Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012"

Transkript

1 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid 7 Framtid 8 Vision 8 Produkter 9 Samarbetspartners 9 Produktutveckling 10 Marknaden 10 Affärsmodell 13 Capillum ur kundens perspektiv 14 Inbjudan 14 Villkor och anvisningar 15 Organisation / Administration 17 Ägarstruktur 18 Ekonomisk information 19 Möjligheter och Risker 20 Bolagsordning Med Capillum och Bolaget avses Capillum Holding AB (publ) orgnr: Frågor besvaras av: Anna-May Wester Styrelseordförande Tel: E-post:

3 Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till detta memorandum. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds i Capillum Holding AB (publ) skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i dess helhet. Framtidsinriktade uttalanden i detta memorandum speglar Styrelsens bedömning av hur Capillums verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Det finns idag många mindre företag i olika branscher som har problem med att få kredit i bank. Detta beror inte alltid på att företaget inte är kreditvärdigt, utan att bankerna med tiden har blivit alltmer försiktiga med sin utlåning och att kapitaltäckningskraven skärps. Mycket talar för att denna utveckling kommer att fortsätta och en följd av detta är att det kommer att finnas en mycket stark efterfrågan på företagskrediter från andra finansiärer än banker. Capillums vision är att Bolaget skall vara den naturliga samarbetspartnern för mindre och medelstora företag avseende finansiering av olika slag. Utöver rena lån skall det finnas ett spektrum av närbesläktade tjänster som i huvudsak kommer att komma från Capillums olika samarbetspartner. De produkter som Capillum tillsammans med utvalda samarbetspartners initialt kan erbjuda inkluderar Bryggfinansiering Emissionshantering Aktiespridning Garantikonsortier Factoring, inklusive exportfactoring Inkasso, inklusive exportinkasso Capillum har tecknat samarbetsavtal med internationellt välrenommerade företag såsom Bibby Financial Services AB. Bolaget har även samarbetsavtal med en välkänd fondkommissionär och ett antal övriga företag som alla kan ingå i ett totalerbjudande till kund från Capillum. För närvarande pågår även intressanta diskussioner med ytterligare presumtiva samarbetspartners. Framöver avser Capillum även att utveckla produkter såsom Rörelsekrediter med löptid 1-3 år Förvärvskrediter med löptid högst 1 år vilka då kan ingå i Capillums produkterbjudande. Capillum har idag ett begränsat kapital och kapitalet från den aktuella konvertibelemissionen skall primärt användas för den ökade efterfrågan som finns avseende bryggfinansiering. Affärsmodellen för Capillum är att tjäna pengar på att tillhandahålla produkterna som beskrivits i detta memorandum. Intäkterna kommer antingen via direkt debitering av Capillums tjänster eller via provision från Bolagets samarbetspartners. Administrationen i Capillum är idag minimal varför redan ett mindre antal kunder kommer att kunna ge goda vinster. Capillum genererar redan ett överskott i verksamheten och under de senaste månaderna har även ett positivt räntenetto genererats. Capillum har ett underskottsavdrag på 10 Mkr från tidigare verksamhet vilket kan utnyttjas mot framtida vinster i Bolaget varför skattebelastningen de närmaste åren förväntas bli begränsad. Att kunna erbjuda en totalpalett av intressanta produkter åt mindre och medelstora företag måste betecknas som unikt varför Capillums affärsidé bör kunna leda till en mycket intressant utveckling för Bolaget och dess aktieägare. Capillum har idag en lönsam affärsmodell avseende finansieringslösningar där bryggfinansiering utgör en central funktion. Capillum Holding har nyligen ingått ett antal finansieringsavtal som kommer att ge Bolaget betydligt högre avkastning än bryggfinansiering. Dessa avtal är ett led i den utveckling som pågår i Bolaget. Styrelsen i Capillum har beslutat att när det uppkommer affärsmöjligheter som beräknas ge högre avkastning än vad ordinarie verksamhet ger så skall Bolaget kunna anta sådant erbjudande. För närvarande har Bolaget antagit 2 st. erbjudanden/ investeringar. 3

4 Prognos 2013 Generellt kan sägas att man bör vara återhållsam med att avge prognoser. För att tydliggöra hur ingångna avtal påverkar resultaträkningen för innevarande räkenskapsår har Styrelsen valt att lämna nedanstående resultatprognos. Balansomslutningen är däremot beroende av hur mycket kapital som kommer att anskaffas under året. Resultaträkning (Tkr) Rörelseintäkter 150 Röresekostnader Finansnetto Resultat 665 Balansräkning (Tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 161 Summa skulder Kommentarer till balansräkningen: Konvertibelemission om 6,5 Mkr tillförs Bolaget under räkenskapsåret Cirka 3,0 Mkr kommer att bindas i investeringar enligt presentation längre fram i memorandumet och kommer därmed inte att generera löpande ränteintäkter. Utav cirka 3,0 Mkr beräknas 2,8 Mkr investeras i Cefour som ett långsiktigt innehav. I anläggningstillgångar 2013 har innehavet av Cefour värderats till dubbla anskaffningsvärdet samt att Investering 2 upptagits till 4 X anskaffningsvärdet. 4

5 Ordförande har ordet Capillum - framtidens finanshus erbjuder kort- och medelfristig kreditgivning och andra finansieringslösningar till små och medelstora företag. Capillum Holding AB ( Capillum ) har som affärsidé att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Många mindre företag kan idag inte få krediter på traditionella vägar såsom via bank även om företagen är välskötta och har en bra affärsidé. Bankerna blir alltmer försiktiga i sin utlåning och nya krav på kapitaltäckning förväntas göra bankerna än mer försiktiga. Det finns därför en stor och växande marknad för andra aktörer att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. De produkter som Capillum initialt kan erbjuda inkluderar Bryggfinansiering Emissionshantering Aktiespridning Garantikonsortier Factoring, inklusive exportfactoring Inkasso, inklusive exportinkasso Affärsmodellen för Capillum är att tjäna pengar på att tillhandahålla produkterna ovan. Capillums intäkter kommer antingen via direkt debitering av Capillums tjänster eller via provision från Bolagets samarbetspartners. Capillum har nyligen ingått ett antal finansieringsavtal som kommer att ge en betydligt högre avkastning än bryggfinansiering. Dessa avtal är ett led i den affärsutveckling som pågår i Bolaget. Vidare har Styrelsen i Capillum beslutat att när det uppkommer affärsmöjligheter som beräknas ge högre avkastning än vad ordinarie verksamhet ger så skall Bolaget kunna anta sådant erbjudande. Administrationen i Capillum är idag minimal varför redan ett mindre antal kunder kommer att kunna ge goda vinster. Capillum genererar redan ett överskott i verksamheten och under de senaste månaderna har även ett positivt räntenetto genererats. Capillum har ett underskottsavdrag på 10 Mkr från tidigare verksamhet vilket kan utnyttjas mot framtida vinster i Bolaget varför skattebelastningen de närmaste åren förväntas bli begränsad. Att kunna erbjuda de ovan nämnda produkterna för mindre och medelstora företag måste betecknas som unikt varför Capillum affärsidé bör kunna leda till en mycket intressant utveckling för Bolaget. Visionen är inte att bli som någon annan i branschen utan att finna sin egen unika nisch inom den finansiella sektorn. Capillums affärsidé att erbjuda paketerade finansieringslösningar har redan erhållit marknadsacceptans. Capillum har idag stor efterfrågan på bryggfinansiering och efterfrågan på Bolagets produkter ökar ständigt. Capillum kommer att vara mycket selektiv i sitt val av kunder. I dessa orostider kan Capillum erbjuda Dig som vill erhålla bra ränta och till fullgoda säkerheter en intressant möjlighet. Notera att Capillum inte lånar ut pengar utan att vi erhållit fulla säkerheter, se vidare i presentationen. Med aneldning av den stora efterfrågan på bryggfinansiering som Capillum på senare tid har erfarit erbjuds allmänheten nu att teckna konvertibla skuldebrev i Capillum till attraktiva villkor. Konvertibellånet har en fast årsränta om 13,25%, ränteutbetalning 2 ggr/år och lånets löptid är tom 30 december Dessutom finns möjligheten att konvertera lånet eller delar av lånet till aktier i Capillum vid lånetidens slut. Styrelsen kommer att verka för en framtida exitmöjlighet för aktieägare i Capillum. Välkommen att placera en del av Dina pengar i Capillum till mycket attraktiva villkor! Anna-May Wester Styrelseordförande 5

6 Historia Capillum Holding AB (publ) ( Capillum eller Bolaget ), etablerat 2004, har sitt ursprung i Gävle och var tidigare verksamt inom miljöteknik. Under 2010 genomgick Capillum en formell företagsrekonstruktion och denna finansierades i huvudsak av dagens styrelsemedlemmar. Rekonstruktionen medförde att Bolaget fick nya huvudägare samt ny styrelse. Rekonstruktionen innebär också att Bolaget idag är välstädat och alla gamla skulder är reglerade. Planen för Capillums styrelse var att efter rekonstruktionen licensiera ut miljöteknikverksamheten och delvis profilera om Bolaget. Licenstagare var den tidigare ledningen som i samband med rekonstruktionen valde att lämna Capillum. Lösningen blev dock inte den framgång som man räknade med och under 2011 beslutade styrelsen att ändra verksamhetsinriktning i Bolaget. Under hösten/vintern förädlades affärsplanen ytterligare och all verksamhet inom miljöteknik är nu avvecklad. Capillum har under vår och sommar 2012 genomfört såväl aktie - som konvertibelemission. Bolaget har nyligen ändrat sin verksamhetsinriktning och har idag, trots relativt begränsat med kapital, erbjudit bryggfinansiering till små och medelstora företag. Befintlig verksamhet, som alltså fortfarande är under uppbyggnad, genererar redan idag ett överskott och under de senaste månaderna har även ett positivt räntenetto genererats. En principöverenskommelse träffades med styrelsen för Capillum och styrelsen ställde sig mycket positiva till transaktionen. Maxpeak offentliggjorde den 9 mars 2012 att man riktar en emission till samtliga B-aktieägare i Capillum. Anledningen till att endast aktieägare som innehar aktier av serie B erhållit erbjudande är att man vill kunna behålla det betydande underskottsavdrag som finns i Capillum. Underskotten i verksamheten var vid taxeringen 2011 sammantaget totalt cirka 10 mkr. Om röstmajoriteten förändras finns risk för att underskottsavdraget kan mistas. Dessa underskott som alla parter så långt som möjligt vill bevara för framtiden. Företrädare för Capillums aktieägare med A-aktier har ställt sig positiva till att avyttra sina aktier i ett senare skede. Maxpeak offentliggjorde den 22 mars 2012 att aktier motsvarande 84 % av utestående B-aktier i Capillum hade förvärvats. Detta innebär att Maxpeak idag är största ägare i Capillum. Maxpeak förvärvade sina aktier till en kurs om 1,50/ B-aktie. Den verksamhet som idag ligger inom Capillum skall fortsätta ligga kvar i Bolaget som skall drivas vidare med en egen styrelse. Capillum kommer således även fortsättningsvis att bedriva och utveckla verksamheten i Bolaget men med förändrad ägarstruktur jämfört med tidigare. Capillum är idag fullt ut inriktad på finansiell verksamhet, främst kortfristig finansiering till små och medelstora företag. Under februari 2012 uppvaktades styrelsen för Capillum av ett på AktieTorget listat bolag, Maxpeak AB. Ambitionen från Maxpeaks sida var att bredda verksamheten inom företaget, genom att i ett nytt affärsområde skapa alternativa intäktskällor. 6

7 Nutid Speciellt mindre men även medelstora företag kan ha problem med att finansiera sin verksamhet. Det kan vara allt från att företaget behöver finansiera köp av en kompletterande verksamhet till att få så kallade brygglån, dvs. finansiera verksamheten innan pengar från exempelvis en nyemission finns tillgängliga. Ett annat typiskt problem är att företaget måste ha pengar för att finansiera en expansion av den löpande verksamheten, ju mer man säljer desto mer pengar måste man ligga ute med innan kunden betalar. Capillum har som affärsidé att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Många mindre företag kan idag inte få krediter på traditionella vägar såsom via bank även om företagen är välskötta och har en bra affärsidé. Det kan exempelvis vara utvecklingsbolag som ännu inte har någon försäljning eller företag där försäljningen har kommit igång men ännu inte genererar någon vinst. Bankerna blir alltmer försiktiga i sin utlåning och nya krav på kapitaltäckning bedöms göra bankerna än mer försiktiga. Det finns därför en stor och växande marknad för andra aktörer att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Hittills har Capillum endast kunnat erbjuda bryggfinansiering till en handfull utvalda företag. Styrelsen beslöt tidigare i år att vidareutveckla Bolagets produktportfölj för att framöver kunna erbjuda attraktiva finansieringslösningar för små och medelstora företag. Bolaget har idag ett begränsat kapital och genomför därför föreliggande konvertibelemission som är riktad till allmänheten. Kapitalet från den aktuella konvertibelemissionen skall primärt användas för den ökade efterfrågan som finns avseende bryggfinansiering. Capillum har idag inga anställda och verksamheten hanteras och administreras av Styrelsen. Framtid Styrelsen gör bedömningen att ytterligare kapital utöver kapitalet från den föreliggande konvertibelemissionen behövs för att kunna erbjuda ett komplett produktutbud. Anskaffandet av detta kapital kommer förmodligen inte att ske via aktiemarknaden, varför alternativa vägar sonderas. Den Styrelse som omvaldes på årsstämma den 29 februari 2012 har fram till dags dato varit företrädare för huvudägarna. Med tanke på den omvandling som Capillum genomgår kommer styrelsesammansättningen att förändras och anpassas till Bolagets nya verksamhetsinriktning. För närvarande pågår intressanta diskussioner med nya presumtiva samarbetspartners. Capillum räknar med att framöver kunna lansera en del nyheter där man tillsammans med samarbetspartners kommer kunna erbjuda olika nya tjänster vilka, enligt styrelsens mening, kommer att upplevas som något nytt och innovativt. Capillum kommer då att bli en mycket intressant leverantör av helhetslösningar för finansiering till små och medelstora företag. Affärsutvecklingen inom Capillum präglas av ett spännande och innovativt tänkande. Målet är inte att bli som någon annan i branschen utan att Capillum skall finna sin egen unika nisch inom den finansiella sektorn. Styrelsen i Capillum är övertygad om att det finns stora möjligheter att tillsammans med Bolagets ägare och samarbetspartners skapa ett innovativt och spännande Bolag som kommer att kunna erbjuda en komplett finansieringslösning till små och medelstora företag. 7

8 Vision Capillum skall vara den naturliga samarbetspartnern för mindre och medelstora företag avseende finansiering av olika slag. Utöver rena lån skall det finnas ett spektrum av närbesläktade tjänster som i huvudsak kommer att komma från Capillums olika samarbetspartner. Produkter De produkter som Capillum initialt kan erbjuda inkluderar Bryggfinansiering Emissionshantering Aktiespridning Garantikonsortier Factoring, inklusive exportfactoring Inkasso, inklusive exportinkasso Kort produktbeskrivning Företag kan behöva ta in nytt kapital för sin expansion eller för att finansiera den löpande verksamheten. Ofta görs det via en nyemission. Innan pengarna från nyemissionen har kommit in på företagets bankkonto kan företaget behöva låna pengar för sin fortsatta drift. Detta görs ofta genom att företaget tar upp ett brygglån. Capillum kan tillhandahålla denna bryggfinansiering under en begränsad tid åt sina kunder. Capillum kan låna ut upp till 5 Mkr i 3 månader mot en basavgift med möjlighet till förlängd tid mot en ökad avgift. Capillum kräver alltid fullgoda säkerheter för bryggfinansieringen. Capillum kan via samarbetspartner erbjuda sina kunder full hjälp med hanteringen av emissioner. Våra partners åtagande inkluderar all administration runt emissionen, skrivande och sammanställning av prospekt- eller memorandum, framtagande och distribution av anmälningssedlar, hantering av emissionslikvid mm. Allt till ett fast pris. För att underlätta framtida kapitalanskaffning eller för att kunna listas på någon av de mindre börserna önskar företag ibland att genomföra en aktiespridning, dvs få flera aktieägare. Capillum kan via sitt nätverk hjälpa till med detta. I samband med en aktieemission vill självfallet företaget som genomför emissionen att utgivna aktier tecknas av befintliga eller nya aktieägare i så hög grad som möjligt. Capillum kan genom sina kontakter sätta samman ett garantikonsortium med privatpersoner eller företag som garanterar att de tecknar nya aktier och att företaget därmed får in de i emissionen efterfrågade pengarna. Factoring eller som det också kallas fakturabelåning innebär att ett företag överlåter sina fakturor till ett företag som specialiserat sig på att kräva in betalning för fakturor. Factoringföretaget betalar omgående kunden fakturabeloppet minus en viss procentsats. Ett företag kan välja att överlåta sina kundfakturor för att slippa kostnaden för hanteringen, och/ eller för att förbättra sin likviditet genom att inte binda upp kapital i kundfordringar. En annan anledning kan vara att man på detta sätt minskar kreditriskerna. Capillum kan via sina samarbetspartners erbjuda factoring i såväl Sverige som utomlands. Inkasso innebär att ett företag anlitar ett bolag specialiserat på att driva in obetalda fakturor. Capillums samarbetspartners kan även tillhandahålla tjänsten för indrivning av fakturor till kunder i Sverige och utomlands. 8

9 Samarbetspartners Capillum tecknade i april 2012 ett formellt samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB. Tillsammans med Bibby Financial Services AB kan Capillum erbjuda sina kunder ett mer omfattande paket av tjänster inom finansiering. De tjänster som Bibby Financial Services AB erbjuder är primärt factoring samt inkasso i Sverige. Från hösten 2012 adderas en ny produkt, exportfactoring med inriktning mot små och medelstora företag. Utvecklingen inom factoringbranschen går mot att många nya factoringbolag etablerar sig på marknaden och konkurrensen är idag betydande. Med anledning av detta är det värdefullt att ha en internationell och mycket kapitalstark aktör som ägare till Capillums samarbetspartner. Det svenska Bibby Financial Services AB ingår in den internationella Bibby Line Group som är ett mångmiljard företag som funnits i över 200 år och som har verksamheter i Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Samarbetet mellan Bibby Financial Services AB kommer att framledes innebära att såväl Capillum som Bibby Financial Services AB i sina respektive verksamheter ömsesidigt kan erbjuda ett komplement till sina ordinarie produkter för att kunna erbjuda sina kunder en attraktiv total finansieringslösning. Kombinationen Bibby Financial Services och Capillum har alla förutsättningar att bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till befintliga finansieringslösningar. Förutom Bibby Financial Services AB har Capillum samarbetsavtal med en välkänd fondkommissionär och ett antal övriga företag som alla kan ingå i ett totalerbjudande till kund från Capillum. För närvarande pågår även intressanta diskussioner med ytterligare presumtiva samarbetspartner där man tillsammans med samarbetspartner kommer kunna erbjuda en utvidgad finansieringslösning. Fristående factoringbolag har ofta svårt att kunna få klienter med hela kundreskontror, eftersom bankerna oftast bara belånar % av fakturabeloppet. Här är ett samarbete mellan Capillum och Bibby Financial Services AB värdefullt. Produktutveckling Utveckling av produktsortiment pågår och de typer av krediter som framledes är tänkta att beviljas inkluderar: Rörelsekrediter. Löptid 1-3 år Förvärvskrediter. Löptid högst 1 år Capillum kommer att eftersträva att ha en snabb kreditprocess med hög kvalitet. Samtliga kreditbeslut skall beredas av dokumenterat erfarna personer med mångårig erfarenhet av kreditchefsfunktioner i bank eller kreditmarknadsbolag och som också har en affärsmässig förståelse för företagsamhet. Dessa personer kommer att handplockas till Capillum. Utöver ovanstående produkter avser Bolaget att kunna erbjuda ytterligare produkter från Bolagets nuvarande och framtida samarbetspartner. Därmed kan Capillums kunder erbjudas ett än mer omfattande tjänsteutbud och en för kunden speciellt anpassad finansieringslösning. Capillum avser vidare att kunna erbjuda kredittagaren stöd i form av managementkonsulter, coacher mm som företrädesvis hämtas från de egna leden eller Bolagets samarbetspartners. I vissa fall kan detta också vara ett krav från Bolagets sida för att krediten skall beviljas. 9

10 Marknaden Capillum ser primärt svenska företag som sina kunder. Då både Capillum och Bibby Financial Services AB har en affärsmodell som passar i övriga Skandinavien avser Capillum på sikt att erbjuda sina tjänster även till de övriga länderna i Skandinavien. Capillum skall vara exklusivt inriktat och specialiserat på små och medelstora företag. Fokus kommer att ligga på produkter och tjänster till dessa företag. Capillum kommer primärt att arbeta med bryggfinansiering, men kommer att vara mycket aktiva i att hitta helhetslösningar för kunderna. Kunderna kommer Capillum att kontakta i egen regi men Bolaget räknar också med att få nya kunder via Bolagets samarbetspartner. Säkerheter för krediterna som ges från Capillum ska huvudsakligen bestå av aktier, företagsinteckning, pant i fast egendom och borgen från ägarna. Affärsmodell Affärsmodellen för Capillum är att tjäna pengar på att tillhandahålla produkterna som beskrivits i detta memorandum. Intäkterna kommer antingen via direkt debitering av Capillums tjänster eller via provision från Bolagets samarbetspartners. Administrationen i Capillum är ringa varför redan ett mindre antal kunder kommer att kunna ge goda vinster. Capillum genererar redan ett överskott i verksamheten och under de senaste månaderna har även ett positivt räntenetto genererats. Capillum har ett underskottsavdrag på 10 Mkr från tidigare verksamhet vilket kan utnyttjas mot framtida vinster i Bolaget varför skattebelastningen de närmaste åren förväntas bli begränsad. Affärsutvecklingen inom Capillum kommer att präglas av ett mycket stort innovativt tänkande. Visionen är inte att bli som någon annan i branschen utan att finna sin egen unika nisch. När hela produktsortiment är på plats kommer Bolaget att kunna erbjuda många produkter och tjänster som en bank normalt erbjuder samt en del som normalt inte en bank erbjuder. Capillums flexibilitet i att tillsammans med Bolagets samarbetspartners finna den för varje företag mest intressanta lösningen är en stor styrka. Inriktningen skall fortsatt vara mot små och medelstora företag. Att kunna erbjuda en totalpalett av intressanta produkter åt mindre och medelstora företag måste betecknas som unikt varför Capillums affärsidé bör kunna leda till en mycket intressant utveckling för Bolaget. Capillum har idag en lönsam affärsmodell avseende finansieringslösningar där bryggfinansiering utgör en central funktion. Capillum Holding har nyligen ingått ett antal finansieringsavtal som kommer att ge Bolaget betydligt högre avkastning än bryggfinansiering. Dessa avtal är ett led i den utveckling som pågår i Bolaget. Styrelsen i Capillum har beslutat att när det uppkommer affärsmöjligheter som beräknas ge högre avkastning än vad ordinarie verksamhet ger så skall Bolaget kunna anta sådant erbjudande. För närvarande har Bolaget antagit 2 st. erbjudanden/ investeringar, se nedan. 10

11 Nedan följer en presentation avseende investeringar som Styrelsen beslutat att göra Investering 1: Denna investering är ett resultat av de finansieringslösningar som Capillum tillhandahåller en av sina befintliga kunder, Cefour Wine & Beverage, ett bolag som är listat på Aktietorget. Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdig engångsförpackningar av återvinningsbar plast (PET). Cefours produktion av specialdesignade och drickfärdiga engångsförpackningar med vin är unik med sin teknik och utifrån perspektivet att Cefour är den ende, i detta segment i världen, som äger hela processen i tillverkningen. Cefour har för sin pågående produktutveckling ett kapitalbehov som Capillum tillhandahåller, bryggfinansiering. Främst skall bryggfinansieringen användas för att slutföra den för Cefour viktiga produktutveckling av ny plastglaskupa. Cefour förhandlar med stora internationella livsmedelskedjor och det nya plastglaset kommer att uppfylla de krav som dessa ställer vad gäller kvalitet och hållbarhet. Även inom detta segment har Cefour en stor tillväxtpotential och Cefour förväntar sig stora volymökningar under Capillum gör bedömningen att ett delägarskap i Cefour på attraktiva villkor har goda möjligheter att ge Capillum en stor värdeökning på några års sikt. Med anledning av den intressanta utveckling som pågår inom Cefour har Capillum och Cefour haft diskussioner om att omvandla pågående bryggfinansiering till ett ägarkapital. Parterna har nu kommit överens om att pågående bryggfinansiering skall övergå till en riktad emission till Capillum enligt nedanstående villkor: Capillum blir därmed den näst största ägaren i Cefour och kommer att ha mer än 10 % av röster i Cefour. Ett ägande som överstiger 10 % av röster i kombination med att aktierna ägts mer än 1 år medför även att en framtida reavinst kommer att bli skattefri. Utdrag ur pressmeddelande : Under tiden samarbete med Cefour har pågått har vi blivit än mer övertygade om att Cefour går en intressant framtid till mötes. Marknaden för Cefours produkter är betydande och Cefour har idag nöjda kunder som efterfrågar Cefours produkter i allt större volymer. Pågående produktutveckling syftar till att uppfylla de krav som de stora internationella livsmedelskedjorna ställer avseende kvalitet och hållbarhet. Cefour har idag förhandlingar med större internationella livsmedelskedjor och med ett utvecklat glas ges Cefour god förutsättning till volymförsäljning på den globala marknaden. Med den kraftiga tillväxt som Cefours produkter väntas få ser vi med stort intresse på att erhålla ett betydande delägarskap i Cefour, kommenterar ordförande Anna-May Wester. Capillum tecknar aktier av serie B Aktier tecknas till en kurs om 0,06 kr/ aktie av serie B 11

12 Investering 2: Capillum kommer att förvärva aktier i ett bolag som är verksamt inom en mycket lönsam del av den finansiella sektorn. Bolaget har utvecklat en för sin bransch unik produkt och kommer att bedriva verksamhet på såväl den svenska som den internationella finansmarknaden. Bolaget har idag en fungerande helautomatisk algoritmhandel med dokumenterad avkastning. Idag finns endast ett begränsat antal aktieägare i bolaget och avsikten är att lista/notera sig för att befintliga aktieägare skall kunna ges möjlighet till exit. Bolaget kommer under oktober 2012 att besluta vid vilken tidpunkt en listning/notering skall ske. Ett innehav i det tänkta bolaget har mycket goda förutsättningar att ge Capillum goda framtida intäkter i kombination av utdelningar samt värdeökning av aktieinnehavet. Innehavet i det tänkta bolaget väntas även medföra ett ökat intresse för Capillum och dess verksamhet. Capillum kommer att förvärva aktier till en attraktiv värdering och detta har endast kunnat erbjudas Capillum med anledning av det intresse som vi erhåller för vår affärsidé. Ytterligare information om ovanstående investering kommer att offentliggöras under Q Det är inte omöjligt att den värdeökning som Capillum vid tid för en listning/notering kan tillgodoräkna sig uppgår till cirka 5-10 ggr den tänkta investeringen. Detta beror främst på när i tiden bolaget väljer att lista/notera sig och därmed synliggöra bolagets faktiska värde. 12

13 Capillum ur kundens perspektiv När Capillum har träffat presumtiva kunder har Bolaget bemötts med ett mycket stort intresse för Bolagets totala produktutbud samt att kunden upplever en enkelhet i att initialt ha en person som kan leda dem till ett antal produkter som sätts samman i en intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning. Att Capillum samarbetar med internationella aktörer såsom Bibby Financial Services gör att kunderna upplever att de får en genomarbetad lösning som i många fall fungerar även på kundens exportmarknader. Finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet Den framtida finansieringen av verksamheten kommer att bestå av: 1) Ägarkapital 2) Konvertibler och/eller liknande finansiella produkter 3) Överskottslikviditet Ett exempel: 1 En kund tar kontakt med Capillum för att ansöka om bryggfinansiering inför en aktieemission. Bolaget har vid kontakttillfället med Capillum uppskattat att de har behov av att ta in ett större kapital via aktiemarknaden. Detta kommer att vara kostsamt för kunden samtidigt som det kan vara svårt att erhålla detta belopp via aktiemarknaden. En emission skulle även medföra att existerande aktieägare blir kraftigt utspäda. Vid kontakten med Capillum erbjuds kunden en totallösning som består av ett antal produkter som finns inom Capillum och dess samarbetspartner. Det kan vara: Bryggfinansiering Factoring, såväl svensk som export Hjälp med företrädes-/spridningsemission Rörelsekredit Fördelen för kunden blev: Genom Capillum erhåller kunden bryggfinansiering, exportfactoring och hjälp med emission Uppskattat emissionskapital kan reduceras vilket ger bättre förutsättning att genomföra lyckad emission. För befintliga ägare innebär det även att utspädning inte behöver bli så stor. Kunden erhåller lägre kostnader för emissionen. Reducerat emissionsbelopp innebär att ett emissionsprospekt inte behövs upprättas och godkännas av Finansinspektionen. Fördelen för Capillum är: Capillum kan sätta samman totallösning och tjäna pengar på de ingående komponenterna.. 1 Avser en aktuell förfrågan som Capillum har erhållit. 13

14 Inbjudan Styrelsen i Capillum Holding AB (publ) har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 29 februari 2012 genomföra en emission av konvertibla skuldebrev om högst kronor. Detta memorandum har upprättats av Styrelsen i Capillum Holding AB som svarar för innehållet. Styrelsen försäkrar härmed att uppgifterna överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat. Kopparberg september 2012 Capillum Holding AB (publ) Styrelsen Villkor och anvisningar Poststorlek De konvertibla skuldebreven kan tecknas i en eller flera poster om nominellt värde kronor. Courtage utgår ej. Lånet förfaller till betalning den 30 december Möjlighet att konvertera lånet till aktier i Capillum. Konverteringskurs 7,50 kr/b-aktie. Konvertering kan göras under perioden 1 januari- 6 december Lånet löper med årlig fast ränta om 13,25 % och räntan förfaller till betalning två gånger per år, 30 juni samt 30 december. Fullständiga konvertibelvillkor finns att rekvirera hos Bolaget samt på Anmälan Anmälan om teckning ska ske på bifogad anmälningssedel som under teckningstiden skickas till: Capillum Holding AB Fax: Box 34 Tfn: Kopparberg E-post: Anmälningssedeln måste vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast den 28 september Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Teckningstid Teckning kan ske under perioden september Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. 14

15 Tilldelning och betalning I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre summa än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelning vid överteckning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning kommer att ske i den ordning de inkommer till Bolaget Erhållande av konvertibler Sedan betalning erlagts och konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket skickas en VP-avi som visar att konvertiblerna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske under oktober/november Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB kontobaserade värdepapperssystem. Organisation och Administration Bolagets firmanamn är Capillum Holding AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun och organisationsnumret är: Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen. Initialt skall styrelsen bestå av nuvarande personer. Framöver kommer en ny styrelse att tillsättas och skall då vara mer representativ för verksamheten. Nuvarande styrelse: Ordförande, Anna-May Wester, född Invald Ledamot, Anders Bodin, född Invald Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom ståloch verkstadsindustrin (produktionschef, avdelningschef). Var med om att starta Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, Aktieinnehav i Capillum Holding: A-aktier samt B-aktier. Ledamot, Christer Lundh, född Invald Christer har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Grundare av två fastighetsbolag som han i dag bedriver verksamhet i. Christer är ofta med och investerar i tidiga skeden i mindre bolag. Aktieinnehav i Capillum Holding: A-aktier Anna-May har lång erfarenhet av att ta bolag från ax till limpa och även erfarenhet av publika bolag. Anna-May är grundare av och VD i Kopparberg Invest AB (publ). Aktieinnehav i Capillum Holding: A-aktier samt B-aktier. 15

16 Personal Aktuell organisation består av nuvarande styrelse. Revisor Anders Löthgren, PwC. Vald Anställda Bolaget har för närvarande inga anställda Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns Kontaktuppgifter Capillum Holding AB Box Kopparberg Tel: Fax: E-post: Hemsida: Viktiga avtal Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. 16

17 Ägarstruktur Capillum har ca 80 st. aktieägare. Antal aktier i Bolaget är fördelade på A-aktier och B-aktier (inkl. ej registrerad emission). A-aktien har 10 röster och B-aktien har 1 röst. Aktieägare enligt aktieboken per : Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Röster % Kapital % Maxpeak AB (publ) ,9 % 56,0 % Anna-May Wester, via bolag ,2 % 15,0 % Kopparberg Invest AB (publ) ,7 % 9,0 % Industriell Elektronik AB ,7% 2,3 % Anders Bodin ,6 % 1,3% Övriga aktieägare, ca 80 st ,9% 16,4 % Totalt % 100% 17

18 EKONOMISK INFORMATION Resultaträkning (Tkr) *) Rörelseintäkter Rörelsekostnader Finansnetto Skatt på årets resultat, Not Resultat Balansräkning (Tkr) *) Tillgångar Anläggningstillgångar, Not Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserade förluster Överkursfond, inkl. pågående nyemission Summa eget kapital Långfristiga skulder, Not Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet (%) 48,9 35,4 Eget kapital (Tkr) *) Avser preliminär resultat samt balansräkning. Nuvarande verksamhetsinriktning har endast bedrivits sedan början av

19 Kommentar till ekonomisk information: Capillum är helt och hållet finansierat via ägarkapital samt via konvertibelemission. Föregående års resultat visar på ett negativt resultat om 801 tkr. Styrelsen har av försiktighets skäl valt att skriva ner värdet på uppskjuten skattefordran. Om Bolaget kommer att generera goda vinster, finns möjlighet att redan under innevarande räkenskapsår återta nedskrivning av värdet avseende uppskjuten skattefordran. Trots förluster, från tidigare verksamhet samt föregående års nedskrivningar, har Bolaget en soliditet på 48,9% vilket får betraktas som en acceptabel nivå. Not 2: I posten Anläggningstillgångar ingår primärt uppskjuten skattefordran samt aktier. Not 3: Posten långfristiga skulder avser konvertibla skuldebrev där första ev. återbetalning om 756 tkr skall göras december 2013, om inte konvertering innan dess gjorts. Om samtliga konvertibla skuldebrev som är bokförda som långfristiga skulder omvandlas till aktier kommer antal aktier att ökas med st. B-aktier. Kapitalbehov Likviden från den i detta memorandum beskrivna emissionen skall primärt användas till expansion av Bolaget. Not 1: Av försiktighetsskäl har föregående års resultat belastats av nedskrivning av uppskjuten skattefordran med 180 tkr. Möjligheter och Risker Möjligheter Marknaden för Capillum nuvarande och framtida produkter bedöms med nuvarande konjunktur vara mycket god. Risker För att generera framtida goda vinster måste Bolaget kunna attrahera tillräckligt med kapital. Om så inte kan ske, kan Bolaget ha svårt att redovisa goda resultat. 19

20 Bolagsordning för Capillum Holding AB, orgnr: Firma Bolagets firma är Capillum Holding AB (publ) 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Ljusnarsbergs kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ge och förmedla krediter och andra finansieringslösningar till företag, bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster, samt annan därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst st. och högst st. aktier. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B en röst. Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. Antalet B-aktier skall likaledes kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämma. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till tämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 20

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer