Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013"

Transkript

1 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid 6 Framtid... sid 6 Vision... sid 7 Produkter... sid 7 Samarbetspartners... sid 8 Produktutveckling... sid 8 Marknad... sid 9 Affärsmodell... sid 9 Capillum ur kundens perspektiv... sid 12 Finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet... sid 12 Organisation / Administration... sid 12 Inbjudan... sid 12 Villkor och anvisningar... sid 12 Ägarstruktur... sid 14 Ekonomisk information... sid 15 Möjligheter och Risker... sid 16 Bolagsordning... sid 17 Med Capillum och Bolaget avses Capillum Holding AB (publ) orgnr: Frågor besvaras av: Anna-May Wester Styrelseordförande Tel: E-post: 2

3 Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till detta memorandum. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds i Capillum Holding AB (publ) skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i dess helhet. Framtidsinriktade uttalanden i detta memorandum speglar Styrelsens bedömning av hur Capillums verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Det finns idag många mindre företag i olika branscher som har problem med att få kredit i bank. Detta beror inte alltid på att företaget inte är kreditvärdigt, utan att bankerna med tiden har blivit alltmer försiktiga med sin utlåning och att kapitaltäckningskraven skärps. Mycket talar för att denna utveckling kommer att fortsätta och en följd av detta är att det kommer att finnas en mycket stark efterfrågan på företagskrediter från andra finansiärer än banker. Capillums vision är att Bolaget skall vara den naturliga samarbetspartnern för mindre och medelstora företag avseende finansiering av olika slag. Utöver rena lån skall det finnas ett spektrum av närbesläktade tjänster som i huvudsak kommer att komma från Capillums olika samarbetspartner. De produkter som Capillum tillsammans med utvalda samarbetspartners initialt kan erbjuda inkluderar Bryggfinansiering Emissionshantering Aktiespridning Garantikonsortier Factoring, inklusive exportfactoring Inkasso, inklusive exportinkasso Capillum har tecknat samarbetsavtal med internationellt välrenommerade företag såsom Bibby Financial Services AB. Bolaget har även samarbetsavtal med en välkänd fondkommissionär och ett antal övriga företag som alla kan ingå i ett totalerbjudande till kund från Capillum. För närvarande pågår även intressanta diskussioner med ytterligare presumtiva samarbetspartners. Framöver avser Capillum även att utveckla produkter såsom Rörelsekrediter med löptid 1-3 år Förvärvskrediter med löptid högst 1 år vilka då kan ingå i Capillums produkterbjudande. Capillum har idag ett begränsat kapital och kapitalet från den aktuella obligationen skall primärt användas för den ökade efterfrågan som finns avseende bryggfinansiering. Affärsmodellen för Capillum är att tjäna pengar på att tillhandahålla produkterna som beskrivits i detta memorandum. Intäkterna kommer antingen via direkt debitering av Capillums tjänster eller via provision från Bolagets samarbetspartners. Administrationen i Capillum är idag minimal varför redan ett mindre antal kunder kommer att kunna ge goda vinster. Capillum har ett underskottsavdrag på 10 Mkr från tidigare verksamhet vilket kommer att utnyttjas mot årets vinst i Bolaget varför skattebelastningen förväntas bli begränsad. Att kunna erbjuda en totalpalett av intressanta produkter åt mindre och medelstora företag måste betecknas som unikt varför Capillums affärsidé bör kunna leda till en mycket intressant utveckling för Bolaget och dess aktieägare. Capillum har idag en lönsam affärsmodell avseende finansieringslösningar där bryggfinansiering utgör en central funktion. I vissa fall kan Capillum via givna finansieringslösningar även få möjlighet att köpa in sig i intressanta bolag och då ofta till attraktiva kursnivåer. 3

4 Ordförande har ordet Capillum - framtidens finanshus erbjuder kort- och medelfristig kreditgivning och andra finansieringslösningar till små och medelstora företag. Utvecklingen i Capillum har under innevarande räkenskapsår överträffat allas förväntningar och för att kunna utveckla verksamheten ger Capillum ut ett obligationslån till attraktiva villkor. Capillum har som affärsidé att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Många mindre företag kan idag inte få krediter på traditionella vägar såsom via bank även om företagen är välskötta och har en bra affärsidé. Bankerna blir alltmer försiktiga i sin utlåning och nya krav på kapitaltäckning förväntas göra bankerna än mer försiktiga. Det finns därför en stor och växande marknad för andra aktörer att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Capillum har idag en lönsam affärsmodell avseende finansieringslösningar där bryggfinansiering utgör en central funktion. I vissa fall kan Capillum via givna finansieringslösningar även få möjlighet att köpa in sig i intressanta bolag och då ofta till attraktiva kursnivåer. Capillum har valt att omvandla bryggfinansiering till ägarkapital i Cefour och Sensavis, se vidare beskrivning nedan. Gemensamt för båda bolagen är att de erhållit brygglån inför lanseringen av sina produkter och, enligt styrelsens förmenande, har möjlighet till en snabb och kraftig expansion. Såväl Cefour som Sensavis har innovativa produkter med stor potential för den internationella marknaden. Styrelsen i Capillum har gjort bedömningen att ett ägande i respektive bolag kan ge en betydligt högre avkastning för aktieägarna än de givna brygglånen varför brygglånen omvandlats till ägande. Att kunna erbjuda de olika produkter som presenteras i detta memorandum för mindre och medelstora företag måste betecknas som unikt varför Capillums affärsidé bör kunna leda till en mycket intressant utveckling för Bolaget. Visionen är inte att bli som någon annan i branschen utan att finna sin egen unika nisch inom den finansiella sektorn. Capillums affärsidé att erbjuda paketerade finansieringslösningar har redan erhållit marknadsacceptans. Capillum har idag stor efterfrågan på bryggfinansiering och efterfrågan på Bolagets produkter ökar ständigt. Capillum kommer att vara mycket selektiv i sitt val av kunder. Capillum erbjuder Dig som vill erhålla bra ränta och till fullgoda säkerheter en intressant möjlighet. Notera att Capillum inte lånar ut pengar utan att vi erhållit fulla säkerheter, se vidare i presentationen. Med aneldning av den stora efterfrågan på bryggfinansiering som Capillum har erbjuds allmänheten nu att teckna ett obligationslån i Capillum till attraktiva villkor. Obligationen har en fast årsränta om 11,0%, ränteutbetalning 2 ggr/år och lånets löptid är tom 30 juni Välkommen att placera en del av Dina pengar i Capillum till attraktiva villkor. Anna- May Wester, styrelseordförande 4

5 Capillum Holding AB (publ) Historia Capillum Holding AB (publ) ( Capillum eller Bolaget ), etablerat 2004, har sitt ursprung i Gävle och var tidigare verksamt inom miljöteknik. Under 2010 genomgick Capillum en formell företagsrekonstruktion och denna finansierades i huvudsak av dagens styrelsemedlemmar. Rekonstruktionen medförde att Bolaget fick nya huvudägare samt ny styrelse. Planen för Capillums styrelse var att efter rekonstruktionen licensiera ut miljöteknikverksamheten och delvis profilera om Bolaget. Licenstagare var den tidigare ledningen som i samband med rekonstruktionen valde att lämna Capillum. Lösningen blev dock inte den framgång som man räknade med och under 2011 beslutade styrelsen att ändra verksamhetsinriktning i Bolaget. Under hösten/vintern 2011/2012 förädlades affärsplanen ytterligare och all verksamhet inom miljöteknik är nu avvecklad. Capillum har under vår och sommar 2012 genomfört såväl aktie - som konvertibelemission. Bolaget har nyligen ändrat sin verksamhetsinriktning och har idag, trots relativt begränsat med kapital, erbjudit bryggfinansiering till små och medelstora företag. Befintlig verksamhet, som alltså fortfarande är under uppbyggnad, genererar redan idag ett överskott. Capillum är idag fullt ut inriktad på finansiell verksamhet, främst kortfristig finansiering till små och medelstora företag. Under februari 2012 uppvaktades styrelsen för Capillum av ett på Aktietorget listat bolag, Maxpeak AB. Ambitionen från Maxpeaks sida var att bredda verksamheten inom företaget, genom att i ett nytt affärsområde skapa alternativa intäktskällor. En principöverenskommelse träffades med styrelsen för Capillum och styrelsen ställde sig mycket positiva till transaktionen. Maxpeak offentliggjorde den 9 mars 2012 att man riktar en emission till samtliga B- aktieägare i Capillum. Anledningen till att endast aktieägare som innehar aktier av serie B erhållit erbjudande är att man vill kunna behålla det betydande underskottsavdrag som finns i Capillum. Underskotten i verksamheten var vid taxeringen 2011 sammantaget totalt cirka 10 mkr. Om röstmajoriteten förändras finns risk för att underskottsavdraget kan mistas. Dessa underskott som alla parter så långt som möjligt vill bevara för framtiden. Företrädare för Capillums aktieägare med A- aktier har ställt sig positiva till att avyttra sina aktier i ett senare skede. Maxpeak offentliggjorde den 22 mars 2012 att aktier motsvarande 84 % av utestående B- aktier i Capillum hade förvärvats. Detta innebär att Maxpeak idag är största ägare i Capillum. Maxpeak förvärvade sina aktier till en kurs om 1,50/ B- aktie. Den verksamhet som idag ligger inom Capillum skall fortsätta ligga kvar i Bolaget och skall drivas vidare med en egen styrelse. Capillum kommer således även fortsättningsvis att bedriva och utveckla verksamheten i Bolaget men med förändrad ägarstruktur jämfört med tidigare. 5

6 Nutid Speciellt mindre men även medelstora företag kan ha problem med att finansiera sin verksamhet. Det kan vara allt från att företaget behöver finansiera köp av en kompletterande verksamhet till att få så kallade brygglån, dvs. finansiera verksamheten innan pengar från exempelvis en nyemission finns tillgängliga. Ett annat typiskt problem är att företaget måste ha pengar för att finansiera en expansion av den löpande verksamheten, ju mer man säljer desto mer pengar måste man ligga ute med innan kunden betalar. Capillum har som affärsidé att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Många mindre företag kan idag inte få krediter på traditionella vägar såsom via bank även om företagen är välskötta och har en bra affärsidé. Det kan exempelvis vara utvecklingsbolag som ännu inte har någon försäljning eller företag där försäljningen har kommit igång men ännu inte genererar någon vinst. Bankerna blir alltmer försiktiga i sin utlåning och nya krav på kapitaltäckning bedöms göra bankerna än mer försiktiga. Det finns därför en stor och växande marknad för andra aktörer att hjälpa små och medelstora företag med olika typer av finansiering. Hittills har Capillum endast erbjudit bryggfinansiering till en handfull utvalda företag. Styrelsen beslöt tidigare i år att vidareutveckla Bolagets produktportfölj för att framöver kunna erbjuda attraktiva finansieringslösningar för små och medelstora företag. Bolaget har idag ett begränsat kapital och genomför därför föreliggande obligation som är riktad till allmänheten. Kapitalet från den aktuella obligationen skall primärt användas för den ökade efterfrågan som finns avseende bryggfinansiering. Capillum har idag inga anställda och verksamheten hanteras och administreras av styrelsen. Framtid Styrelsen gör bedömningen att ytterligare kapital utöver kapitalet från den föreliggande obligation behövs för att kunna erbjuda ett komplett produktutbud. Anskaffandet av detta kapital kommer förmodligen inte att ske via aktiemarknaden, varför alternativa vägar sonderas. Den styrelse som omvaldes på årsstämma den 28 februari 2013 har fram till dags dato varit företrädare för huvudägarna. Med tanke på den omvandling som Capillum genomgår kommer styrelsesammansättningen att förändras och anpassas till Bolagets nya verksamhetsinriktning. För närvarande pågår intressanta diskussioner med nya presumtiva samarbetspartners. Capillum räknar med att framöver kunna lansera en del nyheter där man tillsammans med samarbetspartners kommer kunna erbjuda olika nya tjänster vilka, enligt styrelsens mening, kommer att upplevas som något nytt och innovativt. Capillum kommer då att bli en mycket intressant leverantör av helhetslösningar för finansiering till små och medelstora företag. Affärsutvecklingen inom Capillum präglas av ett spännande innovativt tänkande. Målet är inte att bli som någon annan i branschen utan att Capillum skall finna sin egen unika nisch inom den finansiella sektorn. 6

7 Styrelsen i Capillum är övertygad om att det finns stora möjligheter att tillsammans med Bolagets ägare och samarbetspartners skapa ett innovativt och spännande Bolag som kommer att kunna erbjuda en komplett finansieringslösning till små och medelstora företag. Vision Capillum skall vara den naturliga samarbetspartnern för mindre och medelstora företag avseende finansiering av olika slag. Utöver rena lån skall det finnas ett spektrum av närbesläktade tjänster som i huvudsak kommer att komma från Capillums olika samarbetspartner. Produkter De produkter som Capillum initialt kan erbjuda inkluderar Bryggfinansiering Emissionshantering Aktiespridning, garantikonsortier Factoring, inklusive exportfactoring Inkasso, inklusive exportinkasso Kort produktbeskrivning Företag kan behöva ta in nytt kapital för sin expansion eller för att finansiera den löpande verksamheten. Ofta görs det via en nyemission. Innan pengarna från nyemissionen har kommit in på företagets bankkonto kan företaget behöva låna pengar för sin fortsatta drift. Detta görs ofta genom att företaget tar upp ett brygglån. Capillum kan tillhandahålla denna bryggfinansiering under en begränsad tid åt sina kunder. Capillum kan låna ut upp till 5 Mkr i 3 månader mot en basavgift med möjlighet till förlängd tid mot en ökad avgift. Capillum kräver alltid fullgoda säkerheter för bryggfinansieringen. Capillum kan via samarbetspartner erbjuda sina kunder full hjälp med hanteringen av emissioner. Våra partners åtagande inkluderar all administration runt emissionen, skrivande och sammanställning av prospekt- eller memorandum, framtagande och distribution av anmälningssedlar, hantering av emissionslikvid mm. Allt till ett fast pris. För att underlätta framtida kapitalanskaffning eller för att kunna listas på någon av de mindre börserna önskar företag ibland att genomföra en aktiespridning, dvs. få flera aktieägare. Capillum kan via sitt nätverk hjälpa till med detta. I samband med en aktieemission vill självfallet företaget som genomför emissionen att utgivna aktier tecknas av befintliga eller nya aktieägare i så hög grad som möjligt. Capillum kan genom sina kontakter sätta samman ett garantikonsortium med privatpersoner eller företag som garanterar att de tecknar nya aktier och att företaget därmed får in de i emissionen efterfrågade pengarna. Factoring eller som det också kallas fakturabelåning innebär att ett företag överlåter sina fakturor till ett företag som specialiserat sig på att kräva in betalning för fakturor. Factoringföretaget betalar omgående kunden fakturabeloppet minus en viss procentsats. Ett företag kan välja att överlåta sina kundfakturor för att slippa kostnaden för hanteringen, och/eller för att förbättra sin likviditet genom att inte binda upp kapital i kundfordringar. En annan anledning kan vara att man på detta sätt minskar kreditriskerna. Capillum kan via sina samarbetspartners erbjuda factoring i såväl Sverige som utomlands. Inkasso innebär att ett företag anlitar ett bolag specialiserat på att driva in obetalda fakturor. Capillums samarbetspartners kan även tillhandahålla tjänsten för indrivning av fakturor till kunder i Sverige och utomlands. 7

8 Samarbetspartners Capillum tecknade i april 2012 ett formellt samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB. Tillsammans med Bibby Financial Services AB kan Capillum erbjuda sina kunder ett mer omfattande paket av tjänster inom finansiering. De tjänster som Bibby Financial Services AB erbjuder är primärt factoring samt inkasso i Sverige. Från hösten 2012 adderades en ny produkt, exportfactoring med inriktning mot små och medelstora företag. Utvecklingen inom factoringbranschen går mot att många nya factoringbolag etablerar sig på marknaden och konkurrensen är idag betydande. Med anledning av detta är det värdefullt att ha en internationell och mycket kapitalstark aktör som ägare till Capillums samarbetspartner. Det svenska Bibby Financial Services AB ingår in den internationella Bibby Line Group som är ett mångmiljard företag som funnits i över 200 år och som har verksamheter i Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Fristående factoringbolag har ofta svårt att kunna få klienter med hela kundreskontror, eftersom bankerna oftast bara belånar % av fakturabeloppet. Här är ett samarbete mellan Capillum och Bibby Financial Services AB värdefullt. Samarbetet mellan Bibby Financial Services AB kommer att framledes innebära att såväl Capillum som Bibby Financial Services AB i sina respektive verksamheter ömsesidigt kan erbjuda ett komplement till sina ordinarie produkter för att kunna erbjuda sina kunder en attraktiv total finansieringslösning. Kombinationen Bibby Financial Services och Capillum har alla förutsättningar att bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till befintliga finansieringslösningar. Förutom Bibby Financial Services AB har Capillum samarbetsavtal med en välkänd fondkommissionär och ett antal övriga företag som alla kan ingå i ett totalerbjudande till kund från Capillum. För närvarande pågår även intressanta diskussioner med ytterligare presumtiva samarbetspartner där man tillsammans med samarbetspartner kommer kunna erbjuda en utvidgad finansieringslösning. Produktutveckling Utveckling av produktsortiment pågår och de typer av krediter som framledes är tänkta att beviljas inkluderar: Rörelsekrediter. Löptid 1-3 år Förvärvskrediter. Löptid högst 1 år Capillum kommer att eftersträva att ha en snabb kreditprocess med hög kvalitet. Samtliga kreditbeslut skall beredas av dokumenterat erfarna personer med mångårig erfarenhet av kreditchefsfunktioner i bank eller kreditmarknadsbolag och som också har en affärsmässig förståelse för företagsamhet. Dessa personer kommer att handplockas till Capillum. Utöver ovanstående produkter avser Bolaget att kunna erbjuda ytterligare produkter från Bolagets nuvarande och framtida samarbetspartner. Därmed kan Capillums kunder erbjudas ett än mer omfattande tjänsteutbud och en för kunden speciellt anpassad finansieringslösning. Capillum avser vidare att kunna erbjuda kredittagaren stöd i form av managementkonsulter, coacher mm som företrädesvis hämtas från de egna leden eller Bolagets samarbetspartners. I vissa fall kan detta också vara ett krav från Bolagets sida för att krediten skall beviljas. 8

9 Marknaden Capillum ser primärt svenska företag som sina kunder. Då både Capillum och Bibby Financial Services AB har en affärsmodell som passar i övriga Skandinavien avser Capillum på sikt att erbjuda sina tjänster även till de övriga länderna i Skandinavien. Capillum skall vara exklusivt inriktat och specialiserat på små och medelstora företag. Fokus kommer att ligga på produkter och tjänster till dessa företag. Capillum kommer primärt att arbeta med bryggfinansiering, men kommer att vara mycket aktiva i att hitta helhetslösningar för kunderna. Kunderna kommer Capillum att kontakta i egen regi men Bolaget räknar också med att få nya kunder via Bolagets samarbetspartner. Säkerheter för krediterna som ges från Capillum ska huvudsakligen bestå av aktier, företagsinteckning, pant i fast egendom och borgen från ägarna. Affärsmodell Affärsmodellen för Capillum är att tjäna pengar på att tillhandahålla produkterna som beskrivits i detta memorandum. Intäkterna kommer antingen via direkt debitering av Capillums tjänster eller via provision från Bolagets samarbetspartners. Administrationen i Capillum är ringa varför redan ett mindre antal kunder kommer att kunna ge goda vinster. Affärsutvecklingen inom Capillum kommer att präglas av ett mycket stort innovativt tänkande. Visionen är inte att bli som någon annan i branschen utan att finna sin egen unika nisch. När hela produktsortiment är på plats kommer Bolaget att kunna erbjuda många produkter och tjänster som en bank normalt erbjuder samt en del som normalt inte en bank erbjuder. Capillums flexibilitet i att tillsammans med Bolagets samarbetspartners finna den för varje företag mest intressanta lösningen är en stor styrka. Inriktningen skall fortsatt vara mot små och medelstora företag. Att kunna erbjuda en totalpalett av intressanta produkter åt mindre och medelstora företag måste betecknas som unikt varför Capillums affärsidé bör kunna leda till en mycket intressant utveckling för Bolaget. Capillum har idag en lönsam affärsmodell avseende finansieringslösningar där bryggfinansiering utgör en central funktion. Styrelsen i Capillum har beslutat att när det uppkommer affärsmöjligheter som beräknas ge högre avkastning än vad ordinarie verksamhet ger så skall Bolaget kunna anta sådant erbjudande. Detta kan t.ex. vara att Capillum via givna finansieringslösningar kan få möjlighet att köpa in sig i intressanta bolag och då på attraktiva kursnivåer. För närvarande har Bolaget gjort 2 st. investeringar, se nedan. 9

10 Nedan följer en presentation avseende investeringar som Styrelsen beslutat att göra Capillum tecknar aktier i Cefour till attraktiv värdering: Denna investering är ett resultat av de finansieringslösningar som Capillum tillhandahållit till en av sina befintliga kunder, Cefour Wine & Beverage Cefour, ett bolag som är listat på Aktietorget. Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast (PET). Cefours teknik för produktion av engångsförpackningar med vin är unik och företaget är det enda, i sitt segment, i världen som äger hela processen i tillverkningen. När Cefour kontaktade Capillum under våren 2012 var det för att efterfråga bryggfinansiering. Vid närmare kontakt visade det sig att flertalet av Capillums produkter var av intresse för Cefour, inte minst de tjänster som Capillum kan tillhandahålla för exportföretag eftersom Cefours kunder primärt finns på den internationella marknaden. En av Capillums samarbetspartner är Bibby Financial Services, Bibby. Bibby är Storbritanniens största, icke bankägda factoringföretag. Bibby bedriver verksamhet i Europa, USA och i Asien. Bibby erbjuder såväl exportfactoring samt utlandsinkasso. Med andra ord en utmärkt samarbetspartner till Cefour. Samarbetet med Cefour bekräftar Capillums affärsmodell. Att Capillum dessutom har fått möjlighet att bli en av Cefours större aktieägare, till en intressant värdering, gör inte saken sämre. Om Cefour får den utveckling som vi ser är möjlig, kan Cefour bli en ytterst lönsam investering och även en värdefull referens för Capillums framtida verksamhet. Capillums ägarandel i Cefour uppgick per till 12,9% av röster samt 15,4% av kapital. Capillum har sedan tidigare informerat om att Bolaget avser att inneha cirka 11 % av rösterna i Cefour som ett långsiktigt innehav. Ett innehav som uppgår till minst 10 % av röster samt att ägandet överstiger 1 år medför att reavinster inte är föremål för beskattning. Vid tidpunkt för upprättande av detta dokument uppgår innehavet i Cefour till ett marknadsvärde om cirka 7,7 MSEK, detta vid en aktiekurs om 12 öre. Ytterligare information om Cefour finns på: Capillum investerar i The 3DClassroom framtidens utbildning för den globala marknaden: Sensavis Holding AB, Sensavis, är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering inom skola, medicin och näringsliv. Initialt kommer Sensavis att fokusera på The 3D Classroom, ett banbrytande interaktivt och levande läromedel för skolan som läraren kan styra istället för att läromedlet styr läraren. Exempelvis kan biologiläraren visualisera hjärtat för eleverna i 3D, läraren kan rotera hjärtat så att det ses från olika vinklar, demonstrera ett uppsnittat hjärta och i realtid simulera hur hjärtat reagerar vid exempelvis olika blodtryck, olika klaffel, åderförkalkning mm. Potentialen för The 3D Classroom i Sverige, baserat på en svensk marknad med cirka skolor, bedöms till mer än 150 MSEK. Därtill kommer den övriga nordiska marknaden med liknande potential. Sensavis system är redan från början byggt för en internationell marknad så potentialen för The 3D Classroom bedöms som mycket stor (enbart Tyskland beräknas ha skolor baserat på befolkningsjämförelse med Sverige). Sedan Capillum investerade i Sensavis har Sensavis erhållit ett antal beställningar på företagets huvudprodukt, The 3D Classroom. Vidare har Sensavis tecknat ett distributionsavtal med företaget Tech Data som är en av världens största distributörer av IT- produkter och programvaror. Till detta skall läggas de samarbetsavtal som ingåtts med amerikanska HP och sydkoreanska LG om nordisk ensamrätt för hårdvara till Sensavis produkter. 10

11 Såväl Sensavis som dess dotterbolag Wizzcom är nu inne i en mycket intressant och expansiv period. Sensavis har under perioden februari- april erhållit bryggfinansiering från Capillum vilket nu är omvandlat till ägarkapital. Capillum innehar idag cirka 12 % av röster och kapital i Sensavis. För mer information om Sensavis och dess dotterbolag Wizzcom se pressmeddelanden på eller se och samt Capillum ur kundens perspektiv När Capillum har träffat presumtiva kunder har Bolaget bemötts med ett mycket stort intresse för Bolagets totala produktutbud samt att kunden upplever en enkelhet i att initialt ha en person som kan leda dem till ett antal produkter som sätts samman i en intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning. Att Capillum samarbetar med internationella aktörer såsom Bibby Financial Services gör att kunderna upplever att de får en genomarbetad lösning som i många fall fungerar även på kundens exportmarknader. Ett exempel 1 : En kund tar kontakt med Capillum för att ansöka om bryggfinansiering inför en aktieemission. Bolaget har vid kontakttillfället med Capillum uppskattat att de har behov av att ta in ett större kapital via aktiemarknaden. Detta kommer att vara kostsamt för kunden samtidigt som det kan vara svårt att erhålla detta belopp via aktiemarknaden. En emission skulle även medföra att existerande aktieägare blir kraftigt utspäda. Vid kontakten med Capillum erbjuds kunden en totallösning som består av ett antal produkter som finns inom Capillum och dess samarbetspartner. Det kan vara: Bryggfinansiering Factoring, såväl svensk som export Hjälp med företrädes- /spridningsemission Rörelsekredit Fördelen för kunden blev: Genom Capillum erhåller kunden bryggfinansiering, exportfactoring och hjälp med emission Uppskattat emissionskapital kan reduceras vilket ger bättre förutsättning att genomföra lyckad emission. För befintliga ägare innebär det även att utspädning inte behöver bli så stor. Kunden erhåller lägre kostnader för emissionen. Reducerat emissionsbelopp innebär att ett emissionsprospekt inte behövs upprättas och godkännas av Finansinspektionen. Fördelen för Capillum är: Capillum kan sätta samman totallösning och tjäna pengar på de ingående komponenterna. 1 Avser en aktuell förfrågan som Capillum har erhållit. 11

12 Finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet Den framtida finansieringen av verksamheten kommer främst att bestå av: 1) Obligationer och liknande produkter 2) Överskottslikviditet Inbjudan Styrelsen i Capillum Holding AB (publ) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst kronor. Detta memorandum har upprättats av Styrelsen i Capillum Holding AB som svarar för innehållet. Styrelsen försäkrar härmed att uppgifterna överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat. Kopparberg juni 2013 Capillum Holding AB (publ) Styrelsen Villkor och anvisningar Poststorlek Obligationerna kan tecknas i en eller flera poster om nominellt värde kronor. Courtage utgår ej. Lånet förfaller till betalning den 30 juni Lånet löper med årlig fast ränta om 11,0 % och räntan förfaller till betalning två gånger per år, 30 juni samt 30 december. Fullständiga obligationsvillkor finns att rekvirera hos Bolaget samt på Teckningstid Teckning kan ske under perioden 5-20 juni Anmälan Anmälan om teckning ska ske på bifogad anmälningssedel som under teckningstiden skickas till: Capillum Holding AB Fax: Box 34 Tfn: Kopparberg E- post: Anmälningssedeln måste vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast den 20 juni Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 12

13 Tilldelning och betalning I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre summa än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelning vid överteckning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval.tilldelning kommer att ske i den ordning de inkommer till Bolaget. Erhållande av obligationer Sedan betalning erlagts och obligationerna registrerats hos Euroclear Sweden AB skickas en VP- avi som visar att obligationerna finns tillgängliga på köparens VP- konto. Detta beräknas ske under juli Ägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB kontobaserade värdepapperssystem. Organisation och Administration Bolagets firmanamn är Capillum Holding AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun och organisationsnumret är: Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen. Framöver kommer ny styrelse att tillsättas och skall då vara mer representativ för verksamheten. Nuvarande styrelse: Ordförande, Anna- May Wester, född Invald Anna- May har lång erfarenhet av att ta bolag från ax till limpa och även erfarenhet av publika bolag. Anna- May är grundare av och VD i Kopparberg Invest AB (publ). Aktieinnehav i Capillum Holding: A- aktier samt B- aktier. *) Ledamot, Anders Bodin, född Invald Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin (produktionschef, avdelningschef). Var med om att starta Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, Aktieinnehav i Capillum Holding: A- aktier samt B- aktier. *) Ledamot, Christer Lundh, född Invald Christer har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Grundare av två fastighetsbolag som han i dag bedriver verksamhet i. Christer är ofta med och investerar i tidiga skeden i mindre bolag. Aktieinnehav i Capillum Holding: A- aktier samt B- aktier *) *) Se vidare under ägarstruktur. Revisor: Anders Löthgren, PwC. Vald Anställda Bolaget har för närvarande inga anställda. Aktuell organisation består av nuvarande styrelse. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns Viktiga avtal Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. Kontaktuppgifter Capillum Holding AB Tel: E- post: Box 34 Fax: Hemsida: Kopparberg 13

14 Ägarstruktur Capillum har ca 110 st. aktieägare. Antal aktier i Bolaget är fördelade på A- aktier och B- aktier. A- aktien har 10 röster och B- aktien har 1 röst. Aktieägare enligt aktieboken per : Ägare Antal A- aktier Antal B- aktier Röster % Kapital % Maxpeak AB (publ) ,6 % 66,0 % Övriga aktieägare, ca 80 st ,4 % 34,0 % Totalt % 100 % Maxpeak har den 27 maj 2013 tecknat en avsiktsförklaring med ägarna av A- aktier som innebär att Maxpeak kommer att rikta en emission om att förvärva A- aktieägarnas samtliga aktier, dvs. både A- samt B- aktier. Maxpeak kommer även att rikta emission till övriga aktieägare. Båda emissionerna kommer att genomföras under september 2013, detta med anledning av att underskottsavdrag skall nyttjas under innevarande räkenskapsår september augusti

15 EKONOMISK INFORMATION Resultaträkning (Tkr) Rörelseintäkter Rörelsekostnader, Finansnetto, Skatt på årets resultat, Årets/periodens resultat Balansräkning (Tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar, Not Omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fritt eget kapital Balanserade förluster Periodens resultat Överkursfond Summa eget kapital Långfristiga skulder, Not Kortfristiga skulder, Not Summa skulder och eget kapital Soliditet (%) 48,9 35,3 Eget kapital (Tkr)

16 Kommentar till ekonomisk information: Capillum är i sin helhet finansierat via ägarkapital samt lån från aktieägare. Trots förluster från tidigare verksamhet har Bolaget en soliditet på 48,9% vilket får betraktas som en acceptabel nivå. Not 1: I posten Anläggningstillgångar ingår uppskjuten skattefordran om tkr, aktier i dotterbolag samt innehaven i Cefour och Sensavis. Innehaven i Cefour och Sensavis har ett sammanlagt bokfört värde om knappt 10 Mkr. Det bokförda värdet i Cefour uppgår till ett värde om cirka 4,6 Mkr. Med en aktiekurs om 12 öre/aktie uppgår innehavet i Cefour till cirka 7,7 Mkr. Not 2: Posten långfristiga skulder avser främst konvertibla skuldebrev som förfaller till betalning/konvertering under 2014 och Not 3: Posten kortfristiga skulder består främst av inlånat ägarkapital med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Av inlånat kapital skall 400 tkr återbetalas under augusti I december 2013 förfaller ett konvertibelt skuldebrev om 756 tkr till betalning om inte konvertering innan dess gjorts. Konverteringskurs är 3 kr/aktie av serie B. Om samtliga utgivna konvertibla skuldebrev omvandlas till aktier kommer antal aktier att ökas med st. B- aktier. Kapitalbehov Likviden från den i detta memorandum beskrivna obligationen skall primärt användas till expansion av Bolaget. Möjligheter och Risker Möjligheter Marknaden för Capillums nuvarande och framtida produkter bedöms med nuvarande konjunktur vara mycket god. Risker För att fortsätta att generera goda vinster måste Bolaget kunna erhålla tillräckligt med kapital. Om så inte kan ske, kan Bolaget ha svårt att framledes redovisa goda resultat. 16

17 Bolagsordning för Capillum Holding AB, orgnr: Firma Bolagets firma är Capillum Holding AB (publ) 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Ljusnarsbergs kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ge och förmedla krediter och andra finansieringslösningar till företag, bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster, samt annan därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst st. och högst st. aktier. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B en röst. Antalet A- aktier skall kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. Antalet B- aktier skall likaledes kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämma. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 9 Ärenden på årsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut; a) om fastställelse av resultat och balansräkning, samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 17

18 9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter och val av styrelse 11. Fastställande av antal revisorer och val av revisorer 12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 september 31 augusti. 11 Företrädesrätt Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primärföreträdesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 13 Omvandlingsförbehåll Aktier av serie A ska, om en majoritet av A- aktieägarna så begär, kunna omvandlas till aktier av serie B, förutsatt att detta kan ske inom ramen för i bolagsordningen angivet antal aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker. Ändrad på årsstämma

19 Capillum AB, Box 34, Kopparberg ,

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Om Capillum Holding AB (publ) 6 Inbjudan 7 Villkor

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Ordförande har ordet 5 Historia 6 Nutid 6 Framtid 7 Vision

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande 2016-12-23 VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 januari kl. 10.00 i bolagets

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3)

Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr , ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) Styrelsens i AB Sagax (publ), org. nr. 556520-0028, ( Bolaget ) förslag till dagordning på den extra bolagsstämman (punkt 3) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Ny bolagsordning Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 16) Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 16) I syfte att ge bolaget ett namn som bättre återseglar att bolagets verksamhet alltmer fokuseras på fastigheter föreslår styrelsen

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning där 4 och 5 förändras enligt följande: Tidigare lydelse: 4 Aktiekapital

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer