,2 Uppsala län 6,4 5,5 6 68,1 65,3 66,7 Sörmland 10 5,8 8,1 64, ,3 Östergötlands län 10 10,2 10,1 66, ,2 Jönköpings län 4,9 6,8 5,8 71,1 65,1 68,2 Kronobergs län 7,9 7,4 7,7 71,7 64,3 68,1 Kalmar län 6,7 5,6 6,2 66,5 62,8 64,7 Gotlands län 6,8 7,4 7,1 65,7 57,8 61,8 Blekinge län 12 9, ,3 55,7 59,2 Skåne län 10,4 10,3 10,3 66,4 60,9 63,7 Hallands län 6 6,5 6,2 70,6 68,2 69,4 V. Götalands län 8,4 8 8, ,6 65,8 Värmlands län 8, ,2 61,2 Örebro län 9, ,5 60,2 61,9 Västmanlands län 8,3 8,7 8, ,5 63,8 Dalarnas län 8,1 6,5 7,3 63,7 62,6 63,1 Gävleborgs län 12,6 8,1 10,5 60,1 56,2 58,2 V-norrlands län 7,8 8,1 7,9 65,9 57,8 62 Jämtlands län 9,9 4,7 7,3 61,2 66,5 63,8 Västerbottens län 9,7 6,6 8,4 64,9 60,7 62,9 Norrbottens län 7,6 6,9 7,3 60,3 62,1 61,1 Tabell B2. Andel sysselsatta och arbetslösa per län, uppdelat på kvinnor och män, 2015 K1. Källa: SCB/AKU

19 Bilaga 3 Arbetslösa i länets kommuner Kommun kvinnor (procent) män (procent) öppet arbetslösa i program totalt öppet arbetslösa i program totalt Botkyrka 6,6 6,0 12,6 6,3 4,5 10,8 Danderyd 1,8 0,6 2,4 2,0 0,5 2,4 Ekerö 1,7 1,2 2,9 1,8 0,9 2,7 Haninge 3,8 3,1 6,9 3,9 2,7 6,6 Huddinge 3,7 2,8 6,5 3,7 2,5 6,2 Järfälla 5,1 3,1 8,2 5,2 3,0 8,2 Lidingö 2,2 1,2 3,4 2,1 1,1 3,2 Nacka 2,9 1,4 4,3 2,9 1,7 4,6 Norrtälje 1,8 2,3 4,0 2,5 2,6 5,0 Nykvarn 1,7 1,8 3,5 2,4 1,8 4,2 Nynäshamn 3,0 2,7 5,8 2,9 2,9 5,8 Salem 2,3 2,5 4,8 2,2 2,3 4,4 Sigtuna 3,9 2,5 6,4 3,6 2,5 6,2 Sollentuna 2,8 1,5 4,3 2,7 1,5 4,2 Solna 2,9 1,6 4,5 3,0 1,4 4,4 Stockholm 3,6 2,5 6,1 4,0 2,6 6,5 Sundbyberg 4,1 2,6 6,7 4,5 2,7 7,3 Södertälje 7,4 9,3 16,7 6,4 7,1 13,5 Tyresö 2,4 1,3 3,7 2,6 1,4 4,0 Täby 1,7 0,7 2,4 2,0 0,7 2,7 Upplands-Bro 4,0 2,7 6,7 3,6 2,9 6,4 Upplands Väsby 3,6 2,1 5,7 4,0 2,0 6,1 Vallentuna 1,5 0,7 2,2 1,6 0,9 2,5 Vaxholm 1,7 0,7 2,4 1,9 0,8 2,8 Värmdö 2,4 1,5 4,0 2,4 1,6 4,1 Österåker 2,0 1,3 3,3 2,4 1,4 3,8 Länet 3,6 2,6 6,2 3,7 2,5 6,3 Tabell B3. Andel öppet arbetslösa och andel i program med aktivitetsstöd i förhållande till arbetskraften i länets kommuner, april Källa: Arbetsförmedlingen

20 Bilaga 4 Konkurser i länets kommuner Kommun 2014 (jan-april) 2015 (jan-april) Δ (antal) Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Länet Tabell B4. Företagskonkurser i länets kommuner, januari-april för åren 2014 och Källa: SCB

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. november 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. november 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi november 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2017

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2017 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi mars 2017 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. mars 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi mars 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2017

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2017 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 217 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. maj 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi maj 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2010

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2010 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2010 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 Under juli fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att vara lägre än samma månad föregående

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer