Svenska Filminstitutet. Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Filminstitutet. Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll"

Transkript

1 Svenska Filminstitutet Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Utfall Filmavtal 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Kassaflödesanalys 8 Noter 9-13

2 Förvaltningsberättelse 2(13) Stiftelsen Svenska Filminstitutet Uppdrag Stiftelsen har som mål att främja värdefull svensk filmproduktion, visning och spridning av värdefull film och bevarandet av filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse samt att verka för internationellt samarbete inom filmens område. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i Proposition 2012/13:22, det årliga regleringsbrevet samt 2013 års filmavtal. Avtalets parter är svenska staten, Sveriges Biografägareförbund, Riksföreningen Våra Gårdar, Folkets Hus och Parker, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för., Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter, Sveriges Television AB, TV 4 AB, Modern Times Group MTG AB, SBS TV AB och C More Entertainment AB. Allmänt Den 1 januari 2013 trädde ett nytt filmavtal i kraft. Avtalet är treårigt och gäller till Den tvådelade modellen med ett filmavtal å ena sidan och en helstatligt finansierad filmkulturell del å den andra som infördes 2006 förs vidare som genom beslutet om det nya avtalet. All verksamhet i stiftelsen, utom verksamhet som avser fördelning av stöd enligt filmavtal, omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet. Nötternas uppställning samt utfall Filmavtal (sid 4) är förändrade i enlighet med 2013 års Filmavtal. För en mer utförlig beskrivning av Svenska Filminstitutets verksamhet under 2013 hänvisar vi till den resultatredovisning vi lämnar till Kulturdepartementet. Filmmarknaden Under kalenderåret 2013 uppgick biobesöken till 16,6 miljoner, vilket är en minskning med 7,6 % jämfört med kalenderåret 2012 (17,9 miljoner). Tidigare har biobesöken beräknats utifrån spelår. Utifrån spelår har biobesöken minskat från 18,4 miljoner 2012 till 16,5 miljoner Bruttobiljettintäkterna minskade under 2013 och nådde 1,64 miljarder kronor (1,77) motsvarande en minskning med 7,3 %. Under 2013 hade 48 (42) svenska långfilmer premiär, av dessa var 34 (30) spelfilmer och 14 (12) dokumentärer. Besöken på svensk film uppgick till 4,1 miljoner (3,9). Den svenska filmens marknadsandel (baserat på biografbesök) ökade till 24,8% (22,1 %). Filmavtalsverksamheten Redovisning av filmavtalets influtna medel och dess användning återfinns på sidan 4 och är en del av förvaltningsberättelsen. Influtna medel Filmavtal Statens bidrag enligt filmavtalet uppgår till 200 mkr (185). 10 % av bruttobiljettintäkterna från landets avgiftspliktiga biografer betalas in till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Årets intäkt avseende biografavgifter uppgår till 158,3 mkr (167,4), vilket är en minskning med 5 % från föregående år. TV-bolagens bidrag uppgår till 62,5 mkr (54,1). Bidraget från Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för. uppgår till 1,1 mkr (0,7). Medelsanvändning Filmavtal Filmavtalet, som trädde i kraft den 1 januari 2013 reglerar fördelning av influtna medel och stöd till produktion, distribution, visning och lansering samt stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer. I årets utfall ingår avsättningar på totalt 39,2 mkr (40,2) som balanseras över till 2014 för användning inom respektive ändamål enligt Filmavtalet. Avsättningen uppgår till 13 % av influtna medel vilket delvis beror på att årets biografintäkter överstiger reviderad prognos med 18,3 mkr. Letters of Intent avseende stöd till produktion av film har bokats upp i bokslutet till ett värde av 71,1 mkr (50,8). Innan fördelning avräknas influtna medel enligt följande: Publikrelaterat stöd 80,0 mkr (75,0). Producentstöd 15,0 mkr (0,0) Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer 9,0 mkr (fördelades 2012 under övriga stöd) Avgifter till internationellt samarbete uppgick till 15,9 mkr (15,8). De därefter tillgängliga medlen fördelas enligt följande: Produktionsstöd 236,8 mkr (241,2) Distribution, visning och lansering 50,7 mkr (53,5) Övrigt och reserv har även i år ett positivt utfall på 3,6 mkr (2) (Här inkluderas avsättning av medel från tidigare år, ränteintäkter samt del av kostnad för Guldbaggegalan. Under 2012 ingick även del av kostnad för digitalt arkiv) Administration 25,5 mkr (23,6)

3 Influtna medel och medelsanvändning Filmkultur Statens bidrag uppgår till 132,0 mkr (120,0) och har fördelats enligt följande: Utlandsenheten 4,9 mkr (5,3) Filmkulturella stöd 57,0 mkr (45,0) Omvärldsavdelningen 17,8 mkr (19,4) Filmarvet 26,5 mkr (26,9) Kommunikation 7,5 mkr (6,4) Staben, del av gemensam administration 14,1 mkr (13,0) Staben övriga verksamheter har ett positivt utfall på 0,4 mkr (2,6) 3(13) Årets resultat för stiftelsen uppgår till 3,8 mkr (1,4) Investeringar, renoveringar, underhåll Stiftelsens investeringar uppgick till 3,1 mkr (6,2) för byggnader och 3,4 mkr (4,3) för inventarier. Investering i byggnader består av: Ombyggnation Filmhuset inför ny hyresgäst "Modevetenskapen": 0,8 mkr Renovering av fönsterkarmar: 0,7 mkr Projektering av värmeslingor i garage: 0,7 mkr Ombyggnation Rotebro kontor: 3,1 mkr Övriga händelser under året Under 2013 firade Filminstitutet sitt 50 år-jubileum. Jubileet firades med olika evenemang under året med start i april i och med Filmrummets diskussion "Filmpolitiken 2020". I Cannes uppmärksammades Filminstitutets jämställdhetssatsning medan filmens roll i samhället belystes under Almedalsveckan genom evenemanget "Fem politiker väljer film". Firandet avslutades under en vecka i oktober med filmpolitiska seminarier och Länge leve filmen-helgen som vände sig till allmänheten och lockade en stor publik. Ett nytt filmavtal trädde i kraft 1 januari Parter i avtalet är staten och olika organisationer och aktörer i film- och tv-branschen. Svenska Filminstitutet är inte part i avtalet utan har i uppgift att genomföra filmpolitiken i enlighet med filmavtalets mål. Med flera framgångsrika svenska filmer på biograferna under senare delen av året blev 2013 ett starkt år på biograferna. Den svenska marknadsandelen slutade på nära 25 % vilket är den högsta sedan Det höga antalet besök på svensk film, och särskilt framgångarna för flera svenska barnfilmer, innebar samtidigt att förutsättningarna för det publikrelaterade stödet inom filmavtalet förändrades. För att tillgängliga medel ska räcka, inleddes därför en översyn av fördelningsnycklarna för stödet i samråd med branschen. Enligt styrelsens beslut kommer nya regler att införas 1 juli Regeringen fattade under 2013 beslut om särskilda medel för digitalisering av filmarvet. Satsningen innebär att 500 filmer kommer att digitaliseras. Genomförandet startar Det nya filmavtalet innebar behov av förändringar i organisationen. Nya konsulenter inrättades för det nya stödet till dramaserier och satsningen Moving Sweden. Under slutet av 2013 skedde också en omorganisation varvid allt stöd till distribution och visning samlades till en enhet under avdelningen Filmstöd. En enhetschef till den nya enheten rekryterades internt. Enheten Omvärldsanalys och statistik flyttades samtidigt till Kommunikationsavdelningen. Förändringarna innebär att avdelningen Omvärld därefter omfattar enheterna Cinemateket, Filmhuset, Evenemang samt enheten Barn och unga och regioner. Insatser för att säkerställa att Filmhusets biografer ska kunna visa film i såväl äldre analoga format som de senaste digitala formaten fortsatte under 2013 genom inköp av nya analoga 35 mm-projektorer, projektionsoptik och ljudprocessorer. Bio Mauritz renoverades och uppgraderades till referensstandard gällande både ljud och bild. Både Bio Mauritz och Bio Victor finkalibrerades också för att hålla så kallad grading standard inom digital bildprojektion. I dagsläget finns tre sådana salonger i Sverige varav två i Filmhuset. I Rotebrofastigheten renoverades kontorsdelen samt en del gemensamma utrymmen. Inredningen har förnyats och lokalens utseende och standard är därefter lika som Filminstitutets kontor i Filmhuset. Upphandling och byte av städentreprenör har genomförts. Under hösten påbörjades planeringen för att ställa i ordning nya lokaler för digitaliseringen av filman/et. Resultat och ställning Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter samt kassaflödesanalys.

4 4(13) UTFALL FILMAVTAL Belopp i tkr INTÄKTER Statsbidrag SVT TV4 MTG C More SBS TV AB Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter Producentföreningen Biografavgifter Fördelning enligt Filmavtal % Belopp Omfördelade medel Flyttade medel 2013 Utfall Utfall Summa intäkter Publikrelaterat stöd Producentstöd Stöd till åtgärder mot olovlig hantering Avgifter internationellt samarbete ) Summa att fördela Produktionsstöd Internationella samproduktioner Långfilm 4% 24% Automatstöd 10% Summa långfilm 38% ) ) Seriedramastöd 6,5% Dokumentärfilm Kortfilm Nysatsning Utvecklingsstöd Summa övriga produktionsstöd 29% ) ) Summa produktionsstöd 74% ) Distribution, visning och lansering Lanseringsstöd till svensk långfilm Internationell lansering av ny svensk film Regionala produktionscentrum Parallelldistribution Biografstöd 2% 2% 2% 3% 7% Summa distribution, visning och lansering 16% ) Övrigt Stöd till åtgärder mot olovlig hantering Reserv Administration 1,5% 9% ) ) ) Summa fördelat enligt Filmavtal 100% ) ) I det nya Filmavtalet som trädde i kraft 1 januari 2013 står det att 29% skall användas till barn- och ungdomsfilm, kort- och dokumentär samt konvergerad media och utveckling. Från 29% övriga produktionsstöd skall användas till barn- och ungdomsfilm. Dessa har flyttats till långfilm, internationella samproduktioner samt kortfilm. Medlen fördelas där av respektive konsulent. Från långfilmens 38% har avseende lång dokumentär flyttats till dokumentärfilm. 2) Medel har under 2013 medel flyttats enligt följande uppställning i kolumn flyttade medel Omflyttning har skett från reserven samt inom respektive stödområde och från parallelldistribution till lanseringsstöd svensk långfilm. 3) Fördelade medel 2013 innehåller (40.184) i avsättningar till 2014 samt Loher med totalt (50.760) enligt not 10. 4) Av reserven har 0 (0) använts till administration. Reserven inkluderar ränteintäkter om samt belastas med kostnader för Guldbaggen om ) I 2013 års Filmavtal har stöd till olovlig hantering av film i alla visningsformer flyttats upp under PRS och producentstöd och avräknas nu innan fördelning av stöd sker. "2?

5 5(13) Resultaträkning (tkr) Rörelsens intäkter Not Stiftelsens intäkter Rörelsens kostnader Stöd enligt filmavtalet Stöd till filmkultur Övriga externa kostnader Personalkostnader 4& Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investerinaar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6(13) Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Övriga aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdigvaror och handelsvaror Kgrtfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 7(13) Balansräkning (tkr) Not EGET KAPITAL och SKULDER Eaet kapital 9 Balanserade medel Summa eget kapital Avsättninaar för stöd enligt Filmavfalet Summa avsättningar Kortfristipa skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser Bankgaranti, Handelsbanken, inga 472 Societe Generale, T inga - Q

8 8(13) Kassaflödesanalys (tkr) Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder, staten, filmavtalets parter ooh övriga Utbetalningar till leverantörer, anställda, filmkulturella ändamål, filmavtalets ändamål Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella intäkter och kostnader Erhållen ränta Erlagd ränta m.m Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamhet Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 9(13) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen ooh Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade mot föregående år och anges nedan. Intäkter och kostnader I utfall Filmavtal tillämpas i enstaka fall nettoredovisning som en konsekvens av utformningen av 2013 års filmavtal. I årsredovisningens resultaträkning redovisas intäkter och kostnader brutto. Nötternas uppställning är förändrade i enlighet med 2013 års Filmavtal. Koncernredovisning Stiftelsen Svenska Filminstitutet äger Filmhuset AB. Filmhuset AB har varit vilande under 2013 varför koncernredovisning ej upprättas. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Kontorsinventarier Datorer Aktiverad lokalombyggnad Byggnader % per år 33,3% per år 3-50% per år 2-3% per år Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Filmrättigheter Filmrättigheter intäktsförs när ersättning erhålls medan kostnaderna belastar resultatet löpande. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalvs Kassaflödesanalysen upprättas enligt RR7, direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Stödrelaterade skulder och avsättningar Som skulder redovisas beslutade men ej utbetalade stöd samt stöd som utgår i efterhand utifrån filmavtalet. Som avsättningar redovisas på separat rad beslutade Letters Of Intent (Loher) kopplade till viss film samt producent. Som avsättningar redovisas förutom uppbokade Loher influtna medel som enligt filmavtalets regler skall användas till öronmärkta ändamål men där detaljbeslut om medlens användning ännu ej fattats.

10 10 (13) Not 2 Intäkter Statsbidrag Biografavgifter Bidrag från TV-bolagen m.f.l Bidrag från Sveriges Producentförening Hyresintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Not 3 Stöd enligt filmavtalet Publikrelaterat stöd Producentstöd Stöd till åtgärder för olovlig hantering Produktionsstöd Stöd till distribution och visning Övriga stöd enligt filmavtalet Summa kostnader för stöd Not 4 Personalkostnader Löner och ersättninqar har uproqått till: Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda och uppdragstagare Totala löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala sociala avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Av stiftelsens pensionspremier avser 852 tkr (852 tkr) VD. Verkställande direktör har avtal om en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För VD utgår vid uppsägning från stiftelsens sida därutöver avgångsvederlag om tolv månadslöner med avräkning.

11 11 (13) Not 5 Materiella anläggningstillgångar Bvaanader och mark ingående anskaffningsvärde Förvärvade anskaffningsvärden Investeringar Utrangering 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående värde pågående nyanläggningsarbeten Aktiverade nyanläggningsarbeten Pågående nyanläggningsarbeten 0 0 Utgående pågående nyanläggningsarbeten 0 0 Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utrangering 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående värde Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört restvärde Not 6 Andelar i dotterföretag Antal Nominellt Procent Bokfört Bokfört Filmhuset AB värde andel värde värde org nr % Not 7 Övriga aktier och andelar Antal Nominellt Bokfört Bokfört värde värde värde Drakens vänner _ 10_ Summa Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna biografavgiftsintäkter Övriga upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Bevakningstjänst Övriga poster Summa

12 12(13) Not 9 Eget Kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not io Avsättningar för stöd enligt Filmavtalet Publikrelaterat stöd Producentstöd Produktionsstöd Distribution, visning och lansering Reserverade medel Summa avsättningar exkl Letters Of Intent Beslutade Letters Of Intent Summa avsättningar inkl Letters Of Intent Not 11 Övriga skulder Utfästa stöd enliat Filmavtal Publikrelaterade stöd Producentstöd Långfilm Internationella samproduktioner Seriedramastöd Dokumentärfilm Kortfilm Nysatsning Utvecklingsstöd Automatstöd Lanseringsstöd svensk film Internationell lansering av ny svensk film Regionala produktionscentrum Stöd till parallelldistribution Biografstöd Åtgärder mot olovlig hantering Utfästa stöd enliat Filmkultur Lansering importerad kvalitetsfilm Lokal filmkulturell verksamhet Syntolkning och textning av svensk film Kort- och dokumentärfilm Regionala resursscentrum 0 9 Visningsorganisationer Filmfestivaler Unga kvinnors filmskapande Digital utrustning - De minimis Övriga skulder Summa övriga skulder Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner inkl sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Förskottserhållna intäkter Producentandelar att vidareredovisa Övriga poster Summa

13 13 (13) Not 13 Antal årsanställda Varav Varav Antal män Antal män Anställda Styrelsen VD, vvd & ledningsgrupp Stockholm den 20 februari 2014 Göran K Johansson ordförande / UK ^7 Anna Bråkenhielm i Maaret Koskinen Josette Bushell-Mingo Katarina Krave Min revisionsberättelse har avgivits den W3 * # Jonas Grahn Auktoriserad revisor

14 Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet för år Styrelsens och verkställande årsredovisningen direktörens ansvar för Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Svenska Filminstitutet för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 26 mars 2014 Jonas Grahn Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Svenska Filminstitutet Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehåll sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Innehåll. Årsberättelse 3 Förvaltningsberättelse 6 Redovisning av filmavtalet 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13

Innehåll. Årsberättelse 3 Förvaltningsberättelse 6 Redovisning av filmavtalet 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 1 Årsberättelse 2011 Innehåll Årsberättelse 3 Förvaltningsberättelse 6 Redovisning av filmavtalet 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Kontakt: Svenska Filminstitutet, Box

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer