Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML"

Transkript

1 Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB,

2 1 Allmänt Information om användarhandboken Symboler Skadeståndsansvar och garanti Upphovsrättsskydd Transport och kassering Säkerhet Avsedd användning Felaktig användning Kvalitetssäkring Användarens ansvar Möjliga risker med enheten Användare Tekniska data Data för enheten Fabriksinställningar Beskrivning av enheten Display, lampor och knappar Framsida Baksida Uttag på enheten LCD-display Symboler på enheten USB-port Märkskylt Leverans, paketering och förvaring Kontroll av leveransen Paketering Förvaring Användning Miljökrav Före den första användningen

3 6.3 Nätanslutning Batteridrift Anslutningar Ansluta patientkabeln Koppla loss sensorn från patientkabeln Koppla loss patientkabeln från enheten Installera enheten Använda Masimo-sensorer Välja (rätt) sensor Styra enheten Allmänt Sätta på enheten Stänga av enheten Byta strömförsörjning Byta från nätanslutning till batterier Byta från batterier till nätanslutning Strömavbrott Bakgrundsbelysning Tillfällig aktivering Permanent aktivering Användaråtkomst (PIN-kod) Ställa in hemvårds- eller klinikläge Visa konfigurationer Parameterlista Ändra konfigurationer Förbereda konfigurationsändringar Ändra larmgränserna Larmgränser för syremättnad Larmgränser för pulsfrekvens Ändra ljudsignalerna Pulstonens volym Larmvolym Tid för tyst larm Ändra parametrarna för Masimo-signalbehandling

4 Tid för medelvärdesbildning Känslighet Ändra lagringsläge Dataexport Larm Allmänt Larmkategorier Larm med hög prioritet Systemlarm Larm med medelhög prioritet Larm med låg prioritet Kombination av larm med olika prioriteter Funktionsfel Rengöring och underhåll Rengöring Rengöra enheten Rengöra Masimo-sensorerna Rengöra patientkabeln Underhåll Årligt underhåll Användarkontroll av larmfunktionen Tillbehör och reservdelar Tillbehör Reservdelar Index

5 1 Allmänt 1.1 Information om användarhandboken Denna användarhandbok beskriver hur enheten används på ett säkert och korrekt sätt. Det är absolut nödvändigt att du följer de specifika säkerhetsanvisningarna och instruktionerna, samt tillämpar gällande olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetsföreskrifter. Innan du börjar arbeta med enheten måste du läsa och förstå hela användarhandboken, i synnerhet kapitlet om säkerhet och de enskilda säkerhetsanvisningarna. Du måste ha förstått det du har läst. Handboken är en av enhetens komponenter. Se till att den alltid finns till hands i närheten av enheten. Om du lämnar över enheten till tredje part ska du alltid lämna över användarhandboken tillsammans med den. 5

6 1.2 Symboler Viktiga tekniska säkerhetsanvisningar i denna användarhandbok är märkta med symboler. Du måste följa dessa särskilda anvisningar om industriell säkerhet noggrant. Handla särskilt försiktigt i dessa fall för att undvika olyckor, skador på enheten och personskador. VARNING! Risk för skador eller livsfara! Denna symbol används vid anvisningar som, om de inte följs, kan leda till försämrad hälsa, skador, varaktiga kroppsskador eller till döden. VARNING! Risk för elstötar! Denna symbol används för att markera farliga situationer som beror på elektrisk ström. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det leda till allvarliga skador eller till döden. Nödvändigt arbete får endast utföras av en kvalificerad elektriker. VAR FÖRSIKTIG! Risk för skador på enheten! Denna symbol används vid anvisningar som, om de inte följs, kan leda till skador och funktionsfel på utrustningen, och/eller att utrustningen går förlorad. Observera! Denna symbol används för tips och information som du bör följa för att kunna hantera enheten effektivt och problemfritt. INFORMATION! Denna symbol används vid anvisningar som förklarar facktermer. 6

7 1.3 Skadeståndsansvar och garanti Alla uppgifter och anvisningar i denna användarhandbok har upprättats utifrån gällande lagstiftning, den senaste tekniken samt de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss under många år. Innan du börjar arbeta med enheten måste du noggrant läsa och förstå hela denna användarhandbok! Tillverkaren påtar sig inget skadeståndsansvar för skador och funktionsfel som beror på att användarhandboken inte har följts. Beskrivningar och bilder motsvarar inte nödvändigtvis den levererade varan. Ritningar och diagram är inte gjorda i skalan 1:1. Kontakta tillverkaren om du har några frågor. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar på produkten i syfte att förbättra dess prestanda. 7

8 1.4 Upphovsrättsskydd Användarhandboken ska hållas konfidentiell. Den är endast avsedd för personal som aktivt arbetar med enheten. All text, alla ritningar, bilder och andra återgivningar skyddas genom upphovsrättslag och är dessutom skyddade enligt kommersiella patenträttigheter. Missbruk av materialet leder till åtal. Det är inte tillåtet att lämna över innehållet till tredje part, kopiera det i någon form (inte heller delvis) eller använda och/eller föra det vidare utan tillverkarens skriftliga tillstånd. Överträdelser mot detta leder till skadeståndskrav. Med ensamrätt. Vi förbehåller oss alla rättigheter i fråga om patentlicensiering. Enheten skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,822,564, 6,816,741, 6,745,060, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,53, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, deras internationella motsvarigheter eller ett eller flera av de patent som listas på Andra patent har sökts. Köp eller innehav av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med otillåtna sensorer eller kablar som, fristående eller i kombination med denna enhet, omfattas av ett eller flera av de patent som rör denna enhet. 1.5 Transport och kassering Behåll förpackningen så att enheten kan fraktas oskadad om den behöver service. Om förpackningsmaterialet ändå ska kasseras ska du följa den lagstiftning för avfallshantering som gäller i ditt land. Om smittsamma föremål ska kasseras (t.ex. en Masimo-sensor med en infektion från användaren) ska detta göras av ett företag som är godkänt för den typen av avfallshantering. Adressen till ett sådant företag får du av din kommun. Enheten innehåller uppladdningsbara batterier som inte får kastas i hushållssoporna. Lämna i stället batterierna till en batteriinsamling på en avfallsstation. Om produkten har nått slutet på sin livslängd ska du kassera den enligt gällande lagstiftning. Alternativt kan du lämna tillbaka enheten till återförsäljaren, som sedan kasserar den lagenligt. 8

9 2 Säkerhet Detta avsnitt ger en överblick över alla viktiga säkerhetsaspekter för bästa möjliga personliga säkerhet, samt för att enheten ska kunna användas på ett så säkert och problemfritt sätt som möjligt. De enskilda kapitlen innehåller dessutom detaljerade säkerhetsanvisningar (som är märkta med symboler) för att förhindra att risker uppstår. Beakta dessutom de symboler, tecken och inskrifter som finns på enheten och se till att de förblir läsbara. 2.1 Avsedd användning Enheten används för att kontinuerligt övervaka funktionell syremättnad och pulsfrekvens. Den har en larmfunktion för avvikelser från de inställda larmgränserna. Enheten kan användas för att övervaka nyfödda, barn och vuxna patienter. Endast den godkända Masimo-sensorn får användas på respektive patienttyp. Enheten kan användas hemma (inomhus och utomhus), på sjukhus och i sömnlaboratorier, som bordsmodell eller handhållen modell. VAR FÖRSIKTIG! All användning av enheten utöver den avsedda användningen, och all felaktig användning, är förbjuden och betraktas som en lagöverträdelse. Inga former av anspråk kan ställas på tillverkaren och/eller dennes behöriga personal om de har att göra med skador som uppstått på grund av att enheten använts på ett sätt som den inte är avsedd för. Användaren av enheten har det fulla ansvaret för alla skador som beror på ej avsedd användning. Med korrekt användning menas att användaren följer anvisningarna i denna användarhandbok och tillämpar alla angivna data. Enheten får inte öppnas eller ändras. Andra delar än de som ingår i leveransen får endast användas om de kommer från tillverkaren. 9

10 2.1.1 Felaktig användning VARNING! Brandrisk! Pulsoximetern får inte användas under MRT-undersökning (magnetisk resonanstomografi). Den elektriska ström som då induceras kan orsaka brännskador. Pulsoximetern får inte användas för att övervaka andning. Detta får endast utföras med särskilda instrument för andningsövervakning. Pulsoximetern får inte användas som apnémonitor. En pulsoximeter ska användas som en enhet för tidig varning. När en trend mot hypoxi noteras hos patienten ska blodprover analyseras med en co-oximeter i laboratorium, så att patientens tillstånd kan utvärderas fullständigt. Om en larmstatus (utöver de undantag som listas i denna handbok) inträffar när perioden för tyst larm är avstängd kommer de enda larmindikeringarna att vara visuella indikeringar och symboler för larmet. Denna enhet får endast användas av kvalificerad personal. Läs denna handbok, kompletterande anvisningar, all säkerhetsinformation och alla specifikationer och se till att du förstår dem innan du använder enheten. Använd inga förlängningssladdar eller adaptrar av något slag. Nätkabeln måste vara hel och oskadad. Explosionsrisk! Pulsoximetern får inte användas i en lättantändlig atmosfär. En sådan atmosfär kan bildas vid arbeten med lättantändliga anestetika, lustgaser eller andra lättantändliga gaser och vätskor. Pulsoximetern får inte användas i en reglerbar kontaktdosa. Sådana kontaktdosor är inte lämpliga för säker strömförsörjning. Karboxihemoglobin (HbCO), methemoglobin (Hbmet), utspädda färgämnen och substanser som innehåller färgämnen i blodomloppet kan påverka mätresultaten och ge felaktigt förhöjda värden. När pulsoximetern används nära utrustning som sänder ut starka elektromagnetiska signaler (t.ex. mobiltelefoner, monitorer osv.) kan dess prestanda försämras Kvalitetssäkring Programvaran till denna pulsoximeter har utvecklats, kontrollerats och godkänts i enlighet med EN Utöver denna kvalitetssäkring har enhetens självdiagnosfunktioner utvecklats för att omedelbart upptäcka funktionsfel. Detta omfattar: övervakningslarm, lågspänningstest, återställning av block, cykliska kontroller av RAM- och ROM-minnets innehåll, säkra minnesplatser med checksumma, kommunikationspunktkontroller och konstanta mätningar av driftspänningen. 10

11 2.2 Användarens ansvar Denna användarhandbok måste förvaras i närheten av enheten och måste alltid vara tillgänglig för den som använder utrustningen. Enheten får endast användas om den är funktionsduglig och inte har några tekniska fel. Kontrollera alltid att enheten inte har några fel innan du använder den. Instruktionerna i användarhandboken ska följas till fullo och utan ändringar! Vid användning av enheten måste instruktionerna i denna användarhandbok, angivna säkerhetssymboler, lokala olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetsföreskrifter samt gällande miljölagstiftning respekteras och tillämpas. Användaren och dennes behöriga personal ansvarar för hur enheten drivs, samt i angiven utsträckning för hur enheten installeras, används, underhålls och rengörs. Enheten ska användas på ett ansvarsfullt och förståndigt sätt. Om enheten används på ett otillåtet sätt eller av obehörig personal kan personer utsättas för livsfara. 2.3 Möjliga risker med enheten Enheten har genomgått en riskanalys. Den senaste tekniken har använts när enheten utformades och konstruerades. Ändå finns det risker med den! VARNING! Hälsorisk! Särskilt noggrann kontroll krävs om enheten används i närheten av barn eller sängliggande personer. Använd aldrig enheten utan att en utbildad person övervakar användningen! VARNING! Fara med elektrisk ström! Elektrisk ström kan orsaka allvarliga skador. Om isoleringen eller de enskilda delarna skadas föreligger livsfara. Beakta därför följande: Endast utbildade specialister får utföra arbeten på enheten. Innan arbete utförs på enheten ska den kopplas bort från huvudströmmen! Kontrollera att strömkablarna inte är skadade före varje användning. VARNING! Fara med uppladdningsbara batterier! Enheten innehåller uppladdningsbara batterier. 11

12 Kasta inte batterierna i öppen eld, och utsätt dem inte för höga temperaturer. De kan explodera. Vid felaktig användning kan vätska läcka ut från batterierna. Detta kan orsaka hudirritationer. Undvik kontakt med denna vätska. Om någon får vätskan på huden ska huden sköljas med mycket vatten. Om någon får vätskan i ögonen ska denne direkt skölja ögonen med vatten i 10 minuter, och omedelbart uppsöka läkare. VAR FÖRSIKTIG! Undvik störningar av högfrekvent brus! Medicintekniska instrument kan påverkas av (mobila) enheter som överför radiofrekvenser (t.ex. mobiltelefoner). Använd inte mobiltelefoner nära enheten. VAR FÖRSIKTIG! Elektromagnetisk kompabilitet! För elektrisk medicinteknisk utrustning gäller särskilda säkerhetsföreskrifter om elektromagnetisk kompabilitet (EMC), och utrustningen måste användas och installeras enligt riktlinjerna i servicemanualen (kan beställas). Observera i synnerhet följande: Golven måste vara gjorda av trä eller betong, eller vara täckta med keramikplattor. Om golvet är gjort av syntetmaterial måste den relativa fuktigheten vara minst 30 %. Enheten får inte utsättas för starka magnetiska fält när den används. Magnetiska fält i strömfrekvensen måste motsvara de värden som förekommer i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 2.4 Användare Enheten får endast användas av utbildade specialister och informerade användare. Det är särskilt viktigt att medicinskt utbildad personal konfigurerar enheten (t.ex. larmgränserna). 12

13 3 Tekniska data 3.1 Data för enheten Data Mått (L x B x H) Vikt inklusive batterier Värde 128 x 85 x 46 mm 330 g Nätaggregat Inbyggd strömförsörjning Maximal livslängd med batteridrift, fullt laddat batteri 240 V ~50 Hz 5 V DC 1 A LiIonMn uppladdningsbart batteri 3,6 V/3 200 mah 30 timmar garanteras Driftstemperatur 0 till + 50 C Förvaringstemperatur -10 till + 70 Klassificering i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter ll b Kännetecknande data SpO 2 Puls Displayintervall % slag/min. Noggrannhet vid orörlighet, vuxna, barn och nyfödda slag/min. +/- 3 siffror Noggrannhet vid rörelse, vuxna, barn och nyfödda Noggrannhet vid orörlighet, vuxna och barn Noggrannhet vid orörlighet, nyfödda Noggrannhet vid rörelse, vuxna, barn och nyfödda % +/- 2 siffror 0 69 %, ej angivet % +/- 3 siffror 0 69 %, ej angivet % +/- 3 siffror 0 69 %, ej angivet Upplösning 1 % 1 slag/min slag/min. +/- 5 siffror 13

14 Kännetecknande data SpO 2 Puls Datauppdateringsintervall 1 Hz 1 Hz Masimo SET-tekniken med LNOP Adt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid orörlighet i undersökningar av mänskligt blod på friska frivilliga vuxna i undersökningar med framkallad hypoxi i intervallet % SpO 2, jämfört med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Masimo SET-tekniken med LNOP Adt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid rörelse i undersökningar av mänskligt blod på friska frivilliga vuxna i undersökningar med framkallad hypoxi, där de utförde gnidande och trummande rörelser på 2 till 4 Hz vid en amplitud på 1 till 2 cm och en icke-repeterande rörelse, på 1 till 5 Hz vid en amplitud på 2 till 3 cm, i undersökningar med framkallad hypoxi i intervallet % SpO 2, jämfört med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Masimo SET-tekniken med LNOP Neo- och Neo Pt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid rörelser hos nyfödda i undersökningar av mänskligt blod på nyfödda, där den nyföddas fot rörde sig med 2 till 4 Hz vid en amplitud på 1 till 2 cm, i jämförelse med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Perfusion Displayintervall 0,02 20,0 % Inställningsintervall för larmgränser Övre gräns för syremättnad % Nedre gräns för syremättnad % Övre gräns för pulsfrekvens slag/min. Nedre gräns för pulsfrekvens slag/min. Sensor Våglängder största ljusstyrka 660 nm (röd), 905 nm (infraröd) 0,79 mw Observera! Informationen om våglängdsintervallet kan vara särskilt användbar för kliniker. 14

15 3.2 Fabriksinställningar Inställning Värde Larmgräns för hög SpO % Larmgräns för låg SpO 2 85 % Larmgräns för hög pulsfrekvens 160 slag/min. Larmgräns för låg pulsfrekvens 40 slag/min. Minneskonfiguration Överskrivning Larmvolym 5 Pulstonens volym 5 Tid för tyst larm 60 s. Tid för medelvärdesbildning 8 s. Känslighet Normal 15

16 4 Beskrivning av enheten 4.1 Display, lampor och knappar Framsida 1 LCD-display 2 Grön strömindikator 3 Gul larmindikator 4 Röd larmindikator 5 Knapp för bakgrundsbelysning och nedåtpil (navigeringsknapp) 6 Menyknapp 7 På/av-knapp 8 Knapp för tyst larm och uppåtpil (navigeringsknapp) Bild 1: framsida Baksida 1 Högtalare och märkskylt Bild 2: baksida 16

17 4.2 Uttag på enheten Uttag på enhetens övre kant: 1 USB-port 2 Uttag för patientkabel 3 Uttag för strömkabel Bild 3: enhetens övre kant 17

18 4.3 LCD-display 1 Perfusionsindex grafisk symbol 2 Aktuell syremättnad i % 3 Datalagring Fast: datalagring aktiv Blinkar: minnet fullt 4 Aktuell batterikapacitet 5 Högtalarsymbol Fast: om ljudlarmen är avstängda Blinkar: om ljudlarmen är tillfälligt tystade 6 Sensorlarm blinkar under alla sensorlarm 7 Hjärtsymbol visas för varje registrerat pulsslag 8 Masimo SET 9 Pulsfrekvens i slag per minut (bpm) 10 SIQ-värde grafisk symbol 11 AC-symbol visas när nätaggregatet är isatt Bild 4: LCD-display Perfusionsindex: > 0,1 % > 0,15 % > 0,21 % > 0,29 % > 0,44 % > 0,65 % > 0,925 % > 2,432 % > 6,53 % > 17,669 % SIQ-värde: > 9,5 % > 19 % > 28 % > 38 % > 47 % > 57 % > 66 % > 76 % > 85 % > 95 % 18

19 Vad är Signal-IQ? Signal-IQ är ett mått på uppmätt signal och signalkvalitet. Masimo har utvecklat detta mått för att ge användaren information om när ett uppmätt värde är tvivelaktigt. Signal- IQ är en visuell indikator på kvaliteten i uppmätta värden för syremättnad och pulsfrekvens. Ju svårare det är att detektera en arteriell pulssignal, desto lägre är den IQ-stapel som visas. Signal-IQ är särskilt användbart vid rörelser, dålig cirkulation och påverkan från omgivningen. Vad är perfusionsindex? Perfusionsindex är ett mått på pulsstyrkan vid sensormätningen. Perfusionsindex varierar från 0,02 % (mycket svag pulsstyrka) till 20 % (mycket stark pulssignal). Perfusionsindex beräknas av hur stor andel infrarött ljus som reflekteras. Perfusionsindex är ett relativt mått och kan variera efter olika omständigheter och patienter. 19

20 4.4 Symboler på enheten Symbol Betydelse Beakta anvisningarna i användarhandboken. Luckan till batterifacket är öppen Luckan till batterifacket är stängd På/av-knapp Menyknapp för att göra inställningar Knapp för bakgrundsbelysning och nedåtpil (navigeringsknapp) Knapp för tyst larm och uppåtpil (navigeringsknapp) Typ BF-utrustning 20

21 4.5 USB-port VAR FÖRSIKTIG! Anslut endast originaldelar från tillverkaren till porten. Annars kan enheten skadas. Enheten har en inbyggd USB-port (1) så att den kan anslutas till en vanlig dator. Observera! Det program som behövs för att ansluta till en dator kan beställas av återförsäljaren av produkten. Bild 5: USB-port 4.6 Märkskylt Märkskylten sitter på enhetens baksida. Där hittar du följande information: Tillverkare Beskrivning Tillverkningsår Serienummer Strömförsörjning Typnummer Bild 6: märkskylt 21

22 5 Leverans, paketering och förvaring 5.1 Kontroll av leveransen Kontrollera leveransen direkt vid ankomsten. Se till att den är komplett och att inga transportskador har uppkommit. Godkänn inte leveransen om den har synliga yttre transportskador, eller gör det endast med en reservation. Ange skadans omfattning på det medföljande leveransdokumentet, dvs. på transportföretagets dokument. Inled reklamationsproceduren. Rapportera alla ej synliga skador direkt när de har upptäckts. Du kan endast göra reklamationer under den gällande tidsperioden för reklamationer. 5.2 Paketering Transportera och skicka alltid enheten i originalförpackningen. På detta sätt minimerar du risken för skador. Vi rekommenderar att du sparar förpackningen. VARNING! Risk för kvävning! Förpackningsmaterialen är inte till för barn. Det finns en risk för kvävning. VAR FÖRSIKTIG! Kassera alltid förpackningsmaterialen på ett miljövänligt sätt och enligt den lokala lagstiftning som gäller för kassering. Ring om nödvändigt ett återvinningsföretag. 22

23 5.3 Förvaring Enheten får endast förvaras enligt följande: Förvara enheten med batterier som är laddade till hälften. Säkra enheten före förvaringen eller stäng av den. Förvara den inte utomhus. Förvara den på en torr och dammfri plats. Utsätt den inte för aggressiva ämnen. Utsätt den inte för direkt solljus. Undvik mekaniska vibrationer. Förvaringstemperatur -10 till +70 C. Relativ luftfuktighet max 95 %. Kontrollera det allmänna tillståndet för alla delar och för förpackningen om enheten förvaras under en längre tid. Se till att inga obehöriga utomstående personer kan komma åt enheten (stjäla den, komma över den eller använda den). 23

24 6 Användning 6.1 Miljökrav Enheten använder endast radiofrekvensenergi för den interna funktionen. Därför är dess RFstrålning mycket låg, och det är inte sannolikt att den orsakar störningar för elektronisk utrustning som finns i närheten. Enheten är avsedd att användas i alla typer av miljöer, även i hushåll och inrättningar som är direkt anslutna till ett allmänt nät, som även försörjer byggnader med hushåll. Golven måste vara gjorda av trä eller betong, eller vara täckta med keramikplattor. Om golvet är gjort av syntetmaterial måste den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %. 6.2 Före den första användningen Innan du använder enheten för första gången ska du ta reda på fakta om den och dess tillbehör. I detta ingår absolut att läsa användarhandboken. VARNING! Fara för patienten! Enheten används för att övervaka patienter. Därför får den endast användas och konfigureras av utbildade och informerade användare. Innan enheten används på en patient för första gången måsten den slås på och testas. 24

25 6.3 Nätanslutning Enheten kan försörjas med ström via det medföljande nätaggregatet, eller med de inbyggda uppladdningsbara LiIon-batterierna om den ska användas mobilt. Om strömmen kopplas bort från enheten när den används aktiveras nätlarmet. VAR FÖRSIKTIG! Använd aldrig flera elkablar för att försörja enheten med ström. Anslut aldrig enheten till ett eluttag med brytare. Använd alltid endast det nätaggregat som följer med enheten. 1. Sätt i strömkabeln (1) i uttaget (2) på enheten. 2. Sätt i kabelns andra ände i ett eluttag. Strömindikatorn (1) lyser. Bild 7: strömkabel Observera! Strömindikatorn visar endast att enheten försörjs med ström. Den visar inte enhetens driftstatus (PÅ/AV). Bild 8: strömindikator 25

26 6.4 Batteridrift Enheten kan även försörjas med ström för övervakningen via det inbyggda uppladdningsbara batteriet och utan nätaggregatet. Om batterierna är fullt laddade har enheten en garanterad övervakningstid på minst 30 timmar. Den faktiska batterikapaciteten visas på LCD-displayen när enheten är PÅ. Om batterikapaciteten är otillräcklig aktiveras batterilarmet. Observera! När enheten är PÅ visar batterisymbolen batterikapaciteten. Tillräcklig batterikapacitet Begränsad batterikapacitet Mycket begränsad batterikapacitet Bild 9: batterikapacitetsindikator 6.5 Anslutningar Ansluta patientkabeln 1. Sätt i patientkabelkontakten (1) i uttaget (2) på enheten. Det är endast möjligt att sätta i kontakten åt ett håll, och du hör hur den snäpper fast. 2. Välj Masimo-sensor. Bild 10: ansluta patientkabeln 26

27 3. Sätt i sensorns kontakt i patientkabelns uttag. Det är endast möjligt att sätta i kontakten åt ett håll, och du hör hur den snäpper fast. Observera! Vissa Masimo-sensorer (t.ex. typ LNOP DCSC) har en inbyggd patientkabel. Du behöver då inte ansluta sensorn till en separat patientkabel. Bild 11: ansluta LNOP-sensor Bild 12: ansluta LNCS-sensor Koppla loss sensorn från patientkabeln LNOP-sensorer 1. Tryck ihop de två sidoknapparna (1). Låsmekanismen låser upp sensorns kontakt. 2. Ta loss kontakten från kopplingen (2). LNCS-sensorer 1. Lyft på skyddskåpan (1). Bild 13: koppling av LNOP-sensor 2. Koppla loss sensorns kontakt från patientkabeln genom att dra i kontakten med ett fast grepp (2). Bild 14: koppling av LNCS-sensor 27

28 6.5.3 Koppla loss patientkabeln från enheten 1. Tryck ihop de två sidoknapparna (1) på patientkabelkontakten. Låsmekanismen låser upp patientkabelns kontakt. 2. Dra ur kontakten. VAR FÖRSIKTIG! Tryck inte på kontakten när du drar ur den. Den kan skadas. Bild 15: koppling av patientkabelkontakt 6.6 Installera enheten Installera enheten så att patienten förblir så rörlig som möjligt. Enheten ska normalt placeras på nattduksbordet bredvid patientens säng. VARNING! Fara med kabel i närheten av patienten. Som med all medicinteknisk utrustning ska du placera patientkablarna på ett sådant sätt att patienten inte riskerar att trassla in sig eller strypas. VARNING! Fara vid spänningsvariationer! Rör aldrig vid patienten och enhetens externa uttag samtidigt. Patientens hälsotillstånd kan påverkas av eventuella spänningsvariationer. VAR FÖRSIKTIG! Enheten kan falla! Se till att enheten sitter fast ordentligt. Om den faller kan enheten eller patienten skadas. Lyft aldrig enheten i någon av kontakterna. De kan skadas. 28

29 VARNING! Kontakterna kan lossna vid rörelser! Om enheten flyttas under övervakningen är det mycket viktigt att kontrollera patientkabelkontakten. Om kontakten lossnar av misstag avges ett larm. 6.7 Använda Masimo-sensorer VARNING! Fara om bruksanvisningen inte följs! Följ anvisningarna i Masimo-sensorns bruksanvisning. Om bruksanvisningen inte följs kan mätresultaten bli felaktiga. Använd endast godkända Masimo-sensorer tillsammans med enheten. Om andra sensorer används kan enhetens prestanda försämras och patienten utsättas för fara! Om en sensor appliceras på ett felaktigt sätt, t.ex. om den lindas för hårt, kan detta orsaka vävnadsskador. Kontrollera att hudytan där sensorn sitter inte är skadad, så som beskrivs i sensorns bruksanvisning. Kontrollera att sensorn är rätt placerad och sitter fast ordentligt. Använd inte skadade sensorer eller kablar! Använd inte en sensor med oskyddade optiska komponenter. Varken sensorerna eller patientkabelkontakterna är vattentäta. Sensorer eller anslutningar får aldrig sänkas ner i vätska eller hållas under rinnande vatten. Sterilisera inte sensorerna eller patientkabeln med strålning, ånga eller etylenoxid. Observera! Mer information om hur Masimo-sensorerna används finns i bruksanvisningen till den aktuella sensorn. Observera! En fullständig lista över godkända Masimo-sensorer kan beställas av tillverkaren. 29

30 6.7.1 Välja (rätt) sensor Välj sensor utifrån patientens ålder och vikt och om sensorn går att återanvända. Du kan ta tabellen nedan till hjälp. Vilken sensor som är lämpligast beror på den enskilda patienten. Observera! En aktuell lista över alla sensorer kan beställas direkt av tillverkaren. Sensorer för engångsbruk Beställn.nr Sensortyp Patienttyp och vikt LNOP Adt Vuxna > 30 kg LNOP Pdt Barn och vuxna > 10 kg och < 50 kg LNOP Neo Nyfödda < 10 kg LNOP Neo Pt Nyfödda < 1 kg, känslig hud LNOP Neo-L Nyfödda < 10 kg LNOP Inf-L Små barn > 3 kg, < 10 kg LNOP NeoPt-L Nyfödda < 1 kg, känslig hud LNOP Neo-Bridge Nyfödda < 10 kg LNCS Adtx Vuxna > 30 kg LNCS Pdtx Barn och vuxna > 10 kg och < 50 kg LNCS Inf-L Små barn > 3 kg, < 20 kg LNCS Neo-L Nyfödda, barn, vuxna < 3 kg och > 40 kg LNCS NeoPt Tidigt födda spädbarn, < 1 kg VARNING! Allergirisk! Användning av Masimos SpO 2 -sensorer LNOP och LNCS för engångsbruk rekommenderas inte för patienter som utvecklar allergiska reaktioner mot tejp. Sensorerna ska placeras om minst var åttonde timme. Vid tecken på hämmad blodcirkulation eller hudirritation ska sensorerna genast avlägsnas och placeras på en annan plats. 30

31 Återanvändbara sensorer Beställn.nr Sensortyp Patienttyp och vikt LNOP DCI Vuxna > 30 kg LNOP DCIP Barn > 10 kg och < 50 kg LNOP DCSC Vuxna > 30 kg, för punktkontroll LNOP DC-195 Vuxna > 30 kg LNOP YI Barn och vuxna > 1 kg LNOP TC-I Vuxna och barn > 30 kg, öronsensor LNOP TF-I Pannsensor, transflektiv LNCS DCI Vuxna > 30 kg LNCS DCIP Barn > 10 kg och < 50 kg LNCS YI Barn och vuxna, för olika placeringar > 1 kg LNCS TC-I Vuxna och barn > 30 kg, öronsensor LNCS TF-I Pannsensor, transflektiv, vuxna > 30 kg VARNING! Fara vid användning under lång tid! Användning av återanvändbara Masimo LNOP -sensorer rekommenderas inte för användning under lång tid. Sensorerna är inte avsedda att användas vid långtidsövervakning. De ska placeras om minst var fjärde timme. Vid tecken på hämmad blodcirkulation eller hudirritation ska sensorerna genast avlägsnas och placeras på en annan plats. 31

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer