Miljöprogram Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21"

Transkript

1 Miljöprogram Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige

2 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL... 4 LOKALA MILJÖMÅL KUMLA KOMMUNS MILJÖMÅL... 5 Fem fokusområden... 5 MILJÖPROGRAMMETS STRUKTUR... 5 LÄSHÄNVISNING... 5 FRAMTAGANDET AV MILJÖPROGRAMMET... 6 GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING... 6 KOMMUNALA DOKUMENT MED ANKNYTNING TILL MILJÖPROGRAMMET... 7 BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN (MILJÖMÅL 1)... 8 BAKGRUND... 8 HUR SER DET UT I KUMLA KOMMUN?... 8 ETAPPMÅL... 9 SÅ NÅR VI MÅLEN!... 9 UPPFÖLJNING GIFTFRI MILJÖ (MILJÖMÅL 4) BAKGRUND HUR SER DET UT I KUMLA KOMMUN? ETAPPMÅL SÅ NÅR VI MÅLEN! UPPFÖLJNING INGEN ÖVERGÖDNING (MILJÖMÅL 7) BAKGRUND HUR SER DET UT I KUMLA KOMMUN? ETAPPMÅL SÅ NÅR VI MÅLEN! UPPFÖLJNING GOD BEBYGGD MILJÖ (MILJÖMÅL 15) BAKGRUND HUR SER DET UT I KUMLA KOMMUN? ETAPPMÅL SÅ NÅR VI MÅLEN! UPPFÖLJNING ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV (MILJÖMÅL 16) BAKGRUND HUR SER DET UT I KUMLA KOMMUN ETAPPMÅL SÅ NÅR VI MÅLEN! UPPFÖLJNING REFERENSER BILAGA 1 ORDLISTA BILAGA 2 - ÅTGÄRDER FÖRDELADE PÅ NÄMNDER OCH BOLAG BILAGA 3 ÖVRIGA MILJÖKVALITETSMÅL SOM BERÖR KUMLA BILAGA 4 DELTAGARE I ARBETSGRUPPER (42)

3 Inledning Miljöprogram ansluter till det nationella och regionala miljömålsarbetet med tillhörande åtgärdsstrategier och handlingsprogram. Miljöprogrammet ersätter det av fullmäktige antagna miljöprogrammet från år Programmet omfattar hela verksamheten i Kumla kommun inklusive kommunala bolag. Det är ett styrande dokument för de kommunala nämnderna en och ska ge vägledning för miljöarbetet och bidra till att vi når miljömålen. Därför innehåller miljöprogrammet konkreta och tidsbestämda åtgärder som årligen följs upp. Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt och definieras som en utveckling där nu levande människors behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers behov. Hållbar utveckling handlar dock inte bara om miljö. Det är tre dimensioner som ska samspela med varandra en ekonomisk, en sociokulturell och en miljömässig dimension. Alla dimensioner är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Helhetstänkandet är därför avgörande! Om en av dessa tre dimensioner faller bort är det omöjligt att uppnå en hållbar utveckling. Det betyder t ex. att miljöproblem inte kan lösas hållbart när det sker till priset av att ekonomin kommer ur balans eller att sociala aspekter undermineras. Likaså är ekonomisk tillväxt inte hållbart när den inte hushåller med naturresurserna och tar hänsyn till det sociala systemet. Även om begreppet hållbar utveckling kan tolkas och beskrivas på många sätt finns det bred enighet om att en hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen. För att tydliggöra de miljömässiga aspekterna i begreppet hållbar utveckling har Sveriges riksdag 1999 antagit 15 nationella miljömål. Dessa kompletterades med ett 16:e miljömål år Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för landets miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbar på lång sikt. De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen visar även på hur miljö- och folkhälsoaspekterna hänger ihop. Ambitionen är att till nästa generation, år 2025, lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, klimatmålet är satt till år Kommunen har det övergripande ansvaret för lokala anpassningar av de nationella målen. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en god livsmiljö i Kumla och att utifrån Kumlas lokala förutsättningar på ett så effektivt sätt som möjligt kunna bidra till att nationella och regionala miljömål uppfylls. Det är därför viktigt att Kumla kommun utvecklas hållbart, d v s att miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska aspekter samspelar med varandra. 3(42)

4 Vad är miljömål? Nationella miljökvalitetsmål Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som ska tydliggöra den ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Dessa är: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Miljömålen är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Det övergripande målet är att till nästa generation kunna lämna över ett hållbart samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 1 De nationella miljömålen fungerar som ledstjärna, där etappmålen anger inriktningen och tidsperspektiven i det fortsatta miljöarbetet. Regionala miljömål Örebro läns miljömål Sedan 2005 finns det 13 regionala miljömål för Örebro län. Dessa är anpassade till de regionala förhållandena i vårt län. Det geografiska läget av Örebro län medför att två av de nationella målen, Storslagen fjällmiljö och Hav i balans, inte är relevanta. Det sist tillkomna målet Ett rikt växt- och djurliv har anpassats till förhållandena i Örebro län i februari Det gemensamma miljömålsarbetet i Örebro län baserar på ett samarbetsavtal mellan länets kommuner, Landstinget, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt ett antal föreningar och företag. Avtalsparterna har kommit överens om åtgärder som ska genomföras för att nå de regionala målen. Miljömålsrådet kommer årsvis att prioritera de insatser som kräver samordning mellan avtalsparterna. 1 Prop. 1997/98:145. 4(42)

5 Lokala miljömål Kumla kommuns miljömål Syftet med att anpassa miljömålen till lokal nivå är att förutsättningarna är olika på olika platser i Sverige. Några kommuner har fler, andra färre problem när det gäller naturens tillstånd. Det är därför viktigt att Kumla sätter egna miljömål som är anpassade till förhållandena här. Ett annat syfte med att utforma lokala miljömål är att stimulera till ett målstyrt miljöarbete där miljömålen fungerar som ett gemensamt verktyg för kommunens nämnder. Som styrdokument är programmet vägledande för nämnderna i alla beslut som rör miljön. Miljöprogrammet tillsammans med klimatprogrammet ger en översikt över nödvändiga miljöinsatser och ska ses som viljeinriktningar från kommunens ens sida. För ett framgångsrikt miljöarbete är alla bidrag, både från personal och politiker, viktiga och nödvändiga. Miljöprogrammet för Kumla kommun avser perioden Fem fokusområden Kumla kommun har valt att inrikta arbetet på fem miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Dessa miljökvalitetsmål speglar de miljöproblem som anses viktiga att arbeta extra med. De utvalda målen har direkta eller indirekta kopplingar sinsemellan samt till flera av de övriga (9 st) miljömål som berör kommunen, vilket gör att även de kommer vävas in i arbetet trots att de inte har några specifika etappmål och åtgärder. Miljöprogrammets struktur I huvuddokumentet går att läsa om de fem miljömål som Kumla kommun har valt att fokusera på. Målen presenteras uppdelade i mål, etappmål, åtgärder och indikatorer 2. Åtgärderna anges med ansvarig förvaltning eller bolag och tidsplan. I flera fall finns det fler än en förvaltning eller bolag som ansvarar för att målen uppfylls. Läshänvisning Följande förkortningar har använts för att ange vem/vilka som är ansvariga för att se till att etappmål och åtgärder uppfylls och genomförs. Förkortningar för åtgärdsansvar: BUN - Barn- och utbildningsnämnden GYMN - Gymnasienämnden KLK - Kommunledningskontoret Kommunfastigheter - Kommunfastigheter KS - Kommunstyrelsen KOFN - Kultur- och fritidsnämnden KF - Kommunfullmäktige MBN - Miljö- och byggnadsnämnden TEK - Tekniska kontoret SOC - Socialnämnden KBAB - Kumla Bostäder AB KFAB - Kumla Fastigheter AB Stadsnät AB - Stadsnät AB 2 Se bilaga 1 - ordlista 5(42)

6 I bilagorna finns mer information om de nio miljömål som inte beskrivs i huvuddokumentet. Där finns även en ordlista, åtgärdsfördelning samt en förteckning över personer som varit med och tagit fram etappmål och åtgärder. Framtagandet av miljöprogrammet Huvuddelen av miljöprogrammet har tagits fram med hjälp av fyra arbetsgrupper, se bilaga 4 projektets deltagare, (en grupp för varje miljömål förutom en grupp som behandlade två mål). Grupperna har träffats vid ett antal tillfällen under våren 2011 och diskuterat åtgärder och etappmål utifrån de fem lokala miljömålen som kommunen har valt att fokusera på. Genomförande och uppföljning För att kunna arbeta strategiskt med miljöfrågor är det viktigt att sätta upp konkreta mål. Målen ska vara realistiska, mätbara och möjliga att nå. På så vis blir det tydligt vad arbetet syftar till. En hållbar utveckling kan dock inte nås på en gång. Snarare måste vi sätta upp etappmål och successivt arbeta framåt. Det är viktigt att ha de långsiktiga nationella miljömålen som riktvärde i all planering och utförande. Att arbeta med mål är alltid en process. Under processens gång är det viktigt att regelbundet följa upp och utvärdera arbetet med miljömålen. På så vis blir det enklare att bedöma om genomförda och föreslagna åtgärder är tillräckliga eller om inriktningen behöver justeras. Detta bör ske på regional och lokal nivå. Uppföljningen av åtgärdsarbetet mäts med hjälp av olika indikatorer. Tanken med indikatorerna är att tydligt kunna se trender i Kumla kommuns miljötillstånd. Eftersom indikatorerna belyser miljösituationen ger de också ett underlag för diskussioner om det lokala miljöarbetet och framtida prioriteringar av åtgärder. Det bör dock poängteras att miljöarbetet ska fokusera på att genomföra åtgärder, inte på ett omfattande uppföljningsarbete med många indikatorer. Varje nämnd ansvarar för att miljömålen nås. Nämnderna en ska planera för det egna miljöarbetet och för att genomföra de åtgärder som beslutats i miljöprogrammet. Behov av investeringar ska hanteras i budgetarbetet. Avsteg från miljöprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige. Likaså ansvarar även varje nämnd, förvaltning och kommunalt bolag för den årliga uppföljningen av åtgärdsarbetet. Uppföljningen samordnas lämpligen med uppföljningen av klimatprogrammet och uppgifterna lämnas in till miljö- och byggnadskontoret senast den 31/1 varje år. Resultaten rapporteras sedan till kommunfullmäktige. Uppföljning av miljöprogrammet 6(42)

7 Kommunala dokument med anknytning till miljöprogrammet Översiktsplan Bevarandeprogram - Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer Plan-, bygg- och bostadsprogram Trafikplan Gång- och cykelvägsplan Grönplan Klimatprogram Energiprogram Avfallsplan Skogsbruksplan Folkhälsopolitiskt program Småskalig vedeldning policy Resepolicy Interna verksamhetsplaner 7(42)

8 Begränsad klimatpåverkan (miljömål 1) Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 3 Bakgrund Klimatet håller på att förändras. Människans utsläpp av växthusgaser 4 bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket antas leda till ett varmare klimat. Redan i dag ser vi effekterna av klimatförändringarna. Medeltemperaturen stiger, vilket får negativa konsekvenser för miljön och ekosystemen. Det räcker med en temperaturökning på några få grader för att hela jordens klimatsystem ska rubbas. I atmosfären påverkar växthusgaserna vårt klimat genom att absorbera värmestrålning. Gaserna fungerar ungefär som glasrutorna i ett växthus. De hindrar inte solljuset från att nå jordytan och värma upp den, men en stor del av den värmestrålning som annars skulle sändas tillbaka från jorden ut i rymden fångas upp. Det är därför deras inverkan på klimatet kallas för växthuseffekten. Klimatpåverkande gaser, såsom koldioxid, vattenånga, metan och dikväveoxid (lustgas) har alltid funnits i atmosfären, men förekommer nu i allt högre halter som en följd av våra utsläpp. Koldioxid (CO 2 ) har den största negativa inverkan på vårt klimat. Det är utnyttjandet av fossila bränslen, som t ex. olja, stenkol och naturgas, som är den största bidragande orsaken och varje ytterligare tillskott av koldioxid kommer med andra ord att medföra en i det närmaste permanent förhöjning av koldioxidhalten i både luft och vatten och därmed en lika långvarig förstärkning av växthuseffekten. Det är därför viktigt att alla bidrar till att vända den negativa trenden. Översvämning i Kumla sommaren 2006 Hur ser det ut i Kumla kommun? Kumla kommun arbetar kontinuerligt med att minska sin klimatpåverkan och ett nytt klimatprogram har under våren 2011 antagits av Kommunfullmäktige. I och med antagandet av programmet har kommunen åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med 40 % från års nivåer till år Miljömålsportalen 4 Se bilaga 1 - ordlista 8(42)

9 Energiförbrukning och transporter står för de största utsläppen av koldioxid inom kommunkoncernen. Under 2010 gick kommunen med i ett nationellt projekt som drivs av Energimyndigheten. Syftet med projektet är bl. a. att kommunen ska fungera som pådrivare och förebild inom energiområdet. Det görs genom att ställa högre krav på energieffektivisering inom de egna verksamheterna samt vara en förebild i övergången till förnybar energi. Projektet ska även bidra till att kommunen snabbare byter ut egna bilar och köper in transporter som drivs av energieffektiva och förnybara drivmedel 5. Grunden i alla persontransporter ska ske enligt den resepolicy som kommunen har antagit där gång-, cykel- och kollektivtrafik ska föredras framför att ta bilen. Kumla kommun har som vision att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas och arbetar aktivt med att öka tillgängligheten och förbättra infrastrukturen. Tjänsteresor med personbilar inom organisationen sker med tjänstebilar, leasingbilar samt privatbilar. Kommunen inklusive de kommunala bolagen har tillgång till 11 st miljöbilar 6. Möjligheten att helt övergå till fordon som drivs med andra och förnybara bränslen är stor. För att minska utsläppen och energianvändningen ska kommunen verka för att när fordons- och maskinparken behöver förnyas på grund av ålder köpa in fordon som är utrustade med bränslesnålare motorer samt är klassade som miljöbilar eller framförs med förnyelsebara bränslen. Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska kommunen en ställa miljö- och hållbarhetskrav. Miljöstyrningsrådet 7 har tagit fram upphandlingskriterier inom ett antal områden som kommunen bör följa för att bidra till ett mer hållbart samhälle och uppnå miljömålet om en begränsad klimatpåverkan. Etappmål 1.1 Vid utgången av 2016 ska CO 2 -utsläppen ha minskat med minst 30 % till ton CO 2, jämfört med 2008 års nivå. 1.2 Senast år 2016 är minst 40 % kommunens personbilar miljöbilar. 1.3 År 2016 har andelen miljöfordon och maskiner 8 ökat med minst 15 %. 1.4 Kommunen ska ha minskat sin energiförbrukning med minst 13 % till år Senast år 2016 ska den totala ytan som täcks med solpaneler/solfångare ha ökat med minst 300 m 2 jämfört med år Kommunen ska senast år 2016 ställa miljö- och hållbarhetskrav krav i minst 70 % av alla upphandlingar. Så når vi målen! Åtgärd Ansvarig(a) Tidsplan Arbeta utifrån klimatprogrammets mål och åtgärder. Fortlöpande och bolag Byta ut befintliga kommunägda personbilar samt vid nyinköp inhandla miljöbilar. och bolag Fortlöpande 5 Se bilaga 1 - ordlista 6 Se bilaga 1 - ordlista 7 Se bilaga 1 - ordlista 8 Etappmålet syftar på fordon och maskiner såsom t ex. gräsklippare, sopbilar osv., som inte klassas som personbil. 9(42)

10 Åtgärd Ansvarig(a) Tidsplan Vid nyinköp inhandla miljöfordon och maskiner. Fortlöpande och bolag Ta fram riktlinjer för energieffektivisering i de kommunala verksamheterna för att åstadkomma beteendeförändringar gällande t ex. att stänga av datorer, släcka belysning osv. MBN och kommunfastigheter Utreda förutsättningarna för solpaneler/solfångare på kommunägda byggnader. Ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader enligt miljöstyrningsrådets kriterier. KS, Kommunfastigheter, KBAB och KFAB och bolag Uppföljning Indikatorer för respektive miljömål finns samlade i bilaga 2 Åtgärder fördelade på nämnder. 10(42)

11 Giftfri miljö (miljömål 4) Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 9 Bakgrund Kemikalier används i stor utsträckning i samhället, både i industriell verksamhet och i hushållen. Varor och produkter blir allt mer komplexa och oönskade kemiska ämnen sprids när dessa produceras, används, skrotas eller hanteras på ett felaktigt sätt. Kunskapen om oavsiktlig bildning av hälso- och miljöfarliga ämnen kan också vara bristfällig. Därför kan det vara svårt att identifiera alla farliga ämnen och att begränsa riskerna för hälsan och miljön. Dessutom kan även många små utsläpp ge upphov till allvarliga miljöstörningar och hälsoproblem. En del av ämnena är dock redan förbjudna i Sverige. I kommunen bör arbetet med kemikaliefrågorna ske genom att tillämpa utbytesprincipen. Enligt Kvarntorpsområdet denna princip ska alla kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa och miljön, undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Bristen på kunskap avseende kemikaliers och föroreningars hälso- och miljöegenskaper är stor. Det finns drygt registrerade kemiska ämnena inom EU och av dem är ca officiellt klassificerade. För ca 70 av de här ämnena har en fullständig kartläggning gjorts när det gäller dess hälso- och miljöeffekter. Varje ämne bedöms var för sig, men t ex. i avloppsreningsverk blandas en mängd olika ämnen med varandra och nya kemiska föreningar kan spontant uppstå, vilka kan vara potentiella miljögifter. Idag har vi kunskap om att många kemiska ämnen i arbets-, utomhus- och inomhusmiljön påverkar hälsan och miljön. Det är allmänt vedertaget att en normalsvensk har minst främmande ämnen i kroppen som vi normalt inte har i kroppen. Några procent av befolkningen har t ex. för höga halter av kadmium i njurarna och PCB samt bromerade flamskyddsmedel förekommer bl. a. i bröstmjölk. 9 Miljömålsportalen 11(42)

12 Kemiska ämnen i inomhusmiljön är ett stort hälsoproblem och ca 1 miljon svenskar har besvär som hänger samman med detta. På senare tid har det allt mer uppmärksammats hur mycket av våra läkemedel som hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Även här är kunskapen om kemikaliernas effekter på människa och miljö mycket bristfällig. Hur ser det ut i Kumla kommun? I Kvarntorpsområdet i Kumla kommun har tidigare verksamheter med utvinning av olja ur alunskiffer och annan kemisk industri bidragit till svåra markföroreningar. En fullständig sanering av alla förorenade områden är omöjlig. Därför är det viktigt att främja områdets egen förmåga att eliminera och reducera föroreningar. Ett exempel i detta arbete är renoveringen av vattenreningssystemet serpentindammarna norr om Kvarntorpshögen. Användningen av kemiska bekämpningsmedel i kommunen ska minskas. Kommunen har förbjudit kemisk bekämpning av lövsly i skogsmark och använder i dagsläget gasol och ättika för ogräsbekämpning. Etappmål 2.1 Kommunen ska senast vid utgången av 2016 köpa in minst 35 % (baserat på vikten) närodlade och/eller ekologiska livsmedel. 2.2 Efterbehandlingen av Kvarntorpsområdet ska fortsätta. 2.3 Certifiering (Revaq) av det kommunala avloppslammet ska ske senast under Förbättra luftkvalitén i stadsmiljön. 2.5 Verka för ökad trädplantering i tätbebyggelse. 2.6 Senast år 2016 ska de kommunala verksamheterna en ha infört en Miljödiplomering. 2.7 Miljöutbilda all personal och politiker i Kumla kommun samt de kommunägda bolagen till utgången av Så når vi målen! Åtgärd Ansvarig(a) Tidsplan Öka andelen inköp av närodlade/ekologiska livsmedel. TEK Fortlöpande Bevaka möjligheterna i form av statsbidrag eller liknande MBN Fortlöpande som kan göra fortsatt sanering möjlig. En person projektanställs för att bl. a. kunna genomföra informationskampanjer till hushåll och företag samt arbeta med Revaq-certifieringen. En uppföljande luftmätning görs för att kunna jämföra med 2010/2011 års resultat. För varje träd som avverkas i tätbebyggelse ska ett nytt planteras. För varje ny invånare i kommunen planteras ett nytt träd. Genomföra Miljödiplomering. Planen är att 1 2 / bolag certifieras per år. Genomföra miljöutbildning för ca 350 anställda per år. TEK MBN 2016 KOFN och 2016 MBN KS och KOFN Fortlöpande KS, KBAB, 2016 KFAB och Stadsnät AB KS, KBAB, 2016 KFAB och Stadsnät AB 12(42)

13 Uppföljning Indikatorer för respektive miljömål finns samlade i bilaga 2 Åtgärder fördelade på nämnder. 13(42)

14 Ingen övergödning (miljömål 7) Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 10 Bakgrund Övergödning leder till att känsliga arter minskar i antal eller slås ut och att grundvattnet kan förorenas. I sjöar kan algblomning utgöra en allvarlig hälsofara för både människor och djur om det handlar om giftbildande alger. Övergödning av vatten, skog och mark orsakas av höga halter av fosfor och kväve som kommer från jordbruk och avloppsvatten. Kväve släpps också ut från trafiken och vid annan förbränning, t ex. vid energiproduktion. Bristfälliga enskilda avlopp bidrar med stora mängder fosfor. En annan källa är utsläpp från tätorternas avloppsreningsverk. Hur ser det ut i Kumla kommun? Läckage från jordbruket är den största källan för utsläpp av fosfor och kväve till vatten. I Kumla finns det kommunala avloppsreningsverket som renar spillvatten från både hushåll och industrier. I reningsverket genomgår vattnet mekanisk, biologisk och kemisk rening och renas till 98 % på biologiskt nedbrytbara ämnen och till 97,5 % på fosfor. För att minska vattnets ammoniumkvävehalt har kommunen anlagt luftningsdammar efter avloppsreningsverket. Det renade avloppsvattnet leds till Kumlaån som rinner vidare till Hjälmaren. Vid processen i reningsverket bildas näringsrikt slam och dessutom Övergött vattendrag produceras biogas. I dag är ca personer anslutna till reningsverket som har kapacitet för personer. De som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet renar sitt spillvatten i s.k. enskilda avloppsanläggningar. Många gamla anläggningar uppfyller dock inte dagens reningskrav och bidrar till övergödningen. I Kumla kommun pågår därför inventering och åtgärdande av bristfälliga enskilda avlopp. Vid åkermark som Kumla kommun arrenderar ut längs åar och vattendrag finns krav på att anlägga skyddszoner. 10 Miljömålsportalen 14(42)

15 Etappmål 3.1 Senast år 2012 ska det finnas en plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet. 3.2 enskilda avlopp ska vara inventerade senast år De mest bristfälliga avloppen ska vara åtgärdade senast Kvarngatan och Sofierovägen ska ha separata dagvattenledningar senast Infiltrationsanläggningar som anlagts före år 1980 ska kontrolleras genom besök senast Bristfälliga infiltrationer ska vara åtgärdade senast Markbäddar som anlagts före år 2001 ska vara försedda med fosforfällning senast markbäddar ska vara försedda med fosforfällning senast Så når vi målen! Fosfor som är löst i vattnet är lättillgänglig och kan innebära stor risk för algblomning och syrgasbrist i vattnet. Om alla enskilda avlopp klarar hög skyddsnivå för fosfor (minst 90 % ska avskiljas) minskar utsläppen av lättillgänglig fosfor avsevärt. Nya enskilda avlopp som anläggs och de bristfälliga enskilda avlopp som åtgärdas ska förses med en sådan rening som normalt klarar hög skyddsnivå för fosfor. Miljö- och byggnadskontoret ska bevaka att anläggningar med fosforfällning sköts så att de kan förväntas klara hög skyddsnivå för fosfor. För att förhindra bräddningar av orenat avloppsvatten vid kraftiga regn måste dagvattenledningar byggas ut i de områden där dagvattnet inte är separerat från spillvattnet. Åtgärd Ansvarig(a) Tidsplan Upprätta en plan för utbyggnad av det kommunala vanätet. TEK Det sista området, Hardemo, inventeras gällande enskilda MBN 2012 avlopp. De mest bristfälliga enskilda avloppen åtgärdas. MBN 2014 Kvarngatan och Sofierovägen får separata dagvattenledningar. TEK 2014 Infiltrationsanläggningar 11 som anlagts före år 1980 ska kontrolleras genom besök och de som bedöms som bristfälliga ska åtgärdas av fastighetsägarna. Markbäddar 12 som anlagts före år 2001 ska vara försedda med fosforfällning senast markbäddar ska vara försedda med fosforfällning 13 senast MBN 2014/2016 MBN 2015/2019 Uppföljning Indikatorer för respektive miljömål finns samlade i bilaga 2 Åtgärder fördelade på nämnder. 11 Se bilaga 1 - ordlista 12 Se bilaga 1 - ordlista 13 Se bilaga 1 - ordlista 15(42)

16 God bebyggd miljö (miljömål 15) Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 14 Bakgrund Med god bebyggd miljö menas vår livsmiljö, d v s den omgivning i vilken vi bor och rör oss i. Hälsosamma och trevliga livsmiljöer kännetecknas av varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, effektiv infrastruktur, byggnader med bra inomhusmiljö, närhet till grönytor, spännande kulturmiljöer, låg bullernivå m.m. Ramarna för detta sätts i hög grad av samhällsbyggandet och fysisk planering. Att hushålla med resurser och kretsloppsanpassa samhället är andra viktiga aspekter. Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och areal ökat och en rad problem har tydliggjort behovet av en god bebyggd miljö. Luftföroreningar och buller från bil- och flygtrafik, ökande avfallsmängder och energibehov, förorenade områden, radon är några exempel. En väl planerad och fungerande kollektivtrafik är till exempel en förutsättning för långsiktigt hållbara livsmiljöer för människor. Många regler styr redan arbetet med dessa områden. Miljökvalitetsnormerna ska hjälpa till att minska luftföroreningar som påverkar vår hälsa, många regler på avfallsområdet utgår från att förebygga uppkomsten av avfall, att främja energieffektivisering m.m. Hur ser det ut i Kumla kommun? Bebyggelse och byggnation Kumla har en tydlig befolkningstillväxt och antalet nybyggnationer av bostäder i Kumla kommun är hög. Grunden för att åstadkomma en God bebyggd miljö är att redan på planeringsstadiet ta hänsyn till de faktorer som skapar en god livsmiljö. Vi behöver skyddas från buller och kunna andas frisk luft både inne och ute för att må bra. Forskningen visar att vi mår bra av att ha natur omkring oss. Det stressade samhället ställer krav på att naturen är lättillgänglig, att den finns i närmiljön, detta gäller inte minst för utsatta grupper. Ett enda träd utanför fönstret minskar stressen. I den fysiska planeringen ska bl. a. följande miljö- och folkhälsomål, se nedan, tas i beaktning för att nå en god bebyggd. Miljö- och folkhälsomål: 1. hur kan ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och kultur åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras, 2. hur ska kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas, 3. hur ska estetiska värden tas tillvara och utvecklas, 4. hur ska grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas, 14 Miljömålsportalen 16(42)

17 5. hur ska stora naturområden som endast obetydligt är påverkade av olika ingrepp i miljön så lång möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär, 6. hur ska energianvändningen effektiviseras, hur ska förnybara energiresurser tas till vara och hur ska utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft främjas, 7. hur minimeras säkerhetsrisker i samhället, 8. hur kan en trygg och säker bebyggelse skapas för olika grupper i samhället som även ökar förutsättningarna för jämställdhet mellan män och kvinnor. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Det kulturhistoriska arvet utgör en viktig del i vår livsmiljö. Kumla kommun är rik på kulturhistoriska miljöer som t ex. fasta fornlämningar såsom Kumla högar, kyrkor och prästgårdar, intressanta bebyggelsemiljöer och värdefulla enskilda byggnader. Därtill kommer ett variationsrikt kulturlandskap som präglas av jordbruket. Det är därför viktigt att det finns aktuella planer och strategier för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Buller Buller kan leda till störningar av sömn och vila och ge upphov till stress. I Kumla kommun är järnvägen och biltrafiken troligen de största bullerkällorna. Även industribuller kan orsaka störning. Främst alstras bullret från fläktar, transporter och materialhantering vid industrier som ligger nära bostadsområden. Även värmepumpar, skällande hundar och musik från grannen kan upplevas som störande. Avfall Det avfall som uppstår bör i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i tredje hand energiutvinnas genom rötning eller förbränning och i sista hand deponeras. Kumla kommun har under 2011 påbörjat ett komposteringsprojekt där hushållens matavfall samlas in. Tekniska kontoret har för avsikt att på sikt framställa energi från det insamlade komposterbara avfallet. Åtgärden syftar till att invånarna i kommunen ska ta till vara på naturens resurser på ett bättre sätt och samtidigt minska avfallsmängderna. Energianvändning Kommunen har som vision att till år 2030 ska den energi som används inom kommunens gränser baseras på uthålliga förnybara energikällor. I kommunen finns fortfarande ett antal industrier som är beroende av antingen olja eller direktverkande el för uppvärmning av sina lokaler. För att minska detta behov krävs informationsinsatser och rådgivning för att hitta alternativa energikällor samtidigt som energiförbrukningen kan minskas. Inomhusmiljö För att boenden och arbetsplatser ska vara attraktiva är även inomhusmiljön viktig. Vanliga problem är dålig ventilation, problem med fukt och mögel, höga radonhalter och bullernivåer som på sikt kan påverka hälsan negativt. Skadliga ämnen i möbler och byggnadsmaterial är också ett växande problem. Trots att vi vistas så stor andel av vår tid inomhus är kunskapen dålig om kvaliteten på inomhusluften och de besvär som människor upplever hemma, i skolan och på jobbet. En god ventilation kombinerat med sunda byggnadsmaterial kan lösa många av de problem som finns i inomhusmiljön och även minska risken för allergier och andra hälsoproblem. 17(42)

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer