UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) FAX E-POST

2 1(7) UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Master of Science in Informatics, specialisation Information Engineering and Management, 120 credits Programkod: TAIN3 Fastställd av: VD Version: 2 Diarienummer: JTH 2014/ Programstart: Hösten 2014 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Examensbenämning Masterexamen med huvudområdet Informatik, inriktning Informationsteknik och management. Degree of Master (120 credits) with a major in Informatics, specialisation in Information Engineering and Management. Programbeskrivning Bakgrund Informationssystem och affärsapplikationer är väsentliga i dagens affärsprocesser. Dessa samverkar tillsammans med en affärskontext till stor nytta för företaget. För att nå detta mål krävs dels förståelse för ledning av affärsprocesser, dels utveckling av informationssystem som stödjer dessa. De senaste årtiondena har utvecklingen av mjukvaror för affärsändamål blivit en mycket viktig del av informationsteknologin. Mjukvarusystem underlättar i stor utsträckning administrations- och produktionsprocesser samt optimerar arbets- och material flöden på företagen. Systemen underlättar även elektroniska affärslösningar och distribution samt förenklar en hel del andra uppgifter. Informationsteknik kan definieras som tillämpning av en integrerad uppsättning av tekniker för planering, analys, design och implementering av informationssystem och infrastrukturer för företag och distribuerade organisationer. Informationsteknik är nära relaterat till mjukvaruteknik fokuserat på informations-aspekterna på infrastrukturer för information och kommunikation. Den nutida tekniska ansatsen för effektivare utvecklingsprocesser av mjukvara är genomgående modellbasering. Det betyder att ingenjörer ska använda modeller för att fånga alla relevanta egenskaper och aspekter från mjukvara (kravbeskrivning, specifikation, arkitektur, osv). Beroende på de krav som ställs på mjukvarusystemet måste en avvägning göras vad som kan baseras på standardmjukvara och vad som utvecklas som individuell lösning. Syfte Ingenjörer som ska specificera och/ eller utveckla mjukvarusystem måste ha förståelse för mjukvaruarkitektur och utvecklingsprocesser samt kunna specificera alla relevanta aspekter av mjukvara. Samtidigt är en integration i verksamhetens IT-landskap och informationsstruktur viktig för hållbara lösningar, varför metoder för verksamhets- och kunskapsmodellering är viktig kunskap för ingenjörer som är involverade i utveckling av informationssystem.

3 Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 hp 2(7) Detta masterprogram vänder sig till studenter med en bakgrund som dataingenjör eller motsvarande och som vill studera informationsteknik som drivkraft för effektiv företagsverksamhet. Programmet kommer att fördjupa och bredda studenternas kunskaperna inom områdena mjukvara, kunskaps- och verksamhetsmodellering och distribuerade applikationer. Det ger också fördjupade kunskaper i databassystem, informationslogistik, projektledning och kvalitetsstyrning och hur informationssystem fungerar i en affärskontext och påverkar företagets ekonomi. Masterexamen i Informationsteknik och management ger - goda kunskaper, förståelse och problemlösningsförmåga inom utveckling av mjukvarusystem för informationsintensiva applikationer - goda kunskaper och förståelse för teoretisk bakgrund av informationshantering och systemutveckling. Arbetsområden efter examen Utbildningen förbereder för insatser i näringslivet eller för en fortsatt forskarutbildning. Med den erfarenhet programmet ger kommer den studerande att kunna arbeta i en rad olika positioner efter utbildningen. I näringslivet är den studerande förberedd för att arbeta som exempelvis projektledare för systemutveckling, systemanalytiker, systemutvecklare, eller inom service, support, underhåll och kundservice. Som systemutvecklare brukar man utföra olika aktiviteter i utvecklingsprocessen, dvs. mjukvaruspecifikation, design, implementering och testning. Som projektledare har man ansvar för utveckling av ett mindre system eller en del av ett större system och leder en grupp av system utvecklare. Om man gillar att jobba nära kunden kan man utföra underhåll och support av mjukvara installerat på kundensföretag/organisation eller analysera kundens befintliga IT-system och affärsprocesser för att hitta ett sätt att förbättra dem eller integrera olika delar i ett system. Forskning Masterutbildningen ger behörighet att söka till fortsatt forskarutbildning som leder till licentiat-/ doktorexamen. Programstödjande forskning Informationsteknik behandlar tekniker för att analysera, konstruera och implementera informationssystem för företag och företag i samverkan, särskilt tillverkande företag med tillhörande tjänsteföretag. Forskningen fokuserar i synnerhet sin verksamhet inom de två delområdena Informationslogistik och Kunskapsförsörjning. Informationslogistik syftar till att uppnå optimalt informationsflöde, det vill säga rätt information för användarens behov i rätt tid, med rätt kvalitet och på rätt plats. Ansatser och lösningar undersöks för ett optimerat informationsflöde för alla typer av distribuerade arbetsmiljöer (företag med flera enheter, SMEnätverk, geografiskt distribuerade eller mobila arbetsgrupper etcetera.). Speciellt finns ett behov av att stödja, organisera och optimera informationsflödet i nätverksorganisationer. Kunskapsförsörjning syftar till att stödja kunskapsförsörjning i företag och organisationer. Den ansats som valts för att stödja kunskapsförsörjning är att utveckla semantiska nät för applikationsdomänen för att på så sätt kunna förbättra fångst, återanvändning och överföring av kunskap. Ett semantiskt nät definierar en gemensam förståelse för aktuellt område och kan hjälpa till att identifiera och hitta den mest relevanta informationen för en användare. Arbete pågår framförallt med metodologier för utveckling av ontologier med applikationer i en småskalig kontext. Ontologier anses vara ett lämpligt hjälpmedel för att fånga och strukturera kunskap inom en domän på ett sätt som kan förstås av maskiner. Anknytningen till dessa forskningsområden reflekteras genom forskningsrelaterade kurser (t.ex. informationslogistik) och fallstudier baserade på forskningsprojekt. Masterutbildningen ger behörighet att söka till fortsatt forskarutbildning som leder till licentiat-/ doktorexamen. Tekniska Högskolans utbildningskoncept Samtliga utbildningar vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) följer ett utbildningskoncept. Konceptet ger ett helhetsperspektiv, där näringslivsanknytning, internationalisering och entreprenörsanda är

4 Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 hp 3(7) nyckelord. Vid sidan av tekniska kunskaper inom utbildningsprogrammets område är ledarskap och kommunikation, affärsmässighet samt hållbar utveckling andra viktiga delar av konceptet. Näringslivsanknytning innebär att JTH har en etablerad samverkan med näringslivet i olika former genom hela utbildningen. Ett exempel är den näringslivsförlagda kursen (NFK), som ingår i alla utbildningsprogram. Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till den egna utbildningen. Internationalisering innebär att det t.ex. ges möjlighet att träna språk och interkulturell kommunikation genom studentutbyte med utländska universitet. JTH har ett 70-tal partneruniversitet i olika delar av världen, och deltar i flera internationella utbytesprogram för studenter. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen. Beroende på detta studentutbyte ges även ett stort antal kurser inom JTH på engelska. Entreprenörsanda erhåller studenterna med hjälp av helheten i utbildningsprogrammet. Av avgörande betydelse är inslagen från näringslivet, från ledarskapsmoment, från verklighetsanknytningen bl.a. i projektbaserade kurser och inte minst från ekonomiinslagen. Ledarskap och kommunikation innefattar till exempel träning i muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i projektform, att leda och motivera människor samt att förstå beslutsprocesser i företag och organisationer. Affärsmässighet skapas via grundkunskaper i ekonomi, marknadsföring och affärsplanering. Kunskaperna vidareutvecklas sedan integrerat i sitt tekniska sammanhang. Ingenjörer och tekniker med dessa erfarenheter är användbara inom ett stort antal områden i näringslivet. Hållbar utveckling omfattar kunskap om vad som är förenligt med ett uthålligt samhälle samt miljömässiga och mänskliga aspekter i framtidens produktionskedjor och produkter. Undervisningen är helt integrerad i sitt tekniska sammanhang och behandlar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbar utveckling. Projektbaserad undervisning är också en del av utbildningskonceptet. Att i grupp eller individuellt ta ansvar för större eller mindre sammanhängande projekt är vanligt förekommande i arbetslivet. För att förbereda studenterna för detta, genomförs skarpa projekt i direkt samarbete med näringslivet inom en del av programkurserna. Studentinflytande är en stor och viktig del i JTH:s kontinuerliga kvalitetsutveckling. Genom att studentrepresentanter finns i alla nämnder, råd och beslutande organ, är studenterna med och kan aktivt påverka utbildningen. Mål Efter genomgånget program skall studenten uppfylla lärandemålen som anges i högskoleförordningen gällande masterexamen (m) samt lärandemålen som JTH (j) formulerar: Gemensamma lärandemål Kunskap och förståelse 1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och,(m) 2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen,(m). Färdighet och förmåga 3. visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,(m) 4. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,(m) 5. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,(m) 6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,(m)

5 Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 hp 4(7) 7. visa förmåga att självständigt tillämpa förvärvade kunskaper i praktiskt arbete och ha insikt i sin kommande yrkesroll,(j) Värderingsförmåga och förhållningssätt 8. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,(m) 9. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,(m) 10. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,(m) 11. visa insikt i ingenjörens roll och ansvar i samhället, utgående från människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,(j) 12. visa fördjupad förmåga till ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och att tillämpa ett systemperspektiv,(j). Programspecifika lärandemål Efter genomgånget program skall studenten även uppfylla de programspecifika lärandemålen: Kunskap och förståelse 13. visa förståelse för projektmetoder/metodiker för att bedriva mjukvaruutvecklingsprojekt eller informationssystemförbättring 14. visa kunskap om hur informationsbehov och struktur av en organisation beskrivs och fångas 15. ha kännedom om metoder för att integrera heterogena informationssystem Färdighet och förmåga 16. visa förmåga att välja och applicera optimal projektmetod/metodik givet en projektbeskrivning som gäller området informationsteknik 17. visa tillräckliga färdigheter för att systematisk utveckla och genomdriva utveckling av distribuerade, mjukvaruintensiva system 18. visa förmåga att självständigt implementera och använda resultat av analys, formalisering och representation av en avgränsad domän 19. visa färdighet i att självständigt formulera, planera, genomföra och avrapportera en forskningsuppgift på akademisk nivå Värderingsförmåga och förhållningssätt 20. visa insikt i hur en lämplig metod för att förbättra informationsförsörjning väljas baserat på beskrivningen av informationsbehov och struktur av en organisation 21. visa förmåga att bedöma informationssystem och deras miljö från ett tvärvetenskapligt perspektiv och ta hänsyn till den ekonomiska aspekten. Innehåll Programprinciper Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt. Alla kurser ges på engelska. Alla tentamina som är avslutande moment i kurser hålls på engelska. Två kurser från termin 2 (Verksamhetsmodellering och Entrepreneurial Performance Management och IT) ges i samarbete med Internationella Handelshögskolan. Flera kurser inkluderar övningar/projekt som är baserade på verklighetsanpassade scenarier. Kurserna i termin 1 börjar med föreläsningar och laborationer där man jobbar två i en grupp. Kurserna i terminer 2 och 3 lägger till inlämningsuppgifter som innebär att studenterna jobbar flera stycken i grupp och självständigt löser en uppgift. Slutligen redovisas uppgiftsresultaten både skriftlig och muntlig. I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete) som omfattar 30 högskolepoäng där den studerande, enskilt eller i grupp, behandlar och redovisar en arbetsuppgift inom ämnesområdet Informationsteknik och management, där den samlade kunskapen från utbildningen tillämpas och färdigheterna uppvisas. Examensarbetet görs normalt under utbildningens sista termin och företrädesvis

6 Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 hp 5(7) på eller i nära samarbete med ett företag/organisation. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet, eventuellt i samarbete med det lokala näringslivet i landet. Näringslivanknytning lyfts fram i NFK och examensarbetet där man oftast jobbar i samarbete med industrin och löser problem med anknytning till affärsverksamhet. I flera av kurserna i termin 2 och 3 jobbar studenterna i grupper om tre-fyra personer, för att själständigt planera och genomföra lösningen av uppgifterna som är baserade på verkliga fall. Det skapar grunden för att lära sig kommunikation i en grupp och ledarskap. Bättre förståelse av ekonomiska effekter av IT-användning tas hänsyn till i termin 2. Metoderna för systemdesign och utveckling behandlar sådana aspekter av mjukvaran som effektivitet, användbarhet, kvalité, affärsnyttja, verksamhetsstöd, säkerhet. Programmets progression Programmets progression går längs tre spår: mjukvaruutveckling, kunskapsmodellering och avnvändnig av IS i en verksamhet. Kursen Mjukvaruutvecklingsmetoder lägger grunden för utveckling av mjukvarusystem på ett systematiskt och hanterbart sätt. I kursen skapar man kunskap och förståelse för olika aktiviteter inom mjukvaruutveckling och användning av moderna metoder för att hantera utveklingsprocessen, bl.a. modell-baserad systemutveckling. Kurserna Utveckling av distribuerade applikationer samt Databassystem och trender vidareutvecklar färdigheter och förmåga till systemutveckling genom att försörja studenterna med kunskaper inom arkitektur, middleware och olika lagrar av moderna applikationer. De följs av kursen Mjukvarukvalité och styrning som lyfter kunskaper på metodnivå - hur man tar ställning till mjukvarukvalité samt bedömer och förbättrar utvecklingsprocessen. Modellering av kunskap börjar i kursen Kunskapsmodellering och kunskapshantering som också leder till förståelse av hur man hanterar kunskap inom en organisation eller ett företag. Det fortsätter i Verksamhetsmodellering där man skapar färdigheter att ta hänsyn till helhetsperspektiv på affärsprocessen och kontexten där IT-system används. Då kan man bättre värdera design av mjukvaru- och informationssystem och bedöma hur de kan bidra till verksamheten på ett effektivare sätt. Kursen Information retrieval handlar om kunskaper i effektivt sökning av information, bl.a. med hjälp av semantiska teknologier som tar hänsyn till meningen i innehållet av dokument. Det temat utvecklas vidare i kurserna Informationslogistik och Entrepreneurial Performance Management som bidrar med fördjupade kunskaper om hur informationsflödet på ett företag kan förbättras och förmågan att bedöma ekonomiska aspekter av IS användning. Alla tre spåren får koppling till praktiken genom Näringslivsförlagd kurs där studenterna får tillämpa kunskaperna och färdigheterna i praktiska problem. Inom examensarbete behöver man ta ytterligare flera steg framåt att skaffa kunskap om vad moderna trender och upptäckter i mjukvaruutveckling och informationssystem användning är samt att bidra med sitt eget resultat till dessa områden. Det kräver förmågan att ta ställning till ett problem, jämföra olika ansatser att angripa problemet, föreslå en lösning och avgöra vilken effekt för verksamheten lösningen ger. Kurser Obligatoriska kurser Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod Databassystem och trender 6 Datateknik A1F TDTS24 Entrepreneurial Performance Management och IT 7,5 Informatik A1N TEPR22 Examensarbete i Informatik 30 Informatik A2E TEIV25

7 Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 hp 6(7) Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 Produktionssystem, Produktutveckling A1N TIFR23 Information retrieval 9 Datateknik A1N TIRR24 Informationslogistik 9 Informatik A1F TILS24 Kunskapsmodellering och kunskapshantering 6 Datateknik A1N TKKR23 Mjukvarukvalitets- och projektstyrning 6 Informatik A1F TMKS24 Mjukvaruteknik metoder 6 Datateknik A1N TMMR2 3 Näringslivsförlagd kurs i Informatik 9 Informatik A1F TNIS24 Programmering för automatiserad konstruktion 6 Produktutveckling A1N TPAR24 Utveckling av distribuerade applikationer 9 Datateknik A1F TUDS23 Verksamhetsmodellering 7,5 Datateknik, Informatik A1N TVMD28 Programöversikt Årskurs 1 Termin 1 Termin 2 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Industriell Kunskapsmodellering och Information retrieval, 9 hp Entrepreneurial Performance produktframtagning, process - kunskapshantering, 6 hp Management och IT, 7,5 hp metod - ledarskap, 9 hp Mjukvaruteknik metoder, 6 hp Utveckling av distribuerade applikationer, 9 hp Verksamhetsmodellering, 7,5 hp Programmering för automatiserad konstruktion, 6 hp Årskurs 2 Termin 3 Termin 4 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Mjukvarukvalitets- och projektstyrning, 6 hp Databassystem och trender, 6 hp Examensarbete i Informatik, 30 hp Näringslivsförlagd kurs i Informatik, 9 hp Informationslogistik, 9 hp Undervisning och examination Läsåret är uppdelat i två terminer och normalt läses två kurser parallellt. Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationsformer och betygsättning framgår av respektive kursplan. Programöversikten visar programmets principiella upplägg för samtliga årskurser, och kan ändras vid behov under programmets gång. För uppdaterad programöversikt se, Förkunskapskrav Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet datateknik alt. elektroteknik (med relevanta kurser inom datateknik) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs 21 hp i matematik samt kunskaper i engelska kurs A eller motsvarande. Villkor för fortsatta studier För uppflyttning till åk 2 ska minst 30 hp inom programmets åk 1 vara godkända. Examenskrav För Masterexamen i Informatik, inriktning Informationsteknik och management krävs fullgjorda kurser om minst 120 högskolepoäng (hp) enligt gällande utbildningsplan varav minst 60 hp inom huvudområdet Informatik samt 21 hp Matematik. Dessutom krävs avlagd Högskoleingenjörs/Teknologie kandidatexamen eller motsvarande svensk eller

8 Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 hp 7(7) utländsk examen. Kvalitetsutveckling Ledningsgrupper, programansvariga, lärare och studenter samverkar i arbetet med program- och kursutveckling. Alla studenter ges tillfälle att skriftligt utvärdera genomgången kurs i samband med kursslut och hela programmet i anslutning till sista terminens avslutning. Resultatet av enkäterna återförs till avdelningschef, programansvarig, kursansvarig och utbildningschef för fortsatt utvecklingsarbete. Avdelningschef, eller motsvarande, och programansvarig tar upp frågor om programutveckling i ledningsgruppen för programmet. Fyra gånger per år samlas representanter för studenterna, utbildningschef och studievägledare för att diskutera kring nyligen genomförda programkurser. Ordförande i studentföreningens utbildningsutskott är ordinarie ledamot i Utbildningsråden. Övrigt Information angående behörighet Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen. Avgiftsskyldiga studenter betalar studieavgift enligt gällande taxa. Ytterligare information se Tuition and Application Fees. Antagning sker enligt "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" vid Högskolan i Jönköping. Urvalsgrupper: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning efter medelbetyg från examen. Grupp 2: hp. Ragnordning sker efter antal avklarade poäng.

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer