Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnboksprojektet. En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå."

Transkript

1 Barnboksprojektet En implenteringsanalys av ett projekt initierat och genomfört av Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp i Luleå.

2 Sammanfattning En frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå - knuten till Röda Korsets byrå mot diskriminering - har sedan våren 2010 arbetat med ett barnboksprojekt. Syftet med projektet är att visa och synliggöra normkritiska barnböcker för att sätta alla barnen i en vardaglig kontext där de inte ska behöva känna sig avvikande eller exotiska. Projektet började med att några medlemmar ur gruppen arbetade fram en boklista med 15 kvalitetssäkrade barnböcker med ett normkritiskt perspektiv. Därefter togs idén till en helt ny nivå, nämligen att bokpaket skulle sättas ihop och levereras till kommunens alla förskolor. Projektet ägs av Luleå bredskapskrets och drivs av de två eldsjälarna Sara Nilsson och Majlis Granström. Denna rapport är en implementeringsanalys av arbetet från idé till produkt och produktleverans. Den tar upp projektet och dess syfte, bakgrund och process, för att sedan analyseras genom olika teorier om implementering. I ett avslutande kapitel ställs projektet mot rapportens huvudfrågor, nämligen om (1) projektet och dess syfte når ut till lämpliga och tillräckliga mottagare, samt (2) om tillvägagångssättet är satt i relation till projektets mål och syfte. 2

3 Förord Tack för att Du vill ta del av mitt arbete! Jag har sett det som intressant att ta del av det gedigna arbete som står bakom barnboksprojektet och jag vill rikta ett stort tack till Sara, Majlis, Tiina och Doris, mina respondenter som gjort mitt arbete möjligt. Jag hoppas att Du som läsare ska känna samma inspiration och motivation som jag kände i arbetet med implementeringsanalysen. Innan Du läser vidare vill jag uppmärksamma några saker som kan vara av vikt för Dig som läsare. Denna implementeringsanalys är resultatet av ett delmoment i min magisterutbildning inom sociologi, med inriktning mot utredning. Trots att jag benämnder arbetet som en rapport eller implementeringsanalys bör läsare vara medvetna om att det i första hand är ett skolarbete som ska ge mig som student erfarenhet och lärdom om hur en implementeringsanalys går till och vad jag som utförare bör tänka på. Jag skriver detta förord eftersom jag fått förfrågan om arbetet får publiceras av den frivilliggrupp mot diskriminering i Luleå som analysen berör. Detta skrivs omkring sex månader efter att arbetet genomfördes och fem månader efter att samtliga bokpaket levererats i Luleå kommun. Örnsköldsvik, Marina Vedin 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förord... 3 Centrala begrepp... 5 Diskrimineringsgrunderna... 5 Andra centrala begrepp Inledning Bakgrund Barnboksprojektet Syfte och problemformulering Implementeringsanalysens grunder Metod Projektet tar form Från boklista till bokpaket Planering och genomförande Rätt folk på rätt plats Leverans, mottagande och återkoppling Projektavslut Implementeringsanalys Avslutande diskussion Målgrupp, mottagare och medvetenhet Ett organiserat projekt med tydliga mål Resursanvändning Barnboksprojektet under Röda korsets vingar Lyckat eller inte? Avslutningsvis Några ord från projektets eldsjälar Källhänvisning Bilaga Intervju med Majlis och Sara på Röda Korsets antidiskrimineringsbyrå Lulsundets förskola, Doris Hedlund Tiina, Smeder ord & tanke

5 Centrala begrepp Diskrimineringsgrunderna Etnisk tillhörighet Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation vilket betyder att det är individen själv som definierar sin/sina etniska tillhörigheter. Det är enligt lag förbjudet att missgynna någon på grund av dennes etniska tillhörighet, och då syftar begreppet till etnisk eller nationell bakgrund, hudfärg, språk, namn eller liknande. Religion eller annan trosuppfattning Detta skydd omfattar alla människor som har någon form av religion eller trosuppfattning, t.ex. islam, kristendom eller ateism. Funktionsnedsättning Alla som på något vis är fysiskt, psykiskt eller begåvningsmässigt begränsade omfattas av detta skydd, vare sig det handlar om begränsningar som uppstått vid födsel, sjukdom eller som förväntas uppstå senare. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har valt att använda begreppet funktionsnedsättning före funktionshinder då det förstnämnda beskriver något som personen har, medan ett hinder är någonting som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för en person med en funktionsnedsättning. Kön Det är enligt lagen förbjudet att diskriminera någon på grund av dennes könstillhörighet, och detta skydd omfattar även transsexualism, det vill säga personer som har, eller avser att ändra sin könstillhörighet. Könsidentitet och könsuttryck Diskrimineringslagen använder begreppet könsöverskridande identitet, men DO har istället valt begreppet könsidentitet, då alla människor har ett könsuttryck eller en könsidentitet. Det ska med andra ord inte ses som könsöverskridande att vara transsexuell eller intersexuell. Könsidentitet och könsuttryck syftar till en persons identitet eller uttryck i form av klädsel, kroppspråk, beteende eller liknande i relation till kön. Sexuell läggning Ingen människa ska missgynnas på grund av sexualitet. Heterosexuella, homosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering i samband med sexuell läggning. Ålder - Ingen människa ska bli sämre behandlad på grund av sin uppnådda levnadslängd, denna typ av diskriminering kan anmälas. 1 Andra centrala begrepp Diskrimineringsombudsmannen (DO) En statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. 2 Normkritiskt förhållningssätt innebär fokus på de normer, makt- och statusstrukturer som gör att olika personer uppfattas som avvikande, istället för att fokusera på själva avvikandet i sig. Det gäller således att synligggöra normer och ifrågasätta deras innebörd, men också det egna ställningstagandet. Genom detta förhållningssätt ökar chansen att se vilka konsekvenser detta får för individen och vad detta innebär för sammanhanget och samhället i stort. 3 1 Diskrimineringsombudsmannen. Denna källa svarar för samtliga beskrivningar av diskrimineringsgrunderna. 2 Diskrimineringsombudsmannens hemsida. 3 RFSL Stockholm 5

6 1. Inledning Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Bakgrund I diskrimineringslagen (2008:567), artikel 1 beskrivs utförligt att ingen människa får missgynnas eller behandlas sämre än någon annan på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck, relion och trosuppfattning, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Lagen är tvingande och reglerar olika bestämmelser gällande diskrimineringsfrågor. Trots detta har Sverige mottagit internationell kritik mot det praktiska arbetet med att skapa genomslag för de mänskliga rättigheterna. Kriken lyfter fram att arbetet brister i åtgärder som utgår från de utsatta gruppernas erfarenheter. För att förverkliga de mänskliga rättigheterna krävs det enligt DO att de civila samhällenas kunskap om hur dessa rättigheter kan försvaras och vidmakthållas ökar. 5 En världsomspännande organisation som arbetar aktivt med att efterleva de mänskliga rättigheterna är Röda Korset. De definierar diskriminering som olika behandling vid lika fall och menar att det enda sättet att skydda de egna rättigheterna är genom att värna om andras. 6 Inom Röda Korset arbetar lokalt tillsatta och fristående antidiskrimineringsbyråer på olika sätt för mångfald, jämställdhet och likabehandling. Detta sker i samarbete med varandra och med DO. 7 I Luleå kommun erbjuder Röda Korsets antidiskrimineringsbyrå stöd och juridisk rådgivning till de som blir/har blivit utsatta för diskriminering. Utöver detta erbjuder de information och utbildning om bland annat mångfald och diskriminering, rättigheter och skyldigheter, normer och värderingar. Dessutom arbetar de med opinionsbildning främst genom offentliga arrangemang, utställningar och seminarier Barnboksprojektet En frivillliggrupp mot diskriminering i Luleå startade under våren 2010 ett barnboksprojekt, vilket hamnar inom Röda Korsets ramar för utbildning i mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Arbetet inom projektet handlar om att utifrån ett normkritiskt perspektiv skapa en boklista vilken baserar sig på de sju diskrimineringsgrunderna. Barnböckerna på listan möter enligt frivilliggruppen kraven för icke-diskriminering och de har som strävan att leverera barnbokspaket till kommunens alla förskolor genom sponsring av lokala företag likväl som organisationer och privatpersoner. Barnboksprojektet syftar till att bidra med kunskap och minska klyftan mellan det normativa och det icke-normativa. 4 Regeringens webplats om mänskliga rättigheter. 5 Jalakas & Nikell:2011:7 6 Röda Korsets hemsida, internet 1. 7 Sveriges antidiskrimineringsbyråers hemsida. 8 Röda Korsets hemsida, internet 2. 6

7 2. Syfte och problemformulering Denna rapport är en analys av barnboksprojektet och dess implementeringsprocess. Syftet med analysen är studera processen från idé till produkt och produktleverans i relation till uppsatta mål och tillgängliga resurser. Projektets bakgrund, syfte och mål studeras ingående och utifrån detta undersöks vägen mot projektmålen, dvs. processen, aktörer, produktleverans och liknande. Det är således en analys av implementeringen av projektmålen, det vill säga en ökad kunskapsnivå av aktuella ämnen. Projektresultaten och dess konsekvenser kommer därmed inte att utvärderas. De frågor som varit högaktuella genom arbetets gång är följande: Når projektet och dess syfte ut till lämpliga och tillräckliga mottagare? Är tillvägagångssättet satt i relation till projektets mål och syfte? 3. Implementeringsanalysens grunder En implementeringsanalys skiljer sig från en utvärdering på olika vis, men en av de huvudsakliga skillnaderna är hur stort fokus som läggs på resultat och måluppfyllelse. När denna analys påbörjades var implementeringen i full gång, och projektet hade ännu inte nått sitt slutdatum. Det saknades således viktiga delar för att studera dess resultat. Weiss menar att en implementeringsanalys kan se olika ut beroende på vad det är utredaren vill ta reda på. I vissa fall undersöks variabler vilka beskriver hur implementeringen går till, och dessa syftar till att mäta huruvida implementeringen leder till förväntade mål och resultat eller inte. Andra analyser kan ha ett mindre resultatorienterat fokus och istället se till hur implementeringen fungerar, mot vem det riktar sig och vilka insatser som görs, för att på så vis avgöra om implementeringen är bra eller dålig. 9 Vedung beskriver liknande dimensioner när han talar om olika utvärderingsmodeller, och han namnger dessa dimensioner värdekriterier respektive objekt, där den förstnämnda beskriver hur väl ett projekt nått sitt mål och den senare bedömer vägen mot att nå målen. 10 Rossi med flera beskriver implementeringsanalysen som ett mycket viktigt steg i analysen av ett projekt, och en bra grund till en senare utvärdering av detsamma. Det krävs mycket planering och arbete för att införa ett nytt program, en attitydskillnad, eller som i vårt fall, en ökad kunskapsnivå om mångfald. Vägen mot målet är således ett viktigt studieområde då detta kan vara avgörande för lyckade resultat. 11 Enligt Sundell & Soydan handlar implementering om de steg som krävs för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet, att säkerställa att dessa används som avsett, integreras och blir en del av verksamheten. 12 Processen inleds med att någon uppmärksammar ett behov som inte tillgodoses. Olsson & Sundell beskriver implementeringen genom sex kronologiska steg där steg ett (1) helt enkelt är att undersöka behovet av förändring och förändringens 9 Weiss:1998: Blom et.al:2011: Rossi et.al:2004: Roselius & Sundell:2008:17 7

8 förutsättningar. Nästa steg (2) blir att förankra behovet av förändring, både i organisationen och i närsamhället. Nästa steg (3) handlar om att välja insats och planera genomförandet av implementeringen. Ett fjärde (4) steg syftar till att utbilda de som ska arbeta med implementeringen i dels metod, men också övrig utbildning som krävs för en lyckad implementering. Steg fem (5) handlar om att stötta de som blir berörda av implementeringen genom handledning och uppföljning, och avslutningsvis bör ett sista steg (6) vara att vidmakthålla förändringen så att behovet tillfredställs Metod I implementeringsanalysen har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts då detta upplevdes som den mest lämpliga ingången. Information om projektet söktes på den aktuella projekthemsidan, men till största del består empirin av den information jag mottagit genom intervjuer med berörda personer. Majlis Granström och Sara Nilsson är medlemmar i den lokala antidiskrimineringsbyrån och dessutom de två som aktivt arbetar med barnboksprojektet. Ytterligare informanter är Tiina, en stolt sponsor och copywriter på Smeder ord och tanke, samt en mottagare av bokpaketet, förskoleläraren Doris på Lulsundets förskola. Intervjuerna är av semistrukturerad form då de inte syftar till att styra samtalen mer än genom öppna frågor om projektet. Intervjun med Majlis och Saraskedde på ett lokalt café medan intervjuerna med Tiina och Doris gick via telefon. Frågorna till de olika respondenterna är inte likadana, då detta ger dem möjligheter att beskriva projektet utifrån en mer personlig infallsvinkel. För att öka förståelsen för projektet blir de utvalda barnböckerna intressant läsning, även om det för denna rapport inte genomförs någon analys av böckernas innehåll. Detta kan dock vara a intresse i en utvärdering av projektets effekter. Insamlat datamaterial presenteras i en kronologisk ordning inspirerad av de sex stegen för implementering, och ställs sedan i relation till dessa, samt övriga teoretiska resonemang i ett analytiskt kapitel. Detta följs sedan av en diskussion med fokus på syfte och problemformulering som inledningsvis presenterades. 5. Projektet tar form Majlis, medlem i frivilliggruppen och en av eldsjälarna bakom projektet, förklarar att projektet började med att en medlem i frivilliggruppen uppmärksammat svårigheterna att hitta normkritiska barnböcker. Gruppen var enade om att barnböcker ofta presenterade stereotypa bilder av en verklighet som inte längre är aktuella, och att det fanns ett behov av normkritiska barnböcker som tillät alla barn att känna igen sig i berättelserna. Gruppen kom fram till förslaget att, utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, skapa en boklista med barnböcker som påvisar mångfald och inte lyfter ut det icke-normativa som något exotiskt utan som en del av vardagen. Under våren 2010 började fem frivilliga att studera barnböcker genom normkritiska ögon, vilket resulterade i en lista med 15 böcker riktade till barn mellan noll och sex år, 13 Ibid:31 8

9 böcker de ansåg vara kvalitetssäkrade genom deras expertis av diskrimineringsfrågor. Tanken bakom projektet var till en början att bistå föräldrar, bibiotekarier och lärare med hjälp att hitta böcker som behandlar diskrimineringsgrunderna i barnböcker riktade till barn mellan 0 och 6 år. 5.1 Från boklista till bokpaket Listan var således projektets mål, men då studierna av barnböcker visade på behovet av fler normkritiska barnböcker, samt att boklistan kunde vara ett bra hjälpmedel att finna dessa, började nästa projektfas. Listan skulle omformas till ett bokpaket, vilket skulle skänkas till kommunens förskolor för att på så vis nå ut med kunskap till både barn, förskolelärare och föräldrar. Enligt Majlis och Sara är det huvudsakliga syftet med barnboksprojektet att sätta barnen i en kontext som beskriver verkligheten som den är, utan att skildra något eller någon som exotisk. Detta genom att skapa ett verktyg som ökar kunskapsnivån och öppnar upp ett forum för diskussion kring mångfald och diskriminering. Då frivilliggruppen arbetar ideellt utan någon budget för projekt av detta slag, började jakten på sponsorer tidigt. Dessa sponsorer behövdes för att kunna bygga upp en stark infrastruktur i form av en webplats, affischer, annonsblad och liknande. Smeder ord och tanke är en huvudsponsor, designbyrån Märkvärdig och webbyrån MeraMedia en andra och tredje. Tillsammans har de, men även med hjälp av andra sponsorer, byggt upp en stark infrastruktur och ett varumärke för projektet. Vidare har internetbokhandeln Adlibris bidragit i form av förmånliga avtal både vad gäller mängrabatt och returneringstid. 5.2 Planering och genomförande När Sara och Majlis beskriver projektarbetets gång har de ingen tydlig projektbeskrivning att redovisa, och detta är inte ovanligt när det handlar om ett projekt utfört av en ideell organisation. Projektet har gått från att vara en idé om en boklista till att bli ett bokpaket med kommunens förskolor som mottagare. Tiina på Smeder ord och tanke kontaktades av Sara under tidig höst 2010 under förhoppning att hon kunde bidra med hjälp och utformning av det säljbrev som planerades gå ut till eventuella sponsorer. Tiina såg dock större potential i projektet och tillsammans med designbyrån Märkvärdig och webbyrån MeraMedia skapade de ett eftertänksamt koncept med en symbol, texter och rubriker som applicerades på både säljbrev, informationsblad och webplatsen. Saras och Majlis mycket positiva reaktioner på konceptet var enligt Tiina ett stort bevis på uppskattning. Projektet fick ett ansikte och en röst för att förmedla dess budskap till företagare. Vidare behövdes sponsorer vid inköp av bokpaketen, och sist men inte minst sponsorer som kunde köpa dem. I november 2011 levererade Adlibris 50 bokpaket till projektet, och i slutet av december hade 35 av dem levererats till förskolor runt om i kommunen i specialdesignade påsar sponsrade av Company Line. Under arbetets gång har projektägaren varit Luleå beredskapskrets. Projektdeltagarna har dock varierat och desto snävare, mer omfattande och konkret projektet blivit, desto färre har också deltagarna blivit. Majlis och Sara har varit med från start, men de är också de enda som aktivt arbetat med barnboksprojektet. Projektet har med tiden vuxit sig större än väntat, vilket 9

10 har medfört en stor arbetsbörda för både Majlis och Sara. Tillsammans driver de projektet framåt genom att vara länken mellan bokleverantör, sponsorer och mottagare, sköter faktureringen av bokpaketen samtidigt som de marknadsför och driver syftet bakom projektet. 5.3 Rätt folk på rätt plats Då tanken bakom listan är att minska diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna är projektdeltagarna redan mycket väl insatta i och utbildade i de aktuella frågorna. Sara och Majlis har varit de drivande eldsjälarna bakom barnboksprojektet. Ida Apelmo och Jan-Olof Madeleine Ågren, tjänstemännen i Röda korsets antidiskrimineringsbyrå i Luleå, har varit behjälpliga bland annat genom att informera om projektet via sina kanaler i organisationen samt låtit Sara och Majlis delta vid olika arrangemang för att lyfta fram projektet. Vidare har både Sara och Majlis varit noga med att informera både sponsorer och mottagare om syftet att få barnen att känna sig inkluderade och synliggjorda i barnbokslitteraturen utan att beskrivas som avvikande. Hela projektet bygger på att öka förståelsen och kunskapen om mångfald och bidra till ett mer normkritiskt samhälle, och böckerna ses som ett verktyg för detta, inte enbart av projektdeltagarna, utan även av sponsorer och mottagare. 5.4 Leverans, mottagande och återkoppling Både Tiina på Smeder ord och tanke och Doris på Lulsundets förskola menar att Sara och Majlis varit väldigt noga med att hålla dem informerade under processens gång. Tiinas engagemang för projektet har varit väldigt stort sedan hon klev in i det, och hon har hjälpt Sara och Majlis inte bara med att ta fram det ovan beskrivna materialet, utan även med pressmeddelanden, aktivitetsplaner och liknande. Utöver detta har hon, tillsammans med andra sponsorer varit aktiv i jakten på fler sponsrande företag. Hon beskrev det lite som en intern tävling mellan sponsorerna att ordna fram flest företag villiga att ge bort bokpaketen till förskolorna. Tiina berättar att själva grunden till hennes deltagande ligger mycket i den personliga kontakten med Sara, och att hon känner tillit till den som driver projektet. Utöver detta var det de fria ramar hon fick för att lyfta fram projektet som gjorde deltagandet extra roligt. Hon ställer sig själv frågan om vad hon fått tillbaka av sitt deltagande, och svarar att Sara och Majlis varit oerhört noga med att lyfta fram vilka som arbetat ideellt med projektet. Doris med kollegor kom i kontakt med projektet genom skolans rektor Birgitta Thornberg. Hon berättade om barnboksprojektet och kort därefter kom Sara och Majlis till förskolan och informerade ytterligare om projektet och dess syfte, samt lämnade ett lånepaket till personalen. Något senare besökte de återigen förskolan för intressekoll, och då barnen visat intresse för böckerna och frågor om likabehandling och bemötande varit ett viktigt inslag på förskolan var personalen positiva till ett bokpaket av detta slag. Efter att ha mottagit paketet och läst böckerna för barnen anser Doris att de är bra och fina böcker som ger utrymme för samtal med barnen. Hon beskriver vidare att arbetet på Lulsundets förskola handlar mycket om att lära barnen att känna empati och medkänsla och därigenom förstå att det är okej att vara den man är och att alla har rätt att vara sig själv. Bokpaketet ses som ett bra verktyg för detta då böckerna, men också andra böcker med samma tema, tar upp saker som utanförskap 10

11 och ovetskap om vem man är, vad man gör och liknande. Genom dessa teman lär sig barnen att prata om dessa saker utifrån deras nivå och ålder, förklarar Doris. Projektdeltagarna Sara och Majlis upplever att responsen de fått från både sponsorer, förskolor och föräldrar har varit mycket positiv. De har informerat företagarna om vikten av normkritiska barnböcker i tidig ålder och de allra flesta har visat ett positivt engagemang i projektet, vissa mer än andra då fakturorna talar för sig själva. Projektet har diskuterats utanför Luleå kommuns gränser och även i andra län har intresset för boklistan varit stort, även om detta inte är någonting som Majlis och Sara har möjlighet att utveckla i nuläget. Det blir här extra viktigt att listan finns tillgänglig via projekthemsidan, då den därigenom kan vara ett verktyg eller en inspiration i Stockholm likväl som i Kiruna. 5.5 Projektavslut Det har hela tiden varit klart att arbetet ska ske under projektform och därmed ha ett slutdatum, och Majlis förklarar att projektet fick detta fastställd i samband med att projektet blev offentligt genom webben och media. Slutdatumet fastställdes till den 31 december 2011 och detta har varit viktigt för Majlis och Sara som driver projektet. På så vis har de haft kontroll över processen, satt en viss press på de sponsrande företagen samt haft möjligheten att returnera de böcker som inte sålts till återförsäljaren. Sara och Majlis förklarar att de, trots slutdatumet, kommer att arbeta vidare med projektet under våren, och Sara är med tills dess att Luleå kommun är klart och avrapporterat. Hon kommer även att vara med och informera andra intressenter om projektet och dess framgångar. 6. Implementeringsanalys Då det projekt som står inför analys är initierat av en ideell organisation och där arbetsgången skett under snöbollsliknande former, finns ingen nedtecknad konkret beskrivning av varken projektet i sig, dess utformning, mål eller metoder för att uppnå dessa mål. Detta gör det aningen missvisande att analysera projektet urifrån en utarbetad punktlista med kronologiska steg. Kaunitz & Sundell menar att det krävs tre förutsättningar för att lägga grunden för en evidensbaserad praktik, och i vårt fall en ökas kunskap och medvetenhet om mångfald och diskriminering. Dessa förutsättningar är vetskapen om vilka metoder som fungerar, ett uttalat och förstått behov av förändring samt en organisation som kan leda förändringen på ett professionellt sätt. 14 Med detta i åtanke sammanfattas här projektet kort med utgångspunkt i de sex steg som presenterades under rubriken implementeringsanalysens grunder. Inledningsvis har vi (1) ett motiv för förändring. En medlem i frivilliggruppen tog upp ett problem som sedan gruppen enades om att utreda på högre nivå. Vid ett påtagligt behov av förändring ökar också möjligheten till en lyckad implementering. 15 Frivilliggruppen hade med sin kunskap kring diskrimineringsfrågor förutsättningarna att föra projektet och driva implementeringen framåt. Nästa steg (2) var att förankra behovet av förändring. Fem personer ur frivilliggruppen utsåg sig själva till projektdeltagare, projektägaren fastställdes, administrativ 14 Roselius & Sundell:2008: Ibid:33 11

12 och ekonomisk hjälp söktes och hittades samtidigt som projektet därigenom fick en stark mediabevakning. Olsson & Sundell lyfter fram vikten av ett starkt ledarskap som lyckas engagera inte bara projektdeltagare utan också övriga berörda. 16 Genom intervjuer med både projektledarna, en huvudsponsor och mottagare kan engagemanget och intresset för projektet uppfattas som väldigt stort, och en ökad mångfald verkar vara någonting som alla som berörs av projektet strävar efter. Vad gäller val av insats och planering av genomförandet (3) framgår det att projektet har fått organisatoriskt stöd, och den metod som valts för genomförandet framstår som relevant för att uppnå projektmålet. Själva genomförandet är beroende av ekonomiskt stöd, och projektledarna har varit tvugna att lägga mycket tid på att hitta finansiering från olika håll. Både organisatoriskt stöd, metodval och finansiering är viktiga faktorer enligt implementeringsteorins tredje steg. 17 Det är oerhört viktigt att den personal som ska jobba med att implementera ( i detta fall ) mångfald i barnens sociala kontext har rätt kunskap (4) för att föra implementeringen framåt. 18 Tack vare att det är en frivilliggrupp ur antidiskrimineringsbyrån som leder projektet och dessutom kvalitétssäkrar boklistan är sannolikheten stor att projektet får den kunskapsnivå som krävs. De arbetar dagligen med frågor som rör diskriminering, vilket förutsätter att de har hög förståelse för normkritik och mångfald i överlag. Sara och Majlis har dock enbart levererat ett verktyg för att eftersträva mångfald, det är upp till mottagarna att använda sig av det. Samtliga intervjurespondenter för fram att återkoppling och stöd (5) har varit stort genom hela projektets gång. Sara och Majlis har fått stöd från tjänstemännen inom frivilligorganisationen, och dessutom upplevs utbytet av stöd mellan Sara och Majlis, sponsorerna och skolorna som ömsesidigt vilket ger en ökad inblick i engagemanget för projektet. Vad gäller implementeringens varaktighet (6) är de övriga fem stegen avgörande för hur väl budskapet bakom projektet lever vidare. 19 Doris berättade att barnen redan innan bokpaketet hade många intressanta frågor och funderingar, som t.ex. om killar kan gifta sig med killar. Bokpaketet öppnar dock upp för väldigt fina forum, och Doris beskrev hur boken Det här är jag öppnade upp för en diskussion där barnen pratade om sig själva och deras erfarenheter. Kenta och barbisarna gav upphov för diskussion om huruvida killar kan ha klänning eller inte. Böckerna är enligt henne bra hjälpmedel för att förklara det naturliga i att vi är olika varandra. Doris förklarar vidare att bokpaketet är för nytt för att ha hunnit öppna upp för diskussion med föräldrar, även om de är informerade om bokpaketet. När personalen visat böckerna för föräldrarna har några av dem bekräftat att dessa finns hemma hos barnen. Doris menar att medvetenheten (om böckernas budskap) redan finns hos föräldrarna, vilket är väldigt bra. 16 Ibid:36 17 Ibid:44 18 Ibid:47 19 Roselius & Sundell:2008:56f 12

13 7. Avslutande diskussion Syftet med denna rapport var att studera processen från idé till produkt och produktleverans i relation till uppsatta mål och tillgängliga resurser. Huvudfrågorna var (1) om projektet och dess syfte når ut till lämpliga och tillräckliga mottagare, samt om (2) tillvägagångssättet var satt i relation till projektets mål och syfte. Det tål att upprepas att studien inte analyserar projektmålen, dess resultat, effekter och konsekvenser. 7.1 Målgrupp, mottagare och medvetenhet Det huvudsakliga syftet med barboksprojektet var att sätta barnen i en kontext där alla tillåts vara en del av vardagen utan att framställas som avvikande eller exotisk. Det är denna medvetenhet som ska implementeras hos projektmottagarna. Barnböckerna är ett steg i rätt riktning. Det är svårt att avgöra exakt hur många mottagare som finns, däremot går det att urskilja olika mottagargrupper vilka berörs av projektet på olika vis. En första målgrupp är barnen som får läsa och höra berättelserna. Barn har en tendens att vilja höra sagor och berättelser om och om igen, och de lär genom detta. De vuxna som läser böckerna för barnen ställs inför olika frågor och diskussioner vilket gör att de också tvingas till att reflektera över deras sociala kontext. Sponsorerna som informeras och tar ställning i att stötta projetktet eller inte blir också tvugna att reflektera över vikten av frågorna. Projektets rubriker som exempelvis För 1400 kronor får du en generation som vet att även Ahmed är fin i kjol och nagellack sätter lite spets på projektet utan att för den sakens skull bli provocerande. Dessa riktar sig till både sponsorer, mottagare och intressenter. Syftet med projektet blir därigenom tydligt och dess mottagare är också den tänkta målgruppen. Mottagarna har blivit informerade om bakgrunden till projektet, vilket stärker tanken om att syftet når fram. Det går även att anta att projektet vinner på att det är just Röda Korsets antidiskrimineringsgrupp som leder projektet, då en väletablerad organisation som Röda Korset ger pondus till projektet. 7.2 Ett organiserat projekt med tydliga mål Projektet har skett på initiativ av en ideell organisation utan krav på projektbeskrivning eller projektplan för redovisning, men trots detta upplevs projektet som relativt välorganiserat. Det finns ett tydligt mål och en tydlig idé om hur projektet ska nå målet. Det har dock inte varit lika glasklart hur vägen dit ska te sig, vilket har lett till att projektet vuxit sig mycket större än vad tanken var från början. Detta hade inte varit möjligt utan det sponsorstöd som verksamheten fått. En utveckling som denna kan vara bra både för projektet i sig och för deltagarna i det. Projektet vinner på dess utbreddnad genom att syftet når fler och barnböckerna levereras till fler barn genom konkreta bokpaket. Både Sara och Majlis uttrycker en otrolig stolthet över hur projektet har lyckats växa och leva ett eget liv genom allt stöd och engagemang utifrån. 7.3 Resursanvändning Vad gäller projektets resurser ges intrycket av att de har använts på rätt sätt. Den hjälp som projektet mottagit har inte enbart bestått av kontanta bidrag, utan i form av en webplats, broschyrer, administrativ hjälp, påsar att leverera barnböckerna i och liknande. Då denna analys inte tagit del av någon budget över projektet kan rapportens argument inte stärkas med 13

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer