Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML"

Transkript

1 Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB,

2 1 Allmänt Information om användarhandboken Symboler Skadeståndsansvar och garanti Upphovsrättsskydd Transport och kassering Säkerhet Avsedd användning Felaktig användning Kvalitetssäkring Användarens ansvar Möjliga risker med enheten Användare Tekniska data Data för enheten Fabriksinställningar Beskrivning av enheten Display, lampor och knappar Framsida Baksida Uttag på enheten LCD-display Symboler på enheten USB-port Märkskylt Leverans, paketering och förvaring Kontroll av leveransen Paketering Förvaring Användning Miljökrav Före den första användningen

3 6.3 Nätanslutning Batteridrift Anslutningar Ansluta patientkabeln Koppla loss sensorn från patientkabeln Koppla loss patientkabeln från enheten Installera enheten Använda Masimo-sensorer Välja (rätt) sensor Styra enheten Allmänt Sätta på enheten Stänga av enheten Byta strömförsörjning Byta från nätanslutning till batterier Byta från batterier till nätanslutning Strömavbrott Bakgrundsbelysning Tillfällig aktivering Permanent aktivering Användaråtkomst (PIN-kod) Ställa in hemvårds- eller klinikläge Visa konfigurationer Parameterlista Ändra konfigurationer Förbereda konfigurationsändringar Ändra larmgränserna Larmgränser för syremättnad Larmgränser för pulsfrekvens Ändra ljudsignalerna Pulstonens volym Larmvolym Tid för tyst larm Ändra parametrarna för Masimo-signalbehandling

4 Tid för medelvärdesbildning Känslighet Ändra lagringsläge Dataexport Larm Allmänt Larmkategorier Larm med hög prioritet Systemlarm Larm med medelhög prioritet Larm med låg prioritet Kombination av larm med olika prioriteter Funktionsfel Rengöring och underhåll Rengöring Rengöra enheten Rengöra Masimo-sensorerna Rengöra patientkabeln Underhåll Årligt underhåll Användarkontroll av larmfunktionen Tillbehör och reservdelar Tillbehör Reservdelar Index

5 1 Allmänt 1.1 Information om användarhandboken Denna användarhandbok beskriver hur enheten används på ett säkert och korrekt sätt. Det är absolut nödvändigt att du följer de specifika säkerhetsanvisningarna och instruktionerna, samt tillämpar gällande olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetsföreskrifter. Innan du börjar arbeta med enheten måste du läsa och förstå hela användarhandboken, i synnerhet kapitlet om säkerhet och de enskilda säkerhetsanvisningarna. Du måste ha förstått det du har läst. Handboken är en av enhetens komponenter. Se till att den alltid finns till hands i närheten av enheten. Om du lämnar över enheten till tredje part ska du alltid lämna över användarhandboken tillsammans med den. 5

6 1.2 Symboler Viktiga tekniska säkerhetsanvisningar i denna användarhandbok är märkta med symboler. Du måste följa dessa särskilda anvisningar om industriell säkerhet noggrant. Handla särskilt försiktigt i dessa fall för att undvika olyckor, skador på enheten och personskador. VARNING! Risk för skador eller livsfara! Denna symbol används vid anvisningar som, om de inte följs, kan leda till försämrad hälsa, skador, varaktiga kroppsskador eller till döden. VARNING! Risk för elstötar! Denna symbol används för att markera farliga situationer som beror på elektrisk ström. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det leda till allvarliga skador eller till döden. Nödvändigt arbete får endast utföras av en kvalificerad elektriker. VAR FÖRSIKTIG! Risk för skador på enheten! Denna symbol används vid anvisningar som, om de inte följs, kan leda till skador och funktionsfel på utrustningen, och/eller att utrustningen går förlorad. Observera! Denna symbol används för tips och information som du bör följa för att kunna hantera enheten effektivt och problemfritt. INFORMATION! Denna symbol används vid anvisningar som förklarar facktermer. 6

7 1.3 Skadeståndsansvar och garanti Alla uppgifter och anvisningar i denna användarhandbok har upprättats utifrån gällande lagstiftning, den senaste tekniken samt de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss under många år. Innan du börjar arbeta med enheten måste du noggrant läsa och förstå hela denna användarhandbok! Tillverkaren påtar sig inget skadeståndsansvar för skador och funktionsfel som beror på att användarhandboken inte har följts. Beskrivningar och bilder motsvarar inte nödvändigtvis den levererade varan. Ritningar och diagram är inte gjorda i skalan 1:1. Kontakta tillverkaren om du har några frågor. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar på produkten i syfte att förbättra dess prestanda. 7

8 1.4 Upphovsrättsskydd Användarhandboken ska hållas konfidentiell. Den är endast avsedd för personal som aktivt arbetar med enheten. All text, alla ritningar, bilder och andra återgivningar skyddas genom upphovsrättslag och är dessutom skyddade enligt kommersiella patenträttigheter. Missbruk av materialet leder till åtal. Det är inte tillåtet att lämna över innehållet till tredje part, kopiera det i någon form (inte heller delvis) eller använda och/eller föra det vidare utan tillverkarens skriftliga tillstånd. Överträdelser mot detta leder till skadeståndskrav. Med ensamrätt. Vi förbehåller oss alla rättigheter i fråga om patentlicensiering. Enheten skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,822,564, 6,816,741, 6,745,060, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,53, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, deras internationella motsvarigheter eller ett eller flera av de patent som listas på Andra patent har sökts. Köp eller innehav av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med otillåtna sensorer eller kablar som, fristående eller i kombination med denna enhet, omfattas av ett eller flera av de patent som rör denna enhet. 1.5 Transport och kassering Behåll förpackningen så att enheten kan fraktas oskadad om den behöver service. Om förpackningsmaterialet ändå ska kasseras ska du följa den lagstiftning för avfallshantering som gäller i ditt land. Om smittsamma föremål ska kasseras (t.ex. en Masimo-sensor med en infektion från användaren) ska detta göras av ett företag som är godkänt för den typen av avfallshantering. Adressen till ett sådant företag får du av din kommun. Enheten innehåller uppladdningsbara batterier som inte får kastas i hushållssoporna. Lämna i stället batterierna till en batteriinsamling på en avfallsstation. Om produkten har nått slutet på sin livslängd ska du kassera den enligt gällande lagstiftning. Alternativt kan du lämna tillbaka enheten till återförsäljaren, som sedan kasserar den lagenligt. 8

9 2 Säkerhet Detta avsnitt ger en överblick över alla viktiga säkerhetsaspekter för bästa möjliga personliga säkerhet, samt för att enheten ska kunna användas på ett så säkert och problemfritt sätt som möjligt. De enskilda kapitlen innehåller dessutom detaljerade säkerhetsanvisningar (som är märkta med symboler) för att förhindra att risker uppstår. Beakta dessutom de symboler, tecken och inskrifter som finns på enheten och se till att de förblir läsbara. 2.1 Avsedd användning Enheten används för att kontinuerligt övervaka funktionell syremättnad och pulsfrekvens. Den har en larmfunktion för avvikelser från de inställda larmgränserna. Enheten kan användas för att övervaka nyfödda, barn och vuxna patienter. Endast den godkända Masimo-sensorn får användas på respektive patienttyp. Enheten kan användas hemma (inomhus och utomhus), på sjukhus och i sömnlaboratorier, som bordsmodell eller handhållen modell. VAR FÖRSIKTIG! All användning av enheten utöver den avsedda användningen, och all felaktig användning, är förbjuden och betraktas som en lagöverträdelse. Inga former av anspråk kan ställas på tillverkaren och/eller dennes behöriga personal om de har att göra med skador som uppstått på grund av att enheten använts på ett sätt som den inte är avsedd för. Användaren av enheten har det fulla ansvaret för alla skador som beror på ej avsedd användning. Med korrekt användning menas att användaren följer anvisningarna i denna användarhandbok och tillämpar alla angivna data. Enheten får inte öppnas eller ändras. Andra delar än de som ingår i leveransen får endast användas om de kommer från tillverkaren. 9

10 2.1.1 Felaktig användning VARNING! Brandrisk! Pulsoximetern får inte användas under MRT-undersökning (magnetisk resonanstomografi). Den elektriska ström som då induceras kan orsaka brännskador. Pulsoximetern får inte användas för att övervaka andning. Detta får endast utföras med särskilda instrument för andningsövervakning. Pulsoximetern får inte användas som apnémonitor. En pulsoximeter ska användas som en enhet för tidig varning. När en trend mot hypoxi noteras hos patienten ska blodprover analyseras med en co-oximeter i laboratorium, så att patientens tillstånd kan utvärderas fullständigt. Om en larmstatus (utöver de undantag som listas i denna handbok) inträffar när perioden för tyst larm är avstängd kommer de enda larmindikeringarna att vara visuella indikeringar och symboler för larmet. Denna enhet får endast användas av kvalificerad personal. Läs denna handbok, kompletterande anvisningar, all säkerhetsinformation och alla specifikationer och se till att du förstår dem innan du använder enheten. Använd inga förlängningssladdar eller adaptrar av något slag. Nätkabeln måste vara hel och oskadad. Explosionsrisk! Pulsoximetern får inte användas i en lättantändlig atmosfär. En sådan atmosfär kan bildas vid arbeten med lättantändliga anestetika, lustgaser eller andra lättantändliga gaser och vätskor. Pulsoximetern får inte användas i en reglerbar kontaktdosa. Sådana kontaktdosor är inte lämpliga för säker strömförsörjning. Karboxihemoglobin (HbCO), methemoglobin (Hbmet), utspädda färgämnen och substanser som innehåller färgämnen i blodomloppet kan påverka mätresultaten och ge felaktigt förhöjda värden. När pulsoximetern används nära utrustning som sänder ut starka elektromagnetiska signaler (t.ex. mobiltelefoner, monitorer osv.) kan dess prestanda försämras Kvalitetssäkring Programvaran till denna pulsoximeter har utvecklats, kontrollerats och godkänts i enlighet med EN Utöver denna kvalitetssäkring har enhetens självdiagnosfunktioner utvecklats för att omedelbart upptäcka funktionsfel. Detta omfattar: övervakningslarm, lågspänningstest, återställning av block, cykliska kontroller av RAM- och ROM-minnets innehåll, säkra minnesplatser med checksumma, kommunikationspunktkontroller och konstanta mätningar av driftspänningen. 10

11 2.2 Användarens ansvar Denna användarhandbok måste förvaras i närheten av enheten och måste alltid vara tillgänglig för den som använder utrustningen. Enheten får endast användas om den är funktionsduglig och inte har några tekniska fel. Kontrollera alltid att enheten inte har några fel innan du använder den. Instruktionerna i användarhandboken ska följas till fullo och utan ändringar! Vid användning av enheten måste instruktionerna i denna användarhandbok, angivna säkerhetssymboler, lokala olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetsföreskrifter samt gällande miljölagstiftning respekteras och tillämpas. Användaren och dennes behöriga personal ansvarar för hur enheten drivs, samt i angiven utsträckning för hur enheten installeras, används, underhålls och rengörs. Enheten ska användas på ett ansvarsfullt och förståndigt sätt. Om enheten används på ett otillåtet sätt eller av obehörig personal kan personer utsättas för livsfara. 2.3 Möjliga risker med enheten Enheten har genomgått en riskanalys. Den senaste tekniken har använts när enheten utformades och konstruerades. Ändå finns det risker med den! VARNING! Hälsorisk! Särskilt noggrann kontroll krävs om enheten används i närheten av barn eller sängliggande personer. Använd aldrig enheten utan att en utbildad person övervakar användningen! VARNING! Fara med elektrisk ström! Elektrisk ström kan orsaka allvarliga skador. Om isoleringen eller de enskilda delarna skadas föreligger livsfara. Beakta därför följande: Endast utbildade specialister får utföra arbeten på enheten. Innan arbete utförs på enheten ska den kopplas bort från huvudströmmen! Kontrollera att strömkablarna inte är skadade före varje användning. VARNING! Fara med uppladdningsbara batterier! Enheten innehåller uppladdningsbara batterier. 11

12 Kasta inte batterierna i öppen eld, och utsätt dem inte för höga temperaturer. De kan explodera. Vid felaktig användning kan vätska läcka ut från batterierna. Detta kan orsaka hudirritationer. Undvik kontakt med denna vätska. Om någon får vätskan på huden ska huden sköljas med mycket vatten. Om någon får vätskan i ögonen ska denne direkt skölja ögonen med vatten i 10 minuter, och omedelbart uppsöka läkare. VAR FÖRSIKTIG! Undvik störningar av högfrekvent brus! Medicintekniska instrument kan påverkas av (mobila) enheter som överför radiofrekvenser (t.ex. mobiltelefoner). Använd inte mobiltelefoner nära enheten. VAR FÖRSIKTIG! Elektromagnetisk kompabilitet! För elektrisk medicinteknisk utrustning gäller särskilda säkerhetsföreskrifter om elektromagnetisk kompabilitet (EMC), och utrustningen måste användas och installeras enligt riktlinjerna i servicemanualen (kan beställas). Observera i synnerhet följande: Golven måste vara gjorda av trä eller betong, eller vara täckta med keramikplattor. Om golvet är gjort av syntetmaterial måste den relativa fuktigheten vara minst 30 %. Enheten får inte utsättas för starka magnetiska fält när den används. Magnetiska fält i strömfrekvensen måste motsvara de värden som förekommer i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 2.4 Användare Enheten får endast användas av utbildade specialister och informerade användare. Det är särskilt viktigt att medicinskt utbildad personal konfigurerar enheten (t.ex. larmgränserna). 12

13 3 Tekniska data 3.1 Data för enheten Data Mått (L x B x H) Vikt inklusive batterier Värde 128 x 85 x 46 mm 330 g Nätaggregat Inbyggd strömförsörjning Maximal livslängd med batteridrift, fullt laddat batteri 240 V ~50 Hz 5 V DC 1 A LiIonMn uppladdningsbart batteri 3,6 V/3 200 mah 30 timmar garanteras Driftstemperatur 0 till + 50 C Förvaringstemperatur -10 till + 70 Klassificering i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter ll b Kännetecknande data SpO 2 Puls Displayintervall % slag/min. Noggrannhet vid orörlighet, vuxna, barn och nyfödda slag/min. +/- 3 siffror Noggrannhet vid rörelse, vuxna, barn och nyfödda Noggrannhet vid orörlighet, vuxna och barn Noggrannhet vid orörlighet, nyfödda Noggrannhet vid rörelse, vuxna, barn och nyfödda % +/- 2 siffror 0 69 %, ej angivet % +/- 3 siffror 0 69 %, ej angivet % +/- 3 siffror 0 69 %, ej angivet Upplösning 1 % 1 slag/min slag/min. +/- 5 siffror 13

14 Kännetecknande data SpO 2 Puls Datauppdateringsintervall 1 Hz 1 Hz Masimo SET-tekniken med LNOP Adt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid orörlighet i undersökningar av mänskligt blod på friska frivilliga vuxna i undersökningar med framkallad hypoxi i intervallet % SpO 2, jämfört med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Masimo SET-tekniken med LNOP Adt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid rörelse i undersökningar av mänskligt blod på friska frivilliga vuxna i undersökningar med framkallad hypoxi, där de utförde gnidande och trummande rörelser på 2 till 4 Hz vid en amplitud på 1 till 2 cm och en icke-repeterande rörelse, på 1 till 5 Hz vid en amplitud på 2 till 3 cm, i undersökningar med framkallad hypoxi i intervallet % SpO 2, jämfört med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Masimo SET-tekniken med LNOP Neo- och Neo Pt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid rörelser hos nyfödda i undersökningar av mänskligt blod på nyfödda, där den nyföddas fot rörde sig med 2 till 4 Hz vid en amplitud på 1 till 2 cm, i jämförelse med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Perfusion Displayintervall 0,02 20,0 % Inställningsintervall för larmgränser Övre gräns för syremättnad % Nedre gräns för syremättnad % Övre gräns för pulsfrekvens slag/min. Nedre gräns för pulsfrekvens slag/min. Sensor Våglängder största ljusstyrka 660 nm (röd), 905 nm (infraröd) 0,79 mw Observera! Informationen om våglängdsintervallet kan vara särskilt användbar för kliniker. 14

15 3.2 Fabriksinställningar Inställning Värde Larmgräns för hög SpO % Larmgräns för låg SpO 2 85 % Larmgräns för hög pulsfrekvens 160 slag/min. Larmgräns för låg pulsfrekvens 40 slag/min. Minneskonfiguration Överskrivning Larmvolym 5 Pulstonens volym 5 Tid för tyst larm 60 s. Tid för medelvärdesbildning 8 s. Känslighet Normal 15

16 4 Beskrivning av enheten 4.1 Display, lampor och knappar Framsida 1 LCD-display 2 Grön strömindikator 3 Gul larmindikator 4 Röd larmindikator 5 Knapp för bakgrundsbelysning och nedåtpil (navigeringsknapp) 6 Menyknapp 7 På/av-knapp 8 Knapp för tyst larm och uppåtpil (navigeringsknapp) Bild 1: framsida Baksida 1 Högtalare och märkskylt Bild 2: baksida 16

17 4.2 Uttag på enheten Uttag på enhetens övre kant: 1 USB-port 2 Uttag för patientkabel 3 Uttag för strömkabel Bild 3: enhetens övre kant 17

18 4.3 LCD-display 1 Perfusionsindex grafisk symbol 2 Aktuell syremättnad i % 3 Datalagring Fast: datalagring aktiv Blinkar: minnet fullt 4 Aktuell batterikapacitet 5 Högtalarsymbol Fast: om ljudlarmen är avstängda Blinkar: om ljudlarmen är tillfälligt tystade 6 Sensorlarm blinkar under alla sensorlarm 7 Hjärtsymbol visas för varje registrerat pulsslag 8 Masimo SET 9 Pulsfrekvens i slag per minut (bpm) 10 SIQ-värde grafisk symbol 11 AC-symbol visas när nätaggregatet är isatt Bild 4: LCD-display Perfusionsindex: > 0,1 % > 0,15 % > 0,21 % > 0,29 % > 0,44 % > 0,65 % > 0,925 % > 2,432 % > 6,53 % > 17,669 % SIQ-värde: > 9,5 % > 19 % > 28 % > 38 % > 47 % > 57 % > 66 % > 76 % > 85 % > 95 % 18

19 Vad är Signal-IQ? Signal-IQ är ett mått på uppmätt signal och signalkvalitet. Masimo har utvecklat detta mått för att ge användaren information om när ett uppmätt värde är tvivelaktigt. Signal- IQ är en visuell indikator på kvaliteten i uppmätta värden för syremättnad och pulsfrekvens. Ju svårare det är att detektera en arteriell pulssignal, desto lägre är den IQ-stapel som visas. Signal-IQ är särskilt användbart vid rörelser, dålig cirkulation och påverkan från omgivningen. Vad är perfusionsindex? Perfusionsindex är ett mått på pulsstyrkan vid sensormätningen. Perfusionsindex varierar från 0,02 % (mycket svag pulsstyrka) till 20 % (mycket stark pulssignal). Perfusionsindex beräknas av hur stor andel infrarött ljus som reflekteras. Perfusionsindex är ett relativt mått och kan variera efter olika omständigheter och patienter. 19

20 4.4 Symboler på enheten Symbol Betydelse Beakta anvisningarna i användarhandboken. Luckan till batterifacket är öppen Luckan till batterifacket är stängd På/av-knapp Menyknapp för att göra inställningar Knapp för bakgrundsbelysning och nedåtpil (navigeringsknapp) Knapp för tyst larm och uppåtpil (navigeringsknapp) Typ BF-utrustning 20

21 4.5 USB-port VAR FÖRSIKTIG! Anslut endast originaldelar från tillverkaren till porten. Annars kan enheten skadas. Enheten har en inbyggd USB-port (1) så att den kan anslutas till en vanlig dator. Observera! Det program som behövs för att ansluta till en dator kan beställas av återförsäljaren av produkten. Bild 5: USB-port 4.6 Märkskylt Märkskylten sitter på enhetens baksida. Där hittar du följande information: Tillverkare Beskrivning Tillverkningsår Serienummer Strömförsörjning Typnummer Bild 6: märkskylt 21

22 5 Leverans, paketering och förvaring 5.1 Kontroll av leveransen Kontrollera leveransen direkt vid ankomsten. Se till att den är komplett och att inga transportskador har uppkommit. Godkänn inte leveransen om den har synliga yttre transportskador, eller gör det endast med en reservation. Ange skadans omfattning på det medföljande leveransdokumentet, dvs. på transportföretagets dokument. Inled reklamationsproceduren. Rapportera alla ej synliga skador direkt när de har upptäckts. Du kan endast göra reklamationer under den gällande tidsperioden för reklamationer. 5.2 Paketering Transportera och skicka alltid enheten i originalförpackningen. På detta sätt minimerar du risken för skador. Vi rekommenderar att du sparar förpackningen. VARNING! Risk för kvävning! Förpackningsmaterialen är inte till för barn. Det finns en risk för kvävning. VAR FÖRSIKTIG! Kassera alltid förpackningsmaterialen på ett miljövänligt sätt och enligt den lokala lagstiftning som gäller för kassering. Ring om nödvändigt ett återvinningsföretag. 22

23 5.3 Förvaring Enheten får endast förvaras enligt följande: Förvara enheten med batterier som är laddade till hälften. Säkra enheten före förvaringen eller stäng av den. Förvara den inte utomhus. Förvara den på en torr och dammfri plats. Utsätt den inte för aggressiva ämnen. Utsätt den inte för direkt solljus. Undvik mekaniska vibrationer. Förvaringstemperatur -10 till +70 C. Relativ luftfuktighet max 95 %. Kontrollera det allmänna tillståndet för alla delar och för förpackningen om enheten förvaras under en längre tid. Se till att inga obehöriga utomstående personer kan komma åt enheten (stjäla den, komma över den eller använda den). 23

24 6 Användning 6.1 Miljökrav Enheten använder endast radiofrekvensenergi för den interna funktionen. Därför är dess RFstrålning mycket låg, och det är inte sannolikt att den orsakar störningar för elektronisk utrustning som finns i närheten. Enheten är avsedd att användas i alla typer av miljöer, även i hushåll och inrättningar som är direkt anslutna till ett allmänt nät, som även försörjer byggnader med hushåll. Golven måste vara gjorda av trä eller betong, eller vara täckta med keramikplattor. Om golvet är gjort av syntetmaterial måste den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %. 6.2 Före den första användningen Innan du använder enheten för första gången ska du ta reda på fakta om den och dess tillbehör. I detta ingår absolut att läsa användarhandboken. VARNING! Fara för patienten! Enheten används för att övervaka patienter. Därför får den endast användas och konfigureras av utbildade och informerade användare. Innan enheten används på en patient för första gången måsten den slås på och testas. 24

25 6.3 Nätanslutning Enheten kan försörjas med ström via det medföljande nätaggregatet, eller med de inbyggda uppladdningsbara LiIon-batterierna om den ska användas mobilt. Om strömmen kopplas bort från enheten när den används aktiveras nätlarmet. VAR FÖRSIKTIG! Använd aldrig flera elkablar för att försörja enheten med ström. Anslut aldrig enheten till ett eluttag med brytare. Använd alltid endast det nätaggregat som följer med enheten. 1. Sätt i strömkabeln (1) i uttaget (2) på enheten. 2. Sätt i kabelns andra ände i ett eluttag. Strömindikatorn (1) lyser. Bild 7: strömkabel Observera! Strömindikatorn visar endast att enheten försörjs med ström. Den visar inte enhetens driftstatus (PÅ/AV). Bild 8: strömindikator 25

26 6.4 Batteridrift Enheten kan även försörjas med ström för övervakningen via det inbyggda uppladdningsbara batteriet och utan nätaggregatet. Om batterierna är fullt laddade har enheten en garanterad övervakningstid på minst 30 timmar. Den faktiska batterikapaciteten visas på LCD-displayen när enheten är PÅ. Om batterikapaciteten är otillräcklig aktiveras batterilarmet. Observera! När enheten är PÅ visar batterisymbolen batterikapaciteten. Tillräcklig batterikapacitet Begränsad batterikapacitet Mycket begränsad batterikapacitet Bild 9: batterikapacitetsindikator 6.5 Anslutningar Ansluta patientkabeln 1. Sätt i patientkabelkontakten (1) i uttaget (2) på enheten. Det är endast möjligt att sätta i kontakten åt ett håll, och du hör hur den snäpper fast. 2. Välj Masimo-sensor. Bild 10: ansluta patientkabeln 26

27 3. Sätt i sensorns kontakt i patientkabelns uttag. Det är endast möjligt att sätta i kontakten åt ett håll, och du hör hur den snäpper fast. Observera! Vissa Masimo-sensorer (t.ex. typ LNOP DCSC) har en inbyggd patientkabel. Du behöver då inte ansluta sensorn till en separat patientkabel. Bild 11: ansluta LNOP-sensor Bild 12: ansluta LNCS-sensor Koppla loss sensorn från patientkabeln LNOP-sensorer 1. Tryck ihop de två sidoknapparna (1). Låsmekanismen låser upp sensorns kontakt. 2. Ta loss kontakten från kopplingen (2). LNCS-sensorer 1. Lyft på skyddskåpan (1). Bild 13: koppling av LNOP-sensor 2. Koppla loss sensorns kontakt från patientkabeln genom att dra i kontakten med ett fast grepp (2). Bild 14: koppling av LNCS-sensor 27

28 6.5.3 Koppla loss patientkabeln från enheten 1. Tryck ihop de två sidoknapparna (1) på patientkabelkontakten. Låsmekanismen låser upp patientkabelns kontakt. 2. Dra ur kontakten. VAR FÖRSIKTIG! Tryck inte på kontakten när du drar ur den. Den kan skadas. Bild 15: koppling av patientkabelkontakt 6.6 Installera enheten Installera enheten så att patienten förblir så rörlig som möjligt. Enheten ska normalt placeras på nattduksbordet bredvid patientens säng. VARNING! Fara med kabel i närheten av patienten. Som med all medicinteknisk utrustning ska du placera patientkablarna på ett sådant sätt att patienten inte riskerar att trassla in sig eller strypas. VARNING! Fara vid spänningsvariationer! Rör aldrig vid patienten och enhetens externa uttag samtidigt. Patientens hälsotillstånd kan påverkas av eventuella spänningsvariationer. VAR FÖRSIKTIG! Enheten kan falla! Se till att enheten sitter fast ordentligt. Om den faller kan enheten eller patienten skadas. Lyft aldrig enheten i någon av kontakterna. De kan skadas. 28

29 VARNING! Kontakterna kan lossna vid rörelser! Om enheten flyttas under övervakningen är det mycket viktigt att kontrollera patientkabelkontakten. Om kontakten lossnar av misstag avges ett larm. 6.7 Använda Masimo-sensorer VARNING! Fara om bruksanvisningen inte följs! Följ anvisningarna i Masimo-sensorns bruksanvisning. Om bruksanvisningen inte följs kan mätresultaten bli felaktiga. Använd endast godkända Masimo-sensorer tillsammans med enheten. Om andra sensorer används kan enhetens prestanda försämras och patienten utsättas för fara! Om en sensor appliceras på ett felaktigt sätt, t.ex. om den lindas för hårt, kan detta orsaka vävnadsskador. Kontrollera att hudytan där sensorn sitter inte är skadad, så som beskrivs i sensorns bruksanvisning. Kontrollera att sensorn är rätt placerad och sitter fast ordentligt. Använd inte skadade sensorer eller kablar! Använd inte en sensor med oskyddade optiska komponenter. Varken sensorerna eller patientkabelkontakterna är vattentäta. Sensorer eller anslutningar får aldrig sänkas ner i vätska eller hållas under rinnande vatten. Sterilisera inte sensorerna eller patientkabeln med strålning, ånga eller etylenoxid. Observera! Mer information om hur Masimo-sensorerna används finns i bruksanvisningen till den aktuella sensorn. Observera! En fullständig lista över godkända Masimo-sensorer kan beställas av tillverkaren. 29

30 6.7.1 Välja (rätt) sensor Välj sensor utifrån patientens ålder och vikt och om sensorn går att återanvända. Du kan ta tabellen nedan till hjälp. Vilken sensor som är lämpligast beror på den enskilda patienten. Observera! En aktuell lista över alla sensorer kan beställas direkt av tillverkaren. Sensorer för engångsbruk Beställn.nr Sensortyp Patienttyp och vikt LNOP Adt Vuxna > 30 kg LNOP Pdt Barn och vuxna > 10 kg och < 50 kg LNOP Neo Nyfödda < 10 kg LNOP Neo Pt Nyfödda < 1 kg, känslig hud LNOP Neo-L Nyfödda < 10 kg LNOP Inf-L Små barn > 3 kg, < 10 kg LNOP NeoPt-L Nyfödda < 1 kg, känslig hud LNOP Neo-Bridge Nyfödda < 10 kg LNCS Adtx Vuxna > 30 kg LNCS Pdtx Barn och vuxna > 10 kg och < 50 kg LNCS Inf-L Små barn > 3 kg, < 20 kg LNCS Neo-L Nyfödda, barn, vuxna < 3 kg och > 40 kg LNCS NeoPt Tidigt födda spädbarn, < 1 kg VARNING! Allergirisk! Användning av Masimos SpO 2 -sensorer LNOP och LNCS för engångsbruk rekommenderas inte för patienter som utvecklar allergiska reaktioner mot tejp. Sensorerna ska placeras om minst var åttonde timme. Vid tecken på hämmad blodcirkulation eller hudirritation ska sensorerna genast avlägsnas och placeras på en annan plats. 30

31 Återanvändbara sensorer Beställn.nr Sensortyp Patienttyp och vikt LNOP DCI Vuxna > 30 kg LNOP DCIP Barn > 10 kg och < 50 kg LNOP DCSC Vuxna > 30 kg, för punktkontroll LNOP DC-195 Vuxna > 30 kg LNOP YI Barn och vuxna > 1 kg LNOP TC-I Vuxna och barn > 30 kg, öronsensor LNOP TF-I Pannsensor, transflektiv LNCS DCI Vuxna > 30 kg LNCS DCIP Barn > 10 kg och < 50 kg LNCS YI Barn och vuxna, för olika placeringar > 1 kg LNCS TC-I Vuxna och barn > 30 kg, öronsensor LNCS TF-I Pannsensor, transflektiv, vuxna > 30 kg VARNING! Fara vid användning under lång tid! Användning av återanvändbara Masimo LNOP -sensorer rekommenderas inte för användning under lång tid. Sensorerna är inte avsedda att användas vid långtidsövervakning. De ska placeras om minst var fjärde timme. Vid tecken på hämmad blodcirkulation eller hudirritation ska sensorerna genast avlägsnas och placeras på en annan plats. 31

Svensk bruksanvisning Masimo 901-M

Svensk bruksanvisning Masimo 901-M Svensk bruksanvisning Masimo 901-M Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

sat 801+ Pulsoximeter Bruksanvisningen

sat 801+ Pulsoximeter Bruksanvisningen sat 801+ Pulsoximeter Bruksanvisningen Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tel.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Fax: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internet: www.bitmos.de

Läs mer

Svensk bruksanvisning 801 Lilon

Svensk bruksanvisning 801 Lilon Svensk bruksanvisning 801 Lilon Bitmos GmbH, 36-2202.EN LiIon Rev. 5 MAS_UM_SE_Bitmos801 100809, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk

Nellcor. Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N. Manual för hemmabruk TM Nellcor Bärbart system för övervakning av patients SpO 2 PM10N Manual för hemmabruk 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidiens logotyp och Nellcor är varumärken som tillhör Covidien, Ilc

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING DBX-97

BRUKSANVISNING DBX-97 BRUKSANVISNING DBX-97 1 ALLMÄNNA FUNKTIONER 1.1 ALLMÄNT OM FÖRÄLDRAENHETEN: 1. Indikatorlampor: Tänds när ljudnivån är inställd. Tänds när ljud från babyrummet hörs 2. Strömindikator: Tänds när föräldraenheten

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY BRUKSANVISNING SVENSKA HQ-CHARGER71 HQ 2-3 TIMMARS KOMPAKT LADDARE FÖR AA/ AAA MED LCD-DISPLAY LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU LADDAR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga. Den innehåller viktiga användarinstruktioner.

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer