Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML"

Transkript

1 Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB,

2 1 Allmänt Information om användarhandboken Symboler Skadeståndsansvar och garanti Upphovsrättsskydd Transport och kassering Säkerhet Avsedd användning Felaktig användning Kvalitetssäkring Användarens ansvar Möjliga risker med enheten Användare Tekniska data Data för enheten Fabriksinställningar Beskrivning av enheten Display, lampor och knappar Framsida Baksida Uttag på enheten LCD-display Symboler på enheten USB-port Märkskylt Leverans, paketering och förvaring Kontroll av leveransen Paketering Förvaring Användning Miljökrav Före den första användningen

3 6.3 Nätanslutning Batteridrift Anslutningar Ansluta patientkabeln Koppla loss sensorn från patientkabeln Koppla loss patientkabeln från enheten Installera enheten Använda Masimo-sensorer Välja (rätt) sensor Styra enheten Allmänt Sätta på enheten Stänga av enheten Byta strömförsörjning Byta från nätanslutning till batterier Byta från batterier till nätanslutning Strömavbrott Bakgrundsbelysning Tillfällig aktivering Permanent aktivering Användaråtkomst (PIN-kod) Ställa in hemvårds- eller klinikläge Visa konfigurationer Parameterlista Ändra konfigurationer Förbereda konfigurationsändringar Ändra larmgränserna Larmgränser för syremättnad Larmgränser för pulsfrekvens Ändra ljudsignalerna Pulstonens volym Larmvolym Tid för tyst larm Ändra parametrarna för Masimo-signalbehandling

4 Tid för medelvärdesbildning Känslighet Ändra lagringsläge Dataexport Larm Allmänt Larmkategorier Larm med hög prioritet Systemlarm Larm med medelhög prioritet Larm med låg prioritet Kombination av larm med olika prioriteter Funktionsfel Rengöring och underhåll Rengöring Rengöra enheten Rengöra Masimo-sensorerna Rengöra patientkabeln Underhåll Årligt underhåll Användarkontroll av larmfunktionen Tillbehör och reservdelar Tillbehör Reservdelar Index

5 1 Allmänt 1.1 Information om användarhandboken Denna användarhandbok beskriver hur enheten används på ett säkert och korrekt sätt. Det är absolut nödvändigt att du följer de specifika säkerhetsanvisningarna och instruktionerna, samt tillämpar gällande olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetsföreskrifter. Innan du börjar arbeta med enheten måste du läsa och förstå hela användarhandboken, i synnerhet kapitlet om säkerhet och de enskilda säkerhetsanvisningarna. Du måste ha förstått det du har läst. Handboken är en av enhetens komponenter. Se till att den alltid finns till hands i närheten av enheten. Om du lämnar över enheten till tredje part ska du alltid lämna över användarhandboken tillsammans med den. 5

6 1.2 Symboler Viktiga tekniska säkerhetsanvisningar i denna användarhandbok är märkta med symboler. Du måste följa dessa särskilda anvisningar om industriell säkerhet noggrant. Handla särskilt försiktigt i dessa fall för att undvika olyckor, skador på enheten och personskador. VARNING! Risk för skador eller livsfara! Denna symbol används vid anvisningar som, om de inte följs, kan leda till försämrad hälsa, skador, varaktiga kroppsskador eller till döden. VARNING! Risk för elstötar! Denna symbol används för att markera farliga situationer som beror på elektrisk ström. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det leda till allvarliga skador eller till döden. Nödvändigt arbete får endast utföras av en kvalificerad elektriker. VAR FÖRSIKTIG! Risk för skador på enheten! Denna symbol används vid anvisningar som, om de inte följs, kan leda till skador och funktionsfel på utrustningen, och/eller att utrustningen går förlorad. Observera! Denna symbol används för tips och information som du bör följa för att kunna hantera enheten effektivt och problemfritt. INFORMATION! Denna symbol används vid anvisningar som förklarar facktermer. 6

7 1.3 Skadeståndsansvar och garanti Alla uppgifter och anvisningar i denna användarhandbok har upprättats utifrån gällande lagstiftning, den senaste tekniken samt de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss under många år. Innan du börjar arbeta med enheten måste du noggrant läsa och förstå hela denna användarhandbok! Tillverkaren påtar sig inget skadeståndsansvar för skador och funktionsfel som beror på att användarhandboken inte har följts. Beskrivningar och bilder motsvarar inte nödvändigtvis den levererade varan. Ritningar och diagram är inte gjorda i skalan 1:1. Kontakta tillverkaren om du har några frågor. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar på produkten i syfte att förbättra dess prestanda. 7

8 1.4 Upphovsrättsskydd Användarhandboken ska hållas konfidentiell. Den är endast avsedd för personal som aktivt arbetar med enheten. All text, alla ritningar, bilder och andra återgivningar skyddas genom upphovsrättslag och är dessutom skyddade enligt kommersiella patenträttigheter. Missbruk av materialet leder till åtal. Det är inte tillåtet att lämna över innehållet till tredje part, kopiera det i någon form (inte heller delvis) eller använda och/eller föra det vidare utan tillverkarens skriftliga tillstånd. Överträdelser mot detta leder till skadeståndskrav. Med ensamrätt. Vi förbehåller oss alla rättigheter i fråga om patentlicensiering. Enheten skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,822,564, 6,816,741, 6,745,060, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,53, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, deras internationella motsvarigheter eller ett eller flera av de patent som listas på Andra patent har sökts. Köp eller innehav av denna enhet ger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda enheten med otillåtna sensorer eller kablar som, fristående eller i kombination med denna enhet, omfattas av ett eller flera av de patent som rör denna enhet. 1.5 Transport och kassering Behåll förpackningen så att enheten kan fraktas oskadad om den behöver service. Om förpackningsmaterialet ändå ska kasseras ska du följa den lagstiftning för avfallshantering som gäller i ditt land. Om smittsamma föremål ska kasseras (t.ex. en Masimo-sensor med en infektion från användaren) ska detta göras av ett företag som är godkänt för den typen av avfallshantering. Adressen till ett sådant företag får du av din kommun. Enheten innehåller uppladdningsbara batterier som inte får kastas i hushållssoporna. Lämna i stället batterierna till en batteriinsamling på en avfallsstation. Om produkten har nått slutet på sin livslängd ska du kassera den enligt gällande lagstiftning. Alternativt kan du lämna tillbaka enheten till återförsäljaren, som sedan kasserar den lagenligt. 8

9 2 Säkerhet Detta avsnitt ger en överblick över alla viktiga säkerhetsaspekter för bästa möjliga personliga säkerhet, samt för att enheten ska kunna användas på ett så säkert och problemfritt sätt som möjligt. De enskilda kapitlen innehåller dessutom detaljerade säkerhetsanvisningar (som är märkta med symboler) för att förhindra att risker uppstår. Beakta dessutom de symboler, tecken och inskrifter som finns på enheten och se till att de förblir läsbara. 2.1 Avsedd användning Enheten används för att kontinuerligt övervaka funktionell syremättnad och pulsfrekvens. Den har en larmfunktion för avvikelser från de inställda larmgränserna. Enheten kan användas för att övervaka nyfödda, barn och vuxna patienter. Endast den godkända Masimo-sensorn får användas på respektive patienttyp. Enheten kan användas hemma (inomhus och utomhus), på sjukhus och i sömnlaboratorier, som bordsmodell eller handhållen modell. VAR FÖRSIKTIG! All användning av enheten utöver den avsedda användningen, och all felaktig användning, är förbjuden och betraktas som en lagöverträdelse. Inga former av anspråk kan ställas på tillverkaren och/eller dennes behöriga personal om de har att göra med skador som uppstått på grund av att enheten använts på ett sätt som den inte är avsedd för. Användaren av enheten har det fulla ansvaret för alla skador som beror på ej avsedd användning. Med korrekt användning menas att användaren följer anvisningarna i denna användarhandbok och tillämpar alla angivna data. Enheten får inte öppnas eller ändras. Andra delar än de som ingår i leveransen får endast användas om de kommer från tillverkaren. 9

10 2.1.1 Felaktig användning VARNING! Brandrisk! Pulsoximetern får inte användas under MRT-undersökning (magnetisk resonanstomografi). Den elektriska ström som då induceras kan orsaka brännskador. Pulsoximetern får inte användas för att övervaka andning. Detta får endast utföras med särskilda instrument för andningsövervakning. Pulsoximetern får inte användas som apnémonitor. En pulsoximeter ska användas som en enhet för tidig varning. När en trend mot hypoxi noteras hos patienten ska blodprover analyseras med en co-oximeter i laboratorium, så att patientens tillstånd kan utvärderas fullständigt. Om en larmstatus (utöver de undantag som listas i denna handbok) inträffar när perioden för tyst larm är avstängd kommer de enda larmindikeringarna att vara visuella indikeringar och symboler för larmet. Denna enhet får endast användas av kvalificerad personal. Läs denna handbok, kompletterande anvisningar, all säkerhetsinformation och alla specifikationer och se till att du förstår dem innan du använder enheten. Använd inga förlängningssladdar eller adaptrar av något slag. Nätkabeln måste vara hel och oskadad. Explosionsrisk! Pulsoximetern får inte användas i en lättantändlig atmosfär. En sådan atmosfär kan bildas vid arbeten med lättantändliga anestetika, lustgaser eller andra lättantändliga gaser och vätskor. Pulsoximetern får inte användas i en reglerbar kontaktdosa. Sådana kontaktdosor är inte lämpliga för säker strömförsörjning. Karboxihemoglobin (HbCO), methemoglobin (Hbmet), utspädda färgämnen och substanser som innehåller färgämnen i blodomloppet kan påverka mätresultaten och ge felaktigt förhöjda värden. När pulsoximetern används nära utrustning som sänder ut starka elektromagnetiska signaler (t.ex. mobiltelefoner, monitorer osv.) kan dess prestanda försämras Kvalitetssäkring Programvaran till denna pulsoximeter har utvecklats, kontrollerats och godkänts i enlighet med EN Utöver denna kvalitetssäkring har enhetens självdiagnosfunktioner utvecklats för att omedelbart upptäcka funktionsfel. Detta omfattar: övervakningslarm, lågspänningstest, återställning av block, cykliska kontroller av RAM- och ROM-minnets innehåll, säkra minnesplatser med checksumma, kommunikationspunktkontroller och konstanta mätningar av driftspänningen. 10

11 2.2 Användarens ansvar Denna användarhandbok måste förvaras i närheten av enheten och måste alltid vara tillgänglig för den som använder utrustningen. Enheten får endast användas om den är funktionsduglig och inte har några tekniska fel. Kontrollera alltid att enheten inte har några fel innan du använder den. Instruktionerna i användarhandboken ska följas till fullo och utan ändringar! Vid användning av enheten måste instruktionerna i denna användarhandbok, angivna säkerhetssymboler, lokala olycksförebyggande föreskrifter och allmänna säkerhetsföreskrifter samt gällande miljölagstiftning respekteras och tillämpas. Användaren och dennes behöriga personal ansvarar för hur enheten drivs, samt i angiven utsträckning för hur enheten installeras, används, underhålls och rengörs. Enheten ska användas på ett ansvarsfullt och förståndigt sätt. Om enheten används på ett otillåtet sätt eller av obehörig personal kan personer utsättas för livsfara. 2.3 Möjliga risker med enheten Enheten har genomgått en riskanalys. Den senaste tekniken har använts när enheten utformades och konstruerades. Ändå finns det risker med den! VARNING! Hälsorisk! Särskilt noggrann kontroll krävs om enheten används i närheten av barn eller sängliggande personer. Använd aldrig enheten utan att en utbildad person övervakar användningen! VARNING! Fara med elektrisk ström! Elektrisk ström kan orsaka allvarliga skador. Om isoleringen eller de enskilda delarna skadas föreligger livsfara. Beakta därför följande: Endast utbildade specialister får utföra arbeten på enheten. Innan arbete utförs på enheten ska den kopplas bort från huvudströmmen! Kontrollera att strömkablarna inte är skadade före varje användning. VARNING! Fara med uppladdningsbara batterier! Enheten innehåller uppladdningsbara batterier. 11

12 Kasta inte batterierna i öppen eld, och utsätt dem inte för höga temperaturer. De kan explodera. Vid felaktig användning kan vätska läcka ut från batterierna. Detta kan orsaka hudirritationer. Undvik kontakt med denna vätska. Om någon får vätskan på huden ska huden sköljas med mycket vatten. Om någon får vätskan i ögonen ska denne direkt skölja ögonen med vatten i 10 minuter, och omedelbart uppsöka läkare. VAR FÖRSIKTIG! Undvik störningar av högfrekvent brus! Medicintekniska instrument kan påverkas av (mobila) enheter som överför radiofrekvenser (t.ex. mobiltelefoner). Använd inte mobiltelefoner nära enheten. VAR FÖRSIKTIG! Elektromagnetisk kompabilitet! För elektrisk medicinteknisk utrustning gäller särskilda säkerhetsföreskrifter om elektromagnetisk kompabilitet (EMC), och utrustningen måste användas och installeras enligt riktlinjerna i servicemanualen (kan beställas). Observera i synnerhet följande: Golven måste vara gjorda av trä eller betong, eller vara täckta med keramikplattor. Om golvet är gjort av syntetmaterial måste den relativa fuktigheten vara minst 30 %. Enheten får inte utsättas för starka magnetiska fält när den används. Magnetiska fält i strömfrekvensen måste motsvara de värden som förekommer i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 2.4 Användare Enheten får endast användas av utbildade specialister och informerade användare. Det är särskilt viktigt att medicinskt utbildad personal konfigurerar enheten (t.ex. larmgränserna). 12

13 3 Tekniska data 3.1 Data för enheten Data Mått (L x B x H) Vikt inklusive batterier Värde 128 x 85 x 46 mm 330 g Nätaggregat Inbyggd strömförsörjning Maximal livslängd med batteridrift, fullt laddat batteri 240 V ~50 Hz 5 V DC 1 A LiIonMn uppladdningsbart batteri 3,6 V/3 200 mah 30 timmar garanteras Driftstemperatur 0 till + 50 C Förvaringstemperatur -10 till + 70 Klassificering i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter ll b Kännetecknande data SpO 2 Puls Displayintervall % slag/min. Noggrannhet vid orörlighet, vuxna, barn och nyfödda slag/min. +/- 3 siffror Noggrannhet vid rörelse, vuxna, barn och nyfödda Noggrannhet vid orörlighet, vuxna och barn Noggrannhet vid orörlighet, nyfödda Noggrannhet vid rörelse, vuxna, barn och nyfödda % +/- 2 siffror 0 69 %, ej angivet % +/- 3 siffror 0 69 %, ej angivet % +/- 3 siffror 0 69 %, ej angivet Upplösning 1 % 1 slag/min slag/min. +/- 5 siffror 13

14 Kännetecknande data SpO 2 Puls Datauppdateringsintervall 1 Hz 1 Hz Masimo SET-tekniken med LNOP Adt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid orörlighet i undersökningar av mänskligt blod på friska frivilliga vuxna i undersökningar med framkallad hypoxi i intervallet % SpO 2, jämfört med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Masimo SET-tekniken med LNOP Adt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid rörelse i undersökningar av mänskligt blod på friska frivilliga vuxna i undersökningar med framkallad hypoxi, där de utförde gnidande och trummande rörelser på 2 till 4 Hz vid en amplitud på 1 till 2 cm och en icke-repeterande rörelse, på 1 till 5 Hz vid en amplitud på 2 till 3 cm, i undersökningar med framkallad hypoxi i intervallet % SpO 2, jämfört med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Masimo SET-tekniken med LNOP Neo- och Neo Pt-sensorer har godkänts för noggrannhet vid rörelser hos nyfödda i undersökningar av mänskligt blod på nyfödda, där den nyföddas fot rörde sig med 2 till 4 Hz vid en amplitud på 1 till 2 cm, i jämförelse med en co-oximeter och EKG-monitor i laboratorium. Denna variation är lika med plus eller minus en standardavvikelse, vilket omfattar 68 % av befolkningen. Perfusion Displayintervall 0,02 20,0 % Inställningsintervall för larmgränser Övre gräns för syremättnad % Nedre gräns för syremättnad % Övre gräns för pulsfrekvens slag/min. Nedre gräns för pulsfrekvens slag/min. Sensor Våglängder största ljusstyrka 660 nm (röd), 905 nm (infraröd) 0,79 mw Observera! Informationen om våglängdsintervallet kan vara särskilt användbar för kliniker. 14

15 3.2 Fabriksinställningar Inställning Värde Larmgräns för hög SpO % Larmgräns för låg SpO 2 85 % Larmgräns för hög pulsfrekvens 160 slag/min. Larmgräns för låg pulsfrekvens 40 slag/min. Minneskonfiguration Överskrivning Larmvolym 5 Pulstonens volym 5 Tid för tyst larm 60 s. Tid för medelvärdesbildning 8 s. Känslighet Normal 15

16 4 Beskrivning av enheten 4.1 Display, lampor och knappar Framsida 1 LCD-display 2 Grön strömindikator 3 Gul larmindikator 4 Röd larmindikator 5 Knapp för bakgrundsbelysning och nedåtpil (navigeringsknapp) 6 Menyknapp 7 På/av-knapp 8 Knapp för tyst larm och uppåtpil (navigeringsknapp) Bild 1: framsida Baksida 1 Högtalare och märkskylt Bild 2: baksida 16

17 4.2 Uttag på enheten Uttag på enhetens övre kant: 1 USB-port 2 Uttag för patientkabel 3 Uttag för strömkabel Bild 3: enhetens övre kant 17

18 4.3 LCD-display 1 Perfusionsindex grafisk symbol 2 Aktuell syremättnad i % 3 Datalagring Fast: datalagring aktiv Blinkar: minnet fullt 4 Aktuell batterikapacitet 5 Högtalarsymbol Fast: om ljudlarmen är avstängda Blinkar: om ljudlarmen är tillfälligt tystade 6 Sensorlarm blinkar under alla sensorlarm 7 Hjärtsymbol visas för varje registrerat pulsslag 8 Masimo SET 9 Pulsfrekvens i slag per minut (bpm) 10 SIQ-värde grafisk symbol 11 AC-symbol visas när nätaggregatet är isatt Bild 4: LCD-display Perfusionsindex: > 0,1 % > 0,15 % > 0,21 % > 0,29 % > 0,44 % > 0,65 % > 0,925 % > 2,432 % > 6,53 % > 17,669 % SIQ-värde: > 9,5 % > 19 % > 28 % > 38 % > 47 % > 57 % > 66 % > 76 % > 85 % > 95 % 18

19 Vad är Signal-IQ? Signal-IQ är ett mått på uppmätt signal och signalkvalitet. Masimo har utvecklat detta mått för att ge användaren information om när ett uppmätt värde är tvivelaktigt. Signal- IQ är en visuell indikator på kvaliteten i uppmätta värden för syremättnad och pulsfrekvens. Ju svårare det är att detektera en arteriell pulssignal, desto lägre är den IQ-stapel som visas. Signal-IQ är särskilt användbart vid rörelser, dålig cirkulation och påverkan från omgivningen. Vad är perfusionsindex? Perfusionsindex är ett mått på pulsstyrkan vid sensormätningen. Perfusionsindex varierar från 0,02 % (mycket svag pulsstyrka) till 20 % (mycket stark pulssignal). Perfusionsindex beräknas av hur stor andel infrarött ljus som reflekteras. Perfusionsindex är ett relativt mått och kan variera efter olika omständigheter och patienter. 19

20 4.4 Symboler på enheten Symbol Betydelse Beakta anvisningarna i användarhandboken. Luckan till batterifacket är öppen Luckan till batterifacket är stängd På/av-knapp Menyknapp för att göra inställningar Knapp för bakgrundsbelysning och nedåtpil (navigeringsknapp) Knapp för tyst larm och uppåtpil (navigeringsknapp) Typ BF-utrustning 20

21 4.5 USB-port VAR FÖRSIKTIG! Anslut endast originaldelar från tillverkaren till porten. Annars kan enheten skadas. Enheten har en inbyggd USB-port (1) så att den kan anslutas till en vanlig dator. Observera! Det program som behövs för att ansluta till en dator kan beställas av återförsäljaren av produkten. Bild 5: USB-port 4.6 Märkskylt Märkskylten sitter på enhetens baksida. Där hittar du följande information: Tillverkare Beskrivning Tillverkningsår Serienummer Strömförsörjning Typnummer Bild 6: märkskylt 21

22 5 Leverans, paketering och förvaring 5.1 Kontroll av leveransen Kontrollera leveransen direkt vid ankomsten. Se till att den är komplett och att inga transportskador har uppkommit. Godkänn inte leveransen om den har synliga yttre transportskador, eller gör det endast med en reservation. Ange skadans omfattning på det medföljande leveransdokumentet, dvs. på transportföretagets dokument. Inled reklamationsproceduren. Rapportera alla ej synliga skador direkt när de har upptäckts. Du kan endast göra reklamationer under den gällande tidsperioden för reklamationer. 5.2 Paketering Transportera och skicka alltid enheten i originalförpackningen. På detta sätt minimerar du risken för skador. Vi rekommenderar att du sparar förpackningen. VARNING! Risk för kvävning! Förpackningsmaterialen är inte till för barn. Det finns en risk för kvävning. VAR FÖRSIKTIG! Kassera alltid förpackningsmaterialen på ett miljövänligt sätt och enligt den lokala lagstiftning som gäller för kassering. Ring om nödvändigt ett återvinningsföretag. 22

23 5.3 Förvaring Enheten får endast förvaras enligt följande: Förvara enheten med batterier som är laddade till hälften. Säkra enheten före förvaringen eller stäng av den. Förvara den inte utomhus. Förvara den på en torr och dammfri plats. Utsätt den inte för aggressiva ämnen. Utsätt den inte för direkt solljus. Undvik mekaniska vibrationer. Förvaringstemperatur -10 till +70 C. Relativ luftfuktighet max 95 %. Kontrollera det allmänna tillståndet för alla delar och för förpackningen om enheten förvaras under en längre tid. Se till att inga obehöriga utomstående personer kan komma åt enheten (stjäla den, komma över den eller använda den). 23

24 6 Användning 6.1 Miljökrav Enheten använder endast radiofrekvensenergi för den interna funktionen. Därför är dess RFstrålning mycket låg, och det är inte sannolikt att den orsakar störningar för elektronisk utrustning som finns i närheten. Enheten är avsedd att användas i alla typer av miljöer, även i hushåll och inrättningar som är direkt anslutna till ett allmänt nät, som även försörjer byggnader med hushåll. Golven måste vara gjorda av trä eller betong, eller vara täckta med keramikplattor. Om golvet är gjort av syntetmaterial måste den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %. 6.2 Före den första användningen Innan du använder enheten för första gången ska du ta reda på fakta om den och dess tillbehör. I detta ingår absolut att läsa användarhandboken. VARNING! Fara för patienten! Enheten används för att övervaka patienter. Därför får den endast användas och konfigureras av utbildade och informerade användare. Innan enheten används på en patient för första gången måsten den slås på och testas. 24

25 6.3 Nätanslutning Enheten kan försörjas med ström via det medföljande nätaggregatet, eller med de inbyggda uppladdningsbara LiIon-batterierna om den ska användas mobilt. Om strömmen kopplas bort från enheten när den används aktiveras nätlarmet. VAR FÖRSIKTIG! Använd aldrig flera elkablar för att försörja enheten med ström. Anslut aldrig enheten till ett eluttag med brytare. Använd alltid endast det nätaggregat som följer med enheten. 1. Sätt i strömkabeln (1) i uttaget (2) på enheten. 2. Sätt i kabelns andra ände i ett eluttag. Strömindikatorn (1) lyser. Bild 7: strömkabel Observera! Strömindikatorn visar endast att enheten försörjs med ström. Den visar inte enhetens driftstatus (PÅ/AV). Bild 8: strömindikator 25

26 6.4 Batteridrift Enheten kan även försörjas med ström för övervakningen via det inbyggda uppladdningsbara batteriet och utan nätaggregatet. Om batterierna är fullt laddade har enheten en garanterad övervakningstid på minst 30 timmar. Den faktiska batterikapaciteten visas på LCD-displayen när enheten är PÅ. Om batterikapaciteten är otillräcklig aktiveras batterilarmet. Observera! När enheten är PÅ visar batterisymbolen batterikapaciteten. Tillräcklig batterikapacitet Begränsad batterikapacitet Mycket begränsad batterikapacitet Bild 9: batterikapacitetsindikator 6.5 Anslutningar Ansluta patientkabeln 1. Sätt i patientkabelkontakten (1) i uttaget (2) på enheten. Det är endast möjligt att sätta i kontakten åt ett håll, och du hör hur den snäpper fast. 2. Välj Masimo-sensor. Bild 10: ansluta patientkabeln 26

27 3. Sätt i sensorns kontakt i patientkabelns uttag. Det är endast möjligt att sätta i kontakten åt ett håll, och du hör hur den snäpper fast. Observera! Vissa Masimo-sensorer (t.ex. typ LNOP DCSC) har en inbyggd patientkabel. Du behöver då inte ansluta sensorn till en separat patientkabel. Bild 11: ansluta LNOP-sensor Bild 12: ansluta LNCS-sensor Koppla loss sensorn från patientkabeln LNOP-sensorer 1. Tryck ihop de två sidoknapparna (1). Låsmekanismen låser upp sensorns kontakt. 2. Ta loss kontakten från kopplingen (2). LNCS-sensorer 1. Lyft på skyddskåpan (1). Bild 13: koppling av LNOP-sensor 2. Koppla loss sensorns kontakt från patientkabeln genom att dra i kontakten med ett fast grepp (2). Bild 14: koppling av LNCS-sensor 27

28 6.5.3 Koppla loss patientkabeln från enheten 1. Tryck ihop de två sidoknapparna (1) på patientkabelkontakten. Låsmekanismen låser upp patientkabelns kontakt. 2. Dra ur kontakten. VAR FÖRSIKTIG! Tryck inte på kontakten när du drar ur den. Den kan skadas. Bild 15: koppling av patientkabelkontakt 6.6 Installera enheten Installera enheten så att patienten förblir så rörlig som möjligt. Enheten ska normalt placeras på nattduksbordet bredvid patientens säng. VARNING! Fara med kabel i närheten av patienten. Som med all medicinteknisk utrustning ska du placera patientkablarna på ett sådant sätt att patienten inte riskerar att trassla in sig eller strypas. VARNING! Fara vid spänningsvariationer! Rör aldrig vid patienten och enhetens externa uttag samtidigt. Patientens hälsotillstånd kan påverkas av eventuella spänningsvariationer. VAR FÖRSIKTIG! Enheten kan falla! Se till att enheten sitter fast ordentligt. Om den faller kan enheten eller patienten skadas. Lyft aldrig enheten i någon av kontakterna. De kan skadas. 28

29 VARNING! Kontakterna kan lossna vid rörelser! Om enheten flyttas under övervakningen är det mycket viktigt att kontrollera patientkabelkontakten. Om kontakten lossnar av misstag avges ett larm. 6.7 Använda Masimo-sensorer VARNING! Fara om bruksanvisningen inte följs! Följ anvisningarna i Masimo-sensorns bruksanvisning. Om bruksanvisningen inte följs kan mätresultaten bli felaktiga. Använd endast godkända Masimo-sensorer tillsammans med enheten. Om andra sensorer används kan enhetens prestanda försämras och patienten utsättas för fara! Om en sensor appliceras på ett felaktigt sätt, t.ex. om den lindas för hårt, kan detta orsaka vävnadsskador. Kontrollera att hudytan där sensorn sitter inte är skadad, så som beskrivs i sensorns bruksanvisning. Kontrollera att sensorn är rätt placerad och sitter fast ordentligt. Använd inte skadade sensorer eller kablar! Använd inte en sensor med oskyddade optiska komponenter. Varken sensorerna eller patientkabelkontakterna är vattentäta. Sensorer eller anslutningar får aldrig sänkas ner i vätska eller hållas under rinnande vatten. Sterilisera inte sensorerna eller patientkabeln med strålning, ånga eller etylenoxid. Observera! Mer information om hur Masimo-sensorerna används finns i bruksanvisningen till den aktuella sensorn. Observera! En fullständig lista över godkända Masimo-sensorer kan beställas av tillverkaren. 29

30 6.7.1 Välja (rätt) sensor Välj sensor utifrån patientens ålder och vikt och om sensorn går att återanvända. Du kan ta tabellen nedan till hjälp. Vilken sensor som är lämpligast beror på den enskilda patienten. Observera! En aktuell lista över alla sensorer kan beställas direkt av tillverkaren. Sensorer för engångsbruk Beställn.nr Sensortyp Patienttyp och vikt LNOP Adt Vuxna > 30 kg LNOP Pdt Barn och vuxna > 10 kg och < 50 kg LNOP Neo Nyfödda < 10 kg LNOP Neo Pt Nyfödda < 1 kg, känslig hud LNOP Neo-L Nyfödda < 10 kg LNOP Inf-L Små barn > 3 kg, < 10 kg LNOP NeoPt-L Nyfödda < 1 kg, känslig hud LNOP Neo-Bridge Nyfödda < 10 kg LNCS Adtx Vuxna > 30 kg LNCS Pdtx Barn och vuxna > 10 kg och < 50 kg LNCS Inf-L Små barn > 3 kg, < 20 kg LNCS Neo-L Nyfödda, barn, vuxna < 3 kg och > 40 kg LNCS NeoPt Tidigt födda spädbarn, < 1 kg VARNING! Allergirisk! Användning av Masimos SpO 2 -sensorer LNOP och LNCS för engångsbruk rekommenderas inte för patienter som utvecklar allergiska reaktioner mot tejp. Sensorerna ska placeras om minst var åttonde timme. Vid tecken på hämmad blodcirkulation eller hudirritation ska sensorerna genast avlägsnas och placeras på en annan plats. 30

31 Återanvändbara sensorer Beställn.nr Sensortyp Patienttyp och vikt LNOP DCI Vuxna > 30 kg LNOP DCIP Barn > 10 kg och < 50 kg LNOP DCSC Vuxna > 30 kg, för punktkontroll LNOP DC-195 Vuxna > 30 kg LNOP YI Barn och vuxna > 1 kg LNOP TC-I Vuxna och barn > 30 kg, öronsensor LNOP TF-I Pannsensor, transflektiv LNCS DCI Vuxna > 30 kg LNCS DCIP Barn > 10 kg och < 50 kg LNCS YI Barn och vuxna, för olika placeringar > 1 kg LNCS TC-I Vuxna och barn > 30 kg, öronsensor LNCS TF-I Pannsensor, transflektiv, vuxna > 30 kg VARNING! Fara vid användning under lång tid! Användning av återanvändbara Masimo LNOP -sensorer rekommenderas inte för användning under lång tid. Sensorerna är inte avsedda att användas vid långtidsövervakning. De ska placeras om minst var fjärde timme. Vid tecken på hämmad blodcirkulation eller hudirritation ska sensorerna genast avlägsnas och placeras på en annan plats. 31

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Masimo Rainbow SET. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK

Masimo Rainbow SET. Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Masimo Rainbow SET Pulse CO-Oximeter ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-57 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-57 CO-Pulse Oximeter. Allmän kännedom

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Prexiso P50 - Innehåll

Prexiso P50 - Innehåll Prexiso P50 - Innehåll SV Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - -

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

VÄDERSTATION Bruksanvisning

VÄDERSTATION Bruksanvisning VÄDERSTATION Bruksanvisning INTRODUKTION MeteoTronic START väderstation erbjuder dig en professionell väderprognos för innevarande dag och de följande tre dagarna. Väderprognosen framställs av meteorologer

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer